Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS DIDACTICA
Indogermanische Völker und Sprachen / Indo-European Peoples and Languages

Litauischer Beispieltext
Lithuanian Sample TextKristijonas Donelaitis: Metai


Pawasario Linksmybės Pavãsario linksmýbės
Original notation1 Modern transcription2
Iau Sauléle wėl atkópdămă buddı̌nǒ Swieta Jaũ saulẽlė vė̃l atkópdama bùdino svíetą3
Ir Ʒ́iemôs ſʒaltôs Truſùs pargráudămă jůkės. Ir̃ žiemõs šaltõs trūsùs pargráudama juõkės.
Sʒalcʒû Prámonės ſŭ Lědaìs ſugaìſʒtı̌ păgâwo; šal̃čių prãmonės su ledaĩs sugaĩšti pagãvo
Ir puttódam's Snieg's wiſſùr į Nieką̌ păwirto. Ir̃ putódams sniẽgs visur̃ į niẽką pavir̃to.
Tů Laukùs Oraì drungnì gaiwįdămı̌ glóſtė, Tuõ laukùs oraĩ drungnì gaivìndami glóstė
Ir Ʒ́ǒlělès wiſſókias ı̌ſʒ Numirrŭſŭ ſʒaùkė. Ir̃ žolelès visókias ìš numìrusių šaũkė.
Krúmus ſù Sʒillaìs wiſſaìs ı̌ſſı̌buddı̌nǒ kéltı̌ſ' Krū́mai sù šilaĩs visaĩs išsibùdino4 kéltis,
O Laukû Kalnaì ſù Klóneis pàmětě Skrándas. Õ laukų̃ kalnaĩ su klõniais pàmetė skrándas.
Wiſſlâb, kàs Ruddens Biaurybėj' numı̌rě wèrkdams; Vìslab, kàs rudeñs biaurỹbėj nùmirė ver̃kdams5,
Wiſſlâb, kàs Eʒ́ěrè gywéndams pérʒiěmăwójo, Vìslab, kàs ežerè gyvéndams5 péržiemavojo
Ar po ſàwô Kěrrù pèr Ʒ́iemą bùwǒ miěgójęs, Ar̃ po sàvo kerù per žiẽmą bùvo miegójęs,
Wiſſlab tů Pulkaìs iſʒlindo Wáſărą ſweikįt'. Vìslab tuõ pulkaĩs išliñdo vãsarą svéikint.
Ʒ́ùrkės ſù Sʒeſʒkaìs iſʒ ſʒálto Páſʒăliǒ tráukės. Žiùrkės sù šeškaĩs iš šálto pãšalio tráukės,
Wárnos ir Warnaì ſù Sʒárkôm's irgı̌ Pělėdôm's; Várnos ir̃ varnaĩ su šárkoms ir̃gi pelė́doms.
Pélės ſù Waikaìs, ir Kùrmjei Sʒillŭmą̌ gyrė. Pẽlės sù vaikaĩs ir kùrmiai šílumą gýrė.
Muſſės ir Wăbălaì, Ůdaì ſù Kaìměně Blùſſû Mùsēs ir̃ vabalaĩ, uodaĩ su kaĩmene blùsų
Mùs jau wárgįt wėl Pulkaìs wiſſùr ſŭſı̌rinko, Mùs jau várgint vė̃l pulkaĩs visur̃ susiriñko
Ir Ponùs taip, kaip Burùs įgélt' ı̌ſſiʒ́ójo. Ir̃ ponùs taip kaĩp būrùs įgélt išsižiójo.
Bèt ir Bittin's jau Sʒeimyną ſàwǒ păbuddįt', Bèt ir bìtins jaũ šeimýną sàvo pabùdint
Ir prie Dárbo ſûſt' bèy ką pelnyt' n'ŭſſı̌mir̂ſʒo. Ir̃ prie dárbo sių̃st bei ką̃ pelnýt n'užsimir̃šo.
Tů Pulkaì jû pro Plyſʒiùs iſʒlystı̌ păgáwo, Tuõ pulkaĩ jų prõ plyšiùs išlį̃sti pagãvo
Ir lakſtydămı̌ ſù Birbynems ʒ̇aiſtı̌ prădėjo; Ir̃ lakštýdami sù birbỹnėms žáisti pradė́jo;
O Woraì Kampůs' sėdėdămı̌ Werpălŭs áudė, Õ voraĩ kampuõs sėdė́dami ver̃palus áudė
Irgı̌ mědʒ̇ót', Tinklùs tylóm's kǒpı̌nėdămı̌ méʒgė. Ir̃gi medžiót tinklùs tylõms kopinė́dami mẽzgė.
Bèt ir Mèszkos ir Wilkaì szokĭnėdamĭ dźaugės', Bèt ir mẽškos ir̃ vilkaĩ šokinė́dami džiaũgės
Ir suplēszit' ką tylôm's į Págĭrrĭ tráukės'. Ir̃ suplė́šyt ką̃ tylõms į pãgirį tráukēs.Frühlingsfreuden
German translation  
Schon hat die Sonne, wieder emporsteigend, die Welt erweckt,

Kristijonas Donelaitis
1.1.1714 (Gumbinnen) - 18.2.1780 (Tolminken)6
und, die Mühen der gefrorenen Erde zertrümmernd, aufgelacht.
Die Frostgebilde haben begonnen, mit dem Eis zu verschwinden,
und schäumend ist der Schnee überall zu nichts geworden.
So streicheln die lauwarmen Pflüge die Felder, sie (wieder) zum Leben erweckend,
und allenthalben melden sich die Gräser (wieder) von den Toten zurück.
Büsche und allerlei Wälder sind (wieder) erwacht, um sich zu erheben,
Höhen und Tiefen der Felder haben ihr Fell abgeworfen.
Alles, was unter der Scheußlichkeit des Herbstes weinend abgestorben war,
alles, was im See lebend überwintert hat
oder unter seinem Strauch den Winter schlafend verbracht hat,
alles (das) kriecht in Scharen hervor, um den Sommer zu begrüßen.
Ratten und Iltisse sind aus ihrem kalten Versteck hervorgekrochen,
Krähen und Raben, Elstern und Eulen.
Mäuse mit (ihren) Jungen und Maulwürfe haben die Wärme gepriesen.
Fliegen und Käfer, Mücken und eine Herde von Flöhen
haben sich wieder in Scharen versammelt, um uns zu quälen,
und den Mund aufgesperrt, um Gutsherren und Bauern zu stechen.
Doch auch die Bienenkönigin hat nicht vergessen, ihre Familie aufzuwecken
und zur Arbeit zu schicken, um etwas zu verdienen.
So haben ihre Schwärme begonnen, durch die Spalten zu kriechen,
und angefangen, herumschwirrend mit (ihren) Schnarren zu spielen.
Und die Spinnen haben, in (ihren) Winkeln sitzend, (ihre) Gespinste gewoben,
und ihre Netze, schweigend auf- und ablaufend, zum Jagen gestrickt.
Doch auch Bären und Wölfe haben herumspringend sich erfreut
und jemanden, um ihn heimlich zu zerreißen, an den Waldesrand gezerrt.

Achtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß ein Font installiert sein, der Unicode abdeckt wie z.B. der TITUS-Font Titus Cyberbit Unicode. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The special characters as contained in it can only be displayed and printed by installing a font that covers Unicode such as the TITUS font Titus Cyberbit Unicode.


Copyright Jost Gippert, Frankfurt 1994-2001. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder. 20.1.2001.