TITUS
Book: Bd. 
The Indian Bundahišn


On the basis of the edition
Bundahišn hindī,
[ed.] Raqī Behzādī
Tehran 1368

entered by P. Olivier,
Frankfurt, December 1997;
corrections and improvements by Carlo Cereti,
Vienna, January 1998 / September 1998;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 22.6.1998 / 26.9.1999 / 1.6.2000 / 23.11.2002 / 30.1.2006


[The numbering of sentences is provisional. J.G.]
Chapter: I    
I
Page: 1 
IBd Location: 1,1    
IBd_1,1
TD1 Location: 3,7    
TD1_3,7
TD2 Location: 2,7    
TD2_2,7
DH Location: 1,14    
DH_1,14

Line: 1     
pad nām ī dādār ohrmazd


Line: 2     Sentence: 1   az zand-āgāhīh {!} nazdist abar bun-dahišnīh ī o\hrmazd
Line: 3     
ud petyārag<īh> ī gannāg mēnōg, pas abar čiy\ōnīh
Line: 4     
dām, az bun-dahišnīh frazām ī tan ī pasēn.

Line: 5     
Sentence: 2   čiyōn az dēn ī māzdēsnān [ōwōn] paydāg ohrmazd b\ālist<īg>
Line: 6     
pad harwisp-āgāhīh ud wehīh andar rōšnīh
Line: 7     
hamē būd. Sentence: 3   ān rōšnīh gāh ud gyāg ī ohrmazd ast a\sar-rōšn<īh>
Line: 8     
gōwēnd. Sentence: 4   ud harwisp-āgāhīh, wehīh xēm o\hrmazd
Line: 9     
ast gōwēnd dēn. Sentence: 5   im har wizārišn ēk. Sentence: 6   ān
Line: 10     
[ī] hamāg {?} zamān [ī] a-kanāragōmand, čiyōn ohrmazd
Line: 11     
ud gāh ud dēn ud zamān <ī> ohrmazd būd ud ast ud ha\mē
Line: 12     
bawēd. Sentence: 7   ahreman andar tārīgīh {!} pad pas-dānīh ud za\dār-kāmagīh
Line: 13     
[ud] zofāy<īg> {!} būd ud ast bawēd. Sentence: 8   ud
Line: 14     
ān zadārīh [ud] xēm, ān tārīgīh {!} gyāg ast a-sar-t\ārīg<īh>
Line: 15     
{!} gōwēnd. Sentence: 9   u-šān mayān tuhīgīh būd. Sentence: 10   ast wāy {!}
Line: 16     
gōwēnd nūn gumēzišnīh {!} pad-iš. Sentence: 11   har mēnōg kanāra\gōmand
Line: 17     
ud a-kanāragōmand. Sentence: 12   bālist<īg> ān ī a-sar-rōš\nīh
Line: 18     
gōwēnd ud zofāy<īg> ān a-sar-tārīg<īh> {!}. Sentence: 13   kū-šān
Line: 19     
mayān tuhīg ud ēk abāg did paywast ēstēd. Sentence: 14   ud did
Line: 20     
har mēnōg pad xwēš-tan kanāragōmand hēnd ud did
Line: 21     
harwisp-āgāhīh <ī> ohrmazd rāy, har [dō] čiš andar
Page: 2   Line: 1     
dānišn ī ohrmazd, kanāragōmand [ud a-kanāragōmand]
Line: 2     
čē [ēn] ān ī andar har dōwān {dōnān} mēnōg paymān dānēd. Sentence: 15   ud
Line: 3     
did bowandag [ud] pādixšāyīh <ī> [ud] dām ī ohrmazd
Line: 4     
pad tan <ī> pasēn bawēd, ān-iz ast [ī] hamē-hamē-\rawišnīh
Line: 5     
a-kanāragōmand. Sentence: 16   ud dām ī ahreman pad ān za\mān
Line: 6     
be abesīhēd, ka tan <ī> pasēn bawēd. Sentence: 17   ān-iz ast
Line: 7     
[a-]kanāragīh. Sentence: 18   ohrmazd pad harwisp-āgāhīh dānist
Line: 8     
ahreman hast {ast}, čē handāzēd pad arešk-kāmag<īh> {?!} andar
Line: 9     
gumēzēd frazām čē frazām pad čand abzār hanjāmē\nēd.

Line: 10     
Sentence: 19   u-š mēnōgīhā, ān dām ī pad ān abzār andar abā\yist
Line: 11     
frāz brēhēnīd. Sentence: 20   hazār sāl andar mēnōg<īh> ēs\tīd
Line: 12     
hēnd, būd hēnd a-menīdār {!} ud a-rawā<g> tan a\griftār.

Line: 13     
Sentence: 21   gannāg mēnōg pašdānišnīh rāy az hastīh {astīh} <ī>
Line: 14     
ohrmazd āgāh būd, ud pas az ān zofāy āxēzīd ud ō
Line: 15     
wimand <ī> rōšn<ān> mad. Sentence: 22   ud ka-š dīd ān ī ohrmazd rō\šnīh
Line: 16     
a-griftār, pad druz zadār-kāmag<īh> ud arešk-\gōhrīh
Line: 17     
rāy pad murnjēnīdan andar dwārist. Sentence: 23   u-š dīd č\ērīh
Line: 18     
abarwēzīh freh az ān ī xwēš, abāz ō tār ud tom
Line: 19     
dwārist ud kirrēnīd was dēw ud druz, dām ī murnjēn\īdār.

Line: 20     
Sentence: 24   xast ōy arγand. Sentence: 25   ohrmazd ka-š dām ī gannāg mēn\ōg
Line: 21     
dīd, dām ī sahmgen, pūdag wad<ag> u-š burziš\nīg
Line: 22     
sahist. Sentence: 26   pas gannāg mēnōg dām ī ohrmazd dīd, sah\ist
Line: 23     
was dām ī weh, dām ī pursišnīg, u-š burzišnīg s\ahist,
Page: 3   Line: 1     
ud burzīd ān ī ohrmazd dām ud dahišn. Sentence: 27   ēg ohrm\azd
Line: 2     
abāg čē ēwēnag dānist<an> ī frazām ī kār, [ud] ō
Line: 3     
padīrag ī gannāg mēnōg šud. Sentence: 28   u-š āštīh abar dāšt, guft
Line: 4     
: "gannāg mēnōg abar ō dām ī man ayārīh bar, stāyišn
Line: 5     
kun, pad ān pādāšn a-marg ud a-zarmān a-sōhišn a\pōhišn
Line: 6     
bawē[d]. Sentence: 29   u-š drāyīd gannāg mēnōg : "be šaw
Line: 7     
ēm, wēš ayārīh ō dām ī kunēm, ud stāyišn-ē pad
Line: 8     
dām ī kunēm, ud pad čiš <ī> nēk abāg ham-dād\estān
Line: 9     
bawēm, ud dam ī murnjēnēm hamē-hamē-r\awišnīh,
Line: 10     
{be} harwisp dām ī ō a-dōstīh <ī> ud dō\stīh
Line: 11     
<ī> xwēš kunēm". Sentence: 30   u-š wizārišn ēn gannāg mēnōg pad
Line: 12     
*ēd {!?} dāšt ohrmazd andar ōy a-čārag ast, ēd rāy ā\štīh
Line: 13     
barēd ud padīrift, u-š padist-iz abar burd.

Line: 14     
Sentence: 31   u-š guft ohrmazd harwisp-āgāh hē[d] ud harwisp-\kardār
Line: 15     
gannāg mēnōg! Sentence: 32   kū-t man tuwān murnjēnīdan u\d
Line: 16     
dām ī man ēdōn tuwān kardan abāz ō xwēsīh <ī>
Line: 17     
man rasēnd. Sentence: 33   pas ohrmazd pad harwisp-āgāhīh dānist,
Line: 18     
agar zamān ī kārezār dahēm, ēg-iš [tuwān kardan
Line: 19     
ī] dām ī man wiyābānīdan, ō xwēš kardan tuwān. Sentence: 34   čiyōn
Line: 20     
nūn-iz mardōm andar gumēzišnīh, was hēnd abārōnīh
Line: 21     
wēš warzēnd frārōnīh. Sentence: 35   u-š guft ohrmazd ō gannāg
Line: 22     
mēnōg zamān kun kārezār pad gumēzišnīh ō h\azār
Line: 23     
sāl <frāz abganēm>. Sentence: 36   kū-š dānist pad ēn zamān
Page: 4   Line: 1     
kardan a-gār ast gannāg mēnōg. Sentence: 37   ēg gannāg mēnōg a-wēn\āg<īh>
Line: 2     
ud a-frazānagī<h> rāy pad ān paymānag ham-dād\estān
Line: 3     
būd. Sentence: 38   ēdōn čiyōn mard ī ham-kōxšišn zamān
Line: 4     
frāz kunēnd, wahmān rōz <šab> kārezār kunēm. Sentence: 39   ohr\mazd
Line: 5     
ēn-iz pad harwisp-āgāhīh dānist : ēn hazār
Line: 6     
sāl, hazār sāl hamāg kāmag ī ohrmazd rawēd. Sentence: 40   ha\zār
Line: 7     
sāl, andar gumēzagī<h>, kāmag ī ohrmazd ud ahre\man
Line: 8     
ud hazār sāl <ī> abdom gannāg mēnōg a-gār bawēd
Line: 9     
<ud> az dām [ī] petyārag<īh> abāz dārēnd. Sentence: 41   pas ohrmazd
Line: 10     
ahunawar frāz srūd yaϑā ahū vairiiō wišt ud ēk mārīg
Line: 11     
be guft. Sentence: 42   u-š frazām pērōzīh <ī> xwēš, a-gārīh ī gann\āg
Line: 12     
mēnōg, abesīhīdan ī dēwān, rist-āxēz, tan ī pasēn,
Line: 13     
a-petyārag<īh> ī dāmān hamē-hamē-rawišnīh, be ō g\annāg
Line: 14     
mēnōg nimūd. Sentence: 43   ud gannāg mēnōg ka-š a-gārīh ī xw\ēš
Line: 15     
ud abesīhīdan ī dēwān be dīd, stard būd, abāz ō tā\rtom
Line: 16     
ōbast. Sentence: 44   ōwōn čiyōn pad dēn paydāg : ka-š ēk-ē
Line: 17     
guft būd, gannāg mēnōg az bīm tan andar hanjēd. Sentence: 45   ka-š
Line: 18     
bahr guft būd, pad zānūg andar ōbast. Sentence: 46   ud ka-š ham\āg
Line: 19     
guft būd, stard ud a-gār būd pad dāmān ī ohrmazd a\nāgīh
Line: 20     
kard<an>. Sentence: 47   hazār sāl pad stardīh ēstīd {?}. Sentence: 48   ohrm\azd
Line: 21     
pad stardīh ī ahreman dām dād: nazdist wahman fr\āz
Line: 22     
brēhēnīd kē-š rawāgīh ī dām ī ohrmazd <aziš> frāz
Line: 23     
būd. Sentence: 49   gannāg mēnōg nazdist mihōxt ud pas akōman dād. Sentence: 50   ohrm\azd
Page: 5   Line: 1     
az dām ī gētīg[īh] {!} fradom asmān. Sentence: 51   u-š wahman az nēk-\rawišnīh,
Line: 2     
gētīg rōšnīh frāz brēhēnīd kē-š dēn ī weh
Line: 3     
<ī> māzdēsnān abāg būd ēn ān ī ō dām rasēd, <tā> f\rašagird,
Line: 4     
ā-š dānist. Sentence: 52   pas ašwahišt ud pas šahrewar ud
Line: 5     
pas spandarmad ud pas hordād ud pas amurdād. Sentence: 53   ud ahr\eman
Line: 6     
az gētīg tārīg<īh> {!} akōman ud andar {indar} ud pas sāwūl
Line: 7     
ud pas nāghais {nānghaiϑ ̷ ̊ŋhaiϑ- ?!} ud pas tariz ud zariz. Sentence: 54   ohrmazd az dām
Line: 8     
ī gētīg[īh] {!}, fradom asmān, dudīgar āb ud sidīgar zamīg,
Line: 9     
čahārom urwar, panjom gōspand, šašom mardōm.Chapter: II     II

IBd Location: 6,3     
IBd_6,3
TD1 Location: 22,14     
TD1_22,14
TD2 Location: 25,6     
TD2_25,6
DH Location: 12,15    
DH_12,15

Line: 10     
abar frāz brēhēnīdan ī rōšnān


Line: 11     
Sentence: 1   ohrmazd andarag asmān ud zamīg rōšnīh brēhēnīd,
Line: 12     
starān axtarīg ud ān-iz axtarīg. Sentence: 2   pas māh pas xwa\ršēd.

Line: 13     
Sentence: 3   čiyōn gōwēd: fradom spihr brēhēnīd u-š starān ī
Line: 14     
axtarīg padiš gumārd hēnd. Sentence: 4   mādagwar ēn dwāzdah nām
Line: 15     
warrag ud gāw ud dō-pahikar ud karzang ud šagr ud h\ōšag
Line: 16     
ud tarāzūg ud gazdum ud nēm-asp ud wahīg ud dōl
Line: 17     
ud māhīg kē-šān az bun-dahišn[īh] {?!} pad wīst ud hašt xwu\rdag
Line: 18     
āmārišnīh {??} kē-šān nām padēwar, pēš-parwēz, parwēz,
Line: 19     
pahā, abesar, bašn, raxwat, taraha, azara, naxw, may\ān,
Line: 20     
abdom, māšāha, spur, husraw, srū, nūr, gil, graf\ša,
Page: 6   Line: 1     
wanand, , gōy, muri, bunza, kahtsar, kahtmayān,
Line: 2     
kaht. Sentence: 5   u-š harwisp bun-dahišnān ī gētīg mānišn awiš
Line: 3     
kard hēnd ka ēbgat rasēd, padīrag hamēmāl ī xwēš
Line: 4     
kōšēnd ud dāmān az awēšān petyāragān bōzēnd, handāz\ag
Line: 5     
spāh-ē čand ō kārezār baxt ēstēnd. Sentence: 6   har axtar-ē
Line: 6     
az awēšān šaš hazār <ud> čahār sad <ud> haštād [haz\ār]
Line: 7     
xwurdag stārag pad ayārīh frāz brēhēnīd hēnd, ud
Line: 8     
pad awēšān axtarān čahār spāhbed pad čahār kustag g\umārd.

Line: 9     
Sentence: 7   spāhbed-<ē> abar awēšān spāhbedān gumārd ud
Line: 10     
was ōšmār stārag nāmčistīg pad kustag kustag ud gyāg
Line: 11     
gyāg gumārd pad ham-zōrīh nērōg-dādār<īh> awēšān ax\tarān.

Line: 12     
Sentence: 8   čiyōn gōwēd tištar xwarāsān spāhbed, sadwēs
Line: 13     
xwarwarān spāhbed, wanand nēm-rōz spāhbed, haftōring
Line: 14     
abāxtar spāhbed, mēx ī gāh, [xwānēnd] mēx ī mayān
Line: 15     
ī asmān gōwēnd, <spāhbedān spāhbed>. Sentence: 9   pēš ēbgat
Line: 16     
mad hamēšag nēm-rōz būd ast ī rapihwin {!?}. Sentence: 10   ohrmazd abāg
Line: 17     
amahraspandān pad rapihwin {!?} gāh mēnōg yazišn frāz s\axt.

Line: 18     
Sentence: 11   u-š andar yazišn har abzār-ē pad zadan ī petyā\rag
Line: 19     
andar abāyist be dād. Sentence: 12   abāg bōy, frawahr ī mardō\mān
Line: 20     
uskārd, ud xrad ī harwisp-āgāh pad mardōmān frāz
Line: 21     
burd. Sentence: 13   guft kadār ī-tān sūdōmandtar sahēd, kū-tān
Line: 22     
ō gētīg dahēm, tan-kardagīhā abāg druz be kōšēd
Line: 23     
ud druz be abesīhēnēd, u-tān pad frazām drust ud an\ōšag
Page: 7   Line: 1     
abāz wirāyēm, u-tān pad frazām abāz ō gētīg da\hēm,
Line: 2     
hamēīhā a-marg, a-zarmān, abē-petyārag bawēd;
Line: 3     
ayāb-tān hamēšag pānagīh az ēbgat abāyēd kardan. Sentence: 14   <u\šān
Line: 4     
dīd> [tan] frawahr* ī mardōmān, pad ān xrad ī har\wisp-āgāh,
Line: 5     
anāgīh az druz ī ahreman andar gētīg pad\iš
Line: 6     
rasēd ud abdom abē-hamēmal az petyārag, drust anō\šag
Line: 7     
abāz būdan pad tan ī pasēn hamē-hamē-rawišnīh
Line: 8     
rāy; pad šudan ō gētīg ham-dādestān būd hēnd.Chapter: III     III

IBd Location: 8,6     
IBd_8,6
TD1 Location: 33,14     
TD1_33,14
TD2 Location: 39,8     
TD2_39,8
DH Location: 20,6    
DH_20,6

Line: 9     
abar dwāristan <ī> ēbgat ō dām


Line: 10     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn : gannāg mēnōg ka-š a-gārīh ī
Line: 11     
xwēš ud hāmist dēwān az mard ī ahlaw dīd, stard būd.

