Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS DIDACTICA

Sample of Akhvakh Phonetics: Laterals, Affricates, UvularsAufnahme / Recording: Sonja Fritz & Jost Gippert, Tbilisi, 10.10.1984


Sprecherin / Speaker: Zahidat Mahomedbekova


Wortmaterial aus / Word list from:
З.М. Магомедбекова, Ахвахский язык. Грамматический анализ, тексты, словарь /
ზ. მაჰომედბეკოვა, ახვახური ენა. გრამატიკული ანალიზი, ტექსტები, ლექსიკონი. თბილისი 1967
(Z. Mahomedbeḳova, Axvaxuri ena. Gramaṭiḳuli analizi, ṭeksṭebi, leksiḳoni. Tbilisi 1967)


(p. 205 ff.)
 l‘ / ɬ
 l‘aγeṭurul˅a  ɬaγet՚urukl̲a  натереть, набить ногу при ходьбе  sich den Fuß wund laufen  to get sore feet
 l‘ali  ɬali  подкова, след  Hufeisen, Spur  horseshoe, track
 l‘alodabe  ɬalodabe  пеший  zu Fuß  on foot
 l‘anora  ɬanora  аул Тлянуб  Tljanub (ON)  Tlyanub (top.)
 l‘anu  ɬanu  вилы  Mistgabel  pitchfork
 l‘araωil‘e  ɬaraʕiɬe  равнина  Ebene  plain
 l‘arurul˅a  ɬarurukl̲a  подметать, мазать  beschmieren  to (be)smear
 l‘iro  ɬiro  крыло  Flügel  wing
 l‘oji  ɬoji  ветерок  Lüftchen  breeze
 l‘uda  ɬuda  палки, дрова  Knüppel, Brennholz  cudgel, firewood
 l‘welˈimiⁿṭ‘a  ɬwekl̲:imiⁿkl̲՚a  коршун  Milan, Weihe  harrier
 l‘ / ɬ:
 l‘ebe  ɬ:ebe  каша  Grütze  groats
 l‘emedabe  ɬ:emedabe  жидкий  flüssig  liquid
 l‘eni  ɬ:eni  вода1  Wasser  water
 l‘eṭ‘orul˅a  ɬ:ekl̲՚orukl̲a  плавать  schwimmen  to swim
 l‘eⁿturul˅a  ɬ:eⁿturukl̲a  поливать  begießen  to sprinkle
 l‘urul˅a  ɬ:urukl̲a  хлебать  schlürfen  to slurp l˅ / kl̲
 l˅abileṭ‘’u (l˅abileṭ‘’ida-be)  kl̲abilekl̲՚:u (kl̲abilekl̲՚:ida-be)  третий  dritter  third
 l˅ac̣u  kl̲ac՚:u  голос, крик  Stimme, Schrei  voice, scream
 l˅alige  kl̲alige  днем  tags  by day
 l˅amaloda-be  kl̲amaloda-be  тридцать  dreißig  thirty
 l˅ane  kl̲ane  дерн, торф  Rasen, Torf  lawn, turf
 l˅aq̣endodabe  kl̲aq՚:endodabe  шестьдесять  sechzig  sixty
 l˅arurul˅a  kl̲arurukl̲a  расщепить, расколоть  durchhacken  to cut through
 l˅aṭ‘’e  kl̲akl̲՚:e  навес  Schutzdach  shelter
 l˅aⁿḳu  kl̲aⁿk՚u  треугольник  Dreieck  triangle
 l˅eji, l˅ē  kl̲eji, kl̲ē  теленок  Kalb  calf
 l˅esa  kl̲es:a  река  Fluß  river
 l˅eša  kl̲eša  люлька  Wiege  cradle
 l˅ic̣i  kl̲ic՚:i  болото  Sumpf  swamp
 l˅isi  kl̲is:i  сел. Тлисси  Tlissi (ON)  Tlissi (top.)
