TITUS
Text: Uv. 
Udānavarga

Sanskrit text
on the basis of the edition by

F. Bernhard,
Udānavarga,
Band I: Einleitung, Beschreibung der Handschriften, Textausgabe, Bibliographie,
Göttingen 1965
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
philologisch-historische Klasse, 3. Folge, 54 /
Sanskrittexte aus den Turfanfunden, 10)

electronically prepared by J. Gippert and K. Kupfer,
Frankfurt a/M, 1996-1998;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 11.1.1999 / 1.6.2000 / 20.11.2005 / 3.12.2008


Varga: 1 
Anityavarga

siddʰam

Reference: Xv_1,_1 
1 / 1
Verse: 1  
Halfverse: a  
stīnamiddʰam1 vinodyeha
Halfverse: b  
saṃpraharṣya ca m(ā)nasam /
Halfverse: c  
śr̥ṇutemaṃ pravakṣyāmi
Halfverse: d  
udānaṃ jinabʰāṣitam2 // 1

Reference: Xv_1,_2 
2 / 2
Verse: 2  
Halfverse: a  
evam ukta(ṃ) bʰagavat(ā)
Halfverse: b  
sarvābʰijñena tāyinā3 /
Halfverse: c  
anukampakenarṣiṇā
Halfverse: d  
śarīrāntimadʰāriṇā // 2

Reference: Xv_1,_3 
3 / 3
Verse: 3  
Halfverse: a  
anityā bata samṣkārā
Halfverse: b  
utpādavyayadʰarmiṇaḥ /
Halfverse: c  
utpadya hi nirudʰyante
Halfverse: d  
teṣāṃ vyupaśamaḥ sukʰam // 3

Reference: Xv_1,_4 
4 / 4
Verse: 4  
Halfverse: a  
ko nu harṣaḥ ka ānanda
Halfverse: b  
evaṃ prajvalite sati /
Halfverse: c  
andʰakāraṃ prav(i)ṣṭ(āḥ) stʰa1
Halfverse: d  
pradīpaṃ na gaveṣatʰa // 4

Reference: Xv_1,_5 
5 / 5
Verse: 5  
Halfverse: a  
yānīmāny apaviddʰāni
Halfverse: b  
vikṣiptāni diśo diśam /
Halfverse: c  
kapotavarṇāny astʰīni
Halfverse: d  
tān(i) drṣṭv(e)ha rati(ḥ) // 5

Reference: Xv_1,_6 
6 / 6
Verse: 6  
Halfverse: a  
yām eva pratʰam(āṃ) rātriṃ
Halfverse: b  
garbʰe vasati mānavaḥ /
Halfverse: c  
aviṣṭʰitaḥ sa vrajati
Halfverse: d  
gataś ca na nivartate // 6

Reference: Xv_1,_7 
7 / 7
Verse: 7  
Halfverse: a  
sāyam eke na dr̥śyante
Halfverse: b  
kālyaṃ dr̥ṣṭ(ā mahājan)āḥ /
Halfverse: c  
kālya(ṃ) c(ai)k(e) na dr̥ṣya(n)t(e)
Halfverse: d  
s(ā)y(aṃ) dr̥ṣṭā mahājanā(ḥ) // 7

Reference: Xv_1,_8 
8 / 8
Verse: 8  
Halfverse: a  
tatra ko viśvasen (ma)r(ty)o
Halfverse: b  
(dahar)o 's(m)ī(t)i jīvite /
Halfverse: c  
(dahar)āpi (mr)iya(n)te hi
Halfverse: d  
narā nāryaś ca-n2 ekaśaḥ // 8

Reference: Xv_1,_9 
9 / 9
Verse: 9  
Halfverse: a  
garbʰa eke vinaśyante
Halfverse: b  
tatʰai(ke sūti)kākule /
Halfverse: c  
par(isr̥ptās tatʰā hy) eke3
Halfverse: d  
tatʰaike paridʰāvinaḥ // 9

Reference: Xv_1,_10 
10 / 10
Verse: 108  
Halfverse: a  
ye ca vr̥ddʰā ye ca dahrā1
Halfverse: b  
ye ca madʰyamapuruṣāḥ2 /
Halfverse: c  
anupūrvaṃ pra(vrajan)ti
Halfverse: d  
pʰa(laṃ pakva)ṃ va bandʰanāt // 10