Line: 12     
Sentence: 2   hazār sāl pad stardīh nibast. Sentence: 3   andar ān stardīh, k\amālīgān
Line: 13     
dēwān jud jud drāyīd hēnd : "abar axēz pid
Line: 14     
ī amā, čē amā andar ān gētīg kārezār kunēm ān ī-š
Line: 15     
ohrmazd ud amahraspandān tangīh ud anāgīh aziš bawēd.

Line: 16     
Sentence: 4   jud jud, duš-kunišnīh ī xwēš gōkānīg ōšmurd, u-š r\āmīhast
Line: 17     
ōy druwand gannāg mēnōg bīm ī mard ī ahlaw
Line: 18     
rāy. Sentence: 5   sar abar kardan tuwānist. Sentence: 6   ka jeh ī druwa\nd
Line: 19     
mad pad bowandagīh <ī> hazār sāl. Sentence: 7   u-š drāyīd ō
Line: 20     
gannāg mēnōg abar āxēz pid ī amā, čē man andar ān
Page: 8   Line: 1     
kārezār kunēm u-š ohrmazd ud amahraspandān ta\ngīh
Line: 2     
ud anāgīh aziš bawēd. Sentence: 8   u-š jud jud, duš-kunišnīh
Line: 3     
ī xwēš gōkānīg ōšmurd. Sentence: 9   u-š rāmēnīd ōy druwand ga\nnāg
Line: 4     
mēnōg, āxist {?} az ān stardīh, bīm ī mard ī ahl\aw
Line: 5     
rāy. Sentence: 10   ud did jeh ī druwand drāyīd abar āxēz pid
Line: 6     
ī amā, čē man andar ān kārezār, ēn čand bēš abar ma\rd
Line: 7     
ī ahlaw ud gāw ī warzāg hilēm, kunišn ī man r\āy
Line: 8     
zīndagīh abāyēd. Sentence: 11   u-šān xwarrah be murnjēnēm,
Line: 9     
bēšom āb, bēšom urwar, bēšom ātaxš ī ohrmazd, bēšom
Line: 10     
harwisp dahišn ī ohrmazd. Sentence: 12   u-š ān duš-kunišnīh ōwōn
Line: 11     
pad gōkānīg ōšmurd gannāg mēnōg be rāmēnīd ud az
Line: 12     
ān stardīh frāz jast ud sar ī jeh abar bōsīd ud ēn
Line: 13     
rēmanīh ī daštān xwānēnd pad jeh paydāg būd. Sentence: 13   drāyīd
Line: 14     
ō jeh kū-t čē kāmag tā-t dahēm. Sentence: 14   u-š drāyīd jeh ō ga\nnāg
Line: 15     
mēnōg mard kāmagīh {!} ō man dah. Sentence: 15   <ohrmazd> g\annāg
Line: 16     
mēnōg kirb <ī> gast dēsag ī wazaγ-kirb aziš {!!}
Line: 17     
mard ī juwān ī pānzdah sālag ō jeh nimūd. Sentence: 16   ān jeh me\nišn
Line: 18     
awiš {!} burd. Sentence: 17   pas gannāg mēnōg abāg hāmist dēwān
Line: 19     
ō padīrag ī rōšnān šud hēnd. Sentence: 18   u-š did asmān, u-šān a\rešk-kāmagīhā
Line: 20     
tag abar burd. Sentence: 19   <tārīkīh> az andarōn ī
Line: 21     
asmān ēk be ēstīd {?}. Sentence: 20   u-š <mār> homānāg asmān azēr ī
Line: 22     
zamīg be jast. Sentence: 21   māh ī frawardīn rōz ī ohrmazd andar d\wārist
Line: 23     
nēm-rōz. Sentence: 22   u-š asmān ēdōn aziš škast, be tarsīd
Page: 9   Line: 1     
čiyōn mēš az gurg. Sentence: 23   be ō āb mad. Sentence: 24   <ī> [ud] azēr ī ēn zamīg
Line: 2     
winārd ēstēd. Sentence: 25   u-š pasmayān <ī> ēn zamīg suft, andar mad.

Line: 3     
Sentence: 26   pas ō urwar mad, ud pas ō gāw ud pas ō gayōmart {gayōmarϑ !}, pas o ā\taxš
Line: 4     
mad. Sentence: 27   ēdōn čiyōn magas homānāg pad harwisp dahišn be
Line: 5     
dwārist. Sentence: 28   u-š gēhān pad nēm-rōz ōwōn ōst tom be kard či\yōn
Line: 6     
pad šabītār homānāg. Sentence: 29   u-š zamīg xrafstar abar hišt,
Line: 7     
gazāg zahrōmand čiyōn mār homānāg, gazdum, karwāg ud
Line: 8     
wazaγ sōzan-ē. Sentence: 30   tēx az xrafstar mānd. Sentence: 31   u-š urwar wiš
Line: 9     
abar hišt ud ham-zamān be hušēnīd. Sentence: 32   u-š āz ud niyāz, dard,
Line: 10     
sōg yask ud waran būšāsp {!} pad tan <ī> gāw ud gayōmart {gayōmarϑ !} frāz
Line: 11     
hišt. Sentence: 33   pēš az madan ī ō gāw ohrmazd mang ī bēšāz - ast
Line: 12     
bang xwānēnd ō {!} mēš pad xwardan <dād>. Sentence: 34   frāz pēš ī čašm
Line: 13     
be šud, az zanišn, wizend {!}, duš-rāmīh kem bawēd. Sentence: 35   ud
Line: 14     
ka im zamān nizār ud wēmār būd, pad dām be šud frāz wi\dard.

Line: 15     
Sentence: 36   u-š guft gāw ān ī gōspandān dahišn awēšān kunišn
Line: 16     
kār. Sentence: 37   pahrēz framāyišn pēš az madan ō gayōmart {gayōmarϑ !}, ohrmazd
Line: 17     
xwāb abar gayōmart {gayōmarϑ !} frāz burd. Sentence: 38   čand drahnāy wačast-ē
Line: 18     
wāz be gōwēd. Sentence: 39   čē brēhēnīd ohrmazd ān xwāb pad kirb ī ju\wān
Line: 19     
pānzdah sālag rōšn buland. Sentence: 40   ka gayōmart {gayōmarϑ !} az xwāb frāz
Line: 20     
būd axw dīd tārīk {tārīg!} čiyōn šab. Sentence: 41   ud zamīg <az dwarišn ī>
Line: 21     
[čiyōn] xrafstarān sōzan tēx mānd. Sentence: 42   spihr ō gard\išn,
Line: 22     
xwaršēd {!} ud māh ō rawišn ēstād. Sentence: 43   gēhān <pattānō\mand>
Line: 23     
az drāyišn ī mazanīgān dēwān <ud> kōxšišn abāg
Page: 10   Line: 1     
axtarān. Sentence: 44   u-š menīd gannāg mēnōg kū<-m> dāmān <ī> ohr\mazd
Line: 2     
hamāg āgārēnīd jud az gayōmart {gayōmarϑ !}. Sentence: 45   u-š astwīhād
Line: 3     
abāg hazār dēw ī marg-kardārān pad gayōmart {gayōmarϑ !} frāz hišt.

Line: 4     
Sentence: 46   u-š zamān ī brīn mad ēstād, ōzadan, čārag yāft.

Line: 5     
Sentence: 47   čiyōn gōwēd ka gannāg menōg petyārag mad, zamān ān
Line: 6     
ī gayōmart {gayōmarϑ !} zīndagīh ud xwadāyīh ō sīh sāl brēhēnīd. Sentence: 48   pas
Line: 7     
az madan ī petyārag sīh sāl zīst. Sentence: 49   u-š guft gayōmart {gayōmarϑ !}
Line: 8     
ka ēbgat mad, mardōm hamāg az tōhmag ī man bawēnd ud čiš-\ē
Line: 9     
ēn weh ka kār ud kirbag kunēnd. Sentence: 50   ud pas ō ātaxš mad. Sentence: 51   u-š
Line: 10     
dūd ud tārīgīh {!} abar gumēxt. Sentence: 52   abāxtarān abāg was dēw ō spi\hr
Line: 11     
pahikōft ud axtarān gumēxt hēnd ud harwisp dahišn ōw\ōn
Line: 12     
āhōgēnīd čiyōn ka ātaxš hamāg gyāg sōzēnēd ud dūd a\bar
Line: 13     
āxēzēd. Sentence: 53   ud nawad rōz šabān mēnōgān yazadān abāg
Line: 14     
gannāg mēnōg hāmist dēwān ō gētīg ham-kōxšišn būd
Line: 15     
hēnd, <tā-šān> stōwēnīd, ō dušox abgand. Sentence: 54   ud drubuš\tīh
Line: 16     
asmān kard petyārag awiš {!} gumēxtan tuwān.

Line: 17     
Sentence: 55   dušox andar mayānag ī zamīg ān ānōh gannāg mēnōg za\mīg
Line: 18     
suft padiš {!} andar dwārist. Sentence: 56   čiyōn hamāg xīr ī gē\tīg
Line: 19     
pad dōwīh {?} wardišnīg, hamēmāl ud ham-kōxšišn, ul
Line: 20     
ud frōd gumēzagīh paydāg būd.

Line: 21     
Sentence: 57   ēn-iz gōwēd ka gāw ī ēk-dād frāz* widard
Line: 22     
pad dašn dast ōbast. Sentence: 58   gayōmart {gayōmarϑ !} pas ka widard pad hōy
Line: 23     
dast. Sentence: 59   gōšurwan čiyōn ruwān ī gāw ī ēk-dād az tan ī
Page: 11   Line: 1     
gāw bērōn mad, pēš gāw be ēstīd {?}. Sentence: 60   čand hazār mard ka
Line: 2     
pad ēk bār wāng dārēnd ō ohrmazd garzīd kū-t sālārīh
Line: 3     
ī dāmān pad be hišt. Sentence: 61   ka zamīg wizand<ag> andar š\kast,
Line: 4     
ud urwar hušk ud āb šud. Sentence: 62   ast ān mard kē-t
Line: 5     
guft dahēm pahrēz be gōwēd. Sentence: 63   u-š guft ohrmazd
Line: 6     
wēmār gōšurwan, az ān gannāg mēnōg wēmārīh ab\ar
Line: 7     
burd . Sentence: 64   agar ān ī mard andar ēn zamīg, andar ēn
Line: 8     
zamānag frāz šāyīd {?} dādan, gannāg menōg pad ēn stamb\agīh
Line: 9     
{!} būd hād. Sentence: 65   frāz gōšurwan raft star-pāyag, g\arzīd
Line: 10     
pad ham ēwēnag; ud frāz māh-pāyag, garzīd
Line: 11     
pad ham ēwēnag; frāz xwaršēd-pāyag {!}, <garzīd pad
Line: 12     
ham ēwēnag>. Sentence: 66   u-š pas frawahr ī zarduxšt be nimūd
Line: 13     
be dahēm ō gētīg pahrēz be gōwēd. Sentence: 67   hunsand būd mē\nōg
Line: 14     
gōšurwan; padīrift dām be parwarom, pad g\ōspand
Line: 15     
abāz ō gētīg dahišnīh ham-dādestān būd.

Line: 16     
Sentence: 68   haft abāxtarān {!} spāhbedān ō haft spāhbedān ax\tarīg;
Line: 17     
čiyōn tīr abāxtar ō tištar, wahrām abāxtar ō
Line: 18     
haftōring, ohrmazd abāxtar ō wanand, anāhīd abāxtar
Line: 19     
ō sadwēs, kewān abāxtar ō mēx ī mayān ī asmān, gōzi\hr
Line: 20     
ud duzdu {?}, mūšpar ī dumbōmand ō xwaršēd ud māh
Line: 21     
ud stāragān mad ēstīd {?}. Sentence: 69   xwaršēd {!} mūšpar ō rah xwēš bast
Line: 22     
ēstīd {?}, pad ham-paymānag<īh> , wināh kam tuwān
Line: 23     
kardan.

Page: 12  
Line: 1     
Sentence: 70   kōf ī harborz paydāg pērāmōn ī gēhān, kōf ī tērag {!}
Line: 2     
[ī] ī mayān ī gēhān. Sentence: 71   xwaršēd gardišn čiyōn abesar pēr\āmōn
Line: 3     
ī gēhān, andar abēzagīh {!} az war ī kōf ī harborz
Line: 4     
pērāmōn ī tērag {!} abaz gardēd. Sentence: 72   čiyōn gōwēd : tērag {!} ī
Line: 5     
harborz ān ī man xwaršēd ud māh stāragān az pas
Line: 6     
abāz wardēnd. Sentence: 73   "čē sad ud haštād rōzān ast pad xwarās\ān
Line: 7     
ud sad ud haštād pad xwarwarān pad harborz. Sentence: 74   xwar\šēd
Line: 8     
har rōz pad rōzān-ē andar āyēd ud pad rōzān-ē be
Line: 9     
šawēd. Sentence: 75   māh ud axtarān ud abāxtarān hamāg band ud ra\wišn
Line: 10     
ō ōy. Sentence: 76   har rōz kišwar <ud> nēm hamē tābēd. Sentence: 77   či\yōn
Line: 11     
pad čašm-dīd paydāg. Sentence: 78   ud pad har sāl bār rōz
Line: 12     
ud, šab rāst. Sentence: 79   čē pad bun-ardīg {!} ka az nazdist xwurdag
Line: 13     
warrag frāz raft, rōz ud šab rāst būd; hangām ī wah\ār
Line: 14     
būd. Sentence: 80   ka ō nazdist xwurdag ī karzang rasīd, rōzān
Line: 15     
[ī] mahist, bunīh hāmīn. Sentence: 81   ka ō xwurdag ī tarāzūg ras\īd,
Line: 16     
rōz ud šab rāst, bun ī pādēz. Sentence: 82   ud ka ō xwurdag ī
Line: 17     
wahīg rasīd, šab meh, bun ī zamestān. Sentence: 83   ka ō warrag r\asīd,
Line: 18     
šab <ud> rōz rāst abāz būd. Sentence: 84   čiyōn ka az warrag
Line: 19     
frāz raft ka abāz ō warrag āyēd pad sēsad ud šast
Line: 20     
rōz ud ān ī panj rōz ī gāhānīg pad ham rōzān andar
Line: 21     
ayēd be šawēd. Sentence: 85   rōzān guft ēstīd {?}, čē agar be guft
Line: 22     
hād, dēwān rāz be dānist hād ud wizend {!} handāxtan tu\wānist.

Line: 23     
Sentence: 86   az ānōh xwaršēd pad rōz ī mahist abar āyēd
Page: 13   Line: 1     
pad rōz ī kahist abar āyēd, xwarāsān, kišwar saw\ah.

Line: 2     
Sentence: 87   az ānōh pad rōz ī kahist abar āyēd, pad rōz
Line: 3     
ī keh be šawēd, kust ī nēm-rōz, kišwar fradadafš ud
Line: 4     
widadafš. Sentence: 88   az ānōh pad [kēč] rōz ī keh andar šawēd,
Line: 5     
pad rōz ī meh andar šawēd, xwarwarān, kišwar arz\ah.

Line: 6     
Sentence: 89   az ānōh pad rōz ī meh andar āyēd, ānōh
Line: 7     
pad rōz ī meh andar šawēd, abāxtar, kišwar
Line: 8     
wōrūbaršt ud wōrūjaršt. Sentence: 90   ka xwaršēd abar āyēd, kišwar
Line: 9     
sawah ud fradadafš ud widadafš <ud> nēm az xwanirah
Line: 10     
tābēd. Sentence: 91   ka pad ān kustag ī tērag {!} andar šawēd, kišwar
Line: 11     
arzah wōrūbaršt <ud> wōrūjaršt, nēm-ē az xwanirah t\ābēd.

