Achtung: Dieser Text ist mit Unicode / UTF8 kodiert. Um die in ihm erscheinenden Sonderzeichen auf Bildschirm und Drucker sichtbar zu machen, muß das TITUS-Fontpaket TITUS Unicode installiert sein. Attention: This text is encoded using Unicode / UTF8. The non-ASCII characters as contained in it can only be displayed and printed by installing the TITUS font package TITUS Unicode.


Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien


TITUSCaucasica-GeorgicaDer Mann im Pantherfell /


The Man in The Panther's skin


Šota Rustaveli / შოთა რუსთაველი


Vepxisṭq̇aosani / ვეფხისტყაოსანიNach den Editionen von / On the basis of the editions by A. Šaniʒe (S) & A. Baramiʒe / Ḳ. Ḳeḳeliʒe (K)
prepared by
J. Gippert & V. Imnaišvili
Frankfurt, 31.1.1996 / 2.3.1999

Achtung: Dies ist eine Internet-Sonderausgabe des Vepxistqaosani. Bei Zitierung ist das Erstellungsdatum anzugeben. Attention: This is a special edition of Vepxistqaosani for the internet. In quotations, please indicate the date of last changes.
1dasac̣q̇isi
1/1
 romelman šekmna samq̇aroʒalita mit ʒlierita,
 zegardmot arsni sulitaq̇vna zecit monaberita,
 čven, ḳacta, mogvca kveq̇ana,gvakvs utvalavi# perita,
damisgan ars q̇ovli xelmc̣ipesaxita mis mierita.
2/2
 he, ġmerto erto, šen šehkmensaxe q̇ovlisa ṭanisa,
 šen damipare, ʒleva mecdatrgunvad me saṭanisa,
 momec miǯnurta survili,siḳvdidmde gasaṭanisa,
dacodvata šesubukeba,mun tana c̣asaṭanisa.
3/3
 vis hšvenis, - lomsa, - xmarebašubisa, par-šimšerisa,
 - mepisa mzis /tamarisa,ġac̣v-badaxš, tma-gišerisa, -
 mas, ara vici, ševhḳadrošesxma xoṭbisa, še-, risa,
damista mč̣vreṭelta q̇andisamirtma xams mart, mi-, šerisa.
4/4
 /tamars vakebdet mepesasisxlisa creml-datxeuli,
 vtkveni kebani visni mear-avad gamorčeuli.
 melnad vixmare gišris ṭbada ḳalmad me na rxeuli,
davinca isminos, daesvaslaxvari gulsa xeuli.
5/5
 mibrʒanes matad sakebradtkma leksebisa ṭḳbilisa,
 keba c̣arbta da c̣amc̣amta,tmata da bage-ḳbilisa,
 brol-badaxšisa tlilisa,mis miǯrit mic̣q̇obilisa.
dagasṭexs kvasaca magarsagvrdemli ṭq̇viisa lbilisa.
6/6
 ac̣ ena minda gamotkmad,guli da xelovaneba, -
 ʒali momec da šec̣evnašengnit makvs, mivsce goneba;
 mit ševec̣ivnet /ṭariels,ṭurpadca unda xseneba,
damat samta gmirta mnatobtasč̣irs ertmanertis moneba.
7/7
 mo, davsxdet, /ṭarielistviscremli gvdis šeušrobili;
 misebri mart dabadebitvinmca q̇opila šobili!
 davǯe, /rustvelman gavlekse,mistvis guls laxvar-sobili,
daakamdis ambvad natkvami,ac̣ margaliṭi c̣q̇obili.
8/8
 me, /rustveli xelobita,vikm sakmesa ama dari:
 vis hmorčilobs ǯari sṗata,mistvis vxelob, mistvis mḳvdari;
 davuʒlurdi, miǯnurtatvisḳvla c̣amali arsit ari,
daanu momces ganḳurneba,anu mic̣a me samari.
9./9.
 ese ambavi sṗarsuli,kartulad natargmanebi,
 vit margaliṭi oboli,xelit-xel sagogmanebi,
 vṗove da leksad gardavtkvi,sakme vkmen sač̣oč̣manebi,
dačemman xel-mkmnelman dammartos#laġman da lamazman nebi.
10/10
 tvalta, misgan unatlota,enaṭramca axlad čena;
 aha, guli gamiǯnurda,mihxvdomia velta rbena!
 miaǯet vin, xorcta dac̣va ḳmaris,misces sulta lxena.
dasamta perta sakebeltalamis leksta unda vlena.
11/11
 raca vis ra bedman misces,dasǯerdes da mas ubnobdes:
 muša mic̣q̇iv mušaḳobdes,meomari gulovnobdes;
 ḳvla miǯnursa miǯnurobauq̇vardes da gamoscnobdes,
daarca visgan daic̣unos,arca sxvasa uc̣unobdes.
12/12
 šairoba ṗirveladvesibrʒnisaa erti dargi,
 - saġmrto, saġmrtod gasagoni,msmeneltatvis didi margi,
 ḳvla akaca eamebis,vinca ismens ḳaci vargi;
dagrʒeli siṭq̇va moḳled itkmis,šairia amad ḳargi.
13/13
 vita cxensa šara grʒeli dagamoscdis didi rbeva,
 moburtalsa - moedani,martlad cema, marǯved kneva,
 mart agreve meleksesa -saubarta ṭḳbilta prkveva.
dara misč̣irdes saubarida dauc̣q̇os leksman leva,
14/14
 mašinġa naxet melekseda misi mošairoba,
 ra veġar mihxvdes kartulsa,dauc̣q̇os leksman ʒviroba,
 ar šeamoḳlos kartuli,ara kmnas siṭq̇va-mciroba,
daxel-marǯved scemdes čogansa,ixmaros didi gmiroba.
15/15
 mošaire ara hkvian,tu vinme tkvas erti, ori;
 tavi q̇ola nu hgoniamelekseta ḳargta sc̣ori;
 ganaġa tkvas erti, ori,umsgavso da šori-šori,
damagra iṭq̇vis: " čemi sǯobso",uciloblobs vita ǯori.
16/16
 meore leksi coṭai,nac̣ili mošaireta,
 ar ʒal-uc srul-kmna siṭq̇vata,gulisa gasagmireta,
 vamsgavse mšvildi beditiq̇mac̣vilta monadireta:
dadidsa ver mohḳlven, xelad akvsxoca nadirta mcireta.
17/17
 mesame leksi ḳargi arssanadimod, samġerelad,
 saašiḳod, salaġobod,amxanagta satrevelad;
 čven matica gveamebis,raca oden tkvan natelad.
damošaire ara hkvian,veras iṭq̇vis vinca grʒelad.
18/18
 xams, melekse nač̣irvebsamissa cudad ar abrḳmobdes,
 erti učndes samiǯnuro,ertsa visme ašiḳobdes,
 q̇ovlsa mistvis xelovnobdes,mas akebdes, mas amḳobdes,
damisgan ḳide nura unda,mistvis ena musiḳobdes.
19/19
 čemi ac̣ canit q̇ovelman,mas vakeb, vinca mikia;
 ese mičs didad saxelad,ar tavi gamikikia!
 igia čemi sicocxle,uc̣q̇alo vita ǯikia;
damisi saxeli šeparvitkvemore mitkvams, mikia.
20/20
 vtkva miǯnuroba ṗirvelida ṭomi gvarta zenata,
 ʒnelad satkmeli, sač̣irogamosagebi enata;
 igia sakme sazeo,momcemi aġmaprenata;
davinca ecdebis, tmobamcahkonda mravalta c̣q̇enata.
21/21
 mas ertsa miǯnurobasač̣ḳvianni ver mihxvdebian,
 ena dašvrebis, msmenlisaq̇urnica davaldebian;
 vtkvne xelobani kvenani,romelni xorcta hxvdebian;
damart masve hbaʒven, tu odenar siʒven, šorit bndebian.
22/22
 miǯnuri šmagsa gvikvianarabulita enita,
 mit rome šmagobs misisaver-mixvdomisa c̣q̇enita;
 zogta akvs saġmrto siaxle,dašvrebis aġmaprenita,
daḳvla zogta kve uc bunebaḳeḳlucta zeda prpenita.
23/23
 miǯnursa tvalad siṭurpehmartebs mart vita mzeoba,
 sibrʒne, siuxve, simdidre,siq̇me da mocaleoba,
 ena, goneba, datmoba,mʒleta mebrʒolta mʒleoba.
davisca es srulad ara sč̣irs,aḳlia miǯnurt zneoba.
24/24
 miǯnuroba aris ṭurpa,sacodnelad ʒneli gvari;
 miǯnuroba sxva ramea,ar siʒvisa dasadari:
 igi sxvaa, siʒva sxvaa,šua uzis didi zġvari,
danuvin gahrevt ertmanertsa,gesmas# čemi naubari!
25/25
 xams miǯnuri xanieri,ar meʒavi, bilc̣i, mruši,
 ra mohšordes moq̇varesa,gaamravlos sultkma, uši,
 guli ertsa daaǯeros,ḳušṭi mihxvdes, tunda kuši;
damʒuls ugulo siq̇varuli,xvevna, ḳocna, mṭlaši-mṭluši.
̄26
 mas cocxali nu elevis,raca ṗirvel šeuq̇vardes,
 nuca lxinsa auzvavdes,nuca č̣irsa šeuzardes:
 mistvis datmos q̇velaḳai,mistvis velta gamovardes,
danura gahva, sopelicamisi ḳerʒi gardakardes
26/27
 ama sakmesa miǯnurinu uxmobs miǯnurobasa:
 dġes erti undes, xvale sxva,stmobdes gaq̇risa tmobasa;
 ese mġerasa beditsa hgavs,važta q̇mac̣vilobasa.
daḳargi miǯnuri igia,vin ikms soplisa tmobasa.
27/28
 ars ṗirveli miǯnurobaar-dačena č̣irta, malva,
 tavis-c̣ina igonebdes,niadagmca hkonda xalva,
 šorit bneda, šorit ḳvdoma,šorit dagva, šorit alva,
dadatmos# c̣q̇roma moq̇vrisagan,misi hkondes šiši, ḳrʒalva.
28/29
 xams, tavissa xvašiadsaarvistana amžġavnebdes,
 ar beditad "haj-haj"-s zmides,moq̇varesa aq̇ivnebdes,
 arsit ačndes miǯnuroba,arasada iperebdes,
damistvis č̣iri lxinad učndes,mistvis cecxlsa moidebdes.
29/30
 mas ušmago vit miendos,vin moq̇vare gaamčivnos?
 amis meṭi ramca irgo:mas avnos da tvitca ivnos.
 ratame-ġa asaxelos,ra siṭq̇vita moaq̇ivnos?
dara hgava#, tu moq̇varesaḳacman guli ar aṭḳivnos#!
30/31
 miḳvirs, ḳaci rad iperebssaq̇varlisa siq̇varulsa:
 vinca uq̇vars, rad aq̇ivnebsmistvis mḳvdari mistvis c̣q̇lulsa?
 tu ar uq̇vars, rad ara sʒuls?rad aq̇ivnebs, rac ar sʒulsa?!
daavsa ḳacsa avi siṭq̇vaurčevnia sulsa, gulsa.
31/32
 tu moq̇vare moq̇vrisatvisṭirs, ṭirilsa emartlebis;
 siaruli, marṭooba hšvenis,gač̣rad daetvlebis; .
 igonebdes, misgan ḳidenurad odes moeclebis,
daar daačndes miǯnuroba,sǯobs, tu ḳacta eaxlebis.
2ambavi /rosṭevan arabta mepisa
32/33
 iq̇o /arabets /rosṭevan,mepe ġmrtisagan sviani,
 maġali, uxvi, mdabali,laškar-mravali, q̇miani,
 mosamartle da moc̣q̇ale,morč̣muli, gangebiani,
datvit meomari uebro,ḳvla moubari c̣q̇liani.
33/34
 sxva ʒe ar esva mepesa,mart oden marṭo# asuli,
 soplisa mnati mnatobi,mzisaca dasta dasuli;
 man mista mč̣vreṭtac̣auġis guli, goneba da suli,
dabrʒeni xams misad makebradda ena bevrad asuli.
34/35
 misi saxeli - tinatin,ars ese sacodnaria!
 ra gaizarda, gaivso,mze misgan sac̣unaria.
 mepeman ixmna# vazirni,tvit zis laġi da c̣q̇naria,
dagverdsa daisxna, dauc̣q̇omat amo saubnaria.
35/356
 ubrʒana: "gḳitxav sakmesa,ertgan sasaubnarosa:
 ra vardman misi q̇vaviligaaxmos, daamč̣narosa,
 igi c̣axdebis, sxva movaṭurpasa sabaġnarosa;
damze čagvisvenda, bnelsa vsč̣vreṭtġamesa čven umtvarosa#.
36/37
 me gardasrulvar, siberemč̣irs, č̣irta upro ʒnelia,
 dġes ara, xvale movḳvdebi,sopeli asre mkmnelia;
 raġaa igi sinatle,rasaca axlavs bnelia?!
dačemi ʒe davsvat xelmc̣iped,visgan mze sac̣unelia."
37/38
 vazirta hḳadres: "mepeo,rad hbrʒanet tkveni beroba?
 vardi tu gaxmes, egrecagvmartebs misive ǯeroba:
 misive hmeṭobs q̇ovelsasuli da ṭurpa peroba.
damtvaresa mcxralsa varsḳvlavmanvitamca hḳadra mṭeroba?! F38/39
 "magas nu hbrʒanebt, mepeo,ǯert vardi ar dagč̣nobia,
 tkveni tatbiri avicasxvisa ḳargisa mǯobia;
 xmda ganaġamca sakmnelad,raca tkven gulsa glmobia:
dasǯobs da mas miec mepoba,visgan mze šenaplobia.
39/40
 tuca kalia, xelmc̣ipedmart ġmrtisa danabadia;
 ar gatnevt, icis mepoba,utkvenod gvitkvams ḳvla dia;
 šukta mistaebr sakmecamisi mzebr ganacxadia.
daleḳvi lomisa sc̣oria,ʒu iq̇os, tunda xvadia".
40/41
 /avtandil iq̇o sṗasṗeṭi,ʒe amir-sṗasalarisa,
 sarosa mǯobi nazardi,msgavsi mzisa da mtvarisa,
 ǯert uc̣veruli, sadarobrol-mina sacnobarisa;
damas tinatinis švenebahḳlvidis c̣amc̣amta ǯarisa.
41/42
 gulsa missa miǯnurobamisi hkonda damalulad; .
 ra mohšordis, ver-mč̣vreṭelmanvardi šekmnis per-naḳlulad;
 naxis, cecxli gauaxldis,c̣q̇luli gaxdis upro c̣q̇lulad.
dasabraloa siq̇varuli,ḳacsa šeikms gul-moḳlulad!
42/43
 ra meped dasma mepemanbrʒana misisa kalisa,
 /avtandils mihxvda siame,vseba sč̣irs mis sok-alisa;
 tkva: "zedas-zeda momxvdebisnaxva mis brol-pikalisa,
danutu mit vṗovo c̣amalime čemi, per-gamkrkalisa!
43/44
 /arabets gasca brʒanebadidman arabta mplobelman:
 "tinatin čemi xelmc̣ipeddavsvi me, misman mšobelman,
 man gananatlnes q̇ovelni,vit mzeman manatobelman#.
damodit da naxet q̇ovelman,šemsxmelman, šemamḳobelman!
44/45
 movides srulni arabni,ǯari ganmravlda xasisa:
 /avtandil ṗir-mze, sṗasṗeṭilaškrisa bevr-atasisa,
 vaziri /sograṭ, moaxlemepisa dasta dasisa;
damat rome dadges saǯdomi,tkves: "utkmelia pasisa!"
45/46
 tinatin mihq̇avs mamasaṗirita mit natelita,
 dasva da tavsa gvirgvinidasdga tavisa xelita,
 misca sḳiṗṭra da šemosamepeta samoselita.
dakali mzeebr sč̣vreṭs q̇oveltacnobita brʒnad mxedvelita.
46/47
 uḳudges da taq̇vanis-scesmepeman da mista sṗata,
 daloces da meped dasves,keba utxres sxvagnit sxvata,
 buḳsa hḳres da c̣inc̣ilanidaaṭḳbobdes matta xmata.
dakali ṭirs da cremlta aprkvevs,hxris q̇ornisa bolo-prtata.
47/48
 mamisa ṭaxṭsa saǯdomad#tavi ar eġirseboda,
 amad ṭirs, baġi vardisacremlita aivseboda;
 mepe sc̣vrtis: "mama q̇oveliʒisagan itavseboda,
daamisad kmnamdis damc̣velicecxli ar damevseboda".
48/49
 ubrʒana: "nu sṭir, asulo,ismine čemi txrobili:
 dġes šen xar mepe /arabets,čemgan xelmc̣iped xmobili,
 akatgan ese samepošenia mart mondobili.
daxarmca brʒnad mkmneli sakmisa,iq̇av c̣q̇nari da cnobili!
49/50
 vardta da nexvta vinatganmze sc̣orad moepinebis,
 didta da c̣vrilta c̣q̇alobašenmca nu mogec̣q̇inebis!
 uxvi axsnilsa daabams,igi tvit ebis, vin ebis.
dauxvad gascemdi, zġvatacašesdis da gaedinebis.
50/51
 mepeta šigan siuxve,vit edems alva, rgulia;
 uxvsa hmorčilobs q̇oveli,igica, vin orgulia;
 sma-č̣ama - didad šesargi,deba ra savargulia?!
darasaca gascem, šenia; ras# ara, daḳargulia!"
51/52
 ama mamisa sc̣avlasakali brʒnad moisminebda,
 q̇ursa uṗq̇robda, ismenda,c̣vrtasa ar moic̣q̇inebda;
 mepe smasa da mġerasaikms, meṭad moilxinebda;
datinatin mzesa sc̣unobda,magra mze tinatinebda.
52/53
 moixmo misi gamzrdeli,ertguli, naertgulevi,
 ubrʒana: "čemi sač̣urč̣le,šengan danabeč̣dulevi,
 momartvi čemi q̇velai,čemi nauplisc̣ulevi".
damoartves, gasca uzomo,uangarišo, ulevi.
53/54
 mas dġe gascems q̇velaḳasasivažisa mogebulsa,
 rome srulad amoagebsmciresa da didebulsa.
 merme brʒana: "vikm sakmesa,mamisagan sc̣avlebulsa,
dačemsa nuvin nu dahmalavtsač̣urč̣lesa dadebulsa".
54/55
 ubrʒana: "c̣adit, gaxsenit,raca sad sač̣urč̣lenia!
 amilaxoro, moasxirema, ǯogi da cxenia!"
 moiġes.gasca uzomo,siuxve ar mosc̣q̇enia.
dalarsa hxveṭdian laškarni,mart vita meḳobrenia.
55/56
 alapobdes sač̣urč̣lesamissa, vita naturkalsa,
 mas ṭaič̣sa arabulsa,kve-nabamsa, nasukalsa;
 rome hgvanda siuxvitabuksa, zecit nabukalsa,
daar daarčens caliersaar q̇masa da arca kalsa.
56/57
 dġe ert gardaxda.ṗuroba,sma-č̣ama iq̇o, xiloba,
 nadimad msxdomta laškartamun didi šemoq̇riloba.
 mepeman tavi dahḳidada hkonda daġreǯiloba.
da"neṭar, ra umʒims, ra sč̣irso?"- šekmnes amisi ciloba.
57/58
 tavsa zis ṗir-mze /avtandil,mč̣vreṭtagan mosandomia,
 sṗata sṗasṗeṭi, čauki,vita vepxi da lomia;
 vaziri beri /sograṭitvit mas tanave mǯdomia.
datkves, tu: "ra umʒims mepesa,anu rad peri hḳrtomia?"
58/59
 tkves, tu: "mepe cudsa rasmegonebasa čavardnila,
 tvara aka samʒimarimati q̇ola ara kmnila".
 /avtandil tkva: "sograṭ, vhḳitxot,gvitxras, radmca šegvecila?
davhḳadrot rame salaġobo,rasatvismca gagvac̣bila?"
59/60
 adges /sograṭ da /avtandilṭanita mit ḳenarita,
 tvito aivses č̣ikebi,mivlen kcevita c̣q̇narita,
 c̣ina miusxdes muxl-moq̇rit,ṗirita mocinarita.
davaziri laġobs enita,c̣q̇lianad moubnarita:
60/61
 "dagiġreǯia, mepeo,aġar gicinis ṗirio.
 martal xar: c̣axda sač̣urč̣letkveni mʒime da ʒvirio,
 q̇velasa gascems asulitkveni saboʒvar-xširio;
daq̇olamca meped nu dasvi!tavsa rad ugde č̣irio?"
61/62
 ra mepeman moismina,gacinebit šemohxedna,
 gauḳvirda: vit mḳadrao,an siṭq̇vani vit gabedna?!
 "ḳargi hkmeno, - daumadla,brʒanebani uimedna, -
dačemi zraxva siʒunc̣isa,ṭq̇uis, vinca daiq̇bedna.
62/63
 ege ar mimʒims, vaziro,esea, rome mc̣q̇enia:
 sibere maxlavs, davliensiq̇mac̣vilisa dġenia,
 ḳaci ar aris, sitgancasabrʒanebeli čvenia,
darome mas čemgan esc̣avlnensamamaconi znenia.
63/64
 ertai mizis asuli,nazardi satutobita;
 ġmertman ar momca q̇ma-švili,- var sac̣utrosa tmobita, -
 anumca mgvanda mšvildosnad,anu ḳvla burtaobita#;
dacoṭasa šemc̣evs /avtandilčemganve nazardobita"
64/65
 q̇ma mepisa brʒanebasalaġi c̣q̇narad moismenda,
 tav-modreḳit gaiġimna,gacineba daušvenda,
 tetrta ḳbiltat # gamomḳrtalsašuksa velta moapenda.
damepe hḳitxavs: "ras icini,anu čemgan ras šegrcxvenda?'
65/66
 ḳvla ubrʒana: "tavsa čemsa,ras icini, rad damgmeo?"
 q̇maman hḳadra: "mogaxsenebda parmani miboʒeo,
 raca gḳadro, ar gec̣q̇inos,ar gahrisxde, ar gasc̣q̇reo,
daar gamxado ḳadnierad,ar amiḳlo amazeo#."
66/67
 ubrʒana: "radmca vic̣q̇inetkma šengan sac̣q̇inarisa!"
 pica mze tinatinisi,mis mzisa moc̣unarisa.
 /avtandil iṭq̇vis: "davic̣q̇oḳadreba saubnarisa:
danu mohḳvex mšvildosnobasa,tkma sǯobs siṭq̇visa c̣q̇narisa.
67/68
 mic̣aca tkveni /avtandiltkvens c̣ina mšvildosania;
 naʒlevi davdvat, movasxnetmoc̣mad tkvennive sṗania;
 moasṗarezed vin mgavso?- cudniġa uḳutkmania.
dagardamc̣q̇vedeli misicaburti da moedania!"
68/69
 -"me ar šegarčen šen čemsamagisa dacilebasa.
 brʒane, visrolot, nu ikmošedreḳiloba-ḳlebasa,
 ḳargta ḳactasa vikmodetmoc̣mad čven tana xlebasa,
damerme gamočndes moedans,visʒi utxrobden kebasa!"
69/70
 /avtandilca dahmorčilda,saubari gardasc̣q̇vides,
 icinodes, q̇mac̣vilobdes,saq̇varlad da ḳargad zmides,
 naʒlevica gaačines,ama ṗirsa daasḳvnides:
da"vinca iq̇os uaresi,tav-šišveli sam dġe vlides!"
70/71
 ḳvla brʒana: "mona tormeṭiševsxat čven tana mareblad,
 tormeṭi čemad isrisamomrtmevlad, mosaxmareblad, -
 ertai šeni /šermadinars matad dasadareblad, -
danasrol-naḳravsa stvalvidenuṭq̇uvrad, miumcdareblad".
71/72
 monadireta ubrʒana:"mindorni moiarenit,
 dascevit ǯogi nadirta#,tavni amistvis arenit".
 laškarni samzod ac̣vivnes:"modit da moiǯarenit".
dagaq̇ares sma da nadimi.mun amod gavixarenit.
3/rosṭevan mepisagan da /avtandilisagan nadiroba
72/73
 dilasa adre movidaigi nazardi sosani,
 ʒoc̣eulita mosili,ṗirad brol-badaxšosani,
 ṗir-okro ride exvia,švenoda karkašosani,
damepesa gaslvad ac̣vevda,modga tetr-ṭaič̣osani.
73/74
 šeeḳazma mepe, šeǯda,nadirobas# gamovides;
 mgrgvliv mindorsa mosdgomodes,alq̇ad gare šemohḳrvides;
 zeimi da zari iq̇o,sṗani velta dahparvides,
danaʒlevisa matisatvisisrodes da ertgan srvides.
74/75
 ubrʒana#: mona tormeṭimodit, čventana vlidita,
 mšvildsa picxelsamogvcemdit, isarsa mogvartmidita,
 naḳravsa šeadarebdit,nasrolsa dastvalvidita!'
dadaic̣q̇o moslva nadirmanq̇ovlta mindorta ḳidita.
75/76
 movida ǯogi nadirtaangariš-miuc̣vdomeli:
 iremi, txa da ḳanǯarikurciḳi maġlad mxlṭomeli.
 mas ṗaṭron-q̇mani gauxdes,č̣vreṭadmca sǯobda romeli!
daaha mšvildi da isarida mḳlavi daušromeli!
76/77
 cxenta matta naṭerpalnimzesa šukta c̣auxmides,
 mihxocdes da miisrodes,mindors sisxlta miasxmides,
 ra isari daelivis,monani-q̇e moartmides#.
damxecni, matgan daḳodilni,c̣aġma biǯsa ver c̣asdgmides.
77/78
 igi veli gairbines,ǯogi c̣ina šemoisxes,
 daxoces da amoc̣q̇vides,cata ġmerti šearisxes,
 velni c̣itlad šeeġebnes,nadirtagan sisxli isxes.
da/avtandilis šemxedvelta:"hgavso alvas, edemis xes".
78/79
 igi mindori dalies,mart matgan ganarbenia,
 mindorsa ikit c̣q̇ali disda c̣q̇lisa ṗirsa ḳldenia.
 nadirni ṭq̇esa šeesc̣rnes,sada vera rbis cxenia.
daigi mašvralni ornivemosc̣q̇des, razomca mxnenia.
79/80
 ertmanertsa, tu: "me gǯobo",sicilit eubnebodes,
 amxanagobdes, laġobdes,ikit da akat dgebodes.
 merme movides monani,romelni uḳan hq̇vebodes,
daubrʒana: "tkvito martali,čven tkvengan ar gvetnebodes#".
80/81
 monata hḳadres: "martalsagḳadrebt da nu gemctarebit;
 mepeo, q̇ola ver viṭq̇vitšensa magisa darebit,
 ac̣mca dagvxoc, vera hgav,- verat ver mogexmarebit, -
davisgan naḳravni gvinaxvanmxecni ver c̣aġma c̣arebit.
81/82
 ortave ertgan moḳluliq̇velai asǯer ocia,
 magra /avtandils ocitauprosi dauxocia:
 ar dasctomia ertica,rac oden šeuṭq̇ocia,
datkveni mravali mic̣itadasvrili dagvixocia".
82/83
 mepesa ese ambavi učs,vita mġera nardisa,
 uxaris egre siḳetemisisa ganazardisa,
 akvs miǯnuroba amisi,vita bulbulsa vardisa,
dasicilit laġobs, miecagulit amoslva dardisa.
83/84
 igi ornive sagriladgardaxdes ʒirsa xetasa.
 laškarta šekmnes modena,modges uprosni bzetasa.
 axlos utks mona tormeṭi,umxnesi sxvata mxnetasa.
datamašobdes da uč̣vreṭdesc̣q̇alsa da ṗirsa ṭq̇etasa.
4naxva arabta mepisagan mis q̇misa vepxisṭq̇aosnisa
84/85
 naxes, ucxo moq̇me vinmeǯda mṭirali c̣q̇lisa ṗirsa,
 šavi cxeni sadavitahq̇va lomsa da vita gmirsa,
 xširad esxa margaliṭilagam-abǯar-unagirsa.
dacremlsa vardi daetrtvila,gulsa mduġrad anaṭirsa.
85/86
 mas ṭansa ḳaba emosa,gare-tma vepxis ṭq̇avisa,
 vepxis ṭq̇avisa kudiveiq̇o sarkmeli tavisa,
 xelta nač̣edi matraxihkonda usxosi mḳlavisa;
danaxes da naxva moundaucxosa sanaxavisa.
86/87
 c̣avida mona saubradmis q̇misa gul-mduġarisad,
 tav-čamogdebit mṭirlisa#,ar č̣vreṭit molizġarisad, -
 munve c̣vims c̣vima brolisa,hgia gišrisa ġari sad, -
daaxlos mivida, moscaldasiṭq̇visa tkmad aġarisad.
87/88
 vera hḳadra saubari,mona meṭad šeuzarda,
 didxans uč̣vreṭs gaḳvirvebit,tuca guli umagarda;
 moaxsena: "gibrʒanebso",axlos midga, dauc̣q̇narda.
daigi ṭirs da ara esmismisgan, gauumecarda.
88/89
 mis monisa ara esmasiṭq̇va, arca naubari,
 mat laškarta zaxilisaiq̇o ertob ugrʒnobari,
 ucxod rame amosḳvnoda#guli cecxlta nadebari,
dacremlsa sisxli ereoda,gasdis, vita nagubari.
89/90
 sxvagan knis misi goneba,misman tavisa c̣onaman!
 ese mepisa brʒanebaertxel ḳvla hḳadra monaman.
 arca daagdo ṭirili,arca ra gaigona man,
daarca gaxliča bagetat#tavi vardisa ḳonaman.
90/91
 ra ṗasuxi ara gasca,mona gare šemobrunda,
 /rosṭans hḳadra: "šemiṭq̇via,imas tkveni ara unda;
 tvalni mzeebr gamireṭdes,guli meṭad šemiʒrc̣unda,
daver vasmine saubari, mit davq̇ovne xani mun, da-".
91/92
 mepe gahḳvirda, ga-ca-c̣q̇ra,guli uc mistvis mc̣q̇romare;
 gagzavna mona tormeṭimisi c̣inaše mdgomare,
 ubrʒana: "xelta aiġetabǯari tkven saomare,
damidit da aka momgvaret,vin aris iki mǯdomare".
92/93
 monani midges, mivides,gaxda abǯrisa čxaria;
 mašinġa šeḳrta igi q̇ma,ṭirs meṭad gul-mduġaria,
 tvalni moarna q̇ovelgan#,naxa laškarta ǯaria,
daertxel ese tkva: "vaj meo",sxvad aras moubaria#.
93/94
 tvalta xeli uḳuivlo,cremlni cxelni moic̣urna,
 xrmal-ḳaṗarč̣i moimagra,mḳlavni gaimamacurna,
 cxensa šeǯda, - monatamcasaubarni rad iq̇urna!-
dasxvasa mxarsa gaemarta,mati č̣iri ar ganḳurna.
94/95
 monata xeli gamartesmis q̇misa šesaṗq̇robelad.
 man, glax, igini# daxadnamṭertaca sac̣q̇alobelad:
 hḳra ertmanertsa, daxocnatavsa xel-auṗq̇robelad,
dazogsa gadahḳris matraxikve mḳrdamdis gasaṗobelad.
95/96
 mepe gac̣q̇ra, gagulisda,laškarnica šeuzaxna;
 man mdevarta mic̣evnamdisar uč̣vriṭna, arca naxna,
 razomnica miec̣ivnes,q̇ovlni mḳvdarta daasaxna,
daḳaci ḳacsa šemosṭq̇orca,/rosṭan amad ivaglaxna.
96/97
 šesxdes mepe da /avtandilmis q̇misa misac̣evelad.
 igi laġi da uḳadrimiva ṭanisa mrxevelad,
 ṭaič̣i miuks meransa,miepinebis mze velad,
dašeigna mislva mepisamisad uḳana mdevelad.
97/98
 ra cna, mepe movidao,hḳra matraxi missa cxensa.
 masve c̣amsa daiḳarga,ar unaxavs tvalsa čvensa,
 hgvanda kvesḳnels čaʒromilsaanu zecad anaprensa;
daeʒebdes da ver hṗovebdesḳvalsa misgan c̣anarbensa.
98/99
 ḳvali ʒebnes da uḳvirdaver-ṗovna naḳvalevisa,
 agre ḳval-c̣midad c̣arxdomaḳacisa, vita devisa;
 laškarni mḳvdarta sṭirodes,sc̣rapa akvs c̣q̇lulta xvevisa.
damepeman brʒana: "vnaxeomizezi lxinta levisa".
99/100
 brʒana: "ġmertsa moec̣q̇inaakanamdis# čemi šveba,
 amad miq̇o simc̣aritasiamisa danavġleba,
 siḳvdilamdis damac̣q̇lula,vervis ʒal-uc ganḳurneba.
damasve madli! ese iq̇oc̣adili da misi neba".
100/101
 ese tkva da šemobrunda,daġreǯili c̣amovida,
 arca hḳraġa asṗarezsa,vami vamsa mourtvida;
 q̇velaḳai moišala,sadaca vin mxecta srvida;
dazogta tkves, tu: "martalia",zogi: "ġmerto!", uzraxvida.
101/102
 mepe sac̣ols šemovidasevdiani, daġreǯili;
 misgan ḳide arvin šehq̇va,/avtandil učs vita švili.
 q̇velaḳai gaiq̇ara,ǯalabi čans ar-daǯrili.
dagabeditda sixaruli,čaġana da čangi ṭḳbili.
102/103
 /tinatins esma mamisaegeti daġreǯiloba,
 adga da ḳarsa mivida,-hkonda mzisaca ciloba, -
 molare ixmo#, ubrʒana:"ʒilia tu ġviʒiloba#?"
daman moaxsena: "daġreǯitzis, sč̣irso per-šecvliloba.
103/104
 ertai axlavs /avtandil,c̣inaše uzis sḳamita;
 ucxo q̇ma vinme unaxavs,asre daġreǯit amit-a,
 /tinatin brʒana: "ac̣ c̣aval,šeslva ar čemgan žamita
damiḳitxos, hḳadre: iq̇o-tkoaka ertita c̣amita".
104/105
 xani gamoxda, iḳitxa:"neṭar, rasa ikms kalio,
 čemi lxini da ǯavari,čemi soplisa c̣q̇alio?"
 molare hḳadrebs: "movidaac̣q̇aġa per-namḳrtalio,
dadaġreǯit gcna da mibrundac̣inaše momavalio'.
105/106
 ubrʒana, tu: "c̣adi, uxme!umisoba vit gavsʒleo?
 moaxsene: "rad dahbrundišen, mamisa sicocxleo?
 modi, č̣munva gamikarve,gulsa c̣q̇lulsa mec̣amleo,
dagitxra čemi samizezo,me tu lxinta rad davleo".
106/107
 /tinatin adga, mivida,mihq̇va mamisa nebasa,
 ugavs ṗirisa sinatlemtvarisa movanebasa.
 mamaman gverdsa daisva,aḳoca neba-nebasa,
daubrʒana: "maxlav rad ara,rad meli moq̇vanebasa?"
107/108
 kalman hḳadra: "xelmc̣ipeo,daġreǯilsa vinca gcnobdes,
 vinmca gnaxa ḳadnierad,razom ginda amaq̇obdes!
 tkvenni agre daġreǯanimnatobtaca daamxobdes!
daḳacman sakme moigvaros,več̣v, č̣munvasa ese sǯobdes".
108/109
 ubrʒana: "švilo, razomcamč̣irs sakme savaglaxia,
 šeni č̣vreṭa da siaxlelxinadve damisaxia,
 momkarvebeli sevdisa,mart vita muparaxia.
daveč̣v, ra scna, šenca mamartlo,čemi sultkvma da axia.
109/110
 "ucxosa da saḳvirvelsaq̇masa rasme gardveḳide,
 misman šukman gaanatlasamq̇aro da xmelta ḳide.
 ra umʒimda, ar vicodi,an ṭiroda vistvis ḳide;
dačemad naxvad ar movida,gavgulisdi, c̣aveḳide.
110/111
 "me ra mnaxa, cxensa šeǯda,tvalta cremlni moixocna.
 šesaṗq̇roblad ševuzaxen,sṗani srulad damixocna,
 vita ešma dameḳarga,ar ḳacurad gardamḳocna,
daǯertca ese ara vici,cxadi iq̇o, tu meocna.
111/112
 "ac̣ ese miḳvirs, ra iq̇o,anu ra vnaxe da ruli!
 man damixoca laškari,sisxli adina# ġvaruli.
 ḳacta# xorcisad vit itkmisisre tvaltagan paruli?!
daucilod ġmertsa movsʒuldiakamdis me mxiaruli.
112/113
 ṭḳbilni misni c̣q̇alobanibolod asre gamemc̣arnes,
 damavic̣q̇des#, raca dġenimxiarulsa c̣amearnes.
 q̇ovlman ṗirman vaglax miq̇os,veġaravin mineṭarnes,
dasadamdisca dġeni mesxnen,veġaraman gamaxarnes!"
113/114
 kalman hḳadra: "mogaxsenebme siṭq̇vasa danaq̇bedsa:
 he mepeo! rad emdurvianu ġmertsa, anu bedsa?
 rad dasc̣ameb simc̣aresaq̇oveltatvis ṭḳbilad mxedsa?
daboroṭimca rad šeekmnaḳetilisa šemokmedsa!
114/115
 me amas varčev: mepe xar,mepeta zeda mplobeli,
 šors aris tkveni sazġvari,brʒaneba-miutxrobeli.
 gagzavne ḳaci q̇ovelgan#mista ambavta mcnobeli,
daadre scnob, aris igi q̇mašobili tu ušobeli".
115/116
 moasxnes ḳacni, gagzavnesotxtave cisa ḳideta,
 ubrʒanes: "c̣adit, ṗaṭižtatavimca rad dahrideta?
 monaxet, ʒebnet igi q̇ma,sxvad nurad moiclideta,
damisc̣eret c̣igni, sadacaver misc̣vdet, ver mixvideta".
116/116
 ḳacni c̣avides, iaresmart erti c̣elic̣adia,
 monaxes, ʒebnes igi q̇ma,iḳitxes ḳvla da ḳvla dia,
 verca tu naxes naxuliġmrtisagan danabadia,
dacudad mašvralni movides,matsave gulsa zadia.
117/118
 monata hḳadres: "mepeo,čven xmelni moviarenit,
 magra ver vṗovet igi q̇ma,mit vera gavixarenit,
 missa mnaxavsa sul-dgmulsaḳacsa ver ševeq̇arenit,
dačven veras gargebt, sakmenisxvani ram# moigvarenit".
118/119
 mepe brʒanebs: "martal iq̇oasuli da čemi ʒeo,
 vnaxe rame ešmaḳisasicude da sibilc̣eo,
 čemad mṭerad c̣amosruli,gardmoč̣rili zecit zeo.
dagamišvia šeč̣irveba,ara mgama q̇ola meo".
119/120
 ese tkva da sixarulittamašoba adiada.
 mgosani da mošaitiuxmes, ṗoves raca sada.
 dia gasca saboʒvari,q̇vela darbazs šemoxada.
damisi msgavsi siuxvitaġmertman sxvamca ra dahbada!
5/tinatinisagan /avtandilis gagzavna mis q̇mis saʒebrad
120/121
 /avtandil ǯda marṭo sac̣ols,ecva oden mart ṗerangi,
 imġerda da ixarebda,c̣ina edga erti čangi.
 šemovida mas c̣inaše/tinatinis mona zangi,
damoaxsena: "gibrʒanebsoṭani alva, ṗiri mangi".
121/122
 /avtandils mihxvda mosmenasakmisa sanaṭrelisa,
 adga da ḳaba čaicva,mǯobi q̇ovlisa č̣relisa;
 uxaris naxva vardisa,ar ertgan šeuq̇relisa.
daamoa č̣vreṭa ṭurpisa,siaxle saq̇varelisa!
122/123
 /avtandil laġi, uḳadrimiva, arvisgan hrcxvenoda,
 mas naxavs, vista vamtagancremli mravalǯer sdenoda;
 igi uebro kušad ǯda,elvisa msgavsad švenoda,
damtvaresa mista šuktaganuḳuni gardahpenoda.
123/124
 gaʒrcvilsa ṭansa emosnesq̇arq̇umni usaṗironi,
 eburnes mošlit rideni,pasisa tkmad sač̣ironi,
 hšvenodes šavni c̣amc̣amni,gulisa gasagmironi,
damas tetrsa q̇elsa exvivnesgrʒlad tmani ar-uxšironi.
124/125
 daġreǯit iq̇o mǯdomareʒoc̣eulita ridita,
 /avtandils utxra daǯdomac̣q̇narad, cnobita mšvidita.
 monaman selni daudgna,daǯda ḳrʒalvit da ridita.
daṗiris-ṗir ṗirsa uč̣vreṭda,savse lxinita didita.
125/126
 ---------------------------------
 kalman ubrʒana: "zari mlevsme amisisa txrobisa;
 mc̣adda ara-tkma, romlisaġone ara makvs tmobisa,
darad vzi kušad da daġreǯitasre mixdili cnobisa?"
126/127
 q̇maman hḳadra: "sazarosačemgan tkmaġa vit ikmnebis?
 mzesa mtvare šeeq̇aros,dailevis, da-ca-č̣nebis;
 azrad arad aġara mcals,tavi čemi megonebis,
datkvenve brʒanet, raca gimʒims,anu raca geḳurnebis".
127/128
 kalman utxra saubariḳeḳluc-siṭq̇vad, ar duxč̣irad,
 iṭq̇vis: "tuca akanamdisčemgan šors xar danamč̣irad,
 miḳvirs, mogxvda c̣amis q̇opadsakme šengan saeč̣vi rad,
damagra gitxra ṗirvel xvalme,seni me mč̣irs raca č̣irad.
128/129
 gaxsovs, odes šen da /rosṭansmindors mxeci dagexoca,
 q̇ma genaxa ucxo vinme,rome cremli moexoca?
 mas uḳanit gonebamanmisman asre damamxo-ca,
dašen genuḳev monaxvasa,ḳidit ḳide mohlaxo ca.
129/130
 akanamdis naubarsatuca veras ver geṭq̇via,
 magra šorit siq̇varulišengan čemi šemiṭq̇via,
 vici, rome gauc̣q̇vedladtvaltat cremli# giseṭq̇via,
dašeuṗq̇rixar siq̇varulsa,guli šeni dauṭq̇via.
130/131
 asre gitxra, samsaxuričemi gmartebs amad orad:
 ṗirvel, q̇ma xar, xorcieliaravin gvq̇avs šenad sc̣orad,
 merme, čemi miǯnuri xar,dasṭuria, ar nač̣orad;
dac̣a da igi moq̇me ʒebne,axlos iq̇os, tunda šorad.
131/132
 "šengan čemi siq̇varuliamit upro gaamq̇are,
 rome damsxna šeč̣irveba,ešma bilc̣i asaṗq̇are.
 gulsa gare saimedoia morge, vardi q̇are,
damerme modi, lomo, mzesašegeq̇rebi, šemeq̇are.
132/133
 samsa ʒebne c̣elic̣adsaigi šeni saʒebnari;
 hṗovo, modi gamarǯvebit,mxiarulad moubnari;
 vera hṗoveb, daviǯereb,iq̇o ture učinari;
daḳoḳobi da upurč̣vnelivardi dagxvde daumč̣nari.
133/134
 "picit gitxrob: šengan ḳidetu ševirto raca kmari,
 mzeca momxvdes xorcieli,čemtvis ḳacad šenakmari,
 srulad movsc̣q̇de samotxesa,kvesḳnels viq̇o dasantkmari,
dašeni mḳlvides siq̇varuli,gulsa dana asakmari".
134/135
 moaxsena q̇maman: "mzeo,vin gišeri ac̣amc̣ame,
 sxva ṗasuxi ramca gḳadre,anu ramca ševic̣ame?
 me siḳvdilsa movelodi,šen sicocxle gamic̣ame,
davita mona, samsaxuradgaġanamca c̣ave, c̣a-, me!"
135/136
 ḳvlaca hḳadra: "aha, mzeo,ratgan ġmertman mzed dagbada,
 mit gmorčilobs, zecierimnatobia raca sada;
 me rom tkvengan movisminenc̣q̇alobani, mediada.
davardi čemi ar dač̣nebis,šuki šeni iepad a"
136/137
 ḳvla šehpices ertmanertsa,daaṗires ese ṗiri,
 gasaldes da gaamravlessaubari siṭq̇va-xširi.
 gaadvilda, akanamdisgardexada raca č̣iri;
datetrta ḳbiltat# gamohḳrtebistetri elva vita č̣viri.
137/138
 ertgan dasxdes, ilaġobes,saubari asad ages,
 brol-badaxši šexveuli dagišeri asadages;
 q̇ma eṭq̇vis, tu: "šenta mč̣vreṭtatavi xeli, a, sad ages!
dacecxlta, šengan modebulta,guli čemi asadages".
138/139
 q̇ma c̣avida, sišoresatuca missa ver gasʒlebda,
 uḳuġmave ixedvida,tvalta reṭad aq̇olebda,
 brolsa seṭq̇vs da vardsa azrobs,ṭansa mč̣evrsa atrtolebda,
daguli hkonda gulisatvis,siq̇varulsa avalebda.
139/140
 tkva: "mzeo, vardsa sišorešeni damačndes es adre,
 broli da lali gasrulvarkarvisa uq̇vitlesad-re.
 mašin raġa vkmna ver-č̣vreṭara momxvdes ḳvla ugrʒesad-re!
daxams moq̇vrisatvis siḳvdili,ese me damic c̣esad-re".
140/141
 sac̣ols dac̣va, ṭirs, mṭiralsacremli ʒnelad exocebis,
 vita verxvi karisagan,irxevis da iḳecebis;
 ra mihlulnis, siaxlevesaq̇varlisa eocebis,
dašeḳrtis, didni daizaxnis,mit ṗaṭiži eocebis.