Reference: Xv_1,_11 
11 / 11
Verse: 11  
Halfverse: a  
yatʰā pʰalānāṃ pakvānāṃ
Halfverse: b  
nityaṃ patanato bʰayaṃ /
Halfverse: c  
evaṃ jātasya ma(rtyasya)
Halfverse: d  
(ni)ty(aṃ) mara(ṇato bʰaya)m // 11

Reference: Xv_1,_12 
12 / 12
Verse: 12  
Halfverse: a  
yatʰāpi kumbʰakāreṇa
Halfverse: b  
mr̥ttikābʰājanaṃ k(r̥)taṃ /
Halfverse: c  
sarvaṃ bʰedanaparyantaṃ
Halfverse: d  
e(vaṃ) m(ar)t(yasya) jīvitam // 12

Reference: Xv_1,_13 
13 / 13
Verse: 13  
Halfverse: a  
yatʰāpi ta(nt)r(e vita)t(e)
Halfverse: b  
yad yad u(taṃ samu)pyate1 /
Halfverse: c  
(a)lpaṃ bʰavati vātavya(m)
Halfverse: d  
eva(ṃ) martyasya j(ī)vitam2,3 // 13

Reference: Xv_1,_14 
14 / 14
Verse: 14  
Halfverse: a  
yatʰāpi va U - - -
Halfverse: b  
Y Y Y Y U - U - /
Halfverse: c  
Y Y Y4 gʰatano bʰavati
Halfverse: d  
(evaṃ) martyasya jīvitam5 // 14

Reference: Xv_1,_15 
15 / 15
Verse: 15  
Halfverse: a  
(yatʰā nadī pārvatīyā1)
Halfverse: b  
gaccʰat(e na ni)vartate /
Halfverse: c  
evam āyur manuṣyāṇāṃ
Halfverse: d  
gaccʰate na nivartate // 15

Reference: Xv_1,_16 
16 / 16
Verse: 16  
Halfverse: a  
kisara(ṃ) ca2 parittaṃ ca
Halfverse: b  
tac ca duḥkʰena s(aṃ)yutam /
Halfverse: c  
(u)dake daṇḍ(arā)jīva
Halfverse: d  
kṣipram e(va vinaśyati // 16)

Reference: Xv_1,_17 
17 / 17
Verse: 17  
Halfverse: a  
yatʰā daṇḍena gopālo
Halfverse: b  
gāḥ prāpayati gocaram1 /
Halfverse: c  
evaṃ (rog)air jarāmr̥tyuḥ
Halfverse: d  
āyuḥ prāpayate nr̥ṇām1 // 171

Reference: Xv_1,_18 
18 / 18
Verse: 18  
Halfverse: a  
(atiyā)nti1 hy ahorātrā
Halfverse: b  
jīvitaṃ coparudʰyate /
Halfverse: c  
āyu(ḥ) kṣ(īya)ti martyānā[ṃ]1
Halfverse: d  
kunad[īṣu yatʰau](da)[kam]1,2 // 181

Reference: Xv_1,_18A 
18A / 18A
Verse: 18A  
Halfverse: a  
Y Y Y Y U - - -3
Halfverse: b  
(jīvi)ta(ṃ c)oparudʰyate /
Halfverse: c  
Y Y Y Y U - - - -
Halfverse: d  
Y Y Y Y U - U - // 18A

Reference: Xv_1,_19 
19 / 19
Verse: 19  
Halfverse: a  
(dirgʰā jāgarato rātrir)
Halfverse: b  
dīrgʰaṃ śrā[ntasya]1 yojanam /
Halfverse: c  
dīrgʰo bālasya saṃsāra(ḥ)
Halfverse: d  
s[a](ddʰa)r(ma)m1 a(vijāna)[taḥ]2 // 192

Reference: Xv_1,_20 
20 / 20
Verse: 20  
Halfverse: a  
[pu]tr(o) m(e) 'sti2 dʰanaṃ me 'st[ī]ty1
Halfverse: b  
ev[aṃ] b[ālo] (vi)[hanyate]1 /
Halfverse: c  
ātmaiva hy ātmano nāsti
Halfverse: d  
kasya putraḥ kuto dʰanam // 20

Reference: Xv_1,_20A 
20A / 20A
Verse: 20A  
Halfverse: a  
maraṇe Y U - - -
Halfverse: b  
Y Y Y U - U - /
Halfverse: c  
Y Y Y Y U _ _ _
Halfverse: d  
Y Y Y Y U - U - // 20A

