TITUS
Work: Denk. 
Dēnkard
Book: VII 
Book 7

On the basis of the edition by
Mohammad taghi Rashed-Mohassel,
Dēnkard Book 7,
Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies 1381

electronically prepared Ibrahim Shafiee,
Tehran 2016;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 19.11.2017
Page of ed.: 351 
Chapter: Intr.  
Paragraph: 0  
šnāyišn dādār ohrmazd pad-iz spurr-āfrīgānīh wisp-āgāhīh pēsīd dēn <ī> māzdēsn andar gēhān


Paragraph: 1     haftom abar abdīh ī dēn <ī> māzdēsn mahist āštag spitāmān zarduxšt, ān čē ōy warzāwand pad ohrmazd āštagīh u-š dēn pad gōwišn ī ohrmazd būd-andar wištāspšāh kišwarīgān wābarīgānīhistan, az nigēz ī weh dēn.
Paragraph: 2     
be pēš az ān čē weh-dēn čihr ud dahišn <ud> rawāgīh u-š padīriftār ī fradom pad mēnōg ud gētīg ud az ān pas waxšwarān ud frestagān ud āwarēnīdārān ī andar zamānag yašt frawahr zarduxšt u-šān nihang-ē az gōwišn ud warz padiš andar mardōm pad waxšwarīh wābarīhist hēnd, nibišt čimīg.
Paragraph: 3     
hād az dēn māzdēsn nigēz ī weh dēn čihr ohrmazd xēm u-š dahišn pad ham wiyāftīh ī fradom dām wahman amahraspand; ud rawāgīh fradom mēnōgīhā andar amahraspandān abārīg yazadān mēnōgān yazadān; ud Page of ed.: 352  gētīgīhā andar gayōmart ī fradom mard pad hangirdīg bowandag padīriftārīh ī az dādār ohrmazd.
Paragraph: 4     
ud niyāzag wizārdārīh ī andar xwēš zamānag pad menīdārīh ud padiš wānīdārīh ī druǰ ī ān zamānag ud petyārag, u-š az dādār hammōg-menišn hamāg ān ī ohrmazd dēn, gōwišn fradom.
Paragraph: 5     
az weh-dēn paydāgīh ī abar bawišn dahišnīh ī spās ī ōy ī bawēnīdār ud dādār spenāg-mēnōg abar mardōm fradom niyāzag ēn : nēk amā! ohrmazd dahišn hēm. ud ān ī abdom abar bōxtagīh čār ī mardōm pahlom ēn gaiiŌàn kunišn pahlom: nūn ka-š wēmārēnīd axwān ī mardōm, nūn ka ēbgat ō dāmān mad.
Paragraph: 6     
mardōmān ī az paywand ī gayōmart čiš-ē ēn weh ka kār ud kirbag kunēnd u-š kunišn ān ī xwēš hamēstār druǰ wānīdan. handāzag-dahišnīg ō paywandīg, kū-tān har ēk frēzbānīg ast xwēš hamēstār druǰ wānīdan. ān ī padiš bawēd. a-petyāragīh ud abēzagīh ī dām az ēbgat; ud ast ān kār dādār dahišn awiš būd.
Paragraph: 7     
ud ēn-iz az weh-dēn paydāg : pad ān ī gōwišnīh aršūxt gayōmart ō ān ī amahraspandān huaxwīh mad garodmānīg.
Paragraph: 8     
ud pas az gayōmart andar zamānag zamānag ī yašt frawahr spitāmān zarduxšt hamē bahr aziš, čand dānišn ī āgāhīh ud kunišn bōzišn ī mardōm ī ān āwām padiš ō paydāgīh mad, abāyišnīg būd; čē pad hampursagīh ī ō dādār ud čē ā-š abar burdārīh ī abartarīg pad dādar framān az yazadān. andar weh-dēn paydāg nām parwastag ī waxšwar ud padīraftār, rāyēnīdār Page of ed.: 353  ōšmurdag.
Paragraph: 9     
čiyōn widard gayōmart dudīgar az gētīgān, ō mašē ud mašyānē ī gayōmart fradom zahag. pad gōwišn ī ohrmazd paydāg guft ō awēšān, ka-š dād būd hēnd, : mardīd dād hēd pid ī pid ī harwisp ī axw ī astōmand ud ēdōn ašmā mard ma dēwān yazēd čē-m bowandag-mēnišnīh dārišn ō ašmā pahlom frāz dād; kār ud dādestān bowandag-mēnišnīhā be nigerēd.
