TITUS
Vikrama-carita: Part No. 2

Chapter: F2 
II. Frame-Story: Second Section
King Bhartr̥hari and the fruit that gave immortality
Southern Recension of ii
SR:
Version: SRParagraph: 1 

   
Line: 1 
   asti samastavastuvistīrṇā guṇaparābʰūtapurandaranivāso ʼjjayinī
Line: 2 
   nāma nagarī. tatra samastasāmantasīmantinīsīmantasindūrāruṇa/caraṇakamalayugalo
Line: 3 
   bʰartr̥harir nāma rājā ʼsīt, sakalakalāpravīṇaḥ
Line: 4 
   samastaśāstrābʰijñaś ca. tasyā ʼnujo vikramo nāma svavikramā/pahr̥tavāirivikramo
Line: 5 
    ʼbʰūt. tasya bʰartr̥harer bʰāryā rūpalāvaṇyā/diguṇavinirjitasurāṅganā
Line: 6 
    ʼnaṅgasenā nāmā ʼbʰūt.
:SR
Page: 6


II. Frame-Story: Second Section - sr
SR:


Line: 7 
   tasmin nagare brāhmaṇaḥ kaścit sakalaśāstrābʰijño viśeṣato
Line: 8 
   mantraśāstravit, paraṃ daridraḥ, mantrānuṣṭʰānena bʰuvaneśvarīm
Line: 9 
   atoṣayat. tuṣṭā sā brāhmaṇam avādīt: bʰo brāhmaṇa, varaṃ
Line: 10 
   vr̥ṇīṣva. brāhmaṇeno ʼktam: devi, yadi me prasannā ʼsi, tarhi māṃ
Line: 11 
   jarāmaraṇavarjitaṃ kuru. tato devyā divyam ekaṃ pʰalaṃ dattvā
Line: 12 
   bʰaṇitaś ca [!]: bʰoḥ putra, etat pʰalaṃ bʰakṣaya, jarāmaraṇavarjito
Line: 13 
   bʰaviṣyasi. tato brāhmaṇas tat pʰalaṃ gr̥hītvā svabʰavanaṃ pratyā/gatya
Line: 14 
   snātvā devatārcanāṃ vidʰāya yāvat pʰalaṃ bʰakṣayati, tāvat
Line: 15 
   tasya manasy evaṃ buddʰir abʰūt: kim iti, ahaṃ tāvad daridraḥ;
Line: 16 
   amaro bʰūtvā kasyo ʼpakāraṃ kariṣyāmi? paraṃ bahukālajīvinā ʼpi
Line: 17 
   bʰikṣāṭanam eva kāryam. ataḥ paropakāriṇaḥ puruṣasya svalpa/kālajīvitam
Line: 18 
   api śreyase bʰavati. anyac ca: yas tu vijñānavibʰavā/diguṇāir
Line: 19 
   yuktaḥ kṣaṇamātram api jivati, tasyāi ʼva jīvitaṃ sapʰalaṃ
Line: 20 
   bʰavati. tatʰā co ʼktam:


Strophe: 1
Verse: a    yaj jīvati kṣaṇam api pratʰitāir manuṣyo
Verse: b    vij ñānaśāuryavibʰavādiguṇāiḥ sametaḥ,
Verse: c    tat tasya jīvitapʰalaṃ pravadanti santaḥ;
Verse: d    kāko ʼpi jīvati ciraṃ ca baliṃ ca bʰuṅkte. \\1\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 2 

   
Line: 1 
   tatʰā ca:


Strophe: 2
Verse: a    yaj jīvyate yaśodʰarmasahitāis, tac ca jīvitam;
Verse: b    baliṃ kavalayan klinnaṃ ciraṃ jīvati vāyasaḥ. \\2\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 3 

   
Line: 1 
   api ca:


Strophe: 3
Verse: a    yasmiñ jīvati jīvanti bahavaḥ, sa tu jīvati;
Verse: b    bako ʼpi kiṃ na kurute cañcvā svodarapūraṇam? \\3\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 4 

   
Line: 1 
   kiṃ ca:


Strophe: 4
Verse: a    kṣudrāḥ santi sahasraśaḥ svabʰaraṇavyāpārapūrodarāḥ;
Verse: b    svārtʰo yasya parārtʰa eva, sa pumān ekaḥ satām agraṇīḥ;
Verse: c    duṣpūrodarapūraṇāya pibati srotaḥpatiṃ vāḍavo,
Verse: d    jīmūtas tu nidāgʰasaṃbʰr̥tajagatsaṃtāpavicʰittaye. \\4\\
Strophe: 5
Verse: a    asaṃpādayataḥ kaṃcid artʰaṃ jātikriyāguṇāiḥ,
Verse: b    yadr̥ccʰāśabdavat pum̐saḥ saṃjñāyāi janma kevalam. \\5\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 5 

   
Line: 1 
   iti vicārya tat pʰalaṃ rājñe dīyate cet, sa jarāmaranavarjito bʰūtvā
Line: 2 
   cāturvarṇyaṃ dʰarmataḥ paripālayiṣyatī ʼti tat pʰalaṃ gr̥hītvā
Line: 3 
   rājasamīpam āgatya --


