Benediktinerregel, Kapitel 7

B 7 hareet uns kescrift cotchundiu . . . . qhuedanti : " eocouuelih , der sih erheuit , ( 39 ) uuirdit kedeonoot , indi der sih kedeomuatit , ist erhaban . " Denne desiu keuuisso qhuidit , keaugit uns eocouuelihha erhabanii chunni uuesan dera ubarmuatii , daz sih piporageen uuizzago kechundit qhuedenti : " truhtin , n- ist erhaban herza minaz noh ni keiliu sint augun miniu , noh ni- keanc ih in mihhilii noh in uuntrum ubar mih . Ibu ni deolihho . . . . uzzan erhuab sela mina , soso intspenitaz ist ubar [ 210 ] muater sina , so itloon in sela mina ! " Danaan . . . . ibu dera furistun deoheiti uuellemees obonoontikii zuakereihhan indi ze deru erhabanii dia himiliscun , ze deru duruh des antuurtin libes deoheit ist uferhaban , uuellemees sniumo duruhqhueman , tatim unsereem ufstiganteem hleitar selbiu ( 40 ) ze kerihtenne ist , diu in traume . . . . keaugit uuard , duruh dia imu nidarstigante . . . . ufstigante . . . . keaugit uurtun . Nalles andar aano zuifal nidarstic indi ufstic fona uns ist farstandan uzzan erhabanii nidarstigan indi deoheit ufstigan . Hleitar keuuisso selbiu rehto unseer ist lib in uueralti , der deomuatit herzin daz fona truhtine si errihtit ze himile . Hleitarpaum keuuisso dera selbun hleitra qhuuedamees unseran uuesan lihhamun indi sela , in diem hleitarpaumum missilihhe stiagila dera deoheiti edo ekii ladunga cotchundiu ufstiganteem anakesezzit . eristo inunu dera deoheiti stiagilsprozzo ist , ibu forahtun cotes imu fora augom simblum sezzenti akezzalii alles fleohe indi simblum si kehuctic ( 41 ) alliu , dei kipoot cot , huueo farmanente * [ 211 ] cotan in hella fona suntoom anakant , sie sosama in lib euuigan , der forahtantem cotan kekarater ist , muate sinemu simblum inualde . Indi kehaltanti sih eocouuelihera citi fona suntu indi achusti , daz ist kedancho , dera zungun , augono , henteo , fuazzio edo uuilleono dera eikinii , uzzan ioh auh kirida des fleiskes abasnidan iille , uuanne sih man fona himilum fona cote simblum sehan eocohuelihhera citi . . . . tati sino in eocouueliheru steti fona kisihti cotchundii sehan indi fona . . . . eocouuelihera citi kechundan , keauckenti uns daz uuizzago denne in kedanchum unsereem so cotan simblum antuurtan keaugit qhuedenti : " scauuonti herzun indi lenti cot " , indi auur : ( 42 ) " truhtin uueiz kedancha manno " , indi auur qhuidit : " farstuanti kedancha mine fona rumana " , indi danta " kedanc mannes gihit dir " . Keuuisso so pihuctigeer si umbi kidancha sine abahe , qhuede simblum piderbeer . . . . in herzin sinemu : " denne unbiuuamter pim fora imu , ibu pihaltu mih fona unrehte minemu . " Uuillon keuuisso eiganan so tuan pirum piuuerit , [ 212 ] denne qhuidit kescrib uns : " indi fona uuilloom dineem erhuuarabi . " * . . . . auur pittamees cotan in kepete , daz si siin uuillo in uns . Pirum kelerit keuuisso pi uuruhti unseran nalles tuan uuillon , denne piporakemes daz , daz qhuidit uuihiu kescrift : " sint uueka , dea sint keduht fona mannum rehte , dero ( 43 ) enti unzi ze abcrunte dera hella pisuuffit . " Indi denne so piporakemees daz , daz fona ruahhalosonteem keqhuetan ist : " zeprohhan sint indi leidsame uuortane sint in uuilloom iro " . In kiridoom keuuisso des fleiskes so uns cotan kelaubpamees simblum uuesan kakanuuartan , denne qhuidit uuizzago truhtine : " fora dih ist eocouuelih kirida miniu . " Ze piporgenne ist keuuisso pidiu ubila kirida , danta tod pii inkange dera lustida kesazter ist , danan kescrift kepiutit qhuedenti : " after kiridoom dineem ni- kangees . " Keuuisso ibu auga truhtines scauuont cuatiu indi ubiliu . . . . fona himile simblum sihit ubar parn manno , daz sehe , ibu ist farstantanti edo suahhanti cotan , indi ibu fona engilum uns ( 44 ) kezeliteem tagalihhin tages indi nahtes truhtine , tuantemu unseremu , uuerach [ 213 ] unseriu sint kechundit , ze porgeenne ist keuuisso eocouuelihera citi . . . . so qhuidit in salmin uuizzago , min unsih kehneickente in ubile indi unbiderbe uuortane eddeshuuelihhera citi kesehe cot . Indi lippanti uns in deseru citi , danta erhafter ist . . . . peitoot unsih tagalihhin kehuueraban in pezzira , min qhuede uns in zuauuarti : " deisu tati indi ih suuigeta . " andar dera deomuati stiagilsprozzo ist , ibu eiganan huuelih ni- minnoot uuillon kirida sina n- ist kelustidoot erfullan , uzzan stimma dia . . . . tatim si keleisinit qhuedentes : " ni- qhuuam tuan uuillon minan , uzzan des , der mih santa . " Auur qhuidit kescrift : ( 45 ) " uuillo hebit uuizzi , indi notduruft karauuit era . " dritto dera deoheiti stiagil ist , so huuelih fora cotes minnu eocouuelihhera hoorsamii sih untartuat merorin leisanonti truhtinan , fona demu qhuidit poto : " uuortaneer horsamoonti fatere unzi ze tode . " fiordo . . . . ibu deru selbun hoorsamii herteem . . . . uuidaruuarteem rahhom edo sosama diem lustit anaprunganeem uuidarmuatum dera suuigentun inhucti . . . . pihalsit si indi fardolenti nalles muadee edo kelide qhuedenteru . . . . : " der duruhuuisit * [ 214 ] unzi in enti , deseer kehaltaneer ist " , so : " si kestarachit herza dinaz . . . . inthabee . . . . " keauckenti kelaubigan fora truhtine alliu sosama uuidaruuartiu ( 46 ) fardoleen scolan qhuidit fora heitio fartragantero : " duruh dih tode . . . . tagalihhin uuanente pirumees so scaf dera slahta . " Indi sihhure fona uuane des itloones dera cotchundi untiri sin kefolget mendente . . . . qhuedente : " uzzan in diem alleem ubar- uuinnamees duruh inan , der keminnota unsih . " . . . . so andreru steti . . . . : " kesuahtoos unsih . . . . fuire unsih ersuahtos , soso fuire ist ersuahhit silbar . Ana- leittos unsih in seid , saztoos arabeit in hrucki unseremu . " . . . . so keaucke untar heririn scolan unsih uuesan untari ist kefolgeet . . . . : " ana- saztos man ubar haubit unseriu . " . . . . ioh auh kipot . . . . in uuidaruuarteem . . . . in uuidarmuatim . . . . die kislagane in chinnibahhon , ( 47 ) kebeen ioh andran , erfirtero tunihhun farlaazzeen auh lahhan , kenoottanteru millu kangant ioh zuuo , indi mit paulu potin lucke pruader fardoleent , indi aahtunga fardoleent , * [ 215 ] indi ubilo sprehhante sih uuela- qhuedant . finfto . . . . ibu alle kidancha ubile herzin sinemu zua- qhuemante edo ubil fona sih keporaganiu ketaniu duruh deomuatlihha pigiht . . . . ni- farhele sinemu , spananti unsih fona deseru rachu kescrift qhuedenti : " intrih truhtine uuec dinan indi uuani in inan . " . . . . auur . . . . : " gehat truhtine , pidiu cuater , pidiu in uuerolti armiherzida siniu " , . . . . auur . . . . : " missitaat mina chund dir teta . . . . unreht miniu . . . . pidachta . Quad , ih fora- kechundu uuidar mih unreht minaz truhtine . . . . du ( 48 ) farliazzi erlosida dera sunto mineru . " sehsto . . . . ibu eocouueliheru smahlihhii . . . . uzorosti kehabenter . . . . munih . . . . ze allu , dei imu anakimahchot samaso uuerahman ubilan sih suannet . . . . unuuirdigan quedenti imu mit uuizzagin : " ze neouuiehti keprauhoter pim . . . . ni- uuissa , so noz uuortaner pim mit dih , . . . ih simblum mit dih . " sibunto . . . . ibu allem sih innarorun inti smahlihorin nalles einin sinera zungun * [ 216 ] forakichunde uzzan sosama dera inuuartun herzin kelaube minna theononte sih . . . . qhuedenti mit uuizzagin : " ih keuuisso pim uurum . . . . nalles man ituuiz manno . . . . auueraf deota " , " erhapener . . . . kedeonoter . . . . kescanter " . . . . auar : " cuat mir . . . . kedeonotos ( 49 ) mih , daz lirnem kepot diniu ! " ahtodo . . . . ibu neouueh tue . . . . uzzan daz dera kameinsamun des munistres rehtungu edo merorono sint kespanan piladi . . . . . ibu zungun ze sprehanne piuuerie . . . . suuigali habenti unzi z- anfrahidu ni- sprehhe qhuedenteru kescrifti , danta " in filusprahhi n- ist erflohan sunta " . . . . danta " comman zunkaler n- ist kerihtit uber erda . " zehanto . . . . ibu ni- si samfter enti funser in lahtere , danta kescriban ist : " unfruater in lahtere heuit stimma sina . " . . . . ( 50 ) . . . . sprihhit . . . . slehto . . . . ano hlahtar theomuatliho mit fruati . . . . foiu uuort enti redohaftiu sprehhe , enti ni- si hlutreister in stimmu , so kiscriban ist : " spaher uuortum kechundit foem . " [ 217 ] zuuelifto . . . . ibu nalles einin herzin . . . . uzzan sosama demu selbin lihamin theoheit sehantem sih simblum chundit , daz ist . . . . uuerahche . . . . in cartin , in uueke , in achre edo so uuar so sizanti , kanganti edo stantanti kehneictemu si sinbulum haubite kestactem in erda kasihtim scultikan sih eocohuuelihhera citi fona sunton sinem uuananti giu sih dera forahtlihun suano auur kekakanuuartit uuane qhuedentemu imu in herzin simblum daz , daz achiuuizfirinari der ( 51 ) cuatchundento kistactem in erda augom quad : . . . . . ni- pim uuirdiker ih sunsigo heffan augun miniu ze himile " , enti auur mit uuizzagin : " kepoganer pim enti kedeonoter pim eogouueri . " Keuuisso desem allem dera deoheiti stiagilim ufkistikanem . . . . saar ze minno cotes pichueme . . . . diu duruhnohto uz- sentit , forahtun , duruh dia alliu , dei er nalles ano forahtun piheialt , anoo einikeru arbeiti sama so chnuatlicho fona keuuonaheit pikinne [ 218 ] kehaltan nallas giu forahtun dera hella , uzzan minnu . . . . enti uuonaheite dei selbun cuatiu . . . . dera lustida hcreftio , dei truhtin giu in uueracman sinan hreinan fona achustim . . . suntom atume uuihemu keuuerdonter ist keaucken .