Paragraph: 10     
u-šān stāyīd dādārīh ī ohrmazd ud abar raft hēnd pad xwēškārīh, u-šān kard kām ī dādār. pargānēnīd was kār ī gēhān sūd. warzīd xwēdōdāh pad zāyišn paywandišn ud purr-rawišnīh ī andar gēhān-dahišnān ī mardōm kirbagān pahlom.
Paragraph: 11     
nimūd dādār ō awēšān jōrdā-kārišnīh. čiyōn pad gōwišnīh ī ohrmazd paydāg : ēd mašē ī gaw u-t ēd jōrdā u-t awēšān abzār ī abārīg ud az nūn frāz weh dānē!.
Paragraph: 12     
ēn-iz az weh-dēn paydāg, kū-š guft ohrmazd ō hadiš, pad ahlāyīh abar arzānīg ēk az yazadān, : hadiš ī pad ahlāyīh abar arzānīg abar rawē ō mašē ud mašyānag ud zahag-iš ān ī ōy jōrdā nān az mašē ud mašyānag ān ī awēšān āfrīnēnē ul az ašmā ēd jōrdā rasād čiyōn az ohrmazd ud amahraspandān ō ašmā mad. az ašmā be ō paywandān ī ašmā jōrdā rasād pad a-petyārgarīh ī az dēwān. srāyišn ahunawār pad abāz ēstišnīh ī dēw ud druz.
Paragraph: 13     
ud raft hadiš pad ahlāyīh abar arzānīg ō mašē ud mašyānag u-š zast ān ī ōy jōrdā nān az mašē ud mašyānag u-šān dād Page of ed.: 354  u-š awēšān āfrīnēnīd ul az ašmā ēd jōrdā rasād čiyōn az [amahraspandān čiyōn] ohrmazd ud amahraspandān ō ašmā mad. az ašmā ō paywandān ī ašmā rasād pad a-petyārgārīh ī az dēwān. u-š srūd ahunawar pad abāz ēstišnīh ī dēw ud druz.
Paragraph: 14     
ud az yazdān nigēzišn mad hēnd mašē ud mašyānag ō-z wistarag-kardārīh ud šubānīh ud āhengarīh ud drugarīh ī hammis warzīgarīh wāsatryōšīh pēšīgān ud kirrōg-išān fradomīh. ud raft az awēšān pad paywand handāzag-dahišnīg ud gēhān wistarišnīg ō "pēšagān andar pēšagān" purrīh.
Paragraph: 15     
ud pas az ān waxš-abar-barišnīg mad ō sāmag ī awēšān pus ud hampaywandān abar niyāg-iz. ī ō kišwar kišwar ud kustag kustag ī gēhān ān dranāy dādār ō ān kišwar ud kustag wizīd u-š rawišn ud wistarišn purrīh būd ī mardōm pad kišwar kišwar, kustag kustag.
Paragraph: 16     
ud pad any hangām mad ō vaēgered ud hōšang ī pēšdād abar winārdan andar gēhān dād ī dehigānīh, gēhān-warzīdārīh ud dahibedīh, gēhān pānagīh.
Paragraph: 17     
u-šān pad ham-hāgīh ud dēn dādī<h> ud ham-nērōgīh winārd dahibedīh, ud warzīdārīh ī gēhān pad rawāgīh ud winārišn-paywandišnīh ī ohrmazd dāmān dēn dād ī ohrmazd.
Paragraph: 18     
u-š zad hōšang pad ān xwarrah srišwadag ān ī mazan dēw haft ham-wišūdag ī xēšm.
Paragraph: 19     
az ān pas mad ō tahmurep ī zēnāwand. u-š wānīd pad ān xwarrah dēw ud mardōm ī wadag, ǰādūg parīg u-š abāz abgand uzdēs-paristagīh ud rawāgēnēd andar dāmān niyāyišn, paristišn ī dādār. u-š Page of ed.: 355  burd ganāg-mēnōg, frāz wašt ō asp kirb, sīh zamestān.
Paragraph: 20     
ud mad andar an zamānag pad ān ī ohrmazd hampursagīh ō ǰamšēd ī wiwanghānān u-š az čahār pēšag ī dēn ī ast: "āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh ud hu-tuxšīh" padīrīft čahār pēšag ī ast: "āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh ud hu-tuxšīh" ud padiš frāxēnīd. ud wālēnīd ud waxšēnīd gēhān ud winārd pad paymān ī ōz dām a-marg ud a-zarmān asūyišn ud a-sōyišn <ud> a-pōyišn ud frāx ud pourušēdā.