Strophe: 6
Verse: a    ahīnāṃ mālikāṃ bibʰrat tatʰā pītāmbaraṃ vapuḥ,
Verse: b    haro hariś ca bʰūpāla karotu tava maṅgalam! \\6\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 6 

   
Line: 1 
   ity āśīrvādapūrvakaṃ rājño haste pʰalaṃ dattvā bʰaṇati sma: bʰo
Line: 2 
   rājan, devatāvaraprasādalabdʰam idam apūrvapʰalaṃ bʰakṣaya,
Line: 3 
   jarāmaraṇavarjito bʰaviṣyasi. tato rājā tat pʰalaṃ gr̥hītvā tasmāi
Line: 4 
   bahūny agrahārāṇi dattvā visasarja, vicārayati sma: aho, mamāi/tatpʰalabʰakṣaṇad
Line: 5 
   amaratvam bʰaviṣyati. mamā ʼnangasenāyām
Line: 6 
   atiprītiḥ. sā mayi jīvaty eva mariṣyati. tasya viyogaduḥkʰam
Line: 7 
   soḍʰum na śaknomi. tasmad idaṃ pʰalaṃ mama praṇapriyāyā
:SR
Page: 7


King Bhartr̥hari and the fruit that gave immortality
SR:Line: 8 
   anaṅgasenāyāi dāsyāmī ʼty anaṅgasenām āhūya dattavān. tasyā
Line: 9 
   anaṅgasenāyā māndurikaḥ kaścit priyatamaḥ, sā punar vicārya tasmai
Line: 10 
   tat pʰalaṃ dadāu. tasya māndurikasya kācid dāsī priyatamā, sa
Line: 11 
   tasyāi prādāt. dāsyā api kasmim̐ścid gopālake prītiḥ, sā tasmāi datta/vatī.
Line: 12 
   tasyā ʼpi kasyāṃcid gomayadʰāriṇyāṃ mahat prema, so ʼpi
Line: 13 
   tasyāi prayaccʰat. tataḥ sā gomayadʰāriṇī grāmād bahir gomayaṃ
Line: 14 
   dʰr̥tvā gomayabʰājanaṃ svaśirasi nidʰāya tadupari tat pʰalaṃ
Line: 15 
   nikṣipya yāvad rājavītʰyām āgaccʰati, tāvad rājā bʰartr̥harī rāja/kumārāiḥ
Line: 16 
   saha vāihālīṃ gaccʰam̐s tasyāḥ śirasi stʰāpitagomayā/grastʰitaṃ
Line: 17 
   tat pʰalaṃ dr̥ṣṭvā gr̥hītvā vyāgʰuṭya gr̥ham āgataḥ.
Line: 18 
   tatas taṃ brāhmaṇam āhūyā ʼvādīt: bʰo brāhmaṇa, tvayā yat
Line: 19 
   pʰalaṃ dattaṃ tādr̥śam anyat pʰalam asti kim? brāhmaṇeno
Line: 20 
    ʼktam: bʰo rājan, tat pʰalaṃ devatāvaraprasādalabdʰaṃ divyam;
Line: 21 
   tādr̥śaṃ pʰalaṃ bʰūloke nā ʼsti. anyac ca: raja nama sākṣād īśvaraḥ,
Line: 22 
   tasya purato ʼnr̥taṃ na vācyam. sa devavan nirīkṣaṇīyaḥ. tatʰā co
Line: 23 
    ʼktam:


Strophe: 7
Verse: a    sarvadevamayo rājā r̥ṣibʰiḥ parikīrtitaḥ;
Verse: b    tasmāt taṃ devavat paśyen na vyalīkaṃ vadet sudʰīḥ. \\7\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 7 

   
Line: 1 
   tato rājñā bʰaṇitam: tādr̥śaṃ pʰalaṃ dr̥śyate cet, katʰam? brāh/maṇo
Line: 2 
    ʼbravīt: tat pʰalaṃ bʰakṣitaṃ vā na vā? rājā ʼbʰaṇat: na
Line: 3 
   mayā bʰakṣitaṃ tat pʰalam, mama prāṇavallabʰāyā anaṅgasenayai
Line: 4 
   dattam. brāhmaṇeno ʼktam: tarhi tāṃ pr̥ccʰa, tat pʰalaṃ kiṃ
Line: 5 
   bʰakṣitam iti. tato rājā ʼnaṅgasenām āhūya śapatʰaṃ kārayitvā
Line: 6 
    ʼpr̥ccʰat. tayo ʼktam: tat pʰalaṃ māndurikasya dattam iti. tataḥ
Line: 7 
   sa ākāritaḥ pr̥ṣṭo dāsyāi dattam ity akatʰayat. dāsī gopāle, gopālo
Line: 8 
   gomayadʰāriṇyāi dattam ity avādīt. tato jātasaṃpratyayo raja
Line: 9 
   paramaviṣādaṃ gatvā ślokam apaṭʰat:


Strophe: 8
Verse: a    rūpe manohāriṇi yāuvane ca
Verse: b    vr̥tʰāi ʼva pum̐sām abʰimānabuddʰiḥ;
Verse: c    natabʰruvāṃ cetasi cittajanmā
Verse: d    prabʰur yad eve ʼccʰati tat karoti. \\8\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 8 

   
Line: 1 
   punaś ca: aho strīṇāṃ cittaṃ caritraṃ kenāpi jñātuṃ na śakyate.
Line: 2 
   tatʰā co ʼktam:


Strophe: 9
Verse: a    aśvaplutaṃ vāsavagarjitaṃ ca,
Verse: b    strīṇāṃ ca cittaṃ, puruṣasya bʰāgyam,
Verse: c    avarṣaṇaṃ cā ʼpy ativarṣaṇam ca,
Verse: d    devo na jānāti - kuto manuṣyaḥ? \\9\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 9 

   
Line: 1 
   tatʰā ca:


Strophe: 10
Verse: a    gr̥hṇanti vipine vyāgʰraṃ, vihaṃgaṃ gagane stʰitam,
Verse: b    sarinmadʰye gataṃ mīnaṃ, na strīṇāṃ capalaṃ manaḥ. \\10\\
:SR
Page: 8


II. Frame-Story: Second Section - sr, mr
SR:
Strophe:
Verse:Paragraph: 10 

   
Line: 1 
   kiṃ ca:


Strophe: 11
Verse: a    vandʰyāputrasya rājyaśrīḥ puṣpaśrir gaganasya ca
Verse: b    bʰaved eva, na tu strīṇāṃ manaḥśuddʰir manāg api. \\11\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 11 

   
Line: 1 
   api ca:


Strophe: 12
Verse: a    sukʰaduḥkʰajayaparājayajīvitamaraṇāni ye vijānanti,
Verse: b    muhyanti te ʼpi nūnaṃ tattvavidaś ceṣṭitāiḥ strīṇām. \\12\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 12 

   
Line: 1 
   anyac ca:


Strophe: 13
Verse: a    smaropamam api prāpya vāñcʰanti puruṣāntaram
Verse: b    nāryaḥ sarvāḥ svabʰāvena, vadantī ʼty amalāśayāḥ. \\13\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 13 

   
Line: 1 
   tatʰā ca:


Strophe: 14
Verse: a    vinā japena mantreṇa tantreṇa vinayena ca
Verse: b    vañcayanti naraṃ nāryaḥ prajñādʰanam api kṣaṇāt. \\14\\
Strophe: 15
Verse: a    kulajātiparibʰraṣṭaṃ nikr̥ṣṭaṃ duṣṭaceṣṭitam
Verse: b    aspr̥śyam adʰamaṃ prāyo manye strīṇāṃ priyaṃ varam. \\15\\
Strophe: 16
Verse: a    gāuraveṣu pratiṣṭʰāsu guṇeṣv ārādʰyakoṭiṣu
Verse: b    vr̥tʰā ʼpi ca nimajjanti doṣapaṅke svayaṃ striyaḥ. \\16\\
Strophe: 17
Verse: a    etā hasanti ca rudanti ca vittahetor,
Verse: b    viśvāsayanti ca naraṃ na tu viśvasanti;
Verse: c    tasmān nareṇa kulaśīlavatā sadāi ʼva
Verse: d    nāryaḥ śmaśānavaṭikā iva varjanīyāḥ. \\17\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 14 

   
Line: 1 
   anyac ca:


Strophe: 18
Verse: a    na vāirāgyāt paraṃ bʰāgyaṃ, na bodʰād aparaṃ sukʰam,
Verse: b    na harer aparas trātā, na saṃsārāt paro ripuḥ. \\18\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 15 

   
Line: 1 
   itī ʼdaṃ padyaṃ paṭʰitvā paramam vāirāgyaṃ gato bʰartr̥harir
Line: 2 
   vikramārkaṃ rājye ʼbʰiṣicya svayaṃ vanaṃ jagāma.

Line: 3 
   iti bʰartrharer vāirāgyakatʰā
:SR
Metrical Recension of ii
MR:
Version: MR


