TITUS

Text: Vikr. 


Vikrama-carita

Recensions: Southern, Metrical, Jainistic, Vararuci, and Brief


On the basis of the edition by
F. Edgerton,
Vikrama ʼs adventures or
The Thirty-Two Tales of the Throne,
Part 2: Text, in Four Parallel Recensions,
Cambridge 1926,

entered by Peter Olivier and Jost Gippert
and corrected by Vidyanath Rao;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 6.12.1997 / 28.2.1998 / 21.6.1998 / 15.3.2000 / 1.6.2000


Page: 3Sanskrit text of Vikrama-carita
Presented in four horizontally parallel recensions

Chapter: F1 I. Frame-Story: First Section
Invocation, and announcement of theme
Southern Recension of I
SR:
Version: SRStrophe: 1
Verse: a    gajānanāya mahate pratyūhatimiracʰide
Verse: b    apārakaruṇāpūrataraṅgitadr̥śe namah. \\1\\
Strophe: 2
Verse: a    śrīpurāṇapuruṣaṃ purātanaṃ
Verse: b    padmasaṃbʰavam umāpatiṃ mayā
Verse: c    saṃpraṇamya subʰagāṃ sarasvatīṃ
Verse: d    vikramārkacaritaṃ viracyate. \\2\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 1 

   
Line: 1 
   purā kāilāsaśikʰaram āsīnaṃ parameśvaraṃ jagadambikā praṇamyā
Line: 2 
    ʼvadat kim iti!


Strophe: 3
Verse: a    vedaśāstravinodena kālo gaccʰati dʰīmatām,
Verse: b    itareṣāṃ tu mūrkʰāṇāṃ nidrayā kalahena vā. \\3\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 2 

   
Line: 1 
   ityuktatvāt kālāpanayanārtʰaṃ kāpi sakalalokacittacamatkārinī
Line: 2 
   katʰā katʰanīyā. tataḥ parameśvaraḥ pārvatīṃ praty āha: he
Line: 3 
   prāṇeśvari, śrūyatām; sakalajanahr̥dayahāriṇī katʰā mayā katʰyate.
:SR
Metrical Recension of I
MR:
Version: MR


Paragraph: 1 

   
Line: 1 
   purā laṅkeśvarabʰujākeyūranikaṣopale
Line: 2 
   śāile śāilendrasutayā jagade jagadīśitā:
Line: 3 
   deva, citrāḥ katʰāḥ kāścid antarāyasya mocanīḥ
Line: 4 
   mahyaṃ śuśrūṣave brūhi, manaḥprahlādinīḥ śubʰāḥ.
Line: 5 
   atʰo ʼvāca mahādevo bʰavānīṃ prītamānasaḥ,
Line: 6 
   śiraścandrām̐śuniṣyandasudʰāmadʰurayā girā:
Line: 7 
   asti sinhāsanaṃ kiṃcid gūhanīyaṃ mahattaram;
Line: 8 
   paritas tatra vidyante dvātrim̐śat sālabʰañjikāḥ.
Line: 9 
   kadācid ucite kāle kalākuśalasaṃkule
Line: 10 
   bʰojarājasabʰāmadʰye katʰayanti sma tāḥ katʰāḥ.   devy uvāca:
Line: 11 
   kasye ʼdam āsanaṃ divyaṃ, deva? kiṃrūpalakṣaṇam?
Line: 12 
   kutra stʰānaṃ bʰavet pūrvaṃ? vam̐śe kasya mahīpateḥ
Line: 13 
   prāpa bʰojamahīpālaḥ kasmād etad varāsanam
Line: 14 
   tac citram iva me bʰāti; pūrvam ārabʰya me vada!
Line: 15 
   evam ukto mahādevo babʰāṣe dantakāntibʰiḥ
Line: 16 
   māulī candramasaḥ kurvann ākasmikamahodayam.