141/142
 mošorveba saq̇varlisamas šehkmnoda misad ġazod,
 cremlsa vita maraliṭsasc̣vims vardisa dasanazod.
 ra gatenda, šeeḳazmamista mč̣vreṭta salamazod,
dacxensa šeǯda, gaemarta,darbazs miva sadarbazod.
142/143
 darbazs eǯibi šegzavna,mart misgan šenaronia,
 šestvala: "gḳadreb, mepeo,me ese gamigonia:
 q̇oveli ṗiri mic̣isatkven xrmlita dagimonia,
daac̣ tu sǯobs, ese ambavicnan, raca garemonia.
143/144
 me c̣avide, moviaro,vilaškro da vinaṗiro,
 tinatinis xelmc̣ipobamṭerta tkventa gulsa vhgmiro,
 morčil-kmnilta gavaxaro,urči q̇ovli avaṭiro,
daʒġvenni gḳadrne zedas-zeda,ar salami davaʒviro".
144/145
 mepesa etkva amisidiadi madrieloba,
 ebrʒana: "lomo, ara gč̣irsšen omta garduxdeloba,
 ac̣ maga šensa tatbirsahgavso šenive kveloba.
dac̣a, magra momxvdes, raġa vkmna,tu sišorisa grʒeloba!"
145/146
 q̇ma ševida, taq̇vanis-sca,madli rame moaxsena:
 "xelmc̣ipeo, miḳvirs, kebarad iḳadret čemi tkvena?!
 ac̣ nutu ḳvla išorisaġmertman bneli gamitena,
daṗiri tkveni mxiarulimxiarulsa ḳvla mičvena!"
146/147
 mepe q̇elsa# moeḳida,gardaḳocna vita švili.
 sxva matebri ar q̇opilaar gamzrdeli, ar gazrdili!
 q̇ma adga da c̣amovida,mas dġe mati čans gaq̇rili;
da/rosṭan mistvis aaṭiragonieri guli, lbili.
147/148
 gamoemarta /avtandil,moq̇me mxne, laġad mavali.
 oc dġe iara, ġamecadġs zeda c̣ahrto mravali.
 igia lxini soplisa,igia nivti da vali,
daar miscildebis/ tinatinmisi mas, visgan sc̣vav ali.
148/149
 ra movida, sixarulišigan gaxda sameposa.
 moegebnes didebulni,ʒġvensa sʒġvnides ieposa.
 igi ṗir-mze ar mosctebissiarulsa sasc̣raposa.
damihxvdes mq̇opni mas c̣inašesixarulsa sadaposa.
149/150
 kalaki hkonda magarisazarod sanaṗirosa,
 gare ḳlde iq̇o, giambobzġudesa ukviṭḳirosa.
 q̇mman mun daq̇o sami dġeamosa sanadirosa,
dagamzrdeli misi/ šermadindaisva savazirosa.
150/151
 esea mona /šermadin,zemotca saxel-debuli,
 tana-šezrdili, ertgulida mistvis tav-dadebuli,
 man ar icoda akamdismis q̇misa cecxli debuli,
daac̣ gaucxada siṭq̇vebimis mzisa imedebuli.
151/152
 ubrʒana: "aha, /šermadin,amad me šengan mrcxvenian,
 čemni sakmeni q̇ovelnigcodnian, gagivlenian,
 magra ar ici akamdis,ranica cremlni mdenian!
dame visgan mkondes ṗaṭižni,ac̣ masve moulxenian.
152/153
 mouḳlavar/ tinatinissurvilsa da siq̇varulsa,
 cremli cxeli asovlebdisnargistagan vardsa zrulsa,
 ver vačendi akanamdisč̣irsa čemgan daparulsa,
daac̣ mibrʒana saimedo,amad mxedav mxiarulsa.
153/154
 mibrʒana: "mican ambavimis q̇misa daḳargulisa,
 moxvide, srul-vkmna mašinġašeni c̣adili gulisa,
 kmari ar minda ušeno,momxvdes xisaca rgulisa!"
damomca c̣amali gulisa,akamdis dadagulisa.
154/155
 "ṗirvel, q̇ma var, c̣aslva mindaṗaṭronisa samsaxurad, -
 xams mepeta ertguloba,q̇opa gvmartebs q̇masa q̇murad, -
 merme, cecsli dauvsia,aġara mc̣vavs gulsa murad.
daxams, tu ḳaci ar šeudrḳes,č̣irs miuxdes mamacurad.
155/156
 vart umoq̇vresni me da šenq̇ovelta ṗaṭron-q̇matasa,
 amistvis gnuḳev smenasašen ama čemta xmatasa:
 čem c̣il dagagdeb ṗaṭronad,tavadad čemta sṗatasa,
daama sakmesa vera vikmme gandobasa sxvatasa.
156/157
 laškarta da didebultaalaškrebdi, hṗaṭronobdi;
 darbazs ḳacsa gahgzavnidida ambavsa matsa scnobdi,
 c̣ignsa sc̣erdi čem magier,upasosa ʒġvensa sʒġvnobdi,
daaka sadme ar-q̇opasačemsa matmca rad agrʒnobdi!
157/158
 laškroba da nadirobašeni čemsa daasase,
 akat sam c̣el momicade,xvašiadi šeminaxe,
 me nutumca šemovbrundi,alva čemi ar dač̣na xe,
daar movbrunde, momiglove,miṭire da mivaglaxe.
158/159
 mašinġa hḳadre mepesaar sakme sasurvalia,
 acnobe čemi siḳvdili, -iq̇av mart vita mtrvalia, -
 mihxvda-tko sakme, romeliq̇ovltatvis garduvalia.
daglaxaḳta miec sač̣urč̣le,okro, vercxli da tvalia#.
159/160
 mašin upro momexmare,amisganca upro mxned-re,
 nu, tu adre damivic̣q̇o,maxsenebdi zedas-zed-re!
 meṭad ḳargad damiurve,suli čemi šeivedre,
dazrdani čemni moigonen,guli šeni moimdedre".
160/161
 ra/ šermadin moismina,gauḳvirda, šeezara,
 tvaltat# vita margaliṭicxeli cremli gardmoġvara,
 moaxsena: "ušenomangulman ramca gaixara!
davici, rome ar dasdgebi,magra gišli amad ara.
161/162
 "čemad nacvlad dagagdebo",- ese siṭq̇va vit mibrʒane?
 ragvara vkmna ṗaṭronoba?ramc gipere, ramc gigvane?
 šen marṭosa gigonebde,memca mic̣a viaḳvane!
dasǯobs ornive daviḳargnet,c̣amogq̇vebi, c̣amiṭane!"
162/163
 q̇maman utxra: "momismine,martlad gitxrob, ara č̣relad:
 ra miǯnuri velta rbodes,marṭo unda gasač̣relad.
 margaliṭi arvis mihxvdesusasq̇idlod, uvač̣relad.
daḳaci cru da moġalaṭexams laxvrita# dasač̣relad.
163/164
 vismca vutxar xvašiadi?šengan ḳide arvin varg-a,
 ušenosa ṗaṭronobavis mivando, vin kmnas ḳarga?
 sanaṗiro gaamagre,mṭerman axlos ver ibarga!
daḳvla nutumca šemovikec,ġmertman srulad ar damḳarga.
164/165
 pateraḳi# sc̣orad mohḳlavs,erti iq̇os, tunda asi;
 marṭoeba veras mizams,mcavs tu cisa ʒalta dasi;
 akat sam c̣el ar movide,mašin gmartebs glova, plasi;
dac̣ignsa mogcem, gmorčilobdes,vinca iq̇os čemi xasi".
6c̣igni /avtandilisa tavis q̇mata tana
165/166
 dac̣era, tu: "čemno q̇mano,gamzrdelno da zogno zrdilno,
 ertgulno da misandono,amas zeda gamocdilno,
 tkven čemisa sac̣adlisamidgomilno, vita črdilno,
dac̣igni čemi moisminet,q̇ovlno ertgan šemoq̇rilno#!
166/167
 mic̣aca tkveni /avtandil,isminet, gic̣er me rasa:
 tvit vikm xelita čemitaama c̣ignisa c̣erasa,
 coṭasa xansa varčivegač̣ra smasa da mġerasa,
daṗurad da sač̣mlad mivendevčemsa mšvildsa da cerasa.
167/168
 sakme rame mic tavisaze sadme gardsaxvec̣eli,
 davq̇o marṭod da ġaribadese c̣leuli me c̣eli,
 gemudarebi amistvis,var tkveni šemomxvec̣eli,
dame damaxvedrot samepomṭertagan daulec̣eli.
168/169
 me /šermadin damigdia,čemad ḳerʒad ṗaṭronobdes,
 siḳvdilsa da sicocxlesasadamdisca čemsa scnobdes,
 q̇ovlta mzeebr mogepinos,vards ar zrvides, ar ač̣nobdes,
dašemcodesa q̇velaḳasavita cvilsa daadnobdes.
169/170
 tkvenca icit, gamizrdia,vita ʒma da vita švili.
 amas asre hmorčilobdit,aris vitamc /avtandili,
 buḳsa iḳras, akmnevinetq̇ovli sakme, čemgan kmnili;
dame tu dromdis ar movide,glova gmartebs, ar sicili".
170/171
 ese c̣igni gaasrulac̣q̇lianman da siṭq̇va-nazma,
 c̣elta okro šemoirṭq̇a,saġaribod moeḳazma,
 brʒana: "mindors ševǯdebio",laškarica daerazma;
damasve c̣amsa c̣amovida,šina xani ara dazma.
171/172
 brʒana: "c̣adit q̇velaḳai,aka momxred arvin mina".
 monebica moišorva,tavi gaitavisc̣ina,
 marṭo gare šemobrundašambi šigan gairbina,
damic̣q̇iv misad sagonebladmisi mḳlveli tinatin- a.
172/173
 igi veli gairbina,laškartagan gaeḳida.
 vinmca naxa sulierman,anu vinmca gaeḳida?
 vis maxvili veras avnebs,imas vinmca c̣aeḳida!
damisgan ṭvirti ḳaešnisaṭvirtad vargad aeḳida.
173/174
 ra laškarta inadiresda ṗaṭroni moitvales,
 igi ṗir-mze veġar ṗoves,ṗiri mati ipermḳrtales,
 matsa didsa sixarulsasamʒimari# anacvales,
daq̇ovlgan rbodes saʒebarad,vinca iq̇o ucxenmales.
174/175
 darbodes da sxvagnit sxvatamoambeta moasxmides;
 veġara cnes misi sakme,gaiara akat ḳides,
 misni sṗani gul-moḳlulnicremlsa cxelsa gardmohq̇rides:
da"ġmerto, lomo, šenad nacvladsxvasa vismca danergvides!"
175/176
 /šermadin ertgan šeq̇arnaxasni da didebulebi,
 učvena igi usṭari,ambavi misi tkmulebi.
 ra moismines, q̇velaidarča gul-danac̣q̇lulebi,
datavsa icemdes, ar iq̇oguli ucremlo, ulebi.
176/177
 q̇ovlta hḳadres: "tuca q̇opačven umisod gvearmisca,
 ušenosa saǯdomi daṭaxṭi misi vismca misca?
 ganaġamca gmorčilobdit,tu gvibrʒano raca visca!"
daigi mona aṗaṭrones,q̇velaḳaman taq̇vanis-sca.
7/avtandilisagan mis q̇misa ʒebnad c̣aslva
177/178
 am sakmesa memoc̣mebis/dionosi brʒeni, /ezros:
 sabraloa, odes vardidaertvilos, da-ca-ezros.
 vis badaxši ara hgvandesda lerc̣ami ṭanad ezros,
daigi sadme gaġaribdes,samq̇optagan iabezros.
178/179
 /avtandil igi mindoriotx-axmit gardaiara,
 daagdo zġvari arabta,sxvat zġvarta are iara,
 magra mis mzisa gaq̇ramansicocxle gauziara;
datkva: "tu me masmca veaxel,ac̣ cxelsa cremlsa vġvri ara".
179/180
 axalman pipkman datova,vardi datrtvila, danasa;
 moundis gulsa dacema,zogǯer mihmartis danasa;
 tkvis: "č̣iri čemi sopelmanotxmocdaati anasa,
damovhšordi lxinsa q̇velasa:čangsa, barbitsa da nasa!"
180/181
 vardi mis mzisa gaq̇riliupro da upro č̣neboda,
 gulsa utxris, tu: "datmeo",amad ar dia bndeboda.
 ucxo ucxota adgiltasaʒebrad iareboda,
damgzavrta hḳitxvidis ambavta,mat tana-emoq̇vreboda.
181/182
 mun eʒebs, cremli mṭiralsasdis zġvata šesartavisad.
 učndis kveq̇ana ṭaxṭad damḳlavi sadeblad tavisad.
 tkvis: "saq̇varelo, mogšordi,guli šen dagrča, vtkva, visad?
dašentvis siḳvdili meq̇opislxinad čemisa tavisad".
182/183
 q̇ovli ṗiri kveq̇anisamovlo, srulad moiara,
 asre rome casa kvešear daurča, ar eara,
 magra igi mis ambvisamsmenelsaca ver mimxvdara.
daamas šigan c̣elic̣adisami sam tved miiq̇ara.
183/184
 mihxvda rasme kveq̇anasaugemursa, meṭad mkissa,
 tve ert ḳacsa vera naxavs,veras švilsa adamissa,
 igi č̣iri ar unaxavsar ramins da arca vissa,
dadġe da ġame igonebdasaq̇varelsa masve missa.
184/185
 mas mihxvda c̣veri sadguradmaġlisa mtisa didisa,
 gamočnda munit mindori,savali dġisa švidisa.
 mis mtisa ʒirsa c̣q̇ali dis,arad sandomi xidisa,
daorgnitve ṭq̇esa šeeḳranaṗiri c̣q̇lisa ḳidisa.
185/186
 zed c̣aadga, šeekcevis,drota, dġeta angarišobs;
 tveni esxnes oraniġa,amad sultkvams, amad išobs;
 "vaj tu sakme gamimžġavndes!- ḳvla amistvis gul-mošišobs, -
daavsa ḳargad vervin šescvlix,tavsa axlad vervin išobs".
186/187
 sagonebeli šeekmnadadga sakmisa mrčevelad,
 tkva: "tu davbrunde,ezomi xani rad davq̇av me velad?
 čemsa ra vhḳadro mnatobsa,viq̇av rad dġeta mlevelad,
damisi vera vcna č̣oradca,var vista gzata mḳvlevelad?
187/188
 tu ar davbrunde, saʒebraddavq̇vne sxvanica xanani,
 romelsa veʒeb, vera vcnneambavni me mistanani,
 dro gardauc̣q̇des /šermadins,mihxvden ġac̣visa banani,
damivides, hḳadrnes mepesasakmeni dasagvanani!
188/189
 uambos čemi siḳvdili,tvit čemgan davedrebuli,
 mat šekmnan glova-ṭirili,kmnan sakme gamc̣arebuli,
 merme mivide cocxalime, sxvagan sadme rebuli!"
daamas igonebs ṭirilitgoneba-šeic̣rebuli.
189/190
 iṭq̇vis: "ġmerto, samartalnišenni čemtvis rad amruden?
 me ezomni siarulniḳide rad, glax, gamicuden,
 gulit čemit sixarulniaġhpxvren, č̣irni daabuden?
dadġeta čemta cremlni čemniveraodes# daviq̇uden".
190/191
 ḳvlaca iṭq̇vis: "datmoba sǯobs",da tavsave eubnebis:
 "dġeta meṭad nu mohḳvdebi,guli čemi nu dadnebis,
 uġmrtod veras ver movac̣ev,cremli cudad medinebis,
dagangebasa vervin šescvlis,ar-sakmneli ar ikmnebis".
191/192
 tavs utxra: "moḳve, giǯobsosicocxles augiansa;
 mixval, dagxvdebis /tinatin,- anatebs dġesa mziansa, -
 gḳitxos mis q̇misa ambavi,ra gmartebs vaglaxiansa?"
daigonebs c̣am-c̣am, mihq̇vebisṭq̇is ṗirsa šambnar-c̣q̇liansa.
192/193
 "q̇ovlni arsni cat kvešetniertob srulad momivlian,
 magra sakme mis ḳacisaverasada šemignian;
 uġoniod martal iq̇vnes,romeltaca kaǯad tkvian.
daac̣ ṭirili aras margebs,cudad cremlni rasa mdian?"
193/194
 mtit čamovida /avtandil,gavlo# c̣q̇ali da ṭq̇enia,
 mindors acorvebs ṭaič̣sa,šežrenit monac̣q̇enia.
 gascudebodes mḳlavni damisni siamaq̇enia,
dabrolisa velsa sṭurpobdesgišrisa mun saq̇enia.
194/195
 mobruneba daaṗira,sultkvna, merme ivaglaxa,
 mas mindorsa daemarta,gza tvalita gamosaxa;
 tvesa ertsa sulieriḳaci arsad ar enaxa,
damxecni iq̇vnes sašinelni,magra ara šeuzaxa.
195/196
 tuca mxec-kmnili /avtandilgul-amosḳvnit da ḳvnesit- a,
 egreca č̣ama moundis/adamis ṭomta c̣esita,
 isrita moḳlis nadiri,/rosṭomis mḳlav#-ugrʒesita,
dašambisa ṗirsa gardaxda,cecxli daagzo ḳvesita.
196/197
 cxensa misca saʒovari,vire c̣vadi šeic̣odes;
 ekvsni rame cxenosanni,naxa, misḳen movidodes;
 tkva, tu: "hgvanan meḳobreta,tvara ḳargi ramc icodes!
daaka ḳaci xorcieliḳvla q̇opila araodes".
197/198
 xelta hkonda isar-mšvildi,matḳe miva mxiaruli.
 orta ḳacta c̣verosantaq̇ma mohq̇vanda uc̣veruli,
 tavsa iq̇o daḳodili,šeebnida sisxlsa guli,
daṭirodes da ič̣irvodes,coṭa edga mas, glax, suli.
198/199
 uq̇ivla, tu: "ʒmano, vin xart?meḳobreta dagamsgavsen!"
 mat miuges: "dagvic̣q̇nardi,gvišvele ra, cecxlni avsen,
 vera gvargo, mogvimaṭen,č̣irni č̣irta mogvisavsen,
dasaṭirelni mogviṭiren,ġac̣vni šenca daimxavsen".
199/200
 /avtandil midga, eubnamat ḳacta gul-mduġareta;
 mat utxres mati ambavi,ṭirilit moubareta#:
 "čven varto ʒmani samnive,mit vident cremlta mc̣areta,
dadia gvakvs cixe-kalakixaṭaets are-mareta.
200/201
 ḳargi gvesma sanadiro,nadirobas# c̣amovedit,
 gvq̇ves laškarni utvalavni,c̣q̇lisa ṗirsa gardavxedit,
 sanadiro mogvec̣ona,tvesa ertsa ar c̣avedit,
davhxocdit mxecsa uzomosa#mindorit da mtit da kedit.
201/202
 čven samta ʒmata čventanamesrolni davac̣bilenit,
 mit ertmanertsa samnivečven ḳide davecilenit:
 "me uḳet movhḳlav#, me gǯobo",siṭq̇vani vavakilenit,
daver gavačinet martali,visarčlet, vitaḳilenit.
202/202
 dġes avq̇arenit laškarni,savseni irmis ṭq̇avita,
 vtkvit: "gavačinot martali,vin vsǯobt tavisa mḳlavita,
 tavsa veaxlnet marṭoni,davdget tavisa tavita,
datvit danaxulsa movhḳlvidet,nu visrit damnaxavita".
203/203
 čven viaxlenit samtavesamni meabǯarenia#,
 laškarta c̣aslva vubrʒanet,mit aras moazrenia,
 movinadiret mindori,isi ṭq̇eni da ġrenia,
dadavxocet mxeci, mprinveli,raca ze gardagvprenia.
204/204
 anazdad moq̇me gamočndaḳušṭi, ṗir-gamkušavia,
 zeda ǯda šavsa ṭaič̣sa,- merani rame šavia, -
 tavsa da ṭansa emosagare-tma vepxis ṭq̇avia,
daǯert misi msgavsi švenebaḳactagan unaxavia.
205/205
 vuč̣vriṭet, mista elvatašukni ʒliv gavicadenit,
 vtkvit, tu: "mzeao kveq̇anad,nu veubnebit cad enit!"
 misi mogvinda šeṗq̇roba,vhḳadret da ševecadenit,
daasre sultkvmit da vaebitmit vart, cremlisaca denit.
206/206
 me uxucesman umcrostaḳaci davstxove kenebit;
 čemman šedegman ṭaič̣imisi tvit ako xsenebit;
 aman mart oden morevnagvtxova#, vuallet čven nebit,
damivhmartet, igi agrevec̣q̇narad miva da švenebit.
207/207
 brolman, lalsa gareulman,vardni txelni anaṭipna,
 igi ṭḳbilni gonebaničventvis meṭad gaamq̇ipna:
 ar agvixvna, arca dagvsxna,q̇ola arad amogvḳripna#,
damisni mḳvaxed moubarnimatraxita šegvamc̣ipna!
208/208
 umcrossa ʒmasa mivecit,uprosni davezidenit;
 xeli mohḳida, "dadego!",eseca hḳadra ḳid enit;
 man xrmalsa xeli ar mihq̇o,čven amad daveridenit,
datavsa gardahḳra matraxi,vnaxet sisxlisa ḳi denit.
209/209
 mit ertita matraxitatavi asre gardahpric̣a,
 vita mḳvdari usulo kmna,vita mic̣a daamic̣a,
 misi rasme mḳadrebelimoamdabla, moamic̣a,
datvalta c̣ina c̣agvividalaġi, ḳušṭi, amaq̇i, c̣a-!
210/210
 aġar dabrunda, c̣avidac̣q̇narad da aučkareblad,
 agera miva, naxeo,igi mzeebr da mtvareblad".
 šors učvenebdes /avtandilsmṭiralni gauxareblad,
daoden čnda šavi ṭaič̣imisi mis mzisa mareblad.
211/211
 aha mihxvda /avtandilsaġac̣vta cremlit ar-datovna,
 ratgan cudad ar c̣auxdamas egzomi garet q̇ovna.
 ḳacsa mihxvdes sac̣adeli,ras eʒebdes, unda# ṗovna,
damašin misgan aġara xamsgardasrulta č̣irta xsovna.
212/212
 utxra, tu: "ʒmano, var vinmeġaribi uadgilosa,
 me ima q̇misa saʒebradmovhšordi sagazrdilosa,
 ac̣ tkvengan mivhxvdi sakmesaq̇ola ar-saadvilosa,
daġmertimca nuras nuġar ikmstkvensa dasaġreǯilosa#!
213/213
 vita me mivhxvdi c̣adilsa,čemis gulisa nebasa,
 agremca ġmerti nuras ikmsʒmisa tkvenisa vnebasa!"
 učvena misi sadgomi:"midito neba-nebasa,
dačrdilsa gardasvit mašvrali,miecit mosvenebasa".
214/214
 ese utxra da c̣avida,cxeni gakusla dezita,
 vita gavazi gaprinda,ar-gašvebuli xezita,
 an mtvare, mzisa šemq̇reli,mze sinatlita zezita.
dadaivso cecxli šemc̣velimisita man mizezita.
215/215
 miec̣ura, igonebda,axlos šeq̇ra vita agos:
 "saubarman umecarmanšmagi upro gaašmagos!
 xams, tu ḳacman goniermanʒneli sakme gamoagos,
daar sic̣q̇nare gonebisamoiʒulos, moiʒagos.
216/216
 ratgan isi aris radme#ucnobod da isre reṭad,
 rome ḳacsa ar miušvebssaubrad da misad č̣vreṭad,
 mivec̣evi, ševiq̇rebitertmanertis cema-žleṭad,
daanu momḳlavs, anu movhḳlav#,daimalvis meṭis-meṭad".
217/217
 /avtandil iṭq̇vis: "ezomnič̣irnimca rad vacudeni?
 racaġa aris, ar aris,tumca ar edgnes budeni;
 sadaca miva, mivides,ramca movlides zġudeni,
damunaġa vʒebnne ġoneničemni ar-dasamrudeni".
218/218
 c̣ina-uḳana iarnesorni dġeni da ġameni,
 dġisit da ġamit mašvralni,ar sač̣amadta mč̣ameni,
 arsada xani ar daq̇ves,ertni tvalisa c̣ameni.
damat tvalta cremlni sdiodes,mindorta mosalameni.
219/219
 dġisit vles da saġamo-žamgamoučndes didni ḳldeni,
 ḳldeta šigan kvabni iq̇vnes,ʒirsa c̣q̇ali čanadeni,
 c̣q̇lisa ṗirsa, ar itkmoda,šambi iq̇o tu rasdeni,
daxe didroni, tval-uc̣domi,maġla ḳldemdis anaq̇rdeni.
220/220
 man q̇maman kvabsa mihmarta,gavlna c̣q̇alni da ḳldenia;
 /avtandil cxensa gardaxda,monaxna didni xenia,
 mas zeda č̣vreṭad gavida,ʒirsa daaba cxenia,
damunit uč̣vreṭda. igi q̇mamiva creml-minadenia.
221/221
 ra ṭq̇eni gavlna man q̇maman,mosilman vepxis ṭq̇avita,
 kvabisa ḳarsa gamodgakali ǯubita šavita,
 aṭirda maġlad cremlita,zġvataca šesartavita,
daigi q̇ma cxensa gardaxda,q̇elsa moeč̣do mḳlavita.
222/222
 q̇maman utxra: "dao /asmat,xidni zġvasa čagvicvivdes:
 veġar mivhxvdit žamierad,čven visica# cecxli# gvc̣vides".
 ese tkva da mḳerdsa xelniiḳrna, cremlni gardmoscvivdes.
dakali šebnda, moexvia,ertmanertsa sisxlit sc̣vimdes.
223/223
 igi ṭevri gaexširadanagleǯsa matsa tmasa,
 ertmanertsa exveodes:q̇ma kalsa da kali q̇masa;
 izaxdian, mostkvmidian,moscemdian# ḳldeni xmasa.
da/avtandil sč̣vreṭs gaḳvirvebitmatsa egre kceva-zmasa.
224/224
 suli daiġo man kalman,datmo gulisa c̣q̇luloba,
 kvabs šeiq̇vana ṭaič̣i,mohxada aḳazmuloba,
 mas q̇masa šehxsna,šeiġo abǯrisa c̣el-morṭq̇muloba;
dašina ševides, mas dġesagardaxda gamosruloba.
225/225
 /avtandils uḳvirs: "ambaviisi tu vcnao me rita?!"
 gatenda, kali gamodga,mosili mitve perita,
 šavsa audva lagami,sc̣medda ridisa c̣verita,
dašeḳazma, moakvs abǯaric̣q̇narad, ar rame čxerita.
226/226
 mis moq̇misa c̣esi iq̇o,meṭsa ture aras eǯda.
 kali ṭirs da mḳerdsa icems,tmisa ṭevrsa gaigleǯda;
 ertmanertsa moexvivnes,aḳoca da cxensa šeǯda;
da/asmat, isre daġreǯili,ḳvla uprore daiġreǯda.
227/227
 /avtandil axlos ḳvla naxasaxe misive ḳacisa,
 ulvaš-ašlili, c̣ver-gamo,"nutu mzeao, - tkva, - cisa?"
 eq̇nosa suli alvisa,kartagan monaṭacisa;
daasre učs moḳlva lomisa,mart vita lomsa vacisa.
228/228
 masve gzasa c̣amovida,rome gušin šeeara,
 šambi gavlo, gaešora,tavi mindors gaagara;
 /avtandil sč̣vreṭs gaḳvirvebit,malvit xesa moepara,
datkva, tu: "ġmertman ese sakmemeṭad ḳargad momigvara.
229/229
 ac̣ amas čemtvis ġmrtisagansxva sakme ra vamǯobino?
 kali ševiṗq̇ra, mis q̇misaambavi vaambobino,
 čemica vutxra q̇velai,martali gavabrč̣obino, .
damas q̇rmasa xrmali ara vhḳra,arc misi davisobino".
8ambavi /avtandilisa /asmats rom eubnebis kvabs šigan
230/230
 čamovida, cxeni axsna,misgan xesa šemobmuli,
 zeda šeǯda, gaemarta,kvabi dahxvda ḳar-ganxmuli.
 munit kali gamoič̣ragul-mduġare, creml-dasxmuli,
daegona, tu: dabrundaoṗiri vardi, brol-baḳmuli.
231/231
 ver icna, - saxe ar hgvandamisi mis q̇misa saxesa, -
 picxla gaikca, mihmartazaxilit ḳldesa da xesa;
 q̇ma gardaič̣ra, daaba,vita ḳaḳabi maxesa;
daxmas scemdes ḳldeni kalisazaxilsa mun ert-saxesa.
232/232
 mas q̇masa tavi ar misca,č̣vreṭadca ebilc̣eboda,
 vita ḳaḳabi arc̣ivsakveše mi da mo ʒrc̣eboda,
 /ṭariels visme uzaxdamc̣ed, tuca ar emc̣eboda,
da/avtandil muxlta uq̇rida,titita exvec̣eboda.
233/233
 eṭq̇oda: "sule! ramc giq̇av?ḳaci var, adamiani,
 upero-kmnilni minaxvanvardni da isi iani,
 misi ram# mitxar, vin arisṭan-saro, ṗir baḳmiani?
dasxvad aras gizam, nu gešis,nu hq̇ivi agre xmiani".
234/234
 kali eṭq̇oda ṭirilit,sarčeli ugavs brč̣obasa:
 "tu ar šmagi xar, damexsen; šmagi xar, modi cnobasa!
 ac̣ meṭad ʒnelsa sakmesamnuḳev advilad txrobasa;
dacudad nu sctebi, nu elimaga ambvisa cnobasa!"
235/235
 ḳvla eṭq̇vis: " q̇mao, ra ginda,anu menuḳev me rasa?
 maga sakmesa vera ikmsverca ḳalami c̣erasa.
 šen ertxel meṭq̇vi, "mitxaro",me asǯer geṭq̇vi "verasa",
davita sicili ṭirilsa,vaglaxi miǯobs mġerasa".
236/236
 "kalo, ar ici, sit moval,ra č̣irni momitmenian,
 oditgan veʒeb ambavta,ese arvisgan msmenian;
 šen miṗovnixar, siṭq̇vaničemni razomca gc̣q̇enian,
daver dagexsnebi, miambe,čemgan nuġara grcxvenian!"
237/237
 kalman utxra: "ras šegesc̣ar,me vin var# da anu šeno?
 mze ar maxlavs, šegeṭq̇vebis,trtvilo, asere mit mac̣q̇eno!
 grʒeli siṭq̇va sac̣q̇inoa,asre moḳled mogaxseno:
daverasatvis ver giambob,raca ginda, igi kmeno!"
238/238
 ḳvlaca hḳitxa zenarobitmiuq̇arna muxlni c̣ina,
 magra vera ver dahq̇ara,mudaroba moec̣q̇ina,
 ṗirsa zeda gagulisda,tvalta sisxli moedina,
daadga, tmata c̣amozidna,q̇elsa dana daabrǯina.
239/239
 egre utxra: "me ezomiǯavri vita šegarčino?!
 ragvara tu amaṭiro,cremli cudad damadino?!
 giǯobs, mitxra; amis meṭimart aġara ar gac̣q̇ino,
datvara, ġmertman mṭeri čemimoḳlas, vita mogaḳvdino!"
240/240
 kalman utxra: "ege ġonemoigone meṭad avi:
 tu ar momḳlav, ar movḳvdebi,mrteli var da mouḳlavi#.
 rad ra gitxra, sadamdiscaviq̇o č̣irta unaxavi?
daḳvla tu momḳlav, sasaubrodaġar medgas zedan tavi".
241/241
 ḳvla eṭq̇vis: "q̇mao, rad mṗove,vin meubnebi me, vino?
 ege ambavi cocxalsaenita ver matkmevino!
 me tavi čemi nebitačemita mogaḳleevino,
davita usṭari beditiadvilad dagaxevino.
242/242
 čemi siḳvdili šen čemadṗaṭižad nurad ggonia,
 mit rome damxsni ṭirilsa,šemšrebis cremlta ponia;
 čalad mičs q̇ovli sopeli,mistvisve šemic̣onia.
daver gicnob, vin xar, vis gitxrnesiṭq̇vani misandonia?"
243/243
 q̇maman tkva, tu: "ar egebisac̣ amisi asre tkmeva,
 sxvasa rasme movigoneb#,sǯobs sakmisa gamorčeva".
 gaušva da calḳe daǯda,ṭirs, daic̣q̇o cremlta prkveva,
dakalsa utxra: "gagarisxe,ac̣, ese tkvi, vit davrče, va!"
244/244
 kali dauǯda ḳušṭ-gvarad,kušobs, ǯert ar damṭḳbaria;
 /avtandil kve zis ṭirilad,aġaras moubaria;
 vardisa baġsa mogubdacremlisa sagubaria.
daḳvla ikit kali aṭirda,mistvis gul-nalmobaria.
245/245
 q̇ma mṭirali šeebrala,amad cremlni cxelni ġvarna,
 magra uǯda ucxos ucxo,ar bageni aubarna;
 q̇maman cna, tu: "gonebaničkarni čemtvis daac̣q̇narna".
dacreml-denili šeexvec̣a,adga, muxlni miuq̇arna.
246/246
 utxra: "vici, aġar varg xaršen ac̣ čemad dasadoblad,
 gagarisxe, darčomil varġaribad da amad oblad;
 ac̣ egreca tavi čemidamic šentvis dasandoblad,
daamad rome šecodebašvid-gzis tkmula šesandoblad.
247/247
 tavi čemi samsaxuradtuca avad mogac̣one,
 miǯnurisa šebralebaxams, eseca gaigone;
 sxvagnit q̇ovlgnit uġono var,arvin aris čemi ġone;
dasulta mogcem gulisatvis,sxva meṭimca ra gamone!"
248/248
 ra kalsa mihxvda q̇misaganmiǯnurobisa smineba,
 gul-amoxvinčvit daic̣q̇oas-ḳecta cremlta dineba,
 ḳvla gaamravla zaxilitṭirili, ar gacineba.
da/avtandils ġmertman c̣adilimisca, gulisa lxineba.
249/249
 iṭq̇vis, tu: "ama siṭq̇vitamas peri šeecvalebis,
 vistvisme xeli ucilod,mas cremli emalmalebis".
 ḳvla utxra: "dao, miǯnurimṭertaca šeebralebis;
daeseca ici, siḳvdilsatvit eʒebs, ar eḳrʒalebis.
250/250
 var miǯnuri, xeli vinme,gauʒleblad sulta dgmisad;
 čemman mzeman gamomgzavnasaʒebarad ima q̇misad;
 ġrubelica ver mihxvdebis,me misrulvar sada, mi-, sad!
daguli tkveni miṗovnia,misi šenda, šeni misad.
251/251
 misi saxe gulsa čemsaxaṭad asre gamovxaṭe,
 mistvis xelman, gamoč̣rilman,lxini čemi vaalkaṭe.
 orisagan erti miq̇av:ṭq̇ved mkmen, anu maazaṭe,
daan macocxle, anu momḳal,č̣iri č̣irsa momimaṭe".
252/252
 kalman utxra q̇masa siṭq̇vaṗirvelisa uamesi:
 "ege siṭq̇va moigonedia rame uḳetesi.
 c̣eġan sakme mṭerobisagulsa čemsa štamostesi,
daac̣ moq̇vare giṗovnivar,disaganca upro desi.
253/253
 maša ratgan miǯnurobašenad ġoned moigone,
 ar egebis, amas ikittu-mca tavi ar gamone,
 ar šen mogec tavi čemi,dagabnie, dagaġone;
dašentvis movḳvde, amisebrimemca sakme ra viġone!
254/254
 ac̣ raca gitxra, tu amasakmesa dammorčildebi,
 rasaca eʒeb, mihxvdebi,ucilod ar ascildebi;
 tu ar momismen, ver hṗoveb,razommca cremlsa hmildebi,
damogxvdebis mdurva soplisa,mohḳvdebi, ga-ca-sc̣bildebi".
255/255
 q̇maman utxra: "ege sakmeamas hgavso, ara sxvasa:
 orni ḳacni modiodes#sadaurni sadme gzasa,
 uḳanaman c̣ina naxačavardnili šigan č̣asa,
dazed miadga, čaq̇ioda,ṭirs, izaxix vaglax-vasa.
256/256
 egre utxra: "amxanago,iq̇av manda, momicdide,
 c̣aval toḳta mosaxmelad,mc̣adso, tu-mca amogzide";
 mas kvešetsa gaecina#,gauḳvirda meṭad ḳide,
dašemohq̇ivla: "ar gelode,sad gagekce, sad c̣avide?"
257/257
 ac̣, dao, šenta xeltaačemi sabeli q̇elisa,
 sxvad uġonoa ušenodčemgan# aṗq̇roba xelisa;
 rasaca mizam, šen ici,šen xar c̣amali xelisa,
datvara vismc ekmna gvarlitašeḳrva tavisa mrtelisa!"
258/258
 kalman utxra: "momec̣ona,q̇mao, šeni naubari.
 xar ucilod ḳargi vinme,moq̇me, brʒenta sakebari;
 xar vinatgan akanamdismaga č̣irta damtmobari,
daraca gitxra, momismine,giṗovnia saʒebari.
259/259
 ima moq̇misa ambaviarsada ar iṗovnebis;
 tvit tu ar gitxrobs, ar itkmis,arvisgan daiǯerebis#;
 moilodine, movides,razommca dageq̇ovnebis,
dadadumdi, vardsa nu azrob,cremlita nu itovnebis.
260/260
 gitxra, tu codna gc̣adiančvenisa# šen saxelisa:
 /ṭariel aris saxeliima moq̇misa xelisa;
 me /asmat mkvian, romelsac̣va makvs cecxlisa cxelisa,
dasultkvma sultkvmisa bevrisa,maša tu ar ertxelisa.
261/261
 amis meṭsa veras gitxrobme siṭq̇vasa amistansa.
 isi mindors aroninebsṭansa mṭerta memaǯansa,
 vč̣am, glax, marṭo nadirisamisgan xorcsa monaṭansa,
daac̣ve mova, ara vici,tu dahq̇ovnis didsa xansa.
262/262
 amas gvedreb, moicado,tavi sxvagan arsad aro;
 ra movides, ševexvec̣o,nutu vita movagvaro;
 ertmanertsa šegamecnne,tavi šeni ševaq̇varo,
datvit giambos sakme misi,saq̇varelsa gaaxaro".
263/263
 kalsa q̇maman mousmina,dahmorčilda, dahrto neba.
 amas zeda moixednes,xevit esma čxaṗuneba;
 mtvare c̣q̇alsa gamosrulinaxes, šukta mopineba,
dauḳuridnes, aġara kmnesmun xanisa daq̇ovneba.
264/264
 kalman utxra: "q̇mao, ġmertmanmogca žamad, raca gina,
 magra tavi učino kmen,damaluli iq̇av šina;
 ima q̇misa meuneblexorcieli aravin- a;
danutu vit ra# movagvaro,šeni naxva ar ec̣q̇ina'
265/265
 /avtandil kvabsa damalakalman damalvit malita.
 igi q̇ma cxensa gardaxda,švenoda ḳaṗarč̣-xrmalita;
 aṭirdes maġlad cremlita,zġvataca šesamalita,
da/avtandil sarḳmlit uč̣vreṭdač̣vreṭita idumalita.
266/266
 amarṭis perad šecvalabroli cremlisa banaman.
 didxan iṭires q̇maman daman kalman šaosanaman;
 šexsna, šeiġo abǯari,cxenica šeiq̇vana man;
dadadumdes, cremlni mohḳvetnašavman gišrisa danaman.
267/267
 /avtandil sarḳmlit uč̣vreṭda,ṭq̇ve, saḳnit naazaṭebi.
 man kalman kveše daugovepxis ṭq̇avisa naṭebi;
 mas zeda daǯda igi q̇ma,sultkvams č̣ir-monamaṭebi,
dasisxlisa cremlsa gaec̣našua gišrisa saṭebi.
268/268
 man kalman xel-q̇o ḳvesitagzeba cecxlisa nelisa,
 egona č̣ama xorcisašemc̣vrisa, šeukmnelisa;
 miuṗera, erti ahxliča,kmnaa sakmisa ʒnelisa,
daʒali ar hkonda, dauc̣q̇ogamoq̇ra ucoxnelisa.
269/269
 coṭad mic̣va, miiʒina,tuca q̇ola vera meṭi;
 šeḳrta, didni daizaxna,c̣amovarda vita reṭi,
 izaxdis da c̣am-c̣am iḳrisgulsa lodi, tavsa ḳeṭi.
dacal-ḳerʒ zis da ṗirsa ixoḳskali misi šenamč̣vreṭi.
270/270
 "rad dahbrundi? - moaxsena,- mitxar, raca c̣ageḳida!"
 man ubrʒana: "monadiremepe vinme gardmeḳida,
 hq̇ves laškarni utvalavni,bargi mʒimed aeḳida,
daigi mindors nadirobda,daepanča mareḳi, da-.
271/271
 sevdad meca ḳacta naxva,cecxli upro gaviale,
 -ar miveo axlos šeq̇rad -tavi čemi ševic̣q̇ale,
 matgan mḳrtali šemovbrundi,ṭq̇esa šigan davimale".
datkva: "nutumca uḳumrida,ra gatendes, c̣aval xvale".
272/272
 kalsa cremlni gardmoscvivdesas-naḳecni, bevris-bevrad;
 moaxsena: "mxecta tanaiarebi marṭo ṭevrad,
 aras ḳacsa ar iaxlebsaubrad da šemakcevrad;
damas magita veras argeb,dġeta šenta cudad hlev rad?
273/273
 q̇ovli ṗiri kveq̇anisaertob srulad mogivlia,
 erti ḳaci šemakcevradšenad vita dagelia?
 geax~os da ar gahšmagde,tuca č̣iri ar gaḳlia;
dašen mohḳvde da igi c̣axdes,ese šentvis ra madlia?"
274/274
 ubrʒana: "dao, egeamsgavsi šenisa gulisa,
 magra ar aris kveq̇anadc̣amali ama c̣q̇lulisa!
 vis ʒal-uc ṗovna ḳacisa,tvit soplad ar-mosrulisa?
dačemi lxinia siḳvdili,gaq̇ra xorcta da sulisa.
275/275
 ġmertman sxvamca eṭlsa čemsaradmca# ḳaci rad dahbada,
 siaxle da saubaritumca misi me mec̣ada!
 vinmca gasʒlna č̣irni čemni,anu vinmca šeecada?
dašengan ḳide xorcieli,dao, mivis arasada".
276/276
 kalman hḳadra: "ar gamic̣q̇re,višišvi da viaǯ dia;
 ratgan ġmertsa vazirobašeni čemzed mougdia,
 ver davmalav, uḳetesiraca sakme gamicdia.
daara varg-a usazomo,zomsa tavi gardgixdia.
 misi mʒebneli iq̇omcač̣ḳuita meṭis-meṭita;
 šen ḳacta nacvlad nadirtaaxlav gulita reṭita;
 sǯobs, erti ḳaci iaxlo,ilxende misit č̣vreṭita.
davit iadoni ar mohḳvdebulbulos teslta ḳvneṭita".
277/277
 q̇maman utxra: "ras menuḳev,ara vici, gamicxade.
 ḳaci čemad samsaxuraduġmrtod memca vit davhbade!
 ġmertsa čemi ubedobaunda, memca ras vecade!
daganaġamca gavnadirdi,tavi asre gavixade".
278/278
 kalman ḳvla hḳadra:"gagsaǯe meṭita šegonebita,
 magra tu ḳaci moggvaro,mogq̇ves tavisa nebita,
 igi geaxlos, ilxendemisita šemecnebita,
dapice, ar mohḳla, ar iq̇o,ar-savneblisa vnebita".
279/279
 man ubrʒana: "tu mičveneb,vnaxav, didad gavixareb,
 siq̇varulman misman, vistvisxeli mindors tavsa vareb,
 aras vuzam ugemursa,arat odes gavamc̣areb;
daraca čemgan eamebis,vaameb da ševiq̇vareb".
9šeq̇ra /ṭarielisa da /avtandilisa
280/280
 kali adga da c̣avidamis q̇misa mosaq̇vaneblad;
 "ar ec̣q̇inao", uambobs,ars misad magulvaneblad,
 xeli mohḳida, mohq̇vanda,vit, mtvare mosavaneblad;
daigi ra naxa /ṭariel,tkva mzisa dasagvaneblad.
283/283
 gamoegeba /ṭariel,hmartebs ortave mze darad,
 anu cit mtvare uġrublošukta mohpendes kve barad,
 rome mat tana alvisaxeca varg iq̇o xed arad,
dahgvandes švidtave mnatobta,sxvadmca risad vtkvi me darad!
284/284
 mat aḳoces ertmanertsa,ucxoebit ar dahrides,
 vardsa xlečdes, bagetaganḳbilni tetrni gamosč̣virdes,
 q̇eli q̇elsa gardaač̣vdes,ertmanertsa auṭirdes,
dakarvad šekmnnes iagundnimatni, tuca lalad ġirdes.
285/285
 mobrundes. q̇maman /avtandilsxeli šeuṗq̇ra xelita,
 ertgan dasxdes da iṭiresdidxan cremlita cxelita.
 /asmati sulsa uġebdasiṭq̇vita saḳvirvelita:
da"tavta nu dahxoct, nu bnel-ikmtmzesa tkvenita bnelita".
286/286
 /ṭarielis vardi iq̇odatrtviluli, ar dazruli;
 q̇masa utxra: "mesc̣rapebis,mitxar šeni daparuli,
 vin xar, anu sit mosrulxar,sadauri, sit mosruli?
dame siḳvdilsa aġar vaxsov,var misganca gac̣iruli".