Paragraph: 21     
ud andar weh-dēn pad gōwišn ī dādār ohrmazd ō ǰam paydāg : "ēg ān ī man gēhān frāyēn, marag wēš be kun! ud ēg ān ī man gēhān wālēn, frabīhtar be kun!, ud ēg az man padīr gēhān srāyišn ud parwarišn ud sālārīh ud abar nigāhdārīh. ēdōn be kun, <kū> kas abar ōy ī did rēš ud ziyān kardan tuwān bawād.
Paragraph: 22     
u-š padīrift ud kard ǰam čiyōn-iš framūd ohrmazd.
Paragraph: 23     
u-š pad ham xwarrah frāxēnīd zamīg se srišwadag az ān meh čiyōn pēš az ān būd. u-š kard pad ān ī ōy xwadāyīh a-marg pah ud wīr ud any dahišn āb, urwar ud xwarišn ud xwārišn anabesīhišn.
Paragraph: 24     
ud ēn-iz az weh-dēn paydāg kū-š kard gēhān pad xwašīh čiyōn garōdmān u-š az dādār <ī> wisp-framān abar pād ī dām az abesīhišn pad malkūsān zamestān, kard ǰam-kard war ud any-iz was abdīh az weh-dēn paydāg.
Paragraph: 25     
ud mad andar any āwām az dādār framān ō frēdōn ī asfīgānān ka būd andar burdār uruspar az wāstaryōšīh bahr ī dēn pēšag pad Page of ed.: 356  baxšišn ī az ān ī ǰam xwarrah [ud] padiš pērōzgarīhēd. ud frēdōn pad ān pērōzgarīhēd pašox-guftār būd dahāg az burdār uruspar u-š dardēnīd ud stardēnīd ān waz ōz [ud] druz.
Paragraph: 26     
mad ō sālag frāz raft abar ān ī ōy zanišn u-š pad ān pērōzgarīh wānīd dahāg bōxt ud āsānēnīd az-iš dāmān. wānīd māzandarān mādayān. spōxt ān ī awēšān wizend ud ziyān [ud] az kišwar ī xwanirah. baxt xwanirah kišwar pusarān se.
Paragraph: 27     
u-š az wāstaryōšīh ī dēn sidīgar pēšag nihuft seǰ ud ēnīgīh spōzīdān biziškīh. ud nimūd ō mardōmān any-iz was kard abd ud gēhān sūd-kārīh.
Paragraph: 28     
ud mad andar frēdōn zīndagīh ō ēreǰ ī frēdōnān ham waxš az dādār abar-barišnīh ud padiš pargand ud warzīd ērīh dād, dōšīd ān ī pahlom yān <ī> pad xwāyišn ī az pid ī frēdōn u-š mad az dādār ān yān pad āfrīn ī frēdōn.
Paragraph: 29     
ud mad andar mād ō nab ī frēdōn ēreǰ nāf raft abāg nēryōsang yazad ō manušxwarnar u-š purr-rawišnīh būd ī ēreǰān tōhmag.
Paragraph: 30     
ud mad ō manušcihr ērān-dahibed u-š padiš kard was abd-kard kār ud wānīd salm ud tōz pad ān ī ēreǰ kēn passox-guftār būd friyānān anēr deh ud winārd xwadāyīh ī ērān frāxēnīd ud ābādēnīd ērān-šahr, pērōzēnīd er-deh abar anērān.
Paragraph: 31     
pad any zamānag mad ō ōzō ī tōhmāspān ī manušcihr ī ērān dahibed nāf pad ān xwaš ud xwarrah hamist zāyišn. mad ō burnāygārīh ud mard-paymānīgīh andar aburnāyīh. pad warzkārīh wišād ō Page of ed.: 357  ērān dehān wārān mād abar raft ō zad<an> anērān. spōxtan, bēwārēnīdan ī az ērān-šahr. u-š zad ērān-šahr hanāsēnīdār dahīg ǰādūg ī ōy ham-hunušagān. bīmēnīd frangrāsyāg ī tūr ud waxšēnīd, ābādēnīd ērān-šahr ud abzūd[an] ud andar ērān-šahr was rōdān ud rōstagān.
Paragraph: 32     
pad any zamānag mad ō sāmān karešāsp az artēštārīh bahr ī dudīgar dēn pēšag. pad baxšišn ī az ī ān ǰam xwarrah u-š padiš zad gaz ī sruwar ī asp-ōbār, mard-ōbār ud gandarw ī zarr pāšnān dēw; any-iz was dēw-dahišn petyār ud dām murnǰēnīdār druz.
Paragraph: 33     
pad any zamānag mad ō kaykawād ī kayān niyāg, padiš winārd ērān xwadāyīh; abar xwēš paywast xwadāyīh pad kayān tōhmag was kard padiš warzāwand dāmān sūdgār.