Line: 17 
   iti sim̐hāsanadvātrim̐śikāyām pratʰamā lāpanikā
:MR
Page: 4


I. Frame-Story: First Section - br, jr, varr
Brief Recension of I
BR:
Version: BRStrophe: 1
Verse: a    yaṃ brahma vedāntavido vadanti,
Verse: b    paraṃ pradʰānaṃ puruṣaṃ tatʰā ʼnye,
Verse: c    viśvodgateḥ kāraṇam īśvaraṃ vā,
Verse: d    tasmāi namo vigʰnavināśanāya. \\1\\
Strophe: 2
Verse: a    jāḍyabdʰimajjajjanapāradāyāḥ,
Verse: b    pānḍityadānāikaviśāradāyāḥ,
Verse: c    vīṇapravīṇīkr̥tanāradāyāḥ,
Verse: d    smarāmi pādāv iha śāradāyāḥ. \\2\\
Strophe: 3
Verse: a    svarūpam ānandamayaṃ munīnām
Verse: b    agocaraṃ locanayor atīva,
Verse: c    manīṣicetogr̥hadīpadʰāma
Verse: d    vandāmahe cetasi rāmanāma. \\3\\
Strophe: 4
Verse: a    nilīnam indoḥ payasī ʼva bimbaṃ
Verse: b    satāṃ yad antaḥkaraṇe vibʰāti,
Verse: c    sadā tad ānandavivekarūpaṃ
Verse: d    paraṃ-paraṃ dʰāma śivaṃ bʰajāma. \\4\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 1 

   
Line: 1 
   adʰunā manasvināṃ manoranjanāya dvātrim̐śatsim̐hāsanaputtalikāvicitrālāpakāutū/halamanoharo
Line: 2 
   gadyapadyamayaḥ katʰāprabandʰaḥ katʰyate. uktaṃ ca:


Strophe: 5
Verse: a    kavīśvarāṇāṃ vacasāṃ vinodāir
Verse: b    nandanti vidyānidʰayo, na cā ʼnye;
Verse: c    candropalā eva karāiḥ sudʰām̐śor
Verse: d    dravanti, nā ʼnyā drṣadaḥ kadācit. \\5\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 2 

   
Line: 1 
   api ca:


Strophe: 6
Verse: a    vaco ʼnurāgaṃ rasabʰāvagamyaṃ
Verse: b    jānāti dʰīraḥ sudʰiyā, na cā ʼnyaḥ;
Verse: c    gambʰīram ambʰodaravaṃ vidagdʰā
Verse: d    vidur mayūra, na punar balākāḥ. \\6\\
Strophe: 7
Verse: a    kāilāsam ullāsakaraṃ surāṇāṃ
Verse: b    kadāpy adʰiṣṭʰāya mudā carantam
Verse: c    papraccʰa gāurī priyam indugāuraṃ
Verse: d    gāurīkr̥tāśeṣajanaṃ yaśobʰiḥ: \\7\\
Strophe: 8
Verse: a    kleśāvahāir api tapobʰir upetya yogam
Verse: b    yaṃ nā ʼpnuvanti manasā yatayo ʼpi nūnam,
Verse: c    tasyā ʼṅkam etya tava deva sukʰaṃ carantyā
Verse: d    jagarti ko ʼpi mama puṇyamayo ʼnubʰāvaḥ. \\8\\
Strophe: 9
Verse: a    vadanti deveśa manogatas tvaṃ
Verse: b    manoratʰaṃ pūrayasī ʼti santaḥ;
Verse: c    tatʰā katʰā mām anugr̥hya tasmād
Verse: d    ajñāpaya jñānamayaḥ pradīpaḥ. \\9\\
Strophe: 10
Verse: a    ānandasyandinīṃ ramyaṃ madʰurāṃ rasamedurām
Verse: b    katʰāṃ katʰaya deveśa mamā ʼnugrahakāmyayā. \\10\\
Strophe: 11
Verse: a    tataḥ saṃtoṣapīyūṣaparipūrṇo maheśvaraḥ
Verse: b    priyāṃ prati priyāṃ vācam abʰāṣata manīṣitām; \\11\\
Strophe: 12
Verse: a    somakāntamayaṃ divyam āsīt sim̐hāsanaṃ śubʰam,
Verse: b    abʰavan ratnakʰacitā dvātrim̐śat tatra putrikāḥ. \\12\\
Strophe: 13
Verse: a    ekāikasyāṃ tatʰā tāsām adbʰutā ʼbʰūt sarasvatī;
Verse: b    tatʰā ʼbʰāsanta cāi ʼkāikā bʰojam ambʰojalocane. \\13\\
Strophe: 14
Verse: a    kasya sinhasanam tavat, praptam bʰojena va katʰam?
Verse: b    tat sarvam candravadane vadami tava sampratam. \\14\\
:BR
Page: 5


