ARMAZI
Text collection: Oniani 
Svan (Lashkh) Texts

as published in
Svanskie teksty na lāšxskom narēčii.
Strana i nravy, razskazy i skazki, stixi i pēsni, zagovory,
sobral Arsen Oniani iz Sasāša /
ლუშნუ ამბჳარ ლჷლა̄შხუ შუმი ნინშჳ.
გიმ ზნეჲარ, არკალ ციგინარ, შაჲრალ ლიღრა̄ლ, ლიმზჷრალ,
ნახჳრიელ არსენა̄`ჲ ჳონჲა̄`ნ მჷსსა̄შიშ

(Materialy po jafetičeskomu jazykoznaniju, IX)
Petrograd 1917

entered by Davit Pircxelani
under the supervision of Ṭariel Puṭḳaraʒe,
Dialectological Research Institute,
Aḳaḳi C̣ereteli University,
Kutaisi, 2001;
ARMAZI version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 21.8.2002ტექსტის საინტერნეტო გამოცემა მომზადებულია
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში
პროფ. ტარიელ ფუტკარაძის ხელმძღვანელობით;
კომპიუტერში შეიყვანა დავით ფირცხელანმა.
ელექტრონული ვერსია პროფ. იოსტ გიპერტისა

Section: 1 
Text: 1 
Page: 1 
Line: 1 
I. გიმ ზნეჲარ
Line: 2 
I. ლა̄შხ.


Line: 3       ლა̄შხ ეჩქა̀დ ძღჷდ ჴეჳ ლჷმა̄რ. ათხე̀ ეჩა ხჷნსგა დეშ ლი. ლა̄შხე
Line: 4    
თხუმს ლჷგ ჯჳინელ მუ̄რყჳამ. ეჯის ხა̄ჲშხა ნაქლაქო̄ლა მუ̄რყჳამ.
Line: 5    
ნაქალაქო̄ლა მუ̄რყჳამ ლჷმა̄რ ლა̄შხე ლაჲსგ. ათხე̀ ერ ეჩაჳ ლი ლა̄შხ,
Line: 6    
ეშხუ ამზუმ ეჩჷნ ლეჟა ლჷმა̄რე̄ლი. ხჳაჲ ჯჳინელ ნასჳფელ ხეთრა
Line: 7    
ნაქლაქო̄ლნუნ ეჩჷნ ლეჟა, მარა̀ ათხე̀ ნამხორჳალ გარ ხეთრახ.
Line: 8    
თელდ ლა̄შხე მახჳში ლჷმა̄რ ეჩქა̀დ ყი̄ფჲა̄ნ. ეჯი ჩოთღალტახ
Line: 9    
გე̄`ლჳა̄ნარს ეჯჲა̀რ ალფუსნე̄ლიხ ლა̄`შხისა. ლა̄შხე ლექვა̄ჳი ტყჳეფს
Line: 10    
მესმა ნა̄თის დე̄`ვდრჲა̄ნ ასფუსნე̄ნა. დე̄ვდრჲა̄ნაშჳდ და̄`დჲა̄ნს ოთღა
Line: 11    
ათხე̄ჲ ეჩა ში̄სა არი. ლა̄შხს ყულე ჲერჳდ აშხაშური ღელ. ლეჟა̄
Line: 12    
ლა̄შხ აშხაშურჷნ ლეჟა ლი, ლექჳა̄შ ეჩჷნ ლექჳაჳიშ. ლა̄შხს ხო̄ზ ჟა̄`ნისა
Line: 13    
ლაფურ რაჭ ხოშა სავჲა უხჳა̄ნარ, ჩჳა̄ნ ჩო̄ლურ ლატფარი
Line: 14    
თანაღ, ჩდილოვე̄თხენ უშგულ სამხრე̄თხენ ლეჩხუმ. ლა̄`შხისა ლიხ
Line: 15    
სოფლარ: ლჷჯი, ეჩე ხაღვე̄ნა ლამბჷგდ და̄`დჲა̄ნს ბჷგი მუ̄რყვამ. სასა̄შ,
Line: 16    
ამე̄ჲსა ლიხ ხოჩა სგიმარ ლეთრე̀ ლაბრა̄ლ. იმე̄ჲ სგიმარ ხაზვიბხ,
Line: 17    
ეჯ გიმს ხა̄ჲშხა ჟახად მუა̄`შ.