Line: 12     
Sentence: 92   ka ēdar rōz, ānōh šab.Chapter: IV     IV

IBd Location: 14,18     
IBd_14,18
TD1 Location: 49,13     
TD1_49,13
TD2 Location: 60,7     
TD2_60,7

Line: 13     
abar ardīg <ī> dahišnān ī gētīg abāg
Line: 14     
petyārag ī gannāg mēnōg


Line: 15     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn gannāg mēnōg čiyōn andar
Line: 16     
dwārist, čē [ī] abar-čērīh abēzag ī yazadān <ud> nizār\īh
Line: 17     
<ī> {!} xwēs dīd, abāz dwāristan kāmist. Sentence: 2      mēnōg asmān čiyōn
Line: 18     
ān ī artēštār {!} zrēh paymōxt ēstēd, xwad ast asmān,
Line: 19     
padīrag ī gannāg mēnōg be winārd, padist-iz abar bu\rd;
Line: 20     
ka ohrmazd drubuštīh saxttar az asmān [ud] p\adīrag
Line: 21     
ī <gannāg mēnōg> asmān pērāmōn be kard. Sentence: 3   u-š
Page: 14   Line: 1     
frawahr {!} <ī> artēštārān ud ahlawān gurd asp<-bārag> ud
Line: 2     
nēzag-dast pērāmōn ī asmān ōwōn <be gumārd> homānāg
Line: 3     
mōy andar sar, hangōšīdag awēšān drubuštīh pās p\āyēnd.

Line: 4     
Sentence: 4   u-š ayāft {!} gannāg mēnōg widarag abāz dwā\rēd.

Line: 5     
Sentence: 5   u-š be dīd abesīhīdan ī dēwān ud agārīh ī xwēš,
Line: 6     
čiyōn ohrmazd frazām pērōzīh <ī> xwēš frašagird-kard\ār<īh>
Line: 7     
<dām> hamē-hamē-rawišnīh.Chapter: V     V

IBd Location: 15,12     
IBd_15,12
TD1 Location: 50,11     
TD1_50,11
TD2 Location: 61,10     
TD2_61,10

Line: 8     
dudīgar ardīh {!} abāg āb kard


Line: 9     
Sentence: 1   az ān čiyōn tištar star pad karzang ābīg - pad
Line: 10     
xwurdag azarag - xwānēnd jānān, būd, andar ham
Line: 11     
rōz ka ēbgat andar dwārist, abāz ēbārag, pad kust ī
Line: 12     
xwarwarān abr ō paydāgīh mad. Sentence: 2   čē har māh-ē xwēš ī a\xtar-ē,
Line: 13     
māh tīr čahārom māh az sāl, karzang čahārom
Line: 14     
axtar az warrag. Sentence: 3      čiyōn xwēš ī karzang, kē-š tištar,
Line: 15     
andar jast, [ud] daxšag ī wārān-kardār<īh> nimūd. Sentence: 4   u-\š
Line: 16     
āb ul abar burd pad nērōg ī wād; ham-kārān abāg t\ištar
Line: 17     
ēstīd {?} hēnd, wahman ud hōm yazad pad parwānagīh,
Line: 18     
burz yazad {!} ud ardāy frawahr pad paymān winārišnīh. Sentence: 5   t\ištar
Line: 19     
pad kirb be wašt: mard-kirb ud asp-kirb ud
Line: 20     
gāw-kirb. Sentence: 6   sīh rōz-šabān andar rōšnīh wazīd ud pad h\ar
Line: 21     
kirb-ē dah rōz-šabān waran kard. Sentence: 7      čiyōn axtarmār\ān
Page: 15   Line: 1     
gōwēnd har star-ē {!} kirb dārēd. Sentence: 8   ān wārān har
Line: 2     
srešk-ē čand tašt-ē wuzurg wašt, ud hamāg dēn zamīg
Line: 3     
mard bālāy āb be ēstīd {?}. Sentence: 9   ān ī xrafstarān ī pad zamīg
Line: 4     
hamāg pad ān wārān be ōzad, pad sūrāx ī zamīg andar
Line: 5     
šud hēnd. Sentence: 10   ud pas mēnōg wad čiyōn gumēxt ēstēd, č\iyōn
Line: 6     
gyān andar tan jumbēd, wad <ī> andarwāy<īg> frāz
Line: 7     
jumbēnīd. Sentence: 11   u-š ān āb hamāg be must, be ō kanār ī zam\īg
Line: 8     
āwurd ud zrēh ī frāxwkard aziš {!} būd. Sentence: 12   ān xrafstar
Line: 9     
ān murdag, pad zamīg andar mānd, u-š zahr ud gandag\īh
Line: 10     
pad zamīg andar gumēxt; ud ān wiš az zamīg be b\urdan
Line: 11     
rāy, tištar pad asp-kirb ī spēd ī drāz-dumb a\ndar
Line: 12     
zrēh frōd šud {!}. Sentence: 13   u-š apōš dēw pad homānāg<īh> ī asp-\ē
Line: 13     
ī syā kūk-dumb padīrag mad, be tazīd. Sentence: 14   u-š ēk fras\ang
Line: 14     
tištar pad stōwīh be tāzēnīd. Sentence: 15   ud tištar az ohrm\azd
Line: 15     
pērōzīh xwāst, ud ohrmazd ōz ud zōr dād. Sentence: 16   čiyōn gō\wēd
Line: 16     
tištar pad ham-zamān, dah asp ī gušn, dah uš\tar
Line: 17     
ī gušn, dah gāw ī gušn, dah kōf ud dah rōd ōz a\bar
Line: 18     
burd. Sentence: 17   u-š ē frasang apōš dēw pad stōwīh nērōg be
Line: 19     
tazēnīd. Sentence: 18   ēd rāy, pad ān čim, tīr abag tištar <hāwand>
Line: 20     
nērōg gōwēnd. Sentence: 19   pas pad abr-ō xumb-ē paymānīg-abzār
Line: 21     
ān kar ēdōn gōwēnd āb abar stad, čand škefttar w\ārānīd,
Line: 22     
pad srešk ī gāw-sar ud mard-sar must-zahā,
Line: 23     
dast-zahā, meh-iz ud keh-iz. Sentence: 20   andar ān wārān-kardārīh
Page: 16   Line: 1     
aspanjaruš ud apōš dēw kōxšīd hēnd, ud ātaxš wāzi\št
Line: 2     
gad abar wašt, ud aspanjaruš az ān gad zānišnīh
Line: 3     
garāntom wāng kard, čiyōn nūn-iz pad ān ardīg {!}, pad w\aran-kardārīh
Line: 4     
γarrānāg ud rōzāg paydāg. Sentence: 21   u-š dah šab
Line: 5     
ud rōz, pad ān ēwēnag, wārān kard ud ān wiš ud zahr
Line: 6     
xrafstarān andar zamīg būd, hamāg andar ān āb be gu\mēxt
Line: 7     
ud ān āb sōr be būd. Sentence: 22   če, andar zamīg be mānd az
Line: 8     
ān tōhmag ī xrafstarān hamē hambūsīd. Sentence: 23   pas wād ān āb
Line: 9     
pad ham ēwēnag, bowandagīh rōz, pad kustag ku\stag
Line: 10     
ī zamīg abāz nišāst, ud zrēh ī meh wīst ud
Line: 11     
zrēh ī keh aziš {!} būd. Sentence: 24   čašmag zrēh aziš {!} payd\āg
Line: 12     
būd hēnd. Sentence: 25   ēk čēčast war ud ēk sūbar kē-šān xānān
Line: 13     
ō čašmag ī zrēh paywast ēstēd. Sentence: 26   u-š ō kust ī abāxtar
Line: 14     
rōd be tāzīd, ēk ō xwarāsān, ēk ō xwarwarān šud h\ēnd,
Line: 15     
ast arang rōd ud weh rōd. Sentence: 27   čiyōn gōwēd pad ān
Line: 16     
angust-zahā[ān] ī ohrmazd āb tazīd frāz, kē-š ān
Line: 17     
har rōd pad <dō> sar ī zamīg be gardēnd ud <pad>
Line: 18     
zrēh frāxwkard abāz ō ham andar gumēzēnd. Sentence: 28   ka ān
Line: 19     
rōd be tazīd, az ham bun-xānān ī awēšān haštdah rōd
Line: 20     
ī nāydāg be tazīd ud pas abārīg ābīhā az ān nāydāg
Line: 21     
be tazīd hēnd. Sentence: 29   awēšān hamāg abāz ō arang rōd ud weh
Line: 22     
rōd rēzēnd, kē-šān xwābargarīh gēhān aziš.Chapter: VI     VI
Page: 17  
IBd Location: 18,11     
IBd_18,11
TD1 Location: 53,14     
TD1_53,14
TD2 Location: 65,1     
TD2_65,1
DH Location: 34,3    
DH_34,3

Line: 1     
abar ardīg {!} ī gannāg mēnōg abāg zamīg kard
Line: 2     
abar dwāristan <ī> ēbgat ō dām


Line: 3     
Sentence: 1   čiyōn gannāg mēnōg andar dwārist, zamīg be č\andīd.

Line: 4     
Sentence: 2   <az> ān gōhr ī kōf ī andar zamīg būd ēstīd {?},
Line: 5     
fradom harborz kōf <baγō>baxt, pas abarīg kōfīhā ī
Line: 6     
mayān ī zamīg. Sentence: 3   čē čiyōn harborz frāz waxšīd, harwisp
Line: 7     
kōf ō rawišn ēstēd hēnd. Sentence: 4      čē hamāg az rēšag ī harborz
Line: 8     
frāz waxšīd hēnd. Sentence: 5   pad ān zamān az zamīg abar mad hē\nd
Line: 9     
draxt homānāg, tāg ō abar, rēšag ō azēr rōyēd.

Line: 10     
Sentence: 6   u-šān rēšag, ēk andar did ōwōn be widard pad ham-b\andišnīh
Line: 11     
be winārd hēnd, <kū> pas az ān zamīg pad ān
Line: 12     
škeft čandēnīdan <nē šāyist> gōwēd kōf meh band
Line: 13     
ī zamīgān. Sentence: 7   widarag *ābān andar kōfīhā. Sentence: 8      rēšag ī kōfīhā
Line: 14     
azēr azabar be hišt, padiš {!} andar tāzēnd ōwōn či\yōn
Line: 15     
rēšag ī draxtān andar zamīg widerēnd, hangōšīdag
Line: 16     
ī xōn andar rag ī mardōmān zōr ō hamāg tan dahēnd.

Line: 17     
Sentence: 9   pad āmār, jud az harborz, pad hašt dah sāl, hamāg
Line: 18     
[be] kōf az zamīg abar rust hēnd, frayādišn [ī] <ud>
Line: 19     
sūd ī mardōmān aziš {!!}.Chapter: VII     VII

IBd Location: 19,7     
IBd_19,7
TD1 Location: 54,13     
TD1_54,13
TD2 Location: 67,1     
TD2_67,1
DH Location: 34,18    
DH_34,18

Line: 20     
<čahārom> ardīg {!} abāg urwar kard


Page: 18  
Line: 1     
Sentence: 1   ān ka hušk be būd, amurdād amahraspand, čiyōn-\iš
Line: 2     
urwar xwēš, ān urwar xōrd kōst, abāg āb <ī> tištar
Line: 3     
stad be gumēxt ud tištar ān āb pad hamāg zamīg be w\ārānīd.

Line: 4     
Sentence: 2   pad hamāg zamīg urwar be rust, čiyōn mōy an\dar
Line: 5     
sar ī mardōmān. Sentence: 3   dah hazār aziš {!} ēk sardag mādag\war
Line: 6     
frāz waxšīd hēnd, pad abāz dārišnīh dah hazār s\ardag
Line: 7     
wēmārīh <ī> gannāg mēnōg ō dāmān frāz kirrēnīd.

Line: 8     
Sentence: 4   az ān dah hazār, sad ud wīst hazār sardag urwarān f\rāz
Line: 9     
waxšīd hēnd. Sentence: 5   az an hamāg tōhmag ī urwarān, wan ī
Line: 10     
harwisp-tōhmag frāz dād andar zrēh frāxwkard abar
Line: 11     
rust hamāg sardag ī urwarān tōhmag aziš {!} hamē wa\xšīd.

Line: 12     
Sentence: 6   ud nazdīk ō ān wan ī harwisp-tōhmag, gōkirin {?}
Line: 13     
draxt be dād pad abāz dārišnīh ī zarmān ī dujdaft,
Line: 14     
purr-frayādišnīh gēhān aziš {!} būd.Chapter: VIII     VIII

IBd Location: 19,20     
IBd_19,20
TD1 Location: 55,8     
TD1_55,8
TD2 Location: 68,1     
TD2_68,1
DH Location: 35,8    
DH_35,8

Line: 15     
abar <panjom> ardīg {!} abāg
Line: 16     
gāw ēk-dād kard


Line: 17     
Sentence: 1   čiyōn frāz widard, urwar-čihrīh rāy, az ham
Line: 18     
handām ī gāw panjāh ud panj sardag jōrdā, dwāzdah s\ardag
Line: 19     
urwar ī bešāz, az zamīg fraz waxšīd. Sentence: 2   u-šān rō\šnīh
Line: 20     
{!} ud zōr <andar> ān tōhm<īh> ī gāw būd ō māh-pāyag
Page: 19   Line: 1     
abespārd <ud> ān tōhm, pad rōšnīh {!} māh be pālūd, pad
Line: 2     
hamāg gōnag be wirāst, ud gyān andar tan kard. Sentence: 3   az ā\nōh
Line: 3     
gāw ēk nar ud ēk mādag, ud pas az har sardag-\ē
Line: 4     
sad <ud> haftād ud sardag pad zamīg frāz pa\ydāg
Line: 5     
būd hēnd? Sentence: 4   murwān mānist pad andarwāy ud māhīg
Line: 6     
pad āb zīyišnīh.Chapter: IX     IX

IBd Location: 20,10     
IBd_20,10
TD1 Location: 61,6     
TD1_61,6
TD2 Location: 74,9     
TD2_74,9
DH Location: 39,2    
DH_39,2

Line: 7     
abar čiyōnīh {!} zamīg


Line: 8     
Sentence: 1   pad dēn gōwēd zamīg sīh <ud> sardag. Sentence: 2   ān
Line: 9     
rōz ka tištar wārān kard kē-š zrēh<īhā> aziš būd hēnd,
Line: 10     
hamāg gyāg nam āb grift pad haft pārag be būd, pārag-\ē
Line: 11     
čand nēm-ē mayān <ud> šaš pārag pērāmōn; ān šaš pā\rag
Line: 12     
čand xwanirah. Sentence: 3   u-š kišwar nām nihād [ud] <kū> kiš
Line: 13     
kiš be būd čiyōn pārag-ē pad kust ī xwarāsān sawah k\išwar,
Line: 14     
<pārag-ē pad kust ī> xwarwarān arzah kišwar,
Line: 15     
pārag pad kust ī nēm-rōz fradadafš ud widadafš
Line: 16     
kišwar, pārag pad kust ī abaxtar wōrūbaršt wōrūj\aršt
Line: 17     
kišwar. Sentence: 4   pārag ān ī mayān xwanirah. Sentence: 5   ud xwan\irah
Line: 18     
zrēh dārēd; čē bahr-ē az ān zrēh frāxwkard pēr\āmōn
Line: 19     
[ī] be gašt. Sentence: 6   <mayān> wōrūbaršt ud wōrūjaršt kōf
Line: 20     
ī buland be rust; kū-š az kišwar ō kišwar tuw\ān
Line: 21     
šud. Sentence: 7   ud az ēn haft kišwar hamāg nēkīh andar xwan\irah
Page: 20   Line: 1     
wēš dād, ud gannāg mēnōg-iz <anāgīh> ō xwanirah
Line: 2     
wēš kirrēnēd zadārīh rāy ī-š aziš dīd. Sentence: 8   čē kayān ud
Line: 3     
wīrān andar xwanirah dād ud dēn ī weh māzdēsnān pad
Line: 4     
xwanirah dād, ud pas ō abārīg kišwar burd. Sentence: 9   sōšyans {sōšāns!}
Line: 5     
andar xwanirah zāyēd, gannāg mēnōg a-gār kunēd ud
Line: 6     
rist-āxēz, tan ī pasēn kunēd.Chapter: X     X

IBd Location: 21,3     
IBd_21,3
TD1 Location: 62,16     
TD1_62,16
TD2 Location: 76,6     
TD2_76,6
DH Location: 40,2    
DH_40,2

Line: 7     
abar čiyōnīh kōfān


Line: 8     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn fradom, <harborz. Sentence: 2   pas hamāg
Line: 9     
kōf> frāz rust hēnd pad haštdah {!} sāl, harborz bow\andagīh
Line: 10     
hašt sad sāl hamē rust. Sentence: 3   sad sāl ō star-\pāyag
Line: 11     
ud sad sāl ō māh-pāyag ud sad sāl ō xwa\ršēd
Line: 12     
pāyag {!} ud sad sāl ō a-sar-rōšn. Sentence: 4   čiyōn abārīg
Line: 13     
kōfān az harborz rust hēnd, pad marag hazār ud
Line: 14     
sad ud čehel ud čahār kōf, <ī> ast hugar ī buland,
Line: 15     
tērag {!} ī harborz, čagād ī dāiti, ud arzūr pušt, usin\dām
Line: 16     
kōf, kōf ī abarsēn kōf <ī> pārs gōwēnd. Sentence: 5   kōf ī
Line: 17     
zərəza hast {ast} kōf ī manuš, kōf ī iriz, kōf ī kāf,
Line: 18     
kōf ī wadges, kōf ī ušdāštār, kōf ī arzūr-būm, kōf ī
Line: 19     
rōyišnōmand, kōf ī padišxwārgar, mahist andar xw\ārīh,
Line: 20     
kōf ī čīn xwānēnd, kōf ī rēwand, kōf ī dār-spēd,
Line: 21     
bagīr <kōf>, kōf ī was-škeft, kōf ī syāōmand {!}, kōf ī
Page: 21   Line: 1     
wafrōmand, kōf ī spandyād, kōf ī kadrwasp, kōf ī
Line: 2     
asnāwand, kōigrās kōf, [ī] sēzdah kōf andar ān ī Kang
Line: 3     
-diz gōwēnd āsānīhōmand ud rāmišn-dādār, weh,
Line: 4     
ud xwurdag kōf; u-šān gōkān gōwēm. Sentence: 6   harborz kōf pērā\mōn
Line: 5     
ī ēn zamīg ō asmān paywast ēstēd. Sentence: 7   tērag {!} ī harbo\rz
Line: 6     
ān kē<-š> star, māh, xwaršēd padiš andar šawēnd,
Line: 7     
ud padiš abāz āyēnd. Sentence: 8   hugar ī buland, ān āb ī ard\wisūr
Line: 8     
aziš {!} frōd jahēd hazār mard bālāy. Sentence: 9   usindām kōf,
Line: 9     
ān az xwēn-āhan, az gōhr ī asmān, mayān ī zrēh f\rāxwkard,
Line: 10     
kē-š āb [ī] az hugar padiš frōd rēzēd. Sentence: 10   čag\ād
Line: 11     
ī dāitī, ān ī mayān ī gēhān, sad mard bālāy, kē-š
Line: 12     
činwad puhl padiš ēstēd, ruwān pad ān gyāg āmārēnd.