Reference: Xv_1,_21 
21 / 21
Verse: 21  
Halfverse: a  
anek[ā]ni sa[hasrā]ṇi3
Halfverse: b  
naranārīśatāni ca /
Halfverse: c  
bʰogāṃ vai samudānīya
Halfverse: d  
vaśaṃ gaccʰanti mr̥tyunaḥ // 21

Reference: Xv_1,_22 
22 / 22
Verse: 22  
Halfverse: a  
sarve kṣay[ā]ntā1 nicayāḥ
Halfverse: b  
patanāntāḥ samuccʰrayāḥ /
Halfverse: c  
saṃyogā vipra[yo]gāntā2
Halfverse: d  
(mara)ṇāntaṃ hi jīvitam // 22

Reference: Xv_1,_23 
23 / 23
Verse: 23  
Halfverse: a  
sarve satvā mariṣyanti
Halfverse: b  
maraṇāntaṃ hi jīvitaṃ /
Halfverse: c  
yatʰākarma gamiṣyanti
Halfverse: d  
puṇyapāpapʰalopagāḥ // 23

Reference: Xv_1,_24 
24 / 24
Verse: 24  
Halfverse: a  
narakaṃ pāpakarmāṇaḥ
Halfverse: b  
kr̥tapuṇyās tu sadgatiṃ /
Halfverse: c  
anye tu mārgaṃ bʰāvyeha
Halfverse: d  
nirvāsyanti nirāsravāḥ // 24

Reference: Xv_1,_25 
25 / 25
Verse: 25  
Halfverse: a  
naivāntarīkṣe na samudramadʰye
Halfverse: b  
na parvatānāṃ vivaraṃ praviśya /
Halfverse: c  
na vidyate 'sau pr̥tʰivīpradeśo
Halfverse: d  
yatra stʰitaṃ na prasaheta mr̥tyuḥ // 25

Reference: Xv_1,_26 
26 / 26
Verse: 26  
Halfverse: a  
ye ceha bʰutā bʰaviṣyanti punaḥ
Halfverse: b  
sarve gamiṣyanti prahāya deham /
Halfverse: c  
tāṃ sarvahāniṃ kuśalo viditvā
Halfverse: d  
dʰarme stʰito brahmacaryaṃ careta // 26

Reference: Xv_1,_27 
27 / 27
Verse: 27  
Halfverse: a  
jirṇaṃ ca dr̥ṣṭveha tatʰaiva rogiṇaṃ
Halfverse: b  
mr̥taṃ ca dr̥ṣṭvā vyapayātacetasaṃ /
Halfverse: c  
jahau sa dʰīro gr̥habandʰanāni
Halfverse: d  
kāmā hi lokasya na supraheyāḥ // 27

Reference: Xv_1,_28 
28 / 28
Verse: 28  
Halfverse: a  
jīryanti vai rājaratʰāḥ sucitrā
Halfverse: b  
hy atʰo śarīram api jarām upaiti
Halfverse: c  
satāṃ tu dʰarmo na jarām upaiti
Halfverse: d  
santo hi taṃ satsu nivedayanti // 28

Reference: Xv_1,_29 
29 / 29
Verse: 29  
Halfverse: a  
dʰik tvām astu jare grāmye
Halfverse: b  
virupakaraṇī hy asi /
Halfverse: c  
tatʰā manoramaṃ bimbaṃ
Halfverse: d  
jarayā hy abʰimarditam // 29

Reference: Xv_1,_30 
30 / 30
Verse: 30  
Halfverse: a  
yo 'pi varṣaśataṃ jīvet
Halfverse: b  
so 'pi mr̥tyuparāyaṇaḥ /
Halfverse: c  
anu hy enaṃ jarā hanti
Halfverse: d  
vyādʰir va yadi vāntakaḥ // 30

Reference: Xv_1,_31 
31 / 31
Verse: 31  
Halfverse: a  
sadā vrajanti hy anivartamānā
Halfverse: b  
divā ca rātrau ca vilujyamānāḥ1 /
Halfverse: c  
matsya ivātīva hi tapyamānā
Halfverse: d  
duḥkʰena jātimaraṇena2 yuktāḥ // 31

