TITUS
Corpus textuum hagiographicorum armeniacorum
Part No. 4
Previous part

Chapter: 03  
      Զոր տեսեալ 51
Line of edition: 22    
զարմանալի եւ բազում ուժով՝ կամեցան
Line of edition: 23    
զինուորեցուցանել'ի դուռն
Line of edition: 24    
արքունի. այլ նա ոչ առնոյր յանձն
Line of edition: 25    
ասելով. Ես երկնաւորին եմ զինուորեալ
Line of edition: 26    
տեառն իմոյ Յիսուսի
Page of edition: 60  
Line of edition: 1    
Քրիստոսի Աստուծոյն աստուծոց։
Line of edition: 2    
Զոր իբրեւ ընդ արհամարհի համարեալ
Line of edition: 3    
բաց թողեալ ասացին իւրովի
Line of edition: 4    
գալ յուղղութիւն, գիտելով
Line of edition: 5    
զյանկարծակի պնդութեանն ընդ դիմութիւն
Line of edition: 6    
հակառակութիւն բերելով
Line of edition: 7    
52, եւ զհակառակութիւնն
Line of edition: 8    
վնաս ինքեանց։

Next partThis text is part of the TITUS edition of Corpus textuum hagiographicorum armeniacorum.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 17.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.