Line: 13     
Sentence: 11   [harborz kōf] arzur grīwag čagād-ē pad dar ī dušox,
Line: 14     
kē-š hamwār dēwān dwārišnīh ānōh kunēnd. Sentence: 12   ēn-iz gōwēd
Line: 15     
jud az harborz abarsēn kōf meh ast; abarsēn kōf
Line: 16     
kōf ī pārs xwānēnd. Sentence: 13   u-š bun pad sagestān, u-š sar pad
Line: 17     
čīnestān. Sentence: 14   kōf ī manuš {!} [meh] ān kōf kē-š manuščihr pa\diš
Line: 18     
zād. Sentence: 15   abārīg kōf<īhā> frahist az awēšān rust hēnd.

Line: 19     
Sentence: 16   čiyōn gōwēd <frōdābīg> ābsārīg deh pērāmōn awēšān
Line: 20     
kōf wēš jast ēstēd. Sentence: 17   kōf ī iriz pad māy {mād?} hama\dān
Line: 21     
xwārazm ud az kōf ī abarsēn rust ēstēd. Sentence: 18   kōf ī
Line: 22     
manuš {!} pad xwarāsān, pad wimand turkestān, ōy-iz aba\rsēn
Line: 23     
paywast ēstēd. Sentence: 19   kōf ī kāf az ham kōf ī abarsēn
Page: 22   Line: 1     
rust ēstēd. Sentence: 20   kōf ī ušdāštār pad sagestān {!}. Sentence: 21   kōf ī arzūr
Line: 2     
ān ī pad kust ī hrōm. Sentence: 22   ud padišxwārgar kōf ān ī pad
Line: 3     
tabarestān ud gīlān, ān kustag. Sentence: 23   rēwand kōf pad xwar\āsān,
Line: 4     
kē-š ādur ī burzēn padiš nišast; u-š rēwand ēd
Line: 5     
rāyōmand. Sentence: 24   wādgēs kōf ān ī pad wādgēsān wimand, ān
Line: 6     
kust purr-dār, purr-draxt. Sentence: 25   bagīr kōf ān ī frāsiyāb ī
Line: 7     
tur pad drubuštīh kard; u-š ān mān andarōn kard; u-š
Line: 8     
im rōz šahr rāmišn-pērōz, bēwar deh ud šahrestān ab\ar
Line: 9     
abgand. Sentence: 26   kōf ī was-škeft ān pad pārs az ham kōf ī
Line: 10     
abarsēn; kōf ī syāōmand {!}, kōf ī wafrōmand {!} ī-šān
Line: 11     
kāwul {!} ān kustagīhā aziš rust ēstēd kust čīn. Sentence: 27   spa\ndyād
Line: 12     
kōf pad war rēwand. Sentence: 28   kadrwasp kōf pad tūs šahr,
Line: 13     
kē-š war ī sūbar pad sar. Sentence: 29   kōigrās kōf pad ērān-wēz.

Line: 14     
Sentence: 30   asnāwand {!} kōf pad ādurbādagān. Sentence: 31   rōyišnōmand kōf, ān
Line: 15     
urwar padiš {!} rust ēstēd. Sentence: 32   būm kōf ān ī pad hamāg gyāg,
Line: 16     
šahr, šahr, būm, būm. Sentence: 33   u-š warz ābādānīh padiš kunēnd,
Line: 17     
was nām ud was marag, az ham ēn kōfīhā rust ēstēd. Sentence: 34   k\ōf
Line: 18     
ī wināwad, kōf ī asparōz, kōf ī pahrgar, kōf ī d\amāwand,
Line: 19     
kōf ī rāwag, kōf ī zarrēn, kōf ī gēsbaxt,
Line: 20     
kōf ī dāwād, kōf ī mizēn, kōf ī marag, hamāg az
Line: 21     
kōf ī abarsēn rust ēstēd, kē-š abārīg kōfīhā ōšmurd
Line: 22     
ēstēd. Sentence: 35   čē dāwād kōf ō čīnestān rust ēstēd, ham az a\barsēn
Line: 23     
kōf. Sentence: 36   damāwand kōf ān ī-š bēwarasp padiš bast
Page: 23   Line: 1     
ēstēd, az ham padišxwārgar kōf. Sentence: 37   [ō] kōf ī kōmēš {!} kōf
Line: 2     
ī madōfrayād xwānēnd, ān kē-š wištāsp arjāsp padiš
Line: 3     
stōwēnīd. Sentence: 38   kōf ī mayān ī dašt az ān kōf ī ānōh wisist
Line: 4     
ēstēd. Sentence: 39   gōwēnd pad kārezār ī dēn stōwīh pad ērāna\gān
Line: 5     
būd, az ān kōf be wisist, mayān ī dašt frōd mad,
Line: 6     
ērānagān padiš {!} bōxt hēnd; u-šān madōfrayād xwānēnd.

Line: 7     
Sentence: 40   wināwad kōf, pad ham ānōh pad pušt ī wištāspān, ō m\ān
Line: 8     
ī ādurburzēnmihr frasang ō xwarwarān. Sentence: 41   rāwag b\ašn
Line: 9     
pad zarābad, ēn gyāg ast ēdōn gōwēnd zrawat,
Line: 10     
ast bašn, ast kalād xwānēnd. Sentence: 42   az har kust ī
Line: 11     
kōf, rāh mayān [ī] diz ī frōd; ēd rāy <diz> ānōh
Line: 12     
kard ēstēd, [rāy] kalād diz-ē xwānēnd, ēn gyāg gar
Line: 13     
sarakz būm xwānēnd. Sentence: 43   kōf ī asparōz azabar ī čēčast.

Line: 14     
Sentence: 44   gēs-baxt pad pārs. Sentence: 45   pahrgar pad xwarāsān. Sentence: 46   kōf ī marag
Line: 15     
pad lārān. Sentence: 47   kōf ī zarrēn pad turkestān. Sentence: 48   kōf ī bēstun pad
Line: 16     
spāhān garminšān>. Sentence: 49   abārīg az ēn marag pad rawišn hēnd
Line: 17     
kōf ī būm be hangārēnd. Sentence: 50   andar dēn ī māzdēsnān xwurdag
Line: 18     
kōf [ī] ān ī pārag pārag pad gyāg <gyāg> rust ēstēd.Chapter: XI     XI

IBd Location: 25,12     
IBd_25,12
TD1 Location: 67,9     
TD1_67,9
TD2 Location: 81,9     
TD2_81,9
DH Location: 43,1    
DH_43,1

Line: 19     
abar čiyōnīh <ī> zrēhīhā


Line: 20     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn zrēh frāxwkard pad kust ī
Page: 24   Line: 1     
nēm-rōz, kanārag ī harborz, ēk ēn zamīg dārēd. Sentence: 2   ē\dōn
Line: 2     
zrēh frāxwkard kū-š hazār war āb-dāšt ēstēd, ēd\ōn
Line: 3     
čiyōn čašmag ī ardwīsūr, ast xānīg war gōwēnd.

Line: 4     
Sentence: 3   har war-ē rāy ēwēnag-<ē>, ast meh, ud ast keh,
Line: 5     
ast-iz band ka mard-ē abāg asp-ē pad čehel rōz p\ērāmōn
Line: 6     
be gardēd, bawēd hazār ud haft sad frasang
Line: 7     
meh. Sentence: 4   az ān āb pad garmīh ud xwēdīh yōjdahr<īh> freh
Line: 8     
az abārīg ābīhā, <ī> har rōz az čašmag ī ardwīsur {!} ha\mē
Line: 9     
tazēd ō nēm-rōz, kōf ī harborz ānōh sad hazār n\āyīzag
Line: 10     
ī zarrēn kard ēstēd. Sentence: 5   ān āb, pad garmīh ud či\hrīg,
Line: 11     
pad nāyīzag abar ō ān hugar ī buland šawēd; p\ad
Line: 12     
bālist ī ān kōf, war-ē ast, andar ān war rēzēd,
Line: 13     
yōjdahr be bawēd, pad jud nāyīzag ī zarrēn abāz āyēd.

Line: 14     
Sentence: 6   pad hazār mard bālāy az ān nāyīzag tāg-ē gušādag ī
Line: 15     
zarrēn frāz ō kōf ī usindām jahēd. Sentence: 7   mayān ī zrēh frā\xwkard,
Line: 16     
az ānōh, bahr-ē yōjdahrīh ī zrēh rāy, frāz ō
Line: 17     
zrēh rēzēd. Sentence: 8   bahr-ē pad hamāg ēn zamīg pad nam pašši\njēd,
Line: 18     
ud hamāg dahišnīh ī ohrmazd bešāzīh aziš {!} ayāb\ēnd {!}
Line: 19     
ud huškīh andarwāy {!} be ōzanēd. Sentence: 9   zrēh<īhā> sōr hēnd mā\dagwar
Line: 20     
wīst <ud> ast keh. Sentence: 10   ān mādagwar ēk pūidīg, ud ēk
Line: 21     
kem-rōd, ud ēk siyā-bun. Sentence: 11   az har pūidīg meh, purr <ud>
Line: 22     
ōgār pad-iš; ham-kustag ī zrēh frāxwkard, ō zrēh ī frāxwkard
Line: 23     
paywast ēstēd. Sentence: 12   mayān ī ēn zrēh frāxwkard <ud> ān ī pūidīg
Page: 25   Line: 1     
zrēh dārēd war ī sadwēs xwānēnd. Sentence: 13   stabrīh
Line: 2     
<ud> sōrī<h> {!}w <ud> gandagīh az zrēh pūidīg ō zrēh ī frā\xwkard
Line: 3     
kāmēd šudan, [pad] wād wuzurg ud buland az ān
Line: 4     
war ī sadwēs abāz zanēd gandag<īh> be <šawēd har> čē
Line: 5     
pāk ud rōšn andar ō frāxwkard čašmag ī ardwīsūr šaw\ēd,
Line: 6     
ān dudīgar abāz ō pūidīg rēzēd. Sentence: 14   band ī ēn zrēh ō
Line: 7     
māh <ud> wād paywast ēstēd; pad abzāyišn ud kāhišn,
Line: 8     
ul āyēd <ud> frōd šawēd, čē-š gardišnīh nēm-rōz>.

Line: 9     
Sentence: 15   band-iz ī war sadwēs ō sadwēs stārag bast ēstēd, kē\š
Line: 10     
zrēh kust ī nēm-rōz andar panāhīh; ōwōn čiyōn haf\tōring
Line: 11     
[ō] kustag ī abāxtar andar panāhīh. Sentence: 16   purr <ud>
Line: 12     
ōgār rāy gōwēd az pēš ī māh har gāh-ē wād hamē
Line: 13     
wazēd, kē-š māništ andar war <ī> sadwēs: ēk frōd āha\nj
Line: 14     
ud ēk ul āhanj xwānēnd; ka ān ī ul āhanj wazēd p\urr,
Line: 15     
ud ka ān ī frōd āhanj wazēd ōgār bawēd. Sentence: 17   pad a\bārīg
Line: 16     
zrēhīhā, az ān čiyōn-iš [ud] gardišnīh māh pa\diš
Line: 17     
nēst, purr <ud> ōgār bawēd. Sentence: 18   zrēh ī kem-rōd ān ī pad
Line: 18     
abāxtar, pad tabarestān widārēd. Sentence: 19   ān ī syā-bun pad hrōm.

Line: 19     
Sentence: 20   az zrēhīhā <ī> keh ān ī wīstom zrēh <ī> kayānsē čiyōn pad
Line: 20     
sagestān. Sentence: 21   fradom xrafstar mār ud wazaγ andar būd, āb
Line: 21     
šīrēn. Sentence: 22   abārīg-iz zrēhīhā dudīgar sōr, pad nazdist, ganda\gīh
Line: 22     
rāy ēk frasang ō nazdīk tuwān šudan. Sentence: 23   and and
Line: 23     
pad zanišn wād ī garm ān gandagīh ud sōrīh <anābēd>. Sentence: 24   ka
Line: 24     
frašagird bawēd šīrēn* abāz bawēd.

Page: 26  


Chapter: XII     XII

IBd Location: 28,1     
IBd_28,1
TD1 Location: 70,1     
TD1_70,1
TD2 Location: 84,10     
TD2_84,10
DH Location: 44,18    
DH_44,18

Line: 1     
abar čiyōnīh ī rōdīhā


Line: 2     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn : ēn rōd az abāxtar nēmag,
Line: 3     
az harborz, ohrmazd frāz tazēnīd; ēk ō xwarwarān ša\wēd
Line: 4     
arang, ēak ō xwarāsān šawēd weh rōd.Chapter: XIII     XIII

IBd Location: 28,5     
IBd_28,5
TD1 Location: 77,1     
TD1_77,1
TD2 Location: 93,8     
TD2_93,8
DH Location: 50,2    
DH_50,2

Line: 5     
abar čiyōnīh gōspandān panj ēwēnag


Line: 6     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn ka gāw ī ēk-dād be widard ā\nōh
Line: 7     
kū-š mazg {be} mad jōrdā abāz rust panjāh ud panj
Line: 8     
sardag, dwāzdah sardag urwar ī bēšāz rust. Sentence: 2   čiyōn gō\wēd
Line: 9     
az mazg kunjid ud jud jud har čiš-ē pad m\azg
Line: 10     
mehmān. Sentence: 3   az srū mīzūg, az wēnīg gandanā az xōn k\ōdak
Line: 11     
ī raz may aziš {!} kunēnd; ēd rāy may pad xōn
Line: 12     
abzāyēd. Sentence: 4      az suš spandan, az mayān ī jagar āwīšān {?} ab\āz
Line: 13     
dārišnīh <ī> gandagīh <rāy>. Sentence: 5   abārīg ēk ēk, čiyōn
Line: 14     
pad abestāg paydāg. Sentence: 6   šuhr ī gāw abar ō māh-pāyag burd,
Line: 15     
ānōh {!} be pālūd <ud> gōspand purr-sardag frāz brēhēnīd.