 l˅ul˅u  kl̲ukl̲u  отруби  Kleie  bran
 l˅urul˅a  kl̲urukl̲a  бояться  sich fürchten  to be frightened
 l˅wada-be, l˅oda-be  kl̲wada-be, kl̲oda-be  три  drei  three lˈ / kl̲:
 lˈuq̣ilorulˈa  kl̲:uq՚:ilorukl̲a  ранить  verwunden  to wound
 lˈuq̣idabe  kl̲:uq՚:idabe  раненый  verwundet  wounded
 lˈuṭ  kl̲:ut՚  клин  Keil  wedge
 ṭ‘ / kl̲՚
 ṭ‘abu  kl̲՚abu  грудинка  Bruststück  brisket
 ṭ‘ača  kl̲՚ača  (назв. съедобного растения)  (Name einer eßbaren Pflanze)  (name of an eatable plant)
 ṭ‘ado  kl̲՚ado  над  über  above
 ṭ‘agoc̣urul˅a  kl̲՚agoc՚:urukl̲a  хапать, нападать  ergreifen, zupacken  to seize, to grasp
 ṭ‘aḳenul˅a  kl̲՚ak՚enukl̲a  опуститься  herabsinken  to sink down
 ṭ‘ala  kl̲՚ala  крышка  Deckel  cover
 ṭ‘al‘e  kl̲՚aɬ:e  вершина  Höhe  height
 ṭ‘ami  kl̲՚ami  крыша  Dach  roof
 ṭ‘ande  kl̲՚ande  лист  Blatt  leaf
 ṭ‘ane  kl̲՚ane  сырость  Feuchtigkeit  moisture
 ṭ‘aq̣ina  kl̲՚aq՚:ina  заплатка  Bezahlung  payment
 ṭ‘aq̣‘o  kl̲՚aq՚o  навес  Schutzdach  shelter
 ṭ‘aq̣wa  kl̲՚aq՚:wa  веко  Augenlid  eyelid
 ṭ‘ara  kl̲՚ara  колос  Ähre  ear, head, spike
 ṭ‘arolˈurul˅a  kl̲՚arokl̲:urukl̲a  колоситься  Ähren treiben  to come into ear
 ṭ‘ebadilˈi beča  kl̲՚ebadikl̲:i beča  (назв. горной гряды между Ахвахом и Кахибом)  (Name der Bergkette zwischen Axvax und Kaxib)  (name of the mountain ridge between Akhvakh and Kakhib)
 ṭ‘eḳudabe  kl̲՚ek՚udabe  лишний  überzählig  surplus, excess
 ṭ‘el‘urul˅a  kl̲՚eɬurukl̲a  наложить  auflegen, auftragen  to spread on
 ṭ‘eni  kl̲՚eni  шкура  Haut  skin
 ṭ‘erurul˅a  kl̲՚erurukl̲a  бежать, удирать  davonlaufen  to run away
 ṭ‘eⁿγilˈi  kl̲՚eⁿγikl̲:i  назв. сел. Тадмагитл  Tadmagitl (ON)  Tadmagitl (top.)
 ṭ‘eⁿki  kl̲՚eⁿki  попона  Pferdedecke  horse-blanket
 ṭ‘imi  kl̲՚imi  ботва земляных орехов  Erdnusskraut  peanut leaves
 ṭ‘ini  kl̲՚ini  солод  Malz  malt
 ṭ‘iⁿdi  kl̲՚iⁿdi  назв. сел. Тинди  Tindi (ON)  Tindi (top.)
 ṭ‘onebolˈurul˅a  kl̲՚onebokl̲:urukl̲a  прощать, извинять  verzeihen  to pardon
 ṭ‘onol˅urul˅a  kl̲՚onokl̲urukl̲a  спешиться  sich beeilen  to hurry
 ṭ‘oq̣‘ari  kl̲՚oq՚ari  конец  Ende  end
 ṭ‘oši  kl̲՚oš:i  зерно  Korn  grain
 ṭ‘oⁿ  kl̲՚oⁿ  крыша  Dach  roof
 ṭ‘oⁿkiṭ‘a  kl̲՚oⁿkikl̲՚a  назв. сел. Токита  Tokita (ON)  Tokita (top.)