Paragraph: 1 

   
Line: 1 
   asti vistr̥tasaṃpattiḥ pr̥tʰvīmaṇḍalamaṇḍanā
Line: 2 
   suparvalayasāubʰāgyaṃ jayiny ujjayinī purī.
Line: 3 
   anuje vikramāditye yuvarāje ʼnuvartini,
Line: 4 
   rājā bʰartr̥harir nāma kāntājanamanoharaḥ.
Line: 5 
   anaṅgasenā mahiṣī mānyā bʰartr̥hareḥ priyā;
Line: 6 
   tasyām āsaktahr̥dayo nā ʼnyad veda sa bʰūpatiḥ.
Line: 7 
   tasminn eva pure kaścid dvijo durgatipīḍitah,
Line: 8 
   cirakālaṃ tapas taptvā bʰadrakālīm atoṣayat.
Line: 9 
   varārtʰaṃ prerito devyā kasmim̐ścit kāraṇāntare
Line: 10 
   vismr̥tya svābʰilaṣitam amartyatvam ayācata.
Line: 11 
   tato dattvā pʰalaṃ divyaṃ sahāsaṃ devatā ʼbravīt:
Line: 12 
   yadi bʰaksed bʰavān vipra, bʰaved amarasaṃnibʰaḥ.
Line: 13 
   dvayor vā ʼpi bahūnāṃ vā na pʰalaṃ pʰaladaṃ bʰavet;
Line: 14 
   ekopayojyam evai ʼtad iti sadyas tirodadʰe.
Line: 15 
   tato nijagr̥haṃ prāptaṃ; bʰāryā pratyudgatā mudā;
:MR
Page: 9


King Bhartr̥hari and the fruit that gave immortality
MR:Line: 16 
   kiṃ labdʰavān mahāprājñe? ʼty apr̥ccʰat tapasaḥ pʰalam.
Line: 17 
   sā tena pʰalahastena jñāpitārtʰā tam abravīt:
Line: 18 
   śrotriyo buddʰimān nā ʼstī ʼty etat sadyas tvayā kr̥tam!
Line: 19 
   akiṃcanena niyataṃ bʰavatā cirajīvinā
Line: 20 
   yācamānena sarvatra mr̥taprāyeṇa bʰūyate.
Line: 21 
   iti bʰāryāvacaḥ śrutvā ciraṃ cintākulo ʼbʰavat:
Line: 22 
   pum̐so ʼdr̥ṣṭavihīnasya kva dʰiyaḥ kva sukʰāni ca?
Line: 23 
   bandʰuhīno daridras tu katʰaṃ jīvitum utsahet?
Line: 24 
   tasmād idaṃ pʰalaṃ rājñe pradāsyāmi, sa jīvatu.
Line: 25 
   iti niścitya sahasā nirbuddʰis tat tatʰā ʼkarot;
Line: 26 
   pūjāṃ taducitāṃ vipro labdʰvā bʰartr̥harer yayāu.
Line: 27 
   tatas tu cintayām āsa pʰalaṃ prāpya sa bʰūpatiḥ:
Line: 28 
   ekopayojyaṃ pʰalam ity avādīd brāhmaṇottamaḥ;
Line: 29 
   anaṅgasenā dayitā mama nityaṃ sukʰapradā
Line: 30 
   divaṃ gaccʰati cet, kaṣṭaṃ; katʰaṃ tadvirahaṃ sahe?
Line: 31 
   iti divyapʰalaṃ prādāt priyāyāi sa mahīpatiḥ;
Line: 32 
   sā ca māndurikāyāi ʼtat preyase pratyapādayat.
Line: 33 
   sa ca tena pʰalenāi ʼva turaṃgagr̥hamārjanīm
Line: 34 
   toṣayām āsa; sā cāi ʼva vallabʰaṃ paśupālakam.
Line: 35 
   so ʼpi prabʰātasamaye cārayiṣyan gavāṃ gaṇam
Line: 36 
   goṣṭʰe gomayahāriṇyāi priyāyāi tat pʰalaṃ dadāu.
Line: 37 
   veṇupātre vahantī sā pʰalaṃ gomayapūrite
Line: 38 
   pratiyātuṃ samārebʰe śanakāiḥ svaṃ niveśanam.
Line: 39 
   etasminn eva samaye rājā bʰartr̥haris tataḥ
Line: 40 
   vāhyālyāḥ puram āgaccʰann adrākṣīt sapʰalāṃ striyam.
Line: 41 
   tataḥ sa vismayāviṣṭaḥ, smarann eva ca tat pʰalam,
Line: 42 
   āhūya dvijavaryaṃ tam apr̥ccʰat pʰaladāyakam:
Line: 43 
   brahmann ekaṃ pʰalaṃ mahyaṃ devyā dattam iti bruvan
Line: 44 
   prādās; tadvad idaṃ cā ʼnyad! ity uktvā ʼdarśayat pʰalam.
Line: 45 
   nirīkṣya, tad iti jñātvā, rājānam avadat sudʰīḥ:
Line: 46 
   tvayā na bʰakṣitaṃ nūnaṃ, kasmāicid dattavān pʰalam.
Line: 47 
   pr̥ccʰa śūdrāṃ viśeṣeṇa kuta etad iti prabʰo;
Line: 48 
   abʰidʰāsyati sā sarvaṃ, bʰavām̐ś cā ʼvagamiṣyati.
Line: 49 
   tvaṃ tu sarvasya lokasya saṃśāstā pr̥tʰivīpate;
Line: 50 
   mr̥ṣā ʼbʰidʰātuṃ śakyeta purastād bʰavataḥ katʰam?
Line: 51 
   evam ukto mahīpālas tāṃ tu gomayahāriṇīm
Line: 52 
   āhūya pʰalam ādāya tat tatʰāi ʼva vyacārayat.
Line: 53 
   vijñāya rājñīvr̥ttāntaṃ nirvedād idam abravīt:
Line: 54 
   mitʰyānurāgasaṃrambʰāt pāpayā ʼtipragalbʰayā
Line: 55 
   vañcito ʼham aho mohād; dʰik kaṣṭaṃ strīviceṣṭitam!
Line: 56 
   ittʰaṃ vimr̥śya sa ciraṃ vāirāgyaṃ paramaṃ gataḥ,
Line: 57 
   svarājye vikramādityam abʰiṣicya vanaṃ gataḥ.
Line: 58 
   iti vikramādityasim̐hāsanadvātrim̐śikāyāṃ bʰartr̥harivāirāgyotpattir nāma
Line: 59 
   dvitīyā lāpanikā
:MR
Page: 10