Normalisiert harēt uns giscrift gotkundiu . . . . quëdenti : iogiwelīh , dër sih irhefit , ( 39 ) wirdit gidionōt , inti dër sih gidiomuotit , ist irhaban . " danne dësiu giwisso quidit , giougit uns iogiwelīhha irhabanī kunni wësan dëra ubarmuotī , daʒ sih biborgēn wīʒago gikundit quëdenti : truhtīn , nī̆ ist irhaban hërza mīnaʒ noh nī̆ geiliu sint ougun mīniu , noh nī̆ gieng ih in mihhilī noh in wuntarum ubar mih . ibu nī̆ diolīhho . . . . ūʒan irguob sēla mīna , sōsō intspenitaʒ ist ubar [ 210 ] muoter sīna , itlōn in sēla mīna ! " danān . . . . ibu dëra furistūn dioheiti wellemēs obanentīgī zuogireihhen inti zi dëru irhabanī dia himiliscūn , zi dëru duruh dës antwurtin lībes dioheit ist ūfirhaban , wellemēs sniumo duruhquëman , tātim unsêrem ūfstīgentēm leitar sëlbiu ( 40 ) zi girihtenne ist , diu in troume . . . . giougit ward , duruh dia imu nidarstīgente . . . . ūfstīgente . . . . giougit wurtun . nalles ander ānu zwīfal nidarstīg inti ūfstīg fona uns ist firstantan ūʒan irhabanī nidarstīgan inti dioheit ūfstīgan . leitar giwisso sëlbiu rëhto unsēr ist līb in wërelti , dër diomuotit hërzin daʒ fona truhtīne irrihtit zi himile . leitarboum giwisso dëra sëlbūn leitara quëdemēs unseran wësan līhhamun inti sēla , in dēm leitarboumum missilīhhe stiegala dëra dioheiti ëdo egī ladunga gotkundiu ūfstīgentēm anagisezzit . ēristo inunu dëra dioheiti stiegalsproʒʒo ist , ibu forhtūn gotes imu fora ougōm simbalum sezzenti āgëʒʒalī alles flioho inti simbalum gihugtīg ( 41 ) alliu , diu gibōt got , wio firmanēnte * [ 211 ] gotan in hellu fona suntōm anagānt , sie sō sama in līb ēwīgan , dër forhtentēm gotan gigarotēr ist , muote sînemu simbalum intfalde . inti gihaltenti sih iogiwelīhheru zīti fona suntu inti ākusti , daʒ ist gidanko , dëra zungūn , ougōno , hentio , fuoʒio ëdo willōno dëra eiganī , ūʒan joh ouh girida dës fleisces abasnīdan īle , wāne sih man fona himilum fona gote simbalum sëhan iogiwelīhheru zīti . . . . tāti sīno in iogiwelīhheru steti fona gisihti gotkundī sëhan inti fona . . . . iogiwelīhheru zīti gikunden , giougenti uns daʒ wīʒago danne in gidankum unsêrem gotan simbalum antwurtan giougit quëdenti : " scouwōnti hërzun inti lentī̆n got " , inti afar : ( 42 ) " truhtīn weiʒ gidanka manno " , inti afar quidit : " firstuanti gidanka mīne fona rūmana " , inti danta " gidank mannes gijihit dir " . giwisso bihugtīgēr umbi gidanka sīne abuhhe , quëde simbalum biderbēr . . . . in hërzin sînemu : " danne unbiwamtēr bim fora imu , ibu bihaltu mih fona unrëhte mînemu . " willun giwisso eiganan tuon birum biwerit , [ 212 ] danne quidit giscrib uns : " inti fona willōm dînem irwarbi . " * . . . . afar bittemēs gotan in gibëte , daʒ sīn willo in uns . birum gilērit giwisso bī wurhti unseran nalles tuon willun , danne biborgēmēs daʒ , daʒ quidit wīhiu giscrift : " sint wëga , die sint gidūht fona mannum rëhte , dëro ( 43 ) enti unzi zi abgrunte dëra hella bisoufit . " inti danne biborgēmēs daʒ , daʒ fona ruohhalōsōntēm giquëtan ist : " zibrohhan sint inti leidsame wortane sint in willōm iro " . in giridōm giwisso dës fleisces uns gotan giloubemēs simbalum wësan gaganwartan , danne quidit wīʒago truhtīne : " fora dih ist iogiwelīh girida mīniu . " zi biborgēnne ist giwisso bīdiu ubila girida , danta tōd ingange dëra lustida gisaztēr ist , danān giscrift gibiutit quëdenti : " after giridōm dînem nī̆ gangēs . " giwisso ibu ouga truhtīnes scouwōnt guotiu inti ubiliu . . . . fona himile simbalum sihit ubar barn manno , daʒ sëhe , ibu ist firstantenti ëdo suohhenti gotan , inti ibu fona engilum uns ( 44 ) gizelitēm tagalīhhēm tages inti nahtes truhtīne , tuontemu unsêremu , wërk [ 213 ] unseriu sint gikundit , zi borgēnne ist giwisso iogiwelīhheru zīti . . . . quidit in psalmin wīʒago , min unsih gineigente in ubile inti unbiderbe wortane ëddeswelīhheru zīti gisëhe got . inti lībenti uns in dëseru zīti , danta ērhaftēr ist . . . . beitōt unsih tagalīhhēm giwërban in beʒʒira , min quëde uns in zuowertī : dësiu tāti inti ih swīgēta . " ander dëra diomuotī stiegalsproʒʒo ist , ibu eiganan welīh nī̆ minnōt willun girida sīna nī̆ ist gilustidōt irfullen , ūʒan stimna dia . . . . tātim gileisinit quëdentes : " nī̆ quam tuon willun mīnan , ūʒan dës , dër mih santa . " afar quidit giscrift : ( 45 ) " willo habēt wīʒi , inti nōtdurft garawit ēra . " dritto dëra dioheiti stiegal ist , welīh fora gotes minnu iogiwelīhheru hōrsamī sih untartuot mēririn leisinōnti truhtīnan , fona dëmu quidit boto : " wërtanēr hōrsamōnti fatere unzi zi tōde . " fiordo . . . . ibu dëru sëlbūn hōrsamī hertēm . . . . widarwartēm rahhōm ëdo sō sama dēm lustit anabrigunganēm widarmuotim dëra swīgēntūn inhugti . . . . bihelsit inti firdolēnti nalles muode ëdo gilīde quëdenteru . . . . : " dër duruhwisit * [ 214 ] unzi in enti , dëse gihaltanēr ist " , : " gistarkit hërza dīnaʒ . . . . inthabe . . . . " giougenti giloubīgan fora truhtīne alliu sō sama widarwartiu ( 46 ) firdolēn sculan quidit fora heitio firtragentero : " duruh dih tōde . . . . tagalīhhēm wānente birum scaf dëra slahta . " inti sihhure fona wāne dës itlōnes dëra gotkundī untar sīn gifolgēt mendōnte . . . . quëdente : " ūʒan in dēm allēm ubar- winnemēs duruh inan , dër giminnōta unsih . " . . . . andereru steti . . . . : " gisuohtōs unsih . . . . fiure unsih irsuohtōs , sōsō fiure ist irsuohhit silabar . ana- leittōs unsih in seid , saztōs arbeit in ruggi unsêremu . " . . . . giouge untar hēririn sculan unsih wësan untari ist gifolgēt . . . . : " ana- saztōs man ubar houbit unseriu . " . . . . joh ouh gibot . . . . in widarwartēm . . . . in widarmuotim . . . . die gislahane in kinnibahhun , ( 47 ) gëbēn joh anderan , irfirteru tunihhūn firlāʒēn ouh lahhan , ginōtenteru mīlu gangant joh zwô , inti mit paulu botin lugge bruoder firdolēnt , inti āhtunga firdolēnt , * [ 215 ] inti ubilo sprëhhente sih wola quëdant . fimfto . . . . ibu alle gidanka ubile hërzin sînemu zuo- quëmente ëdo ubil fona sih giborganiu gitāniu duruh diomuotlīhha bījiht . . . . nī̆ firhële sînemu , spanenti unsih fona dëseru rahhu giscrift quëdenti : " intrīh truhtīne wëg dīnan inti wāni in inan . " . . . . afar . . . . : " jëhet truhtīne , bīdiu guotēr , bīdiu in wërelti armhërzida sīniu " , . . . . afar . . . . : " missitāt mīna kund dir tëta . . . . unrëht mīniu . . . . bidāhta . quad , ih fora- gikundu widar mih unrëht mīnaʒ truhtīne . . . . ( 48 ) firlieʒi ērlōsida dëra sunta mîneru . " sëhsto . . . . ibu iogiwelīhheru smāhlīhhī . . . . ūʒarōstī gihabēntēr . . . . munih . . . . zi alliu , diu imu anagimahhōt samaso wërkman ubilan sih suonet . . . . unwirdīgan quëdenti imu mit wīʒagin : " zi niowihti gibrouhhōtēr bim . . . . nī̆ wiʒʒa , nōʒ wortanēr bim mit dih , . . . ih simbalum mit dih . " sibunto . . . . ibu allēm sih innarōrun inti smāhlīhhōrun nalles einen sîneru zungūn * [ 216 ] foragikunde ūʒan sō sama dëru inwartūn hërzin giloube minnu dionōnti sih . . . . quëdenti mit wīʒagin : " ih giwisso bim wurm . . . . nalles man itwīʒ manno . . . . āwërf diota " , " irhabanēr . . . . gidionōtēr . . . . giscantēr " . . . . afar : " guot mir . . . . gidionōtōs ( 49 ) mih , daʒ lirne gibot dīniu ! " ahtodo . . . . ibu niowiht tuo . . . . ūʒan daʒ dëru gimeinsamūn dës munistires rëhtungu ëdo mērirōno sint gispanan biladi . . . . . ibu zungūn zi sprëhhanne biwerie . . . . swīgalī habēnti unzi zi antfrāhidu nī̆ sprëhhe quëdenteru giscrifti , danta " in filusprāhhī nī̆ ist irflohan suntu " . . . . danta " gomman zungalēr nī̆ ist girihtit ubar ërda . " zëhanto . . . . ibu nī̆ samftēr inti funsēr in lahtare , danta giscriban ist : " unfruotēr in lahtare hefit stimna sīna . " . . . . ( 50 ) . . . . sprihhit . . . . slëhto . . . . ānu lahtar diomuotlīhho mit fruotī . . . . fōhiu wort inti redihaftiu sprëhhe , inti nī̆ lūtreistēr in stimnu , giscriban ist : " spāhēr wortum gikundit fōhēm . " [ 217 ] zwelifto . . . . ibu nalles einen hërzin . . . . ūʒan sō sama dëmu sëlbin līhhamin dioheit sëhentēm sih simbalum kundit , daʒ ist . . . . wërke . . . . in gartin , in wëge , in ackare ëdo sō wār sō sizzenti , gangenti ëdo stantenti gineigtemu simbalum houbite gistaktēm in ërda gisihtim sculdīgan sih iogiwelīhheru zīti fona suntōm sînem wānenti ju sih dëru forhtlīhhūn suonu afar gigaganwertit wāne quëdentemu imu in hërzin simbalum daʒ , daʒ agawisfirināri dër ( 51 ) guotkundanto gistaktēm in ërda ougōm quad : . . . . . nī̆ bim wirdīgēr ih suntīgo heffen ougun mīniu zi himile " , inti afar mit wīʒagin : " giboganēr bim inti gidionōtēr bim iogiwëri . " giwisso dësēm allēm dëra dioheiti stiegalum ūfgistiganēm . . . . sār zi minnu gotes biquëme . . . . diu duruhnohto ūʒ- sentit , forhtūn , duruh dia alliu , diu ër nalles ānu forhtūn bihielt , ānu einīgeru arbeiti sama knuotlīhho fona giwonaheit biginne [ 218 ] gihaltan nalles ju forhtūn dëra hella , ūʒan minnu . . . . inti wonaheiti diu sëlbun guotiu . . . . dëra lustida kreftio , diu truhtīn ju in wërkman sīnan reinan fona ākustin . . . suntōn ātume wīhemu giwërdōntēr ist giougen .
