TITUS
Author: Kor. 
Koriwn
Work: Vark 
Patmowtՙiwn varowcՙ ew mahown Maštocՙi

ԿՈՐԻՒՆ, ՎԱՐՔ ՄԱՇՏՈՑԻ


On the basis of the edition by
M. Abełean,
Koriwn, Varkՙ Maštocՙi,
Erevan 1941

electronically prepared by H. Sargsyan,
Frankfurt a/M, 2015;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 6.5.2016

Page: 22 
Line: 1 
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
Line: 2 
ՎԱՐՈՒՑ ԵՎ ՄԱՀՈՒԱՆ
Line: 3 
ԱՌՆ ԵՐԱՆԵԼԻՈՅ ՍՐԲՈՅՆ ՄԱՇԹՈՑԻ1 ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ
Line: 4 
ՄԵՐՈՅ ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ
Line: 5 
Ի ԿՈՐԻՒՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԷ
Line: 6 
ՅԱՇԱԿԵՐՏԷ ՆՈՐԻՆ

Chapter: 1 
Page: 22 
Line: 7 
[Ա]


Line: 8       ԶԱԶՔԱՆԱԶԵԱՆ2 Ազգին եւ զՀայաստան աշխարհին զաստուածա\պարգեւ
Line: 9    
գրոյն, եթէ ե́րբ եւ յորում ժամանակի մատակարարեցաւ եւ
Line: 10    
որպիսի' արամբ այնպիսի նորոգատուր աստուածեղէն շնորհս երեւեցաւ
Line: 11    
եւ վասն նորին լուսաւոր վարդապետութեան եւ հրեշտակաբար կրաւնիցն
Line: 12    
առաքինութեան զմտաւ ածելով յիշատակարանս առանձին մատենա\նշան
Line: 13    
ծաղկեցուցանել եւ մինչ դեռ անդէն ի խորհրդանոցի մտացս վասն
Line: 14    
յուշ արկանելոյ միայնագործ հոգայի, եկեալ հասանէր առ իս հրաման
Line: 15    
առն միոյ պատուականի Յովսեփ կոչեցելոյ, աշակերտի առն այնորիկ,
Line: 16    
եւ ընդ նմին այլոց եւս քաջալերութիւն աշակերտակցաց մերոյն վար\դապետութեան։
Line: 17    
Ուստի եւ իմ մասնաւոր աշակերտութեան վիճակ առեալ,
Line: 18    
թէպէտ եւ էի կրսերագոյն, եւ առաւել քան զկար մեր, գրաւեալ անաչառ
Line: 19    
հրամանին հասելոյ, փութանակի եւ առանց յապաղելոյ զառաջի եղեալն
Page: 24  Line: 1    
մատենագրել։ Զորս եւ մեր համաւրէն աղաչեալ երկախառնել ընդ մեզ
Line: 2    
աղաւթիւնք՝ յանձնարարութեամբ աստուածեղէն շնորհացն, զի կամակա\րագոյնս
Line: 3    
եւ ուղղագոյնս նաւիցեմք զհամատարած ալեաւքն վարդապետա\կան
Line: 4    
ծովուն։


Next partThis text is part of the TITUS edition of Koriwn, Vark Mastoci.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.9.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.