II. Frame-Story: Second Section - br, jr
Brief Recension of ii
BR:
Version: BRParagraph: 1 

   
Line: 1 
   īśvara uvāca: dakṣiṇāpatʰe ʼsty ujjayinī nāma nagarī. tatra bʰartr̥harir nāma rājā.


Strophe: 1
Verse: a    prasūnam iva gandʰena sūryeṇe ʼva nabʰastalam
Verse: b    bʰāti *devi puraṃ tena vasantene ʼva kānanam. \\1\\
Strophe: 2
Verse: a    anuddʰatagunopetaḥ sarvanītivicakṣaṇaḥ
Verse: b    cakoranayane rājyaṃ sa cakāra mahāmanāḥ. \\2\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 2 

   
Line: 1 
   tasya rājño bʰartr̥harer anaṅgasenā nāmā ʼtīvasāubʰāgyavatī bʰāgyasaṃpannā patnī
Line: 2 
   babʰūva.


Strophe: 3
Verse: a    sā ʼnangamadalāvaṇyapīyūṣarasakūpikā;
Verse: b    tasyā ʼsīj jīvitasyāi ʼkaṃ sāraṃ sāraṅgalocanā. \\3\\
Strophe: 4
Verse: a    bʰāti sā yauvanonmattā vadʰūr avayavair navāiḥ,
Verse: b    vasantasaṃgamacʰāyā vallī ʼva navapallavaiḥ. \\4\\
Strophe: 5
Verse: a    kāumudī ʼva mr̥gāṅkasya kaver iva sarasvatī
Verse: b    sā ʼbʰūt prāṇeśvarī tasya, prāṇebʰyo ʼpi garīyasī. \\5\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 3 

   
Line: 1 
   etasmin samaye tasmin nagare ko ʼpi mantrasiddʰo ʼpi brāhmaṇo dāivavaśād akiṃcano
Line: 2 
   durbala eva babʰūva.


Strophe: 6
Verse: a    akiṃcanatayā devi nirvedaṃ paramaṃ gataḥ;
Verse: b    devīm ārādʰayām āsa sa dvijo bʰuvaneśvarīm. \\6\\
Strophe: 7
Verse: a    tatas tadbʰaktibʰāvena prasannā jagadambikā
Verse: b    varaṃ vr̥nīṣva matimann iti vācam uvāca ha. \\7\\
Strophe: 8
Verse: a    atʰo ʼvāca dvijo devīm: amaratvaṃ prayaccʰa me.
Verse: b    om ity ābʰāṣya taṃ caṇḍī divyam ekaṃ pʰalaṃ dadāu. \\8\\
Strophe: 9
Verse: a    grastamātre pʰale tasminn amaratvaṃ bʰaviṣyati;
Verse: b    nicamye ʼti vaco devyāś cintayām āsa sa dvijaḥ: \\9\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 4 

   
Line: 1 
   pʰalasyā ʼśanamātrayogenā ʼmaratvaṃ labʰyate. ciraṃ daridrasya paraparigraha/kāmyayā
Line: 2 
   dīnānanasya tad amaratvaṃ na sukʰāya, paraṃ duḥkʰāyāi ʼva saṃjātam.


Strophe: 10
Verse: a    daridrasya vimūḍʰasya mānahīnasya jīvataḥ
Verse: b    parāpavādinaś cā ʼpi bʰūmibʰārāya jīvitam. \\10\\
Strophe: 11
Verse: a    budbudā iva toyeṣu, spʰuliṅgā iva vahniṣu,
Verse: b    jāyante nidʰanayai va praṇino ʼnupakāriṇaḥ. \\11\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 5 

   
Line: 1 
   uktaṃ ca:


Strophe: 12
Verse: a    daridrī vyādʰito mūrkʰaḥ pravāsī nityasevakaḥ,
Verse: b    jīvanto ʼpi mr̥tāḥ pañca śrūyante kila bʰārata. \\12\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 6 

   
Line: 1 
   tasmāt kim anena ciraṃjīvitena? tasmād etat pʰalaṃ rājñe dadāmi, sa tu ciraṃ/jīvitena
Line: 2 
   viśvopakārāya prakalpate, prajāś ca sukʰinyaḥ prajāyante. yataḥ:


Strophe: 13
Verse: a    vadānyo dāridraṃ śamayati satāṃ yo vitaraṇāir,
Verse: b    yaśobʰiḥ pratyagrāir dʰavalayati yo bʰūmivalayam,
Verse: c    vidʰatte yo nārāyaṇacaraṇapadmopacaraṇaṃ,
Verse: d    ciraṃ te jīvyāsuḥ śiva ṣiva kr̥tārtʰās trijagati. \\13\\
Strophe: 14
Verse: a    yāir ārtir hriyate samastajagatāṃ dānāgraṇībʰir guṇair,
Verse: b    yeṣāṃ yāti paraprayojanatayā dehaḥ punaḥ kliṣṭatām,
Verse: c    nityam ye praṇamanti saṃjitadʰiyaḥ śambʰoḥ padāmbʰoruham
Verse: d    te dʰanyaḥ, kr̥tinas ta eva, vijitas tāir eva lokaḥ paraḥ. \\14\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 7 

   
Line: 1 
   uktam ca keṣāmcit:


Strophe: 15
Verse: a    asaṃpādayataḥ kiṃcid artʰaṃ jātikriyāguṇāiḥ
Verse: b    yadr̥ccʰaśabdavat pum̐saḥ samjñāyāi janma kevalam. \\15\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 8 

   
Line: 1 
   ittʰam vimr̥śya tena dvijena tat pʰalam rājño bʰartr̥hareḥ kare samarpitam. rājñā
Line: 2 
   vicāritam: anena dīrgʰāyur bʰavāmi; anaṅgasenā cet pratʰamaṃ vipadyate, dʰig
:BR
Page: 11


King Bhartr̥hari and the fruit that gave immortality
BR:Line: 3 
   jīvitam; priyām antareṇa kiṃ jīvitena? yataḥ:


Strophe: 16
Verse: a    sāudāminye ʼva jalado, daśaye ʼva pradīpakaḥ,
Verse: b    muhūrtam api ne ʼccʰāmi jīvitaṃ priyayā vinā. \\16\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 9 

   
Line: 1 
   uktaṃ ca keṣāṃcit:


Strophe: 17
Verse: a    candraś caṇḍakarāyate, mr̥dugatir vāto ʼpi vajrāyate,
Verse: b    mālyaṃ sūcikulāyate, malayajo lepaḥ spʰuliṅgāyate;
Verse: c    ālokas timirāyate vidʰivaśāt, prāṇo ʼpi bʰārāyate;
Verse: d    hā hanta pramadāviyogasamayaḥ saṃhārakālāyate. \\17\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 10 

   
Line: 1 
   ittʰaṃ vimr̥śya rājñā tat pʰalam anaṅgasenāyāi dattam. tasyās tu mandurādʰipatiḥ
Line: 2 
   prāṇebʰyo ʼpi vallabʰaḥ; tayā ʼnaṅgasenayā mandurādʰipataye dattam. tasya dāsī
Line: 3 
   priyā; tena tasyāi dattam. tayā ʼnyasmāi prāṇapriyāya dvārapālāya dattam. tenā
Line: 4 
   nyasyāi prāṇebʰyo ʼpi garīyasyāi kāminyāi dattam. tayā ʼnyasmāi prāṇapriyāya
Line: 5 
   puruṣāya dattam. tena tat pʰalaṃ gr̥hītvā vicāritam: etad divyaṃ pʰalaṃ rāja/yogyam.
Line: 6 
   ittʰaṃ vimr̥śya tena rājño bʰartr̥harer upāyanīkr̥tam. rājñā tat pʰalam
Line: 7 
   upalakṣitam, rājñī ca pr̥ṣṭā: tvayā pʰalena kiṃ kr̥tam? tato rājabʰāryayā yatʰā~
Line: 8 
   tatʰaṃ niveditam. tadanantaraṃ rājñā saṃśodʰya sarvam api vr̥ttantaṃ jñātam.
Line: 9 
   paścād rājñā bʰaṇitam: uktaṃ ca:


Strophe: 18
Verse: a    yāṃ cintayāmi satataṃ mayi sā viraktā,
Verse: b    sā ʼpy anyam iccʰati janaṃ, sa jano ʼnyasaktaḥ;
Verse: c    asmatkr̥te ʼpi parituṣyati kācid anyā;
Verse: d    dʰik tāṃ ca taṃ ca madanaṃ ca imāṃ ca māṃ ca! \\18\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 11 

   
Line: 1 
   api ca:


Strophe: 19
Verse: a    śāstraṃ suniścaladʰiyā paricintanīyam,
Verse: b    ārādʰito ʼpi nr̥patiḥ pariśaṅkanīyaḥ;
Verse: c    aṅke stʰitā ʼpi yuvatiḥ parirakṣaṇīyā,
Verse: d    śāstre nr̥pe ca yuvatāu ca kutaḥ stʰiratvam? \\19\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 12 