Flexion 3. Sg. Präs. Ind. 1. Pl. D. N. Sg. N. Sg. f. Part. Präs. N. Sg. m. N. Sg. m. 3. Sg. A. 3. Sg. Präs. Ind. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. N. Sg. m. 3. Sg. A. Part. Perf. 3. Sg. Präs. Ind. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. A. Pl. n. 3. Sg. Präs. Ind. 3. Sg. Präs. Ind. 1. Pl. D. A. Sg. f. G. Sg. A. Sg. Inf. G. Sg. f. G. Sg. A. Sg. n. 3. Sg. A. Inf. N. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Präs. N. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. N. Sg. N. Sg. n. N. Pl. n. 3. Pl. Präs. Ind. N. Pl. N. Pl. n. 1. Sg. Prät. Ind. 1. Sg. N. D. Sg. D. Pl. 1. Sg. A. 1. Sg. Prät. Ind. A. Sg. A. Sg. f. Part. Perf. st. A. Sg. n. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. A. Sg. f. N. Sg. A. Sg. A. Sg. f. G. Sg. f. G. Sg. f. Sup. G. Sg. 1. Pl. Präs. Ind. A. Sg. Inf. D. Sg. f. D. Sg. A. Sg. f. A. Sg. f. D. Sg. f. G. Sg. m. G. Sg. m. G. Sg. A. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. 1. Pl. Präs. Ind. Inf. D. Pl. D. Pl. f. Part. Präs. st. D. Pl. f. N. Sg. N. Sg. f. Inf. D. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. f. D. Sg. Part. Perf. 3. Sg. Prät. Ind. A. Sg. f. 3. Sg. D. m. Part. Präs. st. N. Pl. m. Part. Präs. st. N. Pl. m. Part. Perf. 3. Pl. Prät. Ind. N. Sg. n. A. Sg. N. Sg. N. Sg. 1. Pl. D. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. A. Sg. Inf. A. Sg. Inf. N. Sg. N. Sg. f. A. Sg. n. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. D. Sg. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. D. Sg. D. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. Part. Perf. D. Sg. A. Sg. G. Sg. f. G. Sg. f. G. Sg. 1. Pl. Präs. Ind. A. Sg. m. Inf. A. Sg. A. Sg. D. Pl. m. D. Pl. A. Pl. m. A. Pl. G. Sg. f. G. Sg. G. Sg. N. Sg. N. Sg. f. Part. Präs. st. D. Pl. m. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. m. Sup. G. Sg. f. G. Sg. N. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. G. Sg. 3. Sg. D. m. D. Pl. Part. Präs. A. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. 3. Sg. Präs. Konj. Pos. A. Pl. n. A. Pl. n. 3. Sg. Prät. Ind. N. Sg. Part. Präs. st. N. Pl. m. A. Sg. D. Sg. D. Pl. 3. Pl. Präs. Ind. 3. Pl. N. m. A. Sg. A. Sg. m. N. Sg. m. Part. Präs. st. D. Pl. m. A. Sg. Part. Perf. st. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. D. Sg. D. Sg. m./n. 3. Sg. Präs. Konj. Part. Präs. 3. Sg. A. D. Sg. f. D. Sg. D. Sg. D. Sg. N. Sg. n. 3. Sg. Präs. Ind. G. Pl. G. Sg. f. G. Sg. G. Pl. G. Pl. G. Pl. G. Pl. G. Sg. f. G. Sg. A. Sg. G. Sg. n. G. Sg. Inf. 3. Sg. Präs. Konj. 3. Sg. Präs. Konj. 3. Sg. A. N. Sg. D. Pl. D. Sg. Inf. D. Sg. f. D. Sg. A. Pl. A. Pl. f. D. Sg. f. D. Sg. D. Sg. G. Sg. Inf. D. Sg. f. D. Sg. Inf. Part. Präs. 1. Pl. D. N. Sg. n. N. Sg. D. Pl. D. Pl. m. A. Sg. A. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Präs. A. Pl. A. Pl. N. Sg. N. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. A. Pl. G. Pl. 3. Sg. Präs. Ind. 3. Sg. Prät. Konj. A. Pl. A. Pl. m. N. Sg. G. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. 2. Sg. D. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Konj. A. Pl. A. Pl. m. A. Pl. m. 3. Sg. Präs. Konj. N. Sg. m. D. Sg. D. Sg. n. N. Sg. m. 1. Sg. Präs. Ind. 3. Sg. D. m. 1. Sg. Präs. Ind. 1. Sg. A. D. Sg. D. Sg. n. A. Sg. A. Sg. m. Inf. 1. Pl. Präs. Ind. Part. Perf. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. 1. Pl. D. D. Pl. D. Pl. m. 2. Sg. Prät. Ind. 1. Pl. Präs. Ind. A. Sg. D. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. N. Sg. m. N. Sg. 1. Pl. D. 1. Pl. Präs. Ind. Part. Perf. A. Sg. m. Inf. A. Sg. 1. Pl. Präs. Ind. A. Sg. n. A. Sg. n. 3. Sg. Präs. Ind. N. Pl. n. N. Sg. 3. Pl. Präs. Ind. N. Pl. N. Pl. m. 3. Pl. Präs. Ind. Part. Perf. D. Pl. N. Pl. m. G. Pl. m. N. Sg. D. Sg. G. Sg. f. G. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. 1. Pl. Präs. Ind. A. Sg. n. N. Sg. n. Part. Präs. st. D. Pl. m. Part. Perf. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. 3. Pl. Präs. Ind. N. Pl. m. Part. Perf. st. N. Pl. m. 3. Pl. Präs. Ind. D. Pl. 3. Pl. G. m. D. Pl. G. Sg. n. G. Sg. 1. Pl. D. A. Sg. 1. Pl. Präs. Ind. Inf. A. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. D. Sg. 2. Sg. A. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. f. N. Sg. N. Sg. f. Inf. D. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. f. A. Sg. N. Sg. D. Sg. G. Sg. f. G. Sg. Part. Perf. st. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Präs. D. Pl. D. Pl. f. 2. Sg. Präs. Konj. N. Sg. G. Sg. 3. Pl. Präs. Ind. A. Pl. n. A. Pl. n. D. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. A. Pl. G. Pl. 3. Sg. Präs. Konj. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Präs. unfl. N. Sg. m. ja-St./jo-St. Part. Präs. unfl. N. Sg. m. ja-St./jo-St. A. Sg. D. Pl. 1. Pl. D. Part. Perf. st. D. Pl. m. G. Sg. G. Sg. D. Sg. Part. Präs. st. D. Sg. m. D. Sg. m. A. Pl. A. Pl. n. 3. Pl. Präs. Ind. Part. Perf. Inf. D. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. D. Sg. f. D. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. D. Sg. N. Sg. 1. Pl. A. Part. Präs. st. A. Pl. m. A. Pl. m. A. Pl. m. Part. Perf. Part. Perf. st. A. Pl. m. D. Sg. f. D. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. N. Sg. Part. Präs. 1. Pl. D. D. Sg. f. D. Sg. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. 3. Sg. Präs. Ind. 1. Pl. A. Inf. A. Sg. n. Komp. 3. Sg. Präs. Konj. 1. Pl. D. D. Sg. A. Pl. n. 2. Sg. Prät. Ind. 1. Sg. N. 1. Sg. Prät. Ind. N. Sg. m. G. Sg. f. G. Sg. N. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. m. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. A. Sg. A. Sg. f. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. Inf. A. Sg. A. Sg. f. D. Pl. 3. Sg. Präs. Konj. Part. Perf. Part. Präs. st. G. Sg. m. 1. Sg. Prät. Ind. Inf. A. Sg. A. Sg. m. G. Sg. m. N. Sg. m. 1. Sg. A. 3. Sg. Prät. Ind. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. N. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. N. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. N. Sg. m. G. Sg. f. G. Sg. N. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. m. G. Sg. D. Sg. D. Sg. f. D. Sg. 3. Sg. A. 3. Sg. Präs. Ind. D. Sg. m. Komp. Part. Präs. A. Sg. D. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. Part. Perf. st. N. Sg. m. Part. Präs. D. Sg. D. Sg. N. Sg. m. D. Sg. f. D. Sg. f. D. Sg. D. Pl. f. D. Pl. f. D. Pl. D. Pl. f. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. st. D. Pl. n. D. Pl. G. Sg. f. Part. Präs. sw. G. Sg. f. G. Sg. Part. Perf. 3. Sg. Präs. Konj. Part. Präs. 3. Sg. Präs. Konj. 3. Sg. Präs. Konj. Part. Präs. st. D. Sg. f. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. N. Sg. m. Part. Perf. st. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. 3. Sg. Präs. Konj. Part. Perf. N. Sg. N. Sg. n. 3. Sg. Präs. Konj. Part. Präs. A. Sg. m. D. Sg. A. Pl. n. A. Pl. n. Inf. Inf. 3. Sg. Präs. Ind. G. Pl. Part. Präs. st. G. Pl. m. 2. Sg. A. D. Sg. Part. Präs. st. N. Pl. m. 1. Pl. Präs. Ind. N. Pl. G. Sg. f. G. Sg. N. Pl. m. D. Sg. G. Sg. m./n. G. Sg. G. Sg. f. G. Sg. 3. Pl. Präs. Konj. Part. Perf. Part. Präs. st. N. Pl. m. Part. Präs. st. N. Pl. m. D. Pl. n. D. Pl. n. 1. Pl. Präs. Ind. 3. Sg. A. m. N. Sg. m. 3. Sg. Prät. Ind. 1. Pl. A. D. Sg. f. D. Sg. 2. Sg. Prät. Ind. 1. Pl. A. D. Sg. 1. Pl. A. 2. Sg. Prät. Ind. D. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. N. Sg. 2. Sg. Prät. Ind. 1. Pl. A. A. Sg. 2. Sg. Prät. Ind. A. Sg. A. Sg. D. Sg. m. 3. Sg. Präs. Konj. D. Sg. Inf. 1. Pl. A. Inf. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. 2. Sg. Prät. Ind. A. Pl. A. Pl. A. Pl. n. A. Sg. D. Pl. n. D. Pl. A. Pl. m. Part. Perf. st. N. Pl. m. A. Sg. 3. Pl. Präs. Konj. A. Sg. m. Part. Perf. st. D. Sg. f. A. Sg. 3. Pl. Präs. Konj. A. Sg. Part. Präs. st. D. Sg. f. D. Sg. 3. Pl. Präs. Ind. A. Pl. f. Ab. Sg. D. Sg. A. Pl. m. A. Pl. 3. Pl. Präs. Ind. A. Sg. 3. Pl. Präs. Ind. Part. Präs. st. A. Pl. m. 3. Pl. A. 3. Pl. Präs. Ind. N. Sg. m. A. Pl. m. A. Pl. A. Pl. m. D. Sg. D. Sg. n. Part. Präs. st. A. Pl. m. A. Pl. 3. Sg. A. Part. Perf. st. A. Pl. n. Part. Perf. st. A. Pl. n. A. Sg. f. A. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. D. Sg. n. Part. Präs. 1. Pl. A. D. Sg. f. D. Sg. N. Sg. Part. Präs. 2. Sg. Präs. Imp. D. Sg. A. Sg. A. Sg. m. 2. Sg. Präs. Imp. 3. Sg. A. m. 2. Pl. Präs. Imp. D. Sg. N. Sg. m. D. Sg. N. Sg. N. Sg. f. A. Sg. A. Sg. f. Pos. 2. Sg. D. 1. Sg. Prät. Ind. A. Pl. A. Pl. n. 1. Sg. Prät. Ind. 3. Sg. Prät. Ind. 1. Sg. N. 1. Sg. Präs. Ind. 1. Sg. A. A. Sg. A. Sg. n. D. Sg. 2. Sg. N. 2. Sg. Prät. Ind. A. Sg. G. Sg. f. G. Sg. G. Sg. f. N. Sg. m. D. Sg. f. D. Sg. D. Sg. Part. Präs. st. N. Sg. m. N. Sg. A. Pl. n. A. Pl. n. 3. Sg. D. m. Part. Perf. A. Sg. A. Sg. m. 3. Sg. A. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. m. Part. Präs. 3. Sg. D. m. D. Sg. D. Sg. f. Part. Perf. st. N. Sg. m. 1. Sg. Präs. Ind. 1. Sg. Prät. Konj. N. Sg. Part. Perf. Part. Perf. st. N. Sg. m. 1. Sg. Präs. Ind. 2. Sg. A. 1. Sg. N. 2. Sg. A. N. Sg. m. D. Pl. m. 3. Sg. A. A. Sg. m. Komp. A. Sg. m. Komp. D. Sg. f. D. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. D. Sg. f. D. Sg. f. G. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. D. Sg. Part. Präs. 3. Sg. A. Part. Präs. D. Sg. 1. Sg. Präs. Ind. N. Sg. N. Sg. N. Sg. G. Pl. N. Sg. G. Sg. Part. Perf. st. N. Sg. m. Part. Perf. st. N. Sg. m. Part. Perf. st. N. Sg. m. Pos. 1. Sg. D. 2. Sg. Prät. Ind. 1. Sg. A. 1. Sg. Präs. Konj. A. Pl. A. Pl. n. N. Sg. m. A. Sg. n. 3. Sg. Präs. Konj. A. Sg. n. D. Sg. f. D. Sg. f. G. Sg. n. G. Sg. D. Sg. G. Pl. m. Komp. 3. Pl. Präs. Ind. Part. Perf. A. Sg. A. Sg. Inf. D. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. A. Sg. Part. Präs. D. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. Part. Präs. st. D. Sg. f. D. Sg. D. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. D. Sg. N. Sg. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. A. Sg. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Konj. N. Sg. m. N. Sg. m. D. Sg. Part. Perf. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. m. D. Sg. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. A. Sg. f. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. D. Sg. A. Pl. n. A. Pl. A. Pl. n. 3. Sg. Präs. Konj. 3. Sg. Präs. Konj. N. Sg. m. D. Sg. Part. Perf. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. m. D. Pl. 3. Sg. Präs. Ind. D. Pl. n. N. Sg. m. D. Sg. D. Sg. m. D. Sg. m. D. Sg. N. Sg. Part. Präs. st. D. Pl. m. 3. Sg. A. 3. Sg. Präs. Ind. N. Sg. n. 3. Sg. Präs. Ind. D. Sg. D. Sg. D. Sg. D. Sg. Part. Präs. Part. Präs. Part. Präs. Part. Perf. st. D. Sg. n. 3. Sg. Präs. Konj. D. Sg. Part. Perf. st. D. Pl. f. A. Sg. D. Pl. A. Sg. m. 3. Sg. A. D. Sg. f. D. Sg. D. Pl. D. Pl. f. Part. Präs. 3. Sg. A. D. Sg. f. D. Sg. f. D. Sg. Part. Perf. 3. Sg. Präs. Konj. Part. Präs. st. D. Sg. m. 3. Sg. D. m. D. Sg. A. Sg. n. A. Sg. n. N. Sg. N. Sg. m. Part. Perf. st. D. Pl. n. A. Sg. D. Pl. 3. Sg. Prät. Ind. 1. Sg. Präs. Ind. N. Sg. m. 1. Sg. N. N. Sg. m. Inf. A. Pl. A. Pl. n. D. Sg. D. Sg. Part. Perf. st. N. Sg. m. 1. Sg. Präs. Ind. Part. Perf. st. N. Sg. m. 1. Sg. Präs. Ind. D. Pl. m. D. Pl. m. G. Sg. f. G. Sg. D. Pl. Part. Perf. st. D. Pl. m. D. Sg. G. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. N. Sg. f. 3. Sg. Präs. Ind. A. Sg. A. Sg. f. A. Pl. n. A. Pl. n. 3. Sg. N. m. A. Sg. 3. Sg. Prät. Ind. D. Sg. f. D. Sg. D. Sg. 3. Sg. Präs. Konj. Inf. D. Sg. G. Sg. f. G. Sg. D. Sg. D. Sg. A. Pl. n. A. Pl. n. A. Pl. n. G. Sg. f. G. Sg. G. Pl. A. Pl. n. N. Sg. A. Sg. A. Sg. m. A. Sg. m. D. Pl. D. Pl. D. Sg. D. Sg. m. Part. Präs. st. N. Sg. m. 3. Sg. Präs. Ind. Inf.
Flexionsklasse sw. 3 f., i-St. st. st. 5 a-St./o-St. st. 6 st. 3b sw. 2 sw. 1a unr. st. 6 st. 5 sw. 1a st. f., in-St. n., ja-St. st. 5 f., in-St. sw. 3 m. sw. 1a st. 5 m., a-St. unr. st. 6 n. st. st. unr. n. st. red. 1 f., in-St. n., a-St. st. 6 f., o-St. st. sw. 1b unr. f., er-St. st. n., a-St. f., o-St. st. n-St. f., i-St. unr. f., in-St. sw. 1a f., in-St. n-St. n-St. m., a-St. f., i-St. unr. st. 6 unr. st. 4 f., i-St. st. st. 1a f., i-St. st. sw. 1a unr. m., a-St. sw. 1a st. 3b st. 1a st. 1a sw. 1a st. 3b a-St./o-St. m./n., a-St. m., a-St./i-St. m., a-St./i-St. unr. st. 6 f., in-St. st. 1a f., i-St. st. 1a f., i-St. st. st. unr. m./n., a-St. f., i-St. sw. 1a n. m., a-St. unr. sw. 1a m., a-St. m., a-St. n-St. f., o-St. st. 5 st. st. 5 m. f., o-St. m., a-St. st. m., a-St. f., i-St. f., in-St. f., o-St. st. st. 1a sw. 1a n-St. f., i-St. m. unr. f. m., a-St. n. sw. 1a f., in-St. sw. 2 unr. a-St./o-St. st. st. 2b m., a-St. sw. 3 m. f., o-St. f., o-St. unr. m., a-St. st. sw. 1a m. sw. 1a unr. m./n., a-St. st. red. 1 red. 1 st. f., i-St. f., o-St. f., i-St. unr. m., a-St. f. n. f., i-St. m., i-St. m. f., in-St. f., o-St. n., a-St. st. 1a sw. 1a sw. 1a m., a-St./Wz.-Nomen m., a-St. m., a-St. st. 5 st. f., i-St. f., i-St. st. st. f., i-St. f., i-St. f., in-St. st. 5 st. f., i-St. sw. 1a sw. 1a m. m., a-St. st. m. st. sw. 1a st. 5 sw. 2 n. f., in-St. m., a-St. m., a-St. Prät.-Präs. m., a-St. m., Wz.-Nomen/a-St. st. 5 st. 6 m., a-St. st. m., a-St. m., a-St. st. 5 st. unr. m., a-St. st. st. st. 5 st. n. st. st. unr. red. 1 n., a-St. st. m. st. unr. unr. sw. 1b st. 5 n., a-St. m. st. st. 3b st. 5 m. n., a-St. unr. a-St./o-St. m. unr. sw. 1a st. unr. m. sw. 3 st. 5 st. f., i-St. unr. m., a-St. unr. sw. 1a m., Wz.-Nomen/a-St. st. m./n., ja-St. n., a-St. f., o-St. sw. 1a sw. 3 sw. 2 st. 5 unr. st. 4 unr. st. st. 3b unr. m. f., o-St. n., a-St. m. sw. 1a st. 5 st. st. 5 m. m., a-St. unr. a-St./o-St. f., o-St. st. sw. 3 unr. st. f., o-St. m., a-St./i-St. m., a-St. f., o-St. sw. 1a unr. f., i-St. st. 2b st. 5 f., o-St. st. red. 1 n. m., a-St. sw. 2 st. st. m., a-St. st. 5 n., a-St. m., Wz.-Nomen/a-St. st. 5 unr. st. 6 sw. 1a m. m., a-St. sw. 1b m., a-St. m., a-St. m., a-St. unr. st. n., a-St. st. unr. sw. 1a sw. 3 unr. st. f., i-St. st. 5 m. m. sw. 1a st. st. st. 3b st. f., i-St. st. 5 m., a-St. st. 1a f., i-St. st. unr. sw. 2 st. 3b n-St. st. 5 f., in-St. unr. sw. 3 a-St./o-St. f., in-St. m. unr. st. a-St./o-St. sw. 2 m. f., o-St. st. unr. sw. 2 sw. 1a f., o-St. f., i-St. unr. sw. 1a st. 5 st. 4 unr. m. st. sw. 1a st. 5 f., i-St. m. sw. 3 n., ja-St. f., i-St. sw. 1a f., o-St. n-St. f., i-St. m., a-St. unr. a-St./o-St. m., a-St. f., o-St. st. f., in-St. unr. n-St. sw. 2 m. st. 5 m. st. 5 sw. 2 m., a-St. m., a-St. n-St. n-St. f., in-St. st. st. f., o-St. sw. 1a st. 3a n., ja-St. sw. 3 f., i-St. sw. 1a unr. sw. 3 sw. 3 st. 1a st. 5 st. 5 m./n., ja-St. red. 1 unr. unr. sw. 1a n. st. sw. 3 sw. 1a st. m., a-St. st. st. sw. 3 Prät.-Präs. st. 5 f., i-St. st. 6 m., a-St. sw. 1a unr. n., a-St. f., o-St. st. m., a-St. m./n., a-St. f., in-St. unr. sw. 3 sw. 2 st. 5 st. st. 3a sw. 2 st. f., i-St. sw. 1a n., a-St. sw. 1a n., a-St. unr. sw. 1a n., a-St. sw. 1a n., a-St. sw. 1a f., i-St. m., ja-St. st. sw. 1a m. Prät.-Präs. st. 5 unr. sw. 3 sw. 1a m., Wz.