287/287
 /avtandil gasca ṗasuxi,siṭq̇vebi lamazebia:
 "lomo da gmiro /ṭariel,vis tavi ginazebia,
 me var arabi, /arabetsars čemi darbazebia,
damiǯnurobita damc̣var var,cecxli ušreṭi mgzebia.
288/288
 me ṗaṭronisa čemisaasuli šemq̇varebia;
 tvit meped matad mas xedvenmonebi mḳlav-magrebia.
 tuca ar micnob, ginaxav,tu vita giazrebia,
dagaxsovsca#, odes dahxocemonebi ar-saṗq̇rebia?
287/287
 šen mindors gnaxet gač̣rili,čven zeda gardgeḳidenit,
 ṗaṭroni čemi gagic̣q̇ra,čven xapad c̣ageḳidenit,
 gixmet, ar moxve, laškarniuḳana gamogḳidenit,
dašen velni c̣itlad šehġebensrulad sisxlisa ḳi denit.
288/288
 q̇velaḳasa matraxitatavi uxrmlod gardahḳvetet.
 mepe šeǯda, dagveḳarge,ḳvali šeni ver movḳvetet,
 vita kaǯi dagvemale,monebica davapetet,
daaman upro dagvašmagna,tavi srulad gavašetet.
289/289
 č̣munva šeekmna, tkvenc icit,xelmc̣ipe nebieria.
 mognaxes, gʒebnes q̇ovelgan,mat ruḳa dauc̣eria,
 ver naxes šeni mnaxavi#verca q̇ma, verca beria;
daac̣ gamomgzavna, romelsaver mze hgavs, ver eteria.
290/290
 mibrʒana: "mican ambavimis q̇misa c̣arxdomilisa,
 mašin var mkmneli sakmisa,mis šengan mondomilisa".
 sam c̣lamdis mitxra dadenaumisod cremlta milisa.
daar giḳvirs, gavʒel ver-č̣vreṭamisisa me ġimilisa?!
291/291
 akanamdis mnaxavicaḳaci šeni ar menaxa;
 kurdni# vnaxen, rome tkventvissiṭq̇va rame gaemḳvaxa;
 matraxita čamogegdoerti, mḳvdarta dagesaxa;
damat masc̣avles, ʒma romeltasul-mobrʒavi same, glax, a".
292/292
 /ṭarielsca aexsenaomi mati mašindeli,
 iṭq̇vis: "maxsovs ege sakme,tuca aris adrindeli;
 ertgan gnaxen nadirobasšen da šeni me gamzrdeli;
damit vṭirodi, momegoname, glax, čemi c̣armc̣q̇medeli.
293/293
 ras makmnevdit, rad gindodi,ertmanertsa rita# vhgvandit?
 tkven morč̣mulni stamašobdit,čven mṭiralni ġac̣vta vhbandit.
 ra monani šesaṗq̇robladmomc̣ienit, gahgulvandit,
daac̣ več̣v, rome čemad nacvladtana mḳvdarta miiṭandit.
294/294
 movixeden, momec̣iara ṗaṭroni šeni, vnaxe,
 xelmc̣ipobit šemebralnes,amad xeli ar ševaxe,
 tvalta c̣ina gamogekec,meṭi ara ševuzraxe.
dačemi cxeni učinosahgavs da sxvasmca ras vasaxe!
295/295
 ḳacman ver asc̣ras tvalisadapaxva, dac̣amc̣ameba,
 mas gavekcevi, visgancačemi ara vcna ameba;
 mat turkta miġma gamegome aras ar šec̣ameba,
daavad hšvenoda morevnada čemi datamameba.
296/296
 ac̣ vašad moxve, meamanaxva šenisa ṗirisa!
 ṭanad saro da ṗirad mze,mamacad msgavsi gmirisa,
 garǯil xar, magra# ara xargardauxdeli č̣irisa:
daʒnelia ṗovna ḳacisaġmrtiv zecit ganac̣irisa!"
297/297
 /avtandil utxra: "vit makebsakebi brʒenta enisa?
 magisad nacvlad ramc viq̇av#ġirsi kebisa tkvenisa!
 saxe xar mzisa ertisa,zecit mnatisa zenisa,
daratgan ver šegcvlis ṗaṭižiegzomta cremlta denisa.
298/298
 ama dġeman damavic̣q̇a,guli čemi vin dabinda;
 damigdia samsaxuri misi,ikmnas, raca ginda;
 iagundi egreca sǯobs,atasǯermca mina minda,
dašen geaxlo siḳvdilamdis,amis meṭi ara minda!"
299/299
 /ṭariel utxra: "me šeniguli ac̣ memxurvalebis;
 miḳvirs, tu nacvlad magisadšen čemi ra gevalebis!
 magra c̣esia, miǯnurimiǯnursa šeebralebis,
daše saq̇varelsa gagq̇aro,ese rat genacvalebis!
300/300
 c̣amosrul xar čemad ʒebnad,ṗaṭronisa samsaxurad;
 ġmertman kmna da giṗovnivar,šenca cdil xar mamacurad.
 magra čemsa ra giambobs,gamoč̣ril var asre tu rad!
dame tu viṭq̇vi, damc̣vavs cecxlicxeli, šemikms alad, murad".
301/301
 /asmat utxra: "lomo, cremlitmaga cecxlsa ra ergebis!
 me vita vtkva c̣veva tkmisa,ratgan egre# ar egebis!
 vxedav, ese xeli vinmemoq̇me šentvis c̣aegebis,
dacnas mizezi šenta c̣q̇lulta,kmnas ra, ġonea egebis.
302/302
 mexvec̣eboda, lamodačemgan rasame smenasa;
 nu uq̇os ġmertman, gaʒlebamemca vit mivec enasa!
 tu ras scnobs, več̣ob amisgantkvensa rasame lxenasa.
daars uḳetesi, racaġasc̣ads gangebasa zenasa".
303/303
 amas daq̇munda /ṭarieldamc̣vari, daalebuli;
 /asmats ubrʒana: "mas akatšen xar čem tana xlebuli;
 rad ara ici, uc̣amloars lebi ese lebuli!
daḳvla ese q̇ma mc̣vavs mṭirali,cremlita davalebuli.
304/304
 ḳacman vit ṗovos, ġmrtisaganrac ara# danabadia!
 mit guli čemi sevdamanac̣ asre danaba dia,
 ḳvla gzasa miḳravs, mič̣iravsmitks bade danabadia;
daac̣ xelta, nacvlad lxinisa,čala makvs da nabadia.
305/305
 magra ġmertman moc̣q̇alemanmit cnobita ertit mzita
 ori misi moc̣q̇alebadġesca momca ama gzita:
 ṗirvel, šehq̇ris moq̇varultačemit ratme mizezita,
daḳvla, nutumca srulad damc̣vacecxlta cxelta anagzita".
306/306
 q̇masa utxra: "vinca ḳacmanʒma iʒmos, tu daca idos,
 xamso mistvis siḳvdilsa dač̣irsa tavi ar dahridos;
 ġmertman erti rad# acxovnos,tu meore ar c̣ac̣q̇midos!
dašen ismendi, me giambob,racġa ginda c̣ameḳidos".
307/307
 /asmats utxra: "modi, moǯe,tana c̣q̇ali momiṭane,
 dabnedilsa maṗḳurebdi,guli mita gardambane;
 mḳvdari mnaxo, damiṭire,sultkvma gaatanistane,
dame samare gamitxare,aka mic̣a miaḳvane".
308/308
 ġil-čaxsnili saambobladdaǯda, mxarni amoq̇arna;
 vita mze ǯda moġrublebit,didxan šukni ar adarna;
 ver gaaxvna sasaubrod,man bageni gaamq̇arna,
damerme sultkvna, daizaxna,cremlni cxelni gardmoq̇arna.
309/309
 mostkvams: "hai, haj saq̇varelo,čemo, čemtvis daḳargulo,
 imedo da sicocxleo,gonebao, sulo, gulo,
 vin mogḳveta, ara vici,xeo, edems danergulo!
dacecxlman cxelman vit ver dagc̣va,gulo, asǯer dadagulo?!"
10/ṭarielisagan tavis ambvis mboba /avtandiltana
310/310
 "ismendi, miec gonebačemta ambavta smenasa;
 saubarta da sakmetavista ʒliv vatkmev enasa,
 igi, vin xel-mkmnis, movelimisgan arodes lxenasa,
davisgan ševucav sevdata,sisxlisa ġvarta denasa.
311/311
 "/indoets švidta mepetaq̇ovli ḳaci xart mcnobeli:
 ekvsi samepo /parsadanshkonda, tvit iq̇o mṗq̇robeli,
 uxvi, mdidari, uḳadri,mepeta zeda mplobeli,
daṭanad lomi da ṗirad mze,omad mʒle, razmta mc̣q̇obeli.
312/312
 mama-čemi ǯda mešvide#,mepe mebrʒolta mzaravi,
 /saridan erkva saxelad,mṭerta srvad dauparavi;
 vervin hḳadrebdis c̣q̇enasa,ver cxadi, verca mṗaravi;
danadirobdis da išvebdissac̣utro-gaumc̣aravi.
313/313
 xalva mosʒulda, šeekmnaguls ḳaešanta ǯarebi.
 tkva: "c̣amiġia mṭertaganʒlevit naṗirta arebi,
 q̇ovlgnit gamisxman, morč̣mit vzi,makvs zeimi da zarebi";
dabrʒana: "c̣aval da mepesa/parsadans ševec̣q̇narebi";
314/314
 /parsadans c̣ina daasḳvnagagzavna mocikulisa,
 šestvala: "šen gakvs mepobaindoetisa srulisa;
 ac̣ me mc̣ads, tkvensa c̣inašemeca vcna ʒali gulisa,
dasaxeli darčes čemisaertgulad namsaxurisa".
315/315
 /parsadan šekmna zeimiama ambvisa mcnobelman.
 šestvala: "ġmertsa madlobaševsc̣ire xmelta mplobelman,
 ratgan ege hkmen mepeman,čemebr indoets mṗq̇robelman.
daac̣ modi, asre ṗaṭiv gce,vita mamaman mšobelman".
316/316
 erti samepo saḳargvad,uboʒa amirbaroba.
 tvit amirbarsa indoetsakvs amir-sṗasalaroba.
 mepe# ra daǯda, ara sč̣irsxelisa miumctaroba#;
dasxvad ṗaṭronia, mart odenara akvs ḳeisaroba.
317/317
 tvit mepeman mama-čemidaič̣ira sc̣orad tavsa.
 tkva: "čemebri amirbari,naʒlevi var, vismca hq̇avsa!"
 laškrobdis da nadirobdis,aʒlevdian mṭerni zavsa.
damas ara vhgav asre, vitame sxva ḳaci ara mgavsa.
318/318
 ʒe ar esva mepesa dadedopalsa mzisa darsa,
 č̣munva hkonda, žami iq̇o,mit aexvnes sṗani zarsa.
 vaj ḳrulia dġemca igi,me miveci amirbarsa!
damepem brʒana: "švilad gavzrdi,tvit čemive gvari arsa".
319/319
 mepeman da dedopalmanmimiq̇vanes švilad matad,
 saṗaṭronod mzrdides srultalaškarta da kveq̇anatad,
 brʒenta mimces sasc̣avleladxelmc̣ipeta kceva-kmnatad;
damovic̣ipe, davemsgavsemzesa tvalad, lomsa naḳvtad.
320/320
 /asmat, mitxrobdi, raca scnačemgan amboba cilisa.
 xutisa c̣lisa ševikmenmsgavsi vardisa šlilisa;
 č̣irad ar mičndis lomisamoḳlva, mart vita silisa;
daar gahvidodis /parsadansmisi ara-sma švilisa.
321/321
 /asmat, šenca xar moc̣amečemisa per-mixdilisa,
 mzesa me vsǯobdi švenebit,vit bindsa žami dilisa;
 iṭq̇odes čemni mnaxavni:"msgavsia edems zrdilisa".
daac̣ mašindlisa čemisasaxe var oden črdilisa.
322/322
 me xutisa c̣lisa viq̇av,daorsulda dedopali".
 ese ra tkva, q̇maman sultkvna,cremlit brʒana: "šoba kali".
 dabnedasa miec̣ura,/asmat asxa gulsa c̣q̇ali;
datkva: "mašinve mzesa hgvanda,ac̣ medebis visgan ali!
323/323
 c̣igni c̣ignsa ecemoda,dedopali odes šobda,
 mocikuli - mocikulsa,/indoeti srulad scnobda;
 mze da mtvare ganscxrebodes,sixarulit ca natobda;
daq̇ovli arsad šemosrulimxiaruli tamašobda.
324/324
 keba ar itkmis enita,ac̣ čemgan naubarita#.
 /parsadan daǯda xarebadzeimita da zarita;
 q̇ovlgnit movides mepeninič̣ita mraval-gvarita.
dasač̣urč̣le gasces, aivsneslaškarni saboʒvarita.
325/325
 sašobeli gaiq̇ara,zrda dagvic̣q̇es me da kalsa.
 mart mašinve hgvanda igimzisa šukta nasamalsa.
 vuq̇vardit da sc̣orad vučnditmepesa da dedopalsa.
daac̣ vaxseneb, visgan čemidaudagavs guli alsa!"
326/326
 q̇ma dabnda, ra saxelisaxsenebasa miec̣ura;
 /avtandilsca aeṭira,misman cecxlman gulsa hmura;
 kalman sulad moakcia,mḳerdsa c̣q̇ali daaṗḳura.
datkva: "iseendi, magra čemisiḳvdilisa dġe dasṭur- a.
327/327
 mas kalsa /nesṭan-dareǯaniq̇o saxelad xmobili.
 švidisa c̣lisa šeikmnakali c̣q̇nari da cnobili,
 mtvarisa msgavsi, švenebitmzisagan ver-šeprobili#;
damissa vit gasʒlebs gaq̇rasaguli almasi, c̣rtobili!
328/328
 igi asre moic̣ipa,me šemeʒlo šeslva omsa;
 mepe kalsa vit xedvidamepobisa kmnisa mc̣tomsa,
 mamasave xelta mimces,ra ševikmen ama zomsa;
davburtobdi da vnadirobdi,vit ḳaṭasa vxocdi lomsa.
329/329
 mepeman saxli aago,šigan saq̇opi kalisa:
 kvad pazari sxda,ḳubo dga iagundisa tvalisa,
 ṗirsa baġča da sabanladsaraǯi vardis c̣q̇alisa;
daigi mun iq̇vis, medebisvisgan saxmili alisa!
330/330
 dġe da ġame muǯamritaeḳmeodis alva tlili;
 zogǯer ḳošḳs ǯdis, zogǯer baġčasčamovidis, ra dgis črdili.
 /davar iq̇o da mepisa,kvrivi, kaǯets gatxovili,
damas sibrʒnisa sasc̣avleladtvit mepeman misca švili.
331/331
 sra edga mopardagulioksinota da šardita;
 vervin vxedevdit, šeikmnaṗirita mina-vardita;
 /asmat da orni monanihq̇vian, imġerdis nardita;
damun izrdebodis ṭanita,gabaons ganazardita.
332/332
 txutmeṭisa c̣lisa viq̇av,mepe mzrdida# vita švilsa;
 dġisit viq̇vi mas c̣inaše,gamišvebdis arca ʒilsa;
 ʒalad lomsa, tvalad mzesa,ṭanad vhgvandi edems zrdilsa,
dasrolasa da asṗarezsaakebdian čemgan kmnilsa.
 ra mindors ševǯdi, zaritaxma iq̇vis buḳta cemisa;
 tana mq̇vis sṗisa simravlemsgavsi puṭḳrisa remisa;
 č̣vreṭad kal-q̇mebi daǯrila,dgas temisa da temisa;
davinc mnaxis, eq̇vis ert c̣lamdisḳvexa naxvisa čemisa.
333/333
 mosrnis mxecni da nadirniisarman čemgan sreulman;
 merme viburti moedans,mindorit šemokceulman;
 ševidi, ševkmni nadimi,niadag lxinsa čveulman;
daac̣ sac̣utrosa gamq̇araṗirman brol-badaxšeulman!
334/334
 mama momiḳvda, movidadġe siḳvdilisa misisa;
 kmna gaucudda /parsadansnišaṭisa da nišisa;
 mat gaexarnes, vis zaridahlevdis misgan šišisa;
daertgulta šekmnes vaeba,mṭerta - xseneba išisa.
335/335
 me c̣elic̣damdis# bnelsa vǯesac̣utro-gacudebuli,
 dġisit da ġamit vvaebdi,vervisgan sul-daġebuli;
 gaq̇vanad xasni movides,mitxres mepisa mcnebuli,
daebrʒana: "švilo /ṭariel,nu xar šavita ġebuli.
336/336
 čven upro gvṭḳivis igi, vindagvaḳlda sc̣orad tavisa".
 asi eboʒa sač̣urč̣le,ebrʒana axda šavisa,
 boʒeba miseulisasrulisa saḳargavisa:
da"šen gkondes amirbaroba,kmna misve sauravisa".
337/337
 aventi, damc̣ves mamisasaxmilta daušrobelta#;
 uḳanis gamomiq̇vanesxasta mat c̣ina- mdgomelta;
 gamoslvisatvis zeimišekmnes /indoets mplobelta,
dašors momegebnes, maḳocesṗaṭivit vita mšobelta.
338/338
 mat saǯdomta axlos damsves,ṗaṭivs mcemdes ʒisa darad,
 mis xelisa sauravimat ortave mitxres c̣q̇narad;
 urč vekmen da miseultac̣esta kceva mičnda zarad;
daar momešvnes, davhmorčildi,taq̇vanis-mces amirbarad.
339/339
 aġara vici, damvic̣q̇des,tuca diadi c̣elia;
 giambo čemi ambavi,gana razomca ʒnelia!
 cru da muxtali sopelimic̣q̇iv avisa mkmnelia,
damista naḳvesta c̣inc̣alidameces# xangrʒlad mc̣velia".
11ambavi /ṭarielis gamiǯnurebisa
340/340
 ḳvla daic̣q̇o tkma ambvisaman, ra xani moiṭira:
 dġesa ertsa me da mepemovidodit, gvenadira;
 mibrʒana, tu: "kali vnaxot",xeli xelata damič̣ira.
damis žamixa mxsenebelime sul-dgmuli ar giḳvira?
341/341
 mepeman axma duraǯtamitxra miṭanad kalisa,
 gamovuxven da c̣aveditčemad sadeblad alisa;
 mašin davic̣q̇e gardaxdame sac̣utrosa valisa.
daalmasisa xams laxvarilaxvrad gulisa salisa!
342/342
 baġča vnaxe uṭurpesiq̇ovlisave salxinosa:
 mprinveltagan xma ismodauamesi sirinosa;
 mravlad iq̇o saraǯebivardis c̣q̇lisa abanosa.
daḳarsa zeda mohparvidapardagebi oksinosa.
343/343
 vicodi, sc̣adda arvisgannaxva mis mzisa darisa,
 me gare vdeg da mepemanševlo pardagi ḳarisa;
 veras vxedevdi, oden xmamesmoda saubarisa.
da/asmats ubrʒana gamoxmaduraǯta amirbarisa.
344/344
 /asmat pardagsa azidna,gare vdeg mopardagulsa;
 kalsa ševxeden, laxvarimeca cnobasa da gulsa.
 movida, mivscen duraǯni,mtxovna cecxlita dagulsa.
davajme, mas akat saxmilsadavuc̣vav niadagulsa!
345/345
 ac̣ c̣arxdes igi natelni,mzisaca moc̣unareni!"
 misi ver gasʒlo xseneba,dabnda da sultvkna mc̣areni;
 q̇ma da /asmati ṭirodesxmas scemdes igi areni,
dač̣munvit tkves: "mḳlavni cud kmnilni,vaj, gmirta memukareni!"
346/346
 /asmatman c̣q̇ali daasxa,cnobad movida /ṭaria,
 didxan vera tkva, sevdamanguli šeuṗq̇ra, daria;
 daǯda da mc̣ared sult-itkvna,cremli mic̣asa garia,
datkva: "čemgan misi xseneba,vajme, ra didi zaria!
347/347
 mimndoni sac̣utrosanimista nivttagan rčebian,
 išveben, magra umuxtlodbolod ver mourčebian;
 vakeb č̣ḳuasa brʒentasa,romelni eurčebian.
daismendi čemta ambavta,tu sulni še-ġa-mrčebian.
348/348
 duraǯni mivscen, gaviġesxva vera gzaġa tavisa,
 daveci, davbndi, c̣amixdaʒali mxarta# da mḳlavisa,
 ra sulad move, šemesmaxma ṭirilisa da visa:
dagare momrṭq̇moda ǯalabi,vita čamsxdomi navisa.
349/349
 šigan vc̣ev didta darbaztaṭurpita sagebelita,
 zed damṭirodes mepenicremlita ušrobelita,
 ṗirsa ixoḳdes xelita,ġac̣visa gamṗobelita,
damuq̇rni moasxnes, senitamtkves gamabelzebelita.
350/350
 me ra mnaxa tval-axmuli,mepe q̇elsa momexvia,
 cremlit mitxra: "švilo, švilo,cocxal xar-ġa? siṭq̇va tkvia!"
 me ṗasuxi vera gavec#,vita šmagi ševḳrti# dia,
daḳvla daveci dabnedili,gulsa sisxli gardmetxia.
351/351
 srulni muq̇rni da mulimnime gare šemomcvidian;
 mat xelta hkonda musapi,q̇ovelni iḳitxvidian;
 mṭer-dacemuli vegone,ar vici, ras sčmaxvidian.
dasam dġemdis viq̇av usulo#,cecxlni ušreṭni mc̣vidian.
352/352
 akimnica iḳvirvebdes:"ese seni ragvaria?
 samḳurnalo ara sč̣irs ra,sevda rame šemohq̇ria".
 zogǯer šmagad c̣amovič̣ri,siṭq̇va mctari c̣ameria.
dadedopali zġvasa šeikms,mas rom# cremli dauġvria.
353/353
 "samsa dġesa darbazs viq̇avar cocxali, arca mḳvdari;
 merme cnoba momivida,mivhxvdi rasme miumxvdari;
 vtkvi, tu: "haj-haj, ras šigan varme sicocxle-gardamxdari!"
datmoba vstxove šemokmedsa,vhḳadre siṭq̇va samudari.
354/354
 vtkvi, tu: "ġmerto, nu gamc̣irav,aǯa čemi šeismine,
 momec ʒali datmobisa,coṭad vita aġmadgine,
 aka q̇opa gamamžġavnebs,saxlsa čemsa mimac̣vine!"
damanve kmna da mo-re-vǯobdi,guli c̣q̇luli gavarḳine.
355/355
 ze c̣amovǯe. mepisaganḳaci dia movidoda.
 axarebdes: "c̣amoǯdao",dedopali gamorboda;
 mepe morbis tav-šišveli,ar icoda, ras ikmoda,
daigi ġmertsa adidebda,sxva q̇velai učumoda.
356/356
 ikit da akat momisxdes,maxvriṭes saxvreṭelia;
 me movaxsene: "ṗaṭrono,guli ac̣ upro mrtelia;
 cxensa šeǯdoma mc̣adian,vnaxne c̣q̇alni da velia".
dacxeni momgvares, še-ca-vǯe,mepe čem tana mvlelia.
357/357
 gamovedit, moviaretmoedans da c̣q̇lisa ṗirsa;
 čemsa mive, davabrunve,mepe momq̇va saxlta ʒirsa.
 šina mive, uar gavxe,sxva damerto č̣iri č̣irsa;
davtkvi, tu: "movḳvde, bedi čemiamis meṭsa aras ġirsa".
358/358
 zapranis perad šecvalabroli cremlisa banaman,
 guli uprore damič̣raatiatasman danaman.
 sac̣olis meḳre šemodga,molare gaiq̇vana man;
davtkvi, tu: "ra icis ambavi,neṭar, an iman, an aman?"
359/359
 "monaao /asmatisi".-" ra iciso?", varkvi, vhḳitxe.
 šemovida, saašiḳoc̣igni momca, c̣aviḳitxe;
 gamiḳrda, sxvad vitamcavkmen gulisa# mc̣velta sitxe?
damisgan eč̣va~ ara mkonda,sevdad mac̣va gulsa mit xe.
360/360
 me gamiḳvirda: "sit vuq̇var,anu vit mḳadrebs txrobasa?
 miuq̇oloba ar varg-a,damc̣amebs uzraxobasa,
 čemgan imedsa gardasc̣q̇veds,merme damic̣q̇ebs gmobasa".
dadavc̣ere, raca ṗasuxadhmartebda ašiḳobasa.
361/361
 dġeni gamoxdes, me guliuprore damc̣ves ḳvlav alta,
 veġar vuč̣vreṭdi laškarta,mindors tamašad mavalta;
 darbazs ver mive; mḳurnaltadaic̣q̇es moslva mravalta,
damašin davic̣q̇e gardaxdasoplisa lxinta da valta.
362/362
 "mat vera marges, me gulsabindi dameca bnelisa,
 sxvaman veravin šemaṭq̇vadeba cecxlisa cxelisa;
 sisxli damc̣ames; mepemanbrʒana gaxsneva xelisa.
dagavixsen parvad ṗaṭižta#,arvisgan saeč̣velisa.
363/363
 xel-gaxsnili, sevdiani,sac̣ols viq̇av tavis c̣ina;
 čemi mona šemovida,ševxede, tu tkvas: ra mina.
 "monaao /asmatisi".šemoq̇vana vutxar šina.
dagulsa šina davuzraxe:"ra mṗovao, anu vin-a?!"
364/364
 monaman# c̣igni momartva,me c̣aviḳitxe nebasa;
 c̣ignsa ševaṭq̇ev#, lamodašeq̇risa mosc̣rapebasa;
 ṗasuxad gavec: "žamia,martal xar gaḳvirvebasa;
damoval, tu mixmob, me nu meč̣vmoslvisa dazarebasa".
365/365
 gulsa varkvi, tu: "laxvarniegre vit dagaġoneben?
 amirbari var, xelmc̣ipe,srulni indoni mmoneben;
 azrad šeikman, sakmesaatasǯer šeac̣oneben,
datu šeigeben, me mattaareta ar maroneben".
366/366
 ḳaci movida mepisa:"sc̣adso ambisa smineba".
 moq̇vana vutxar; ebrʒana:"kmnaca# sisxlisa dineba?"
 me vhḳadre: "xeli gavixsen,damic̣q̇o moǯobineba,
dac̣inaše moval, amistvisḳvla upro mmartebs lxineba".
367/367
 darbazs mive. mepe brʒanebs:"amis meṭsa nu ikm aba!"
 cxensa šemsva uḳaṗarč̣o,c̣elta ara ar šemaba,
 šeǯda, korni mouṭivna,duraǯebi dainaba,
damšvildosanni gasaganna,iṭq̇odian: "šabaš, šaba!"
368/368
 šina davsxedit nadimadmas dġesa mindors rebulni;
 momġeralni da muṭribniar iq̇vnes sul-daġebulni;
 mepeman gascna mravalnitvalni, ġaribad kebulni.
daauvsebelni ar darčesmas dġesa matni xlebulni.
369/369
 vecdebodi, ara mcaldasevdisagan tavis ḳrʒalvad;
 vigonebdi, cecxli upromedeboda gulsa alvad;
 čemni sc̣orni c̣aviṭanen,čemsa davǯe, mtkvian alvad,
daševkmen sma da nadimobaṗaṭižta da č̣irta malvad.
370/370
 molareman šinaurmanq̇ursa mitxra naubari:
 "kali vinme iḳitxavso:"inaxvisa amirbari?"
 zec̣arita mouxuravs ṗiri,brʒenta sakebari";
davarkvi: "sac̣ols c̣aiq̇vane,čemgan aris naxmobari".
371/371
 avdeg, msxdomni nadimobadaemzadnes asaq̇relad;
 šadi vutxar: " nu asdgebit,moval xanta dauzmelad";
 gamove da sac̣ols ševe,mona modga ḳarsa mcvelad.
daguli mivec tmoba-kmnataaugisa saḳrʒalvelad.
372/372
 ḳarsa ševdeg, kali c̣inamomegeba, taq̇vanis-mca;
 mitxra: "moslva tkvens c̣inašeḳurtxeul ars, vinca ġirsmc-a!"
 gamiḳvirda, miǯnurisataq̇vaneba ekmna vismca?
davtkvi: "ar icis ašiḳoba; tu-mc icoda, c̣q̇narad zismca".
373/373
 ševe, davǯe ṭaxṭsa zeda; kali modga noxta ṗirsa,
 čemsa axlos dasaǯdomladtavi misi ar aġirsa;
 varkvi: "manda rad hzi šen, tusiq̇varuli čemi gč̣irsa?"
daman ṗasuxi ara mitxra,čemtvis hgvanda siṭq̇va-ʒvirsa.
374/374
 mitxra: "dġe ege sircxviladmedebis gulsa aloba:
 ggonia čemgan c̣inašemagistvis momavaloba,
 magra ac̣ midebs imedsašengan cdis arġa# maloba.
daamas tu ġirs var, ver viṭq̇vi,maḳlia ġmrtisa c̣q̇aloba".
375/375
 adga, mitxra: "tkvensa mḳrʒalsačemgan cnoba ubnevia;
 nu meč̣v, raca ṗaṭronisabrʒanebasa utkmevia;
 ezom didsa šemartebadgulsa missa utnevia,
daaman c̣ignman gagagonos,čemtvis raca ukmnevia#".
12c̣igni /nesṭan-dareǯanisa saq̇varelsa tana mic̣erili ṗirveli
376/376
 c̣igni vnaxe, misi iq̇o,visi mdagavs cecxli gulsa;
 moec̣era mzisa šukta:"nu daičnev, lomo, c̣q̇lulsa;
 me šeni var, nu mohḳvdebi,magra bneda cudi mʒulsa.
daac̣ /asmati mogaxsenebsq̇velaḳasa čemgan tkmulsa.
377/377
 bediti bneda, siḳvdilira miǯnuroba ggonia?
 sǯobs, saq̇varelsa učvennesakmeni sagmironia!
 xaṭaets mq̇opni q̇ovelničvenni saxaraǯonia,
daac̣ matni ǯavrni čven zedačvengan ar dasatmonia!
378/378
 šengan čemisa kmrobisac̣inasac# viq̇av mndomia,
 magra akamdis saubradḳvla žami ar momxdomia,
 ʒoġan xel-kmnilsa gič̣vreṭdiḳubosa šigan mǯdomia,
damanda q̇velai masmia,raca šen gardagxdomia.
379/379
 martlad gitxrob, momismineese, raca mogaxsene:
 c̣a, šeebi xaṭaelta,tavi ḳargad gamačvene;
 giǯobs, cudad nuġara sṭit,vardi ḳvlamca rad dasṭene?
damzeman meṭi raġa giq̇os,aha, bneli gagitene!"
380/380
 /asmati meubnebodaušišrad#, ar meḳrʒalvoda;
 čemi ra gitxra, ra viq̇av,lxini rad# dametvalvoda!
 guli mi da mo miarda,ḳrteboda da memalvoda;
damit ṗiri čemi gabroldada ġac̣vi gamelalvoda#".
13c̣igni ṭarielisa saq̇vareltana
381/381
 tvalta davidev usṭarime misgan monac̣eria.
 ṗasuxad vsc̣erdi: "mtvareo,šenmca mze vit mogeria?
 me ġmertman igi nu momces,rac ara# šeni peria!
dasizmrad mgonia, darčomačemi ver damiǯeria".
382/382
 /asmats vutxar: "me ṗasuxsaamis meṭsa ver mivhxvdebi;
 ese hḳadre: "ratgan, mzeo,čemtvis natlad# aġmohxdebi,
 aha, mḳvdari gamacocxle,amas ikit aġar vbndebi,
darasacaġa samsaxursa,vṭq̇uvi, tuġa veridebi".
383/383
 /asmat mitxra: "me mibrʒana,ese vkmnato, ese sǯobdes:
 vinca gnaxos, čemgan missasaubnarsa vera scnobdes,
 čemad naxvad movidodes,šen vitamca gašiḳobdes";
dada-ca-mvedra: " amirbarsautxar, asre namusobdes".
384/384
 meḳeta ese tatbiri,sibrʒne gulisa misisa,
 misi, mzesaca ridebahkondis naxvisa visisa;
 misgan momeca mosmenaar saubrisa mkisisa,
davista šuktagan uḳunsahgvandis sinatle dġisisa.
385/385
 /asmats mivartvi rčeulitvali okrosa ǯamita;
 man mitxra: "ara, ar minda,var gamaʒġari amita".
 erti aiġo beč̣edi,mart ac̣onili dramita:
da"ese ḳma nišnad, savse varsxvad xelis šesabamita".
386/386
 kali adga, c̣amovida; me laxvarta gulsa mrides,
 lxinman bneli ganminatla,dašrṭes, cecxlni rome mc̣vides;
 ševe, davǯe nadimadve,čemni sc̣orni sada smides.
damxiarulman saboʒvarigavec, zami gaadides.
14c̣igni /ṭarielisa xaṭaeltana
387/387
 gavgzavne ḳaci xaṭaetsda c̣igni čem-magieri;
 mivsc̣ere: "mepe indotaarismca ġmrtulebr ʒlieri!
 mati ertguli gaʒġebixq̇oveli suli mšieri,
davinca urč ekmnas, ikmnebistavisa ar-madrieri#.
388/388
 čvenno ʒmano da ṗaṭronno,tkvengan ar gavimc̣arebit;
 ese ra hnaxot brʒaneba,akamca moiarebit;
 tkven tu ar moxvalt, čven movalt,zeda ar mogeṗarebit.
dasǯobs, rome gvnaxnet,tavisa sisxlta nu eziarebit".
389/389
 ḳacni gavgzavnen, me gulsamomeca upro# lxinebi,
 darbazs višvebdi, damevsocecxli c̣vad moutminebi;
 mašin sopelman sac̣utromiuxvis, raca vinebi,
daac̣ xel-mkmna, rome saaxlodmxectaca movec̣q̇inebi.
390/390
 ṗirvel gač̣risa ṗireba,merme dac̣q̇nardes cnobani;
 čemta sc̣ortagan iq̇vniančems c̣ina nadimobani,
 magra damšlides lxintagansurvilta diadobani;
dazogǯer šemcvian sevdata,vtkvni sac̣utrosa gmobani".
15/nesṭanisagan /ṭarielis xmoba
391/391
 dġesa ertsa sac̣ols movemepisa srit c̣amosruli,
 vǯe da masve vigonebdi,ar mieca tvalta ruli;
 c̣igni mkonda saimedo,amad viq̇av mxiaruli;
daḳarsa mcvelman mona uxmo,utxra sakme daparuli.
392/392
 "monaao /asmatisi",sac̣ols vutxar šemoq̇vana.
 moec̣era: "gibrʒanebso",visi mesva gulsa dana.
 lxinman bneli gaminatla,amipolxva ǯač̣vta mana,
dac̣ave, mona c̣aviṭane,ramca vutxar amistana!
393/393
 baġča ševvle, ara damxvdaḳaci čemi moubnari;
 kali c̣ina momegebamxiaruli, mocinari,
 mitxra: "vašad amogiġe,ar gasvia gulsa nari,
damodi, naxe vardi šeniuprč̣vneli da daumč̣nari".
394/394
 amigdo kalman pardagimʒime tavisa ʒalita,
 sada dga ḳubo šemḳulibadaxšita da lalita;
 šigan ǯda igi ṗiritamzisaebr elva-mḳrtalita,
dame šemomxednis lamazadmis melnis ṭbisa tvalita.
395/395
 didxan vdeg da ara mitxrasiṭq̇va missa monasursa,
 oden ṭḳbilad šemomxednisvitamca ra šinaursa;
 /asmat uxmo, moiubnes; kali modga, mitxra q̇ursa:
da"ac̣ c̣adio, veras gitxrobs",me ḳvla mimca alman mursa.
396/396
 /asmat gamomq̇va, c̣amove,pardagi gamoviare,
 vtkvi: "sac̣utroo, vis c̣eġanguli darmanta miare,
 mašin mogeca imedi,lxini rad gamiziare?"
dagulman gaq̇risa siʒneleḳvla upro damiṭia-re!"
397/397
 /asmat lxinsa mikadebda,čaviaret šigan baġi;
 mitxra: "egre c̣aslvisatvisnu gačnia gulsa daġi,
 simʒimilta erdo dahxaš,sixarulis ḳari aġi;
dasircxvili akvs saubrisa,merme tavsa hḳrʒalavs laġi".
398/398
 me vutxar: "dao, šengan več̣vama gulisa c̣amalsa;
 zenaar, sulta nu gamq̇ri,ambvita šreṭdi am alsa,
 čem tana c̣ignsa nu gasc̣q̇vedšen zedas-zeda mavalsa;
datu ras scnob čemtvis, ara več̣vme šengan, ar, danamalsa".
399/399
 ševǯe, c̣amove, mdiodanaḳadi cremlta milisa;
 sac̣ols šemove, xel-kmnilsaġone ar mkonda ʒilisa,
 broli da lali ševikmenme ulurǯesi lilisa;
daġame merčia, mec̣adaar-gateneba dilisa.
16c̣igni xaṭaelta mepisa /ṭarielis c̣inaše mic̣erili ṗasuxad
400/400
 xaṭaets mq̇opni movides,-matgan moslvisa dronia, -
 siṭq̇vani šemoetvalneslaġni da uḳadronia:
 "arca tu čven vart ǯabanni,arc cixe-umagronia,
davin aris tkveni xelmc̣ipe?čven zeda ra ṗaṭronia?"
401/401
 moec̣era: "ramaz mepec̣ignsa gic̣er /ṭariersa.
 gamiḳvirda, ra ec̣erac̣ignsa šengan monac̣ersa!
 ragvara tu manda gexme,vin vhṗaṭronob bevrsa ersa?
daamis meṭsa numca vnaxavḳvlaġa c̣ignsa šen miersa".
402/402
 vubrʒane c̣veva laškarta,gavgzavne marzaṗania.
 igi varsḳvlavta uricxvimoḳrbes indota sṗania,
 šorit da axlot q̇velaimart čemḳe monasxrṗania,
daertob laškrita aivsomindori, ḳlde, ḳaṗania.
403/403
 picxla movides, ar ekmnamat šina xan-dazmuloba;
 aġlumi vnaxe, meḳetalaškarta moḳazmuloba,
 sičauke da siḳete,ḳeḳlucad darazmuloba,
daṭaič̣ta matta simale,abǯarta xvarazmuloba.
404/404
 avmarte droša mepisa,almita c̣itel-šavita,
 dilasa vbrʒane gamartvalaškrita utvalavita,
 tavsa vsṭirodi, viṭq̇odibedita meṭad avita:
da"mze tu ar vnaxo, ar vici,viaro vita da vita!"
405/405
 šina move, daġreǯilsagulsa sevda miiepda,
 tvaltat, vita sagubari,cxeli cremli# gardmomčkepda.
 "bedi čemi ubeduri, -vtkvi, tu, - ǯertca ver gamepda!
daxelman vardi rad ixelta,ratgan asre ver mohḳrepda?"
17/ṭarielisa da /nesṭanis ṗiris-ṗir šeq̇ra
406/406
 mona šemodga, mivecisakmesa gaḳvirvebulsa;
 /asmatis c̣igni momartvame meṭad šeč̣irvebulsa,
 ec̣era: "gixmobs šeni mzešen, mistvis mosurvebulsa,
damodi, sǯobs manda ṭirilsa,sakmesa bedit vebulsa".
407/407
 vita mmartebda, egzomiramca vit gavixareo!
 šeġamda, c̣ave, baġisame ḳari ševiareo;
 sad /asmat ṗirvel menaxa,munve čnda mdgomiareo,
dasicilit mitxra: "c̣amovle,mogelis lomsa mtvareo".
408/408
 šemavlo saxli, nagebiḳeḳlucad banis-banita;
 gamočnda mtvare natlitagare šuk-monavanita,
 pardagsa šigan# mǯdomarešesamoslita mc̣vanita,
dasaḳrʒalavi# da ġaribi,ucxo ṗirit# da ṭanita.
409/409
 ševe, c̣avdeg noxta ṗirsa,me damic̣q̇o cecxlman šreṭad,
 gulsa bneli ganminatla#,zeda lxini adga sveṭad.
 mas bališi šemoegdo,mzisa šuksa sǯobda meṭad,
dačemgan ṗirsa iparvida,aixednis c̣amsa č̣vreṭad. F410
 ubrʒana, tu: "'moaxsene,/asmat, daǯdes, amirbarsa!"
 man bališi damartebitdadva mas mzed sakebarsa.
 davǯe, mivec# gulsa lxini#,sac̣utrosa damgmobarsa;
damiḳvirs, sulni radġa midgan,viṭq̇vi misgan naubarsa!
411/411
 mibrʒana: "ʒoġan gec̣q̇inagašveba uubarisa,
 mzeman gaq̇rita dagač̣ne,vita q̇vavili barisa:
 dagsǯida dena cremlisa,nargistat# nagubarisa,
damagra xams čemgan sircxvilida ridi amirbarisa.
412/412
 tuca hmartebs dedaḳacsamamacisa didi ḳrʒalva,
 magra meṭi# uareaara-tkma da č̣irta malva:
 me tu ze-ṗir micinia,kve-kve mitkvams idumal va;
daʒoġan kali gamovgzavne,vkmen martlisa šemotvalva.
413/413
 ertmanertisa, mas akat,raca ortave vicita,
 ac̣ca micodi sašenodmitve ṗirita mṭḳicita;
 amas šesǯerdi diditazenarita# da picita.
dagecruo, ġmertman mic̣a mkmnas,numca cxritave vzi cita!
414/414
 c̣a, šeebi xaṭaelta,ilaškre da inaṗire;
 ġmertman kmnas da gagemarǯvos,morč̣mulimca čem ḳerʒ ire!
 magra ra vkmna, ḳvlaca naxvamomxvdebodes šeni vire?
daguli momec gauq̇relad,čemi šentvis daič̣ire!"
415/415
 movaxsene: "ar mec̣q̇alvistavi šentvis dasac̣velad,
 magra ratgan damarčine,ar gamosčndi čemad mḳlvelad,
 šen sinatled tvalta# čemta#mičnde mzeebr sanaxvelad,
daac̣ ševeba xaṭaelta,mun gamovčnde lomi kvelad.
416/416
 ac̣ rasaca me maġirseb,xorcieli arvin ġirs-a;
 moc̣q̇aleba ičkitia,ġmrtisa amad ara mḳvirsa#;
 šenta šukta šemomadgam,gulsa bnelsa zeda č̣virsa,
dašeni viq̇o, sadamdiscadamiq̇opdes mic̣a ṗirsa".
417/417
 zeda c̣ignsa sapicarsaševhpice da šemompica,
 misgan čemi siq̇varuliamit upro daamṭḳica:
 "ušenosa moc̣onebavisicao# gulsa mica,
daġmerti momḳlavs! amas ikittavsa veṭq̇vi, amas vsc̣vrti-ca".
418/418
 davq̇av xani mas c̣inaše,siṭq̇vanica ṭḳbilni# vtkvenit#,
 vč̣amet amo xili rame,ertmanertsa veubenit#,
 merme avdeg c̣amosavladṭirilit da cremlta denit.
damista šukta švenebaninatlad madges gulsa penit.
419/419
 meʒneleboda sišoremisi, brol-badaxš-minisa.
 me gamiaxlda sopeli,mkonda simravle lxinisa;
 čemad čnda igi sinatleeterit mzed načinisa,
daac̣ miḳvirs, misi gamq̇religuli mic ḳldisa ṭinisa!"
18/ṭarielisagan /xaṭaets c̣aslva da didi omi
420/420
 dilasa ševǯe, vubrʒane:"hḳarit buḳsa da nobasa!"
 srulta sṗatasa ver gitxrobar šesxdomisa# mzobasa.
 lomman mivhmarte /xaṭaets,vervin mizraxavs xrdlobasa,
daugzosa vlides laškarni,ar gaivlides gzobasa.
421/421
 davagde zġvari indota,mevlo ṗašṭai xania;
 /ramazis ḳaci memtxvia,/xaṭaets zeda xania,
 man mitsra mocikulobagulisa mosapxania:
da"čventa mgeltaca dasč̣amentkvenni, indota, txania".
422/422
 me šemomʒġvnes /ramazisganʒġvnad sač̣urč̣le sašineli,
 mitxres# : "gḳadrebs: "nu amogvc̣q̇ved,aris šengan ar-sakmneli,
 zenaari gamogviġe,mit gvabia q̇elsa c̣neli,
damourbevlad mogaxsennettavni, švilni, sakoneli.
423/423
 raca šegcodet, šegvindev,tvit čvenve šegvinania;
 tu ġmrtulebr šegvic̣q̇alebdet,aka nu movlen sṗania;
 kveq̇ana čveni ar ac̣q̇des,rixxvit ar dagvṭq̇den cania;
dašen mogcet cixe-kalaki,mogq̇vnen coṭani q̇mania".
424/424
 gverdsa davisxen vazirni,viubnet#, gavizraxenit;
 mitxres, tu: "xaro q̇mac̣vili,brʒenni# mit gḳadrebt, glax, enit:
 arian ertob muxtalni,-čven ertxel ḳvlaca vnaxenit, -
daaramca mogḳles ġalaṭad,aramca vivaglaxenit!"
425/425
 čven amas varčevt, c̣axvideḳargita mart mamacita,
 laškarni axlos geḳidnen,scnobden ambavsa ḳacita;
 gul-martlad iq̇vnen, miende,apice ġmrtita da cita,
daar dagmorčilden, šehrisxdirisxvita ḳvla da ḳvlacita".
426/426
 meḳeta ese tatbiri,vazirta navazirebi;
 ševstvale: "/ramaz mepeo,vcan šeni danaṗirebi;
 siḳvdilsa giǯobs sicocxle,dagvidgams ver kviṭḳirebi;
dalaškarta davhq̇ri, coṭatac̣amoval, šen ḳerʒ virebi".