   
Line: 1 
   ittʰaṃ vimr̥śya sa rājā vāirāgyeṇa bʰāgyavantaṃ vikramārkaṃ svarājye pratiṣṭʰāpya
Line: 2 
   jagadādʰāram anākāraṃ nirvikāraṃ saṃsārasāgarapratīkāram ādipuruṣam akaluṣam
Line: 3 
   ārādʰayituṃ vanāntaraṃ gataḥ. yataḥ:


Strophe: 20
Verse: a    vadāmi sāraṅgavilocane tvām, asārasaṃsārapatʰaṃ gatānām
Verse: b    padaṃ vimukteḥ paramaṃ narāṇāṃ nārāyaṇārādʰanam eva sāram. 20
Strophe: 21
Verse: a    kiyantas tīrtʰeṣu triṣavanam abʰiśīlanti yatayo,
Verse: b    yatante ʼnye yogaṃ tapasi ratim anye vidadʰate;
Verse: c    vayaṃ kiṃ tu spaṣṭaṃ jagati paramajñānamahima
Verse: d    smarāmo rāmākʰyaṃ kimapi kamanīyaṃ hr̥di mahaḥ. 21
:BR
Jainistic Recension of ii [this, in mss. of jr, is iv]
JR:
Version: JR

Strophe: Verse:


Paragraph: 1 

   
Line: 1 
   śrībʰāgavatapurāṇe pañcamaskandʰe pratʰitaprabʰāvasya śrīyugādidevasya pu/treṇa
Line: 2 
   śryavantīkumāreṇa stʰāpitā śryavantī nāma purī purāṇā ʼsti.


Strophe: 1
Verse: a    stʰīyate yatra dʰarmārtʰakāmāiḥ saṃbʰūya saṃgatāiḥ;
Verse: b    no cet, katʰaṃ prajā tv asyāḥ puruṣārtʰatrayīmayī? \\1\\
Strophe: 2
Verse: a    gambʰīravedino bʰadrajātikā dānaśālinaḥ
Verse: b    yatre ʼbʰasaṃnibʰā ibʰyāḥ kiṃ tv akopāḥ sadā ʼliṣu. \\2\\
Strophe: 3
Verse: a    yallokena budʰenā ʼpi kalāvaty avirodʰinā
Verse: b    parakanyāviraktena citram uccatvam āśritam. \\3\\
Strophe: 4
Verse: a    sapotā varyamaryādā vilasadratnakaṅkaṇāḥ
Verse: b    mahilā yatra śālante velā jalanidʰer iva. \\4\\
Strophe: 5
Verse: a    sumanaḥsevyamānā ʼpi nabʰogajasukʰāspadam,
:JR
Page: 12


II. Frame-Story: Second Section - jr
JR:

Verse: b
   itī ʼvā ʼtarki yallokāir nā ʼbʰiramyā ʼmarāvatī. \\5\\
Strophe: 6

Verse: a
   sadbʰogābʰogasaṅgo ʼpi narendraprabʰavadbʰayaḥ,
Verse: b
   yatrā ʼhāsi sadā ʼśokāir lokāir bʰogavatījanaḥ. \\6\\
Strophe: 7

Verse: a
   kutam ekam api tyājyaṃ satrikūṭā tv asāv iti
Verse: b
   sakalaṅkā dʰruvaṃ lankā mene yanmānavāir navāiḥ. \\7\\
Strophe: 8

Verse: a
   yasyāṃ devagr̥heṣu daṇḍagʰatanā, snehakṣayo dīpakeṣv,
Verse: b
   antarjāngulikālayam dvirasanāḥ, kʰaḍgeṣu muṣtir dr̥ḍʰaḥ,
Verse: c
   vādas tarkavicāraṇāsu, vipaṇiśreṇīṣu mānastʰitir,
Verse: d
   bandʰaḥ kuntalavallarīṣu, satataṃ lokeṣu no dr̥śyate. \\8\\
Strophe:
Verse:Paragraph: 2 

   
Line: 1 
   tasyāṃ bʰartr̥harināmā rājā rājyaṃ karoti. purā ʼneke rājāno ʼrājan, param anena
Line: 2 
   rarāja rājanvatī ratnagarbʰā, yataḥ:


Strophe: 9
Verse: a    ye dīneṣu dayālavaḥ, spr̥śati yān ugro ʼpi na śrīmado,
Verse: b    vyagrā ye ca paropakārakaraṇe, hr̥ṣyanti ye yācitāḥ,
Verse: c    svastʰaḥ santi ca yāuvanodayamahāvyādʰiprakope ʼpi ye,
Verse: d    tāiḥ stambʰāir iva kalpitāiḥ kalibʰaraklāntā dʰarā dʰāryate. \\9\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 3 