-Nomen n., a-St. st. n., a-St. st. n., ja-St. st. 6 m. st. 5 st. sw. 1a f. red. 1 n., a-St. sw. 1a f., o-St. red. 1 unr. m., u-St. m. st. m., er-St. sw. 3 f., o-St. sw. 3 st. 4 st. 5 n-St. st. m., a-St. st. n. st. st. 4 n., a-St. st. 3b unr. st. f., i-St. st. 4 st. st. 6 f., o-St. f., i-St. st. 5 st. 1b m., a-St. m., a-St. st. sw. 1a st. 5 m., a-St. st. f., i-St. f., o-St. st. f., i-St. st. a-St./o-St. unr. n., a-St. st. sw. 1a st. 5 sw. 1a n., a-St. st. m., a-St. red. 1 f., o-St. f., o-St. st. n-St. st. f., in-St. f., in-St. sw. 3 m., a-St. st. sw. 2 m., Wz.-Nomen/a-St. st. sw. 1a st. st. 5 m. i-St. sw. 2 unr. Prät.-Präs. n., a-St. st. 3b unr. n-St. st. n-St. n-St. st. f. sw. 1a n-St. n. sw. 1a f., o-St. sw. 2 st. 5 m. unr. m., i-St. m., Wz.-Nomen/a-St. m./n., a-St. m., Wz.-Nomen/a-St. n., a-St. f., o-St. st. 6 sw. 2 sw. 1a a-St./o-St. sw. 2 sw. 3 n., a-St. st. n-St. a-St./i-St. unr. n-St. n., a-St. f., o-St. n-St. unr. st. 6 n., ja-St. f. st. 4 sw. 1b f., in-St. sw. 3 f., o-St. st. 4 st. 5 f., i-St. f., in-St. unr. st. 2b f., o-St. m., a-St. st. unr. sw. 1a f., o-St. n-St. unr. st. st. n., a-St. st. 1a unr. st. n., a-St. st. 6 f., o-St. st. st. 4 n., a-St. f., in-St. st. n., a-St. st. st. 4 unr. st. f., o-St. st. 1a unr. st. n., a-St. sw. 1a st. n-St. n. n-St. m. f., i-St. st. 5 sw. 1a unr. n., a-St. m. m., a-St. m., a-St. st. 5 red. 1 st. 6 sw. 1a unr. n., a-St. sw. 1a f., o-St. f., i-St. st. st. f., i-St. f., o-St. st. sw. 1a n-St. f., o-St. sw. 1a sw. 1a st. 5 n. m., ja-St. sw. 1a f., o-St. n. st. 5 unr. st. n-St. st. 6 n. st. m., a-St. m. st. 2a unr. sw. 2 unr. st. f., i-St. m., a-St. st. 1a f., o-St. m., a-St. st. 4 sw. 1a f. st. f. red. 1 st. f., i-St. f., Wz.-Nomen st. 3a red. 1 f. f., o-St. f., o-St. f., i-St. n-St. st. f., o-St. f., i-St. m., a-St. m., Wz.-Nomen/a-St. st. st. f., i-St. f., o-St. m., a-St. st. sw. 2 unr. sw. 1a
Flexionsklasse Lemma sw. 3 f., i-St. a-St./o-St. st. 5 a-St./o-St. st. 6 st. 3b sw. 2 sw. 1a unr. st. 6 st. 5 sw. 1a a-St./o-St. f., in-St. n., ja-St. st. 5 f., in-St. sw. 3 m. sw. 1a st. 5 m., a-St. unr. st. 6 n. a-St./o-St. a-St./o-St. unr. n. a-St./o-St. red. 1 f., in-St. n., a-St. st. 6 f., o-St. a-St./o-St. sw. 1b unr. f., er-St. a-St./o-St. n., a-St. f., o-St. a-St./o-St. n-St. f., i-St. unr. f., in-St. sw. 1a f., in-St. a-St./o-St. ja-St./jo-St. m./n., a-St. f., i-St. unr. st. 6 unr. st. 4 f., i-St. a-St./o-St. st. 1a f., i-St. a-St./o-St. sw. 1a unr. m., a-St./i-St. sw. 1a st. 3b st. 1a st. 1a sw. 1a st. 3b a-St./o-St. m./n., a-St. m., a-St./i-St. m., a-St./i-St. unr. st. 6 f., in-St. st. 1a f., i-St. st. 1a f., i-St. a-St./o-St. a-St./o-St. unr. m./n., a-St. f., i-St. sw. 1a n. m., a-St. unr. sw. 1a m., a-St. m., a-St. a-St./o-St. f., i-St. st. 5 a-St./o-St. st. 5 m. f., o-St. m., a-St. a-St./o-St. m., a-St. f., i-St. f., in-St. f., o-St. a-St./o-St. st. 1a sw. 1a n-St. f., i-St. m. unr. f., o-St./n-St. m., a-St. n. sw. 1a f., in-St. st. 2b unr. a-St./o-St. a-St./o-St. st. 2b m., a-St. sw. 3 m., a-St. f., jo-St. f., jo-St. unr. m./n., a-St. a-St./o-St. sw. 1a m., a-St. sw. 1a unr. m./n., a-St. a-St./o-St. red. 1 red. 1 a-St./o-St. f., n./i-St., a-St. f., jo-St. f., i-St. unr. m., a-St. f. n. f., u-St./i-St. m., Wz.-Nomen/i-St. m. f., in-St. f., o-St. n., a-St. st. 1a sw. 1a sw. 1a m., a-St./Wz.-Nomen m., a-St. m., a-St. st. 5 a-St./o-St. f., n./i-St., a-St. f., i-St. a-St./o-St. a-St./o-St. f., i-St. f., i-St. f., in-St. st. 5 a-St./o-St. f., n./i-St., a-St. sw. 1a sw. 1a m. m., a-St. a-St./o-St. m., a-St. ja-St./jo-St. sw. 1a st. 5 sw. 2 n. f., in-St. m., a-St. m., a-St. Prät.-Präs. m., a-St. m., Wz.-Nomen/a-St. st. 5 st. 6 m., a-St. a-St./o-St. m., a-St. m., Wz.-Nomen/a-St. st. 5 a-St./o-St. unr. m., a-St. a-St./o-St. a-St./o-St. st. 5 ja-St./jo-St. n. a-St./o-St. a-St./o-St. unr. red. 1 n., a-St. a-St./o-St. m. a-St./o-St. unr. unr. sw. 1b st. 5 n., a-St. m. a-St./o-St. st. 3b st. 5 m., a-St. n., a-St. unr. a-St./o-St. m. unr. sw. 1a a-St./o-St. unr. m. sw. 3 st. 5 a-St./o-St. f., i-St. unr. m., a-St. unr. sw. 1a m., Wz.-Nomen/a-St. a-St./o-St. m./n., ja-St. n., ja-St. f., jo-St. sw. 1a sw. 3 sw. 2 st. 5 unr. st. 4 unr. a-St./o-St. st. 3b unr. m. f., o-St. n., a-St. m., a-St. sw. 1a st. 5 a-St./o-St. st. 5 m. m., a-St. unr. a-St./o-St. f., o-St. a-St./o-St. sw. 3 unr. a-St./o-St. f., o-St. m., a-St./i-St. m., a-St. f., o-St. sw. 1a unr. f., i-St. st. 2b st. 5 f., o-St. a-St./o-St. red. 1 n. m., a-St. sw. 2 a-St./o-St. a-St./o-St. m., a-St. st. 5 n., a-St. m., Wz.-Nomen/a-St. st. 5 unr. st. 6 sw. 1a m., a-St. m., a-St. sw. 1a m., a-St. f., i-St. m., a-St. unr. a-St./o-St. n., a-St. a-St./o-St. unr. sw. 1a sw. 3 unr. a-St./o-St. f., n./i-St., a-St. st. 5 m. m. sw. 1a a-St./o-St. ja-St./jo-St. st. 3b a-St./o-St. f., n./i-St., a-St. st. 5 m., a-St. st. 1a f., n./i-St., a-St. a-St./o-St. unr. sw. 2 st. 3b n-St. st. 5 f., in-St. unr. sw. 3 a-St./o-St. f., in-St. m. unr. a-St./o-St. a-St./o-St. sw. 2 m. f., o-St. a-St./o-St. unr. sw. 2 sw. 1a f., o-St. f., i-St. unr. sw. 1a st. 5 st. 4 unr. m. a-St./o-St. sw. 1a st. 5 f., i-St. m. sw. 3 n., ja-St. f., i-St. sw. 1a f., o-St. n-St. f., i-St. m., a-St. unr. a-St./o-St. m., a-St. f., jo-St. a-St./o-St. f., in-St. unr. n-St. sw. 2 m., a-St. st. 5 m. st. 5 sw. 2 m., er-St. m., a-St. n-St. a-St./o-St. f., in-St. ja-St./jo-St. a-St./o-St. f., o-St. sw. 1a st. 3a n., ja-St. sw. 3 f., i-St. sw. 1a unr. sw. 3 sw. 3 st. 1a st. 5 st. 5 m./n., ja-St. red. 1 unr. unr. sw. 3 n. a-St./o-St. sw. 3 sw. 1a a-St./o-St. m., a-St. a-St./o-St. a-St./o-St. sw. 3 Prät.-Präs. st. 5 f., m./i-St., a-St. st. 6 m., a-St./i-St. sw. 1a unr. n., a-St. f., o-St. a-St./o-St. m., a-St. m./n., a-St. f., in-St. unr. sw. 3 sw. 2 st. 5 a-St./o-St. st. 3a sw. 2 a-St./o-St. f., i-St. sw. 1a n., a-St. sw. 1a n., a-St. unr. sw. 1a n., a-St. sw. 1a n., a-St. sw. 1a f., i-St. m., ja-St. a-St./o-St. sw. 1a m. Prät.-Präs. st. 5 unr. sw. 3 sw. 1a m., Wz.-Nomen/a-St. n., a-St. a-St./o-St. n., a-St. a-St./o-St. n., ja-St. st. 6 m. st. 5 a-St./o-St. sw. 1a f. red. 1 n., a-St. sw. 1a f., o-St. red. 1 unr. m., u-St. m. ja-St./jo-St. m., er-St. sw. 3 f., o-St. sw. 3 st. 4 st. 5 n-St. a-St./o-St. m., a-St. a-St./o-St. n. a-St./o-St. st. 4 n., a-St. st. 3b unr. a-St./o-St. f., i-St. st. 4 a-St./o-St. st. 6 f., o-St. f., i-St. st. 5 st. 1b m., a-St. m., a-St. a-St./o-St. sw. 1a st. 5 m., a-St. a-St./o-St. f., i-St. f., o-St. a-St./o-St. f., i-St. a-St./o-St. a-St./o-St. unr. n., a-St. a-St./o-St. sw. 1a st. 5 sw. 1a n., a-St. a-St./o-St. m., a-St. red. 1 f., o-St. f., jo-St. a-St./o-St. n-St. a-St./o-St. f., in-St. f., in-St. sw. 3 m., a-St. a-St./o-St. sw. 2 m., Wz.-Nomen/a-St. a-St./o-St. sw. 1a a-St./o-St. st. 5 m. a-St./i-St. sw. 2 unr. Prät.-Präs. n., a-St. st. 3b unr. n-St. a-St./o-St. n-St. a-St./o-St. a-St./o-St. f., n-St./o-St. sw. 1a a-St./o-St. n. sw. 1a f., jo-St. sw. 2 st. 5 m. unr. m., i-St. m., Wz.-Nomen/a-St. m./n., a-St. m., Wz.-Nomen/a-St. n., a-St. f., o-St. st. 6 sw. 2 sw. 1a a-St./o-St. sw. 2 sw. 3 n., a-St. a-St./o-St. n-St. a-St./i-St. unr. a-St./o-St. n., ja-St. f., o-St. n-St. unr. st. 6 n., ja-St. f., o-St. st. 4 sw. 1b f., in-St. sw. 3 f., o-St. st. 4 st. 5 f., i-St. f., in-St. unr. st. 2b f., jo-St. m., a-St. a-St./o-St. unr. sw. 1a f., o-St./n-St. n-St. unr. a-St./o-St. a-St./o-St. n., a-St. st. 1a unr. a-St./o-St. n., a-St. st. 6 f., o-St. a-St./o-St. st. 4 n., a-St. f., in-St. wa-St./wo-St. n., a-St. a-St./o-St. st. 4 unr. ja-St./jo-St. f., o-St. st. 1a unr. ja-St./jo-St. n., a-St. sw. 1a wa-St./wo-St. n-St. n. a-St./o-St. m. f., i-St. st. 5 sw. 1a unr. n., a-St. m. m., a-St. m., a-St. st. 5 red. 1 st. 6 sw. 1a unr. n., a-St. sw. 1a f., o-St./n-St. f., i-St. a-St./o-St. a-St./o-St. f., n./i-St., a-St. f., jo-St. a-St./o-St. sw. 1a a-St./o-St. f., o-St. sw. 1a sw. 1a st. 5 n. m., ja-St. ja-St./jo-St. sw. 1a f., o-St./n-St. n. st. 5 unr. a-St./o-St. a-St./o-St. st. 6 n. a-St./o-St. m., a-St. m. st. 2a unr. sw. 2 unr. a-St./o-St. f., i-St. m., a-St. st. 1a f., jo-St. m., a-St. st. 4 sw. 1a f., o-St./n-St. a-St./o-St. f., o-St./n-St. red. 1 a-St./o-St. f., i-St. f., i-St. st. 3a red. 1 f., o-St./n-St. f., jo-St. f., jo-St. f., i-St. a-St./o-St. a-St./o-St. f., o-St. f., i-St. m., a-St. m., Wz.-Nomen/a-St. a-St./o-St. ja-St./jo-St. f., i-St. f., jo-St. m., a-St. a-St./o-St. sw. 2 unr. sw. 1a