427/427
 mat laškartagan samasniḳargni moq̇meni, kvelani,
 tana c̣amomq̇ves, c̣a-ca-ve,davq̇aren sṗani q̇velani,
 davhvedre: "sada me mevlos,vlenit igive velani,
daaxlos momdevdit, mišvelet,gixmob, tu mindes# švelani".
428/428
 sam dġe viare, memtxviasxva ḳaci misve xanisa.
 ḳvla eʒġvna ucxo mravališesamoseli ṭanisa,
 ebrʒana: "mc̣adso siaxlešen laġisa da ǯanisa,
dara šegeq̇aro, mašin scnašen ʒġvnoba amistanisa".
429/429
 ḳvlaca etkva: "martaliaezom čemi monaxseni,
 me tvit c̣ina mogegebvi,mesc̣rapebis naxva šeni".
 movaxsene: "dia, ġmerto,brʒaneba vkmen meca tkveni,
daṭḳbilad vnaxot ertmanerti,viq̇vnet vita mama-ʒeni".
430/430
 munit c̣asruli čamovxeṭevrisa rasme ḳidesa;
 ḳvla mocikulni movides,salamad ar damridesa;
 c̣ina ṭurpata ṭaič̣taʒġvnad čemtvis mozidvidesa:
da"šensa naxvasa mepeni,- tkves, - martlad inaṭridesa".
431/431
 mitxres: "mepe mogaxsenebs,meca šen ḳerʒ viarebi,
 saxlit čemit c̣amosrulixvale adre šegeq̇rebi".
 mocikulni davaq̇enen,xarga davdgi, ar mazrebi,
dameṭad amod vualerse,ertgan dac̣ves vit maq̇rebi.
432/432
 ḳargi sakme ḳacsa zedaazom ture ar c̣axdebis:
 erti ḳaci uḳmo-re-sc̣q̇da,modga, malvit meubnebis:
 "didi maco tkveni vali,čemgan ʒnelad gardixdebis,
dagac̣irva da davic̣q̇ebačemgan šeni ar ikmnebis.
433/433
 me mamisa tkvenisaganvar coṭai ganazardi.
 tkveni mesma saġalaṭo,sacnobelad gamovvardi;
 mḳvdari mimʒim sanaxavadṭani mč̣evri, ṗiri vardi,
daq̇velasave mogaxseneb,gamigone, damic̣q̇nardi.
434/434
 rome cudad ar mohġorde,isi ḳacni gġalaṭoben,
 ertgan šentvis damalulnisṗani asǯer atasoben;
 ḳvla sxvagan gitks sami bevri,asre picxlad# mit gixmoben,
daac̣ve tavsa ar ec̣evi,pateraḳsa šegasc̣roben.
435/435
 mepe coṭat mogegebvis,vis mč̣vreṭni ver gelevian;
 malvit čaicmen abǯarsa,miendo, mit getnevian;
 ḳvamlsa šeikmen, laškarniq̇ovelgnit mogexvevian.
dara ertsa gcemden atasni,egreca mogerevian".
436/436
 mas ḳacsa amod veubenda madlsa gardvixdidia:
 "rome ar movḳvde, šemogzġo,šen amas inaṭridia;
 ac̣ amxanagta ar gigrʒnan,c̣adi, mat tana vlidia,
datu dagivic̣q̇o, utuodmemca var ganaḳidia!"
437/437
 arvis gavandev sul-dgmulsa,davmale vita č̣oria.
 raca ikmnebis, ikmnebis,q̇ovli tatbiri sc̣oria!
 magra sṗataḳen gavgzavneḳaci#, gza tuca šoria,
daševstvale: "picxlad c̣amodit,mogragnet mta da goria".
438/438
 me dilasa mocikultasiṭq̇va ṭḳbili ševutvale:
 "/ramazs hḳadret: mogegebvi,modi, moval meca male".
 naxevar dġe sxva viare,č̣irsa tavi ar vaḳrʒale.
dagangebaa, dġesca momḳlavs,kvemca sada davimale?!
439/439
 kedsa rasme gardavadeg,mindors mṭveri davinaxe;
 vtkvi, tu: "mova ramaz mepe; čemtvis udgams tuca maxe,
 čemi# gahḳvets xorcsa matsaxrmali basri, šubi vaxe".
damašin vutxar sṗata čemta,saxe didi davusaxe.
440/440
 vtkvi, tu: "ʒmano, isi ḳacničven ġalaṭsa gvidgebian,
 mḳlavta tkventa simagreniamistvismca rad dalbian?
 vinca moḳvdes mepetatvis,sulni matni zecas rbian.
daac̣ ševebnet xaṭaelta,xrmalni cudad ras gvabian?"
441/441
 vubrʒane čacma abǯrisalaġman siṭq̇vita xapita;
 daveḳazmenit saomradǯač̣v-ǯavšanita, kapita;
 razmi davac̣q̇ev, mivhmarte,c̣ave didita sc̣rapita,
damas dġesa čemi mebrʒoličemmanve xrmalman dapita.
442/442
 miveaxlenit, šegvaṭq̇vesmat ṭansa abǯar-cmuloba;
 ḳaci movida, momartvamepisa mocikuloba;
 etkva, tu: "žamad gvačniačven tkveni ar-orguloba,
daabǯrita gxedavt, šegvkmniaac̣ amad gul-naḳluloba".
443/443
 ševstvale, tu: "meca vici,raca čemtvis gagigia;
 tkven rasaca statbirobdit,ar ikmnebis, ar, igia!
 brʒanet, modit, šemebenit,vita c̣esi da rigia,
dameca tkvenad dasaxocladxeli xrmalsa damigia".
444/444
 ra mivida mocikuli,ḳvlamca radġa gamogzavnes!
 ḳvamli šekmnes laškartatvis,damaluli gaamžġavnes;
 samalavit gamovides,tavni orgnit akaravnes,
dašekmnes razmi mravalḳeci,tuca, ġmerto, vera mavnes.
445/445
 šubi vstxove, xeli čavq̇avmuzaradis dasarkmelad;
 saomarad aṭexiliviq̇av matad gamṭexelad;
 ertsa c̣avsc̣q̇di uṭevansa,c̣avgrʒeldi da c̣ave grʒelad.
damat uricxvi razmi ec̣q̇o,c̣q̇narad dges da aušlelad.
446/446
 axlos mive, šemomxednes, "šmagiao", ese tkvesa.
 mun mivhmarte mḳlav-magarman,sad uprosi ǯari dgesa;
 ḳacs šubi vhḳar, cxeni davec,mart ornive mihxdes mzesa,
dašubi gaṭq̇da, xeli čavq̇av,vakeb, xrmalo, vinca glesa!
447/447
 šigan asre gaverive,gnolis# ǯogsa# vita kori,
 ḳaci ḳacsa šemovsṭq̇orce#,cxen-ḳacisa davdgi gori;
 ḳaci, čemgan ganaṭq̇orci#,brunavs vita ṭanaǯori,
daertob srulad amovc̣q̇videc̣ina ḳerʒi razmi ori.
448/448
 ertobilni momexvivnes,mgrgvliv šeikmna omi didi;
 vhḳri rasaca, ver damidgnis,sisxlsa mčkeprsa aġmovhġvridi;
 cxensa ḳaci gaḳvetilimandiḳurad gardavhḳidi.
dasitca viq̇vi, gamekcian,mat šekmnian# čemi ridi.
449/449
 saġamo-žam daizaxnakedit matman daraǯaman:
 "nuġara sdgat, c̣aedito,ḳvla mogvxedna risxvit caman:
 mova mṭveri sašineli,šegvašina# amad aman,
danutu srulad amogvc̣q̇vidnesutvalavman, bevrman sṗaman".
450/450
 čemni laškarni, romelnic̣amomeṭannes me ara,
 ra ecna, c̣amosruliq̇vnes,ġame-c̣amortvit eara;
 ver daiṭevda mindorida are mtata eara,
dagamočndes, scemdes ṭablaḳsa,buḳman xma gaazeara.
451/451
 igi naxes, gasakcevladgaemartnes, ševhḳivlenit;
 velni, čvengan naomarni,omitave gardavvlenit.
 /ramaz mepe čamovagde,ertmanertsa gavexrmlenit,
damisni sṗani q̇velaḳanidaviṗq̇renit, ar movḳlenit.
452/452
 uḳananica laškarnimoesc̣rnes mat gakceulta,
 dauc̣q̇es ṗq̇roba, čamoq̇rašešinebulta, ʒleulta;
 ʒilisa mihxvda nacvaliʒil-mḳrtalta, ġame-teulta,
daṭq̇veta mrteltaca ar aḳldaḳvnesa, mart vita sneulta.
453/453
 mas adgilsa naomarsagardavxedit mosvenebad.
 xelsa xrmlita daveḳode,c̣q̇lulad mačnda, ar-naġebad;
 čemni sṗani movidiansač̣vreṭlad da čemad kebad,
daver iṭq̇vian ver mimxvdarnikebasaca moxsenebad.
454/454
 ertsa ḳacsa eq̇opodes,didebani rome mč̣irdes;
 zogta šorit damlocian,zogni ḳocnad gamiṗirdes;
 romeltaca gavezarde,didebulni amiṭirdes,
dačemgan xrmlita ganaḳveti#naxes#, meṭad gauḳvirdes.
455/455
 gavgzavnen q̇ovlgan laškarni,alapi avaġebine,
 ertob savseni movides,tavica valaġebine#,
 sisxlta mebrʒolta čemtasamindori ševaġebine,
daar vhbrʒole, ḳari kalaktauomrad gavaġebine.
456/456
 /ramazs varkvi: "šemigniasakme šeni samuxtale,
 ac̣ egreca šeṗq̇robilmantavi gamoimartale,
 simagreta nu amagreb,q̇vela xelta momatvale,
datvara šeni šecodebamemca zeda rad c̣avstvale?"
457/457
 /ramaz mitxra: "aġaraa#amis meṭi čemi ġone,
 erti čemi didebulimomec, zeda maṗaṭrone,
 cixovanta gavugzavno,saubari gamigone,
daxelta mogcem q̇velaḳasa,ganaġamca šen gakone!"
458/458
 mivec erti didebuli,tana sṗani c̣avaṭanen,
 cixovanni ertobilničems c̣inaše moviq̇vanen,
 xelta momces# simagreni,omni asre ševananen,
dasač̣urč̣leni simravlitarasmca vita davagvanen!
459/459
 mašinġa ševe /xaṭaetsmovlad da mosatvalavad;
 ḳliṭeni sač̣urč̣letanimomartvnes daumalavad;
 kveq̇ana čavsxi, vubrʒane:"iq̇venit tkven uḳrʒalavad,
damzeman ar dagc̣ven, icodit,dagq̇aren gaugvalavad".
460/460
 sač̣urč̣leni gardavnaxentavis-tavis, ḳidis-ḳide.
 ucxo perta sač̣urč̣leta,davšvrebi, tu movstvalvide;
 ertgan vnaxe# saḳvirveliq̇abača da erti ride,
datu-mca hnaxe#, saxelisacodnasaca inaṭride!
461/461
 vera ševigen, ra iq̇o,anu nakmari raulad!
 visca vučveni, uḳvirdis,ġmrtisagan tkvis sasc̣aulad;
 arca larulad hgdebodamas kseli, arc orxaulad;
dasimṭḳice hgvanda nač̣edsa,vtkvi cecxlta šenartaulad.
462/462
 igi saʒġvnod misad davsxen,visi šuki manatobda;
 mepisatvis davarčie,saarmaġnod raca sǯobda:
 ǯor-aklemi atǯer asi,q̇velaḳai c̣viv-magrobda, -
daaṭvirtuli gavugzavne,amebavsaca# ḳargsa scnobda.
19c̣igni /ṭarielisa indot mepis c̣inaše da gamarǯvebit šemokceva
463/463
 c̣igni davc̣ere: "mepeo,svemcaa tkveni svianad!
 me xaṭaelta mimuxtles,- tuca mat eca zianad, -
 čemi ambavi dasṭuriamad gacnobe gvianad;
damepe ševiṗq̇ar, mogivalme alapian-ṭq̇vianad".
464/464
 ra q̇velai daviurve,/xaṭaetit gavemgzavre,
 c̣amovixven sač̣urč̣leni,saxelmc̣ipo daviavre,
 ver moveq̇av aklemita,azavrebi vaazavre,
damovirč̣ven da movivline,raca mc̣adda, agre vq̇av-re.
465/465
 /xaṭaetisa xelmc̣ipemomq̇vanda šeṗq̇robilia~
 /indoets mive, megebačemi gamzrdeli ṭḳbilia;
 ra keba mitxra, ar itkmis,čemgan satkmelad c̣bilia!
daxeli gamixsna, šemomḳraman saxveveli lbilia.
466/466
 edgnes ṭurpani ḳaravnimoedans čamodgomilsa,
 saubrisa da č̣vreṭisačemisa mas mondomilsa.
 mas dġesa edva nadimimas šigan gardaxdomilsa;
damialersebda, mač̣mevdac̣inaše axlos ǯdomilsa.
467/467
 mas ġamit vsxedit nadimad,mun amod gavixarenit,
 dilasa kalaks ševedit,moednit aviq̇arenit;
 mepeman brʒana: "laškarniuxmenit, šemomq̇arenit,
dadġes xaṭaeli mičvenet,ṭq̇venica šemomgvarenit!"
468/468
 /ramaz mepe mas c̣inašešeṗq̇robili moviq̇vane;
 ṭḳbilad naxa xelmc̣ipeman,vita švili saaḳvane.
 orguli da moġalaṭenamsaxursa davagvane,
daese aris mamacisameṭis-meṭi sigulvane!
469/469
 mas mepesa xaṭaelsaumasṗinʒla, ualersa,
 žamierad ubrʒanebdissaubarsa matsa persa.
 cisḳrad mixmes, mibrʒanebdesme siṭq̇vasa lmobiersa:
da"šeundobo xaṭaelsa,mas akamdis šenamṭersa?"
470/470
 me vhḳadre: "ġmerti vinatganšeundobs šecodebulsa,
 uq̇avit tkvenca c̣q̇alobamas ġone-gacudebulsa".
 /ramazs ubrʒanebs#: "icodi,gaggzavnit šec̣q̇alebulsa,
damagra nu gnaxavt ḳvlamcaġačvens c̣ina gac̣bilebulsa!"
471/471
 xaraǯa dasdves, šehḳvetesdrahḳani asǯer asia,
 ḳvla xaṭauri mravali,sxva sṭavra, sxva aṭlasia.
 merme q̇velai damosa,igi da misi xasia,
dašec̣q̇alebuli gagzavna,uq̇o risxvisa pasia.
472/472
 xaṭaelman daumadla,dadrḳa, mdablad etaq̇vana,
 moaxsena: "orgulobatkveni ġmertman šemanana.
 tuġa# odes še-ġa-gcodo,mašin momḳal memca gana!"
dac̣avida da q̇velaḳaimisi tana c̣aiṭana.
473/473
 movida ḳaci mepisa, cisḳrobs, ar danaġamia;
 ebrʒana: "ra šen gagq̇rivar,mas akat tveo samia,
 mindors moḳluli isritanadiri ar mič̣amia,
daar damašvral xar, c̣avidet,tuca dašvromis žamia".
474/474
 ševeḳazme, darbazs mive,damxvda ǯari avazisa,
 šavardnita savse iq̇osrulad are darbazisa,
 mepe kve ǯda šeḳazmuli,švenebita msgavsi mzisa;
dagaexarnes mislva čemi,ṭurpisa da lamazisa!
475/475
 idumal colsa eubna,mart čemgan ucodnelia:
 "omit mosruli /ṭarielsač̣vreṭlad sasurvelia,
 man gaanatlos mč̣vreṭeltaguli, razomca bnelia;
daraca dagvedro sakmnelad,kmen, ara sazoznelia.
476/476
 ac̣ mitkvams sakme ušenod,šenca can ese mcnebuli:
 ratgan kalia samepodčvenganve saxel-debuli,
 vincaġa naxavs, ac̣ naxos,aha dġe#, edems xlebuli#,
dagverdsa daisvi, ornivesras damxvdit, moval švebuli".
477/477
 movinadiret mindori,ʒiri mtisa da gorisa;
 iq̇o simravle ʒaġlisa,šavardnisa da korisa.
 adre davbrundit, viaretar eǯi gzisa šorisa.
daaġar iburtes, dašla kmnestamašobisa orisa.
478/478
 čemta mč̣vreṭelta moecvakalaki, šuḳa da bani.
 om-gardaxdilsa mšvenodesmaenianni ḳabani;
 permixdil-gvari všvenodivardi, cremlita nabani,
davinca mič̣vreṭdis, bndebodis,- martlad ars, ar ḳaṭabani.
479/479
 rideni rome mešovneskalaksa xaṭaeltasa,
 igi mexvivnes, mšvenodes,vaxeleb# gulsa xeltasa.
 mepe gardaxda, darbazsaševedit čemta mzrdeltasa,
daševxeden, davhḳrti elvasaġac̣vta mzeebr# nateltasa.
480/480
 mas mzesa ṭansa emosnesnarinǯis-perni ǯubani,
 zurgit utks ǯari xadumta,das-dasad, uban-ubani;
 srulad natlita aevsosaxli, šuḳa da ubani,
damun vardsa šua švenodesʒoc̣-margaliṭni ṭq̇ubani.
481/481
 naomarsa, daḳodilsaxeli q̇elsa čamomeba.
 dedopali saǯdomtaganadga, c̣ina momegeba,
 vita švili gardamḳocna,ġac̣vi vardi damileba,
damitxra: "nu eč̣v amas ikit,tuġa# mṭeri še-ġa-geba".
482/482
 axlos damisves adgilsa,mun, sada meameboda.
 ṗiris-ṗir miǯda igi mze,guli vistvisca ḳvdeboda.
 malvit vuč̣vreṭdi, mič̣vreṭdis,sxvad arad meubneboda;
datvalni movsc̣q̇vidni,sicocxle amita mearmeboda.
483/483
 šeikmna sma da ṗuroba,msgavsi matisa ʒalisa;
 sxva gaxareba asetiars unaxavi tvalisa!
 ǯami da č̣ika - q̇velaiperozisa da lalisa.
daarvisi brʒana mepemanarca gašveba mtrvalisa.
484/484
 me muna mq̇opi mivecišvebasa meṭis-meṭasa.
 ra šemomxednis, ševxedni,cecxlman damic̣q̇is šreṭasa;
 ḳacta ḳrʒalvasa vac̣vevdigulsa šmagsa da reṭasa.
dara uamea ṗiris-ṗirsaq̇varelisa č̣vreṭasa!
485/485
 daagdes mġera muṭribta,"suleto!", tavi xarian;
 mibrʒanes: "švilo /ṭariel,vit gitxrat, vit gvixarian?!
 neṭarʒi gvakvso, mebrʒolnimit čvenni vaglax arian;
damartalan šenni mč̣vreṭelni,ar cudad imḳvexarian.
486/486
 ac̣ tuca gvmartebs šemosa,vis morč̣mit mogivlenian,
 ar šegmost, maga ḳabataar agxdit: ṭurpad gšvenian;
 ac̣ gkondes asi sač̣urč̣le,vis šukni mogipenian,
datvit šeiḳere, raca gc̣ads,čvengan nuġara grcxvenian".
487/487
 momartvnes asni ḳliṭeniastave sač̣urč̣letani;
 taq̇vanis-vec da davlocendavlani matta svetani;
 maḳoces, adges ornive,tvit igi mzeni mzetani,
dara gasces, zomni vit gitxrnelaškarta sisavsetani!
488/488
 ḳvlaca daǯda mxiaruli,moimaṭa sma da mġera;
 ḳvla gagrʒelda nadimoba,barbiti da čangta žġera#.
 dedopali# c̣amovida#,šeeq̇ara mc̣uxrsa dġe ra,
daʒil-ṗiramdis sixarulsasixaruli hgvanda vera.
489/489
 aviq̇arenit, migvč̣irdasma dosṭaknisa meṭisa.
 sac̣ols šemove, šemekmnacnoba mart vita reṭisa.
 ʒali ar mkonda ṭq̇ve-kmnilsame ama cecxlta šreṭisa.
damegonebodis, malxendisgoneba misgan č̣vreṭisa".
20c̣igni /nesṭan-dareǯanisa saq̇varelsa tana
490/490
 mona movida, miamboambavi man martalia:
 "tkvensa ambavsa iḳitxavsaǯiġosani kalia".
 mašinve vican, avič̣er,čkar-čkarad gul-gamḳrtalia;
damovida, vnaxe /asmatičem tana momavalia.
491/491
 me vistvis vḳvdebi, meama/asmatis naxva me misad.
 aġar mivušvi, vaḳoce,kmnadġa taq̇vanis-cemisad;
 xeli movhḳide, davisviaxlos ṭaxṭisa# čemisad,
davhḳitxe, tu: "neṭar, misrulamorči alvisa xe misad?
492/492
 miambe misi ambavi,sxvad nuras meubnebia!"
 mitxra, tu: "'gḳadreb martalsa,ac̣ čemgan ar-satnebia,
 dġes ertmanerti ginaxavsda ṭurpad mogc̣onebia,
daac̣ ḳvlaca cnoba ambvisamas čemgan ubrʒanebia".
493/493
 c̣igni momartva, čavxeden,ṗirisa temta mtenisa.
 ec̣era: "vnaxe siṭurpec̣q̇al-ǯavarisa šenisa.
 om-gardaxdili hšvenodi,šenaṭevebi cxenisa,
daar-avi mimičs mizezičemisa cremlta denisa.
494/494
 ġmertman tu mca ena čemikebad šenda ušenosa,
 šentvis mḳvdari aġar viṭq̇vi,maša momḳlav ušenosa;
 mzeman lomsa vard-gišeribaġčas baġad ušenosa;
dašenman mzeman, tavi čemiarvis hmartebs ušenosa!
495/495
 tuca migdis ġvari cremlta,magra cudad ar ideno,
 amas ikit nuġar iden,č̣irsa tavi arideno;
 šenni mč̣vreṭni čemta mč̣vreṭtaagineben, ar ideno;
darome c̣eġan mogexvivnes,igi čemtvis arideno.
496/496
 igi me momcen rideni,romelni c̣eġan gšvenodes,
 ra mnaxo, šenca geamos,šeneulita mšvenodes;
 ese samḳlave šeibi,tu čemi ga-ġa-gvlenodes,
daerti aseti cocxalsasxva ġame ar gagtenodes".
21/ṭarielis ṭirili da dabneda
497/497
 aka mxec-kmnili /ṭarielṭirs, č̣iri eatasebis;
 tkva: "me makvs samxre, romeliḳvla c̣inas mḳlavsa mas ebis!"
 igi šeixsna, moiġo,tvalvit ar daipasebis,
daṗirsa daidva, da-ca-bnda,kve mḳvdarta daedasebis.
498/498
 asre c̣va, rome ar hgvandamḳvdari samaris ḳarisa,
 orgnit čans lebi mǯiġisa,mart gulsa gardnaḳarisa;
 /asmats sdis ġvari sisxlisa,ġac̣vtagan naxoḳarisa,
daḳvla c̣q̇alsa asxams, ušvelis,xma ismis mun c̣ḳanc̣ḳarisa#.
499/499
 /avtandilca sultkvna mc̣ared,dabnedilsa šemosč̣vriṭna;
 /asmat vani gaamravlna,cremlman misman kvani xvriṭna;
 merme sulad moakcia,cecxlni c̣q̇lita daušriṭna;
datkva: "cocxal var? sac̣utromanac̣ca# čemni sisxlni xvriṭna!"
500/500
 ze c̣amoǯda per-mixdili,aq̇olebda tvalta reṭad.
 vardi srulad šekmniliq̇ozapranad da vita sṗeṭad.
 didxan matad ara scaldasaubrad da arca č̣vreṭad,
dadarčoma da ar-siḳvdilimas umʒimda meṭis-meṭad.
501/501
 /avtandils utxra: "ismendi,cnoba mic tuca xelisa,
 gitxra ambavi čemi dačemisa dammarxvelisa:
 lxinad mičs šeq̇ra moq̇vrisamis, šengan šeuq̇relisa,
dame miḳvirs čemi sicocxle,asre darčoma mrtelisa!
502/502
 /asmatis naxva meama,čemgan dad saesavisa.
 c̣igni ra vnaxe, momartvaese sabami mḳlavisa.
 mḳlavsa ševibi mašinve,movixsen ride tavisa,
daigi ucxo da ġaribi,mṭḳicisa rasme šavisa" .
22c̣igni /ṭarielisa saq̇varelsa tana ṗasuxad
503/503
 mivuc̣ere: "mzeo, šukišeni, šengan monapeni,
 gulsa meca, gamicuddessičauke-sialpeni;
 xelman šenni gavicadensinaṭipe-siṭurpeni,
dasulta nacvlad samsaxurniramca vita gimukpeni?!
504/504
 mašin, odes damarčine,sulta srulad ar gamq̇are,
 ac̣ čeetvisca# ese žamimasve žamsa davadare;
 samxre šeni momivida,šemovibi mḳlavsa gare,
darome mmartebs sixaruli,egzomimca ra vixare?!
505/505
 ganaġamca vic̣inaše:aha ride, rome mtxove;
 q̇abačaca asetive,amisebri vera vhṗove;
 dabnedilsa nu damagdeb,mišvele ra, marge, move;
dasopels mq̇opsa ušenosaḳacsa vismca ševeṗove!"
506/506
 kali adga, gameq̇ara.davc̣ev, amod dameʒina,
 magra ševḳrti, saq̇vareličemi vnaxe ʒilsa šina;
 gameġviʒa, aġara mq̇va,sul-dgmuloba momec̣q̇ina,
daġame asre gavatene,misi xmaca ar mesmina".
23rčeva /nesṭan-dareǯanis gatxovebisa
507/507
 dilasa adre sras mixmes,dġe ra kmna mc̣uxrman žamita;
 avdeg, vcan mati ambavi,c̣aslva vkmen mitve c̣amita;
 vnaxe, ornive ertgan sxdesxasita oden samita,
dara mive, mitxres daǯdoma,c̣inaee davǯe sḳamita.
508/508
 gvibrʒanes, tu: "ġmertman asredagvaberna, da-ca-gvlia;
 žami gvaxlavs siberisa,siq̇mac̣vile gardgvivlia;
 q̇ma ar mogvca, kali gvivis,visgan šuki ar gvaḳlia,
daq̇misa ar-sma ara gvagva#,amad zeda c̣agvitvlia
509/509
 ac̣ kalisa čvenisatviskmari gvinda, sad movnaxot,
 rome mivscet ṭaxṭi čveni,saxed čvenad gamovsaxot,
 sameposa vaṗaṭronot,saxelmc̣ipo ševanaxot,
daar amovc̣q̇det, mṭerta čventaxrmali čventvis ar vamaxot".
510/510
 vtkvit: "tkvenis# ʒisa ara-smagulsa vit mieparebis,
 magra ḳma čvenad imedad,vin mzesa daedarebis;
 visca stxovt švilsa sasiʒod,mas didad gaexarebis,
dasxvamca ra gḳadret! tvit icit,magas ra moegvarebis".
511/511
 davic̣q̇et rčeva sakmisa,guli mic, tuca melia;
 vtkvi: "čemgan dašla amisiar itkmis, ar-sakmnelia!"
 mepeman brʒana: "xvarazmša,xelmc̣ipe xvarazmelia,
datu mogvcems švilsa sačvenod,misebri ar-romelia".
512/512
 rome ṗirvelve daesḳvna,mat ese šeeṭq̇veboda;
 ertmanertsaca uč̣vreṭdes,siṭq̇vaca agre sc̣beboda.
 čemgan dašlisa ḳadrebamart ambvad ar egeboda,
daoden davmic̣di, davnacrdi,guli mi da mo ḳrteboda.
513/513
 dedopalman tkva: "xvarazmšamepea morč̣mit mǯdomeli,
 matsamca švilsa sasiʒodčventvis sxva sǯobda romeli!"
 šecilebamca vin hḳadra,ratgan tvit iq̇o mndomeli!
damoc̣moba davhrte, daesḳvnadġe čemi sulta mxdomeli.
514/514
 gagzavnes ḳaci xvarazmšasc̣ina švilisa mtxoeli;
 šestvales: "gaxda umḳvidrodsamepo čveni q̇oeli;
 ars erti kali saʒeo,ar ḳide-gasatxoeli,
datu mogvcem švilsa samisod,sxvasa nuġaras moeli".
515/515
 ḳaci movida, aevsoǯubačita da ridita,
 gahxareboda xvarazmšassixarulita didita;
 ebrʒana: "mogvxvda ġmrtisagan,čven rome vinaṭridita!
datvit magisebrsa švilsamcačven xelsa rasa vhxdidita!"
516/516
 ḳvla gagzavnes# sxvani ḳacnisasiʒosa moq̇vanebad,
 daavedres: "nu aq̇ovnebt,modit čvenad nabrʒanebad".
 me mašvrali, naburtalisac̣ols ševe mosvenebad,
dagulsa sevda šemeq̇ara,vic̣q̇e č̣irta moṗovnebad".
24/ṭarielisa da nesṭan-dareǯanis tatbiri da gamorčeva
517/517
 meṭman sevdaman mimc̣uragulsa dacemad danisad.
 /asmatis mona šemodga,me vǯe laġi da ǯani sad,
 c̣igni momartva, ec̣era:"vin sčan alvisa ṭanisad,
daadre modio, gibrʒanebs,dauq̇ovneblad xanisad".
518/518
 ševǯe, c̣ave, baġčas mive.vit scnobde lxinta zomit!
 baġča ševvle, ḳošḳi damxvda,/asmat vnaxe ʒirsa dgomit;
 vnaxe : "vsč̣vreṭdi naṭirebad,cremli ačnda ġac̣vta c̣tomit,
dadamimʒimda, ara vhḳitxe; čemi sč̣irda mislva ndomit.
519/519
 igi vnaxe daġreǯili,ese meṭad damimʒimda.
 vita c̣inas šemomcinis,arġa egre gamiġimda.
 q̇ola siṭq̇va ar momigo,oden cremlta gardmosc̣vimda,
daamit upro damac̣q̇lula,ara c̣q̇lulta miakimda.
520/520
 čemni ertni gonebanimeṭad šorad gamiḳidna,
 šina ḳošḳad šemiq̇vana,pardagsaca amizidna.
 ševe, vnaxe igi mtvare; č̣irman q̇ovlman uḳumridna,
dagulsa šukni šemomadgna,magra guli ar damidna.
521/521
 iq̇o ar-natlad nateli,pardagsa šemomdgomeli;
 ebura mošlit ṗir-okroride#, me mivec romeli,
 mitve mc̣vanita uebromic̣olit ṭaxṭsa mǯdomeli,
dacremlisa ġvarsa moecvaṗiri, elvata mḳrtomeli.
522/522
 kve c̣va, vit ḳldisa naṗralsavepxi ṗir-gamexebuli,
 arca mze hgvanda, arc mtvare,xe alva, edems xebuli;
 /asmatman damsva šors-gvaradgulsa me laxvar-xebuli;
damerme c̣amoǯda c̣arb-šerč̣mit,gamc̣q̇rali, garisxebuli.
523/523
 mibrʒana: "miḳvirs, rad moxvemšleli ṗirisa mṭḳicisa,
 gamc̣iravi da muxtali,šen, gamṭexeli picisa?!
 magra nacvalsa ṗaṭižsamigcemso zena, mi, cisa!"
davhḳadre: "ra gḳadro ṗasuximis čemgan me uvicisa?"
524/524
 vtkvi: "ṗasuxsa veras gḳadreb,tu ara vscnob me martalsa:
 ra šegcode, ra mikmniaucnobosa, per-namḳrtalsa?"
 ḳvlaca mitxra: "ras geubnamṭq̇uansa da šen muxtalsa?
dadiacurad rad movġordi?me davuc̣vav amit alsa.
525/525
 šen ar ici xvarazmšasisakmrod čemad moq̇vaneba?!
 šen ǯdomilxar savazirod,šeni rtula amas neba,
 šen gasṭexe pici čemi,simṭḳice da igi mcneba,
daġmertman kmna da dagirčinacudad šeni xelovneba!
526/526
 gaxsovs, odes "haj-haj-s" zmidi,cremlni šenni velta hbandes,
 mḳurnalni da dasṭakarnic̣amalsa-q̇e mogiṭandes?
 mamacisa sicruveta,neṭar, sxvani ramca hgvandes!
daratgan damtme, meca dagtmob,vinʒi upro daziandes!
527/527
 amas vbrʒaneb: vinca gindaeṗaṭronos /indoetsa,
 egrec me makvs ṗaṭronoba,ugzos vliden, tunda gzetsa!
 ege agre ar ikmnebis,c̣a, momctar xar mosacetsa,
daazrni šenni šenve ggvanan,mṭq̇uansa da šen agetsa!
528/528
 cocxal viq̇o, šen /indoets,ġmerto, xani vera dahq̇o!
 tu ecado daq̇opasa,xorcta šenta suli gahq̇o!
 sxva čemebri vera hṗovo,catamdisca xeli ahq̇o!"
daese siṭq̇va daasrula,q̇ma aṭirda, sultkvna, ah-q̇o.
529/529
 tkva: "ra mesma ese misgan,meimeda meṭis-meṭad,
 ḳvla mieca tvalta ʒalimis natlisa egre# č̣vreṭad.
 ac̣ davḳarge; rad ar giḳvirs,rad cocxal var, rad var reṭad?
davaj, sopeli uxanoo,rad hzi sisxlta čemta xvreṭad?
530/530
 ševhxeden, vnaxe sastunalmusapi gašlit mdebare,
 aviġe, avdeg me ġmrtisada merme mati mkebare,
 vhḳadre, tu: "mzeo, dagic̣vav#,čemica dac̣vi mze bare,
daratgan ar momḳlav, ṗasuxiertai gḳadro me bare.
531/531
 rome gḳadreb, ese siṭq̇vaac̣ tu cudad naliknia,
 camca mrisxavs, mzisa šukniq̇ola čemtvis nu šuknia!
 tu maġirseb gaḳitxvasa,avi ara ar mikmnia".
daman mibrʒana: "raca ici,tkvio!", tavi damiknia.
532/532
 ḳvlaca vhḳadre: "me tu, mzeo,šentvis# pici gameṭexos,
 ġmertman ac̣ve risxva misizecit čemtvis gaamexos!
 visi ginda ušenosaṗiri memzos, ṭani mexos,
damaša mašin ragvar davrče,ra laxvari gulsa mexos!
533/533
 me mepeta darbazs mixmes,šekmnes didi vaziroba.
 mat c̣inasve daeṗiraima q̇misa šeni kmroba.
 damešala, ver davšlidi,damrčeboda umecroba;
datavsa vutxar: "miemoc̣me,žamad giǯobs gulmagroba".
534/534
 memca dašla vita vhḳadre,ratgan igi ver mimxvdara!
 ar iṭq̇vis, tu: "/indoetiuṗaṭronod ar momxdara?
 /ṭariel ars memamule,sxvasa hmartebs arvis# ara!
davis moiq̇vans, ara vici,anu igi vin momcdara?
535/535
 vtkvi: "amita veġaras vikm,ġone sxva ra movigvaro";
 tavsa vutxar: "nu mogicav,gonebao mraval-gvaro!"
 medva guli mxecisaebr,atasǯerca mindors varo,
davismca mivec tavi šeni,šenve radme ar c̣amgvaro?!"
536/536
 sulta vhq̇iddi gulisatvis,ḳošḳi amad gamebazra;
 igi c̣vima da-re-nelda,rome ṗirvel vardi azra;
 vnaxe, ʒoc̣sa margaliṭigare ṭurpad moemazra.
damibrʒana, tu: "ege sakmememca martlad rad meazra?!
537/537
 ar daviǯereb me šensaġalaṭsa, orgulobasa,
 uaris kmnasa ġmrtisasa,amistvis ar madlobasa;
 iaǯdi tavsa čemsa damorč̣mit /indoets plobasa!
dame da šen davsxdet# xelmc̣iped,sǯobs q̇ovlsa siʒe-sʒlobasa".
538/538
 me ġmrtisaebrad momiṭḳbagamc̣q̇rali, gamkisebuli,
 anu mze iq̇o kveq̇anad,an mtvare ṗir-gavsebuli;
 axlos damisva, maġirsaakamdis ar-ġirsebuli;
dameubneboda, damivsocecxli amita gzebuli.
539/539
 mibrʒana, tu: "gonierixams arodes ar ačkardes,
 raca sǯobdes, moagvaros,sac̣utrosa dauc̣q̇nardes;
 tu sasiʒo ar moušva,va tu mepe gagimc̣ardes,
dašen da isi c̣aiḳidnet,/indoeti gardakardes!
540/540
 ḳvla tu siʒe šemoušva,me šemirtos, iq̇os asden,
 ertmanertsa gaveq̇arnet,ʒoc̣eulni gagviplasden,
 mat morč̣multa moivlinon,čven ṗaṭižni gagviasden,
daese ambad ar egebis,rome sṗarsni gagvixasden".
541/541
 me vhḳadre: "ġmertman ašorosmas q̇masa šeni kmaroba!
 ra šemoviden /indoets,ševigna mati gvaroba,
 vučveno čemi ʒal-gulida čemi meomaroba:
daasre davxocne, šeeʒlosaġara#, ar, saxmaroba!"
542/542
 mibrʒana, tu: "xams diacidiacurad, sakme-dedlad,
 didsa sisxlsa ver šegakmnev,ver vikmnebi šua ḳedlad:
 ra movides siʒe, moḳalmista sṗata auc̣q̇vedlad.
dakmna martlisa samartlisaxesa šeikms xmelsa nedlad.
543/543
 asre kmen, čemo lomo damǯobo q̇ovelta gmirtao,
 moṗarvit moḳal sasiʒo,laškarta nu moirtao,
 mista sṗataca nu dahxoc,zroxata vita, virtao, -
dadiadi sisxli ubraloḳacmanmca vit iṭvirtao?
544/544
 igi ra mohḳla, eubenṗaṭronsa, čemsa mamasa,
 hḳadre, tu: "sṗarsta vera vikm/indoetisa č̣amasa,
 čemia mḳvidri mamuli,ar mivscem arca dramasa,
daar damexsnebi, gagixdikalaksa vita ṭramasa!"
545/545
 čemi q̇ola nura ginda -siq̇varuli, nuca ndoma,
 amit upro mogecemissamartlisa šen moxdoma;
 kmnas mepeman q̇el-moṭexitšemoxvec̣a, šemoḳvdoma,
daxelta mogcems tavsa čemsa,šegvperobdes ertgan sxdoma".
546/546
 ese meṭad momec̣onatatbiri da gamorčeva,
 čemta mṭerta davakade#dasaxoclad xrmlisa kneva;
 merme avdeg c̣amosavlad,man damic̣q̇o kveve c̣veva,
damc̣adda, magra ver ševhmartešeč̣ideba, šemoxveva.
547/547
 xani davq̇av, gaveq̇are,magra gavxe vita xeli.
 /asmat c̣ina čamomiʒġva,čamdioda cremli cxeli.
 č̣iri bevrǯel vaatasi,lxini čemi vaertxeli,
damerme c̣aslva ara mc̣adda,amad mival ar-picxeli".
25xvarazmšas švilis /indoets moslva sakorc̣ilod da /ṭarielisagan misi moḳlva
548/548
 movida ḳaci: "sasiʒomovao", moslva gvaxara,
 magra tu ġmerti ras uzams,ara icoda, glax, ara;
 mepesa mihxvda siame,ar siṭq̇va ivaglaxa ra,
damibrʒana, axlos mimisva,"modio", tavi daxara.
549/549
 mibrʒana: "čemtvis ese dġelxini da sixarulia.
 gardavixadot korc̣ili,xams vita dasa, srulia;
 ḳacni gavgzavnnet, moviġotq̇ovlgnit sač̣urč̣le srulia,
dauxvad gavscemdet, vavsebdet,siʒunc̣e umecrulia".
550/550
 me gavgzavnen q̇ovlgnit# ḳacnisač̣urč̣leta c̣amomxmelni;
 sasiʒoca mogvivida,iq̇vnes xansa ar-damzmelni;
 šignit čvenni gaegebnes,garet modges xvarazmelni;
damat laškarta ertgan mq̇optaver iṭevdes verca xmelni.
551/551
 mepeman brʒana: "moḳazmetḳarvita moedania,
 gamoisvenos siʒeman,daq̇os coṭai xania;
 mun misad naxvad gavidenušenod sṗani sxvania,
dašen aka naxen#, ḳmarianika naxvisad q̇mania".
552/552
 moedans davdgit ḳarvebic̣itlisa aṭlasebisa.
 movida siʒe, gardaxda,dġe, hgvanda, ars aġvsebisa,
 šeikmna gaslva šiganta,ǯaria mun xasebisa,
dadaic̣q̇es dgoma laškartatem-temad, das-dasebisa.
553/553
 me davšver, vita c̣esiasaurav-gardaxdilisa;
 šina c̣amove, mašvralsakmna momndomoda ʒilisa;
 mona movida, momartvac̣igni /asmatis ṭḳbilisa:
da"adre modio, gibrʒanebsmsgavsi alvisa zrdilisa".
554/554
 cxenisagan ar gardavxe,c̣ave picxla, davhmorčildi;
 kali damxvda naṭirebi,vhḳitxe: "cremlsa rasa hmildi?"
 mitxra: "šeni šesc̣robiliṭirilsamca vit avscildi?
dagauc̣q̇vedlad vit gamartlo?ragvaradmca gavvakildi?!"
555/555
 ševedit, vnaxet bališsazeda c̣arb-šerč̣mit# mǯdomare;
 mze veġaras ikms mis meṭsa,mas gaenatla rom are,
 c̣avdeg, mibrʒana: "rasa sdga?dġe migčs c̣in saomare!
daanu gamc̣ire, miṭq̇ueda ḳvlaca moimcdomare?!"
556/556
 me mec̣q̇ina, aġara vtkvi,picxla gare šemovbrundi.
 uḳuvhq̇ivle: "ac̣ gamočndes,ar mindodes, visca vundi!
 kali omsa ragvar mac̣vev,agre vita davʒabundi?"
dašina move, moḳlva misidavaṗire, ar davq̇mundi.
557/557
 assa vubrʒane monasa:"saomrad daemzadenit!"
 ševsxedit, gavvlet kalaki,aravis gavecxadenit.
 ḳaravsa ševe, igi q̇mavita c̣va, zar-mac tkmad enit,
dausisxlod movḳal igi glax,tuca xmda sisxlta daden.it
558/558
 ḳarvis ḳalta čaxlatuličavč̣er, čavaḳarabaḳe,
 q̇masa perxta moveḳide,tavi sveṭsa ševuṭaḳe,
 c̣ina mc̣olta daizaxnes,glova mihxvda saaraḳe;
dacxensa ševǯe, c̣amo-ca-ve; ǯač̣vi mecva saḳurṭaḳe.
559/559
 xma damivarda, šeikmnazaxili mosac̣evari;
 c̣amove, c̣evna damic̣q̇es,davxoce čemi mdevari.
 kalaki mkonda magari,mṭertagan mourevari,
damun šigan ševe mšvidobit,amod igive me vari!
560/560
 ḳacni gavgzavnen, vacnobeq̇ovlgan laškarsa q̇velasa:
 "aka mommartet, vincaġačemsa ikmodet švelasa".
 ar gac̣q̇da moslva mdevartaġamesa dia bnelasa,
dačemi ra cnian, scvidiantavebsa matsa mrtelasa.
561/561
 cisḳrad avdeg, ševeḳazme,ra gatenda ġame dilad,
 vnaxen samni didebulnimepisagan mogzavnilad;
 ebrʒana, tu: "ġmertman icis,gamezarde vita švilad,
dačemi asre rad šescvalesixaruli simʒimilad?
562/562
 xvarazmšas sisxli ubralosaxlad rad damadebine?
 tu čemi kali gindoda,rad ara šemagebine?
 me, bersa šensa gamzrdelsa,sicocxle maarmebine,
dadġed siḳvdilamdis šenicatavi ar maaxlebine!"
563/563
 me ševutvale: "mepeo,var umagresi rvalisa,
 tvara rad mišlis siḳvdilsacecxli sircxvilta alisa?
 magra, tvit icit, xelmc̣ipexams mkmneli samartalisa,
dame, tkvenman mzeman, mašorosndoma tkvwenisa kalisa!
564/564
 icit, indota sameporazomi sra-saǯdomia! -
 ertiġa me var memḳvidre, -q̇velai tkven mogxdomia:
 amoc̣q̇da mati q̇velai,mamuli tkven dagrčomia;
dadġesamdis ṭaxṭi učemodaravis ar mohndomia!
565/565
 ver gatnev, tkvenman ḳetilman,ac̣ ege ar-martalia:
 ġmertman ar mogca q̇ma švili,gizis ertai kalia,
 xvarazmša dahsva xelmc̣iped,damrčebis ra nacvalia?
dasxva mepe daǯdes /indoets,me merṭq̇as čemi xrmalia?
566/566
 šeni kali arad minda,gaatxove, gamaride!
 /indoeti čemi aris,arvis mivscme čemgan ḳide.
 vinca čemsa damecilos,misit masca amovpxvride,
dasxvad mešvelsa garegansa,momḳal, visca vinaṭride!"
26ambvis cnoba /ṭarielisagan /nesṭan-dareǯanis daḳargvisa
567/567
 ese ḳacni gamegzavnnes,gonebasa gavešmage.
 rome misi vera mecna,amas upro davedage.
 mas zġudesa gardavadeg,mindortaḳe rome vage,
damesma sakme sašineli,tuca tavi ver c̣avage.
568/568
 gamočndes orni kveitni,me mivegebe c̣ina-re.
 kali hq̇va ertsa monasa,vcanca, tu moġma vin are:
 tav-gagleǯili /asmati,ṗirsa sisxl-čamomdinare,
daaġar miq̇ivla ġimilit,arcaġa gamicina-re.
569/569
 igi vnaxe, davebnive,gonebani gamišmagna; .
 šorit vuxme: "ras šigan vart,anu cecxlman rad dagvdagna?"
 man sabralod šemomṭirna,ʒliv siṭq̇vani gamoagna,
damitxra: "ġmertman simgrgvle cisačventvis risxvit c̣amogragna".