   
Line: 1 
   tasya ca rājño lagʰubʰrāta vikramādityo rājyābʰiṣekasamaye katʰaṃcid apamānād
Line: 2 
   deśāntaram agāt. tasya rājño ʼnaṅgasenā nāma paṭṭarājñī, prāṇato ʼpi priyā.
Line: 3 
   tasyāṃ nagaryām eko brahmaṇo ʼtyantadāridrapīḍito bʰuvaneśvarīṃ devatām
Line: 4 
   ararādʰa. sā ca tasmāi saṃtuṣtā yācasva varam ity uvāca. sa cā ʼjarāmaratvaṃ
Line: 5 
   yacitavān. tato devatayā pʰalam ekaṃ samarpya katʰitam: tvayā pʰalam etad
Line: 6 
   bʰoktavyam, tadanu tavā ʼjaramaratvaṃ bʰaviṣyati. tatas tat pʰalam ādāya brāh/maṇaḥ
Line: 7 
   svagr̥he gatvā madʰyāhnapūjāṃ vidʰāya pʰalaṃ bʰoktum upavisṭaś cinti/tavān:
Line: 8 
   ahaṃ tāvad daridrī yācakaś cā ʼtaḥ kim mamā ʼjarāmaratvene ʼti saṃcintya
Line: 9 
   tat pʰalaṃ rājñe dattaṃ devatoktaprabʰāvaś ca katʰitaḥ. rājñā ca snehabaddʰena
Line: 10 
   tat pʰalaṃ rājñyāi samarpitam. rājñyā ca tadāsaktayā māndurikāya dattam; tena
Line: 11 
   ca veśyāsaktena tasyāi dattam. veśyayā cintitam: ahaṃ veśyā nīcastrī, mama kiṃ
Line: 12 
   ajarāmaratvene ʼti tayā punas tat pʰalaṃ rājñe dattam. rājā tu tat pʰalam upala/kṣya
Line: 13 
   tatpāramparyam vicārya vairagyān manasi cintitnvan.


Strophe: 10
Verse: a    yām cintayāmi satatam mayi sā viraktā,
Verse: b    sā ʼpy anyam iccʰati janam, sa jano ʼnyasaktaḥ,
Verse: c    asmatkr̥te ca parituṣyati kaacid anyaa,
Verse: d    dʰuk tāṃ ca taṃ ca madanaṃ ca imām ca mām ca! \\10\\
Strophe: 11
Verse: a    saṃmohayanti madayanti viḍambayanti
Verse: b    nirbʰartsayanti ramayanti viṣādayanti,
Verse: c    etāḥ praviśya hr̥dayaṃ sadayaṃ narāṇam
Verse: d    kiṃ nama vaamanayanā na samācaranti? \\11\\
Strophe: 12
Verse: a    aśvaplutaṃ mādʰavagarjitaṃ ca
Verse: b    strl̥ṇāṃ caritraṃ bʰavitavyatāṃ ca,
Verse: c    avarṣaṇaṃ cā ʼpy ativarṣaṇaṃ ca
Verse: d    devā na jānanti, kuto manuṣyāḥ? \\12\\
Strophe: 13
Verse: a    aho samsāravairasyam, vairasyakaraṇam striyaḥ,
Verse: b    dolālolā ca kamalā rogābʰogageham deham. \\13\\
Strophe: Verse:


Paragraph: 4 

   
Line: 1 
   yataḥ:


Strophe: 14
Verse: a    striyo dolālolā, viṣayajarasāḥ prāntavirasā,
Verse: b    vipadgeham deham, mahad api dʰanam bʰurinidʰanam;
Verse: c    br̥haccʰoko lokaḥ, satatam abalā ʼnartʰabahulā,
Verse: d    tatʰā ʼpy asmin gʰore patʰi bata ratā nā ʼtmani rataḥ. \\14\\
Strophe: 15
Verse: a    kacā yūkāvāsa, mukʰam ajinabaddʰāstʰinicayaṃ,
:JR
Page: 13


King Bhartr̥hari and the fruit that gave immortality
JR:

Verse: b
   kucāu māṅsagrantʰī, jaṭʰaram api viṣṭʰādigʰaṭikā;
Verse: c
   malotsarge yantraṃ jagʰanam abalāyāḥ, kramayugaṃ
Verse: d
   tadādʰārastʰūṇe, tad iha kim u rāgāya mahatām? \\15\\
Strophe: 16

Verse: a
   dʰanyānāṃ girikandare nivasatāṃ jyotiḥ paraṃ dʰyāyatām
Verse: b
   ānandāśrujalaṃ pibanti śakunā niḥśaṅkam aṅkeśayāḥ
Verse: c
   anyeṣāṃ tu manoratʰāiḥ paricitaprāsādavāpītaṭa-
Verse: d
   krīḍākānanakelikāutukajuṣām āyuḥ parikṣīyate. \\16\\
Strophe:
Verse:Paragraph: 5 

   
Line: 1 
   iti viraktaḥ śrībʰartr̥harinr̥po ʼmandaparamānandakandapallavāmbudasodarasāmya~
Line: 2 
   śītalībʰūtasvāntopayogaṃ yogābʰiyogam abʰajat.
:JR


Here jr ʼs mss. give "Vikrama and Agnivetāla." See below, p. 233Copyright TITUS Project Frankfurt a/M 1999-2000. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.