Line: 16     
Sentence: 7   fradom gāw, ēk nar ud ēk mādag ud pas az har sar\dag-ē
Line: 17     
juxt-ē andar zamīg hišt. Sentence: 8      hāsar-ē dwāzdah f\rasang
Line: 18     
homānāg pad ērān-wēz paydāg būd. Sentence: 9      čiyōn gōwēd
Page: 27   Line: 1     
mādag gāw rāy bār dād, ēk bār pad gāw, ud ēk
Line: 2     
bār pad gōspand <ī> purr-sardag. Sentence: 10   hazār rōz-šabān awē\šān
Line: 3     
a-xwardār būd hēnd; u-šān nazdist āb ud pas urw\ar
Line: 4     
xward. Sentence: 11   u-š pas kardag gōspand frāz brēhēnīd. Sentence: 12   č\iyōn
Line: 5     
gōwēd nazdist buz ud mēš ud pas uštar ud xūg
Line: 6     
ud pas asp ud xar. Sentence: 13   čē-š fradom dād čarāg-arzānīg, ān
Line: 7     
nūn pad rāγ dāšt ēstēd; dudīgar dād ān ī gerišag, ast
Line: 8     
frāx-raftār {!} ud wāyendag {!}. Sentence: 14   [ō] awēšān dast-hammōxt;
Line: 9     
sidīgar dād ābīg <ud> unīg, čiyōn <ast andar awēšān
Line: 10     
sardag panj> ēwēnag, fradom ēwēnag ān ī dōkāft-pāy
Line: 11     
čarāg-arzānīg, az awēšān uštar meh buz gīpān {?} keh
Line: 12     
nōg-zādag; dudīgar ēwēnag xar-pay, az awēšān asp
Line: 13     
<ī> zabāl meh <wargānīg {??}> xar nidom; sidīgar ēwēnag ān
Line: 14     
ī panj-angurāg panj<ag>, az awēšān sag meh, mušk
Line: 15     
farxaw nidom; čahārom ēwēnag wāyendag, az awēšān
Line: 16     
sēn ī angurāg meh, ud tarw nidom; panjom ēwēnag ān
Line: 17     
ī ābīg, az awēšān karr-māhīg meh mtūk {???} nidom
Line: 18     
ēn panj ēwēnag, pad sad {!?} <ud> haštād <ud> sardag
Line: 19     
be brēhēnīd ēstēd. Sentence: 15   fradom buz panj sardag: xarbuz,
Line: 20     
gōspand, arrān, pāzan, narīg buz. Sentence: 16   dudīgar mēš panj s\ardag:
Line: 21     
ān ī pad-dum ān ī dum dārēd sag-mēš {!}, mēš {!}
Line: 22     
ī tagil, korišg mēš, mēš srū wuzurg, ō asp homān\āg
Line: 23     
kōf dārēd, u-š ō bārag gīrēnd. Sentence: 17   čiyōn gōwēd
Page: 28   Line: 1     
manuščihr korišg-ē pad bārag dāšt. Sentence: 18   seyom {?!} uštar
Line: 2     
sardag: kōf<īg> ud čarāg-arzānīg; čē ēk pad kōf šāy\ēd
Line: 3     
dāštan, ēk pad dašt; ast ēk kōf, kōf. Sentence: 19   čahārom
Line: 4     
gāw pānzdah sardag; spēd, xašēn, suxr {!}, zard, syā,
Line: 5     
pēsag, gawazn, gāw-mēš, uštar-gāw-palang, gāw-māhīg,
Line: 6     
xūg ud šan (?) gāw ī farš, kažāw {?} abārīg gāw sardag.

Line: 7     
Sentence: 20   panjom asp hašt sardag: spēd, syā, zard, bōr {!}, komayt
Line: 8     
tāzīg pārsīg astar, xar ī gōr, asp ī ābīg, abārīg asp
Line: 9     
sardagān. Sentence: 21   šašom sag dah sardag: pasušhōrw, wišhōrw
Line: 10     
apāyēd {??} [ī] mānān, wohunazg, tarūg, babrag ī ābīg
Line: 11     
sag ī ābīg xwānēnd, rōbāh, rasūg, zūzag xār-pušt
Line: 12     
xwānēnd, udrag mušk, farxaw awēšān sardag; sū\rāg-hammōxtišn,
Line: 13     
ēk rōbāh ēk rasūg, wēšag-hammōxtišn,
Line: 14     
čiyōn xūkarag xār pad pušt dārēd <ud> zūzag-iz
Line: 15     
ham. Sentence: 22   haftom sahōg ī xar-gōš, panj sardag: wyāwānī {wiyābānīg} {?}
Line: 16     
sardag ēk unīg-mānist, ēk wēšag-mānist. Sentence: 23   haštom
Line: 17     
rasūg hašt sardag. Sentence: 24   ēk sarnōr, ēk syā-sarnōr, sanjāb,
Line: 18     
bəz {?} kākom, kākom ī spēd abārīg rasūg sardag<ān>
Line: 19     
nohom mušk hast {ast} sardag; ēk ān ī pad muškī {?} āšnāg, ēk
Line: 20     
mušk nāfag, kē-š [ā] bōy xwaš, any bēš musk bēš
Line: 21     
xwarēd, mušk ī syā hamēstār ī garzag pad drayā wēš
Line: 22     
bawē, abārīg mušk sardag. Sentence: 25   dahom murwān sad <ud> dwā\zdah
Line: 23     
sardag: way čiyōn sēnmurw {!}, karšift, āluh, kar\gās {!}
Page: 29   Line: 1     
- kargaz xwānēnd - warāγ, xrōs, kulang. Sentence: 26   dahom
Line: 2     
šawāg. Sentence: 27   az awēšān hēnd šīr dārēnd, pad pestān
Line: 3     
wačag {waččag} parwārēnd: sēnmurw ud šawāg pad šab parēnd.

Line: 4     
Sentence: 28   čiyōn gōwēd šawāg pad sardag dād ēstēd: sag,
Line: 5     
murw, mušk ēwēnag. Sentence: 29   čē wazēd čiyōn murw, u-š dandān
Line: 6     
dārēd čiyōn sag, sūrāg mānist čiyōn mušk. Sentence: 30   ēn sad <ud>
Line: 7     
dwāzdah sardag murwān pad hašt ēwēnag be dād. Sentence: 31   u-š ē\dōn
Line: 8     
be pargand *čiyōn mard-ē ka tōhm parganēd, ān tō\hm
Line: 9     
andar angust be ō zamīg hilēd meh, mayānag, keh.

Line: 10     
Sentence: 32   dwāzdahom māhīg dād dah sardag: nazdist māhīg araz,
Line: 11     
arzuva, arzuka, marzukā, abārīg nām ī abestāg. Sentence: 33   pas,
Line: 12     
andar har sardag-ē, sardag andar sardag dād hēnd. Sentence: 34   ē\dōn
Line: 13     
bowandagīh dōsad <ud> haftād <ud> sardag. Sentence: 35   sag
Line: 14     
rāy gōwēnd az star-pāyag, az ān kust star haft\ōring,
Line: 15     
ā-š az mardōmān pad yujiyast [nērōg] frāz dād p\anāh
Line: 16     
ī gōspandān rāy, čiyōn gumēzagīh {!} az gōspandān <ud>
Line: 17     
mardōmān. Sentence: 36   ēd rāy sag xwānd hēnd čē-š ēk az mardōm.

Line: 18     
Sentence: 37   u-š dād arwand <ud> xwēš-mōg <ud> xwēš-wistarag <ud>
Line: 19     
xwēš-tuxšāg <ud> wigrād <ud> čahārdah[om] dandān <ud>
Line: 20     
tēz-dandān <ud> ramag-sālār; čē ramag ī gōspandān
Line: 21     
<pad> ān dilērtar pattāyīhēd sag abāg nēst <ud>
Line: 22     
pad ān meh bīm ast. Sentence: 38   guft-iš ohrmazd, ka-š murw ī wa\rīšag
Line: 23     
dād, ast murw ī škarag. Sentence: 39   kū-m dād murw ī
Page: 30   Line: 1     
warīšag! Sentence: 40   kū-m az bēšišn wēš būd šnāyēnišn,
Line: 2     
čē kām ī gannāg mēnōg wēš kunē ān ī man. Sentence: 41   čiyōn m\ardōm
Line: 3     
ī druwand čē az xwāstag sagr būd, tō-iz az
Line: 4     
murw ōzadan sagr bawē; be, agar-im dād
Line: 5     
murw ī warīšag, ā-š dād gannāg mēnōg gurg parrwar
Line: 6     
hilā kirb, ā-š dām zīstan hišt . Sentence: 42   u-š gōspand p\ad
Line: 7     
e {?} hamāg sardag, ēd rāy dād , ka gannāg mēnōg ēk
Line: 8     
be abesīhēnēd, ēk be mānēd.Chapter: XIV     XIV

IBd Location: 33,5     
IBd_33,5
TD1 Location: 82,13     
TD1_82,13
TD2 Location: 100,3     
TD2_100,3
DH Location: 54,4    
DH_54,4

Line: 9     
abar čiyōnīh mardōmān


Line: 10     
Sentence: 1   pad dēn gōwēd gayōmart {gayōmarϑ !} andar widerišnīh,
Line: 11     
tōhm {be} dād, ān tōhm pad [rawišn] rōšnīh {!} xwaršēd be
Line: 12     
pālūd; ud bahr nēryōsang nigāh dāšt, ud bahr-ē s\pandarmad
Line: 13     
padīrift. Sentence: 2   <pad> čehel sāl rēbās-kirbīhā,
Line: 14     
ēk-stōn pānzdah sālag, pānzdah warg, mihrē mihryānē,
Line: 15     
az zamīg abar rust hēnd. Sentence: 3      ōwōn homānāg kū-šān dast p\ad
Line: 16     
gōš abāz ēstād. Sentence: 4   ud ēk ō did paywast, ham-bašn ud
Line: 17     
ham-dēsag būd hēnd. Sentence: 5   u-šān mayān ī har ruwān abar
Line: 18     
āwurd. Sentence: 6   ōwōn ham-bašn būd hēnd paydāg kadām
Line: 19     
nar ud kadām mādag ud kadām ān ī ruwān ī ohrmazd<\dād>
Line: 20     
abāg ast. Sentence: 7   čiyōn gōwēd kadām pēš dād ruwān a\yāb
Line: 21     
tan. Sentence: 8   u-š guft ohrmazd ruwān pēš dād tan pas,
Page: 31   Line: 1     
ō ān ī dād ēstēd andar tan dād. Sentence: 9   xwēš-kārīh be brē\hēnīd
Line: 2     
ud tan be ō xwēš-kārīh dād. Sentence: 10   u-š wizārišn ēn
Line: 3     
ruwān pēš dād, ud tan pas; u-š har az urwar\kirbīh
Line: 4     
{be} ō mardōm-kirbīh wašt hēnd, ān ruwān, mēnō\gīhā,
Line: 5     
andar awēšān šud. Sentence: 11   ī hast {ast} ī ruwān. Sentence: 12   nūn-iz pad ān
Line: 6     
hangōšīdag draxt ul rust ēstēd kē-š bar dah ēwēnag mar\dōm.

Line: 7     
Sentence: 13   guft-iš ohrmazd ō mašī {mašya} mašyānē, mardōm
Line: 8     
hēd, pidar <ī> gēhān hēd; u-m bowandag-menišnīhā pāhlom
Line: 9     
dād hēd; kār dādestān {!} bowandag menišnīhā kunēd: hu\mat
Line: 10     
menēd, hūxt gōwēd, huwaršt warzēd, ud dēwān ma ya\zēd
Line: 11     
awēšān har fradom ēn menīd kū-šān ēk ō did
Line: 12     
rāy menīd kū-š mardōm ast. Sentence: 14   u-šān nazdist kunišn ēn
Line: 13     
kard be raft hēnd, u-šān be mēzīd hēnd. Sentence: 15   u-šān fra\dom
Line: 14     
gōwišn ēn guft ohrmazd dād āb ud zamīg ud urwar
Line: 15     
ud gōspand ud star ud māh ud xwaršēd ud harwisp ābādīh,
Line: 16     
az ahlāyīh {!} padyāgīh {?? padyābīh ??} <gōwēd> bun ud bar. Sentence: 16   u-šān pas
Line: 17     
petyārag pad menišn abar dwārist, u-šān menišn be
Line: 18     
āhōgēnīd u-šān drāyīd hēnd gannāg mēnōg dād āb ud
Line: 19     
zamīg ud urwar ud gōspand abārīg čiš. Sentence: 17   čiyōn guft - ān drō\gōwišnīh
Line: 20     
pad abāyist ī dēwān guft gannāg mēnōg nazdist
Line: 21     
urwāhmanīh {!} az awēšān az ēn xwēšēnīd. Sentence: 18   pad ān drō-gōw\išnīh
Line: 22     
har druwand būd hēnd. Sentence: 19   u-šān ruwān tan ī
Line: 23     
pasēn pad dušox. Sentence: 20   u-šān sīh rōz xwarišn šud būd, wis\tarag
Page: 32   Line: 1     
giyāh nihuft, pas az {!} sīh rōz pad wiškar frāz
Line: 2     
raft hēnd, ō buz-ē spēd mōy mad hēnd. Sentence: 21   u-šān pad dah\ān
Line: 3     
pēm az pestān dōxt. Sentence: 22   ka-šān pēm xward būd hēnd, m\ašī
Line: 4     
{mašya} ō mašyānē <guft> , šādīh ī man az ān kū-m
Line: 5     
xward būd ān ī šīr, u-m šādīh šādtar nūn ast ka-m x\ward,
Line: 6     
ā-m pad tan sagrīh". Sentence: 23   ān dudīgar drō-gōwišnīh
Line: 7     
dēwān ōz abar mad; u-šān mizag ī xwarišn be appurd,
Line: 8     
ōwōn az sad bahr ēk bahr be mānd. Sentence: 24   pas pad sīh rōz\šabān
Line: 9     
dudīgar ō gōspand-ē mad hēnd dabr, spēd-ērwārag {?!}
Line: 10     
u-šān be kušt. Sentence: 25   u-šān az dār ī kunār ud šamšār pad n\imūdārīh
Line: 11     
yazadān mēnōgān ātaxš abgand. Sentence: 26   čē [ō] awēšān,
Line: 12     
har dar ātaxš dādārtar hēnd. Sentence: 27   u-šān pad dahān ātaxš {!}
Line: 13     
abrōxt. Sentence: 28   u-šān nazdist ēzm kuhunz, kundur, kunār, pēš
Line: 14     
ī xormā, mōrd, sōzēnīd. Sentence: 29   u-šān ān gōspand gardānāg k\ard.

Line: 15     
Sentence: 30   u-šān must-masāy {!} gōšt andar ātaxš hišt, guft
Line: 16     
ēn bahr ī ātaxš. Sentence: 31   az ān ī did, pārag-ē ō asmān ra\wēnīd,
Line: 17     
guft ēn bahr ī yazadān. Sentence: 32   az pēš murw ī kar\gās {!}
Line: 18     
abar raft az awēšān be burd, čiyōn fradom gōšt
Line: 19     
ē sag xward. Sentence: 33   u-šān az ān nazdist wistarag pōstēn ni\huft.

Line: 20     
Sentence: 34   pas pad wiškar a-šān <sarmag> be tad ān ī tad\ag
Line: 21     
jāmag be kard. Sentence: 35   [guft hēnd] u-šān pad zamīg gār-ē
Line: 22     
be kand. Sentence: 36   u-šān āhen be widāxt. Sentence: 37   u-šān pad sang be zad
Line: 23     
u-šān [tābag-ē bē] tēx aziš <be kard> [be zad]. Sentence: 38   u-šān
Page: 33   Line: 1     
dār padiš brīd ān ī dārēn padišxwār ārāst. Sentence: 39   az ān an\espās<īh>
Line: 2     
ī-šān kard, dēwān stambagtar būd hēnd. Sentence: 40   u\šān
Line: 3     
xwad pad xwad ān ī abārōn arešk abar burd, ēk p\ad
Line: 4     
did frāz raft hēnd, zad ud darrīd hēnd; wars rūd.