570/570
 axlos mive, ḳvlaca vhḳitse:"ras šigan vart? tkvi martali!"
 ḳvla sabralod amiṭirda,ḳvla moedva amit ali,
 didxan siṭq̇va vera mitxra,mista č̣irta naatali,
damḳerdsa c̣itlad uġebvidasisxli ġac̣vta nac̣vetali.
571/571
 merme mitxra: "mogaxseneb,ese radmca dagimale?
 magra vita gagaxarne,šenca agre šemic̣q̇ale:
 nu macocxleb, nu damarčen,šemixvec̣e, šemibrale,
dadamxsen čemsa sac̣utrosa,ġmertsa šensa miavale!"
572/572
 miambo: "odes sasiʒomohḳal da xma dagivarda,
 mepesa esma, aič̣ra,mart misgan gasaṭḳivarda,
 šen dagizaxna: "mixmeto",xma-maġlad gaxmamq̇ivarda;
damognaxes, šina ver gṗoves,mit mepe gamomčivarda.
573/573
 hḳadres: "aka aġar aris,ḳarni sadme gauvlian".
 mepe brʒanebs: "vici, vici,meṭad ḳargad šemignian:
 mas uq̇varda kali čemi,sisxlni velta mouġvrian,
dara naxian ertmanerti,ar-šexedva ver datmian.
574/574
 ac̣, tavman čemman, mas movhḳlav,čemad dad vinca madesa!
 me ġmrtisa vutxar, daubamsmas ešmaḳisa badesa!
 mat boz-ḳurota asetira misces, ra ukadesa?
datu davarčino, ġmerti vgmo!misad ṗaṭižad mzad es-a".
575/575
 mis mepisa c̣esi iq̇o:tavi misi ʒvirad picis,
 da, tu picis, ar gaṭexis,masve c̣amsa daamṭḳicis.
 ese c̣q̇roma mepisaganvisca esma, vinca icis,
daman uambo /davar kaǯsa,vin grʒnebita caca icis.
576/576
 /davars, dasa mepisasa,utxra vinme ġmrtisa mṭerman:
 "tavi pica ʒmaman šenman,ar dagarčens, icis erman".
 man egre tkva: "ubralo var,icis ġmertman saxierierman!
davisgan movḳvde, vistvis movḳvde,miixvedros igi ver man".
577/577
 ṗaṭroni čemi agreveiq̇o, c̣amoxve šen odes;
 šeneulnive rideni eburnes,ṭurpad hšvenodes.
 /davar mostkmida siṭq̇vata,romelni ara msmenodes:
da"bozo, šen bozo, rad momḳal?več̣v, šenca ara glxenodes!
578/578
 rosḳiṗo, bozo diaco,sakmro rad moaḳlvevine?
 anu sisxlita misitačemi rad moazġvevine?
 ar cudad momḳlavs ʒma čemi.ra giq̇av, ra gakmnevine?
daac̣, ġmertsa undes, ver mihxvde,vis ese daašlevine!"
579/579
 xeli mihq̇o, c̣amozidna,tmani grʒelni daupušna,
 daaleba, daalurǯa,medgrad ṗirni moikušna.
 man ṗasuxi vera gasca,oden sultkvna, oden ušna,
dakalman šavman vera argo,verca c̣q̇lulni daušušna.
580/580
 ra davar gaʒġa cemita,misita dalurǯebita,
 c̣amodges orni monani,ṗirita mit kaǯebita, .
 mat ḳidobani mohkonda,eubnes ar aǯebita,
damas šigan časves igi mze,hgavs, ikmna daraǯebita.
581/581
 man utxra: "c̣adit, daḳargetmun, sada zġvisa č̣iṗia;
 c̣midisa c̣q̇lisa ver naxosmq̇invare, verca liṗia";
 mat gaexarnes, xma-maġladiq̇ivles: "iṗi, iṗia".
daese vnaxe da ar movḳve,ara mgavs arca siṗia.
582/582
 zġvitḳe gaarnes sarḳmelni,mašinve gaučinarda.
 /davar tkva: "mkmneli amisivin ar damkolos, vin ar, da-!
 vire momḳlvides, movḳvdebi,sicocxle gasac̣q̇inarda".
dadana daica, mo-ca-ḳvda,daeca, gasisxlmdinarda.
583/583
 rad ar miḳvirveb cocxalsa,me laxvar-dausobelsa!
 ac̣ igi miq̇av, ra mmartebsamissa maxarobelsa!
 zenaar, damxsen sicocxlesultadgma-dautmobelsa!"
dasabralod cremlsa adendauḳlebsa, daušrobelsa.
584/584
 me vutxar: "dao, rad mogḳla,anu ra šeni bralia?
 ramca vkmen nacvlad, tvit romemisi čemzeda valia!
 ac̣ tavsa misad saʒebradmivscem, sad ḳlde da c̣q̇alia".
dasrulad gavkvavdi, šemekmnaguli mart vita salia.
585/585
 meṭman zarman gamašmaga,momiḳida cxro da trtola;
 gulsa vutxar: "nu mohḳvdebi,aras gargebs cudi c̣ola,
 giǯobs gač̣ra ʒebnad misad,gavardna da velta rbola.
da - aha žami, visca gindačemi tana c̣amoq̇ola!"
586/586
 ševe, picxlad# ševeḳazme,cxensa ševǯe šeḳazmuli;
 as samoci ḳargi moq̇me,čemsa tana xan-dazmuli,
 c̣amomq̇va da c̣amoveditḳarta gare darazmuli,
dazġvis ṗirs mive, navi damxvda,menaveman mnaxa zmuli.
587/587
 navsa ševǯe, zġvasa ševe,zġvasa šigan gavalagdi,
 arsit navi momavaliunaxavad ar davagdi;
 movelodi, ara mesma,šmagi upro ga-ve-všmagdi,
darome srulad momiʒulva,ġmertsa ture asre vsʒagdi.
588/588
 rome davq̇av c̣elic̣adi,tve tormeṭi gameoca,
 magra misi mnaxavicasizmriv ḳaci ar meoca;
 tana-mq̇oli q̇velaḳaiamomic̣q̇da, damexoca,
davtkvi, tu: "ġmertsa veras vhḳadreb,raca sc̣addes, agre vq̇o-ca".
589/589
 zġva-zġva curva momec̣q̇ina,mit gamove zġvisa ṗirsa,
 guli srulad gamimxecda,ar vusmendi arc vazirsa;
 q̇velaḳai damepanṭa,dahrčomoda raca č̣irsa.
daḳacsa ġmerti ar gasc̣iravsasre, misgan ganac̣irsa!
590/590
 ertai ese /asmatida damrčes orni monani,
 čemni gulisa mdebelnida čemni šemagonani.
 misni vera vcnen ambavniverca dramisa c̣onani,
daṭirili mičndis lxinad damdindian cremlta ponani.
27ambavi /nuradin-pridonisa, odes /ṭariels šeeq̇ara
591/591
 ġamit mevlo, movidodi,zġvisa ṗirsa ačndes baġni;
 hgvandes kalaks, veaxlenit,cal-ḳerʒ iq̇vnes ḳldeta naġni;
 ar meamis ḳacta naxva,midaġvides gulsa daġni;
damun gardavxe mosvenebad,damxvdes rame xeni laġni.
592/592
 xeta ʒirsa miviʒine,mat monata č̣ames ṗuri;
 merme avdeg sevdiani,miġamebda gulsa muri:
 vera mecna egzom grʒeladver č̣ori da ver dasṭuri,
davelta cremli asovlebda,tvalta čemta monac̣uri.
593/593
 zaxili mesma. ševxeden,moq̇me amaq̇ad q̇ioda,
 šemoirbevda# zġvis ṗir-ṗir,mas ture c̣q̇luli sṭḳioda;
 xrmlisa naṭexi dasvriliakvs, sisxli čamosdioda,
damṭerta ekadda, c̣q̇reboda,igineboda, čioda.
594/594
 zeda ǯda šavsa ṭaič̣sa,ac̣ ese me mitks romeli,
 mart vita kari mokrodagapicxebuli, mc̣q̇romeli;
 mona mivsc̣ie, misisašeq̇risa viq̇av mndomeli;
daševstvale: "dadeg, mičvene,lomsa vin gac̣q̇ens, romeli?"
595/595
 mas monasa ara utxra,arca siṭq̇va mousmina;
 picxla ševǯe, čavegebe,me čavusc̣ar, čave c̣ina,
 vutxar: "dadeg, gamagone,šeni sakme meca mina!"
dašemomxedna, movec̣one,siaruli daitmina.
596/596
 gamicada, ġmertsa hḳadra:"šen aseti# xeni vit hxen!"
 merme mitxra: "mogaxseneb,ac̣ siṭq̇vani rome mḳitxen:
 igi mṭerni gamilomdes,akanamdis rome vitxen,
dauḳazmavsa miġalaṭes,sač̣urvelni asre vitxen".
597/597
 me vutxar: "dadeg, dac̣q̇nardi,gardavxdet ʒirsa xetasa;
 ar šeudrḳebis č̣abuḳiḳargi maxvilta ḳvetasa.
 tana c̣amomq̇va, c̣avedituṭḳbosni mama-ʒetasa.
dame gaveḳvirve č̣vreṭasamis q̇misa sinazetasa.
598/598
 erti mona dasṭakarimq̇va da c̣q̇lulni šeuxvivna,
 isris ṗirni amouxvna,daḳodilni ar aṭḳivna.
 merme vhḳitxe: "vin xar, anumḳlavman šenman visgan ivna?"
dasaamboblad damirigda,tavi misi gaamčivna.
599/599
 ṗirvel mitxra: "ara vici,ra xar, anu ras gamsgavxo?
 anu egre ram daglia,anu ṗirvel ram gagavso?
 raman šegkmna moq̇vitanod#,vard-gišeri rome hrgavso?
daġmertman misgan antebulisantelica rad dagavso?
600/600
 /mulġazanzaris kalaki,axlos me makvso romeli,
 /nuradin-pridon saxel mʒes,mepe var muna mǯdomeli;
 ese sazġvari čemia,sada xar gardamxdomeli,
dacoṭa makvs, magra q̇ovelgnitsiḳete-miuc̣domeli.
601/601
 mamis ʒma da mama-čemiṗaṗam# čemman gaq̇vna odes,
 zġvasa šigan ḳunʒulia, -čemad c̣ilad mas iṭq̇odes, -
 tvit biʒasa čemsa mihxvda,vista švilta ac̣ damḳodes;
damatḳen# darča sanadiro,ar mivscemdi, momerčodes.
602/602
 dġes gamove nadirobas#,zġvisa ṗirsa vinadire,
 muna gasvla# momndomoda,mit mreḳali ar vaxšire;
 sṗata vutxar: "momicadet,movidode meca vire!"
daxutta oden baziertameṭi ara davič̣ire.
603/603
 navita gave, zġvisaganšṭo rame gamovidoda.
 ara# movhḳrepdi gamq̇opta,vtkvi, čemta rad davhrido, da-?
 dameʒabunnes, simravleme mati ar gamvidoda,
davnadirobdi da vizaxdi,xma čemi ar udidod-a.
604/604
 martlad iǯavres, c̣unobamati tu esre xmda vita!
 gamomeṗarnes# laškarni,gzani šemiḳres# navita,
 tvit biʒasʒeni čemnicašesxdes matita tavita,
dačemta gauxdes laškartaomad tavisa mḳlavita.
605/605
 mati mesma, davinaxezaxili da xrmalta elva,
 navi vstxove menaveta,mit viq̇ivle me ertxel va,
 zġvasa ševe, momegebameomari vita ġelva,
dasc̣adda, magra veġara kmnesčemi zeda c̣amokelva.
606/606
 ḳvla sxvani didni laškarniuḳana momec̣eodes,
 ikit da akat momixdes,ertgnit ver momereodes,
 ar momc̣urvodes c̣inani,zurgit mesrodes me odes,
daxrmalsa mivendev, gamiṭq̇da,isarni dameleodes.
607/607
 momeǯarnes, veġara vkmen,navit cxeni gardvixlṭunve,
 zġva-zġva curvit c̣amovuve,čemni mč̣vreṭni# gavacbunve;
 tana-mq̇olni q̇velaḳanidamixocnes, damrčes munve,
davinca mdevdis, ver šemomxvdis,mivubrundi, mivabrunve.
608/608
 ac̣ igi ikmnas, racaġaenebos ġmrtisa c̣adilsa!
 več̣v, čemi sisxli# ar šehrčes#,ʒali šemc̣evdes# kadilsa!
 oxrad gavuxdi q̇opasamat saġamosa da dilsa,
davuxmob q̇vavta da q̇oranta,mat zeda vakmnev xadilsa!"
609/609
 ama q̇maman šemiḳveta,guli misḳe mimibrunda.
 movaxsene: "ačkarebašeni q̇ola ara unda,
 meca tana c̣amogq̇vebi,daixocnen igi mun, da-!
dačven ortave meomariganaġamca šegviʒrc̣unda!.
610/610
 eseca vutxar: "ambavičemi ar gagegonebis,
 uprore c̣q̇narad giambob,tu žami čven gvekonebis".
 man mitxra: "lxini sačemomagas ar šeec̣onebis!
dadġed siḳvdilamdis sicocxlešen čemi dagemonebis".
611/611
 mivedit missa kalaksaṭurpasa, magra coṭasa;
 gamoegebnes laškarni,isxemdes# mistvis oṭasa,
 ṗirsa ixoḳdes, gahq̇ridesnaxoḳsa vit napoṭasa,
daexveodian, hḳocnidesxrmalsa da salṭe-ḳoṭasa.
612/612
 ḳvla movec̣one, veṭurpeme misi gardnaḳidari;
 šemasxmidian kebasa:"mzeo, šen čventvis idari!"
 mivedit, vnaxet kalakimisi ṭurpa da mdidari,
daq̇velasa ṭansa emosazarkaši ganazidari.
28švela /ṭarielisagan /pridonisa
613/613
 moǯobda, omi šeeʒlo,xmareba cxen-abǯarisa;
 davḳazmet navi, ḳaṭarġada ricxvi sṗata ǯarisa;
 ḳaci xmda, mista mč̣vreṭtatvisġonemca eaǯa risa!
daac̣ gitxra omi moq̇misa,mebrʒolta damsaǯarisa.
614/614
 mati mesma daṗireba,čabalaxta čamoburva;
 navi c̣ina momegeba,ara vici, iq̇o# tu rva.
 picxla zeda ševeǯaxe,mat daic̣q̇es amod curva;
dakusli vhḳar da davukcive,daizaxes diacur va!
615/615
 ḳvla sxvasa mive, movhḳidexeli navisa bagesa,
 zġvasa davantken, davxocen,omimca raġa agesa!
 sxvani gamekces, mihmartesmat matsa sakulbagesa;
davinca mič̣vreṭdes, uḳvirda,makebdes, ar maʒagesa.
616/616
 zġva gaviaret, gavedit,šemogviṭives cxenia,
 ḳvla ševibenit, šeikmna#omisa simarcxenia#.
 mun momec̣ona# /pridonissikvele-sipicxenia#:
daibrʒvis lomi da ṗirad mze,igi alvisac xenia.
617/617
 tvit ornive biʒasʒenimisni xrmlita čamoq̇arna,
 xelni c̣midad gardeḳvetnes,igi asre asaṗq̇arna,
 moiq̇vanna mxar-daḳrulni,ertman orni, ar daq̇arna,
damatni q̇mani gaamṭirlna,misni sṗani# amaq̇arna.
618/618
 matni laškarni gagvekces; vecenit, ga-ca-vpanṭenit.
 picxlad# c̣avuġet kalaki,ar tavni gavazaṭenit#;
 kvita davhlec̣et c̣vivebi,čven igi gavanaṭenit.
damomḳal, tu# lari dahliotan aḳidebit, an ṭenit.
619/619
 /pvridon naxna sač̣urč̣lenida beč̣edni misni dahsxna.
 tvit ornive biʒasʒenidaṗq̇robilni c̣amoasxna.
 misad# nacvlad sisxlni matnimoġvarna da velta asxna;
dačemi tkves, tu: "ġmertsa madli,vin alvisa xeni asxna!"
620/620
 mivedit, mokalaketazari čnda, rome zmidian,
 aǯata# mkmnelni mč̣vreṭeltagulsa mun daabmidian;
 me da /nuradins q̇velanikebasa šegvasxmidian,
dagvitxrobdes: "mḳlavta tkventaganǯert matni sisxlni midian!"
621/621
 laškarni /pridons meped damixmobdes mepet-mepobit,
 tvit tavsa matsa - monad dačemsa - q̇velasa sepobit;
 daġreǯit viq̇av, ver mṗovesverodes vardis# mḳrepobit,
dačemi ver cnian ambavi,mun iq̇o ar iepobit.
29/pridonisagan /nesṭan-dareǯanis ambvis mboba
622/622
 dġesa ertsa me da /pridonnadirobas gamovedit,
 zġvasa zeda c̣ac̣urvilsakedsa rasme gardavedit;
 /pridon mitxra: "gitxrob rasme,vtamašobdit, cxensa vsxedit;
daerti rame saḳvirvelime vnaxeo ama kedit".
623/623
 me vhḳitxevdi, /pridon meṭq̇vismart ambavsa esodensa:
 "dġe ert mc̣adda nadiroba,ševǯe ama čemsa cxensa, -
 zġvata šigan ixvsa hgavs daxmelta zeda šavardensa, -
daaka vdeg da tvals vugebdikorsa, ikit ganaprensa.
624/624
 zogǯer zġvisḳen# mivixedni,c̣avsdgomodi ama gorsa;
 zġvasa šigan coṭa ramedavinaxe, tuca šorsa.
 egre picxla siaruliaras ʒal-uc missa sc̣orsa,
daverad vican, gonebasagaveḳvirve amad# orsa:
625/625
 vtkvi: "ra aris, ras vamsgavso,mprinvelia, anu mxeci?"
 navi iq̇o, gar epara#samoseli mraval-ḳeci;
 c̣ina ḳacni mozidvides; tvali amad davaceci,
damtvare uǯda ḳidobansa,ca mešvide masmca veci.
626/626
 amoʒvres orni monani,šavni mart vita pisani.
 kali gardmosves, sisxonivnaxen misisa tmisani.
 mas rome elva hḳrteboda,pernimca hgvandes risani!
daman gananatla saeq̇aro,gacuddes šukni mzisani!
627/627
 sixarulman amačkara,amatrtola, da-ca-mlec̣a,
 igi vardi šemiq̇varda,rome tovlsa ar exec̣a;
 davaṗire šeṭeveba,vtkvi: "c̣avide matḳe me, c̣a-,
dačemsa šavsa sulieriramca vita gardexvec̣a!"
628/628
 cxeni gavkusle, ikmoda#šambi# xmasa da xrialsa,
 veġar mivusc̣ar#, gamesc̣rnes,razomca vscemdi c̣rṭialsa.
 zġvis ṗirsa mive, ševxeden,čnda oden mzisa ṭialsa,
dagamšorvebodes, c̣amslvodes,amistvis davec̣vi alsa".
629/629
 ese mesma /pridonisgan,momemaṭa cecxlta sicxe,
 cxenisagan gardavič̣er,tavi srulad gaviḳicxe,
 čemta ġac̣vta danadenime čemive sisxli vicxe.
davutxar: "momḳal, učemosaenaxamca visca is xe!"
630/630
 ese čemgan gauḳvirda/pridons, meṭad# eucxova,
 magra meṭad ševebrale,ṭirilita mesatnova;
 vita švili damaduma,memudara, šemeṗova,
datvaltat# vita margaliṭicremli cxeli gardmotova.
631/631
 vaglax meo, ra giambepateraḳad, mctarman, šmagad!"
 movaxsene: "nura gagva,nu inavġli magas magad!
 igi mtvare čemi iq̇o,mit medebis cecxli mdagad;
daac̣ giambob, ratgan taviginda čemad amxanagad".
632/632
 /pridons vutxar q̇velaḳaičemi, tavsa gardasruli;
 man mitsra, tu: "ras viṭq̇odimoctomili gabasruli!"
 šen, maġali indot mepe,čemsa radme xar mosruli,
dasaxelmc̣ipo saǯdomi daṭaxṭi gmartebs, sraca sruli".
633/633
 ḳvlaca mitxra: "visca ġmertisaros morčsa ṭanad uxebs,
 mas laxvarsa moašorvebs,tuca ṗirvel gulsa uxebs,
 igi mogvcems c̣q̇alobasamissa, zecit mogvikuxebs,
dač̣irsa lxinad šegvicvalebs,araodes šegvac̣uxebs".
634/634
 c̣amovedit naṭirebni,sras davsxedit tavis c̣ina;
 /pridons vutxar: "čemi šemc̣ešengan ḳide aravin a-,
 vita ġmertman šeni msgavsisoplad ara moavlina,
damaša, ratgan šegemecen,amis meṭi rad ra mina?
635/635
 ar avi gesva moq̇vare,žami tu momxvdes žamisad,
 ena, goneba maxmaregamosarčevlad amisad:
 ra movagvaro, ra miǯobssalxenlad čemad da misad?
datu veras vargeb, vikenebiver-damq̇ovneli# c̣amisad".
636/636
 man mitxra: "bedi ġmrtisaganmiǯobsġa amas romeli?
 mosrul xar čemad c̣q̇alobadmepe /indoets mǯdomeli;
 memca rad viq̇av amistvismadlisa rasme mndomeli?
daerti var mona monebadc̣inaše tkvensa mdgomeli.
637/637
 ese kalaki gza arisnavta, q̇ovelgnit mavalta,
 šemomḳrepeli ambavtaucxota ratme mravalta;
 aka mogvesmis ambavi#,šen rome dauc̣vav alta.
danutu kmnas ġmertman gardaxdamag šenta č̣irta mravalta#!
638/638
 čven gavgzavnnet menaveni,romeltaca ḳvla uvlia,
 mogvinaxon igi mtvare,vistvis č̣iri ar gvaḳlia;
 munamdisca moič̣irve,gonebaman ar daglia.
daq̇ola č̣iri ar egebis,tu-mca lxinman ar dasʒlia".
639/639
 ḳacni ixmna# masve c̣amsa,ese sakme daviurvet,
 ubrʒana, tu: "navebita c̣adit,zġva-zġva moicurvet,
 mogvinaxet, saq̇varelsa missamistvis moasurvet;
datavta č̣iri uataset,radmc ušvidet, radmca urvet?"
640/640
 ačinna ḳacni, sadacasadgurni navta sčenodes;
 ubrʒana: "ʒebnet q̇ovelgan,raca vis misi gsmenodes".
 molodna mičnda salxinod,ṗaṭižni mo-re-mlxenodes,
daumisod lxini minaxavs,ama dġisatvis mrcxvenodes!
641/641
 /pridon saǯdomni damidgnaadgilsa saṗaṭronosa,
 mitxra, tu: "mctar var, akamdisver mivhxvdi gasagonosa:
 xar didi mepe indota,ra vit vin mogac̣onosa!
davin aris ḳaci, romelmantavi ar dagamonosa?!"
642/642
 ras vagrʒelebde! movidesq̇ovlgnit ambvisa mbobelni,
 cudni da cudta adgiltatavisa damašrobelni;
 vera, ver ecna, ver iq̇vnesveras ambvisa mcnobelni,
dame upro mdindes tvaltaganḳvla cremlni šeušrobelni.
643/643
 me /pridons vutxar: "ese dġevita mesazaroebis,
 amisad moc̣mad ġmerti mq̇avs,satkmelad meucxoebis;
 ušenod mq̇opsa ġame dadġeca mesaġamoebis,
dadaxsnil var lxinsa q̇ovelsa,mit guli č̣irsa moebis.
644/644
 maša me missa ambavsaratgan aġaras moveli,
 veġar vikmnebi, gamišvi,var parmanisa mtxoveli!"
 /pridons ra esma, aṭirda,sisxlita mun morc̣q̇o veli,
damitxra, tu: "ʒmao, dġesitgancud čemi lxini q̇oveli!"
645/645
 tuca dia moič̣irves,verca egre damič̣ires;
 mista sṗata muxl-moq̇riltatavi mati čem-ḳerʒ ires,
 mexveodes, maḳocebdes,aṭirdes da amaṭires:
da"nu c̣axvalo, dagac̣amot,sicocxlea čveni vires!"
646/646
 egre vutxar: "tkveni gaq̇rameca dia meʒnelebis,
 magra lxini umisosačemgan ʒnelad gaiʒlebis;
 čemsa ṭq̇vesa ver gavsc̣irav,tkvenca dia gebralebis,
danuvin mišlit, ar davdgebi,arca visgan damešlebis".
647/647
 merme /pridon moiq̇vana,miʒġvna ese čemi cxeni,
 mitxra: "hxedav, ṗiri mzisa,tkven sarosa egec xeni,
 vici, meṭi ara ginda,ʒġvenni radmca gavḳicxeni?
datvit amanve mogac̣onos#saxedroba-sipicxeni".
648/648
 /pridon gamomq̇va, c̣avedit,ortave cremlni vġvarenit;
 mun ertmanertsa vaḳocet,zaxilit gaviq̇arenit.
 srulad laškarni mṭirodesgulita martlad, ar enit.
dagazrdil-gamzrdelta gaq̇rasačven tavni davadarenit.
649/649
 /pridonisit c̣amosrulmanc̣ave ʒebnad, ḳvla viare,
 rome ara ar damirčaxmelta zeda, zġvata gare,
 magra missa mnaxavsacaḳacsa veras ševeq̇are;
daguli srulad gamišmagda,tavi mxecta davadare.
650/650
 vtkvi, tu: "čemgan# aġara xams#siaruli, cudi curva,
 nutu mxecta siaxlemanuḳumq̇aros gulsa urva!"
 monata da ama /asmatssiṭq̇va vutxar švidi, tu rva:
da"vici, rome damirǯixart,dia gmartebs čemi mdurva.
651/651
 ac̣ c̣adit da me damagdet,eṭerenit tavta tkventa,
 nuġar uč̣vreṭt cremlta cxelta,tvalta čemtat# monadenta!"
 ra eseni moismendessaubarta esodenta,
damitxres: "haj-haj, rasa hbrʒaneb,nu moasmen q̇urta čventa!
652/652
 ušenosa numca vnaxavtnu ṗaṭronsa, nu upalsa!
 nutu ġmertman ar gagvq̇arnescxenta tkventa naṭerpalsa!
 tkven gič̣vreṭdet sač̣vreṭelsašveniersa, saṭurpalsa!"
dature bedi moaġaplebsḳacsa egzom ar-ġapalsa.
653/653
 veġar gavgzavnen, siṭq̇vanimesmnes monata čemtani,
 magra davq̇aren arenime ḳacrielta temtani;
 saxlad samq̇opni# mimačndestxata da mat# iremtani.
dagavič̣er, srulad davṭḳeṗnenkve mindorni da ze mtani.
654/654
 ese kvabni uḳacurnivṗoven, devta šeeḳapnes,
 šemovebi, amovc̣q̇viden,q̇ola veras ver mexapnes,
 mat monani damixocnes,ǯač̣vni avad moekapnes.
dasac̣utroman damaġriǯa,ckapni misni ḳvla meckapnes.
655/655
 devta q̇virili, zaxilizecamdis aic̣eoda;
 matisa laxṭis cemitakveq̇ana šeirq̇eoda;
 mze daabneles mṭverita,alvis šṭo šeirxeoda,
daasi ert ḳerʒot momixdes,davpric̣e, daixeoda.
656/656
 aha, ʒmao, mašinditganaka var da aka vḳvdebi;
 xeli mindors gavič̣rebi,zogǯer vṭir da zogǯer vbndebi,
 ese kali ar damagdvbs,- ars mistvisve cecxl-nadebi, -
dačemad ġoned siḳvdilisameṭsa aras ar vecdebi!
657/657
 rome vepxi švenierisaxed misad damisaxavs,
 amad miq̇vars ṭq̇avi misi,ḳabad čemad mominaxavs;
 ese kali šemiḳeravs,zogǯer sultkvams, zogǯer axavs;
daratgan tavi ar momiḳlavs,xrmali cudad momimaxavs.
658/658
 missa ver iṭq̇vis kebasaq̇oveli brʒenta enebi;
 mas daḳargulsa vigonebme, sicocxlisa mtmenebi;
 mas akat vaxlav nadirta,tavsa matebrve mxsenebi;
dasxvad aras viaǯ ġmrtisagan,var siḳvdilisa mkenebi".
659/659
 ṗirsa ica, gaixetkaġac̣vi, vardi aaxec̣a#,
 lali karvad gardaikca,broli srulad dailec̣a;
 /avtandilsca cremli c̣asdisc̣amc̣amtagan ert-saxe, c̣a-;
damerme kalman daaduma,muxl-moq̇rili šeexvec̣a.
660/660
 /ṭariel utxra /avtandils,/asmatis dad samebulman#:
 "šen q̇velaḳai gaameme veras ver amebulman;
 giambe čemi ambavisicocxle-gaarmebulman,
daac̣ c̣adi, naxe šeni mzenaxvisa možamebulman".
661/661
 /avtandil utxra: "me šenigaq̇ra ar mometminebis; .
 tu gageq̇rebi, tvaltagancremlica damedinebis.
 martalsa gitxrob, amisiḳadreba nu gec̣q̇inebis,
dašen vistvis hḳvdebi, magitamas ara ar elxinebis.
662/662
 ra akimi dasneuldes,razom ginda sakebari,
 man sxva uxmos mḳurnali damaǯašisa šemṭq̇obari#,
 mas uambos, raca sč̣irdesseni, cecxlta momdebari:
dasxvisa sxvaman uḳet icissasargeblo saubari.
663/663
 raca gitxra, momismine,brʒeni geṭq̇vi, ara xeli:
 asi gmartebs gagoneba,ar geq̇opis, ar, ertxeli;
 ḳargad veras ver moivlens#ḳaci agre gul-picxeli.
daac̣ me minda naxva misi,visgan damc̣vavs cecxli cxeli.
664/664
 igi vnaxo, siq̇varulimisi čemtvis davamṭḳico;
 movaxseno, raca mecnas,meṭi sakme ara mico;
 šen genuḳev, šemaǯero,ġmerti iġmrto, caca ico,
daertmanerti ar gavc̣irot,mapico da šemompico.
665/665
 rome akat ar c̣axvide,šen tu amas šemeṗiro,
 meca picit šegaǯero,arasatvis ar gagc̣iro,
 ḳvla movide šenad naxvad,šentvis movḳvde, šentvis viro,
daġmertsa undes, vistvis hḳedebi,mistvis egre ar gaṭiro".
666/666
 man miugo: "ucxos ucxoegre vita šegiq̇vardi?
 gasaq̇relad geʒnelebi,iadonsa vita vardi;
 ragvaramca dagivic̣q̇e,ragvaramca uḳumkardi!
daġmertman kmnas da ḳvlaca gnaxoalva morči, ganazardi.
667/667
 ṗiri šeni naxvad čemadtu mobrundes, ṭani ixos,
 guli mindors ar gaič̣res,ar irmos da# arca itxos;
 tu giṭq̇uo, mogaġoro,ġmertman risxvit gamiḳitxos!
dašenman č̣vreṭa-siaxlemanmomakarvos sevda, mitxos!"
668/668
 amas zeda šeipicnesmoq̇vareni, gul-sadagni,
 iagundni karvis-perni,siṭq̇va-brʒenni, cnoba-šmagni;
 šeuq̇varda ertmanerti,sc̣vides mic̣q̇iv gulsa dagni,
damas ġamesa ertgan iq̇vnesšvenierni amxanagni.
669/669
 /avtandilca masve tanaṭiroda da cremli ġvara;
 ra gatenda, c̣amovida,aḳoca da gaeq̇ara;
 /ṭariels tu vit ec̣q̇ina,ra kmnas, amas ver mimxvdara;
da/avtandilca čaṭiroda,šambi šigan čaiara.
670/670
 /avtandils /asmat čamohq̇va,zenarit eubneboda,
 muxlta uq̇rida, ṭiroda,titita exvec̣eboda,
 adre moslvasa hvedrebda,mart vita ia č̣neboda;
daman utxra: "dao, utkvenodsxva ramca megoneboda!
671/671
 adre moval, ar gagc̣irav,aras davzam šina xansa,
 oden sxvagan ar c̣avides,nusad arebs ima ṭansa;
 akat or tve ar movide,vikm sakmesa daugvansa,
dašeigenit, micemul varč̣irsa rasme tanistansa"
30ambavi /avtandilisa /arabets šekcevisa
672/672
 igi munit c̣armosrulisevdamanca gana moḳla!
 ṗirsa ixoḳs, vardsa azrobs,xeli misi gaamxoḳla;
 sisxlsa, misgan dadenilsa,mxeci q̇ovli gaamloḳla;
damisman picxla siarulmanšara grʒeli šeamoḳla.
673/673
 mun mivida, sada-igimisni sṗani daeq̇arnes.
 naxes, icnes; ragvaracahmartebs, agre gaexarnes.
 /šermadinsca axarebdes,picxla ḳacta tavni arnes:
da"movidao, akanamdisvistvis lxini# gagvemc̣arnes!"
674/674
 gaegeba, moexvia,zeda dasdva ṗiri xelsa,
 aḳocebda, sixarulitcremlta# ġvrida velta mrc̣q̇velsa;
 ese tkva, tu: "neṭar, ġmerto,cxadsa vxedav, anu bnelsa?
dame vit ġirs var amas, rometvalni čemni gč̣vreṭden mrtelsa!'
675/675
 q̇maman mdablad moiḳitxa,zeda dasdva ṗiri ṗirsa;
 ubrʒana, tu: "ġmertsa vhmadlob,šen tu č̣irad ara gč̣irsa!"
 didebulta taq̇vanis-sces,aḳocebdes, vinca ġirs -a,
dazarsa scemdes, uxarodauprossa da tunda mcirsa.
676/676
 movides, sada saq̇opadsaxli dga mun agebuli.
 movida naxvad q̇ovelimis kalakisa ḳrebuli.
 mašinve daǯda nadimadmorč̣mit laġi da švebuli.
daena mis dġisa švebasaq̇ola ver iṭq̇vis ḳlebuli.
677/677
 /šermadins utxra, uamboq̇oveli misgan naxuli,
 anu vit ṗova igi q̇ma,misganve mzed dasaxuli.
 avtandils cremli uq̇opda,ubnobda tval-dapaxuli:
da"umisod mq̇opsa sc̣orad mičsčemtvis darbazi da xuli".
678/678
 mun# ambavi šinauriq̇velaḳai moaxsena:
 "šeni c̣aslva arvin icis,raca mitxar, agre vkmena!"
 mas dġe munit ar c̣avida,inadima, gaisvena,
dacisḳrad šeǯda, gaemarta,dġe ra mzeman gaatena.
679/679
 arcaġa daǯda nadimad,arcaġa kmnad xalvatisa;
 /šermadin maxarobelic̣ava mislvisa matisa,
 picxla c̣avida, savalisam dġe vlo dġisa atisa.
damas lomsa naxva uxarismis mzisa moḳamatisa#.
680/680
 šestvala: "mepe uḳadrixarmca morč̣mit da didebit#!
 ama sakmesa viḳadrebšišit, ḳrʒalvit da ridebit#:
 mis q̇misa veras ver mcnobivuxmobdi tavsa plidebit#,
daac̣ vcan da gacnev q̇ovelsa,moval švebit da mšvidebit#".
681/681
 /rosṭevan - mepe uḳadri,morč̣muli, šeuṗoveli!
 /šermadin mocikulobatvit moaxsena q̇oveli:
 "/avtandil mova c̣inaše,mis q̇misa visme mṗoveli".
dabrʒana: "vcan čemi ġmrtisagansaaǯo da satxoveli".
682/682
 /tinatins hḳadra /šermadin,natelsa mas uġamosa:
 /avtandil mova c̣inaše,gḳadrebs ambavsa amosa".
 igi mit aḳrtobs elvasa,mzisaca utamamosa,
damas saboʒvari uboʒa,misi q̇velai damosa.
683/683
 mepe šeǯda, gaegebaq̇masa, munit momavalsa;
 amas ṗir-mze mepisaganivalebda vita valsa.
 miegeba, moegebamxiaruli gul-mxurvalsa,
dadidebulta ǯarisaganzogi hgvanda vita mtrvalsa.
684/684
 ra mieaxla, gardaxda,q̇mam# taq̇vanis-sca mepesa;
 aḳoca /rosṭan, mimxvdarmannišaṭta siiepesa;
 gul-mxiarulni, švebulnimivlen darbazsa sepesa;
damis q̇misa moslva uxarisq̇ovelsa mun meḳrepesa.
685/685
 mas /avtandil taq̇vanis-sca -lomta lomman mzeta mzesa.
 mun broli da vard-gišerigaeṭurpa sinazesa.
 ṗiri misi unatleasinatlesa zesta-zesa,
dasaxl-saq̇opi ara hmartebs,camca gaidarbazesa!
686/686
 mas dġe dasxdes nadimobad,gaamravles sma da č̣ama;
 q̇masa mepe asre uč̣vreṭs,vita švilsa ṭḳbili mama.
 mat ortave ašvenebda:pipksa - tovna, vardsa - nama.
dauxvad gasces saboʒvari,margaliṭi vita drama.
687/687
 sma gardaxda, tavis-tavisgaiq̇arnes msmelni šina;
 didebulni ar gaušvnes,q̇ma daisves axlos c̣ina;
 mepe hḳitxavs, igi hḳadrebs,raca č̣iri daetmina,
damerme misi, ucnobosa,ra enaxa, ra esmina:
688/688
 "mas vaxsenebde, nu giḳvirs,tkma mč̣irdes mic̣q̇iv axisa!
 mze tu vtkva msgavsi misi daanu misisa saxisa,
 vin unaxav kmnis gonebaq̇ovelta ḳacta mnaxisa;
davardi damč̣nari eḳaltašua, šors mq̇opi, ax, is a!"
689/689
 ra č̣iri ḳacsa sopelmanmoutmos moutminaman,
 kacvi lerc̣amman, zapranaimsgavsos perad minaman,
 /avtandil, misman mxsenebman,ġac̣vi cremlita minaman,
dac̣vrilad uambo ambaviman, misman monasminaman:
690/690
 "kvabni omita c̣auxman,saxlad akvs devta saxlebi,
 saq̇varelisa misisakali hq̇avs tvit naaxlebi,
 vepxisa ṭq̇avi acvia,cudad učs sṭavra-naxlebi,
daarġara naxavs sopelsa,cecxli sc̣vavs axal-axlebi".
691/691
 ra daasrula ambavi,sakme misisa č̣irisa,
 naxva mis mzisa natlisa,mis tvalad ar duxč̣irisa,
 eama, ukes vardisaxeli, mʒled danamč̣irisa:
da"ege ḳma simxne simxnisad,radġa xar momxveč̣i risa!'
692/692
 gamxiarulda /tinatinama ambisa smenita;
 mas dġe ixarebs smisa dač̣amisa ar-moc̣q̇enita,
 ḳvla sac̣ols dahxvda mis mzisamona siṭq̇vita brʒenita:
damislva ebrʒana, - eama,tkma ar egebis enita.
693/693
 q̇ma c̣avida mxiaruli,lmobieri, ar gamc̣q̇rali,
 lomi mindort lomta tanamindors ruli, per-namḳrtali,
 q̇ma soplisa xasiati,ǯavari da sruli lali,
damagra hkonda gulisatvisguli gulsa ganacvali.
694/694
 mze uḳadri ṭaxṭsa zedazis morč̣muli, ar nadevri,
 c̣q̇lad evpraṭsa uxvad erc̣q̇oedems rguli alva mč̣evri;
 brol-badaxšsa ašvenebdatma gišeri, c̣arbi ṭevri,
dame vin vakeb? atens brʒenta,xams, akebdes ena bevri!
695/695
 q̇ma mxiaruli c̣inašedasva sḳamita misita;
 sxenan savseni lxinita,ortave šesaṭq̇visita;
 ubnoben laġni, c̣q̇lianniara siṭq̇vita mkisita;
dautxra: "hṗovea, ṗaṭižnihnaxen ʒebnita visita?"
696/696
 hḳadra: "ra ḳacsa sopelmanmisces c̣adili gulisa,
 xsovna ara xams č̣irisa,vit dġisa gardasrulisa.
 vṗove xe, ṭani alvisa,soplisa c̣q̇alta rc̣q̇ulisa,
damun ṗiri, msgavsi vardisa,magra ac̣ per-naḳlulisa.
697/697
 mun saro, msgavsi vardisa,vnaxe, misč̣irda, mi, nebi;
 iṭq̇vis: "davḳarge broli dasada hrtavs brolsa minebi".
 mit vic̣vi, ratgan čemebrvececxli sc̣vavs moutminebi"
damerme ḳvla hḳadra ambaviman, misgan monasminebi.
698/698
 siarulsa misgan ʒebnad,srul ṗaṭižta mostvlis, č̣irsa,
 merme hḳadra, sac̣adlisaġmertman ṗovna vit aġirsa:
 "sac̣utro da sopels q̇opa,ḳaci učso, vit nadirsa,
daoden xeli mxecta tanaiarebis mindors, ṭirsa.
699/699
 nu mḳitxav, keba ra gḳadro,čemgan ra gagegonebis?
 missa mnaxavsa naxuliaġara moec̣onebis;
 tvalni mč̣vreṭelta#, vit mzisaciagsa, daeġonebis;
davardi šekmnila zapranad,ac̣ ia šeiḳonebis!"
700/700
 c̣vrilad hḳadra, ra icoda,ra naxulad, ra nasmenad:
 "vita vepxsa c̣avarna dakvabi akvso saxlad, menad;
 kali axlavs sasurvelad,sulta dgmad da č̣irta tmenad".
davaj, sopelman sopels mq̇opiq̇ovli dasva cremlta denad!
701/701
 kalsa ra esma ambavi,mihxvda c̣adili nebisa,
 ganatlda ṗiri mtvarisa,vit natlad navanebisa;
 iṭq̇vis: "ra vutxra ṗasuximas satneblisa tnebisa,
daraa c̣amali misisac̣q̇lulisa ganḳurnebisa?"
702/702
 q̇ma eṭq̇vis: "vis akvs mindobaḳacisa momckapavisa?
 man čemtvis dac̣va tavisadadva, ar-dasac̣vavisa;
 dro damic čemgan mislvisa,mitkvams dadeba tavisa,
damze šemipicavs tavisa,čemgan mzed saxedavisa.
703/703
 xams moq̇vare moq̇vrisatvistavi č̣irsa ar damridad,
 guli misces gulisatvis,siq̇varuli gzad da xidad;
 ḳvla miǯnursa miǯnurisač̣iri učndes č̣irad didad,
daaha, makvsmca umisosalxini armad, tavi plidad!"
704/704
 mze eṭq̇vis: "momxvda q̇oveličemi c̣adili gulisa:
 ṗirvel, šen moxve mšvidobit,mṗovneli daḳargulisa,
 merme, zrda siq̇varulisagakvs, čemgan danergulisa,
davṗove c̣amali gulisa,akamdis dadagulisa!
705/705
 sac̣utro ḳacsa q̇ovelsavita ṭarosi uxvdebis:
 zogǯer mzea da odesmeca risxvit moukuxdebis.
 akamdis č̣iri čemzedaac̣ ese lxini uxvdebis,
daratgan šveba akvs sopelsa,tvit rad vin šeuc̣uxdebis?
706/706
 šen ar-gaṭexa ḳargi gč̣irszenaarisa, picisa.
 xams gasruleba moq̇vrisasiq̇varulisa mṭḳicisa,
 ʒebna c̣amlisa misisada codna xams uvicisa#,
dačemi tkvi, ra vkmna bnel-kmnilman,mze mimeparos, mi-, cisa?"
707/707
 q̇maman hḳadra: "siaxlitaševhrte č̣iri švidsa me rva,
 cudi aris damzralisagasatboblad c̣q̇lisa berva,
 cudi aris siq̇varuli,kveit ḳocna, mzisa c̣verva,
datu geaxlo, ertxel va da,ra mogšorde, atasǯer va!
708/708
 vaj tu gavič̣ra, gač̣rilsasada, glax, damc̣vavs sam ali!
 guli ʒes sagnad isrisa,mesris saḳravad# samali;
 dro sicocxlisa čemisadġesitgan čans nasamali;
damalva mc̣ads, magra gardaxdažami ṗaṭižta samali!
709/709
 mesma tkveni naubari,gavigone, raca hbrʒane!
 vardsa kacvi moaṗovnebs,eḳaltamca rad vepxane!
 magra, mzeo, tavi mzesačemtvis srulad daagvane,
dasicocxlisa saimedonišani ra c̣amaṭane!"
710/710
 q̇ma ṭḳbili da ṭḳbil-kartuli,siḳetisa xelis mxdeli,
 amas zeda eubnebis,vit gazrdilsa amo mzrdeli;
 kalman miscna margaliṭni,srul-kmna misi sac̣adeli,
daġmertman kmnas da gausruldeslxini ese ac̣indeli!
711/711
 ra sǯobs, ra ḳacman gišeribrol-lalsa tana axios,
 anu baġs alva sarosaaxlos rgos, morc̣q̇os, axios,
 missa mč̣vreṭelsa alxinos,ver- mč̣vreṭsa avaglaxios!
davaj moq̇varisa gaq̇rilsa,axi os eq̇os, axi os!
712/712
 mat mihxvda lxini q̇oveliertmanertisa č̣vreṭita.
 q̇ma c̣amovida gaq̇rili,miva gulita reṭita.
 mze ṭirs sisxlisa cremlita,zġvisaca meṭis-meṭita.
daiṭq̇vis: "ver gaʒġa sopeli,vaj, sisxlta čemta xvreṭita!"
713/713
 q̇ma c̣avida sevdiani,mḳerdsa icems, amad ilebs,
 rome ḳacsa miǯnurobaaṭirebs da gaaprdilebs;
 ra ġrubeli mieparvis,mze xmeletsa daačrdilebs, .
damis moq̇vrisa mošorvebaḳvla abindebs, ar adilebs.