Wortart Verb Pers.-Pron. Subst. Adj. Verb Indef.-Pron. Dem.-Pron. Refl.-Pron. Verb Hilfsverb Verb Konj. Dem.-Pron. Refl.-Pron. Verb Hilfsverb Verb Konj. Dem.-Pron. Adv. Verb Verb Pers.-Pron. Indef.-Pron. Subst. Subst. Hilfsverb Dem.-Pron. Subst. Dem.-Pron. Refl.-Pron. Verb Subst. Verb Verb Subst. Partikel Hilfsverb Verb Subst. Poss.-Pron. Konj. Partikel Adj. Hilfsverb Subst. Poss.-Pron. Konj. Partikel Verb Pers.-Pron. Präp. Subst. Adv. Präp. Subst. Präp. Pers.-Pron. Konj. Partikel Adv. Konj. Verb Subst. Poss.-Pron. Konj. Verb Hilfsverb Präp. Subst. Poss.-Pron. Adv. Subst. Präp. Subst. Poss.-Pron. Adv. Konj. Dem.-Pron. Adj. Subst. Modalverb Subst. Verb Konj. Präp. Dem.-Pron. Subst. Dem.-Pron. Adj. Präp. Dem.-Pron. Präp. Dem.-Pron. Adj. Subst. Subst. Hilfsverb Verb Modalverb Adv. Verb Subst. Poss.-Pron. Verb Subst. Dem.-Pron. Präp. Verb Hilfsverb Dem.-Pron. Präp. Subst. Verb Hilfsverb Präp. Dem.-Pron. Pers.-Pron. Verb Verb Verb Hilfsverb Adv. Indef.-Pron. Präp. Subst. Subst. Konj. Subst. Präp. Pers.-Pron. Hilfsverb Verb Präp. Subst. Verb Konj. Subst. Verb Subst. Adv. Dem.-Pron. Adv. Poss.-Pron. Hilfsverb Subst. Präp. Subst. Dem.-Pron. Verb Subst. Konj. Präp. Subst. Hilfsverb Verb Präp. Subst. Subst. Adv. Dem.-Pron. Dem.-Pron. Subst. Verb Poss.-Pron. Hilfsverb Subst. Konj. Subst. Präp. Dem.-Pron. Subst. Adj. Subst. Dem.-Pron. Subst. Konj. Subst. Subst. Adj. Verb Verb Adj. Adv. Dem.-Pron. Subst. Subst. Hilfsverb Konj. Subst. Subst. Pers.-Pron. Präp. Subst. Adv. Verb Subst. Adv. Verb Konj. Adv. Hilfsverb Adj. Indef.-Pron. Dem.-Pron. Verb Subst. Int.-Pron. Verb Subst. Präp. Subst. Präp. Subst. Verb Pers.-Pron. Adv. Präp. Subst. Adj. Dem.-Pron. Verb Subst. Verb Hilfsverb Subst. Poss.-Pron. Adv. Verb Konj. Verb Refl.-Pron. Indef.-Pron. Subst. Präp. Subst. Konj. Subst. Dem.-Pron. Hilfsverb Subst. Dem.-Pron. Subst. Subst. Subst. Subst. Konj. Subst. Dem.-Pron. Subst. Konj. Adv. Subst. Dem.-Pron. Subst. Verb Verb Verb Refl.-Pron. Subst. Präp. Subst. Präp. Subst. Adv. Verb Indef.-Pron. Subst. Subst. Poss.-Pron. Präp. Indef.-Pron. Subst. Präp. Subst. Subst. Verb Konj. Präp. Indef.-Pron. Subst. Verb Verb Pers.-Pron. Dem.-Pron. Subst. Adv. Präp. Subst. Poss.-Pron. Adv. Subst. Adv. Adj. Verb Verb Verb Subst. Konj. Subst. Subst. Konj. Adv. Subst. Verb Subst. Subst. Konj. Adv. Verb Verb Subst. Poss.-Pron. Präp. Adv. Konj. Adv. Subst. Subst. Verb Pers.-Pron. Adv. Adv. Adj. Hilfsverb Präp. Subst. Poss.-Pron. Adj. Verb Adv. Adj. Präp. Subst. Poss.-Pron. Adv. Adj. Hilfsverb Präp. Pers.-Pron. Konj. Verb Pers.-Pron. Präp. Subst. Poss.-Pron. Subst. Adv. Adj. Adv. Verb Hilfsverb Verb Adv. Verb Subst. Pers.-Pron. Konj. Präp. Subst. Poss.-Pron. Verb Adv. Verb Subst. Präp. Subst. Konj. Hilfsverb Poss.-Pron. Subst. Präp. Pers.-Pron. Hilfsverb Verb Adv. Adv. Poss.-Pron. Adv. Verb Subst. Konj. Verb Dem.-Pron. Dem.-Pron. Verb Adj. Subst. Hilfsverb Subst. Dem.-Pron. Hilfsverb Verb Präp. Subst. Adj. Dem.-Pron. Subst. Präp. Präp. Subst. Dem.-Pron. Subst. Verb Konj. Adv. Adv. Verb Dem.-Pron. Dem.-Pron. Präp. Verb Verb Hilfsverb Verb Hilfsverb Konj. Adj. Hilfsverb Hilfsverb Präp. Subst. Pers.-Pron. Präp. Subst. Adv. Dem.-Pron. Subst. Adv. Pers.-Pron. Subst. Verb Adv. Hilfsverb Adj. Adv. Verb Subst. Subst. Präp. Pers.-Pron. Hilfsverb Indef.-Pron. Subst. Poss.-Pron. Partikel Verb Hilfsverb Adv. Adv. Adj. Subst. Konj. Subst. Präp. Subst. Dem.-Pron. Subst. Verb Hilfsverb Adv. Subst. Verb Verb Präp. Subst. Poss.-Pron. Partikel Verb Adv. Konj. Subst. Subst. Verb Adj. Konj. Adj. Präp. Subst. Adv. Verb Präp. Subst. Subst. Konj. Verb Konj. Hilfsverb Verb Konj. Verb Subst. Konj. Konj. Präp. Subst. Pers.-Pron. Verb Adv. Subst. Konj. Subst. Subst. Verb Poss.-Pron. Subst. Poss.-Pron. Hilfsverb Verb Partikel Verb Hilfsverb Adv. Indef.-Pron. Subst. Adv. Verb Präp. Subst. Subst. Konj. Pers.-Pron. Verb Präp. Adj. Konj. Adj. Hilfsverb Indef.-Pron. Subst. Verb Subst. Konj. Verb Pers.-Pron. Präp. Dem.-Pron. Subst. Konj. Adj. Hilfsverb Verb Pers.-Pron. Adv. Verb Präp. Adj. Konj. Verb Pers.-Pron. Präp. Subst. Dem.-Pron. Verb Konj. Pers.-Pron. Verb Indef.-Pron. Dem.-Pron. Subst. Subst. Hilfsverb Konj. Adj. Int.-Pron. Partikel Verb Subst. Subst. Poss.-Pron. Partikel Hilfsverb Verb Verb Konj. Subst. Dem.-Pron. Subst. Hilfsverb Verb Verb Partikel Verb Verb Subst. Poss.-Pron. Konj. Dem.-Pron. Dem.-Pron. Pers.-Pron. Verb Adv. Verb Subst. Subst. Verb Subst. Konj. Subst. Verb Subst. Ord. Dem.-Pron. Subst. Subst. Hilfsverb Konj. Int.-Pron. Präp. Subst. Subst. Indef.-Pron. Subst. Refl.-Pron. Verb Adj. Verb Subst. Präp. Dem.-Pron. Verb Subst. Hilfsverb Verb Subst. Präp. Präp. Subst. Ord. Konj. Dem.-Pron. Dem.-Pron. Subst. Adj. Adj. Subst. Konj. Adv. Dem.-Pron. Verb Verb Subst. Dem.-Pron. Verb Subst. Verb Hilfsverb Konj. Verb Adv. Verb Konj. Verb Verb Dem.-Pron. Verb Präp. Präp. Subst. Dem.-Pron. Verb Hilfsverb Adv. Hilfsverb Verb Subst. Poss.-Pron. Verb Verb Adj. Präp. Subst. Indef.-Pron. Konj. Adj. Verb Modalverb Verb Präp. Subst. Verb Präp. Pers.-Pron. Subst. Adv. Verb Hilfsverb Konj. Subst. Dem.-Pron. Subst. Konj. Adj. Präp. Subst. Dem.-Pron. Subst. Dem.-Pron. Subst. Präp. Hilfsverb Verb Verb Verb Adv. Präp. Dem.-Pron. Indef.-Pron. Präp. Verb Präp. Pers.-Pron. Dem.-Pron. Verb Pers.-Pron. Konj. Indef.-Pron. Subst. Verb Pers.-Pron. Subst. Pers.-Pron. Verb Konj. Subst. Hilfsverb Verb Subst. Präp. Verb Pers.-Pron. Präp. Subst. Verb Subst. Präp. Subst. Poss.-Pron. Adv. Verb Präp. Subst. Modalverb Pers.-Pron. Hilfsverb Präp. Hilfsverb Verb Präp. Verb Subst. Präp. Subst. Poss.-Pron. Konj. Adv. Subst. Präp. Adj. Präp. Subst. Dem.-Pron. Verb Präp. Subst. Verb Adv. Indef.-Pron. Verb Subst. Verb Adv. Subst. Verb Subst. Verb Adv. Kard. Konj. Präp. EN Subst. Adj. Subst. Verb Konj. Subst. Verb Konj. Adv. Verb Refl.-Pron. Adv. Verb Ord. Konj. Indef.-Pron. Subst. Adj. Subst. Poss.-Pron. Präp. Verb Konj. Subst. Präp. Refl.-Pron. Verb Verb Präp. Adj. Subst. Partikel Verb Poss.-Pron. Verb Pers.-Pron. Präp. Dem.-Pron. Subst. Subst. Verb Verb Subst. Subst. Poss.-Pron. Konj. Verb Präp. Pers.-Pron. Adv. Verb Subst. Konj. Adj. Konj. Präp. Subst. Subst. Poss.-Pron. Adv. Subst. Poss.-Pron. Adj. Pers.-Pron. Verb Subst. Poss.-Pron. Verb Verb Pers.-Pron. Präp. Verb Präp. Pers.-Pron. Subst. Poss.-Pron. Subst. Pers.-Pron. Verb Subst. Dem.-Pron. Subst. Poss.-Pron. Ord. Konj. Indef.-Pron. Subst. Subst. Verb Subst. Präp. Indef.-Pron. Dem.-Pron. Pers.-Pron. Verb Konj. Subst. Adj. Refl.-Pron. Verb Adj. Verb Pers.-Pron. Präp. Subst. Präp. Indef.-Pron. Verb Hilfsverb Partikel Subst. Konj. Subst. Hilfsverb Hilfsverb Präp. Pers.-Pron. Pers.-Pron. Adv. Präp. Pers.-Pron. Ord. Konj. Indef.-Pron. Refl.-Pron. Adj. Konj. Adj. Adv. Adv. Poss.-Pron. Subst. Verb Konj. Adv. Dem.