Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS DIDACTICA

The Sound System of the Tocharian languages


A) The vowel system:

a) Plain vowels:

 A  sync.  ä  i  ?  u  ?
 unsync.  ä  ā  a  i  (ī)  u  (ū)
 Proto-Toch.  ä  a  æ  å  i  (ī)  u  (ū)
 B  phonol.  ä  a  e  o  i  (ī)  u  (ū)
 unacc.  ä  a  e  o  i  (ī)  u  (ū)
 acc.  a  ā  e  o  i  ī  u  ūb) Diphthongs:

 A  sync.  ?  ?  ?  ?
 unsync.  i  e  u  o
 Proto-Toch.  äi̯  ai̯  æi̯  åi̯  äu̯  au̯  æu̯  åu̯
 B  phonol.  äi̯  ai̯  ei̯  oi̯  äu̯  au̯  eu̯  ou̯
 MQ  i  āy,ai(y)  ey,ei  oy,oi  i  āw,au(w)  ew,eu  ow,ou
 normal  i  ai  u  auc) Derivation from Proto-I.E.:


 Proto-I.E.      e  ē  o  ō  ə1-3  a  ā  i  ī  u  ū
 Pre-Proto-Toch.  ər  əl  əm  ən  ε  e  o  a  a  a  ɒ  ɪ  i  ʊ  u
 Proto-Toch.  non-pal.  är  äl  äm  än      æ  a  å  ä  i  ä  u
 pal.    ä  æ              B) The consonant system:

a) Consonant inventory:

 A  k(w)  k  ś  ts  t  c  s   p  m  n  ny  r  l  ly  y  w
 Proto-Toch.  kw  k  ćʲ  c  t  čʲ  s  šʲ  p   m   n   r   l   y   w
 B  normal  kw  k  ś  ts  t  c  s   p  m  n  ny  r  l  ly  y  w
 sec.pal.    ky    tsy          py  my      ry        b) Derivation of stops (voiceless aspirates ignored): Model 1): Split of dentals by contact assibilation (Toch. ts < *t,d,dh)


 Proto-I.E.  gw  gwh  kw  g  ǵ  gh  ǵh  k   dz  dhz  ts  d  dh  t  b  bh  p
 Pre-Proto-Toch.  I.  gw  gwh  kw  g  ǵ  gh  ǵh  k   dz  dhz  ts  d  dh  t  b  bh  p
 II.  w  gw  kw   g  k   ʒ  c   d  t   b  p
 III.  w  gw  kw   g  k   ʒ  c  ՚  d  t   b  p
 IV.  w  kw   k   c  ՚  t   p
 Proto-Toch.  non-pal.  kw  k  ts  #  t  p
 pal.  ćʲw  ćʲ  čʲ  c) Derivation of stops (voiceless aspirates ignored): Model 2): Split of dentals by spontaneous assibilation (Toch. ts < *dh only)


 Proto-I.E.  gw  gwh  kw  g  ǵ  gh  ǵh  k   d  dh  t  b  bh  p
 Pre-Proto-Toch.  I.  w  gw  kw   g  k   d  t   b  p
 II.  w  gw  kw   g  k  ՚  ʒ  t   b  p
 III.  kw  k  ՚  ʒ  t  p
 Proto-Toch.  non-pal.  kw  k  #  c  t  p
 pal.  ćʲw  ćʲ  čʲ  d) Derivation of stops (voiceless aspirates ignored): Model 3): Same, with early palatalization


 Post-Proto-I.E.  gw  gwh  kw  gwʲ  gwhʲ  kwʲ  g  ǵ  gh  ǵh  k    ǵʲ  ghʲ  ǵhʲ   ḱʲ   dh  t  d  dh  t   bhʲ   b  bh  p
 Pre-Proto-Toch.  w  gwh  kw  ć՚w  w  ćw   g  k  k՚ʲ    t՚ʲ     d  t  p՚ʲ     b  p
 w  gwh  kw  ć՚w  w  ćw   g  k  k՚ʲ    k՚ʲ    ՚  ʒ  t  p՚ʲ     b  p
 Proto-Toch.  kw  ćʲw  k  ćʲ  č  ՚  c  t   p
e) Proto-Tocharian palatalization (ʲæ < ē vs. æ < o):

 A  śa  ca  ṣa  ña  lya  ra  ma  pa  wa  ya
 B  śe  ce  ṣe  ñe  lye  re  me  pe  ye  ye
 Proto-Toch.  ć(w)ʲæ  ćʲæ  čʲæ  šʲæ  nʲæ  lʲæ  rʲæ  mʲæ  pʲæ  wʲæ  i̯æ
 Proto-I.E.  gwhē  gwē  kwē  Ghē    dhē         bhē    u̯ē  i̯ē  
 gwho  gwe  kwo  Gho  Ge  Ko  dho  do  to  so  no  lo  ro  mo  bho  bo  po  u̯o  i̯o  #o
 Proto-Toch.  kwæ    æ           æ
 B  kwe  ke  tse  e  te  se  ne  le  re  me  pe  we  ye  e
 A  kwa  ka  tsa  a  ta  sa  na  la  ra  ma  pa  wa  ya  a
f) Proto-Tocharian palatalization (ʲä < *e vs. ä < *ə):

 A  śä   ṣä  ñä  lyä      
 B  śä   ṣä  ñä  lyä      
 Proto-Toch.  ć(w)ʲä  ćʲä  čʲä  šʲä  nʲä  lʲä  rʲä  mʲä  pʲä  wʲä  i̯ä
 Proto-I.E.  gwhe  gwe  kwe  Ghe  Ge  Ke  dhe  de  te  se  ne  le  re  me  bhe  be  pe  u̯e  i̯e  #e
 gwhə  gwe  kwə  Ghə  Ge   dhə         bhə    u̯ə  i̯ə  
 Proto-Toch.  kwä               ä
 B  kwä   tsä  ä           ä
 A  kwä   tsä  ä           ä
Achtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß ein Font installiert sein, der Unicode abdeckt wie z.B. der TITUS-Font Titus Cyberbit Unicode. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The special characters as contained in it can only be displayed and printed by installing a font that covers Unicode such as the TITUS font Titus Cyberbit Unicode.
Copyright Jost Gippert Frankfurt a/M 2000. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.