714/714
 sisxlman da cremlman garevitġac̣vi kmnis ġarad da ġarad;
 iṭq̇vis: "mze čemgan tavisadḳma dasadeblad aġarad;
 miḳvirs, tu guli almasišavman c̣amc̣amman daġa rad!
davire vnaxvide, sopelo,mindi salxinod aġarad!
715/715
 vin gušin edems nazardialva mrgo, momrc̣q̇o, maxia,
 dġes sac̣utroman laxvarsamimca, danasa maxia,
 dġes guli cecxlsa ušreṭsadabmit damiba maxia.
daac̣q̇a vcan, sakme soplisazġaṗaria da čmaxia!"
716/716
 amas mostkvams, cremlsa aprkvevs#,atrtolebs da ac̣anc̣arebs,
 gul-amosḳvnit, oxrva-sultkvmitmixris ṭansa, miac̣arebs.
 saq̇varlisa siaxlesamošorveba gaamc̣arebs,
davaj, sac̣utro bolod tavsaasudarebs-azec̣arebs!
717/717
 q̇ma mivida, sac̣ols daǯda,zogǯer ṭirs da zogǯer bndebis,
 magra axlavs gonebitasaq̇varelsa, ar mosc̣q̇debis;
 vit mc̣vanvilsa trtvilisagan,ṗirsa peri moaḳldebis.
dahxedavt, vardsa umzeobaragvar adre daačndebis!
718/718
 guli ḳrulia ḳacisa,xarbi da gauʒġomeli,
 guli# žam-žamad# q̇oveltač̣irta mtmo, lxinta mndomeli,
 guli - brma, urči xedvisa,tvit veras ver gamzomeli,
daverca hṗaṭronobs siḳvdili,verca ṗaṭroni romeli!"
719/719
 ra gulsa utxrna gulisasiṭq̇vani sagulisoni,
 tvit margaliṭni moixvnamis mzisa sameq̇visoni,
 mis mzisa mḳlavsa nabami#,mat ḳbilta šesaṭq̇visoni,
daṗiri dasdva da aḳoca,cremli sdis, vita bisoni.
720/720
 ra gatenda, ḳaci mova#momḳitxavi, darbazs mxmobi.
 q̇ma c̣avida laġi, nazi,naġviʒebi, ʒil-naḳrtobi.
 ertmanertsa eǯarvian,dgas mč̣vreṭelta ǯari msc̣robi;
damepe mindors eḳazmoda,moemzada dabdab-nobi.
721/721
 mepe šeǯda, mašindelizari ac̣mca vit itkmoda!
 kos-dabdabta cemisaganq̇urta siṭq̇va ar ismoda,
 mzesa korni abnelebdes,ʒaġlta rbola midamoda;
damas dġe matgan danaġvarisisxli velta moesxmoda!
722/722
 inadires, šemoikcesmxiarulni mindors rulni,
 šeiṭannes didebulni,tavadni da sṗani srulni;
 daǯda, daxvdes moḳazmulnisaǯdomni da srani srulni,
daxmas scems čangi čaġanasa,momġeralni iq̇vnes srulni#!
723/723
 q̇ma axlos uǯda mepesa,hḳitxvida, eubneboda;
 bagetat# gasč̣virs brol-lali,mat# ḳbiltat# elva hḳrteboda.
 ġirsni axlos sxdes#, ismendes,šors ǯari daiǯreboda,
dauṭarielod xsenebaarvisgan iḳadreboda.
724/724
 q̇ma mivida gul-moḳluli,cremli velta moedina.
 mart misive siq̇varuliuarebdis tvalta c̣ina.
 zogǯer adgis, zogǯer dac̣vis,xelsa radmca daeʒina!
daraca aǯa datmobisagulman vismca mousmina!
725/725
 c̣evs, iṭq̇vis: "gulsa salxinoramcaġa davusaxeo?
 mogšordi, edems nazardoṭano lerc̣amo da xeo,
 šenta mč̣vreṭelta nišaṭo,ver-mč̣vreṭta savaglaxeo,
dacxadad naxvasa ar ġirs var,neṭamca# sizmrad gnaxeo!"
726/726
 amas motkmidis ṭirilitcremlisa dasaġvarota;
 ḳvla gulsa eṭq̇vis: "datmobahgvandes sibrʒnisa c̣q̇arota.
 ar davtmot, ra vkmnat, sevdasa,mitxar, ra movugvarota?
datu lxini gvinda ġmrtisagan,č̣irica ševic̣q̇narota".
727/727
 ḳvla iṭq̇vis: "gulo, razomca#gakvs siḳvdilisa c̣adeba,
 sǯobs sicocxlisa gaʒleba,mistvis tavisa dadeba,
 magra damale, ar gačndes#šeni cecxlisa ḳvla deba,
daavad šehperobs miǯnursamiǯnurobisa cxadeba!"
31datxova /avtandilisa /rosṭevan mepestana. vaziris saubari.
728/728
 ra gatenda, šeeḳazma,q̇ma gavida adre gare;
 iṭq̇vis: "neṭar, miǯnurobaar damačndes, da-mca-vpare!"
 datmobasa eaǯebis gulsa:"šen ra mougvare!"
dacxensa šeǯda, c̣amovidavazirisa saxlsa mtvare.
729/729
 vazirman cna, gaegeba:"čemsa mzea amosruli,
 amas ture maxarebdadġes nišani saxaruli!"
 miegeba, taevanis-sca,hḳadra srulsa keba sruli:
daxams sṭumari sasurveli,masṗinʒeli mxiaruli.
730/730
 q̇ma gardasva masṗinʒelman,ar ġapalman, avman, ukman;
 perxta kveše xaṭaursaupenen da mic̣ad ukman.
 q̇maman saxli gaanatla#,vit samq̇aro mzisa šukman;
datkves: "surneli# suli vardtadġes mogvbera kvenam# bukman".
731/731
 daǯda, mista šemxedveltaguli mati martlad xeles#,
 mista mč̣vreṭta mistvisbneda tavisatvis isaxeles,
 sultkvma bevri aatases,aġara tu aertxeles.
dagaq̇ra brʒanes, gaiq̇arnes,ǯalaboba gaatxeles.
732/732
 ra ǯalabi gaiq̇ara,q̇ma vazirsa eubnebis,
 eṭq̇vis: "šeni damalulidarbazs ara ar ikmnebis;
 raca gc̣addes sauravi,mepe ikms da šen getnebis,
dagaigonen č̣irni čemni#,mḳurne, raca meḳurnebis.
733/733
 mis q̇misa cecxli medebis,c̣va misisa mč̣irs mc̣velisa;
 mḳlavs survili da ver-naxvačemisa sasurvelisa;
 mas čemtvis sulni ar hšurdesšezġva xams šeuzġvelisa;
daxams siq̇varuli moq̇vrisauxvisa, ušurvelisa.
734/734
 misi naxva gulsa čemsavita bade daebda,
 munve darča, datmobacamas tanave daeba, da-;
 ratgan dasc̣vavs moaxleta,ġmertsa mzedca daebada,
damerme /asmat čemtvis disamart dad upro daebada.
735/735
 odes c̣amove, ševhpicepicita sašinelita:
 "ḳvla moval, gnaxav ṗiritaar mṭerta sac̣unelita;
 šensa me veʒeb natelsa,šen xar gulita bnelita";
dažamia čemgan c̣aslvisa,mit mc̣vavs cecxlita nelita.
736/736
 q̇ovelsave martlad gitxrob,ar siṭq̇vasa saḳvexelsa.
 mimelis da ver misrul var,ese midebs cecxlsa cxelsa;
 ver gavuṭex zenaarsa,ver gavsc̣irav xeli xelsa,
daramca sada gaumarǯvdaḳacsa, picta gamṭexelsa!
737/737
 raca gitxra, čem magier/rosṭans hḳadre, mied srasa;
 tavman misman, picit geṭq̇višen, vazirsa, osṭasrasa:
 ar šemiṗq̇robs, ar davdgebi,tu šemiṗq̇robs, makmnevs rasa?
damišvele ra, guli cecxlmanar damič̣ras, arca srasa!
738/738
 hḳadre: "vin gakos q̇ovelmanṗirman ar meumzraxeman?
 vita višišvi, gacnobosġmertman, natelta msaxeman#!
 magra man q̇maman cecxlitadamc̣va, alvisa saxeman#,
daguli c̣amsave c̣amiġo,- verat ver ševinaxe, - man.
739/739
 ac̣, mepeo, umisobačemgan q̇ola ar egebis;
 guli mas akvs, ugulosaaka xeli ra mexdebis?
 tu ras vargeb, ṗirvel xvalmetvit saxeli tkven mogxvdebis;
daveras vargeb, gulsa davsdeb,čemi pici ar gaṭq̇debis.
740/740
 c̣aslva čemi gulsa tkvensaar ec̣q̇inos, ar dač̣mundes;
 tavsa čemsa gagebuliikmnas, raca ġmertsa undes;
 manve kmnas da gagimarǯvdes,tkveni tkvenḳe da-ve-brundes.
daar movbrunde#, tkvenmca hsupevt,mṭeri tkveni daʒabundes!"
741/741
 ḳvla ṗir-mze eṭq̇vis vazirsa:"me siṭq̇va ševamcireo,
 c̣a, ese hḳadre mepesa,še- vin -vidodes vireo;
 miaǯe amod gašveba datavi gaigmireo,
daasi atasi c̣itelišen krtamad šeic̣ireo".
742/742
 vazirman utxra sicilit:"krtami šen gkondes šenia!
 šengan ḳma čemad c̣q̇alobad,rome gza gagičenia.
 magas ra vhḳadreb mepesa,raca ac̣ tkvengan# msmenia,
davici, ucilod amavsebs,šoveba ar-sac̣q̇enia.
743/743
 tavman misman, munve momḳlavs,več̣v, c̣amica ar c̣amaros!
 šeni okro šenve dagrčes,me, glax, mic̣a mesamaros;
 momḳal, ḳacsa sicocxlisasc̣orad raca moexmaros!
daar itkmis da verca viṭq̇vi,ra ginda vin misagmaros.
744/744
 gza ar c̣ava tavsa c̣ina,sicocxle, glax, vit gatnio?
 amiḳlebs da anu momḳlavs:"ege siṭq̇va vita stkvio?!
 rad ar munve gaigone,rad xar šmagi agetio?!"
dasǯobs siḳvdili aḳlebasa,amas tavsa ac̣ve vsc̣vrtio.
745/745
 tu mepeca gagišvebdes,tvit laškarni rad moġorden!
 rad gagišvan, rad daġonden,anu mzesa rad mohšorden?
 šen c̣axvide, mṭerni čvennidagvtamamden, gagvisc̣orden.
daege asre ar ikmnebis,vita čiṭni ar gakorden".
746/746
 q̇ma aṭirda, cremlit utxra:"xams, tu dana gulsa vici;
 he vaziro, šegeṭq̇obis#,siq̇varuli ar tur ici,
 anu sxvaca ar ginaxavsmoq̇vroba da arca pḳici,
datu ginaxavs, umisosačemi lxini vit amṭḳici?!
747/747
 mze dabrunda, ar vicodi,mzesa ramca daabrunvebs!
 ac̣ vušvelot, gviǯobs, iginacvlad dġesa dagvitbunvebs,
 čemi čemebr arvin icis,ra mamc̣arebs, ra maṭḳbunvebs;
dacudta ḳacta saubariḳacsa meṭad daač̣munvebs.
748/748
 mepe anu misni sṗani,neṭar, xelsa rasa mxdian!
 ac̣ vitaca gauc̣q̇vedladucnobosa# cremlni mdian.
 sǯobs c̣avide, ar gavṭexne,ḳacsa picni gamoscdian;
dač̣irni, misgan unaxavni,dia, vis-me garduxdian?
749/749
 ac̣, vaziro, maga ṗirsaguli ḳruli vit mogtmindes?
 rḳina, čemi monacvale,xams, gacvildes, ar gaṭindes;
 ver gardvixdi cremlta mista,ǯeonica tvalta mdindes,
damomexmare, nutu čemganmoxmareba šenca gindes.
750/750
 ar gamišvebs, gaviṗarvi,c̣aval matgan šeugeblad;
 vita mnuḳevs, egre davhrtoguli cecxlta# mosadeblad.
 vici, čemtvis aras gizams,tu ar undi gasaʒeblad;
datkvi, ra ginda c̣ageḳidos,tavi dadev sac̣ameblad!"
751/751
 vazirman tkva: "šeni cecxlimeca cecxlad momedebis,
 veġar vuč̣vreṭ cremlta šenta,sopelica# gakardebis;
 zogi# tkma sǯobs ara-tkmasa,zogi# tkmitac dašavdebis.
daviṭq̇vi, movḳvde, ara mgama,čemi mzeca# tkven mogxvdebis!"
752/752
 ra vazirman ese utxra,adga, darbazs gaemarta.
 mepe dahxvda šeḳazmuli,ṗiri mzeebr ec̣aġmarta.
 šeušinda, sac̣q̇enlisamoxseneba ver šehmarta,
dadaq̇rit dadga, igonebdaar sakmeta saomarta.
753/753
 mepeman naxa vaziridaġreǯit, daq̇munvebuli,
 ubrʒana: "ra gč̣irs, ra ici,rad moxve šeč̣irvebuli?"
 man hḳadra: "ara vicio,mart var tavisa vebuli,
damartal xart, momḳlat, ra gesmasambavi gaḳvirvebuli.
754/754
 čemi č̣munva č̣irsa čemsaarca hmaṭs da arca sdidobs;
 mešinian, tuca šišsamocikuli ar dahridobs.
 ac̣ /avtandil getxovebis,moaǯeobs, ar c̣amḳidobs,
daumisq̇misod sopelsa dasac̣utrosa mistvis plidobs".
755/755
 raca icoda, q̇velaihḳadra mošišrad enita,
 ḳvla moaxsena: "ramca scansiṭq̇vita esodenita,
 tu ragvar mq̇opi minaxavs,tu ragvar cremlta denita!
damartal xart, tumca risxvaničemtvis ianazdenita".
756/756
 ra mepeman moismina,gagulisda, gaavcnobda,
 peri hḳrta da gasašišrda,šemxedvelta šeaštobda;
 šeuzaxna: "ra stkvi, šmago,magas sxvamca vin mitxrobda!
daavsa ḳacsa určevnia,avsamca ras adre scnobda!
757/757
 vitamc rame saxarulisakme mitxar vita adrad!
 magis meṭi ra vin miq̇os,tu ar momḳlas muxtlad, ġadrad?
 šmago, ena vit ixmareac̣ magisad# čemad ḳadrad!
daagre šmagi ar vazirad,arad# vargxar arca sxvad rad.
758/758
 xamsa, ḳacman ṗaṭronisasac̣q̇inarsa ar daxednes,
 oden siṭq̇va umecruli#ualagod# daiq̇bednes?!
 me magisad mosmenamdisrad ar q̇urni šemeč̣ednes!
dašen tu mogḳla, sisxlni šenničemman kedman miikednes!"
759/759
 ḳvla ubrʒana: "tu-mca misganac̣ ar iq̇av mogzavnili,
 tavman čemman, tavsa mogḳvet#,arad unda amas cili!
 c̣a, uḳudeg! avi, šmagi,umecari, šlegi, c̣bili!
dašabaš siṭq̇va, šabaš ḳaci,šabaš sakme, misgan kmnili!"
760/760
 dadrḳa, sḳamni šemosṭq̇orcna,hḳrna ḳedelsa, šealec̣na;
 daactunna, magra mistvisaalmasna, ar aʒec̣na:
 "vit miambe c̣aslva misi,vin alvisa morči xe c̣na!"
davazirisa cremlman cxelmanġac̣vni tetrni aaxec̣na.
761/761
 vazirman, glax, gamohridna,mart veġaras ver iʒrc̣ivnebs;
 gamoʒrc̣a da gamomelda,gulsa c̣q̇lulsa moimṭḳivnebs;
 šeis xasobs, gais kušobs,ena asre moaq̇ivnebs,
damṭeri mṭersa veras avnebs,rome ḳaci tavsa ivnebs.
762/762
 tkva: "codvata čemta msgavsiġmertman meṭi ra mičvenos?
 rad movġordi, rad davbneldi,neṭar, vinġa gamitenos!
 vinca ḳacman ḳadnieradṗaṭronsa ra moaxsenos,
dačemni dġeni masmca adgan,raʒi vita gaisvenos!"
763/763
 vaziri gac̣bilebulimiva bedita šavita;
 /avtandils utxra daġreǯit,ṗirita gamkušavita:
 "madli ra gḳadro, ac̣ tkvengangavxasdi me maša vita,
davaj, ḳargi tavi uebrodavḳarge, davašavita!"
764/764
 krtamsa stxovs da amxanagobs,tuca cremlsa ar ic̣urvebs:
 - miḳvirs, rad scals c̣q̇lianobad,rad ar gulsa šeiurvebs!-
 "vin ar misces kadebuli#,mouravsa moimdurvebs,
datkmula: "krtami sauravsaǯoǯoxetsca daiurvebs".
765/765
 vit gamxada, ra mibrʒana,ar egebis čemgan txroba:
 ra siave, ra siregvne,ra šluoba, ra šmagoba!
 me tvit ḳacad aġar varg var,aġara mic tavsa cnoba;
daese miḳvirs, rad ar momḳla,misca ture ġmertman tmoba.
766/766
 meca vicodi, raca vkmen,ctomit ar c̣amḳidebia,
 viazre, gamic̣q̇reboda,č̣munva mit gamdidebia;
 gangebit kmnilsa risxvasaveravin dahridebia!
dašentvis siḳvdili lxinad mičs,č̣iri ar gamcudebia".
767/767
 q̇maman utxra: "aġar-c̣aslvaar egebis čemgan aros.
 iadoni mašin moḳvdes,odes vardman idamč̣naros.
 xams, uʒebnos cvari c̣q̇lisa,mistvis tavi q̇ovlgan aros,
daver uṗovos, ra kmnas, anuguli rita# daic̣q̇naros!
768/768
 umisod mq̇opi ver gavsʒlebǯdomasa, verca c̣olasa,
 mart nadirtaebr gač̣rasavirčev, mat tana rbolasa;
 asre gasrulsa rad mnuḳevsmista mebrʒolta brʒolasa?
dasǯobs uq̇oloba ḳacisamomduravisa q̇olasa.
769/769
 movaxseneb ertxel ḳvlaca,ac̣ razomca mepe c̣q̇rebis,
 nutu gabrč̣os, guli čemivit ic̣vis da vit entebis;
 ar gamišvebs, gaviṗarvi,ra imedi gardmic̣q̇debis,
dame tu movḳvde, čemi ḳerʒisopelimca gardipxvrebis!"
770/770
 moiubnes. vazirman kmnnač̣ama-smani matni perni,
 umasṗinʒla, ʒġvenni uʒġvnnašveniersa švenierni,
 misni mq̇olni a-ve-avsna,moq̇meni da tunda berni.
dagaiq̇arnes, q̇ma c̣avida,saxlad čadges mzisa c̣verni.
771/771
 šeḳra c̣iteli asi atasiṗirad mzeman da ṭanad saroman,
 samasi tavi sṭavra-aṭlasiuxvman, niadag miumctaroman,
 samoci tvali lal-iagundiperad mart vita miumxvdaroman.
daḳaci gagzavna vazirisasa,ese q̇velai mistvis aro man.
772/772
 šestvala, tu: "raca gmartebs,vit mogce da vit gakono,
 valta šenta gardasaxdlad#ra nacvali movigono?
 tuġa davrče, šentvis movḳvde,tavi čemi dagamono,
dasiq̇varuli siq̇varulsašegicalo, šegic̣ono".
773/773
 me vita vtkva uebroba,siḳete da keba misi!
 ḳaci iq̇o sakmisacašesaperi, šesaṭq̇visi;
 asre unda moxmareba,gahvidodes visca visi.
daodes ḳacsa daeč̣iros,mašin unda ʒma da tvisi.
32/avtandilisagan /šermadinis saubari
774/774
 /šermadins eṭq̇vis, ubrʒanebsṗir-mze, natelta mpeneli:
 ese dġe aris imedi,čemis gulisa mlxeneli,
 šengan tavisa šenisasačemod gamomčeneli".
damkebrad ambvisa matisaxams mḳitxavi# da msmeneli.
775/775
 iṭq̇vis: /rosṭan ar gamišva,arca siṭq̇va momismina;
 man ar icis, ra mč̣irs, anusul-dgmuli var# visgan vina;
 umisodmca# nu cocxal varnuca gare, nuca šina!
daraca sakme usamartloġmertman vismca šearčina!
776/776
 tuca# misi ar-gac̣irvačemgan mṭḳicobs, ar satuobs,
 q̇ovli cru da moġalaṭeġmertsa hgmobs da agre cruobs;
 guli, misi unaxavi,ṭirs da sultkvams, vaebs, ušobs#,
dalxinsa aras ar iaxlebs,ḳrtebis, ḳušṭobs, vaxšobs, ušobs#.
777/777
 sami aris moq̇vrisaganmoq̇vrobisa gamočena:
 ṗirvel, ndoma siaxlisa,sišorisa ver-motmena,
 micema da aras šuri,čukebisa ar-moc̣q̇ena,
dagavlena da moxmareba,misad rgebad velta rbena.
778/778
 radġa vagrʒeleb siṭq̇vasa,žamia šemoḳlebisa!
 ac̣ gaṗarvaa c̣amaliama gulisa lebisa.
 rasaca gvedreb, ismendi,vire dro gkondes xlebisa;
dašen gaamagre dač̣irvačemisa nasc̣avlebisa.
779/779
 ac̣ mepeta samsaxuradṗirvel tavi daamzade,
 siḳete da uḳleblobašeni ertob gaacxade;
 saxli čemi šeinaxe,sṗata čemta etavade,
dasamsaxuri akamdisi,ḳvla gavlena gaaḳvlade.
780/780
 mṭerta čemta enaṗire,ʒali numca mogaḳldebis,
 ertgultatvis ḳargi nu gšurs,orgulimca šeni ḳvdebis!
 šemovikce, šeni čemganvali ḳargad gardixdebis;
daṗaṭronisa samsaxuriaraodes ar c̣axdebis".
781/781
 ese esma, cremli cxeli/šermadinsa tvalta sdindi;
 moaxsena: "marṭoebitč̣irsa radmca ševušindi!
 magra ra vkmna, ušenosa#damecemis gulsa bindi!
dac̣amiṭane samsaxurad,mogexmaro, radca gindi.
782/782
 vis asmia marṭosaganġariboba egzom didi?
 vis asmia ṗaṭronisač̣irsa šigan q̇misa ridi?
 daḳargulsa gigonebde,ra vikmnebi aka plidi?"
daq̇maman utxra: "ver c̣agiṭan,razomsaca cremlsa hġvridi.
783/783
 šengan čemi siq̇varulivitamc# ara dameǯera,
 magra sakme ar moxdebis,žami asre damemṭera!
 vis mivando saxli čemi,šengan ḳide vinmc mepera?!
daguli dadev, daiǯere,ver c̣agiṭan, vera, vera!
784/784
 tu miǯnuri var, erti vxamxeli mindorta me rebad;
 ar marṭo unda gač̣rilicremlisa sisxlsa perebad?
 gač̣ra xelia miǯnurta,rad scals tavisa berebad!
daasrea ese sopeli,šesǯerdi ḳvla šeǯerebad!
785/785
 ra mogšorde, maxsenebdi,siq̇varuli čemi gkondes;
 ar vešišvi mṭerta čemta,tavi monad momimondes.
 xams, mamaci gagulovndes#,č̣irsa šigan ar daġondes.
damʒuls, ra ḳacsa saaugosakme ara# ar šesc̣ondes.
786/786
 me igi var, vin sopelsaar amovhḳrep# ḳiṭrad berad,
 vis siḳvdili moq̇vrisatvistamašad da mičans# mġerad;
 čemsa mzesa davetxove,gavušvivar, davdge me rad?
damas tu davstmob, saxlsa čemsaveġar davstmob vissa verad?
787/787
 ac̣ anderʒsa čemsa mogcem,/rosṭans c̣ina dac̣erilsa;
 šen šegvedreb, dagič̣iros,vita gmartebs čemsa zrdilsa.
 movḳvde, tavsa nu moiḳlav,saṭanisgan# nu ikm kmnilsa,
daamas zeda iṭirebdi,daidebdi tvalta milsa".
33anderʒi /avtandilisa /rosṭevan mepis c̣inaše
788/788
 daǯda c̣erad anderʒisa#,sabralosa saubrisad:
 "he mepeo, gaviṗareʒebnad čemgan saʒebrisad!
 ver davdgebi šeuq̇reladčemta cecxlta momdebrisad;
dašemindev da c̣amaṭanemoc̣q̇aleba ġmrteebrisad.
789/789
 vici, bolod ar damigmobama čemsa ganzraxulsa.
 ḳaci brʒeni ver gasc̣iravsmoq̇varesa moq̇varulsa;
 me siṭq̇vasa ertsa gḳadreb,ṗlaṭonisgan sc̣avla-tkmulsa:
da"sicrue da orṗirobaavnebs xorcsa, merme sulsa".
790/790
 ratgan tavia sicrueq̇ovlisa ubedobisa#,
 me rad gavc̣iro moq̇vare,ʒma, umṭḳicesi ʒmobisa?!
 ara vikm, codna ras margebspilasoposta brʒnobisa!
damit visc̣avlebit, mogvecesšertva zest mc̣q̇obrta c̣q̇obisa.
791/791
 c̣agiḳitxavs, siq̇varulsamocikulni ragvar c̣eren?
 vit iṭq̇vian, vit akben?can, cnobani miaperen.
 "siq̇varuli aġgvamaġlebs",vit ežvanni, amas žġeren#,
dašen ar ǯer xar, usc̣avlelniḳacni vitmca ševaǯeren!
792/792
 vin dambada, šeʒlebacamanve momca ʒlevad mṭertad,
 vin ars ʒali uxilavišemc̣ed q̇ovlta mic̣iertad,
 vin sazġvarsa dausazġvrebs,zis uḳvdavi ġmerti ġmertad,
daigi gahxdis c̣amis-q̇opitertsa asad, assa ertad.
793/793
 raca ġmertsa ara sc̣addes,ara sakme ar ikmnebis.
 mzisa šukta ver-mč̣vreṭeliia xmebis, vardi č̣nebis,
 tvalta ṭurpa sač̣vreṭeliq̇vela rame ešvdinebis;
dame vit gavsʒlo umisoba,an sicocxle vit metnebis!
794/794
 razomca sc̣q̇rebi, šemindevšecvla tkvenisa mcnebisa.
 ʒali ar mkonda ṭq̇ve-kmnilsame magisisa tnebisa;
 ac̣ c̣aslva iq̇o c̣amaličemta saxmilta gznebisa,
dasada gind viq̇o, ra mgama,q̇opamca mkonda nebisa!
795/795
 aras gargebs simʒimili,usargeblo cremlta dena;
 ar gardava garduvaladmomavali sakme zena;
 c̣esi aris mamacisamoč̣irveba, č̣irta tmena,
daarvis ʒal-uc xorcielsagangebisa gardavlena.
796/796
 raca ġmertsa gaugiatavsa čemsa gardasavlad,
 gardamxdes da šemovikce,aġar damrčes guli avlad;
 tkvenve gnaxne mxiarulnididebit da davla-mravlad;
damas ra vargo, didebad daḳmaris ese čemad davlad.
797/797
 mepeo, ese tatbiri,momḳal, vin damic̣unosa!
 mepeo, nutu c̣aslvamantkven čemman dagač̣munosa?
 ver vecruvebi, ver vuzamsakmesa saʒabunosa,
daṗiris-ṗir marcxvens, ornivemivalt mas sauḳunosa.
798/798
 ar-davic̣q̇eba moq̇vrisaarodes gvizams ziansa;
 vhgmob ḳacsa augiansa,crusa da ġalaṭiansa!
 ver vecruvebi, ver vuzammas xelmc̣ipesa mziansa.
dara uarea mamacsasul-didsa, c̣aslva-gviansa!
799/799
 ra uarea mamacsaomšigan ṗiris mxmeč̣elsa,
 šemdrḳalsa, šešinebulsada siḳvdilisa meč̣velsa!
 ḳaci ǯabani rita# sǯobsdiacsa kslisa mbeč̣elsa#?
dasǯobs saxelisa moxveč̣aq̇ovelsa mosaxveč̣elsa!
800/800
 ver daič̣iravs siḳvdilsagza vic̣ro, verca ḳldovani;
 misgan gasc̣ordes q̇oveli,susṭi da ʒal-gulovani;
 bolod šeq̇arnes mic̣amanertgan moq̇me da mxcovani.
dasǯobs sicocxlesa nazraxsasiḳvdili saxelovani!
801/801
 merme višišvi, mepeo,tkvenda ḳadrebad amisad:
 sctebis da sctebis, siḳvdilsavin ar moelis c̣amisad;
 mova šemq̇reli q̇oveltaertgan dġisa da ġamisad,
datu vera gnaxe cocxalman,sicocxle gkondes žamisad.
802/802
 tu sac̣utroman damamxos#,q̇ovelta damamxobelman,
 ġaribi movḳvde ġaribad,ver damiṭiros mšobelman,
 veġar šemsudron dazrdiltada verca misandobelman, -
damun šemic̣q̇alos tkvenmanvegulman moc̣q̇ale-mlmobelman.
803/803
 makvs sakoneli uricxvi,vervisgan anac̣onebi,
 miec glaxaḳta sač̣urč̣le,atavisuple monebi,
 šen daamdidre q̇ovelioboli, aras mkonebi:
damiġvc̣ian, momigoneben,damlocven, movegonebi.
804/804
 raca tkventvis ar varg iq̇ossač̣urč̣lesa dasadeblad,
 miec zogi xanagata,zogi xidta asageblad;
 nura nu gšurs sakoneličemi čemtvis c̣asageblad!
dašengan ḳide arvin miviscecxlta cxelta damavseblad.
805/805
 amas ikit čemgan čemiambavica ar gecnevis,
 amad gvedreb sulsa čemsa,c̣igni gḳadrebs, ar getnevis,
 aras argebs, ešmaḳisasakmetagan daeʒlevis,
dašemindev da šemivedre,mḳvdarsa raġa gardmexdevis!
806/806
 gvedreb, mepeo, /šermadins,monasa čemsa rčeulsa, -
 naḳad akvs č̣iri samisodam c̣elic̣adsa# c̣leulsa, -
 nugešinis-ec c̣q̇alobit,čemgan c̣q̇aloba-čveulsa,
danu daadineb tvaltagancremlsa, sisxlita prkveulsa.
807/807
 gasrulda čemi anderʒi,čemgan nac̣eri xelita.
 aha, gamzrdelo, mogšordi,c̣ave gulita xelita!
 nu sč̣munavt čemtvis mepeni,nu xart mosilni bnelita,
dasupevitamc xart# tavita,mṭertagan saḳrʒalvelita!"
808/808
 misca anderʒi /šermadins,ra gaatava c̣erita,
 utxra: "hḳadreo mepesasakmita mecnierita,
 šen dagameṭebs veravinmsaxurebita verita".
damoexvia da aṭirdacremlita sisxlta perita.
34locva /avtandilisa
809/809
 ilocavs, iṭq̇vis: "maġaloġmerto xmelta da catao,
 zogǯer momcemo ṗaṭižta,zogǯer ḳetilta mzatao,
 ucnauro da utkmelo,upalo uplebatao,
damomec datmoba survilta,mplobelo gulis-tkmatao!
810/810
 ġmerto, ġmerto, geaǯebi,romeli hplob kvenat zesa#,
 šen dahbade miǯnuroba,šen ac̣eseb missa c̣essa,
 me sopelman momašorvauḳetessa čemsa mzesa#,
danu amohpxvri siq̇varulsa,misgan čemtvis danatessa!
811/811
 ġmerto, ġmerto moc̣q̇aleo,arvin mivis šengan ḳide,
 šengan vitxov šec̣evnasa,razomsaca gzasa vvlide:
 mṭerta ʒleva, zġvata ġelva,ġamit mavne gamaride!
datuġa davrče, gmsaxurebde,šenda msxverṗlsa ševsc̣irvide" .
812/812
 ra iloca, cxensa šeǯda,malvit ḳarni gaiarna,
 /šermadinca daabrunva,tuca vamni adiadna#;
 mona ṭirs da mḳerdsa icems,sabraloman cremlni ġvarna;
daṗaṭronisa vera-mč̣vreṭmanq̇maman radmca gaixarna!
35cnoba /rosṭevan mepisagan /avtandilis gaṗarvisa
813/813
 ac̣ ambavi sxva davic̣q̇o,q̇mas ar c̣avhq̇ve c̣amavalsa.
 ar šeekmna darbazobamas dġe rosṭans gul-gamc̣q̇ralsa;
 ra gatenda, kuši adga,hgavs, tu adens ṗirit alsa,
daxmoba brʒana vazirisa,miiq̇vandes šišit mḳrtalsa#.
814/814
 ra vaziri moc̣ic̣ebitdarbazs naxa šemosruli,
 /rosṭan utxra: "ara maxsovsgušindeli šengan tkmuli.
 mac̣q̇ine da gamarisxe,ver daviġe didxan suli,
daazom rome gagatriešen, vaziri gulis-guli.
815/815
 tuġa gaxsovs, ra undoda,isre avad rad gagxade?
 martlad utkvams mecnierta#:"c̣q̇enaao č̣irta bade";
 esegvarsa nuodes ikm,sakme xole gaicade,
daac̣ mitxar, tu ras iṭq̇odi,tkvi da siṭq̇va gaaḳlade".
816/816
 ḳvla moaxsena vazirmansiṭq̇va nagušindelevi,
 ra gaigona, šestvalaṗasuxi ar-nagrʒelevi:
 "šen tu ušmago mgonixar,varmca uria me levi!
daḳvla magis meṭad nu masmen,tvara me srulad gelevi!"
817/817
 ra gamovida, vazirmanʒebna, ver ṗovna minani,
 mart gaṗarvasa utxrobdesmonani, cremlta mdinani.
 man tkva: "me darbazs ver ševal,maxsovan dġeni c̣inani,
davincaġa hḳadrebs, man hḳadros; raca vtkvi, masca vinani".
818/818
 ra vaziri ar ševida,ḳvla mepeman ḳaci gzavnis;
 ḳacman cnis da garet dadgis,c̣aslva vervin gaamžġavnis;
 /rosṭans eč̣vi# šeuvida,č̣munva amit gaatavnis;
datkva: "ucilod gaiṗara,vin marṭoman asta avnis".
819/819
 tav-dadreḳit igonebda,gulsa hkonda č̣munva didi,
 uši kmna da aixedna,ubrʒanebda monas: "midi,
 movides da ac̣ miambos,šemovides igi plidi!"
dara vaziri šemobrunda,peri hḳrta da hkonda ridi.
820/820
 ḳvla ševa darbazs vaziridaġreǯit, ar mxiarulad;
 mepeman hḳitxa: "c̣asrula#mze daudgomlad#, mtvarulad?"
 man moaxsena q̇velai,vit c̣asruliq̇o parulad#:
da"mze aġar mzeobs čventana,dari ar darobs darulad!"
821/821
 ra mepeman moismina,daizaxna meṭis-meṭni;
 ṗirsa xoḳit, c̣versa gleǯitgaaḳvirvna misni mč̣vreṭni,
 mostkvams, iṭq̇vis: "vaj, gazrdilo,veġar gnaxven tvalni reṭni!
dasad c̣ahxe da sad dahḳargensinatlisa ege sveṭni?
822/822
 tu tavi šeni šen gaxlavs,ġaribad ar ixsenebi,
 magra me ra vkmna, gazrdilo,ac̣ saxlad mmartebs senebi!
 gamaġaribe, damagde,gulsa, glax, vistvis enebi?
dašenad šeq̇ramdis ṗaṭižtačemta ver iṭq̇vis enebi!
823/823
 odes gnaxav mxiarulsa,nadirobit šemosrulsa?
 veġar gič̣vreṭ naburtalsa,ṭansa mč̣evrsa, ǯavar-srulsa,
 veġar vismen xmasa šensa,sasmenelad me mas rulsa,
daac̣ ušenod ra, glax, # vuq̇osaǯdomsa da srasa srulsa?
824/824
 vici, ar mogḳlavs šimšili,razommca dia irebi:
 šen šeni mšvildi dagarčens,šenta isarta ṗirebi,
 nutu ḳvla ġmertman c̣q̇alobitgagiadvilos č̣irebi,
damagra, tu movḳvde, gazrdilo,visganġa daviṭirebi?"
825/825
 zari gaisma, šemoḳrbaǯari mravali ḳacisa,
 darbazs xastagan ǯariaxelita c̣verta ṭacisa,
 igleǯs da icems q̇velai,xma ismis tavsa ṭḳacisa;
datkves: "bneli gvmartebs dġe-ḳrulta,ratgan mze migvidrḳa cisa!"
826/826
 ra mepeman didebulninaxna, sultkmit šemosṭirna,
 utxra: "hxedavt, mzeman čvenmanšukni srulad dagviʒvirna!
 ra vac̣q̇inet, ra ševscodet,rad dagvq̇arna, rad gagvc̣irna,
dasṗani, misgan dač̣irulni,vinmcaġa vit dagvič̣irna?"
827/827
 q̇ovlni ṭirodes, mostkmides,merme dac̣q̇nardes gvianad.
 mepeman brʒana: "iḳitxet,marṭoa, anu q̇mianad?"
 movida mona /šermadinmošišrad, sircxvilianad,
daanderʒi hḳadra, aṭirda,sicocxle učnda zianad.
828/828
 moaxsena: "sac̣ols vṗoveese misgan danac̣eri;
 dges monani naṭirebni,daegliǯa tma da c̣veri;
 igi marṭo gaṗarula,q̇ma ar axlavs, arca beri.
dame tu momḳlat, memartlebit,sicocxle mč̣irs šeuperi!"
829/829
 ra anderʒi c̣aiḳitxes,ḳvla iṭires didi xani;
 merme brʒana: "mxiarulsanu čaicmen čemni sṗani,
 vamlocvelnet davrdomilni,obolni da kvrivni sxvan,
daševec̣ivnet, mšvidobisanutu miscnes ġmertman gzani!"
36c̣aslva /avtandilisagan /ṭarielis šeq̇rad meored
830/830
 mtvare mzesa moešorvos,mošorveba gaanatlebs,
 ra eaxlos, šuki dasc̣vavs,gaeq̇rebis, ver iaxlebs,
 magra vardsa umzeobagaaxmobs da persa aḳlebs,
dačven ver-č̣vreṭa saq̇varlisač̣irsa ʒvelsa gagviaxlebs.
831/831
 ac̣q̇a davic̣q̇eb ambavsa,mis q̇misa c̣amavlobasa:
 miva da miṭirs gul-mduġrad,ver viṭq̇vi cremlta mcrobasa,
 c̣am-c̣am mobrundis, iaǯdismistvis mzisave mzobasa,
dauč̣vreṭdis, tvalni ver mohxsnnis#,tu mohxsnnis#, mihxdis cnobasa.
832/832
 ra mieaxlis dabnedad,ver xel-hq̇vis gaʒrvad enisad,
 magra sdis cremli tvaltaganmsgavsad diǯlisa denisad,
 zogǯer dabrundis, ič̣vreṭdisġoned ṗaṭizta tmenisad,
dara gaemartis, ar icis,mas tu arbevdis cxeni sad.
833/833
 tkva: "čemo, šeni šors q̇opiḳrulia vinca dadumdes#,
 ratgan šen dagrča goneba,guli šenḳeve dabrundes,
 tvalta mṭiralta šexedvašenive sc̣addes da undes.
dasǯobs, saq̇varelsa moq̇varerazomc ar dauʒabundes!
834/834
 me ra vkmna šenad šeq̇ramdis,anu ras več̣vde lxenasa?
 tavsa moviḳlav, me tu-mcašengan ar več̣vdi c̣q̇enasa,
 magra šen gac̣q̇en čemisaar-sicocxlisa smenasa,
damodi da mivscne cocxalmantvalni cremlisa denasa!"
835/835
 ṭirs, iṭq̇vis: "dadva ḳešanilaxvarman čemtvis atmano;
 indota razmi čemad ḳlvadtkva, ese ṭevri vtxza tmano.
 tvalta gišeri ašvenebs,satman rad momḳla, satmano!
dabage-ḳbilo da tval-c̣arbo,momcemdi ṗaṭižta, tmano!"
836/836
 iṭq̇vis: "he, mzeo, vin xaṭadgtkves mzianisa ġamisad,
 ert-arsebisa ertisa,mis užamosa žamisad,
 vis gmorčiloeen cierniertis ioṭis c̣amisad,
dabedsa nu mikcev, miaǯe,šeq̇ramdis čemad da misad.
837/837
 vis xaṭad ġmrtisad giṭq̇vianpilasoposni c̣inani,
 šen mišvele ra ṭq̇ve-kmnilsa,ǯač̣vni mabian, rḳinani!
 brol-badaxšisa mʒebnelmansatni davḳargen, minani;
damašin ver gavsʒel siaxle,ac̣ sišoresa vinani
838/838
 amas mostkmidis, ic̣vodis,vita santeli dnebodis,
 daq̇ovnebisa mošišiisc̣rapdis, iarebodis;
 ra šeuġamdis, varsḳvlavtaamoslva eamebodis,
damas amsgavsebdis, ilxenidis,uč̣vreṭdis, eubnebodis.
839/839
 mtvaresa eṭq̇vis: "ipicesaxeli ġmrtisa šenisa!
 šen xar momcemi miǯnurtamiǯnurobisa senisa,
 šen gakvs c̣amali misisamotminebisa tmenisa,
damiaǯe šeq̇ra ṗirisa,šen gamo šenebr mšvenisa!"
840/840
 ġame alxendis, dġe sǯidis,elis časlvasa mzisasa;
 ra c̣q̇ali naxis, gardaxdis,uč̣vreṭdis č̣avlsa c̣q̇lisasa,
 mas tana-hrtvidis naḳadsasisxlisa cremlta ṭbisasa,
daḳvla gaemartis, isc̣rapdisc̣avlasa misve gzisasa.
841/841
 marṭo mostkmidis, ṭirodisṭanad alvisa xiani,
 mindors txa moḳlis, sadacaadgili dahxvdis ḳldiani,
 šec̣vis, č̣amis da c̣avidisṗir-mze, gul-marixiani,
daiṭq̇vis: "davq̇aren vardni da,aha me, vaglax, iani!"
842/842
 ac̣ ver viṭq̇vi mašindelsame mis q̇misa naubarsa,
 ras ubnobdis, ras mostkmidis,ras ṭurpasa, razom gvarsa!
 zogan tovli gaec̣itlisvardsa, brč̣ḳlita naxoḳarsa.
dakvabni naxna, gaexarnes,ze gavida kvabta ḳarsa.
843/843
 ra /asmatman dainaxa,moegeba, cremli sc̣vtebis,
 vit eama, sixarulsamart veġaras ver mihxvdebis;
 q̇ma gardaxda, moexvia,aḳocebs da eubnebis.
daḳaci ḳacsa moelodes,moslva dia eamebis.
844/844
 q̇ma kalsa eṭq̇vis: "ṗaṭroni,neṭar, sad aris da vita?"
 kali aṭirda cremlita,zġvataca šesartavita,
 eṭq̇vis: "ra c̣axve, gaič̣ra,kvabs q̇opa misč̣irda vita;
daac̣ misi ara ar vici,ar naxvit, ar ambavita".
845/845
 q̇ma dač̣munda, vitamc ramehḳres laxvari gulsa šua;
 kalsa eṭq̇vis: "aha, dao,egetimca ḳaci nua!
 igi pici vit gaṭexa!ar vecruve, vit mecrua?
daver ikmoda, rad mikada?tu mikada, rad miṭq̇ua?!
846/846
 me umisod sopels q̇oparatgan čirad ar miġirda,
 rad davvic̣q̇di, rad mivscildi?rad ver gasʒlo, ra misč̣irda?
 man gaṭexa zenarisarad šehmarta, vit gaṗirda?
damagra avis bedisagančemi ramca gamiḳvirda!"
847/847
 ḳvla kali eṭq̇vis: "martal xarmagissa damʒimebasa,
 magra, ra gavbrč̣o martali,nu meč̣v rasaca tnebasa:
 ar guli unda picis daṗirisa gasrulebasa?
daigi ugulo moelismart dġeta šemoḳlebasa.
848/848
 guli, cnoba da gonebaertmanertzeda hḳidian.
 ra guli c̣ava, igicac̣avlen da misḳe midian;
 ugulo ḳaci ver ḳacobs,ḳactagan ganaḳidian.
dašen ar ginaxvan, ar ici,mas rome cecxlni sc̣vidian.
849/849
 šen umartle xar, emdurvi,šen gaeq̇are ʒmobilsa,
 magra vit itkmis, vit gaxda,vita giambo cnobilsa!
 ena dašvrebis, gacvtebis,gulsa šeelmis lmobilsa,
daamas mit vazrob, minaxavsme ubedursa šobilsa.
850/850
 ǯert misi msgavsi sasǯeliarca vis ambad hsmenia.
 ara tu ḳacta, sasǯelikvataca šemaʒrc̣enia,
 diǯladca ḳmaris, mas rometvaltagan cremli sdenia;
datvit raca hbrʒanot, martal xart:sxva sxvisa omsa brʒenia.
851/851
 mas c̣amavalsa vhḳitxevdi,damc̣varsa, cecxl-modebulsa:
 "movides, ra kmnas /avtandil?missa damvedre debulsa".
 mibrʒana: "mo-ġa-mnaxvidesme, mistvis gacudebulsa,
daamat ar davhq̇ri areta,ar gavsṭex mis kadebulsa.
852/852
 mas zenaarsa ar gavsṭex,mas picsa ar vecruebi,
 mad ṗaemnamdis movicdi,razom-mca gamdis ruebi;
 tu mḳvdari mnaxos, dammarxos,tkvas vaglaxi da uebi,
dacocxali davhxvde, uḳvirdes,sicocxle ars satuebi".