Line: 5     
Sentence: 41   pas dēwān az tom wāng kard mardōm hēd, dēw yazēd
Line: 6     
tā-tān arešk dēw nišīnēd. Sentence: 42   mašī {mašya} frāz raft ud šīr ī g\āw
Line: 7     
dōšīd, ō abāxtar rōn abar rēxt, pad ān dēwān ōzō\mandtar
Line: 8     
būd hēnd. Sentence: 43   u-šān awēšān har ēdōn hušk-kūn
Line: 9     
būd hēnd, kū-šān pad panjāh zamestān kāmagīh pad ham
Line: 10     
gumēzišnīh būd, ka-šān ham-gumēzišnīh kard, ēg\išān
Line: 11     
frazand zāyišnīh būd; ud pad bowandagīh pan\jāh
Line: 12     
sāl pus-xwāhišnīh frāz mad. Sentence: 44   nazdist mašī {mašya} ud pas
Line: 13     
mašyānē. Sentence: 45   čē guft mašī {mašya} ō mašyānē ka ēn karm w\ēnēm
Line: 14     
ān ī man meh ul āxēzēd. Sentence: 46   pas mašyānē guft br\ād
Line: 15     
mašī {mašya}, ka ān ī karm meh wēnēm, ān ī man karm
Line: 16     
drafšēd. Sentence: 47   pas awēšān kāmag ō ham mad. Sentence: 48   ka-šān kāmag w\izārišnīh
Line: 17     
kard [ī-šān kard] ēdōn abar menīd amā
Line: 18     
ān-iz panjāh sāl kār ēn <abāyist> būd<an>. Sentence: 49   az awē\šān
Line: 19     
zād pad māh juxt-ē mard <ud> zan. Sentence: 50   az šīrēnīh
Line: 20     
ī frazand, ēk mād ud ēk pid be jūd. Sentence: 51   ud pas ohrmazd
Line: 21     
šīrēnīh ī frazand az awēšān abāz stad; frazand p\arwarēnd
Line: 22     
ud frazand be mānēd. Sentence: 52   u-šān haft juxt aziš b\ūd
Line: 23     
hēnd nar <ud> mādag. Sentence: 53   hamāg brād ud xwah nar <ud>
Page: 34   Line: 1     
zan būd hēnd. Sentence: 54   u-šān har ē pad panjāh sāl frazand az\ist
Line: 2     
zād hēnd, ud xwad pad sad sālag be murd hēnd. Sentence: 55   az
Line: 3     
ān haft juxt ek siyāmak {siyāmag} nām <ī> mard ud zan wašāg.

Line: 4     
Sentence: 56   u-šān juxt-ē aziš zād, mard frawāg ud zan frawa\gēn
Line: 5     
nām būd hēnd. Sentence: 57   az awēšān panzdah juxt zād hēnd
Line: 6     
har juxt-ē sardag-ē būd hēnd. Sentence: 58   u-šān purr-rawišnīh p\aywand
Line: 7     
<ī> gēhān aziš būd. Sentence: 59   az har pānzdah sardag ī\šān
Line: 8     
sardag pad pušt ī gāw ī srisōg, pad ān ī frā\xwkard
Line: 9     
zrēh, ō ān šaš kišwar dudīgar widārd, ud ā\nōh
Line: 10     
būd hēnd. Sentence: 60   ud šaš sardag mardōm pad xwanirah mānd
Line: 11     
hēnd. Sentence: 61   az ān šaš sardag juxt-ē mard tāz ud zan tāzag
Line: 12     
nām būd hēnd, ud <pad> dast ī tāzīgān šud {!} hēnd. Sentence: 62   ud
Line: 13     
juxt-ē hōšang mard ud zan gūzag nām, u-šān ērānagān
Line: 14     
az awēšān būd hēnd. Sentence: 63   ud juxt-ē māzandarān aziš {!} būd
Line: 15     
hēnd, pad āmār, ān ī pad ērān dēhān. Sentence: 64   ān ī pad anēr
Line: 16     
deh: ān ī pad tūr dēhān, ān ī pad salm deh, ast ī h\rōm.

Line: 17     
Sentence: 65   ān ī pad sind deh, ān ī pad čīnestān, ān ī pad
Line: 18     
gāy deh, ān-iz pad šaš kišwar, hamāg az paywand fra\wāg
Line: 19     
ud siyāmak {siyāmag} ud mašī {mašya} hēnd. Sentence: 66   čiyōn dah sardag mardōm
Line: 20     
<az bun guft> pānzdah sardag az frawāg būd, ud wīst
Line: 21     
ud panj sardag hamāg az tōhm ī gayōmart {gayōmarϑ !} būd hēnd, či\yōn
Line: 22     
zamīgīg {!}, ābīg {!}, war-gōš, war-čašm ud ēk-pāy ān-iz
Line: 23     
parr dārēnd čiyōn šawāg ud xwēšagīg dumbōmand
Page: 35   Line: 1     
mōy pad tan dārēnd.Chapter: XV     XV

IBd Location: 38,14     
IBd_38,14
TD1 Location: 90,8     
TD1_90,8
TD2 Location: 109,3     
TD2_109,3
DH Location: 59,18    
DH_59,18

Line: 2     
abar čiyōnīh zāyišnīh


Line: 3     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn zan ka az daštān be āyēd,
Line: 4     
dah rōz <ud> šab ka-š <nazdīkīh> šawēnd pēš ābus\tan
Line: 5     
bawēd. Sentence: 2   ka-š az daštān šust ēstēd, ka ābustan<īh>
Line: 6     
zamān mad ēstēd, hamē ka tōhm ī mard nērōgōmandtar,
Line: 7     
pus, ka ān ī zan nērōgōmandtar duxt, ka har rāst,
Line: 8     
tōhm dōgānag ud sēgānag aziš {!} bawēd. Sentence: 3   agar tōhm ī nar
Line: 9     
pēš āyēd, ō mādag abzāyēd, u-š frabīh bawēd. Sentence: 4   agar t\ōhm
Line: 10     
ī mādag pēš āyēd xōn bawēd, mādag aziš {!} nizārīh\ēd.

Line: 11     
Sentence: 5   tōhm ī mādag sard ud xwēd tazišn [ud] az pahlūg
Line: 12     
ud gōnag spēd, suxr ud zard. Sentence: 6   ud tōhm ī narān garm ud
Line: 13     
hušk, tazišn [ud] az mazg ī sar, gōnag spēd ud xašēn.

Line: 14     
Sentence: 7   hamē <ka> tōhm ī mādagān pēš be āyēd andar kadag gāh
Line: 15     
gīrēd, ud tōhm ī narān azabar ān be ēstēd, ān kadag\gāh
Line: 16     
purr be kunēd, har čē aziš {!} be parrēzēd, abāz ō
Line: 17     
xōn bawēd, pad ān ī <ragān ī> mādagān andar šawēd,
Line: 18     
pad hangām be zāyēd, šīr bawēd, u-š <padiš fraza\nd>
Line: 19     
parwarēd. Sentence: 8   čiyōn hamāg šīr az tōhm ī narān bawēd
Line: 20     
ō ān ī mādagān {!}. Sentence: 9   ēn čahār čiš nar <čahār> mādag gōwēd:
Line: 21     
asmān, ayōxšust, wād, ātaxš, nar, hagriz juttar
Page: 36   Line: 1     
bawēd ān āb ud zamīg ud urwar ud māhīg mādag, hagr\iz
Line: 2     
juttar bawēd. Sentence: 10   abārīg dahišn nar mādag [nar] b\awēd.

Line: 3     
Sentence: 11   čiyōn ān ī [nar] māhīg rāy gōwēd pad hangām
Line: 4     
ī pus-xwāhišnīh, pad ān tazāg āb, ēk hāsar drahnāy
Line: 5     
hast {ast} čahār ēk ī frasang, pad āb frōd šawēnd
Line: 6     
ud abāz āyēnd. Sentence: 12   andar ān madan ud šudan āgenēn kirb
Line: 7     
frāz sāyēnd, u-šān xāyag ēwēnag mayān be ōftēd, har
Line: 8     
ābustan {!} bawēnd.Chapter: XVI     XVI

IBd Location: 39,20     
IBd_39,20
TD1 Location: 101,7     
TD1_101,7
TD2 Location: 122,15     
TD2_122,15

Line: 9     
abar čiyōnīh ātaxš


Line: 10     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn panj ēwēnag ātaxš brēhēnīd
Line: 11     
ēstēd, čiyōn ātaxš ī bərəzisavang, ātaxš ī pēš ī oh\rmazd
Line: 12     
[ud] xwadāy waxšēd, ātaxš ī vohufrəyān, ātaxš
Line: 13     
ān ī andar tan ī mardōmān ud gōspandān. Sentence: 2   ātaxš ī urw\āzišt,
Line: 14     
ātaxš ān ī andar urwarān. Sentence: 3   ātaxš ī wāzišt, āt\axš
Line: 15     
ān ī pad abr, padīrag spinjaγr pad kōxšišn ēstēd.

Line: 16     
Sentence: 4   ātaxš ī spēništ ātaxš ān ī pad gēhān pad kār dārēnd.

Line: 17     
Sentence: 5   ātaxš-iz wahrām. Sentence: 6   az awēšān panj ātaxš ēk āb <ud> xw\arišn
Line: 18     
har xwarēd, čiyōn ān andar tan ī mardōmān.

Line: 19     
Sentence: 7   ēk āb xwarēd xwarišn xwarēd čiyōn ān andar urwa\rān
Line: 20     
pad āb zīyēd <ud> waxšēd; ēk xwarišn xwarēd,
Line: 21     
āb xwarēd, čiyōn ān ī pad gētīg pad kār dārēnd,
Page: 37   Line: 1     
ataxš-iz wahrām. Sentence: 8      ēk āb xwarēd ud xwarišn x\warēd
Line: 2     
čiyōn ātaxš ī wāzišt ān ī bərəzisavang {?}, ān an\dar
Line: 3     
zamīg ud kōf abārīg čiš. Sentence: 9      <ēn ātaxš ast ādur {!}
Line: 4     
farrōbay, gušnasp ud burzēnmihr> az bun-dahišn ohrm\azd
Line: 5     
čiyōn xwarrah dād. Sentence: 10   [ō] awēšān pad pāsbānīh ud
Line: 6     
panāhīh gēhān hamē [hamāg] waxšīd ud andar xwadāyīh
Line: 7     
tahmurab {!} mardōm pad pušt ī gāw <ī> srisōg az xwa\nirah
Line: 8     
ō abārīg kišwar hamē widārd hēnd; [ud] šab-ē
Line: 9     
mayānag ī zrēh [ādur-gāh] <pad> wād staft ādur-gāh
Line: 10     
kē-š ātaxš andar būd, čiyōn pad pušt ī gāw, pad ē g\yāg
Line: 11     
kard ēstēd, az wād, abāg ātaxš be ō drayā ōbast.

Line: 12     
Sentence: 11   awēšān har ātaxš čiyōn xwarrah pad gyāg-[ud]
Line: 13     
gāh ī ātaxš pad pušt ī gāw hamē waxšīd hēnd rōšn
Line: 14     
be bawēd, ān mardōmān pad zrēh abāz widērēnd {!}. Sentence: 12   ud jam
Line: 15     
andar xwadāyīh hamāg kār pad ayārīh awēšān har ā\taxš
Line: 16     
abērtar kard. Sentence: 13   u-š ādur farrōbay ō dād-gāh pad
Line: 17     
xwarrahōmand kōf ī pad xwārazm nišāst ēstēd {!?} ka-šān
Line: 18     
jam be kirrēnīd [ud] xwarrah ī kam az dast ī dahāg
Line: 19     
ādur ī farrōbay bōzēnīd andar xwadāyīh wištāsp šāh,
Line: 20     
pad paydāgīh az dēn, az xwārazm ō rōšn kōf pad kāwa\lestān {?}
Line: 21     
<ī> kāwal {?} [ī] deh nišast. Sentence: 14   čiyōn nūn-iz ānōh
Line: 22     
mānēd. Sentence: 15   ādur gušnasp {!} xwadāyīh kay husraw {!} pad ān ēwē\nag,
Line: 23     
panāhīh gēhān hamē kard. Sentence: 16   ka kay husraw {!} uzdēszār ī
Page: 38   Line: 1     
war ī čēčast hamē kand, abar ō buš ī asp nišast ud
Line: 2     
tār ud tom be zad, ud rōšn be kard uzdēszār kand;
Line: 3     
pad ham ānōh pad asnāwand {!} kōf, ādur gušnasp {!} be ō dād\gāh
Line: 4     
nišāst {!?}. Sentence: 17   ādur burzēnmihr xwadāyīh wištāsp šāh
Line: 5     
ham ēwēnag andar gēhān hamē wazīd <ud> panāhīh hamē
Line: 6     
kard. Sentence: 18   ka anōšag-ruwān zarduxšt, dēn āwurd <ud> pad
Line: 7     
rawāgīh dēn, <ud> abē-gumān[īh] kardan, wištāsp šāh
Line: 8     
ud frazandān pad dēn ī yazadān ēstād {!?} hēnd, wištāsp p\ad
Line: 9     
kōf ī rēwand pušt ī wištāspān gōwēnd, ō dād\gāh
Line: 10     
nišāst. Sentence: 19   awēšān har ādurān ātaxš ī wahrām, ha\māg
Line: 11     
tan im ātaxš ī gētīg. Sentence: 20   u-šān ān xwarrah padiš me\hmān,
Line: 12     
hangōšīdag ī tan ī mardōmān ka andar aškomb m\ādar
Line: 13     
frāz bawēd, ruwān-ē az mēnōg andar nišīnēd,
Line: 14     
ān tan zīndag ōh rāyēnēd; ka ān tan frōd mīrēd
Line: 15     
tan-ē ō zamīg gumēzēd, ruwān-ē abāz ō mēnōg šawēd.Chapter: XVII     XVII

IBd Location: 42,11     
IBd_42,11
TD1 Location: 124,8     
TD1_124,8
TD2 Location: 149,10     
TD2_149,10
DH Location: 68,10    
DH_68,10

Line: 16     
abar čiyōnīh gōkirin {?} draxt xwānēnd


Line: 17     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn hōm ī spēd gōkirin dra\xt
Line: 18     
xwānēnd, andar zrēh frāxwkard pad ān ī zofr war
Line: 19     
rust ēstēd. Sentence: 2   pad frašagird-kardār<īh> andar abāyēd;
Line: 20     
čē-š anōšagīh aziš wirāyēnd. Sentence: 3   gannāg mēnōg pad ān ī ōy
Line: 21     
hamēstār<īh> andar [pad] ān zofr {!!} āb wazaγ-ē hamē\stār]
Page: 39   Line: 1     
[andar] kirrēnīd ēstēd ān hōm be wināhē[n]d,
Line: 2     
ud abāz dārišnīh ān wazaγ rāy ohrmazd dah māhīg ī
Line: 3     
karr ānōh dād ēstēd, pērāmōn ī ān hōm hamwār hamē {!}
Line: 4     
gardēnd, hamē ēk-ē az ān māhīg<ān> sar ō wazaγ.

Line: 5     
Sentence: 4   [ān ud] im wazaγ, awēšān māhīgān mēnōg xwarišn hēnd.

Line: 6     
Sentence: 5   kū-šān xwarišn abāyēd, frašagird pad kōxšišn
Line: 7     
ēstēnd. Sentence: 6   ast gyāg ān māhīg araz āb<īg> nibišt ēstēd.

Line: 8     
Sentence: 7   čiyōn gōwēd mahist ān ī ohrmazd dāmān ān [ī] mā\hīg,
Line: 9     
ud mahist ān ī az gannāg mēnōg ān [ī] wazaγ pad
Line: 10     
tan <ud> zōr. Sentence: 8   [āb] mayān ī awēšān andar būd az har
Line: 11     
dāmān, pad be wisinēnd, jud ān ēk māhīg ast
Line: 12     
was ī panjāsadwarān. Sentence: 9   ēn-iz gōwēd ān māhīg ōwōn
Line: 13     
marag {!} andar ān ī zofr {!!} āb sōzan tēx mārišnī<g> āb
Line: 14     
padiš {!} be abzāyēnd ayāb ka kāhišn hēnd danēd. Sentence: 10   was ī
Line: 15     
panjāsadwarān rāy paydāg andar zrēh frāxwkard ra\wēd.

Line: 16     
Sentence: 11   u-š drahnāy and čand ast mard-ē pad tag ī
Line: 17     
tēz be rawēd bāmdād ka xwarsēd frōd šawēd, and\čand
Line: 18     
kū-š drahnāy xwēš rawēd az ān meh kirb hu\rust.

Line: 19     
Sentence: 12   ēn-iz gōwēd ān sālārīh ī dāmān ī ābīgān
Line: 20     
frahist-iz zīyēnd. Sentence: 13   wan ī was-tōhmag mayān ī zrēh
Line: 21     
frāxwkard rust ēstēd, u-š tōhm ī harwisp urwarān pa\diš.

Line: 22     
Sentence: 14   ast frārōn bizešk, ast tuxšag bizešk, ast
Line: 23     
hamāg bizešk gōwēd. Sentence: 15   andar ēwan ī ōy <gar> brē\hēnīd
Page: 40   Line: 1     
ēstēd ān gar sūrāgōmand hazār sad nawad
Line: 2     
bēwar <jōy> har bēwar-ē dah hazār bawēd. Sentence: 16   andar
Line: 3     
ān gar pand ābān dād ēstēd, āb az ānōh pad ān jōy
Line: 4     
widarag frāz rawēd pad haft kišwar zamīg. Sentence: 17   čiyōn ha\māg
Line: 5     
āb ī zrēh pad haft kišwar zamīg čašmag az ānōh.