-Pron. Adj. Subst. Verb Subst. Verb Refl.-Pron. Verb Präp. Subst. Pers.-Pron. Adv. Hilfsverb Subst. Adv. Subst. Subst. Subst. Subst. Subst. Verb Verb Verb Adv. Adj. Pers.-Pron. Verb Pers.-Pron. Konj. Verb Subst. Poss.-Pron. Ord. Konj. Indef.-Pron. Verb Konj. Dem.-Pron. Dem.-Pron. Adj. Dem.-Pron. Subst. Subst. Konj. Adj. Hilfsverb Verb Subst. Konj. Subst. Präp. Verb Verb Subst. Hilfsverb Präp. Präp. Subst. Partikel Verb Verb Subst. Konj. Präp. Subst. Partikel Hilfsverb Verb Subst. Konj. Subst. Adj. Partikel Hilfsverb Verb Präp. Subst. Ord. Konj. Partikel Hilfsverb Adj. Konj. Adj. Präp. Subst. Konj. Verb Hilfsverb Adj. Präp. Subst. Verb Subst. Poss.-Pron. Verb Adv. Präp. Subst. Adv. Präp. Subst. Adj. Subst. Konj. Adj. Verb Konj. Partikel Hilfsverb Adj. Präp. Subst. Adv. Verb Hilfsverb Adj. Subst. Verb Adj. Ord. Konj. Adv. Adv. Subst. Konj. Adv. Dem.-Pron. Dem.-Pron. Subst. Subst. Verb Refl.-Pron. Adv. Verb Dem.-Pron. Hilfsverb Subst. Präp. Subst. Präp. Subst. Präp. Subst. Konj. Int.-Pron. Verb Verb Konj. Verb Verb Hilfsverb Adv. Subst. Verb Präp. Subst. Subst. Adj. Refl.-Pron. Indef.-Pron. Subst. Präp. Subst. Poss.-Pron. Verb Adv. Refl.-Pron. Dem.-Pron. Adj. Subst. Adv. Verb Verb Verb Pers.-Pron. Präp. Subst. Adv. Dem.-Pron. Dem.-Pron. Subst. Dem.-Pron. Adj. Verb Präp. Subst. Subst. Verb Partikel Hilfsverb Adj. Pers.-Pron. Adj. Verb Subst. Poss.-Pron. Präp. Subst. Konj. Adv. Präp. Subst. Verb Hilfsverb Konj. Verb Hilfsverb Adv. Adv. Dem.-Pron. Indef.-Pron. Dem.-Pron. Subst. Subst. Verb Adv. Präp. Subst. Subst. Verb Dem.-Pron. Adv. Präp. Verb Subst. Präp. Dem.-Pron. Indef.-Pron. Dem.-Pron. Pers.-Pron. Adv. Präp. Subst. Verb Präp. Indef.-Pron. Subst. Adv. Adv. Adv. Präp. Subst. Verb Verb Adv. Adv. Subst. Dem.-Pron. Subst. Konj. Subst. Konj. Subst. Dem.-Pron. Dem.-Pron. Adj. Dem.-Pron. Subst. Subst. Dem.-Pron. Subst. Adv. Präp. Subst. Poss.-Pron. Adj. Präp. Subst. Subst. Subst. Adj. Verb Hilfsverb Verb
Wortart syntaktisch Vollverb, finit Pers.-Pron. Subst. Adj., attr., nachgest. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Indef.-Determ., substit. Dem.-Determ., substit., rel. Refl.-/Rezip.-Pron. Vollverb, finit Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Konj. Dem.-Determ., substit., rel. Refl.-/Rezip.-Pron. Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., präd./adv. Subj. Dem.-Determ., substit. Adv. Vollverb, finit Vollverb, finit Pers.-Pron. Indef.-Determ., attr. Subst. Subst. Hilfsverb, Inf. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Dem.-Determ., substit. Refl.-/Rezip.-Pron. Vollverb, Inf. Subst. Vollverb, finit Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Subst. Neg.-Partikel Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Subst. Poss.-Determ., nachgest. Konj. Neg.-Partikel Adj., präd./adv. Hilfsverb, finit Subst. Poss.-Determ., nachgest. Konj. Neg.-Partikel Vollverb, finit Pers.-Pron. Präp. Subst. Adv. Präp. Subst. Präp. Pers.-Pron. Subj. Neg.-Partikel Adv. Subj. Vollverb, finit Subst. Poss.-Determ., nachgest. Subj. Vollverb, Part. Perf., attr. Hilfsverb, finit Präp. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Adv. Subst. Präp. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Adv. Subj. Dem.-Determ., artikelartig Adj., attr. Subst. Modalverb, finit Subst. Vollverb, Inf. Konj. Präp. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Dem.-Determ., artikelartig Adj., substant. Präp. Dem.-Determ., substit., rel. Präp. Dem.-Determ., artikelartig Adj., attr. Subst. Subst. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., präd./adv. Modalverb, finit Adv. Vollverb, Inf. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Vollverb, Part. Präs., attr., nachgest. Subst. Dem.-Determ., nachgest. PTKZU Vollverb, Inf., substant. Hilfsverb, finit Dem.-Determ., substit., rel. Präp. Subst. Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Präp. Dem.-Determ., substit., rel. Pers.-Pron. Vollverb, Part. Präs., attr. Vollverb, Part. Präs., attr. Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Adv. Indef.-Determ., attr. Präp. Subst. Subst. Konj. Subst. Präp. Pers.-Pron. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Präp. Subst. Vollverb, Inf. Konj. Subst. Vollverb, Inf. Subst. Adv. Dem.-Determ., nachgest. Adv. Poss.-Determ., attr. Hilfsverb, finit Subst. Präp. Subst. Dem.-Determ., substit., rel. Vollverb, finit Subst. Subj. Präp. Subst. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Präp. Subst. Subst. Adv. Dem.-Determ., artikelartig Dem.-Determ., attr. Subst. Vollverb, finit Poss.-Determ., attr. Hilfsverb, Inf. Subst. Konj. Subst. Präp. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Adj., attr. Subst. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Konj. Subst. Subst. Adj., attr., nachgest. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Vollverb, finit Adj., attr. Adv. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Subst. Hilfsverb, finit Subj. Subst. EN Pers.-Pron. Präp. Subst. Adv. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Subst. Adv. Vollverb, finit Konj. Adv. Hilfsverb, finit Adj., präd./adv. Indef.-Determ., substit. Dem.-Determ., substit., rel. Vollverb, finit EN PWAV Vollverb, Part. Präs., substant. EN Präp. Subst. Präp. Subst. Vollverb, finit Pers.-Pron. Adv. Präp. Subst. Adj., attr., nachgest. Dem.-Determ., substit., rel. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex EN Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Subst. Poss.-Determ., nachgest. Adv. Vollverb, finit Konj. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Refl.-/Rezip.-Pron. Indef.-Determ., attr. Subst. Präp. Subst. Konj. Subst. Dem.-Determ., substit. Hilfsverb, finit Subst. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Subst. Subst. Subst. Konj. Subst. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Konj. Adv. Subst. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Vollverb, Inf. Vollverb, finit Vollverb, finit Refl.-/Rezip.-Pron. Subst. Präp. Subst. Präp. EN Adv. Vollverb, Inf. Indef.-Determ., attr. Subst. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Präp. Indef.-Determ., attr. Subst. Präp. Subst. Subst. Vollverb, Inf. Konj. Präp. Indef.-Determ., attr. Subst. Vollverb, Inf. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Pers.-Pron. Dem.-Determ., substit. Subst. PWAV Präp. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Adv. EN Adv. Adj., präd./adv. Vollverb, finit Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Subst. Konj. Subst. EN Konj. Adv. Subst. Vollverb, finit Subst. Subst. Konj. Adv. Vollverb, finit Vollverb, finit Subst. Poss.-Determ., nachgest. Präp. Adv. Konj. Adv. Subst. Subst. Vollverb, finit Pers.-Pron. Adv. Adv. Adj., präd./adv. Hilfsverb, finit Präp. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Adj., attr., nachgest. Vollverb, finit Adv. Adj., substant. Präp. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Adv. Adj., präd./adv. Hilfsverb, finit Präp. Pers.-Pron. Subj. Vollverb, finit Pers.-Pron. Präp. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Subst. Adv. Adj., attr., nachgest. Adv. Vollverb, Inf. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Adv. Vollverb, finit Subst. Pers.-Pron. Konj. Präp. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Vollverb, finit Adv. Vollverb, finit EN Präp. Subst. Subj. Hilfsverb, finit Poss.-Determ., nachgest. Subst. Präp. Pers.-Pron. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Adv. Adv. Poss.