Reference: Xv_1,_31A 
31A / 31A
Verse: 31A  
Halfverse: a  
Y Y Y Y U - - -
Halfverse: b  
Y Y Y Y U - U - /
Halfverse: c  
Y Y Y Y U - - -3
Halfverse: d  
Y Y Y Y U - U -4 // 31A

Reference: Xv_1,_32 
32 / 32
Verse: 32  
Halfverse: a  
āyur divā ca rātrau ca
Halfverse: b  
caratas tiṣṭʰatas tatʰā /
Halfverse: c  
nadīnāṃ yatʰā sroto
Halfverse: d  
gaccʰate na nivartate // 32

Reference: Xv_1,_33 
33 / 33
Verse: 33  
Halfverse: a  
yeṣāṃ rātridivāpāye
Halfverse: b  
hy āyur alpataraṃ bʰavet /
Halfverse: c  
alpodake va matsyānāṃ
Halfverse: d  
nu teṣāṃ ratir bʰavet // 33

Reference: Xv_1,_34 
34 / 34
Verse: 34  
Halfverse: a  
parijīrṇam idaṃ rupaṃ
Halfverse: b  
roganīdaṃ prabʰaṅguram
Halfverse: c  
bʰetsyate pūty asaṃdehaṃ
Halfverse: d  
maraṇāntaṃ hi jīvitam // 34

Reference: Xv_1,_35 
35 / 35
Verse: 35  
Halfverse: a  
(aciraṃ bata) kāyo 'yaṃ
Halfverse: b  
pr̥tʰivīm adʰiśeṣyate /
Halfverse: c  
śunyo1 vyapetavijñāno
Halfverse: d  
nirastaṃ kaḍaṅgaram2 // 35

Reference: Xv_1,_36 
36 / 36
Verse: 36  
Halfverse: a  
kim anena śarīreṇa
Halfverse: b  
sra[va]tā p[ū]tinā1 sadā /
Halfverse: c  
nityaṃ rogābʰibʰutena
Halfverse: d  
jarāmaraṇabʰīruṇā // 36

Reference: Xv_1,_37 
37 / 37
Verse: 37  
Halfverse: a  
anena pūtikāyena
Halfverse: b  
hy ātureṇa prabʰaṅguṇā /
Halfverse: c  
nigaccʰatʰa2 parāṃ śāntiṃ
Halfverse: d  
yogakṣemam anuttaram // 37

Reference: Xv_1,_38 
38 / 38
Verse: 38  
Halfverse: a  
iha varṣaṃ kariṣyāmi
Halfverse: b  
hemantaṃ grīṣmam eva ca /
Halfverse: c  
bālo vicinta(ya)ty [e]vaṃ1
Halfverse: d  
antarāyaṃ na paśyati // 38

Reference: Xv_1,_39 
39 / 39
Verse: 39  
Halfverse: a  
taṃ putrapaśusaṃmattaṃ
Halfverse: b  
vyāsaktamanasaṃ1 naram /
Halfverse: c  
suptaṃ grāmaṃ mahaugʰaiva
Halfverse: d  
mr̥tyur [ā]dāya2 gaccʰati // 39

Reference: Xv_1,_40 
40 / 40
Verse: 40  
Halfverse: a  
na santi putrās trāṇāya
Halfverse: b  
na pitā nāpi bāndʰavāḥ /
Halfverse: c  
antakonābʰibʰūtasya
Halfverse: d  
na hi trāṇā bʰavanti te // 40

Reference: Xv_1,_41 
41 / 41
Verse: 41  
Halfverse: a  
idaṃ kr̥taṃ me kartavyaṃ
Halfverse: b  
idaṃ kr̥tvā bʰaviṣyati /
Halfverse: c  
ity evaṃ spandato martyā(ṃ)
Halfverse: d  
jarā mr̥tyuś ca mardati // 41

Reference: Xv_1,_42 
42 / 42
Verse: 42  
Halfverse: a  
tasmāt sadā dʰyānaratāh samāhitā
Halfverse: b  
hy ātāpino jātijarāntadarśinaḥ /
Halfverse: c  
māraṃ sasainyaṃ[ hy]1 abʰibʰūya bʰikṣavo
Halfverse: d  
bʰaveta jātīmaraṇasya pāragāḥ // 42

// anityavargaḥ 1 // //Next partThis text is part of the TITUS edition of Udanavarga.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 8.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.