TITUS
Codex Suprasliensis
Part No. 93
Previous part

Folio: 93  
Page of edition: 185     
Pagina: a  
Line: 1     дастъ ῾о ње̑ю ῾отъвѣтъ · мечемъ оу̑мо-
Line: 2     
рити я · свѧта῾я же ῾идоста радоу̑ѭ-
Line: 3     
шта сѧ · ῾и по̑ѭшта ῾и глагољѫшта ·
Line: 4     
съпасе насъ скръбѧшти῾ихъ насъ ·
Line: 5     
῾и ῾отъ ненавидѧштиїхъ насъ прѣ-
Line: 6     
може · во῾ини же на то оустав᾽ь῾эни᾽и ·
Line: 7     
въӡ᾽ьмъше мечъ ῾отъсѣкошѧ главѣ
Line: 8     
свѧтоу̑ю · ῾и съкон᾽ьчаста сѧ въ ῾испо-
Line: 9     
вѣдани῾и хрисостовѣ · мѫжи же кр᾽ь-
Line: 10     
сти῾яни пришедъше въӡѧшѧ тѣле-
Line: 11     
сѣ ҃стоу̑ю · ῾и добрѣ съпрѧтавъше по-
Line: 12     
ложишѧ на мѣстѣ · нарочитѣ · дъ-
Line: 13     
во̑ю пъп᾽ьриштоу въ даљѧ ῾отъ римъ-
Line: 14     
ска града · мѫчена же бывъша свѧ-
Line: 15     
тая · терентии ῾и ῾африканъ · маѯи-
Line: 16     
мъ же ῾и помпи᾽и · ῾и дроужина ῾ихъ
Line: 17     
при ҃цроу ῾и томителю · декиа · ῾и оу̑῾а-
Line: 18     
лериа · ῾о насъ же цѣсарьствоу̑ѭштѹ
Line: 19     
господоу нашемоу ҃їс ҃хсоу · ῾эмоуже
Line: 20     
слава ῾и дръжа в᾽ь вѣкы вѣкомъ
Line: 21     
῾аминъ ·:·Chapter: 16 
Cap. 16


Line: 24     
мѣсѧца марта ҃ка · житиэ прѣподобънааго
Line: 25     
҃῾оца нашего ῾исааќи моностыра далматъска/г҃о ·:·
Line: 26     
По поклоњении ҃прѣстааго ῾и покла-
Line: 27     
ня῾эмааго кръста · ҃га ῾и бога
Line: 28     
῾и съпаса нашего ҃їс ҃хса · коуми-
Line: 29     
рослоужени̑ю оу̑же ῾отъвръженѹ
Line: 30     
бывъшоу · в᾽ьса подънебесъ-

Page of edition: 186     
Pagina: b  
Line: 1     
ская · просвѣтишѧ сѧ · ῾апостольск҃о-
Line: 2     
мъ пропроповѣдани῾эмъ · ӡане и
Line: 3     
ч᾽ьстъныи цѣсар᾽ь костантинъ ·
Line: 4     
поӡдѣ нѣкъгда бож᾽ьствъны῾имъ
Line: 5     
доухомъ в᾽ьсеѧ насељеныѧ цѣсар/-
Line: 6     
ства · дръжавѫ прѣ῾имъ · ῾и свѧ-
Line: 7     
тааго ῾освѣштения съподобивъ
Line: 8     
сѧ · ῾и оу̑вѣдѣвъ господа нашего
Line: 9     
҃їс ҃хса ҃ба ῾истин/нааго сѫшта · тъ
Line: 10     
пръвы᾽и цѣсар᾽ьствова въ рим᾽ьстѣ
Line: 11     
градѣ · ῾и коумирѧ ῾отъврьже · мн҃о-
Line: 12     
гоглавъны᾽и же ῾и много῾обраӡъны-
Line: 13     
᾽и ӡми᾽и · ди῾яволъ · ῾ино коумирослѹ-
Line: 14     
жениэ · ῾ари῾янъскѫ̑ѭ хоулѫ ῾иӡо-
Line: 15     
брѣте · въ д᾽ьни бо прѣдъречена῾а-
Line: 16     
го кр᾽ьсти῾янааго цѣсара костантi-
Line: 17     
на · бѣ нѣкто преӡвутеръ · ῾отъ ῾а-
Line: 18     
леѯандръскыѧ свѧтыѧ ҃бжиѧ цр᾽ь-
Line: 19     
кве · пагоубьникъ ῾обраӡомъ · ῾и в᾽ь-
Line: 20     
сѣкоѧ ди῾явола ῾и врага доуш᾽ь на-
Line: 21     
шихъ хоулы ῾обрѣтельникъ пръ-
Line: 22     
вы᾽и · тъ ҃сты῾имъ ῾епискоупомъ
Line: 23     
῾и мѫченикомъ петромъ · божи῾э-
Line: 24     
мъ ῾ављени῾эмъ · ῾отълѫченъ бы҃с ῾о-
Line: 25     
тъ свѧтитељьскыѧ слоужъбы ·
Line: 26     
῾обраӡъ же отълѫчения быстъ си-
Line: 27     
цъ · ῾ѧтоу бывъшоу ҃стоуоу̑моу
Line: 28     
петроу во῾ины · ῾ѧже бѣ῾аше посъла-
Line: 29     
лъ цѣсарь ди῾оклити῾янъ на оу̑би-
Line: 30     
῾эниэ ῾эго · ῾и въвръженоу бывъшоу

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Suprasliensis.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 15.2.2004. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.