-Determ., attr. Adv. Vollverb, Inf. Subst. Subj. Vollverb, finit Dem.-Determ., substit. Dem.-Determ., substit., rel. Vollverb, finit Adj., attr. Subst. Vollverb, finit Subst. Dem.-Determ., substit., rel. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Präp. Subst. Adj., präd./adv. Dem.-Determ., substit., rel. Subst. Präp. Präp. Subst. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Vollverb, finit Konj. Adv. Adv. Vollverb, finit Dem.-Determ., substit. Dem.-Determ., substit., rel. Präp. Vollverb, Part. Präs., substant. Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Konj. Adj., präd./adv. Hilfsverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Präp. Subst. Pers.-Pron. Präp. Subst. Adv. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Adv. Pers.-Pron. EN Vollverb, finit Adv. Hilfsverb, Inf. Adj., präd./adv. Adv. Vollverb, finit Subst. Subst. Präp. Pers.-Pron. Hilfsverb, finit Indef.-Determ., attr. Subst. Poss.-Determ., nachgest. PTKZU Vollverb, Inf., substant. Hilfsverb, finit Adv. Adv. Adj., attr. Subst. Subj. Subst. Präp. Subst. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Adv. Subst. Vollverb, finit Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Präp. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Neg.-Partikel Vollverb, finit Adv. Subj. Subst. Subst. Vollverb, finit Adj., substant. Konj. Adj., substant. Präp. Subst. Adv. Vollverb, finit Präp. Subst. Subst. Subj. Vollverb, finit Subj. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Präs., substant. Konj. Vollverb, Part. Präs., substant. EN Konj. Subj. Präp. Subst. Pers.-Pron. Vollverb, Part. Perf., präd./adv. Adv. Subst. Konj. Subst. Subst. Vollverb, Part. Präs., substant. Poss.-Determ., nachgest. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex PTKZU Vollverb, Inf., substant. Hilfsverb, finit Adv. Indef.-Determ., attr. Subst. Adv. Vollverb, finit Präp. Subst. Subst. Subj. Pers.-Pron. Vollverb, Part. Präs., präd./adv. Präp. Adj., präd./adv. Konj. Adj., präd./adv. VAPPD Indef.-Determ., attr. Subst. Vollverb, finit EN Konj. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Pers.-Pron. Präp. Dem.-Determ., attr. Subst. Subj. Adj., präd./adv. Hilfsverb, finit Vollverb, finit Pers.-Pron. Adv. Vollverb, Inf. Präp. Adj., substant. Subj. Vollverb, finit Pers.-Pron. Präp. Subst. Dem.-Determ., substit. Vollverb, finit Konj. Pers.-Pron. Vollverb, finit Indef.-Determ., attr. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Subst. Hilfsverb, finit Subj. Adj., attr. Indef.-Pron. Neg.-Partikel Vollverb, finit Subst. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Neg.-Partikel Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Vollverb, Inf. Konj. Subst. Dem.-Determ., nachgest. Subst. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Neg.-Partikel Vollverb, finit Vollverb, Inf. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Konj. Dem.-Determ., artikelartig Dem.-Determ., substit., rel. Pers.-Pron. Vollverb, finit Adv. Vollverb, finit Subst. Subst. Vollverb, finit Subst. Konj. Subst. Vollverb, finit Subst. Ord., attr. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Subst. Hilfsverb, finit Subj. Indef.-Pron. Präp. EN Subst. Indef.-Determ., attr. Subst. Refl.-/Rezip.-Pron. Vollverb, finit Adj., substant. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Subst. Präp. Dem.-Determ., substit., rel. Vollverb, finit Subst. Hilfsverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Vollverb, Part. Präs., präd./adv. Subst. Präp. Präp. Subst. Ord., attr. Subj. Dem.-Determ., artikelartig Dem.-Determ., attr. Subst. Adj., attr. Adj., attr. Subst. Konj. Adv. Dem.-Determ., substit. Vollverb, finit Vollverb, Part. Perf., attr. Subst. Dem.-Determ., artikelartig Vollverb, Part. Präs., attr. Subst. Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Konj. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Adv. Vollverb, finit Konj. Vollverb, finit Vollverb, Part. Präs., präd./adv. Dem.-Determ., substit., rel. Vollverb, finit Präp. Präp. Subst. Dem.-Determ., substit. Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Adv. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Subst. Poss.-Determ., nachgest. Vollverb, finit Vollverb, Part. Präs., präd./adv. Adj., substant. Präp. Subst. Indef.-Determ., substit. Konj., vgl. Adj., substant. Vollverb, Inf. Modalverb, Inf. Vollverb, finit Präp. Subst. Vollverb, Part. Präs., substant. Präp. Pers.-Pron. Subst. Adv. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Hilfsverb, finit Konj., vgl. Subst. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Konj. Adj., präd./adv. Präp. Subst. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Dem.-Determ., artikelartig Subst. abgetr. Verbzus. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Vollverb, Part. Präs., präd./adv. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Adv. Präp. Dem.-Determ., artikelartig Indef.-Determ., substit. abgetr. Verbzus. Vollverb, finit Präp. Pers.-Pron. Dem.-Determ., substit., rel. Vollverb, finit Pers.-Pron. Konj., vgl. Indef.-Determ., attr. Subst. Vollverb, finit Pers.-Pron. Subst. Pers.-Pron. Vollverb, finit Subj. Subst. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Subst. abgetr. Verbzus. Vollverb, finit Pers.-Pron. Präp. Subst. Vollverb, finit Subst. Präp. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Adv. Vollverb, finit Präp. Subst. Modalverb, Inf. Pers.-Pron. Hilfsverb, Inf. abgetr. Verbzus. Hilfsverb, finit Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex abgetr. Verbzus. Vollverb, finit Subst. Präp. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Konj. Adv. Subst. Präp. Adj., substant. Präp. Subst. Dem.-Determ., artikelartig Vollverb, Part. Perf., attr. Präp. Subst. Vollverb, finit Adv. Indef.-Determ., nachgest. Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Subst. Vollverb, finit Adv. Subst. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Subst. Vollverb, finit Adv. Kard., substant. Konj. Präp. EN Subst. Adj., attr. Subst. Vollverb, finit Konj. Subst. Vollverb, finit Konj. Adv. Vollverb, Part. Präs., substant. Refl.-/Rezip.-Pron. Adv. Vollverb, finit Ord., attr. Subj. Indef.-Determ., attr. Subst. Adj., attr., nachgest. Subst. Poss.-Determ., nachgest. abgetr. Verbzus. Vollverb, Part. Präs., präd./adv. Konj. Subst. Präp. Refl.-/Rezip.-Pron. Vollverb, Part. Perf., attr. Vollverb, Part. Perf., präd./adv. Präp. Adj., attr. Subst. Neg.-Partikel Vollverb, finit Poss.-Determ., substit. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Pers.-Pron. Präp. Dem.-Determ., attr. Subst. Subst. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Vollverb, Imp. Subst. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Konj. Vollverb, Imp. Präp. Pers.-Pron. Adv. Vollverb, finit Subst. Subj. Adj., präd./adv. Subj. Präp. Subst. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Adv. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Adj., präd./adv. Pers.-Pron. Vollverb, finit Subst. Poss.-Determ., nachgest. Vollverb, finit Vollverb, finit Pers.-Pron. abgetr. Verbzus. Vollverb, finit Präp. Pers.-Pron. Subst. Poss.-Determ., nachgest. Subst. Pers.-Pron. Vollverb, finit Subst. Dem.-Determ., artikelartig Subst. Poss.-Determ., nachgest. Ord., attr. Subj. Indef.-Determ., attr. Subst. Subst. Vollverb, Part. Präs., im Verbalkomplex Subst. Präp. Indef.-Determ., substit. Dem.-Determ., substit., rel. Pers.-Pron. Vollverb, Part. Perf., im Verbalkomplex Konj., vgl. Subst. Adj., attr., nachgest. Refl.-/Rezip.-Pron.