Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS CAUCASICA

Kaukasische Sprachen / Caucasian languages / Langues caucasiennes

Batsbi / Tsova-Tush

Beispieltext / Sample text


Aufnahme / Recording: Sonja Fritz & Jost Gippert, Tbilisi, 10.10.1984


Sprecherin / Speaker: Elena G. Kadagidze


Text:

თათაჲრ დუჲ დიკარ
Part 1
 
1  შუჲრჩოხ, დაჰ7 ლაჩ ჰ7ათხელუჩო̆ ხანახ ბელდურა დემეტრეს დეფცი სოგო̆,
2  შირქი ვასო̆ ყონუნაჲნო̆ დუჲგოჰ7აჲნო̆,
3  ჟე ჰ7ალო და დახკენო̆ ლამუე,
4  სო ვასო̆, სო მეზობლათ ჴენი ბაცბი ბაე,
5  ოშტუ დაჟარ დარ მე ო დაჟრენმაქა ღოჭ ლალჲოერათხ ءურდე, ჰ7ალ ლაჴჲიენო̆ აჰ7 ჲერწჲოერათხ, წურრაჲნო̆ ხი დათხანლათერე, ოჴუვ ცუ ჰ7ევალათრათხაჲნო̆.
6  რაკი შირქი ხი ცო დარაჲნო̆.
7  ცჰ7აჲნ ءურდე, ბუღა ბალენაჲნო̆, არცო ჲევო̆... თათრივ დუჲ დიკენაჲნო̆,
8  დაჰ77აჭენეს ნაყგუჲჰ7აჲნო̆, ნატლაშ ჲაღჲანორ შირიქ დაკრენაჰ7აჲნო̆.
9  ტყობალადანორ, ო ნამ დაჰ7 ბარ დაბერტყადბაჲლნო̆ დაჟრეგოჰ7აჲნო̆, ბაყეϱ დუჲ დარ დიკენუჲნო̆,
10  დო ახკურ სოგო ნაჟტარ ცერე უბრალო̆ დონე,

Part 2
 
11  კნათიგო̆ აჲლʻნასაჲნო̆ მე ქასტეთ, დუჲ ჰ7ალო̆ დახკდებათაჲნო̆,
12  აჭთებეგო დარ დუჲე, უჲსრე7ალო̆ დახკდიჲე, ნასტ, თეყეშ, ჰ7ერჩეშ, ბაკ ჩუ ლახკი ე დუჲ,
13  სეკუჲ დო ბარ სოგო, შარე ჴოწო̆ ბედე7ალო̆ ცო ბეფხბორას, ჴოწო̆-დჵივწ ბედენე ოჴუჲნ ხაჲϱნას, ო ბოფხბითნას ჰ7ალო̆,
14  ჴენი კნათი შუჲნ ბახე, სო ტყუჲჰ7 ვასო̆ ვოუ̆გვისენო̆, მაქ ხაϱენეს დონნ, დაჰ7 კაϱ ვაჲხჩედოლი ლაჴშირნა ქოკევ ჰ7ალო̆ ჴეფსინო̆ ჲოფსტ აკირ აჰ7უჲნო̆,
15  ნაზარლა ყელე ლეცბინას ნასტ, აჰ7 ვახნას ო შარჩომცინე, ღრატეხ დაჰ ვაჲლʻჩედოლი დაჩო წივაჲნო̆ ბუღა ბალʻე დო,
16  შვებ ჲაჲლʻნასე, ჰ7აჭენეს ბუჲტბანორ დაჩო ცჰ7აცა-ცჰ7აცა დაფანტოდბაჲლნო̆ კნათი ჰ7ათხ მინდრეღდაჰ7ოე, ჯაგისა მეყერ ტყუჲჰ7 სე დონცინაჲნო̆,