Line: 18       
სასა̄შ ლჷჯის იზგეხ ლუშნუ გჳარშჳ: ბექოშე̄რალ, გოჩშე̄რალ,
Line: 19    
ჯამლათშე̄რალ, ლეკოშე̄რალ, ჳონჲა̄ნშე̄რალ ჲეზჲაჲშე̄რალ. მებეც,
Line: 20    
ეჩე იზგეხ: ჳონჲა̄ნშე̄რალ, ლეკოშე̄რალ ფოჩჲანშე̄რალ. ლეკოსანდ,
Line: 21    
ეჩე იზგეხ: ყაფოშე̄რალ ქჳჩოშე̄რალ. მაუნდ, ეჩე იზგეხ: თაჲსაჳშე̄რალ
Line: 22    
ზორთიშა. ჟაჴუნდერ, ეჩე იზგეხ: ბასლომაჲშე̄რალ, გაბრჲელშე̄რალ,
Line: 23    
ბაპშე̄რალ, ლეკოშე̄რალ, დე̄`ჳდრჲა̄ნშა -- ალჲარ ვარგალ
Line: 24    
ლიხ. ჩუკუ̄ლ, ეჩე იზგეხ: ჲოთანშა, საბახტარშა, ჯანუყშა, ნაკჷშა,
Line: 25    
ხაბაჲშა, ჯინჭარა̄ნშა, ყაფსუყშა, ბათჷშა ჲეზჲაჲშა. ლემზაგო̄რ,
Line: 26    
ეჩე იზგეხ: ხუცჷშა, თათაშა, ჯახჳშა, ბჷღაშა თაჲშა. ჩიხრეშ, ეჩე
Page: 2  Line: 1    
იზგეხ: მამინოშა, ჩანხჳარშა, კაცჲაჲშა, თათაჳშა ჳოთჲაჲშა. ახჷლშენ,
Line: 2    
ეჩე იზგეხ: გოგითშა ძა̄ლშა. ძა̄ლშა ხოშა ყი̄`ფჲა̄ნარ ლიხ, ლა̄შხს
Line: 3    
ფუსნარ ერ ლჷმა̄რხ. მახა̄შ, ეჩე იზგეხ: ქჳიჩქიშა, ტაჲშა, გოგიოშა
Line: 4    
ჯადარიშა. მელე, ეჩე იზგეხ: გვე̄ლბა̄ნშა, ჲეზჲაჲშა, ლომოშა მამუკშა.
Line: 5    
შგედ, ეჩე იზგეხ: ძაღოშა, მახარჲაჲშა, ქჳიჩი̄ლუშა, ბადჷშა
Line: 6    
ბოშჷშა, ბუჭჳშა მჷშკიდშა სჳიმიშა. ნაცუ̄ლ, ეჩე იზგეხ: შოშტაჲშა,
Line: 7    
ფაცჲაჲშა -- ალიარი̄ ვარგალ ლიხ გე̄ლჳა̄ნა გჳარიშ. ღობ, ეჩე
Line: 8    
იზგეხ: ნინაშე̄რალ. ლა̄შხს იზგეხ აჯაღ ვარგალ ლაბრჲა̄ლდაშარ
Line: 9    
ლეთოდრა̄ლ -- ალჲარი̄ ვარგალ ლიხ გე̄ლჳა̄ნა გჳარიშ. ჩუ ლჷჲრე მა̄ჲ ლიხ
Line: 10    
ლჷლა̄შხუ თემარ, ალ თემარს ჩი̄ს მე̄რმე მე̄რმე გჳარ ხა̄რ აჯაღ, მარა
Line: 11    
ჩინ მაფშირე ლა̄შხისა ჳონჲა̄ნა გჳარ ლი, აშ ერე თელდ ლა̄შხ ი̄რი
Line: 12    
ჳარგ გლეხ მაგ ჳოხჳშდაშირ ჲერჳეშდ მეზგათექა ჳოშთხჳ
Line: 13    
აშირნუნ მუჳნჲა̄ნი გარ ი̄რი.