Line: 6     
Sentence: 18   xar ī pāy rāy gōwēnd mayān ī zrēh frāxwkard
Line: 7     
ēstēd. Sentence: 19   u-š pāy , čašm šaš. Sentence: 20   ud gund , gōš ud
Line: 8     
srū ēk, tan spēd, mēnōg-xwarišn ast ud ahlaw. Sentence: 21   u-š ān
Line: 9     
šaš čašm pad čašm-gāh ud pad bālist ī sar,
Line: 10     
pad kōfān-gāh. Sentence: 22   pad ān šaš čašm sējōmandīh tarwēnēd
Line: 11     
<ud> zanēd. Sentence: 23   ān gund pad sar, pad kōfān,
Line: 12     
pad andarōn ī nēmag ī pahlūg; ud har gund-ē čand
Line: 13     
kadag-masāy. Sentence: 24   u-š and-čand kōf ī xwanwand. Sentence: 25   ān pāy
Line: 14     
har ēk ka nihād ēstēd pad zamīg, čand hazār mēš ka
Line: 15     
pad ham nišīnēnd, gird frōd āyēnd. Sentence: 26   xwurdag ī pāy-ē
Line: 16     
and-čand hazār mard abāg asp hazār wardyūn padiš {!}
Line: 17     
andar widerēnd. Sentence: 27   pad ān gōš māzandarān dehān be
Line: 18     
wardēnēd. Sentence: 28   ān ēk srū zarrēn homānāg sūrāgōmand u-š
Line: 19     
hazār srō padiš {!} rust ēstēd. Sentence: 29   ast uštar-zahā, ast asp\zahā,
Line: 20     
ast gāw-zahā, ast xar-zahā, meh-iz keh-iz. Sentence: 30   pad
Line: 21     
ān srū harwisp ān ī kōxšišnīg xrafstar wattar sēj be
Line: 22     
zanēd, be škennēd {!!}. Sentence: 31   ka ān xar andar zrēh gardan be dā\rēd,
Line: 23     
gōš be xamēd, hamāg āb ī zrēh <ī> frāxwkard pad
Page: 41   Line: 1     
čandišn be čandēnēd, be šēbēd kust <ud> nāfag. Sentence: 32   ka
Line: 2     
wāng kunēd hamāg dām ī ābīg mādag, ohrmazd dāmān ābus\tan
Line: 3     
be bawēnd ud hamāg xrafstar ī abīg ābus ka ān
Line: 4     
wāng ašnawēnd rēdag {?} be abganēnd. Sentence: 33   ka andar zrēh mēzēd
Line: 5     
hamāg āb zrēh yōjdahr be bawēd, pad haft kišwar
Line: 6     
zamīg. Sentence: 34   pad-iz ān čim ka bar hamāg pad āb rasēnd, an\dar
Line: 7     
āb mēzēnd. Sentence: 35   čiyōn gōwēd agar xar ī pāy be ō
Line: 8     
āb <yojdahrīh> dād hād harwisp āb ī pad zrēh abe\sīhēnēd
Line: 9     
hād az āhōgēnišnīh ī-š zahr ī gannāg mēnōg
Line: 10     
abar āb burd ēstēd pad marg ī dāmān ī ohrmazd. Sentence: 36   tiš\tar
Line: 11     
āb az zrēh pad ayārīh ī xar ī pāy rāy abērtar
Line: 12     
stānēd. Sentence: 37   ambar-iz paydāg sargēn ī xar ī pāy ast.

Line: 13     
Sentence: 38   čē agar was mēnōg xwarišn ast, pas-iz ān nām [ī] fra\wahr
Line: 14     
ī ābīg <pad> ragān ō tan šawēd, pad gōmēz, sar\gēn
Line: 15     
abāz abganēd. Sentence: 39   gāw hadayōš srisōg xwānēnd,
Line: 16     
<rāy> gōwēd pad bun-dahišn mardōm az kišwar ō kiš\war
Line: 17     
widārd hēnd. Sentence: 40   pad frašagird anōš aziš {!} ārāyēnd.

Line: 18     
Sentence: 41   gōwēd zīndag pad xwarrah ī ān ī aγrē mard pad
Line: 19     
srišwadag ēn zamīg wēš drubuštīh pērāmōn kard ēstēd,
Line: 20     
frašagird andar abāyēd. Sentence: 42   čamruš murw rāy gōwēd
Line: 21     
pad sar ī kōf harborz, har sāl was anērān {!} dehān {!} ō
Line: 22     
gird āyēnd pad šudan ō ērān dehān, zyān āwarišn ud
Line: 23     
wināhišnīh gēhān kardan. Sentence: 43   ēg burz yazad az ān zofr
Page: 42   Line: 1     
[rōstāg] war ī arang abar āyēd, ān-iz čamruš murw ul
Line: 2     
ēstēnēd, pad bālist ī hamāg ān ī buland kōf wazēd, ān
Line: 3     
hamāg anērān dehān čīnēd, čiyōn murw dānag. Sentence: 44   karšift
Line: 4     
rāy gōwēnd saxwan dānist guftan <dēn> andar ō war
Line: 5     
ī jam-kard burd, rawāgēnīd. Sentence: 45   ānōh abestāg pad uzwān ī
Line: 6     
murwān gōwēnd. Sentence: 46   gāw-māhīg rāy gōwēnd andar hamāg
Line: 7     
zrēh bawēd. Sentence: 47   ka wāng kunēd hamāg māhīgān ābustan {!} ba\wēnd
Line: 8     
ud hamāg xrafstarān ī ābīg rēdak {?} be abganēnd sēn
Line: 9     
murw [ī] <ud> sawāg pad any dar gōkān kard ēstēd.

Line: 10     
Sentence: 48   murw ī ašōzušt murw ī zōrbarag wahman. Sentence: 49   murw šuγd
Line: 11     
rāy gōwēnd abestāg pad uzwān dād ēstēd; ka gōwēd
Line: 12     
dēwān aziš {!} wirēzēnd ānōh bun kunēnd. Sentence: 50   nāxun ka
Line: 13     
afsūd ēstēd dēwān <ud> jādūgān stānēnd tigr homān\āg
Line: 14     
ō ān murw wihē<n>d ōzanē<n>d. Sentence: 51   ēd rāy ān murw nā\xun
Line: 15     
ka <kē> afsūd ēstēd stānēd xwarēd dēwān kār
Line: 16     
framāyēnd. Sentence: 52   ka [nē] afsūd ēstēd xwarēd, dēwān
Line: 17     
wināh padiš {!} kardan <nē> tuwān. Sentence: 53   abārīg-iz dadān ud
Line: 18     
murwān hamāg pad hamēstārīh xrafstarān dād ēstēd. Sentence: 54   či\yōn
Line: 19     
gōwēd [ka] murwān dadān hamāg pad hamēstārīh
Line: 20     
xrafstarān, jādūgān. Sentence: 55   ēn-iz gōwēd murw hamāg zīr,
Line: 21     
warāγ zīrtar bawēd. Sentence: 56   bāz ī spēd rāy gōwēd mar ī pad
Line: 22     
parr ōzanēd. Sentence: 57   kāskēnag murw malak ōzanēd pad ān hamē\stārīh
Line: 23     
dād ēstēd. Sentence: 58   kargās {!} ī zarmān-menišn ast kargās {!}
Page: 43   Line: 1     
nasā xwardan rāy dād ēstēd. Sentence: 59   ēdōn-iz warāγ [ī]<ud> sār
Line: 2     
ī gar <ud> gāw ī kōfīg, <ud> pāzan ud āhūg <ud> gōr
Line: 3     
<ud> abārīg dadān hamāg mār xwarēnd, ēdōn-iz abārīg
Line: 4     
<xrafstarān>. Sentence: 60   sagān pad hamēstārīh [dād ēstēd] gurg
Line: 5     
sardagān <ud> pānagīh gōspandān kardan rāy dād ēstēd.

Line: 6     
Sentence: 61   rōbāh pad hamēstārīh xabag dēw dād ēstēd. Sentence: 62   rasūg pad
Line: 7     
hamēstārīh garzag, abārīg xrafstarān ī sūrāxīg dād
Line: 8     
ēstēd. Sentence: 63   ēdōn-iz mušk wuzurg pad hamēstārīh kadūg dā\nag
Line: 9     
<ud> garzag dād ēstēd. Sentence: 64   zūzag pad hamēstārīh
Line: 10     
mōr ī dānag-keš dād ēstēd. Sentence: 65   čiyōn gōwēd zūzag har
Line: 11     
jār andar mōr xānag-ē mēzēd, hazār mōr be ōzanēd.

Line: 12     
Sentence: 66   zamīg ka-š dānag-keš abar rawēd, sūrāg be kunēd, ka\š
Line: 13     
zūzag abar rawēd sūrāg aziš {!} be šawēd ud rāst abāz
Line: 14     
bawēd. Sentence: 67   babrag ī ābīg pad hamēstārīh dēw ī andar āb
Line: 15     
bawēd dād ēstēd. Sentence: 68   hangird ēn hamāg dadān, murwān,
Line: 16     
māhīgān har ēk pad hamēstārīh xrafstar-ē dād ēstēd.

Line: 17     
Sentence: 69   kargās {!} rāy gōwēd az ān ī bulandtar-iz parwāz ka
Line: 18     
must-masāy gōšt pad zamīg <bawēd>, wēnēd; u-š bōy
Line: 19     
mušk azēr ī parr dād ēstēd, agar pad nasā xwardan
Line: 20     
gandagīh nasā aziš {!} āyēd, sar azēr ī parr abāz kunēd,
Line: 21     
abāz āsāyēd. Sentence: 70   asp ī tāzīg rāy gōwēd agar pad šab ī
Line: 22     
tārīk {tārīg} mōy-ē tāg pad zamīg sahēd wēnēd. Sentence: 71   xrōs pad hamē\stārīh
Line: 23     
dēwān jādūgān dād ēstēd, abāg sag ham-kār hēnd
Page: 44   Line: 1     
čiyōn gōwēd pad dēn az gētīg dāmān ān ī pad druz
Line: 2     
zadārīh abāg srōš ham-kār hēnd xrōs, ud sag. Sentence: 72   ēn-iz
Line: 3     
gōwēd winārd hād <mān> ka-m dād sag ī šu\bān,
Line: 4     
pasušhōrw, sag mānbān, ān ī wišhōrw. Sentence: 73   čē gōwēd
Line: 5     
pad dēn sag pad ān ī pad hastīh {astīh} ī mardōm ud ān ī
Line: 6     
gōspand ēdōn druz zadār čiyōn xūg. Sentence: 74   čē gōwēd pad
Line: 7     
čašm be ōzanēd hamāg nasrušt. Sentence: 75   ka wāng kunēd dard be
Line: 8     
ōzanēd. Sentence: 76      u-š gōšt ud pīh pad sēj ud dard az mardōmān
Line: 9     
be zadan bēšāz. Sentence: 77      ohrmazd tis-iz abē-sūd afrīd. Sentence: 78   čē
Line: 10     
har čiš-ē pad sūdagīh dād ēstēd. Sentence: 79   ka-š čim dānēd
Line: 11     
az dastwaran abāyēd pursīdan. Sentence: 80   čē-š panja {?} xūg pad ēn
Line: 12     
ēwēnag afrīd druz hamē ōzanēd.Chapter: XVIII     XVIII

IBd Location: 49,9     
IBd_49,9
TD1 Location: 70,2     
TD1_70,2
TD2 Location: 84,10     
TD2_84,10
DH Location: 44,18    
DH_44,18

Line: 13     
abar čiyonīh rōdīhā


Line: 14     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn ēn rōd az abāxtar [nēmag
Line: 15     
harborz] nēmag az harborz [ī] ohrmazd frāz tazēnīd.

Line: 16     
Sentence: 2   ēk ō xwarwarān arang, ēk ō xwarāsān weh rōd.

Line: 17     
Sentence: 3   az pas ī awēšān haštdah rōd az ham bun- [ī] xān frāz
Line: 18     
tazīd hēnd. Sentence: 4   čiyōn abārīg āb az awēšān pad was maragīh
Line: 19     
frāz tazīd ēstēd. Sentence: 5   čiyōn gōwēd ēdōn zūd zūd ēk az
Line: 20     
did ne tazīd hēnd, čiyōn mard-ē ašimwohū-ē {ašəm wohū-ē} az pad\isār
Line: 21     
be gōwēd. Sentence: 6   awēšān hamāg rōd az ham āb abāz ō ēn
Page: 45   Line: 1     
<dō> rōd gumēxt hēnd, ast arang rōd <ud> weh rōd awē\šān
Line: 2     
har pad kanārag[īh] ī zamīg hamē gardēnd,
Line: 3     
pad-iz zrēh widarēnd, ud hamāg kišwar xwārēnd, az ān
Line: 4     
har zahāg; [ī] pas har be ō zrēh ī frāxwkard ō
Line: 5     
ham rasēnd, abāz ō bun-[ī] xānān rasēnd aziš {!} be
Line: 6     
tazīd hēnd. Sentence: 7   čiyōn gōwēd pad dēn ōwōn čiyōn rōšnīh
Line: 7     
pad harborz andar āyēd, pad harborz be šawēd, āb-iz
Line: 8     
pad harborz be āyēd ud pad harborz be šawēd. Sentence: 8   ēn-iz
Line: 9     
gōwēd mēnōg ī arang az ohrmazd xwāst fradom
Line: 10     
harwispīn šnāyēnīdārīh weh rōd nēkīh aziš {!} [be
Line: 11     
xwāst kū] be dah, pas pad man a-margīh be dah. Sentence: 9   mē\nōg
Line: 12     
ī weh rōd az ohrmazd arang rōd rāy ēdōn xwāst
Line: 13     
dōšāram. Sentence: 10   ayārīh ēk andar did rāy pad ham-zōrīh frāz
Line: 14     
tazīd hēnd, čiyōn pēš az madan ī ēbgat a-tazišn frāz
Line: 15     
būd hēnd, ud ka druz be ōzanēnd a-tazišn abāz bawēnd.

Line: 16     
Sentence: 11   ān haštdah rōd mādagwar, ud az arang rōd <ud> weh rōd
Line: 17     
abārīg-iz rōdīhā az awēšān be tazīd hēnd. Sentence: 12   ān ī nāmči/štīgtar
Line: 18     
gōwēm: arang rōd, weh rōd, diglit rōd [weh
Line: 19     
rōd] - <kē> digtal-iz xwānēnd - frāt rōd, dāitī rōd,
Line: 20     
darγām rōd, zīndag rōd, harēw rōd, marw rōd, hēdmand
Line: 21     
rōd, xānšēr rōd, wātaini rōd, zišmand rōd, xujand
Line: 22     
rōd, balx rōd, mihrān rōd - hindūgān rōd xwānēnd - spēd
Line: 23     
rōd, turd rōd - kur-iz xwānēnd - xōrīg rōd -
Page: 46   Line: 1     
masragān-iz xwānēnd - harāz rōd, turmad rōd, na\inaidiš
Line: 2     
rōd, dārāja rōd, kāsag rōd, šēd rōd, paydāg\mayān
Line: 3     
<rōd>, čihrōmēhanāb {?!} rōd, <ud> mukrestān rōd. Sentence: 13   u\man
Line: 4     
gōkānīg gōwēm: arang rōd ān ī guft az harborz
Line: 5     
be āyēd pad sūrīg būm - kē-š šām-iz xwānēnd - pad
Line: 6     
agiptus būm - misr-iz xwānēnd - be widerēd u-š ān\ōh
Line: 7     
rōd ī nīw xwānēnd. Sentence: 14   weh rōd pad xwarāsān be wide\rēd,
Line: 8     
pad sēnd {sind} būm šawēd, pad hindūstan ō zrēh rēzēd
Line: 9     
u-š ānōh mihrān rōd xwānēnd. Sentence: 15   frāt rōd bun- [ī] xānān
Line: 10     
az wimand hrōm, pad sūrestān xwārēnd, ō diglit {!} rōd
Line: 11     
rēzēd u-š frāt<īh> ēd abar zamīg xwarišn kunēnd.

Line: 12     
Sentence: 16   paydāg ān bun - [ī] xānān manuščihr, kand, āb hamāg
Line: 13     
abāz ō ēk gyāg abgand. Sentence: 17   čiyōn gōwēd yazēm frāt ī
Line: 14     
purr māhīg xwad ruwān rāy kand manuščihr, āb
Line: 15     
stad, xwarēnīd. Sentence: 18   diglit {!} rōd az arman be āyēd, pad xu\zestan
Line: 16     
ō zrēh rēzēd. Sentence: 19   dāitīg rōd az ērān-wēz be āyēd
Line: 17     
pad kōf ī gurjestān be šawēd, az hamāg rōd xrafstar
Line: 18     
andar ān wēš. Sentence: 20   čiyōn gōwēd dāitī<g> rōd purr xra\fstar.