Invocation, and announcement of theme
Jainistic Recension of I
JR:
Version: JRStrophe: 1
Verse: a    anantaśabdārtʰagatopayoginaḥ
Verse: b    paśyanti pāraṃ na hi yasya yoginaḥ,
Verse: c    jagattrayāśeṣatamovināśakaṃ
Verse: d    jyotiḥ paraṃ taj jayati prakāśakam. \\1\\
Strophe: 2
Verse: a    anekavāicitryamayaṃ jagattrayaṃ
Verse: b    prayāti sākṣāt pratibimbarūpatām
Verse: c    yasyā ʼniśaṃ jñānamayāikadarpaṇe,
Verse: d    pranāumi taṃ śrībʰagavantam ādimam. \\2\\
Strophe: 3
Verse: a    ye pūjanīyāḥ sumanaḥsamūhāis
Verse: b    te santu me śrīguravaḥ prasannāḥ;
Verse: c    sadā navo yatpratibʰāprakarṣaḥ
Verse: d    punantu te śrīkavayaś ca vācam. \\3\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 1 

   
Line: 1 
   sakalasurāsuranaranikaranāyakapraṇatapādāravindaśrīsarvajñaśāsanaprabʰāvakasya
Line: 2 
   paramaguruśrīsiddʰasenadivākarapraṇītopadeśapeśalavivekasya jagadvaryadʰāirya
Line: 3 
   gāmbʰīryaparamāudāryādiguṇagaṇālaṃkr̥tasya vikramākrāntatrivikramasya śrī/vikramanareśvarasya
Line: 4 
   kaścit prabandʰaḥ prārabʰyate. tasyā ʼyaṃ pūrvakavisaṃ/pradāyaḥ,
Line: 5 
   yat:
Line: 6 
   pūrvaṃ devatādʰiṣṭʰitacandrakāntaratnamayasim̐hāsanastʰadvātrim̐śatputrikābʰiḥ
Line: 7 
   pravararājyalakṣmīnivāsāmbʰojasya śrībʰojanareśvarasya purato mahāścaryamaya/dvātrim̐śatkatʰānakāiḥ
Line: 8 
   śrīvikramādityasya guṇotkīrtanaṃ cakre. tatra ke ʼpi
Line: 9 
   jijñāsavaḥ katʰayanti: kasya tat sim̐hāsanam? kena kasyā ʼrpitam? katʰaṃ
Line: 10 
   bʰojena labdʰam? kāni tāni katʰānakānī ʼti tat sarvam āvedyamānaṃ śrūyatām.
Line: 11 
   tatʰā hi:
:JR
Vararuci Recension of I
VR:
Version: VR


Strophe: 1
Verse: a    namo gurūṇāṃ caraṇāmbujebʰyas
Verse: b    tatʰe ʼṣṭadevebʰya upāsitebʰyaḥ;
Verse: c    prārabdʰakāryeṣu samā ʼstu siddʰir
Verse: d    vācām vicareṣu śubʰā ca buddʰiḥ. \\1\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 1 

   
Line: 1 
   dvātrim̐śatikālambʰāiḥ sim̐hāsanakʰaṇḍasya vikramādityasya vararucir ucitā racayati
Line: 2 
   - sabʰyāḥ śr̥ṇvantu - durlabʰā gātʰāḥ.
:VRCopyright TITUS Project Frankfurt a/M 1999-2000. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.