Line: 14       
ლა̄შხ ლექჳა ანღრი̀ ლიც ლა̄შხურ, ლათხუმ ხა̄რ ლა̄შხ ლეჟა̄ნ ლახჳარისა
Line: 15    
ჳოლარისა. ლა̄შხურს ხენჩჷდიხ ლა̄შხხენქა ხოხრა ლიცი̄ლარ. სასა̄შხენექა
Line: 16    
ხენჩჷდი სგიმრაშულ, ლჷჯიხენქა -- ხეშკურ, ჩუკუ̄ლხენ ჟაჴუნდერხენ
Line: 17    
-- ფიშყორ. ალე ხოლა მეშხე ლიც ლი. ალეს ოხღჳა გო̄რჳაში
Line: 18    
ლახჳარხენ ხოლა მეშხე ტყჳალ ქორა ლაგემ მეშხე ბეჩი̄ ალეს ოხღჳა
Line: 19    
მეშხე კა̄რალი̄ ალეს ოხღჳა. ეჯის ხჳიჴმარიდ ქორაღე ნა̄ნშგუნდ
Line: 20    
ლა̄შხისა მაგ. შგედხენ ანღრი ლიც ცხენშურ, ლობხენ -- ღობშურ,
Line: 21    
ჟა̄ნისა ლა̄შხს ხა̄გ ჭითხა̄რი. ლა̄შხე ლახჳართე ლეჩხჳმარს ოხყახ კუმაშ
Line: 22    
ლალგჳარდ ლუფხჳჲსა.

Line: 23       
ლა̄შხს ხჳაჲ ხოჩა̀ მეთხჳჲარ მა̄რე არი. ითხჳჲარხ კჳიცრა̄ლს,
Line: 24    
ჲერსკნალს, ილჳარს, დეშდჳარს, თხე̄რე̄ლს, რკჳენს, მა̄ლს რეჭჳსი̄. მანგერ
Line: 25    
ჩი̄ს ხორი ლა̄შხისა. დაჴჳლ-ღოლჲა̄ქ ხოშა ძჳირდ გარ ხორიხ. კუმაშ მაგ
Line: 26    
ნა̄რგილ ლი. ნეპრ ძჳირდ გარ ხორიხ ნა̄რგილ. ლაღჳჭარდ ხასიპხ ქუთა̄ში
Line: 27    
ქალაქს. ლეჩხუმსი̄ ღჳაჭრეხ ლა̄შხარ, სიმინდს იყდიხ კჳედობჟი ბარდანსი̄
Line: 28    
იყდიხ. ღჳინელს ეჩქა̀დ ჲადურდ ხჳაჲს ლჷმჴიდინხ, მარა̀ ათხე̀ დეშ
Line: 29    
ჴჷდეხ, ჟენძჳირა̄ნ ლეჩხუმსი̄ ეჯღა. ლაშხხენ ჳოდიდ ლეჩხუმთე ჴანი
Line: 30    
გჳე̄რე̄ლს. ლა̄შხე ლიცარისა კალმახენ ქა დე̄სამა ხოხალ, ეჩქა̀დ ხოფშირა
Line: 31    
ხახლე̄ნა ლიცარისა კალმხარ, ათხე̀ ჟენმერხლა̄ნ. ცხეკარ ლიხ
Line: 32    
ლა̄შხს ღემუ̄რიშ ხოშა ნაღალდ წიფიშ. ზექდ ხჳიჴმარიდ წიფრასფერის.
Line: 33    
მა̄ღრას ჟაჴუნდერალ იჴმარიხ. თჷმი მო̄ ლი, ეჯჟი დე̄მ ხჳაშხიდ
Line: 34    
მა̄ღრას.Next partThis text is part of the TITUS edition of Svan (Lashx) Texts ed. A. Oniani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.1.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.