Part 3
 
17  აჲფშნაϱღარ თედოლ ნაჟტარცერ აჰ7 ვახენეს, შალფურა კუჲჟ ვუჲტვანორ ჰ7ათხაჭაჲნო̆, თარმარლʻე დატყობადინას ო დონეხ მე კაძიკ ეშდიჲე გაგუჲნაჲნოე, ჰ7ათხ ტყოϱ თათრივ დუჲ დიკორაჲნო̆.
18  იორლო̆ ჩუ დეკდიჲე ო დუჲ, ვაჲხნას ასაჲნო̆, ვახენეს, ჲალʻე თოფე, ჴაϱე7ანახჩონ, დადუჲდგრებადბა̆ლი ოსიჰ7ე, დოინ დაჰ7მაყო̆ ბალʻინე̆, არივლახ დაჰ7ა ლაჭყბალი თათაჲრაჲნო̆.
19  მაქ ბახკე ჴენი კნათიე, ჴე ას თოფ ცო ჴოსინგესაჲნო̆ - ალʻი სოგო̆, დო7ალო ხეხკრას იორცერღა, აჰ7ო ხეხკრასე თა წმიდგიორგიგო̆ ვუღრას, ლეტა სო, ჴა თაბნივ ვაღოს ჰ7ონაჲნო̆.
20  კნათინ მაგრამ გებ ტელʻრას აჰ7 ოკფინავჰ7, ა7 ოკფინავჰ7აჲნო̆, ჴეფსორ სო თათრივ, მაგრამ ცო ჴეϱირ სონაჲნო̆,
21  უჲსი̆ ბუჰ7ბიჲენეთხაჲნო̆, დაჰ7ა ჴაჩბინათხ ბანიϱაჲნო̆.

Part 4
 
22  დაჰ7 ბავბიჲენეთხ, შიიტǝ კი ვარალო̆, ჴოიტǝ კი ვარალო̆, ვარაჲნო̆.
23  კნათივ ქაჲრცხ დაჰ7 დაფხიჲევო, ფჰ7აჲრჩკაწივ, დალაბოვბალო̆ ობი, ლივნას მა დაფხოთაჲნოე, დაჰ7 დაფხი.
24  გველხოკრისა ბატერ ოსი ბარწინო̆.
25  შილღეჩ დენი განჯერე პრისტავ ვეϱენე̆, ალʻი თხოგო̆ მე - ბაცბი, ღაზე საქმ თაგჲინუჲშ, წეთǝ დინუჲში̆, მაგრამ დაჰ7 მოϱ მა ბაფხბორათაჲნო̆. ვუხ დორათხ, ცომ ალʻინგეთხე, ჰ7ათხ მე ვარ შუგოჰ7აჲნო̆ ალʻინაჲნო̆. ჰ7ამივაϱ ალʻი მე დემეტრ ვარაჲნო̆.
26  ას აჲლʻნასაჲნო̆ ჲეო... აი ჲეო, დაჰ7 მაყო̆ ლიბლეთ სო კაცო, სოგო ეჴრი ქორთო̆ მიჩუხ ბა, ჟე ლაუ̆მუ̆ და დახენო̆, ჟე დადოლ დუჲნ და სოგო, ე კოჟიგო ცჰ7აϱცომ და, ბა, კუჲჟი, აჰ7 კისრბადებალე̆ კაცო, ხარჯ ჲეϱჩე ჰ7, ვუშ, ოჰა დაჰ7 ჲჴოს ჰ7ონაჲნო̆.
27  კოჟის ალʻი ვუნდავუ ცუჲნო̆, ჲევო̆. ჲე, ო რუსეგო̆ აჲლʻნათხე მე, აი კოჟი ვარაჲნო̆, ჩუ დაწერადვიჲენე̆ კუჲჟი̆, კოჟინ ხატაე̆ დეϱე, სო მა ვასენა ვისე.

Achtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß ein Font installiert sein, der Unicode abdeckt wie z.B. der TITUS-Font Titus Cyberbit Unicode. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The special characters as contained in it can only be displayed and printed by installing a font that covers Unicode such as the TITUS font Titus Cyberbit Unicode.
Copyright Jost Gippert buzn, Frankfurt a/M 2001. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.