Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS DIDACTICA
Indogermanische Völker und Sprachen / Indo-European Peoples and Languages

Litauischer Beispieltext
Lithuanian Sample TextMaironis, Kur bėga Šešupė


Kur bėga Šešupė Kur̃ bė́ga Šešùpė
Modern orthography1 Text with intonation marks (tentative)
Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, Kur̃ bė́ga Šešùpė, kur̃ Nẽmunas tẽka,
Tai mūsų tėvyne, graži Lietuva; Taĩ mū̃sų tėvýne, gražì Lietuvà;
Čia broliai artojai lietuviškai šneka, Čià bróliai artójai lietùviškai šnẽka,
Čia skamba po kaimus Birutės daina. Čià skam̃ba po kaímus Birùtės dainà.
Tegul bėga mūsų upės į marias giliausias! Tegul̃ bė́ga mū̃sų ùpės į mariàs giliaũsias!
Tegul skamba mūsų dainos po šalis plačiausias! Tegul̃ skam̃ba mū̃sų daĩnos po šalìs plačiaũsias!
   
Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja Kur̃ raũsta žemčiū̃gai, kur̃ rū́tos žaliuõja
Ir mūsų sesučių dabina kasas, Ir̃ mū̃sų sesùčių dabìna kasàs,
Kur sode raiboji gegutė kukuoja, Kur̃ sodè raibóji gegùtė kukuõja,
Ten mūsų sodybas keleivis atras. Teñ mū̃sų sodỹbas keleívis atràs.
Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė, Kur̃ žemčiū̃gai, žaliõs rū́tos, kur̃ raibà gegùtė,
Ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė. Teñ tėvỹnė, teñ sodỹbos, teñ senà močiùtė.
   
Ar giedrios išaušta pavasario dienos, Ar̃ giedriõs išaũšta pavãsario diẽnos,
Ar krinta nuo dalgio žvangučiai lankos, Ar̃ kriñta nuõ dal̃gio žvangùčiai lankõs,
Ar dreba nuo šalčio apleistos rugienos, — Ar̃ drẽba nuõ šal̃čio apleístos rugiẽnos, —
Mums bočių tėvynė graži visados. Mum̃s bóčių tėvỹnė gražì visadõs.
Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpiūtė, Ar̃ pavãsaris išaũšta, ar̃ kaitrì rugpiū́tė,
Tu gražiausia, maloniausia, Lietuva motute! Tù gražiaũsia, maloniaũsia, Lietuvà motùte!
   
Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę, Ar̃ šviẽčia mum̃s saúlė, ar̃ oraĩ aptẽmę,
Tu mūsų brangiausia prabočių šalis! Tù mū̃sų brangiaũsia prabóčių šalìs!
Čia prakaitu mūsų aplaistyta žemė, Čià prãkaitu mū̃sų aplaĩstyta žẽmė,
Čia tiek atminimų atranda širdis! Čià tiẽk atminìmų atrañda širdìs!
Ar laiminga, ar varguose, visados tu miela, Ar̃ laimínga, ar̃ varguosè, visadõs tù míela,
Atminimais taip garsinga ir brangi, kaip siela! Atminìmais taĩp garsiñga ir̃ brangì, kaĩp síela!
   
Čia Vytautas Didis garsiai viešpatavo, Čià Výtautas Dìdis garsiaĩ viešpatãvo,
Ties Žalgiriu mušė kryžiuočius piktus; Tiẽs Žálgiriu mùšė kryžiúočius piktùs;
Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo; Čià bóčiai už laĩsvę tiẽk ámžių kariãvo;
Čia mūsų tėvynė ir buvo ir bus. Čià mū̃sų tėvýnė ir̃ bùvo ir̃ bùs.
Čia, kur Vytautas Didysis valdė mus ir gynė, Čià, kur̃ Výtautas Didỹsis val̃dė mùs ir̃ gỹnė,
Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuva tėvynė! Bùs per̃ ámžius, kaĩp ir̃ bùvus, Lietuvà tėvýnė!
   
Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį, Apsaũgok, Aukščiaũsias, tą̃ mýlimą šãlį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! Kur̃ mū̃sų sodỹbos, kur̃ bóčių kapaĩ!
Juk tėviška Tavo malone daug gali! Jùk tė́viška Tãvo malõne daũg gãli!
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai. Mès Tãvo per̃ ámžius suvar̃gę vaikaĩ.
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios tėvynės, Neapleĩsk, Aukščiaũsias, mū̃sų ir̃ brañgios tėvýnės,
Maloningas ir galingas per visas gadynes! Maloniñgas ir̃ galiñgas per̃ visàs gadỹnes!
 
  Maironis
(Jonas Mačiulis)
2.11.1862 (Pasandravis) - 22.6.1932 (Kaunas)2

Achtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß ein Font installiert sein, der Unicode abdeckt wie z.B. der TITUS-Font Titus Cyberbit Unicode. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The special characters as contained in it can only be displayed and printed by installing a font that covers Unicode such as the TITUS font Titus Cyberbit Unicode.


Copyright Jost Gippert, Frankfurt 1994-2001. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder. 20.1.2001.