Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS UNICODE


TITUS Unicode Greek Sample Text Page

Troubleshooting
Further links


Ancient Greek (Ionian) text sample:


Herodot 5, 58:


Οἱ δὲ Φοίνιϰες οὗτοι οἱ σὺν Κάδμῳ ἀπιϰόμενοι.. ἐσήγαγον διδασϰάλια ἐς τοὺς ῞Ελληνας ϰαὶ δὴ ϰαὶ γράμματα, οὐϰ ἐόντα πρὶν ῞Ελλησι ὡς ἐμοὶ δοϰέειν, πρῶτα μὲν τοῖσι ϰαὶ ἅπαντες χρέωνται Φοίνιϰες· μετὰ δὲ χρόνου προβαίνοντος ἅμα τῇ ϕωνῇ μετέβαλον ϰαὶ τὸν ϱυϑμὸν τῶν γραμμάτων. Περιοίϰεον δέ σϕεας τὰ πολλὰ τῶν χώρων τοῦτον τὸν χρόνον ῾Ελλήνων ῎Ιωνες· οἳ παραλαβόντες διδαχῇ παρὰ τῶν Φοινίϰων τὰ γράμματα, μεταρρυϑμίσαντές σϕεων ὀλίγα ἐχρέωντο, χρεώμενοι δὲ ἐϕάτισαν, ὥσπερ ϰαὶ τὸ δίϰαιον ἔϕερε ἐσαγαγόντων Φοινίϰων ἐς τὴν ῾Ελλάδα, ϕοινιϰήια ϰεϰλῆσϑαι.


"Die Phönizier aber, die mit Kadmos kamen .., brachten den Griechen Wissenschaften (mit), darunter auch die Buchstaben, die es, wie mir scheint, bei den Griechen vorher nicht gegeben hatte. Zuerst (waren das die Zeichen), die auch bei allen (übrigen) Phöniziern in Gebrauch waren; nachdem aber eine (gewisse) Zeit vergangen war, veränderten sie gleichzeitig mit (ihrer) Sprache auch die Buchstaben. Um sie herum wohnten aber zu jener Zeit an vielen Orten ionische Griechen. Die nahmen durch Erlernen die Buchstaben von den Phöniziern auf, benutzten sie, indem sie sie geringfügig abänderten und pflegten dann auch zu recht zu sagen, daß man sie, weil sie von den Phöniziern nach Griechenland gebracht worden seien, `phönizische' (Buchstaben) nennen solle."
Text sample from Homer, Odysseia