853/853
 čemtvis gardaxda mas akatgaq̇ra mzisa da kedisa;
 oden modena cremlisamč̣irs, velta mosalbedisa.
 msǯis gamravleba xel-kmnilsasultkvmisa zeda#-zedisa,
dadavvic̣q̇ebivar siḳvdilsa,naxet nakmari bedisa!
854/854
 ese araḳi martali /čins kvasa zeda sc̣eria:
 vin moq̇varesa ar eʒebs,igi tavisa mṭeria".
 ac̣ zaprania, vis c̣inasver vardi hgvandis, ver ia;
datuġa mohnaxav, monaxe,kmen, raca šeni peria".
855/855
 q̇maman utxra: "umartle xar,ar mamartlo mdurvad misad,
 magra gabrč̣e, ra mikmniasamsaxuri ṭq̇vesa ṭq̇visad:
 gamoč̣ril var saxlit čemit,vit iremi ʒebnad c̣q̇lisad,
damas veʒeb da mas vigoneb,viarebi velta vlisad.
856/856
 brol-sadapni margaliṭsalalis-persa scven da hburven,
 mas movhšordi, ver veaxel,ver misurves, ver vasureen,
 gamoṗarvit c̣amoslvitaġmrtisa sc̣orni movimdurven,
danacvlad matta c̣q̇alobatagulni matni ševaurven.
857/857
 ṗaṭroni čemi gamzrdeli,ġmrtisagan didad# cxoveli,
 mšobluri, ṭḳbili, moc̣q̇ale,ca, c̣q̇alobisa mtoveli!
 mas vuorgule, c̣amove,mart davivic̣q̇e q̇oveli,
damisi šemcode ġmrtisaganḳargsa aġaras# moveli.
858/858
 ese q̇velai asre mč̣irs,dao, bedita misita,
 ar vuṭq̇uve, mosrul varmgzavri ġamit da dġisita;
 ac̣ igi sadme c̣asrula,vic̣vi cecxlita visita,
dacud-mašvrali da mṭiralikve vzi ṗirita mkisita.
859/859
 dao, meṭsa saubarsaaġar momcems žami da dro,
 ar vinani gardasrulsa,brʒenta siṭq̇va gavaadro#;
 c̣aval, vʒebni, anu vṗoveb,an siḳvdili moviadro,
datvara bedi azom turemiḳvets, ġmertsa raġa vhḳadro!"
860/860
 amis meṭi aġara tkva,aṭirda da c̣amovida,
 kvabi čavlo, c̣q̇alsa gaxda,šambi gavlo, vels gavida;
 kari, velta monakroli,lalis-persa vardsa zrvida;
da"rad mimeco ama č̣irsa?"bedsa amas uzraxvida.
861/861
 iṭq̇vis: "ġmerto, ra šegcodešen, upalsa, arsta mxedsa,
 rad gamq̇are moq̇vareta,rad šemasc̣ar ama bedsa?
 erti orta mgonebelivar sakmesa c̣asac̣q̇medsa,
damovḳvde, tavi ar mec̣q̇alvis,sisxli čemi# čemsa kedsa!
862/862
 moq̇vareman vardis ḳonagulsa mḳra da damic̣q̇lula,
 igi pici, čemgan sruli,man aġara gamisrula;
 mas tu gamq̇ri, sac̣utroo,čemi lxini gardasrula,
dasxva moq̇vare tvalsa čemsagaḳicxula, gabasrula .
863/863
 ḳvla iṭq̇vis: "miḳvirs navġeliḳacisa č̣ḳuianisa.
 ra mč̣munvarebdes, ras argebsnaḳadi cremlta banisa?
 sǯobs gamorčeva, azrobasakmisa dasagvanisa,
daac̣ meca miǯobs monaxvamis mzisa lerc̣am-ṭanisa".
864/864
 q̇ma gaemarta saʒebradmṭirali, cremlta mprkveveli,
 eʒebs, uzaxis, uq̇ivis,dġeebr ġameta mteveli;
 sam dġemdis movlo mravalixevi, šambnari, ṭq̇e, veli;
daver ṗova, miva mč̣munvare,veras ambvisa mcneveli.
865/865
 iṭq̇vis: "ġmerto, ra šegcode,egzom didi ra gac̣q̇ine?
 rad šemasc̣ar ama bedsa#,ra sasǯeli momivline!
 gamḳitxvelo, gamiḳitxe,aǯa čemi šeismine,
dadaamoḳlen dġeni čemni,č̣irni amit # gamilxine!"
37ṗovna /avtandilisagan dabnedilis /ṭarielisa
866/866
 mividoda, miubnobdaq̇ma mṭirali, per-šecvlili,
 kedsa rasme gardaadga,veli ačnda mzian-črdili;
 naxa, šavi šambtaa ṗirsadga sadave-uḳuq̇rili;
datkva: "ucilod igiao,ara unda amas cili".
867/867
 ra šexedna, q̇masa gulmangaupetkna, gaunatda,
 aka lxini daġreǯilsauatasda, ar uatda;
 vardman peri gaanatla,broli brolda, sati satda,
davit grigalman čairbina,ar moscalda č̣vreṭad matda.
868/868
 ra /ṭariel dainaxa,ganaġamca daeġriǯa:
 axlos mq̇opi siḳvdilisaǯda da ṗiri daebġniǯa,
 saq̇eloni gardexivnes,tavi srulad gaegliǯa,
damas aġara šeesmoda,soplit gaġma gaebiǯa.
869/869
 ert-ḳerʒ# uc lomi moḳlulida xrmali sisxl-mocxebuli,
 ḳvla sxvagnit - vepxi usulo,mḳvdari, kve-danarcxebuli;
 mas c̣q̇arosaebr tvaltagancremli sdis gapicxebuli.
damun agre gulsa untebdacecxli mcxinvare, cxebuli.
870/870
 tvalta axmadca zar-edvasrulad mihxdoda cnobasa,
 miaxleboda siḳvdilsa,mohšorveboda tmobasa.
 q̇ma saxel-debit uq̇ivis,lamis siṭq̇vita ḳrtobasa,
daveġar asmina, gardič̣ra,ʒma gamoačens ʒmobasa!
871/871
 xelita cremlsa uc̣uravs,tvalta avlebda saxelsa,
 axlos uzis da uzaxismart saxel-debit saxelsa;
 eṭq̇vis: "ver micnob /avtandils,šentvis gač̣rilsa da xelsa?"
damas ara dia šeesmisreṭsa, tval-daupaxelsa.
872/872
 ese q̇velai asrea,raca ac̣ čemgan txrobila.
 cremlni mosc̣urna tvaltagan,coṭad-re moacnobila.
 mašinġa icna, aḳoca,moeč̣do, moeʒmobila.
davimoc̣meb ġmertsa cxovelsa,matebriv# arvin šobila!
873/873
 utxra: "ʒmao, ar giṭq̇ue,giq̇av, raca šemogpice,
 gnaxe sulta gauq̇relman,pici asre davamṭḳice;
 ac̣ damexsen, siḳvdilamdisviṭiro da tavsa vice.
damagra gvedreb damarxvasa,mxecta sač̣mlad ar mivice".
874/874
 q̇maman utxra: "ras šigan xar,šen sakmesa rad ikm avsa?
 vin miǯnuri ar q̇opila,vis saxmili ara sc̣vavsa?
 vis ukmnia šeni msgavsisxvasa ḳacta natesavsa?
darad saṭanas c̣auġixar,rad moiḳlav nebit tavsa?
875/875
 tu brʒeni xar, q̇ovlni brʒenniaṗireben ama ṗirsa:
 xams mamaci mamacuri,sǯobs, razomca nelad ṭirsa.
 č̣irsa šigan gamagrebaasre unda, vit kvitḳirsa.
datavisisa cnobisagančavardebis ḳaci č̣irsa.
876/876
 brʒeni xar da gamorčevaara ici brʒenta tkmuleb,
 mindors sṭir da mxecta axlav,ras c̣adilsa aisruleb?
 vistvis hḳvdebi, ver mihxvdebi,tu sopelsa moiʒuleb,
datavsa mrtelsa rad šeiḳrav,c̣q̇lulsa axlad rad ic̣q̇luleb?
877/877
 vin ar q̇opila miǯnuri,vis ar saxmilni sdebian?
 vis ar unaxvan ṗaṭižni,vistvis vin ara bndebian?
 mitxar, usaxo ra kmnila,sulni rad amogxdebian?
daar ici, vardni ueḳlodaravis mouḳrebian!
878/878
 vardsa hḳitxes: "egzom ṭurparaman šegkmna ṭanad, ṗirad?
 miḳvirs, rad xar eḳliani?ṗovna šeni rad ars# č̣irad?"
 man tkva: "ṭḳbilsa mc̣are hṗovebs,sǯobs, ikmnebis raca ʒvirad:
daodes ṭurpa gaiepdes,arġara ġirs arca čirad".
879/879
 ratgan vardi amas iṭq̇visusulo da uasaḳo,
 maša lxinsa vin moimḳisṗirvel č̣irta umušaḳo?
 uboroṭo vis asmiaraca sakme# saešmaḳo,
darad emdurvi sac̣utrosa?ra ukmnia uaraḳo?!
880/880
 ismine čemi txrobili,šeǯe, c̣avidet nebasa,
 nu mihq̇olixar tavissatatbirsa, gagonebasa,
 raca ar gc̣addes, igi kmen,nu sdev c̣adilta nebasa,
daasre ar sǯobdes, ar geṭq̇vi,rad meč̣v rasaca tnebasa!"
881/881
 man utxra: "ʒmao, ra gitxra,ʒrvaca ar ʒal-mic enisa,
 ʒali ara makvs xel-kmnilsašenta siṭq̇vata smenisa;
 ra advilad gičs motmenačemta sasǯelta tmenisa!
daac̣ mivsc̣urvivar siḳvdilsa,dro momeaxla lxenisa.
882/882
 amas moḳvdavi vilocav,arodes vitxov, ar, enit:
 aka gaq̇rilni miǯnurnimunamca ševiq̇arenit,
 mun ertmanerti ḳvla vnaxnet,ḳvla rame gavixarenit,
damo#, moq̇vareta dammarxet,mic̣ani momaq̇arenit!
883/883
 saq̇varelman saq̇varelivit ar naxos, vit gac̣iros!
 misḳe mival mxiaruli,merme igi čem ḳerʒ# iros,
 mivegebvi, momegebos,aṭirdes da amaṭiros.
dahḳitxe asta, kmen gulisa,ra ginda vin givaziros!
884/884
 mart gardac̣q̇vedit icodi,geṭq̇vi martalsa ṗirasa:
 siḳvdili maxlavs, damexsen,xansaġa davhq̇op mcirasa;
 ar cocxal viq̇o, ras makmnev?ra davrče, xelsa mxdi rasa?
dadamšlian čemni ḳavširni,ševhrtvivar sulta sirasa.
885/885
 ra stkvi, ras iṭq̇vi, ar mesmis,arca mcals smenad magisad#,
 siḳvdili maxlavs xel-kmnilsa,sicocxle aris c̣amisad;
 ac̣ gamiarmda sicocxlemeṭad q̇ovlisa žamisad,
damun meca mival, cremlisamic̣ad sad gamdis lami, sad.
886/886
 brʒeni? vin brʒeni, ra brʒeni?xeli vita ikms brʒnobasa?
 eg saubari mašin xams,tucaġa viq̇o cnobasa;
 vardi ver aris umzeod; iq̇os, daic̣q̇ebs č̣nobasa;
damac̣q̇en, damexsen, ara mcals,arcaġa vaxlav tmobasa".
887/887
 ḳvla eubnebis /avtandilsiṭq̇vita mraval-perita,
 eṭq̇vis: "tu mohḳvde, ras argebkcevita mag oxerita?
 nu ikm, ara sǯobs sakmita,nu xar tavisa mṭerita!"
daver c̣aiq̇vana, vera kmnasiṭq̇vita vera-verita.
888/888
 merme utxra: "aha, ratganar momismen aras, ara,
 aġar gac̣q̇ens ena čemi,akamdisca cudad mctara;
 tu siḳvdili giǯobs, moḳve,vardi dač̣nes, da-ca-mč̣nara#!
daertsa rasme geaǯebi,miq̇av!" - cremli amduġara.
889/889
 "sada indoni brol-vardsasarven gišrisa sarita,
 mas movešorve, c̣amovesičkarit, ar sic̣q̇narita;
 ver damič̣ira mepemanmšoblurad saubarita#,
dašen ar šemiq̇ri, gamiq̇ri,ac̣ čemi lxini vtkva rita?
890/890
 nu gamgzavni gul-moḳlulsa,erti miq̇av sac̣adeli,
 ertxel šeǯe, cxenosanignaxo čemi sulta mxdeli,
 nutu mašin movikarvosevda ese ac̣indeli;
dame c̣aval da šen dagagdeb,ikmnas šeni sakadeli!"
891/891
 exvec̣eboda: "šeǯeo ",aǯas xvec̣nita arvebda,
 icoda, rome šeǯdomaḳaešans moakarvebda,
 lerc̣misa sarsa dasdreḳda,gišersa daiḳarvebda;
dadaimorčila, eama,ar ivaglaxa, ar vebda.
892/892
 cxadad utxra: "ševǯdebio,momiq̇vane cxeni c̣ina".
 man mohgvara, c̣q̇narad šesva,ar sičkarit aakšina;
 mindortaḳe c̣aiq̇vana,ṭani mč̣evri aʒrvevina,
daxani c̣avles, siarulmanmoǯobeba daačina.
893/893
 šeakcevs da eubnebissaubarta# švenierta,
 mistvis sʒrvida sasaubrodmat bageta ʒoc̣is-perta,
 misi smena gaaq̇rmobda#msmenelisa q̇urta berta;
damoišorva ḳaešani,datmobave šeaerta.
894/894
 ra šeaṭq̇o# moǯobeba man,sevdisa muparaxman,
 gaanatla ṗiri-vardisixarulman dausaxman,
 cnobierta dasṭakarman,ucnobota oxrva-axman;
dacnobieri siṭq̇va utxraucnobosa rasme mzraxman.
895/895
 še-rasme-hq̇ves saubarsa#,siṭq̇va hḳadra ar-maluli:
 "ertsa rasme mogaxseneb,gamicxade daparuli:
 ege samxre miseuli,šen gačnia visgan c̣q̇luli,
daragvar giq̇vars, ragvar giġirs?tkvi, daviġo merme suli".
896/896
 man utxra: "saxe ra gitxramis usaxosa saxisa!
 esea čemi sicocxle,čemi momcemi axisa,
 mǯobi q̇ovlisa soplisa,c̣q̇lisa, mic̣isa da xisa;
daar-sasmenlisa mosmenaars umžavesi c̣maxisa".
897/897
 /avtandil utxra: "vlamodimart magisisa tkmevasa;
 ac̣ ratgan gitkvams, ṗasuxsagḳadreb da nu meč̣v tnevasa:
 sǯobs /asmatisa ar-levamaga samxris ar-levasa,
daamad ar gikeb sakmisauaresisa rčevasa.
898/898
 samxre gabia okrosa,okromč̣edlisa dnobili,
 uasaḳo da usulo,ar siṭq̇vieri, cnobili;
 aġarad ginda /asmati, -naxe martali brč̣obili! -
daṗirvel, glax, misi nač̣vreṭi,tvit merme šeni dobili.
899/899
 tkvens šua mkmneli sakmisa,šengan naxmobi dobisa,
 tkveni šemq̇reli msaxuri,šengan ġirs-kmnili xmobisa,
 misi gamzrdeli, gazrdili,mistvis mixdili cnobisa,
daglax, dagigdia, ar hnaxav,šabaš martlisa brč̣obisa!"
900/900
 man ubrʒana: "raca gitkvams,umartle xar meṭis-meṭad:
 sabraloa /asmat misadmgoneblad da čemad mč̣vreṭad;
 me sicocxle ar megona,šen momesc̣ar cecxlta šreṭad,
daratgan davrči, gvale, vnaxot,tucave var ǯertca reṭad".
901/901
 dahmorčilda. gaemartnes/avtandil da amirbari.
 ver migia keba mati,vera keba sakebari:
 ḳbilni - vita margaliṭni,bage - vardi naṗobari.
dagvelsa xvrelit amoiq̇vansena ṭḳbilad moubari.
902/902
 amas eṭq̇vis: "šentvis davsdebgonebasa, sulsa, gulsa,
 magra šenca nu agre xar,nu ic̣q̇luleb axlad c̣q̇lulsa;
 aras gargebs sc̣avluleba#,tu ara ikm brʒenta tkmulsa:
daar ixmareb, ras xelsa hxdisaunǯesa daparulsa?
903/903
 aras gargebs šeč̣irveba:rom sč̣munvide, ra gergebis?
 ar tur ici, ugangebodara# ḳaci ar moḳvdebis?
 mzisa šukta momlodinevardi sam dġe ar dač̣nebis.
dabedi cdaa, gamarǯveba,ġmertsa undes, mo-ca-gxvdebis".
904/904
 moaxsena: "ege sc̣avlačemtvis q̇ovlad soplad ġirdes, -
 gonierta mc̣vrteli uq̇vars,ugunurta gulsa hgmirdes, -
 magra ra vkmna, ragvar gavsʒlo,meṭis-meṭi ra mimč̣irdes!
dašenca gč̣iran č̣irni čemni,ar mamartlo, ar miḳvirdes?
905/905
 cvilsa cecxlis simxurvaleugavs, amad aentebis,
 magra c̣q̇alsa arsit axlavs,tu čavardes, da-ca-šrṭebis;
 raca visca sakme tvit sč̣irs,sxvatatvisca evargebis,
datavidaġma rad ar ici,guli čemi ragvar dnebis!"
38mboba /ṭarielisgan lom-vepxt daxocisa
906/906
 ra c̣ameḳida, q̇velaic̣vrilad giambo enita,
 mermeġa gabrč̣ev martalimaga gulita brʒenita;
 šen mogelodi, mimč̣irdamolodinita šenita,
dakvabs veġar gavsʒel, mindortamovla mominda cxenita.
907/907
 ima kedsa gardavadeg,šambni isi momearnes;
 erti lomi erti vepxišeḳrbes, ertad šeiq̇arnes,
 hgvandes ratme moq̇varulta,mati naxva gamexarnes,
damat ra uq̇ves ertmanertsa,gamiḳvirdes, šemezarnes.
908/908
 kedsa gardavdeg, lom-vepxnimovides orgnit rebulni, -
 saxed vamsgavse # miǯnurta,cecxlni damevsnes debulni, -
 šeiq̇arnes da šeibnes,ibrʒodes gamc̣arebulni,
dalomi sdevs, vepxi miurbis,iq̇vnes ar čemgan kebulni.
909/909
 ṗirvel amod ilaġobes,merme medgrad c̣aiḳidnes:
 tvito ṭoṭi ertmanertsa hḳres,siḳvdilsa ar dahridnes;
 gamohridna vepxman guli, -dedata-mca gamohridnes! -
dalomi medgrad gaeḳida,igi vervin daamšvidnes.
910/910
 lomsa davugme nakmari,varkvi: "ara xar cnobasa,
 šen saq̇varelsa rad ac̣q̇en?pu maga mamacobasa!"
 xrmal-gamoc̣vdili gavuxe,mivec laxvarta sobasa,
datavsa gardavhḳar, mo-ca-vḳal,davhxsen soplisa tmobasa.
911/911
 xrmali gavsṭq̇orce, gardvič̣er,vepxi ševiṗq̇ar xelita;
 mis gamo ḳocna mominda,vin mc̣vavs cecxlita cxelita;
 miġrinvida da mac̣q̇endabrč̣ḳalita sisxlta mġvrelita,
daveġar gavuʒel, igicamovḳal gulita xelita.
912/912
 razomsaca vamšvidebdi,vepxi vera davamšvide,
 gavgulisdi, moviknive,vhḳar mic̣asa, davac̣q̇vide;
 momegona, odes čemsasaq̇varelsa c̣aveḳide;
dasulni srulad ar amomxdes,rad giḳvirs, tu cremlta vhġvride!
913/913
 aha, ʒmao, mitxrobiač̣iri čemi, raca mč̣irda;
 sulta dgmaca ara mmartebs,asre gaslva rad giḳvirda?
 sicocxlesa gaveq̇are,siḳvdilica damiʒvirda".
daese siṭq̇va daasrula,q̇maman sultkvna, a-ca-ṭirda.
914/914
 /avtandilca mas tanaveṭiroda da cremlsa hġvrida;
 utxra: "datme, nu mohḳvdebi,gulsa srulad nu dasč̣ri, da-!
 ġmerti magas moc̣q̇aleobs,tuca č̣irman ar gagrida;
datumc undodit # gasaq̇relad,ṗirvel ertad ar šegq̇rida.
915/915
 sdevs miǯnursa pateraḳi,sac̣utrosa daanavġlebs;
 magra bolod lxinsa miscems,vinca ṗirvel č̣irsa gasʒlebs;
 miǯnuroba sač̣iroa,mit siḳvdilsa migvaaxlebs,
dagasc̣avlulsa gaašmagebs,usc̣avlelsa gaasc̣avlebs".
39/ṭarielisagan da /avtandilisgan kvabs mislva da /asmatis naxva
916/916
 iṭires da gaemartnes,kvabisaḳe tavni arnes;
 ra /asmatman dainaxna,ganaġamca gaexarnes!
 moegeba, moṭiroda,cremlman misman# ḳldeni ġarnes,
daaḳoces da a-ca-ṭirdes,ḳvla cnobani aačkarnes.
917/917
 /asmat tkva: "ġmerto, romeliar itkmi ḳacta enita,
 šen xar savseba q̇ovelta,aġgvavseb mzeebr penita;
 gako, vit gako, ra gako,ar-sakebelo smenita!
dadideba šenda, ar momḳalamattvis# cremlta denita!"
918/918
 /ṭariel eṭq̇vis: "he#, dao,mit cremli aka mdinia,
 sac̣utro nacvlad gvaṭirebs,rac odes gagvicinia.
 ʒveli c̣esia soplisa,ar axlad mosasminia.
dava# šeni brali, dav, tvarasiḳvdili čemi lxinia!
919/919
 sc̣q̇urodes, c̣q̇alsa vit daġvrisḳaci ušmago, cnobili?
 me tvalta čemta mit miḳvirs,rad var cremlita lṭobili!
 uc̣q̇looba hḳlavs, c̣q̇ali sdis,arodes ar gaxmobili.
dava#, c̣axda vardi ṗobili,va#, margaliṭi c̣q̇obili!"
920/920
 /avtandilsca moegonamisi mze da saq̇vareli;
 iṭq̇vis: "čemo, vit vegebime ušenod sulta mdgmeli?
 šen ar gaxlav, čemi čemtvissicocxlea sananeli,
dagitxramca vin, ra mč̣irs, anura cecxli mc̣vavs, ragvar cxeli!
921/921
 vardi amas vit iazrebs:mze momšordes, ar davč̣ḳneo,
 anu čven, glax, ra gvergebis,ra časvendes gorsa mzeo?
 gulo, giǯobs, gaumagrde,tavi srulad gaiḳldeo,
danutu mogxvdes naxva misi,sulta srulad nu dahleo".
922/922
 suli daiġes, dadumdes,ortave cecxli sdeboda;
 /asmati šehq̇va, ševida,cecxli matebrve hgzeboda,
 daugo ṭq̇avi vepxisa,romel ḳvla mic̣q̇iv hgeboda;
daornive dasxdes, ubnobdes,raca mat eameboda.
923/923
 c̣vadi šeic̣ves, šeikmnaṗuroba msgavsi žamisa,
 mun uṗuroba ṗuroba,ar-sidiade ǯamisa,
 mas šeexvec̣nes: "č̣ameo",ʒali ar hkonda č̣amisa,
dagascoxnis, luḳma gasṭq̇orcis,c̣ona ʒliv čantkis dramisa.
924/924
 amoa rome ḳaci ḳacsamosa eubnebodes!
 man gaugonos, raca tkvas,ar cudad c̣auxdebodes,
 coṭad egreca dauvsebs,cecxli razomca sdebodes.
dadidi lxinia č̣irta tkma,tu ḳacsa mouxdebodes.
925/925
 mas ġamesa ertgan iq̇vnesigi lomni, igi gmirni,
 iubnes da gaacxadnestavis-tavis matni č̣irni.
 ra gatenda, ḳvla daic̣q̇essaubarni siṭq̇va-xširni;
daertmanertsa gaugonnespicni ṗirvel danaṗirni.
926/926
 /ṭariel eṭq̇vis: "rad undasiṭq̇visa tkma mravalisa?
 raca šen čemtvis gikmnia,ġmerti mzġvelia valisa;
 ḳma zenaari zenarad,ar nakmaria mtrvalisa,
daar daivic̣q̇e moq̇vrobamoq̇vrisa c̣armavalisa.
927/927
 ac̣ šemixvec̣e, nu damc̣vavḳvla c̣vita ucxelesita;
 me rome cecxli medebis,ar nagzebia# ḳvesita.
 ver damšreṭ#, šenca daic̣visoplisa kmnisa c̣esita,
dac̣adi, dabrundi, šeikecmunitve, šeni mze sit -a.
928/928
 vin dambada, ganḳurnebačemi učans masca ʒnelad,
 visca gesmis, gaigonet,mit gač̣ril var xeli velad;
 raca hmartebs gonierta,ertxel viq̇av meca mkmnelad,
daac̣ nobati xelobisamomxdomia#, mit var xelad".
929/929
 /avtandil eṭq̇vis: "ra gitxraṗasuxi maga tkmulisa?
 šenve tkvi, egea siṭq̇vaḳacisa brʒnad sc̣avlulisa:
 ġmertsamca vit ar šeeʒloḳvla ganḳurneba c̣q̇lulisa?
daigia mzrdeli q̇ovlisadanergul-datesulisa!
930/930
 ġmertsamca ese rad ekmna,egetni daebadenit,
 aġar šegq̇arna, gagq̇arna,xeli gkmna# cremlta dadenit!
 sdevs pateraḳi miǯnursa,gač̣vriṭet, gaicadenit,
datkven ertmanertsa ar mixvdet#,me sulni amomxadenit!
931/931
 neṭar, mamaci sxva raa,ar gasʒlos, raca č̣iria!
 č̣irsa gadreḳa rad unda,ra sasaubro ṗiria!
 nu gešis, ġmerti uxvia,tuca sopeli ʒviria,
daraca# mic̣vrtixar, ic̣varte; gḳadro, uc̣vrteli viria.
932/932
 tu ra gesmis, gaigone,ese ḳmaris sc̣avla sc̣avlad;
 čemsa mzesa davetxovetkvens c̣inaše c̣amosavlad,
 movaxsene: "ratgan čemišeukmnia guli avlad,
daaras vargeb, ar davdgebi,sxva# viubno raġa mravlad?"
933/933
 man mibrʒana: "madlier var,ḳargad xar da mamacurad,
 šengan missa# gavlenasame davičen samsaxurad".
 misit ḳitxvit c̣amosrul var,ar-mtrvali da ar- maxmurad,
daac̣ ševikce#, ra vuambo?rad moveo ǯaban-xrdlurad?
934/934
 mag saubarsa ese sǯobs,ismine čemi txrobili
 mkmneli sakmisa ʒnelisaḳacimca iq̇o cnobili;
 veras ver šeikms# naq̇opsavardi umzeod č̣nobili.
dašen veras irgeb, me gargeb,ʒma ʒmisa unda ʒmobili!
935/935
 sadaca gc̣addes, mun iq̇avmitve c̣esita magita,
 gc̣addes - gulita brʒenita,gc̣addes - cnobita šmagita;
 maga kceeita ṭurpita,anagebita nagita,
daoden gamagrdi, ar mohḳvde,ar dasdne cecxlta dagita.
936/936
 amis meṭsa aras gnuḳev:c̣elic̣adsa ertsa msgepssa
 akav# kvabsa momnaxevdime, ambavta q̇ovlgnit mḳrepsa;
 ama žamsa nišnad mogcem,drosa amas vard-iepsa,
davardta naxva gagaḳrtobdes,mart vita-mca ʒaġli q̇epsa.
937/937
 ama drosa gardavscilde,akav kvabsa ar movide,
 can, cocxali ar ture var,uġoniod movḳve ḳide;
 es amisad nišnad ḳmaris,šen tu čemtvis cremlsa hġvride,
damašin gc̣addes - ixarebdi,gc̣addes - č̣munva gaidide.
938/938
 ac̣ raca gḳadre, amistvisnutu šen iq̇o mč̣munavi!
 mogšordebi da ar vici,tu cxeni damcems, tu navi;
 ar, utkmeloba ar varg-a,ar ṗiruṭq̇vi var mčmunavi,
daar vici, ġmerti ras mizams,anu ca mic̣q̇iv mbrunavi".
939/939
 man ubrʒana: "aġar gac̣q̇en,arca siṭq̇va gameṭaddes,
 ar momismen, razom gindasaubari midiaddes;
 tu ar mogq̇ves saq̇vareli,šen mas mihq̇ev, raca sc̣addes,
dabolod q̇ovli damalulisakme cxadad gamocxaddes.
940/940
 ar daiǯero, mašin scnačemta sakmeta ʒneloba;
 čemtvis q̇velai sc̣oria,gač̣ra da gauč̣reloba;
 šen raca gitkvams, magas vikm,mrǯis razom ginda xeloba,
daušenod momxvdes, raġa vkmna,ar dia dġeta grʒeloba!"
941/941
 saubari gardasc̣q̇vides,daaṗires ese ṗiri;
 cxensa šesxdes, moiares,tvito moḳles vels nadiri;
 šemoikces, aaṭiresguli, ḳvlaca anaṭiri,
daxval gaq̇risa# gonebamansxva mihmaṭa č̣irsa č̣iri.
942/942
 leksta mḳitxvelno#, tkvennimca#tvalni cremlisa mġvrelia!
 gulman, glax, ra kmnas ugulod,tu guli gulsa# elia?!
 mošorveba da moq̇vrisagaq̇ra ḳacisa mḳlvelia,
davinca ar icis, ar esmis,ese dġe ragvar ʒnelia!
943/943
 dila gatenda, šesxdes damas kalsa gaesalamnes.
 /ṭariel, /asmat, /avtandiltvaltagan cremlni dalamnes;
 samtave ġac̣vta alamniarġavnis perad alamnes,
damat lomta, mic̣q̇iv mxec-kmnilta,tavni mxectave alamnes.
944/944
 kvabi čavles da c̣avideszaxilit cremlta mdenani,
 /asmat ṭirs, mostkvams: "he lomno,visni vit mogtkmen enani!
 mzeman dagc̣vna da dagdagnacisa mnatobni zenani,
dava č̣irni čemni ezomni!va sicocxlisa tmenani!"
945/945
 mat q̇mata, munit c̣asrulta,igi dġe ertgan iares,
 zġvis ṗirs mivides,mun dadges, ar xmelta are iares,
 ar gaiq̇arnes mas ġamit#,ḳvla cecxli gaiziares,
daertmanertisa šors q̇opnaiṭires, imgloviares.
946/946
 /ṭariels eṭq̇vis /avtandil:"ru gaxma cremlta denisa!
 rad moišorve šen /pridon,momcemi maga cxenisa?
 munit icnobis ambavi,ġone mis mzisa lxenisa,
daac̣ me mun mival, masc̣avlegza ʒmad-picisa šenisa".
947/947
 /ṭariel siṭq̇vit asc̣avlismxarsa /pridonis gzisasa,
 mart gaagona, rac odenšeeʒlo ʒalsa tkmisasa:
 "aġmosavlitḳe c̣adio,ṗirsa iare zġvisasa,
datu hnaxo, čemi uambe,gḳitxavs ambavsa ʒmisasa".
948/948
 txa moḳles da miitries,cecxli šekmnes zġvisa ṗirsa,
 sves da č̣ames, raca č̣amašehperobda matsa č̣irsa;
 mas ġamesa ertad iq̇vnes,ertgan mic̣ves xeta ʒirsa.
davhgmob muxtalsa sac̣utrosa,zogǯer uxvsa, zogǯer ʒvirsa.
949/949
 cisḳrad adges gasaq̇relad,ertmanertsa moexvivnes#;
 mašin matgan naubarni,dadnes, vinca moisminnes;
 tvalta, vita c̣q̇aros tvalni,cremlni velta moadinnes,
dadidxan dganan šeč̣dobilni#,mḳerdi mḳerdsa šearḳines.
950/950
 gaiq̇arnes ṭirilit daṗirsa xoḳit, tmata gleǯit,
 erti aġma, erti čaġma,ugzod mivlen šambta eǯit;
 vire učnda ertmanerti,izaxdian ṗirsa bġneǯit;
daigi naxnes daġreǯilni,mze daiġreǯs misit ġreǯit.
40c̣aslva /avtandilisgan /pridonisasa
951/951
 va, sopelo, ras šigan xar,ras gvabrunveb, ra zne gč̣irsa!
 q̇ovli šeni mondobiliniadagmca čemebr ṭirsa!
 sad c̣aiq̇van sadaursa,sad aġupxvri# sadat ʒirsa!
damagra ġmerti ar gasc̣iravsḳacsa, šengan ganac̣irsa.
952/952
 /avtandil misi gaq̇riliṭirs, xma misc̣vtebis catamdis#,
 iṭq̇vis, tu: "ġvari sisxlisaḳvlaca mdenia, ḳvlaca mdis;
 ac̣ agre gaq̇ra ʒnelia,vit mašin šeq̇ra da-c-amdis.
daḳaci ar q̇vela sc̣oria,didi ʒes ḳacit ḳacamdis".
953/953
 vels mašin mxecni ʒġebodessisxlita mun naṭirita;
 ver daivsebda saxmilsa,ic̣vis cecxlita xširita;
 ḳvla /tinatinis gonebaavsebs upro-re č̣irita;
dabagetat# vardsa anatobsbroli ʒoc̣isa ʒirita.
954/954
 vardi č̣neboda, ġvreboda,alvisa šṭo irxeoda;
 broli da lali gatlililažvardad gardikceoda;
 gahmagreboda siḳvdilsa,amistvis ar umxneod -a;
daiṭq̇vis, tu: "bneli ras miḳvirs,ratgan damagde, mzeo, da-!"
955/955
 mzesa eṭq̇vis: "mzeo, giṭq̇vi/tinatinis ġac̣vta darad,
 šen mas hgav da igi šen ggavs,tkven anatobt mtad da barad;
 xelsa malxens naxva šeni,amad gič̣vreṭ ar-damctarad,
damagra čemi rad daagdetguli civad, gaumtbarad?
956/956
 tu ertisa mošorvebamzisa zamtris gagvamcivnebs,
 me, glax, orni damiq̇rian,guli amad rad ar ivnebs?
 magra ḳldesa ara# šesc̣ons,araodes ar imṭḳivnebs;
dac̣q̇lulsa dana vera hḳurnebs,gahḳvets, anu gaamsivnebs".
957/957
 mimavali casa šesṭirs,eubnebis, eṭq̇vis mzesa:
 "aha, mzeo, geaǯebišen, umʒlesta mʒleta mʒlesa,
 vin mdabalta gaamaġleb,mepobisa miscem, svesa,
dame nu gamq̇ri saq̇varelsa,nu šemicvli ġamed dġesa!
958/958
 mo, zualo, momimaṭecremli cremlsa, č̣iri č̣irsa,
 guli šavad šemiġebe,sibnelesa mimec xširsa,
 šemomq̇are ḳaešani,ṭvirti mʒime, vita virsa,
damas utxar, tu: "nu gasc̣irav,šenia da šentvis ṭirsa".
959/959
 he muštaro, geaǯebišen, martalsa brč̣esa, ġmrtulsa,
 mo da uq̇av samartali,gaebrč̣obis guli gulsa;
 nu amrudeb umartlessa,nu c̣aic̣q̇med amit sulsa!
damartali var, gamiḳitxe!rad mac̣q̇luleb mistvis c̣q̇lulsa?
960/960
 modi, marixo, uc̣q̇aloddamč̣er laxvrita šenita,
 še-ca-mġebe da šemsvarec̣itlad sisxlisa denita,
 mas utxren čemni ṗaṭižni,mas gaagonen enita,
daragvar gasrul var, šen ici,guli arġaras lxenit-a.
961/961
 modi, asṗiroz, marge ra,man damc̣va cecxlta dagita,
 vin margaliṭsa garešemoscavs ʒoc̣isa bagita;
 šen daašveneb ḳeḳluctadašvenebita magita,
davisme čemebrsa daagdeb,gahxdi cnobita šmagita.
962/962
 oṭarido, šengan ḳidearvis migavs sakme sxvasa:
 mze mabrunvebs, ar gamišvebs,šemiq̇ris da mimcems c̣vasa;
 daǯe c̣erad č̣irta čemta,melnad mogcem cremlta ṭbasa,
daḳalmad giḳvet gac̣lobilsaṭansa, c̣vrilsa vita tmasa.
963/963
 mo, mtvareo, šemibrale,vilevi da šenebr vmč̣ldebi,
 mze gamavsebs, mzeve gamlevs,zogǯer vsxvdebi, zogǯer vc̣vldebi;
 mas uamben sǯani čemni,ra mč̣irs, anu ragvar vbndebi,
damidi, utxar, nu gamc̣iravs,misi var da mistvis vḳvdebi.
964/964
 aha, mmoc̣moben varsḳvlavni,švidnive memoc̣mebian:
 mze, oṭaridi, muštarida zual čemtvis bndebian,
 mtvare, asṗiroz, mariximovlen da moc̣mad mq̇vebian.
damas gaagonnen, ranicacecxlni ušreṭni mdebian".
965/965
 ac̣ gulsa eṭq̇vis: "vitamcagdis cremli, ar gagxmobia,
 ras gargebs moḳlva tavisa?ešma ʒmad ture gʒmobia;
 mec vici, čemsa xel-mkmnelsatmad q̇ornis bolo stmobia,
damagra tu č̣irsa ar dastmob,lxini ra dasatmobia!
966/966
 tu davrčeo, ese miǯobs, -sicocxlisa iṭq̇vis tusa-
 nutu momxvdes naxva mzisa,nu vizaxi mic̣q̇iv usa".
 miimġeris# xmasa ṭḳbilsa,ar dasc̣q̇veṭdis# cremlta rusa,
damissa xmasa tana xmacabulbulisa hgvandis busa#.
967/967
 ra esmodis mġera q̇misa,smenad mxecni movidian,
 misve xmisa siṭḳbosaganc̣q̇lit kvanica gamosxdian,
 ismendian, gahvirdian,ra aṭirdis, aṭirdian;
daimġers leksta sabralota,ġvarisaebr cremlni sdian.
968/968
 movidian šesamḳobladkveq̇nit q̇ovlni sulierni:
 ḳldit nadirni, c̣q̇alšig tevzni,zġvit niangni, cit mprinvelni,
 indo-arab-saberʒnetit,mašriq̇it da maġribelni,
darusni, sṗarsni, moprangenida misretit megviṗṭelni.
41mislva /avtandilisgan /pridonisasa
969/969
 q̇ma mṭirali samoc-at dġezġvisa ṗirsa miva gzasa;
 šorit naxna# menaveni,modiodes# šigan zġvasa;
 moicada, hḳitxa: "vin xart,tkven amissa gnuḳev tkmasa,
daes samepo visi aris,an hmorčilobs vissa xmasa?"
970/970
 mat moaxsenes: "ṭurpaosaxit da anagebita,
 gveucxove da gveḳete,mit geubnebit kebita;
 akamdis zġvari turktaa,mozġvre /pridonis zġvebita;
dačvenca visni vart, giambobt,tu č̣vreṭit ar davbndebita.
971/971
 /nuradin-pridon mepeaama kveq̇nisa čvenisa,
 moq̇me mxne, uxvi, ʒlieri,picxla momxlṭomi cxenisa;
 vneba aravis ar ʒal-ucmis mzisa odnad mšvenisa,
daigia čveni ṗaṭroni,msgavsi cit šukta mpenisa".
972/972
 q̇maman utxra: "ʒmano čemno,ḳargta ḳacta gardgeḳide;
 me mepesa tkvensa veʒeb,masc̣avlet, tu sit c̣avide,
 ra viaro, odes mival,an gzasa akvs ra sidide?"
damenaveta uc̣inamʒġvres,ar daagdes zġvisa# ḳide.
973/973
 moaxsenes: "ese gzaa/mulġazanzars mimavali,
 mun dagxvdebis mepe čvenimšvild-picxeli, maxvil-xrmali;
 akadaġma at dġe mixvalnaḳvtad saro, perad lali;
dava, rad dagvc̣ven, ucxos ucxorad mogvidev cecxlebr ali?"
974/974
 q̇maman utxra: "miḳvirs, ʒmano,rad xart čemtvis gul-moḳlulni,
 anu egre vit geḳetneszamtris vardni per-naḳlulni!
 tkvenmca mašin genaxenit,laġni vdegit, ar saṗq̇rulni!
dačvenni mč̣vreṭni davašvennit,čvengan sxdian mxiarulni".
975/975
 ḳacni# c̣avides; dabrundaq̇ma gzasa tavis-c̣inasa,
 visi hgavs ṭani sarosada visi guli- rḳinasa;
 miacorvebs da miubnobs,mostkvams missave lxinasa,
danargisni kuxan, cremlsa c̣vims,čarcxis brolsa da minasa.
976/976
 vinca gzas naxnis ucxoni,hmsaxurebdian, hq̇mobdian,
 movidodian sač̣vreṭlad,mas zeda sṭrpialobdian,
 eʒnelebodis gašveba,gaq̇rasa ʒliv dastmobdian,
dagzis q̇olauzi miscian,hḳitxis ra, uambobdian.
977/977
 /mulġazanzars mieaxla,adre dahlevs gzasa grʒelsa;
 mindors naxa sṗa laškartada nadirta hgvandes msrvelsa,
 q̇ovlgnit alq̇a šemoeḳra,mosdgomodes gare velsa,
daisrian da izaxian,mxecsa sč̣rian vita mč̣elsa.
978/978
 ḳaci emtxvia; mas hḳitxaambavi mis laškarisa,
 ubrʒana: "isi visiaxma zatkisa da zarisa?"
 man utxra: "/pridon xelmc̣ipe,mepe /mulġazanzarisa,
daigi nadirobs, šeuḳravsnaṗiri vel-šambnarisa".
979/979
 mat laškartaḳe c̣avidamit usaxota kcevita,
 gamxiarulda; švenebamis q̇misa vtkvimca me vita!
 mista gamq̇relta daazrobs,šemq̇relta dasc̣vavs mze vita,
danaxos, mč̣vreṭelta axelebs,ṭani lerc̣amobs rxevita.
980/980
 mat laškarta q̇olbsa šuaorbi sitme gardmoprinda#;
 q̇maman cxenit# šeuṭiva#,gaamaq̇da, ar šešinda,
 šesṭq̇orca da čamoagdo,daeca da sisxli sdinda,
dagardaxda da prteni dasč̣rna,c̣q̇narad šeǯda, ar akšinda.
981/981
 igi ra naxes, mesrolnisrolasa moešlebodes,
 alq̇a dašales, movides,moexveodes, bndebodes,
 ikit da akat uvlides,zogni uḳana hq̇vebodes,
daverca hḳadrebdes: "vin xaro",verca ras eubnebodes.
982/982
 mindorsa šua gori dga,/pridon mas zeda dgeboda;
 ġirsni mas tana srolasaormoci ḳaci hxleboda;
 mun daemarta /avtandil,mas tana q̇olbi hq̇veboda.
da/pridons uḳvirda: "ra kmneso",mista sṗatatvis c̣q̇reboda.
983/983
 /pridon mona gamogzavna:"c̣a, naxeo# isi sṗani,
 ra kmnes, alq̇a rad dašales,sad c̣adian vita brmani?"
 mona picxla moegeba,naxa saro, morči ṭani,
dadadga, tvalni gaureṭdes,daavic̣q̇des siṭq̇vis tkmani.
984/984
 /avtandil cna, tu: "isiamoambved čemad rebuli.
 -utxra: "arkvi šens ṗaṭronsaes čemi davedrebuli:
 var ucxo vinme ġaribi,saq̇opta mošorvebuli,
daʒmad-pici /ṭarielisi,tkvens c̣ina momgzavrebuli".
985/985
 mona c̣avida /pridonistxrobad ambvisa misisad,
 utxra: "mze vnaxe mosruli,čans manatoblad dġisisad;
 vazrob, igica dašmagden,tu brʒenta naxon isi sad;
da"var ʒmao /ṭarielisišeq̇rad /pridonis mkisisad".
986/986
 ra /"ṭariel" moismina,/pridons č̣iri usubukda,
 tvalta cremlni gardmoscvivdes,guli upro aučukda,
 monakrolman vardi dazra,c̣amc̣amtagan buki bukda;
dašeiq̇arnes, ertmanertimatgan iko, ar gaukda.
987/987
 picxla igi kedi čavlo,čaegeba /pridon c̣ina;
 ra šexedna, ese tkva, tu:"tu ar mzeo, isi vin- a?"
 mas hmeṭobda, raca kebamonisagan moesmina;
daertmanertsa gardauxdes,lxinman cremli aprkvevina.
988/988
 moexvivnes ertmanertsa,ucxoebit ar daridon;
 tvit usaxod /pridons q̇ma damoec̣ona q̇masa /pridon;
 ra mč̣vreṭelta igi naxon,mze mat tana gaaplidon,
damomḳal, bazars sxva matebriivač̣ron ra, anu q̇idon.
989/989
 /pridonisebrni moq̇menivinmca vit vin egebian!
 magra mas axlavs# kebani,mart meṭi ar mixhvdebian;
 mze učino ikms mnatobta,ra axlos šeiq̇rebian,
dadġisit ver natobs santelida ġamit šukni hḳrtebian.
990/990
 cxenta šesxdes, gaemartnes,/pridonissa mivlen srasa.
 daišala nadiroba,moešalnes mxecta srvasa;
 /avtandilis č̣vreṭad sṗaniikit-akat ikmen ǯrasa,
datkves : "aseti xorcielišeukmnia ragvar rasa?"