 ṭ‘oⁿko  kl̲՚oⁿko  платье  Kleid  skirt
 ṭ‘uⁿnsi  kl̲՚uⁿns:i  сено  Heu  hay
 ṭ‘usinix˜o  kl̲՚us:inix˜o  сено-солома  Heu und Stroh  hay-and-straw
 ṭ‘uⁿsiṭ‘’i  kl̲՚uⁿs:ikl̲՚:i  местечко в с. Тадмагитли  (Flurname)  (field name)
 ṭ‘’ / kl̲՚:
 ṭ‘’arurul˅a  kl̲՚:arurukl̲a  доить  melken  to milk
 ṭ‘’aⁿḳa  kl̲՚:aⁿk՚a  заяц  Hase  hare
 ṭ‘’eč̣a  kl̲՚:eč՚a  бревно  Balken  beam
 ṭ‘’eč̣ilˈi  kl̲՚:eč՚ikl̲:i  потолок  Decke  ceiling
 ṭ‘’edo  kl̲՚:edo  утес  Felsen  rock
 ṭ‘’eje  kl̲՚:eje  ягненок  Lamm  lamb
 ṭ‘’eq̣‘e  kl̲՚:eq՚e  полдень  Mittag  noon
 ṭ‘’eri  kl̲՚:eri  свет  Licht  light
 ṭ‘’ibe  kl̲՚:ibe  танец  Tanz  dance
 ṭ‘’ira  kl̲՚:ira  мост  Brücke  bridge
 q
 qabaqo  q:abaq:o  тыква  Kürbis  gourd
 qač̣orul˅a  q:ač՚orukl̲a  обволакивать  verhüllen  to cover
 qali  q:ali  скорлупа, кора  Schale, Kruste  peel, husk
 qalica  q:alica  коса  Sense  scythe
 qanda  q:anda  клоп  Wanze  bedbug
 qandiro  q:andiro  серп  Sichel  sickle
 qaqara  q:aq:ara  паук, паутина  Spinne, Spinnwebe  spider, web
 qarase  q:aras:e  полено  Holzscheit  log, billet
 qarorul˅a  q:arorukl̲a  расколоть  zerhacken  to chop up
 qarurul˅a  q:arurukl̲a  рвать  herausreißen  to tear out
 qasurul˅a  q:asurukl̲a  чесать  kämmen  to comb
 qaso  q:as:o  повязка на лбу  Stirnband  headband
 qašuralˈibe  q:ašurakl̲:ibe  синий  dunkelblau  deep-blue
 qati  q:ati  уважение  Verehrung  reverence
 qāča, qabača  q:āča, q:abača  шуба  Pelz  hide, pelt
 qazaqe  q:azaq:e  казак  Kosake  cossack
 qeγu  q:eγu  ястреб  Habicht  goshawk
 qeleko  q:eleko  петух  Hahn  cock
 qiⁿza  q:iⁿza  семья  Familie  family
 qonul˅a  q:onukl̲a  похитить  entführen  to kidnap
 qorurul˅a  q:orurukl̲a  макать  eintauchen  to plunge in
 quqadiro  q:uq:adiro  пила  Säge  saw
 qurul˅a  q:urukl̲a  брызнуть  spritzen  to squirt
 qwarurul˅a  q:warurukl̲a  писать  schreiben  to write
 qwi  q:wi  шум  Geräusch  noise
 qwigurul˅a  q:wigurukl̲a  шуметь  rauschen  to roar q‘ / q
 q‘a  qa  липа  Linde  lime tree
 q‘anu, q‘ano  qanu, qano  яйцо  Ei  egg
 q‘aq‘adiro  qaqadiro  нищий  Bettler  beggar
 q‘aq‘adurul˅a  qaqadurukl̲a  просить милостыню  um Almosen bitten  to ask an alms
 q‘aⁿṭ‘’a  qaⁿkl̲՚:a  ослик  Eselchen  little donkey
 q‘edi  qedi  наруже  außen  outside
 q‘edo (q‘e)  qedo (qe)  позади, потом  danach, dahinter  afterwards, behind
 q‘inal‘isebe  qinaɬis:ebe  близкий  nah  near
 q‘inal‘urul˅a  qinaɬurukl̲a  приближаться  sich nähern  to get near
 q‘orul˅a  qorukl̲a  просить  bitten  to beg
 q‘oṭo  qot՚o  деревянная чашка  Holztasse  wooden cup
 q‘uri  quri  поле, пашня  Feld, Weide  field, pasture q̣ / q՚:
 q̣ama  q՚:ama  бакенбарды  Backenbart  side-whiskers
 q̣aq̣a  q՚:aq՚:a  лепешка  Fladen  pancake
 q̣aredabe  q՚:aredabe  твердый  schwer  heavy
 q̣azi  q՚:azi  долг  Schuld  guilt
 q̣aⁿc̣a  q՚:aⁿc՚a  уксус  Essig  vinegar
 q̣ahil‘iqe  q՚:ah:iɬ:iq:e  аул Кахиб  Kaxib (ON)  Kaxib (top.)