Book 9, 345-374Text Verse German translation
ϰαὶ τότ' ἐγὼ Κύϰλωπα προσηύδων ἄγχι παραστάς, 345 Jetzo trat ich näher und sagte zu dem Kyklopen,
ϰισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο· 346 einen hölzernen Becher voll schwarzen Weines in Händen:
"Κύϰλωψ, τῆ, πίε οἶνον, ἐπεὶ ϕάγες ἀνδρόμεα ϰρέα, 347 Nimm, Kyklop, und trink eins, auf Menschenfleisch ist der Wein gut!
ὄϕρ' εἰδῇς, οἷόν τι ποτὸν τόδε νηῦς ἐϰεϰεύϑει 348 Daß du doch lernst, welch ein Trunk in unserem Schiffe ruhte!
ἡμετέρη· σοὶ δ' αὖ λοιβὴν ϕέρον, εἴ μ' ἐλεήσας 349 Diesen rettet' ich dir zum Opfer, damit du erbarmend
οἴϰαδε πέμψειας· σὺ δὲ μαίνεαι οὐϰέτ' ἀνεϰτῶς. 350 heim mich sendetest. Aber du wütest ja ganz unerträglich!
σχέτλιε, πῶς ϰέν τίς σε ϰαὶ ὕστερον ἄλλος ἵϰοιτο 351 Böser Mann, wer wird dich hinfort von den Erdebewohnern
ἀνϑρώπων πολέων; ἐπεὶ οὐ ϰατὰ μοῖραν ἔρεξας." 352 wieder besuchen wollen? Du hast nicht billig gehandelt!
ὣς ἐϕάμην, ὁ δὲ δέϰτο ϰαὶ ἔϰπιεν· ἥσατο δ' αἰνῶς 353 Also sprach ich. Er nahm und trank und schmeckte gewaltig
ἡδὺ ποτὸν πίνων ϰαί μ' ᾔτεε δεύτερον αὖτις· 354 nach dem süßen Getränk und bat, noch einmal zu füllen:
"δός μοι ἔτι πρόϕρων ϰαί μοι τεὸν οὔνομα εἰπὲ 355 Lieber, schenk mir noch eins und sage mir gleich, wie du heißest,
αὐτίϰα νῦν, ἵνα τοι δῶ ξείνιον, ᾧ ϰε σὺ χαίρῃς. 356 daß ich dich wieder bewirt und deine Seele sich labe!
ϰαὶ γὰρ Κυϰλώπεσσι ϕέρει ζείδωρος ἄρουρα 357 Wiss', auch uns Kyklopen gebiert die fruchtbare Erde
οἶνον ἐριστάϕυλον, ϰαί σϕιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει· 358 Wein in geschwollenen Trauben, und Gottes Regen ernährt ihn,
ἀλλὰ τόδ' ἀμβροσίης ϰαὶ νέϰταρός ἐστιν ἀπορρώξ." 359 aber der ist ein Saft von Ambrosia oder von Nektar!
ὣς ἔϕατ'· αὐτάρ οἱ αὖτις ἐγὼ πόρον αἴϑοπα οἶνον· 360 Also sprach er; ich bracht ihm von neuem des funkelnden Weines.
τρὶς μὲν ἔδωϰα ϕέρων, τρὶς δ' ἔϰπιεν ἀϕραδίῃσιν. 361 Dreimal schenkt' ich ihm voll, und dreimal leerte der Dumme.
αὐτὰρ ἐπεὶ Κύϰλωπα περὶ ϕρένας ἤλυϑεν οἶνος, 362 Aber da jetzo der geistige Trank in das Hirn des Kyklopen
ϰαὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι· 363 stieg, da schmeichelt ich ihm mit glatten Worten und sagte:
"Κύϰλωψ, εἰρωτᾷς μ' ὄνομα ϰλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ τοι 364 Meinen berühmten Namen, Kyklop? Du sollst ihn erfahren.
ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης. 365 Aber vergiß mir auch nicht die Bewirtung, die du verhießest!
Οὖτις ἐμοί γ' ὄνομα· Οὖτιν δέ με ϰιϰλήσϰουσι 366 Niemand ist mein Name; denn Niemand nennen mich alle,
μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ' ἄλλοι πάντες ἑταῖροι." 367 meine Mutter, mein Vater und alle meine Gesellen.
ὣς ἐϕάμην, ὁ δέ μ' αὐτίϰ' ἀμείβετο νηλέϊ ϑυμῷ· 368 Also sprach ich; und drauf versetzte der grausame Wütrich:
"Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷσ' ἑτάροισι, 369 Niemand will ich zuletzt nach seinen Gesellen verzehren,
τοὺς δ' ἄλλους πρόσϑεν· τὸ δέ τοι ξεινήϊον ἔσται." 370 alle die andern zuvor! Dies sei die verheißne Bewirtung!
ἦ, ϰαὶ ἀναϰλινϑεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα 371 Sprach's und streckte sich hin, fiel rücklings und lag mit gesenktem,
ϰεῖτ' ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, ϰὰδ δέ μιν ὕπνος 372 festem Nacken im Staub, und der allgewaltige Schlummer
ᾕρει πανδαμάτωρ· ϕάρυγος δ' ἐξέσσυτο οἶνος 373 überwältigt' ihn; dem Rachen entstürzten mit Weine
ψωμοί τ' ἀνδρόμεοι· ὁ δ' ἐρεύγετο οἰνοβαρείων. 374 Stücke von Menschenfleisch, die der schnarchende Trunkenbold ausbrach.Attention! This page is encoded in Unicode / UTF-8. For further information, please click here.Copyright Jost Gippert, Frankfurt a/M 1997-2000. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.