Paragraph: 34     
ud mad ō pādhusraw ī ērēfšwa ī tāz ī tāzīgān šāh pad ašwahišt amahraspand āštagīh u-š pazdēnīd[an] padiš az xwēš ram āz dēw abāg ham-awādag ī pad murnǰēnīdan ī ān ī ōy ram ō ān ram dwārist ēstād pad ulīh franāmišnīh ī bahr ī ō rad ī buland az ašwahišt amahraspand nimāyišn čiyōn ān bahr māhīg kirb pad rōd nibastan ud ō yazišn ī zarduxšt mad paydāg.
Paragraph: 35     
pad any zamānag mad ō kayāraš brādarān, kawād nāf ud būd hēnd; padiš harwisp arwand ud tagīg pahrēzōmand ud škaft-kardārīh; ud az awēšān ān ī meh brād, kāyōs, abar grift xwādāyīh ī haft kišwar; būd was warzān ud purr-xwarrah.
Page of ed.: 358 
Paragraph: 36     
ud ham zamānag mad ō ōšnar ī purr-zīr būd ī az ān ī ǰam xwarrah ka būd andar mādar aškamb. u-š hammōxt pad gōwišn ī az mādar aškam was abdīh ō mād u-š pad zāyišn zad ganāg-mēnōg pad passox-guftārīh ī frašnān ī mar ī fračya (frāzīh?) ī dēwēsn.
Paragraph: 37     
ud mad ō framādārīh ī kāyōs būd pad ān ī ōy xwadāyīh haft-kišwar rāyēnīdār u-š axwbed. hammōxt wimand-gōwišnīh any-iz was mardōm-sūd frahang ud ēraxtōmand anēr pad passox-guftārīh handarzēnīd ēr deh pad ān ī hu-frhixttom handarz.
Paragraph: 38     
ud mad ō kaysyāwaxš ī bāmīg padiš dēsīd kang-diz <ī> abd-kard [pad] andar dārišnīh, ud pānagīh, was warz xwarrah ud rāz ī dēn ī aziš, wirāyišn ī āwām ud abāz-ārāstārīh ī ērān-xwadāyīh, abāz-paywandišnīh ī amāwandīh, pērōzgarīh ō ān ī ohrmazd dēn paydāg.
Paragraph: 39     
mad ō kayhusrō ī syāwaxšān padiš wānīd ud zad frangrāsyāg <ī> tūr ī ǰādūg, u-š ham-wišūdag wēkēragān keresawzd ud any was gēhān-murnǰēnīdār wattar ud āyōxt ō ān uzdēszār ī abar bār ī war čēčast zad, škast ān ī škaft druzīh.
Paragraph: 40     
abāyišnīgīh ī pad frašagird abzārīh rāy pad nam-iz ī az ān waxš ēwarzīd ō rāzīg gyāg padiš a-marg-dāštār tan frašagird pad dādār kām.
Paragraph: 41     
ud mad az ā pas ō spitāmān zarduxšt ō dādār ohrmazd hampursagīh; u-š padīrift az wisp-āgāh dādār ohrmazd āfrīnēd azišgāh hangirdīg ud ōšmurdīg-iz āsrōnīh ud artēštārīh ud wāstaryōšīh ud hutuxšīh, dānišn kunišn āgāhīh hāmbār ī dēn Page of ed.: 359  <ī> māzdēsn āwurd pad dādār framān ō kaywištāsp šāh rōšnēnīd pad ān ī meh rōšnīh andar ōy abartom yazdān dahibed kišwar frazānagān. rawāgēnīd andar kišwar ī haft pad hu-saxwanišnīh ī az dām paywandišn ī ō frašagird.
Paragraph: 42     
ud padiš kardārīh ī ōy ī pusarān ōšīdar, ōšīdarmāh ud sōšāns frašagird andar axwān ī dāmān ī ohrmazd a-marg nihangīhātar aziš warz xwarrah abdīh nihang-ē azēr nībištan windīd ēstēd.
Paragraph: 43     
ud any-iz būd hēnd pēš az zarduxšt waxšwar ī andar dēn <ī> mazdēsn a-guft-nām čē paydāg gāhīhā az mēnōgān and-ē ō ōy ī pēšōbāytar ōh mad. mardōm pad xwāhišn, pursišn ī ān čiš ēdōn griftār būd hēnd čiyōn nūn pad xwāyišn, pursišn ī dēn. ān zamānag ōh abāyistan nūn abāyēd; čē har mardōm pad dēn āgāh kard estēd [ud].Page of ed.: 361 
Next partThis text is part of the TITUS edition of Denkard Book 7.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 19.11.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.