 q̣e  q՚:e  хутор  Hütte  cottage
 q̣eč̣u  q՚:eč՚u  смола, корка, тонкая лепешка  Harz, Rinde, dünner Fladen  resin, bark, crust
 q̣elorul˅a  q՚:elorukl̲a  готовиться  sich vorbereiten  to prepare oneself
 q̣eleč̣urul˅a  q՚:eleč՚urukl̲a  кусать  beißen  to bite
 q̣eⁿda  q՚:eⁿda  стена  Wand  wall
 q̣endoda-be  q՚:endoda-be  двадцать  zwanzig  twenty
 q̣eⁿṭa  q՚:eⁿt՚a  сажа  Ruß  soot
 q̣erurul˅a  q՚:erurukl̲a  остричь  scheren  to shear
 q̣esori, q̣esweri  q՚:es:ori, q՚:es:weri  обстановка, жилье  Wohnstätte  dwelling place
 q̣ex˜i  q՚:ex˜i  шкура, кожа  Fell  hide, skin
 q̣ē  q՚:ē  вещи  Waage  scales
 q̣ilo  q՚:ilo  забор, плетень  Zaun  fence
 q̣inorul˅a  q՚:inorukl̲a  сжимать  zusammendrücken  to squeeze together
 q̣inurul˅a  q՚:inurukl̲a  шить  nähen  to sew
 q̣iq̣inorul˅a  q՚:iq՚:inorukl̲a  мять  kneten  to knead
 q̣iru  q՚:iru  пшеница  Weizen  wheat
 q̣iṭunul˅a  q՚:it՚unukl̲a  щипать  kneifen  to pinch
 q̣obe  q՚:obe  лемех  Pflugschar  ploughshare
 q̣onul˅a  q՚:onukl̲a  кушать  essen  to eat
 q̣oro  q՚:oro  нора, темня кладовка  Höhle, Bau  cave, hole
 q̣orola  q՚:orola  вдова  Witwe  widow
 q̣ōda  q՚:ōda  мор  Seuche  epidemic
 q̣učara  q՚:učara  телогрейка  Weste  waistcoat
 q̣uni  q՚:uni  плита, сковорода  Pfanne  pan
 q̣wačara  q՚:wačara  сыр  Käse  cheese
 q̣wač̣a  q՚:wač՚a  нарыв  Geschwür  ulcer
 q̣waradabe  q՚:waradabe  узкий, тесный  dicht, eng  tight, narrow
 q̣wari  q՚:wari  рукав  Ärmel  sleeve
 q̣waṭa  q՚:wat՚a  улица  Straße  street
 q̣waṭ‘’i  q՚:wakl̲՚:i  подмышка  Achselhöhle  armpit
 q̣woⁿωa  q՚:woⁿʕa  источник  Quelle  source, spring
 q̣wili  q՚:wili  овод  Pferdebremse  horsefly
 q̣waral‘urul˅a  q՚:waraɬurukl̲a  быть тесным, грустить  traurig sein  to be sad
 q̣wiⁿ  q՚:wiⁿ  шутка  Scherz  joke q̣‘ / q՚
 q̣‘aladabe  q՚aladabe  быстрый  schnell  fast, quick
 q̣‘aq̣‘ara  q՚aq՚ara  грач  Saatkrähe  rook
 q̣‘arurul˅a  q՚arurukl̲a  твердеть, застывать  gerinnen, fest werden  to curdle, to coagulate
 q̣‘eli  q՚eli  рот  Mund  mouth
 q̣‘eⁿl˅e  q՚eⁿkl̲e  подушка  Kissen  cushion
 q̣‘ēdabe  q՚ēdabe  скисший  sauer geworden  turned sour
 q̣‘ili  q՚ili  надмогильный камень  Grabstein  gravestone
 q̣‘inurul˅a  q՚inurukl̲a  стоять  stehen  to stand
 q̣‘oda  q՚oda  пол  halb  half
 q̣‘oli  q՚oli  корка  Rinde  bark
 q̣‘oq̣‘ola  q՚oq՚ola  ящичек для вилок, ложек  Kästchen für Besteck  box for cutlery
 q̣‘ori  q՚ori  доска  Tafel  board
 q̣‘oši  q՚oš:i  лопатка  Schaufel  shovel
 q̣‘ošta  q՚oš:ta  стул  Stuhl  chair
 q̣‘oto  q՚oto  (мера сыпучих тел)  (Hohlmaß)  (dry measure)
 q̣‘uče  q՚uče  персик  Pfirsich  peach
 q̣‘uli  q՚uli  (род травы)  (Grasart)  (kind of grass)
 q̣‘ulurul˅a  q՚ulurukl̲a  скользить  ausgleiten  to slip, to slide
 q̣‘unul˅a  q՚unukl̲a  трогать  berühren  to touch
 q̣‘urul˅a  q՚urukl̲a  скисать  sauer werden  to get sourNote:


Achvachischer Beispieltext / Akhvakh Sample Text
Achtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß ein Font installiert sein, der Unicode abdeckt wie z.B. der TITUS-Font Titus Cyberbit Unicode. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The special characters as contained in it can only be displayed and printed by installing a font that covers Unicode such as the TITUS font Titus Cyberbit Unicode.


Copyright Jost Gippert, Frankfurt 2001. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder. 31.12.2000.