Line: 19     
Sentence: 21   darγām rōd pad sugud. Sentence: 22   zand rōd pad kōf ī pan\jestān
Line: 20     
widerēd abāz ō harēw rōd rēzēd harēw rōd az
Line: 21     
abarsēn gar be tazēd. Sentence: 23   hēdmand rōd pad sagestān, u-š
Line: 22     
bun-[ī] xānān az abarsēn gar. Sentence: 24   ēn jud az ān ī frās\iyāb
Line: 23     
spurd, rōd ī xānšēr pad kōmiš {?}. Sentence: 25   zišmand rōd pad
Page: 47   Line: 1     
kust ī sugud abāz ō xujand rōd rēzēd. Sentence: 26   xujand rōd pad
Line: 2     
mayān ī samarkand <ud> fragāna be šawēd, u-š rōd-iz
Line: 3     
ašārad xwānēnd. Sentence: 27   marw rōd, rōd ī xwarrahōmand, pad
Line: 4     
xwarāsān az abarsēn gar be tazēd balx rōd <az> abar\sēn
Line: 5     
kōf ī bāmīgān be āyēd, be ō weh rōd rēzēd. Sentence: 28   spēd
Line: 6     
rōd pad ādurbādagān, gōwēnd : dahāg āyaft az ahre\man
Line: 7     
<ud> dēwān ēdar xwāst. Sentence: 29   turd rōd - kur-iz xwā\nēnd
Line: 8     
- az zrēh ī kīglān be āyēd ō zrēh ī gurgān rēzēd.

Line: 9     
Sentence: 30   zāb ān rōd <ī> az adurbādagān be āyēd pad pārs ō zrēh
Line: 10     
rēzēd. Sentence: 31   bun [ī] xānān az spāhān pad xūzestān
Line: 11     
be widerēd, frāz ō diglit rōd rēzēd. Sentence: 32   u-š pad spāhān
Line: 12     
masragān rōd xwānēnd. Sentence: 33   harāz rōd pad tabarestān u-š
Line: 13     
bun- [ī] xānān az kōf ī damāwand. Sentence: 34   turmad rōd abāz ō
Line: 14     
weh rōd rēzēd. Sentence: 35   wandiš rōd pad pārt sagestān xwā\nēnd.

Line: 15     
Sentence: 36   kāsag rōd pad kāf {?} pad tūs šahr be āyēd, u-š
Line: 16     
ānōh kašaf rōd xwānēnd. Sentence: 37   ēn ham rōd ī weh, ānōh kāsag
Line: 17     
xwānēnd; pad-iz sind kāsag xwānēnd. Sentence: 38   paydāg mayān [ī]
Line: 18     
rōd čihrōmēhan {!?} ān ī pad kang-diz. Sentence: 39   dārāja rōd pad ērān\wēz,
Line: 19     
kē-š mān ī pōršasp {pōrušasp} pidar ī zarduxšt pad bār būd.

Line: 20     
Sentence: 40   abārīg a-mar āb ud rōd ud xānīg, kahas<īhā> ast
Line: 21     
awēšān bun ēk ēdōn pad šahr šahr gyāg gyāg pad nām
Line: 22     
nām xwānēnd. Sentence: 41   frāsiyāb rāy gōwēd kū-š andar zrēh kay\ānsē
Line: 23     
hazār xānīg be spurd ī asp-zahā, uštar-zahā,
Page: 48   Line: 1     
gāw-zahā, xar-zahā, meh-iz, keh-iz. Sentence: 42   u-š spurd andar
Line: 2     
ham zrēh man ī zarrēnōmand {?!} hēdmand rōd gōwēnd, u-š
Line: 3     
xān ī wātaini rōd haft āb ī nāydāg andar ham zrēh
Line: 4     
spurd, mardōm nišastag kard. Sentence: 43   pad dēn haftdah sardag
Line: 5     
āb gōwēnd: čiyōn āb ēk abar urwarān nišīnēd, dudīgar
Line: 6     
ān ī garān tazišn ast ī rōdīhā, sidīgar ān ī wārānīg
Line: 7     
āb, čahārom ān ī <čāhīg ān ī> armēšt, abarīg a-namči\štīg:
Line: 8     
panjom šuhr ī gōspandān <ud> mardōmān šašom gō\mēz
Line: 9     
ī gōspandān <ud> mardōmān, haftom xayūg {!} gōspandān <ud>
Line: 10     
mardōmān, haštom āb [ī] ān ī andar pōst ī gōspandān
Line: 11     
<ud> mardōmān, nohom ars ī gōspandān <ud> mardōmān da\hom
Line: 12     
xōn ī gōspandān <ud> mardōmān, yazdahom rōγn ī
Line: 13     
andar gōspandān <ud> mardōmān andar har axwān kā\mag,
Line: 14     
dwāzdahom xwēy gōspandān <ud> mardōmān, <sēzdahom
Line: 15     
ān ī andar pestān ī gōspandān ud mardōmān> pus pad\-iš
Line: 16     
parwarēnd. Sentence: 44   čahārdahom ān ī azēr ī ēwan ī urwarān. Sentence: 45   či\yōn
Line: 17     
guft har ēwan-ē āb-ē srešk pad tah, ātaxš čahār
Line: 18     
angust pēš pad-iš. Sentence: 46   pānzdahom šīr ī gōspandān <ud> mardō\mān.

Line: 19     
Sentence: 47   ēn harwisp pad waxšīh ayāb tanīgardīg abāz ō ēn
Line: 20     
ābīhā gumēzēd. Sentence: 48   čē <āb> ān ī tanīgardīg <ud> waxšīh har
Line: 21     
ēk ast. Sentence: 49   ēn-iz gōwēd ēn rōd ast arang rōd ud marw
Line: 22     
rōd <ud> weh rōd a-hunsand būd hēnd mēnōg ī awēšān an\dar
Line: 23     
gētīg tazēnd az āhōgēnišn [ī]<ud> a-rāmišt ī-šān dīd
Page: 49   Line: 1     
kū-šān andar ēbgatīh padiš būd, tā-šān <ohrmazd> zarduxšt
Line: 2     
be nimūd be dahēm kē-t hōm zōhr aw-iš rēzēd, drust
Line: 3     
abāz kunēd, pahrēz be gōwēd. Sentence: 50   ēn-iz gōwēd āb
Line: 4     
zōhr wēš ud hixr kam [zōhr wēš] mad ēstēd, pad
Line: 5     
sāl abāz ō bun- [ī] xān šawēd; ka hixr [wēš] ud zōhr
Line: 6     
har rāst abar mad ēstēd, pad šaš sāl abāz rasēd;
Line: 7     
ka hixr wēš ud zōhr kam pad sāl abāz rasēd. Sentence: 51   ōwōn\iz
Line: 8     
urwarān rōyišn pad ēn ēwēnag nērōg ō bun bawēnd.

Line: 9     
Sentence: 52   ēdōn-iz āfrīn ī ahlawān kunēnd pad ēn paymānag abāz
Line: 10     
ō xwad rasēnd. Sentence: 53   rōd ī wātaini rāy gōwēd frāsiyāb ī
Line: 11     
tūr be ō <wazr> spurd, ka hušēdar {ušēdar!} rasēd, asp-zahā {!}
Line: 12     
abāz tazēd. Sentence: 54   ēdōn-iz čašmagīhā zrēh kayānsē. Sentence: 55   kayānsē
Line: 13     
ēd tōhmag ī kayān ān gyāg ast.Chapter: XIX     XIX

IBd Location: 55,5     
IBd_55,5
TD1 Location: 75,12     
TD1_75,12
TD2 Location: 91,12     
TD2_91,12
DH Location: 49,2    
DH_49,2

Line: 14     
abar čiyōnīh warīhā


Line: 15     
Sentence: 1   gōwēd pad dēn ēn and čašmag ī ābān ō pay\dāgīh
Line: 16     
mad hēnd war xwānēnd, handāzag ī čašm ī mar\dōmān,
Line: 17     
awēšān čašmag ī ābān hēnd; čiyōn war ī čēčast,
Line: 18     
war ī sūbar, war ī xwārazm, war ī frazdān, war ī za\rrōmand,
Line: 19     
war ī aswāst, war ī husraw, war ī sadwēs,
Line: 20     
war ī urwēš u-šān gōkān gōwēm: war ī čēčast andar ād\urbādagān,
Line: 21     
garm-āb, jud-bēš tis-iz gyānwar andar
Page: 50   Line: 1     
bawēd, u-š bun ō zrēh frāxwkard paywast ēstēd.

Line: 2     
Sentence: 2   war ī sūbar pad abar-šahr [ud] būm, pad sar ī kōf ī
Line: 3     
tūs, čiyōn gōwēd sūd-bahr<īh>, hu-čašmī<h>, weh\ī<h>,
Line: 4     
abzāyišnīg<īh>, radīh aziš {!} be dād ēstēd. Sentence: 3   war
Line: 5     
ī xwārazm rāy gōwēd <ēn> sūd <ud> nēkīh aziš {!} be
Line: 6     
dād ēstēd aršišwang ī xwāstag tuwāngar<īh> [ī] hū\bahr<īh> {!}
Line: 7     
abzāyišnīg<īh> urwāhmanīh. Sentence: 4   war ī frazdān
Line: 8     
pad sagestān. Sentence: 5   gōwēnd āzād mard-ē ahlaw čiš-ē aw\iš
Line: 9     
abganēd, padīrēd, ka ahlaw, abāz ō bērōn āb ab\ganēd;
Line: 10     
ān-iz bun čašmag ō zrēh frāxwkard paywast ēs\tēd.

Line: 11     
Sentence: 6   war ī zarrōmand pad hamadān gōwēnd. Sentence: 7      war ī asw\āst
Line: 12     
rāy paydāg ān ī a-winast-ē [ī] ast hamwār an\dar
Line: 13     
zrēh hamē tazēd. Sentence: 8   ōwōn rōšn xwarrahōmand čiyōn
Line: 14     
gōwēd xwaršēd payrōg mad <ayāb> war ī aswāst rāy
Line: 15     
dīd. Sentence: 9   andar ān āb [ī] pad frašagird [abāyēd] rist wirā\stan
Line: 16     
rāy andar abāyēd. Sentence: 10   war ī husraw pad panjāh fras\ang
Line: 17     
<ī> war ī čēčast war ī sadwēs ān ī nibišt pad
Line: 18     
mayān ī zrēh frāxwkard ān ī pūidīg. Sentence: 11   gōwēd pad da\mandān
Line: 19     
zofr-ē ast hamwār <dūd> aziš {!} āyēd; har
Line: 20     
čiš andar abganēnd jud az gyānwar, u-š padīrēd,
Line: 21     
ka-š gyānwar awiš andar abganēnd frōd barēd. Sentence: 12   mardō\mān
Line: 22     
gōwēnd az dušox čašmag-ē padiš {!} ast. Sentence: 13   war ī
Line: 23     
urwēš pad pušt <ī> hugar ī buland.Chapter: XX     XX
Page: 51  
IBd Location: 56,14     
IBd_56,14
TD1 Location: 89,16     
TD1_89,16
TD2 Location: 108,8     
TD2_108,8
DH Location: 59,8    
DH_59,8

Line: 1     
abar čiyōnīh kabīg ud xirs


Line: 2     
Sentence: 1   gōwēd jam ka xwarrah aziš {!} be šud, bīm ī
Line: 3     
dēw rāy dēw-ē pad zanīh kard, ud jamag xwahar būd,
Line: 4     
pad zanīh ō dēw-ē dād. Sentence: 2   u-šān kabīg ud xirs dumb<ō>\mand
Line: 5     
abārīg wināhišnīg sardag aziš būd hēnd. Sentence: 3   ēn-iz
Line: 6     
gōwēd azdahāg, andar xwadāyīh, juwān zan<-ē> dēw
Line: 7     
abar hišt, ud juwān mard<-ē> abar parīg hišt; u-šān
Line: 8     
pad dīdar ī ōy marzišn kard, ān ēk gušnīh zangīg,
Line: 9     
syā-pōst aziš {!} būd. Sentence: 4   ka frēdōn mad, [ō] awēšān az
Line: 10     
ērān-šahr dwārist pad kanārag ī zrēh nišastag kard.

Line: 11     
Sentence: 5   nūn <pad> dwāristan ī tāzīgān abāz ō ērān-šahr gum\ēxt
Line: 12     
hēnd.Chapter: XXI     XXI

IBd Location: 57,5     
IBd_57,5
TD1 Location: 99,3.  
TD1_99,3
TD2 Location: 120,3     
TD2_120,3


Line: 13     
Sentence: 1   abar radīh ī mardōmān <ud> gōspandān har čiš-ē
Line: 14     
pad dēn gōwēd kū<-m> fradom mardōm sardag,
Line: 15     
gayōmart {gayōmarϑ !} brēhēnīd rōšn ī spēd-[ī] dōysar. Sentence: 2   ōy meh
Line: 16     
be dīd, ōy <nē> rad; čē zarduxšt rad [tom] hamāg čiš
Line: 17     
radīh az zarduxšt būd. Sentence: 3   xarbuz ī spēd sar frōd dā\rēd,
Line: 18     
buzān rad, fradom <az> awēšān sardagān <ōy> dād
Line: 19     
mēš ī syā ī dabr ī spēd-ērwār mēšān rad, fradom az
Page: 52   Line: 1     
awēšān sardagān ōy dād. Sentence: 4   uštar ī spēd-mōy ušnūg ī
Line: 2     
kōfān uštarān rad. Sentence: 5   fradom gāw ī syā-mōy zard-ušnūg
Line: 3     
dād ān ast gāwān rad. Sentence: 6   fradom asp ī arus ī zard-gōš
Line: 4     
šēd-wars, spēd čašm-pōst, frāz brēhēnīd, ān ast asp\ān
Line: 5     
rad. Sentence: 7   xar ī spēd, gurbag-pāy xarān rad. Sentence: 8   fradom az
Line: 6     
sag, sag ī arus ī zard mōy brēhēnīd, ōy ast sagān
Line: 7     
rad. Sentence: 9   xar-gōš ī hōr frāz brēhēnīd, ōy ast frāx-raftā\rān
Line: 8     
{!} rad; awēšān dadān dast-hammōg hēnd, čē geriš
Line: 9     
ag hēnd. Sentence: 10   fradom az murwān sēn ī angurāg dād,
Line: 10     
ōy rad čē [čē] karšift rad, - čarg xwānēnd -, ān
Line: 11     
dēn ō war <ī> jam-kard {!} burd. Sentence: 11   fradom az rasūgān kā\kom
Line: 12     
ī spēd brēhēnīd, ōy ast rasūgān rad. Sentence: 12   čiyōn gōwēd
Line: 13     
kākom ī spēd <ō> awēšān hanjaman ī amahraspan\dān
Line: 14     
be mad. Sentence: 13   karr-māhīg araz dāmān ī abīgān rad. Sentence: 14   dāi\tī
Line: 15     
rōd tazāgān <ābān> rad. Sentence: 15   dārāja rōd rōd-bārān rad,
Line: 16     
čē-š man ī pidar zarduxšt pad bālāy, zarduxšt ānōh
Line: 17     
zād. Sentence: 16   arus ī razūr, razūrān rad. Sentence: 17   hugar ī buland āb
Line: 18     
ardwīsūr padiš {!} tazēd <ud> jahēd bālistān rad. Sentence: 18   ānōh
Line: 19     
star ī sad gardišn, azabar dubarān rad. Sentence: 19   hōm ī
Line: 20     
hūd bajagān urwarān rad. Sentence: 20   gandum stabr-dānag jōrdāgān
Line: 21     
rad. Sentence: 21   dramna {dramanag ?} ī daštīg a-bajagān rad. Sentence: 22   alum ī hāmīnīg
Line: 22     
gāwars-iz xwānēnd- kōdak dānag jōrdāgān rad.

Line: 23     
Sentence: 23   kustīg wistaragān rad. Sentence: 24   bāzābān zrēhīhā rad. Sentence: 25   mard
Page: 53   Line: 1     
ka āgenēn frāz rasēnd, ān ī dānāgtar rāst-gōwišntar
Line: 2     
rad. Sentence: 26   ēn-iz gōwēd pad dēn kū-m ān-ē harwisp axw ī {!} ast\ōmānd {!}
Line: 3     
<man> ohrmazd dād hamāg ēk hēnd čē rāy [ud]
Line: 4     
xwarrah [ī] <ud> xwēš-kārīh pad gēhān was ast, har [čē]
Line: 5     
ān ī weh warzēd <ud> kunēd ā-š āb, arz <wēš>. Sentence: 27   čē
Line: 6     
āb rāy hamāg hamāl dād, {be} ardwīsūr āb [ī] mahist
Line: 7     
āb ī xwanirah, <harwisp āb andar> asmān zamīg arzēd
Line: 8     
jud az arang rōd weh rōd. Sentence: 28   az urwarān mōrd xormā