991/991
 q̇ma /pridons eṭq̇vis : "isc̣rapi#,vici, ambvisa txrobasa,
 giambo, vin var, sit moval, -vinatgan hlami cnobasa, -
 anu sit vicnob /ṭariels,anu rad viṭq̇vi ʒmobasa,
daigi ʒmad mixmobs, ʒma xaro,tuca ʒliv ġirs var q̇mobasa.
992/992
 me var q̇ma /rosṭan mepisa,moq̇me /arabets zrdilobit,
 didi sṗasṗeṭi, saxeladmixmoben /avtandilobit,
 ʒe didebult did-gvarta,zrdili mepeta švilobit,
dasaḳrʒalavi da uḳadri,mq̇opi arvisgan cilobit.
993/993
 dġesa ertsa mepe šeǯda,nadirobas# gamovida;
 mindors vnaxet, /ṭarieli,cremlta ġvrida, velta rc̣q̇vida,
 gagviḳvirda, gveucxova,vac̣viet da ar movida,
dačven gvec̣q̇ina, ar vicodit,mas tu cecxli ragvar sc̣vida.
994/994
 mepeman sṗani šeṗq̇robadšeuzaxna da c̣q̇reboda;
 man uč̣irvelad daxocna,omi ar misč̣irdeboda,
 zogsa mxar-teʒo dahlec̣ada zogta suli hxdeboda;
damunġa cnes, eṭli mtvarisarome ar dabrundeboda.
995/995
 mat sṗatagan ver-šeṗq̇robacnes mepeta meṭad mc̣q̇ralta,
 tvit šesxdes da šeuṭives#amaq̇ta da aras mḳrʒalta.
 ra /ṭariel mepe icna,munġa dahḳrta matta xrmalta,
dacxensa miscna sadaveni,dagveḳarga c̣ina tvalta.
996/996
 vʒebnet da ḳvali ver vṗovet,davsc̣amet ešmauroba.
 mepe dač̣munda, dašalasma, nadimoba, ṗuroba.
 me veġar gavsʒel misisaambvisa ar-dasṭuroba,
dagamoviṗare saʒebrad:mc̣vida cecxli da muroba.
997/997
 igi vʒebne c̣elsa samsaar viame arca ʒili.
 mat masc̣avles, xaṭaelnivnaxen misgan daḳodili;
 vṗove vardi moq̇vitane,šuk-mḳrtali da per-mixdili,
dašemiṭḳbo da šemiq̇vara,vita ʒma da vita švili.
998/998
 kvabni c̣auxman devtatvis,srulad gahmesisxlebia;
 mun /asmat axlavs marṭosa,sxva arvin uaxlebia;
 mas mudam ʒveli cecxli sc̣vavs,ar axal, ar axlebia,
dava hmartebs missa gaq̇rilsa,šavi xla tavsa hxlebia.
999/999
 kali marṭo kvabsa šiganzis mṭirali, creml-nac̣tomi;
 q̇ma nadirsa unadirebs,lomis leḳvsa vita lomi,
 miartvams da agre arčensigi ertgan ver-damdgomi,
damisgan ḳide sanaxavadara unda ḳacta ṭomi.
1000/1000
 me ucxos ucxo manaṭramosmena sanaṭrelisa,
 mitxra ambavi misi damisisa sasurvelisa.
 ra č̣irni datmna, ver iṭq̇visac̣ ena ese xelisa,
dahḳlavs survili da ver-č̣vreṭamisisa dammarxvelisa.
1001/1001
 vita mtvare daudgomladiarebis, ar dadgebis;
 masve cxensa šeneulsazis, arodes gardahxdebis;
 aras naxavs ṗir-meṭq̇velsa,vit nadiri# ḳacta hḳrtebis.
dava me, missa mgonebelsa,va mas, vinca mistvis ḳvdebis!
1002/1002
 mis q̇misa cecxli medebis,damc̣va cecxlita misita#;
 šemebralnes da gavšmagdi,gavxe cnobita visita#;
 mominda mista c̣amaltaʒebna zġvita da kvišita#;
daševikec, vnaxen mepeni,mq̇opni gulita mkisita#.
1003/1003
 davetxove da gamic̣q̇ra#,mepe mieca č̣munvasa.
 davq̇aren čemni laškarni,mit izaxian mun vasa;
 gamoviṗare, davexsensisxlisa cremlta c̣urvasa,
daac̣ veʒeb mista c̣amalta,vikm ikit-akat brunvasa.
1004/1004
 šeni man mitxra ambavimisgan ʒmobisa šenisa,
 ac̣ miṗovnixar uebro,šen - sakebeli enisa;
 gamomirčie, sit miǯobsʒebna mis mzisa zenisa,
damista mč̣vreṭelta lxinisa,ver-mč̣vreṭta amazrzenisa".
1005/1005
 ac̣ /pridon ic̣vis siṭq̇vitamis q̇misa naubarita;
 ornive sc̣orad mostkmidesmotkmita sakebarita,
 gul-amosḳvnilni gulitaṭiran ver-damtmobarita,
damun vardsa c̣q̇lita cxelitarc̣q̇ven ṭevrta sagubarita.
1006/1006
 laškarta šigan šeikmnaxma ṭirilisa didisa,
 zogtagan xoḳa ṗirisa,zogtagan sreva ridisa.
 /pridon ṭirs, mostkvams xma-maġlad,gaq̇rili c̣lisa švidisa:
da"uxanoba da sicruve,va, sac̣utrosa plidisa!"
1007/1007
 /pridon mostkvams: "ra šegasxat,ver-sakebo, ver-satkmelo!
 xmelta mzeo, samq̇arosamzisa eṭlta gardamxmelo,
 moaxleta salxinoo,sicocxleo, sulta mdgmelo,
dacisa eṭlta sinatleo,damc̣velo da damantkmelo!
1008/1008
 ra mogešorve, mas akatsicocxle momʒulvebia;
 tuca šen čemad ara gcals,me šentvis momsurvebia;
 šen učemoba lxinad gičs,me dia mimč̣irvebia,
daoxer sicocxle ušenod,sopeli gamarmebia!"
1009/1009
 /pridon tkvna ese siṭq̇vanimotkmita švenierita;
 suli daiġes, dadumdes,mivlen ar ture ġerita.
 /avtandil mč̣vreṭta ašvenebsṭurtita aer-perita,
damelnisa ṭbata miǯarvithburavs gišrisa č̣erita.
1010/1010
 kalaks ševides, mun dahxvdasra moḳazmuli srulita,
 saxelmc̣ipota q̇ovlitagasageblita srulita;
 monani ṭurpad mosilnic̣esita iq̇vnes rulita!
dašehprpinvidian /avtandilsgulita sul-c̣asulita.
1011/1011
 ševides da didi šekmnesǯalaboba, ar xalvati:
 ikit-akat didebulnic̣arigebit atǯer ati;
 tvit ornive ertgan dasxdes; vita vin tkvas keba mati!
dabrol-badaxšsa ašvenebdazogan mina, zogan sati.
1012/1012
 dasxdes, šeikmna ṗuroba,gaamravlebdes maxalsa,
 umasṗinʒlebdes /avtandils,vita mzaxali mzaxalsa,
 moiġebdian č̣urč̣elsaṭurpasa, axal-axalsa,
damagra mis q̇misa mč̣vreṭeltaguli mieca, glax, alsa.
1013/1013
 mas dġe sves, č̣ames, gardaxdanadimi msmelta dasisa.
 gatenda, banes /avtandil,ricxvi ʒes mun aṭlasisa,
 šesamoseli šehmosesdrahḳnisa bevr-atasisa,
dašearṭq̇es c̣elta sarṭq̇eli,daudebeli pasisa.
1014/1014
 q̇maman daq̇vna dġeni rame,tuca q̇ovnas vera stmobda,
 /pridons tana nadirobas#gavidis da tamašobda,
 sc̣orad hxocda šors da axlos,tu ras xelsa miaṗq̇robda,
damisi srola mšvildosansaq̇velaḳasa ac̣bilobda.
1015/1015
 q̇ma /pridons eṭq̇vis: "gesmodesčemi ac̣ monaxsenebi:
 me šeni gaq̇ra siḳvdiladmičs da mit tavsa vevnebi,
 magra ara mcals dġe-ḳrulsa,cecxli mc̣vavs moutmenebi,
dagza grʒeli, sakme sasc̣rapomic, dia daveq̇enebi.
1016/1016
 martal-a, šeni gamq̇relitvali tu cremlsa ġvridesa,
 dġes c̣auvali vera var,mit cecxli sxvaca mc̣videsa;
 dgoma mgzavrisa ctomaa,ḳargsa ikms, tavsa sc̣vrtidesa;
dasada ginaxavs igi mze,c̣amomq̇ev zġvisa ḳidesa".
1017/1017
 /pridon utxra: "dasašleličemgan ara ar getxrobis;
 vici, rome aġara gcals,šen laxvari sxva gesobis:
 c̣adi, ġmerti gic̣inamʒġvrebs,šeni mṭeri daemxobis,
damagra tkvi, tu ušenobačemgan vita daitmobis?
1018/1018
 amas gḳadreb, ar egebismarṭosagan c̣aslva šeni;
 tana q̇mata c̣amogaṭan,imsaxuren, iaxleni,
 abǯari da sagebeli,erti ǯori, erti cxeni.
daar c̣aiṭan, gairǯebiġac̣vi-vardi, cremlta mdeni".
1019/1019
 moasxna otxni monani,misandobelni gulita,
 sruli abǯari saḳacokapita, sabarḳulita,
 samoci liṭra c̣iteliac̣onit, ar-naḳlulita,
daerti ṭaič̣i uebro,mit unagrita srulita.
1020/1020
 ertsa ǯorsa c̣viv-magarsasagebeli auḳida;
 c̣avida da /pridon šeǯda,mas tanave gamovida.
 ac̣ gaq̇risa momlodnesaedeboda cecxli, sc̣vida,
damostkvams: "tumca mze gveaxla,čven zamtari ver dagvzrvida".
1021/1021
 zari mis q̇misa c̣aslvisagaxda, miecnes c̣uxilsa.
 moaṭq̇des mokalakeni,larsa vin hq̇idda, tu xilsa;
 xma zaxilisa matisahgvanda haerta kuxilsa,
daiṭq̇odes: "mzesa movhšordit,mo, tvalni mivscnet c̣uxilsa!"
1022/1022
 kalaki gavles, mividesṗirsa didisa zġvisasa,
 mašin /pridonis naxulsa,nasaǯdomevsa mzisasa,
 mun daadendes naḳadsasisxlisa cremlta ṭbisasa,
da/pridon uambobs ambavsamis mnatobisa ṭq̇visasa:
1023/1023
 "aka mat zangta monatamze moiq̇vanes navita,
 ḳbil-tetri, bage-badaxši,saxedavita šavita;
 cxeni gavkusle, gavagec̣agvra xrmlita da mḳlavita,
dašors mnaxes, adre gamekces,navi mprinvale čnda vita".
1024/1024
 moexvivnes ertmanertsa,gaamravlnes cremlta ġvrani,
 aḳoces da gauaxldesmat ortave matni c̣vani,
 gaiq̇arnes gauq̇relniʒmad-picni da vita ʒmani,
da/pridon dadga, q̇ma c̣avida,šemxedvelta mḳlveli ṭani.
42c̣aslva /avtandilisgan /nesṭan-dareǯanis saʒebrad da karavanta šeq̇ra
1025/1025
 q̇ma mimavali miubnobs,msgavsi mtvarisa srulisa.
 ars /tinatinis gonebamisad salxenlad gulisa;
 iṭq̇vis: "mogšordi, sicrue,va, sac̣utrosa ḳrulisa!
dašen gakvs c̣amali čemisamamrtelebeli c̣q̇lulisa".
1026/1026
 rad sicxe gulsa niadagmc̣vavs gmirta sams alebisa?
 rad guli ḳldisa ṭinisašemkmnia sam salebisa?
 ar šeuʒlia laxvarsadačena samsa lebisa,
daq̇en xar mizezi soplisaasre gasamsalebisa".
1027/1027
 /avtandil marṭo zġvis ṗirsamiva otxita monita,
 c̣amalsa /ṭarielissaeʒebs q̇ovlita ġonita,
 dġisit da ġamit mṭiraliiġvrebis cremlta ponita,
dačalad učs q̇ovli kveq̇anamisve čalisa c̣onita.
1028/1028
 sadaca naxnis, eubnis,mgzavrni zġvis ṗirsa rebulni,
 hḳitxis mis mzisa ambavi; dġeni vlna gaasebulni.
 kedsa gardadges, aklemniaučndes lar-ḳidebulni.
damokaravneni zġvis ṗirsadaq̇rit dges, šeč̣irvebulni.
1029/1029
 mun karavani uricxvimisdgmoda zġvisa ḳidesa.
 šeič̣irvebdes, č̣munvides,vera dges, verca vlidesa.
 q̇maman salami ubrʒana,kebasa šeassmidesa,
dahḳitxa, tu: "vin xart, vač̣arno?" -mat saubari hḳidesa.
1030/1030
 /usam iq̇o karavnisauxucesi, ḳaci brʒeni.
 moaxsena xoṭba sruli,daloca da ukna zneni.
 hḳadres: "xmelta sinatleo#,šen amoxve čveni mlxeni,
dačamoxe da mogaxsenotambavi da sakme čveni".
1031/1031
 gardaxda. hḳadres: "čven vartomobaġdadelni# vač̣arni,
 mahmadis sǯulis mč̣iravni,arodes gvisman mač̣arni,
 zġvata mepisa kalaksasavač̣rod gardmonač̣arni,
dasakonel-srulni, mdidarni,ar larni gvkonan nač̣arni.
1032/1032
 čven aka vṗovet zġvis ṗirsaḳaci usulod mdebare,
 vušvelet, ena moecasiṭq̇visa gamomgebare;
 vhḳitxet, tu: "vin xar, ġaribo,rasa sakmisa mʒebare?"
dagvitxra: "tu šexvalt, dagxocen; ḳide cocxal var me bare?!"
1033/1033
 tkva: "karavani /egviṗṭitgamovemartet erita,
 zġvasa ševedit ṭvirtulnilarita mraval-perita,
 mun meḳobreta dagvxocnesʒelit, saxnisis c̣verita;
daq̇velai c̣axda, ar vici,aka mosrulvar me rita!"
1034/1034
 lomo da mzeo, eseamizezi aka dgomisa,
 dabrunvebita gvecemisziani ar-sazomisa;
 ševidet, va tu dagvxocnen,ʒali ara gvakvs omisa,
daverca vdgat, verca c̣asrulvart,ġone c̣agvslvia rčomisa".
1035/1035
 q̇maman utxra: "vinca č̣munavs,cudia da cudad sctebis!
 raca mova sakme zena,momavali ar agvctebis;
 me mivindob sisxlta tkventa,šemovisxam, da-ca-mc̣vtebis,
davinca gebrʒvis, xrmali čemimbrʒolta tkventa daacvtebis".
1036/1036
 mokaravneni aivsnessixarulita didita,
 tkves: "q̇ma vinmea č̣abuḳi,ara čvenebrve ridita,
 akvs tavisagan imedi,viq̇vnet gulita mšvidita".
daševides, časxdes xvamaldsa,gahmartes zġvisa ḳidita.
1037/1037
 siamovnesa daritaiares, ar siʒnelita
 mati badraga /avtandiluʒġvis gulita kvelita.
 gamočnda navi meḳobredrošita meṭad grʒelita,
damas navsa navta salec̣ladsaxnisi hgia ʒelita.
1038/1038
 ḳiodes da modiodes#,izaxdes da buḳsa hḳresa;
 šeušinda karavanimat laškarta sididesa;
 q̇maman utxra: "nu išišvittkven imatsa sialpesa,
daanu davhxoc im q̇velasa,an siḳvdili čemi dġes-a.
1039/1039
 ugangebod veras mizmen,še-ca-mebnen xmelta sṗani;
 gangebaa, ar davrčebi,laxvarnia čemtvis mzani;
 ver damxsnian ver cixeni,ver moq̇vasni, verca ʒmani, -
davinca icis ese asre,čemebrvea gulovani.
1040/1040
 tkven, vač̣arni, ǯabanni xart,omisaca umecarni,
 šors isrita ar dagxocnen,čaixšenit tana ḳarni;
 marṭo mnaxet, vit ševeba,vit vixmarne lomni mḳlavni!
dameḳobrisa navisanisisxlni hnaxnet monaġvarni".
1041/1041
 čaicva ṭansa abǯarikcevita vepxebr mḳrčxalita.
 mas xelta ḳeṭi rḳinisahkonda xelita calita;
 navisa tavsa gulitac̣adga šiš-šeuvalita,
davita mč̣vreṭelni č̣vreṭita,mṭerni daxocna xrmalita.
1042/1042
 ḳiodes igi laškarni,xma mati ar gac̣q̇deboda,
 aʒgeres ʒeli, romelsazeda saxnisi hgeboda;
 q̇ma navis tavsa ušišradkve dga, ar ture ḳrteboda,
daḳeṭi hḳra, ʒeli mosṭexa,sxvit arat ar mosṭq̇deboda.
1043/1043
 ʒeli mosṭq̇da da /avtandildarča nav-daulec̣eli;
 šešindes igi laškarni,gza ʒebnes gardsaxvec̣eli;
 veġar gardesc̣rnes, darduxlṭamṭerta mi da mo mlec̣eli;
daar darča ḳaci cocxalimun misgan dauprec̣eli.
1044/1044
 mat laškarta gul-ušišradasre hxocda, vita txasa;
 zogi navsa šeanarcxis,zogsa hq̇rida šigan zġvasa;
 ertmanertsa šemosṭq̇orcis,rva cxrasa da cxra hḳris rvasa;
dadaḳodilni# mḳvdarta šuaimalvian, malven xmasa.
1045/1045
 gaumarǯvda omi mati,vita sc̣adda missa gulsa.
 zogta hḳadres zenaari:"nu dagvxoco, šensa sǯulsa!"
 ar daxocna, daimonna,dahrčomoda raca c̣q̇lulsa.
damartlad iṭq̇vis mocikuli:"šiši šeikms siq̇varulsa".
1046/1046
 ḳaco, ʒalsa nu ikadi,nuca mohḳvex vita mtrvali!
 aras gargebs ʒliereba,tu ar šegc̣evs ġmrtisa ʒali!
 didta xeta moerevis,mcire dasc̣vavs naberc̣ḳali,
daġmerti gparavs, sc̣orad gahḳvets,šeša vis hḳra, tunda xrmali.
1047/1047
 mun /avtandil sač̣urč̣lenimateulni didni naxna,
 navi navsa šeaṭq̇uba,karavansa dauzaxna.
 /usam naxa mxiaruli#, -gaexarnes, ar iaxna,
dahḳadres# xoṭba kebad misad,sasaxavni didni saxna.
1048/1048
 /avtandilis makebeltaatasimca ena enda!
 vermca mat tkves, naomrobarogor ṭurpad daušvenda;
 karavanman izriala#,tkves: "upalo, madli šenda!
damzeman šukni šemogvadgna,ġame bneli gagvitenda".
1049/1049
 moegebnes, aḳocebdestavsa, ṗirsa, perxta, xelsa;
 hḳadres keba usazomomas ṭurpasa sakebelsa:
 - misi# č̣vreṭa gaašmagebsḳacsa brʒensa, vita xelsa:
da"šengan davhrčit čven q̇velanipateraḳsa ezom ʒnelsa".
1050/1050
 q̇maman utxra: "madli ġmertsa,šemokmedsa, arsta mxadsa,
 visgan ʒalni zeciernigaageben aka kmnadsa,
 igi ikman q̇velaḳasa,idumalsa, zogsa cxadsa;
daxams q̇ovlisa daǯereba,brʒeni sǯera moc̣evnadsa.
1051/1051
 ġmertman sulsa egodensatkven gatnia sisxli tkveni.
 me, glax, ra var? mic̣a cudi; tavit čemit ramca vkmeni?
 ac̣ davxocen mṭerni tkvenni,gavasrulen, raca vtkveni;
danavi srulad sakonlitamomiġia, vita ʒġveni".
1052/1052
 amoa, ḳargsa moq̇mesara omi gahmarǯvebodes,
 amxanagtatvis eǯobnos,vinca mas tana-hxlebodes.
 miulocviden, akebden,mat agre mq̇opta sc̣bebodes,
dahšvenodes daḳodiloba,coṭai rame hvnebodes.
1053/1053
 igi navi meḳobretamas dġe naxes, ar axvales,
 mun debulta sač̣urč̣letaamarimca vit datvales!
 matsa navsa gardmoiġes,navi srulad gardmocales;
dadalec̣es da zogi dac̣ves,šeša dramad ar gacvales.
1054/1054
 /avtandils /usam moartvavač̣arta šemotvliloba:
 "šengan vart gamagrebulni,čven vicit čveni cviloba#;
 raca gvakvs, igi šenia,amas ar unda ciloba,
darasaca mogvcem, gviboʒe,gvikmnia aka q̇riloba".
1055/1055
 q̇maman šestvala: "he, ʒmano,c̣eġanca mogismenia,
 ġmertsa šeesma, naḳadiraca tkven tvalta gdenia,
 man dagarčinna; me ra var?me, glax, ra momilxenia!
dara ginda momcet, ras vakmnev?me var da čemi cxenia!
1056/1056
 me tuca ramca# mindodasač̣urč̣le dasadebeli,
 čemsaca mkonda uricxvi,usaxo lar-sagebeli;
 ras vakmnev tkvensa? rad minda?oden var tkveni mxlebeli;
dasxvagan rame mic sxva sakmetavisa c̣asagebeli.
1057/1057
 ac̣ raca aka višovesač̣urč̣le dautvalavi,
 raca vis ginda, c̣aiġet,arvisi viq̇o mlalavi,
 ertsa viaǯi, maaǯetsaaǯo ar-saḳrʒalavi:
dasakme rame mic tkven šigantavisa dasamalavi.
1058/1058
 žamamdis čemsa nu iṭq̇vitar tkvensa ṗaṭronobasa,
 tkvit #: "tavadia čveni"-tko#,nu mixmobt č̣abuḳobasa.
 me savač̣rosa čavicvam,davic̣q̇eb ǯubačobasa;
datkven šeminaxet namusi,tkvensa da čemsa ʒmobasa!"
1059/1059
 ese sakme karavansagaexarnes meṭad dia;
 movides da taq̇vanis-sces,hḳadres: "čveni imedia,
 raca aǯa čven gvmartebda,igi tkvenve giaǯia,
damas vhmsaxurot, visi ṗirimzisa ṗirad gagvicdia".
1060/1060
 munit c̣avides, iares,ar ture xansa zmidian,
 mihxvdes ṭarossa amosa,niadag amod vlidian;
 šehprpinvidian /avtandils,kebasa šeasxmidian,
damas margaliṭsa mas q̇masa,ḳbiltave persa, sʒġvnidian.
43ambavi /avtandilisa /gulanšaros mislvisa
1061/1061
 zġva gaiara /avtandil,miva ṭanita mč̣evrita.
 naxes kalaki, moculi#gare baġisa ṭevrita,
 gvarad ucxoni q̇vavilni,perita bevris bevrita.
damis kveq̇anisa siṭurpera gagagono enita#!
1062/1062
 mat baġta ṗirsa daabesnavi sablita samita;
 /avtandil ṭansa ǯubaničaicvna, daǯda sḳamita;
 moasxnes ḳacni mzidavni,damizdebulni dramita;
daigi q̇ma vač̣robs, tavadobsda tavsa malavs amita.
1063/1063
 movida misi mebaġe,baġsa iaxlnes# romelsa,
 mas q̇masa uč̣vreṭs šeprpinvitṗirsa, elvata mḳrtomelsa;
 /avtandil uxmo, eubnaḳacsa ar siṭq̇va-mctomelsa:
da"visni xart, vin xart, ra hkvianmepesa aka mǯdomelsa?
1064/1064
 c̣vrilad mitxar q̇velaḳai, -q̇ma mas ḳacsa eubnebis, -
 ra laria upro ʒvirad,an iepad ra ixsnebis?"
 hḳadra: "vxedav, ṗiri šenimzisa ṗirad memecnebis;
daraca vici, martlad gḳadreb,mrudi ara ar gemcnebis.
1065/1065
 esea zġvata samepotvisa atisa savlita,
 tvit /gulanšaro kalaki,savse ṭurpita mravlita;
 ak modis ṭurpa q̇velaizġva-zġva navita mavlita;
da/melik-surxavi xelmc̣ipobs,sruli svita da davlita.
1066/1066
 aka moslvita gaq̇mdebis,ḳacica iq̇o berebi:
 sma, gaxareba, tamaši,niadag arn simġerebi,
 zamtar da zapxul sc̣oradgvakvs q̇vavili perad-perebi;
davinca gvicnoben, gvnaṭrian,igica, vin-a mṭerebi.
1067/1067
 did-vač̣arni sargebelsaamisebrsa ver hṗoveben:
 iq̇idian, gahq̇idian,moigeben, c̣aageben;
 glaxa tve ert gamdidrdebis,savač̣rota q̇ovlgnit hḳreben;
daukonelni c̣elic̣damdis#sakonelsa daideben.
1068/1068
 me var mebaġe /usenis,vač̣arta uxucesisa;
 eseca gḳadro ambavi,sakme misisa c̣esisa:
 tvit ese baġi misia,tkveni sadgomi dġesisa;
daṗirvel mas hmartebs čvenebaq̇ovlisa uṭurpesisa.
1069/1069
 ra šemovlen did-vač̣arni,mas naxven da ʒġvensa sʒġvnian,
 učveneben, raca hkondes,sxvagan larsa ver gaxsnian,
 uṭurpesta seped dasxmen,passa munve dautvlian;
damat mašinve aazaṭebs,vita sc̣addes, dahq̇idian.
1070/1070
 tkvenebrta sabaṭiota#mat# hmartebs gamosveneba;
 damq̇enebelta ubrʒanebs,hmartebdes vis daq̇eneba.
 ac̣ igi aka ar aris,ras margebs misi xseneba!
dagamogebva da# c̣aq̇vanamas hmartebs, tkveni keneba.
1071/1071
 /paṭman xatun šina aris,xatuni da coli misi,
 ṗurad ḳargi masṗinʒeli,mxiaruli#, ar tu mkisi;
 mas vacnobo moslva tkveni,c̣agiq̇vanos vita tvisi;
dac̣ina ḳacta mogagebebs,kalaks šexval natliv, dġisi".
1072/1072
 /avtandil utxra: "c̣adio,agre kmen, raca gc̣adian".
 mebaġe mirbis, axarebs,opli# kve mḳrdamdis časdian.
 xatunsa utxra ambavi:"me ese damikadian:
daq̇ma mova, mista mč̣vreṭeltašukni mzed gaicadian.
1073/1073
 vač̣ari vinme ṗaṭroniars karavnisa didisa,
 sarosa msgavsi nazardida mtvare dġisa švidisa;
 hšvenis ǯuba da moxvevaʒoc̣eulisa ridisa.
dame mixmo, mḳitxa ambavida niri larta sq̇idisa".
1074/1074
 /paṭman xatuns gaexarnes,gaageba mona ati,
 mouḳazmna karvansrani,daaq̇ena bargi mati;
 šemovida ġac̣vi-vardi,brol-badaxši, mina-sati;
damista mč̣vreṭta dausaxesvepxsa ṭoṭi, lomsa - tati.
1075/1075
 zari gaxda, šemoaḳrbeskalakisa erni srulad,
 ikit-akat iǯrebodes#:"vuč̣vriṭoto amas rulad!"
 zogni ndomit šehprpinvides,zogni iq̇vnes sul-c̣asrulad;
damatta colta moiʒulvnes,kmarni darčes gabasrulad.
1076/1076
 /paṭman, coli /usenisi,gaegeba ḳarta c̣ina,
 mxiarulman usalama,sixaruli daičina;
 ertmanerti moiḳitxes,ševides da dasxdes šina;
da/paṭman xatuns moslva misi,še- vit -vaṭq̇ve, ar ec̣q̇ina.
1077/1077
 /paṭman xatun tvalad marǯve,ar-q̇mac̣vili, magra mzmeli,
 naḳvtad ḳargi, šav-gvremani#,ṗir-msukani, ar ṗir-xmeli,
 muṭribta da momġeraltamoq̇varuli, ġvinis-msmeli;
dadia edva sasalukodasaburav-časacmeli.
1078/1078
 mas ġamesa /paṭman xatunumasṗinʒla meṭad ḳarga.
 q̇maman uʒġvna ʒġveni ṭurpa,mimġebelta tkves, tu: "varg-a".
 /paṭmans misi masṗinʒlobauġirs, ġmerto, ar daḳarga;
dasves da č̣ames, dasac̣oladq̇ma gavida ġamit gar, ga.
1079/1079
 dilsa lari q̇velaiučvena, gaaxsnevina,
 ṭurpani seped gardasxna,pasica daatvlevina,
 vač̣arta utxra: "c̣aiġet!"ahḳida, gaac̣evina,
datkva: " vita ginda, vač̣robdit,nu gamamžġavnebt, me vina".
1080/1080
 q̇ma vač̣rulad imosebis,ar čaicvams aras missa.
 zogǯer uxmis /paṭman missa,zogǯer iq̇vis /paṭmanissa;
 ertgan sxdian, ubnobdiansaubnarsa ara-mkissa;
da/paṭmans hḳlvida umisoba,/raminisi vita /vissa.
44/paṭmanisgan /avtandilis gamiǯnureba
1081/1081
 sǯobs sišore diacisa,visgan vita daitmobis:
 gilizġebs da šegiḳvetebs,migindobs da mogendobis,
 mart anazdad giġalaṭebs,gahḳvets, raca# daesobis,
damit diacsa samalaviaras tana ar etxrobis.
1082/1082
 /paṭman xatuns /avtandilisgulsa ndoma šeuvida,
 siq̇varuli meṭis-meṭimoemaṭa, cecxlebr sc̣vida.
 damalvasa ecdeboda,magra č̣irta ver hmalvida,
daiṭq̇vis: "ra vkmna, ra mergebis?"- ac̣vimebda, cremlta hġvrida.
1083/1083
 "miġma vutxra, va tu gac̣q̇res,šexedvaca damiʒvirdes!
 tu ara vtkva, veġar gavsʒleb,cecxli upro gamixširdes.
 vtkva da movḳvde, anu davrče,erti rame gamiṗirdes;
damas mḳurnalman vera hḳurnos,tu ar utxras, raca sč̣irdes".
45c̣igni /paṭmanisa /avtandils tana samiǯnuro
1084/1084
 dac̣era c̣igni sabralo,mis q̇misa misartmeveli,
 misisa miǯnurobisa,mista ṗaṭižta mcneveli,
 mista msmenelta gulisašemʒrveli, šemarq̇eveli,
dausṭari šesanaxavi,ar cudad dasaxeveli:
1085/1085
 "he mzeo, ġmertsa vinatganmzed sc̣addi dasabadeblad,
 mit šegkmna mošorvebultalxinad, ar č̣irta mc̣adeblad,
 axlos šemq̇relta damc̣velad,matad cecxlisa madeblad,
damnatobta šeni šexedvaṭḳbilad učs, dasakadeblad.
1086/1086
 šen gṭrpialoben mč̣vreṭelni,šentvis sabralod bndebian,
 vardi xar, miḳvirs, bulbulnirad ar šen zeda ḳrpebian!
 šeni šveneba q̇vaviltaač̣nobs, čemica# č̣nebian,
dasrulad damc̣var var, tu mzisašukni ar momesc̣rebian.
1087/1087
 ġmerti mq̇avs moc̣mad, višišvitkvensa amissa txrobasa,
 magra ra virgo dġe-ḳrulman,srulad gavhq̇rivar tmobasa,
 guli ver gasʒlebs niadagšavta c̣amc̣amta sobasa,
datu ras mec̣evi, mec̣ie,tvara mivhxdebi cnobasa!
1088/1088
 me vire ama c̣ignisaṗasuxi momividodes,
 vscnobde, gindode saḳlavad,an čemi ra gagvidodes,
 munamdis gavsʒlo sulta dgma,guli razomca mṭḳiodes,
dasicocxle, anu siḳvdiligardmic̣q̇des, neṭarʒi, odes!"
1089/1089
 /paṭman xatun dac̣era dagaugzavna c̣igni misi.
 q̇maman asre c̣aiḳitxa,da vinmea, anu tvisi;
 tkva: "ar icis guli čemi,vin mašiḳobs, vissa visi,
darome mimičs samiǯnuro#,rat vamsgavso me mas isi!"
1090/1090
 tkva: "q̇vavi vardsa ras akmnevs,anu ra misi peria!
 magra mas zeda bulbulsaǯert ṭḳbilad ar umġeria.
 umsgavso sakme q̇oveli#moḳlea#, mit oxeria.
dara utkvams, ra moučmaxavs,ra c̣igni mouc̣eria!"
1091/1091
 esegvari sazraxavidauzraxa gulsa šina;
 merme iṭq̇vis: "čemgan ḳidečemi šemc̣e aravin-a;
 rasatvisca gamoč̣ril var,misi ʒebna ratgan mina,
darataca vit vhṗoveb, mas vikm,gulman sxva-mca ra ismina!
1092/1092
 isi diaci aka zis,ḳacta mnaxavi mravalta,
 mosadgure da moq̇varemgzavrta, q̇ovelgnit mavalta;
 mivhq̇ve, miambobs q̇velasa,gamaval-šemomavalta#,
danutu ra margos, me misigardaxda čemgan vcna valta".
1093/1093
 tkva: "diacsa vinca uq̇vars,gaeksvis da miscems gulsa,
 augi da moq̇ivnebaarad šesc̣ons q̇ola ḳrulsa;
 raca icis, gaucxadebs,xvašiadsa utxrobs srulsa,
damiǯobs, mivhq̇ve, ganaġ rasmevscnob sakmesa damalulsa".
1094/1094
 ḳvla iṭq̇vis: "vervin veras ikms,tu eṭli ar mostmindebis;
 mit raca minda, ara makvs,makvs raca, ar m~mindebis;
 bindis gvaria sopeli,ese tur amad binddebis,
daḳoḳasa šigan raca dgas,igive c̣amodindebis!"
46c̣igni /avtandilisa /paṭmans tana
1095/1095
 miuc̣era: "c̣aviḳitxešeni c̣igni, čemi keba.
 šen momasc̣ar, tvara šenganme upro mč̣irs cecxlta deba.
 šenca ginda, meca mindagauc̣q̇vedlad šeni xleba,
dašeq̇ra aris ṗiriani,ortavea ratgan neba".
1096/1096
 /paṭmanissa ver giambob,moemaṭa ra siame!
 miuc̣era: "ḳmaris, racaušenoman cremli vlame,
 ac̣ vikmnebi tavis c̣ina,aka mṗove marṭo same,
damomisc̣rape šeq̇ra šeni,ra šeġamdes, modi ġame".
1097/1097
 mas ġamitve sac̣vevelira miartves c̣igni q̇masa,
 šeġamda da c̣a-ca-vida,sxva emtxvia mona gzasa:
 "amas ġame nu moxvalo,vera mṗoveb šentvis mzasa".
damas ec̣q̇ina, ar dabrunda,tkva, tu: "hgavso ege rasa?"
1098/1098
 c̣veuli aġar dabrundaḳvla zeve uḳuc̣vevita.
 /paṭman zis c̣q̇enit, ševida/avtandil marṭo xe vita,
 diacsa c̣q̇ena šeaṭq̇o#,naxa šeslvita, še-, vita,
daver daičina šišitada misitave tnevita.
1099/1099
 ertgan dasxdes da daic̣q̇esḳocna, laġoba c̣q̇liani;
 šemodga ḳarsa q̇ma vinmeḳeḳluci, ṭan-naḳvtiani,
 šemovlo axlos, šemohq̇vamona xrmal-daraḳiani,
dadahḳrta, ra naxa /avtandil:hgavso, tu gzaa ḳldiani.
1100/1100
 /paṭman ra naxa, šešinda,ʒrc̣is da mieca ʒrc̣olasa.
 man gaḳvirvebit uč̣vriṭamatsa laġoba-c̣olasa;
 utxra: "ar gišli, diaco,perta mi da mo ḳrtolasa,
dagamitendebis, gananebmaga moq̇misa q̇olasa!
1101/1101
 gamḳicxe, bozo diaco,da damdev gasatrevelad,
 magra scnob xvale ṗasuxsamaga sakmisa mzġvevelad:
 var šenta švilta šenitaḳbilita damač̣mevelad,
dadavšalo, c̣verta pu miq̇av,xeliġa vrbode me velad!"
1102/1102
 ese tkva da ḳacman c̣vertamoizidna, gavlna ḳarni;
 /paṭman šekmna tavsa cema,ġac̣vni esxnes naxoḳarni;
 cremlta mista šeeq̇arnes,c̣q̇arosaebr ismnes c̣ḳarni;
datkva: "damkolet, modit, kvita,momadegit momaḳarni.
1103/1103
 motskvams: "movḳal, tavi, kmari,amovc̣q̇viden c̣vrilni švilni,
 iavar-vq̇av sakoneli,usaxoni tvalni tlilni,
 gaveq̇are saq̇varelta,va gamzrdelni, va gazrdilni.
dabolod vekmen tavsa čemsa,siṭq̇vania čemni c̣bilni".
1104/1104
 amas q̇velasa /avtandilismenda gacbunvebuli;
 ubrʒana: "ra gč̣irs, ras iṭq̇vi,rastvis xar agre vebuli?
 ras dagkada igi q̇ma,ra naxa šengan ḳlebuli?
dadadumdi, mitxar, vin iq̇o,anu rad sakmed rebuli?"
1105/1105
 diacman utxra: "he lomo,xeli var cremlta denita,
 nuras nu mḳitxav ambavsa,verca ras gitxrob enita;
 davxocen švilni xelita,mit var aġaras lxenita.
datavi moviḳal utminodsiq̇varulita šenita.
1106/1106
 esegvari dia mihxvdessiṭq̇va-mctarsa, ena-meṭsa,
 xvašiadta ver-mmalavsa,uč̣ḳuosa, šmagsa, reṭsa;
 vaglaxita mec̣ienit,geṭq̇vi q̇ovlsa čemsa mč̣vreṭsa,
damḳurnalmanca vera hḳurnostavisisa sisxlta# mxvreṭsa.
1107/1107
 orisagan erti kmenit,amis meṭsa nuras hlamit:
 mo- vita -hḳlav ima ḳacsa,c̣adi, moḳal malvit ġamit,
 me da srulad saxli čemidaxocasa dagvxsen amit!
damoxval, gitxrob q̇velaḳasa,mo- vit-gitxra cremlta lamit.
1108/1108
 tvara ġamitve ṭvirtebišeni c̣aiġe virita,
 daagde čemi midamo,srulad miḳripe, mi-, rita.
 več̣v, rome čemta codvatašenca agavson č̣irita,
datu darbazs miva igi# q̇ma,švilta damač̣mevs ṗirita".
1109/1109
 ra ese esma /avtandilslaġsa, buneba-ziarsa,
 adga da laxṭi aiġo,ra ṭurpa rame mxne arsa!
 "ama sakmisa ver-cnoba, -tkva, -čemi siʒunc̣e arsa".
danu eč̣v sul-dgmulsa kveq̇anad,tu vitme misebri arsa!
1110/1110
 /paṭmans utxra: "ḳaci momecmasc̣avlelad, c̣inamʒġvarad,
 gzasa martlad c̣amiq̇vanos,tvara mešvlad minda arad;
 ima ḳacsa vera vxedavmeomarad čemad darad,
daraca vuq̇o, mogaxseneb,momicade, iq̇av c̣q̇narad".
1111/1111
 mas misca mona diacmanc̣inamʒġvrad, c̣a-ca-mq̇vanelad,
 ḳvlave šehq̇ivla: "vinatgancecxli cxelia ac̣# nelad,
 tu mo- vita -hḳla igi q̇mačemad gulisa mpxanelad,
dabeč̣edi čemi acvia,mas gvedreb mosaṭanelad".
1112/1112
 /avtandil gavlo kalakimit uebrota ṭanita;
 zġvis ṗirsa saxlni nagebnidges kvita c̣itel-mc̣vanita,
 kvešetḳe srita ṭurpita,ḳvla zedat banis-banita,
dadidrovanita ṭurpita,mravlita tanis-tanita.
1113/1113
 mun mihq̇avs ṗir-mze /avtandilmas, missa c̣inamʒġomelsa;
 xma-mdablad hḳadrebs: "isiasra misi, eʒeb romelsa".
 učvenebs, eṭq̇vis: "hxedaobansa ze da kve mdgomelsa?
daiki c̣evs ʒilad, icodi,anu kve hṗoveb mǯdomelsa".
1114/1114
 ḳarsa c̣ina daraǯaniorni uc̣ves mas, glax, q̇masa.
 q̇ma gavida, gaeṗara,daagdebdes vire xmasa,
 tvito xeli q̇elsa mihq̇o,munve misca sulta xdasa,
datavi tavsa šeuṭaḳa,gauria ṭvini tmasa.
1115/1115
 igi q̇ma sac̣ols marṭo c̣vagulita ǯavrianita;
 xel-sisxliani /avtandilšedga ṭanita ǯanita;
 verġa aesc̣ra, idumalmoḳla, verca tu vcanita,
daxeli mohḳida, mic̣asadaasḳvna, daḳla danita.
1116/1116
 mč̣vreṭelta mze da mebrʒoltamxeci da vita zaria.
 beč̣diturt titi mohḳveta,kvesḳnels mic̣ata garia,
 zġvataḳe sarḳmlit# gasṭq̇orca,zġvisa kvišata daria,
damistvis arcaġa samare,arca satxarad baria.
1117/1117
 xma matisa daxocisaar gaisma arsit ara.
 c̣amovida vardi ṭḳbili,rasamca vit gaemc̣ara!
 ese miḳvirs, sisxli matiasre vita moiṗara!
darome c̣eġan c̣amoevlo,gza igive c̣aiara.
1118/1118
 ra /paṭmanissa ševidalomi, mze, moq̇me c̣q̇liani,
 ubrʒana: "movḳal, man q̇mamandġe veġar naxos mziani,
 tvit mona šeni moc̣mad mq̇avs,pici apice ġmrtiani,
daaha titi da beč̣edi,da dana makvs sisxliani.
1119/1119
 ac̣ mitxar tu: ras iṭq̇odi,ras gašmagdi isre reṭad?
 ras gekadda isi ḳaci?mesc̣rapebis meṭis-meṭad".
 /paṭman perxta moexvia:"ara ġirs var# ṗirsa č̣vreṭad,
dagamimrtelda guli c̣q̇luli,ac̣q̇a davǯe cecxlta šreṭad.
1120/1120
 me da /useni šviliturtac̣ axlad davibadenit;
 lomo, kebani šennimcačven vita vadiadenit!
 vinatgan sisxlta imistadaġvreva davikadenit,
datavitgan gitxrob q̇velasa,tkven smenad daemzadenit".
47/paṭmanisgan /nesṭan-dareǯanis ambvis mboba
1121/1121
 ama kalaksa c̣esia:dġesa mas navrozobasa
 arca vin vač̣robs vač̣ari,arca vin c̣ava gzobasa;
 q̇ovelni sc̣orad davic̣q̇ebtḳazmasa, lamazobasa,
dadidsa šeikmen# mepeniṗuroba-darbazobasa.
1122/1122
 čven did-vač̣arta zeda-gvacdarbazs miġeba ʒġvenisa,
 mat saboʒvrisa boʒebahmartebs msgavsisa čvenisa;
 at dġemdis ismis q̇ovelgnitxma c̣inc̣ilisa, ebnisa,
damoedans mġera, burtoba,dgriali cxenta dgenisa.
1123/1123
 kmari čemi did-vač̣artac̣auʒġvebis, /usen, c̣ina,
 matta colta me c̣avasxam,mac̣veveli arad mina;
 dedopalsa ʒġvensa vuʒġvnit,mdidari tu glaxa vin-a,
dadarbazs amod gavixarebt,mxiarulni movalt šina.
1124/1124
 dġe movida navrozoba,dedopalsa ʒġveni vsʒġvenit;
 čven mivartvit, mat gviboʒes,avavset da# avivsenit;
 žamierad mxiarulnic̣amovedit nebit čvenit,
daḳvla davsxedit gaxarebad,uneburni ar viq̇venit.
1125/1125
 baġsa šigan tamašobadsaġamosa gave žamsa,
 gaviṭane xatunebi, -mati č̣meva čemgan xamsa;
 momq̇vebodes momġeralni,iṭq̇odian ṭḳbilsa xmasa,
davimġerdi da vq̇mac̣vilobdi,vicvalebdi ride-tmasa.
1126/1126
 ik baġsa šigan ṭurpanisaxlni, naṭipad gebulni,
 maġalni, q̇ovlgnit mxedvelni,zġvas zeda c̣aḳidebulni,
 mun ševiṭanen xatunni,igi čem tana xlebulni,
daḳvla davidevit nadimi,davsxedit amod švebulni.
1127/1127
 vač̣ris colta mxiarulmanvumasṗinʒle amod, durad;
 smasa zeda umizezodgavxe rame# ugemurad,
 ra šemaṭq̇ves, gaiq̇ara,sxdomil iq̇o raca ṗurad,
damarṭo davrči, sevda ramešemomekca gulsa murad.
1128/1128
 uḳmovaxven sarḳmelni daševakcie ṗiri gzasa,
 vixedvidi, vikarvebdiḳaešnisa čemgan zrdasa,
 šors amičnda coṭa rame,mocurvida šigan zġvasa,
damprinvelad vtkvi, anu mxecad,sxvas vamsgavse me-mca rasa!
1129/1129
 mašorvida, verad vican; momeaxla, iq̇o navi;
 orta ḳacta, ṭanad šavta,tvit ṗirica edga šavi;
 ikit-akat mosdgomodes,axlos# učnda oden tavi,
dagamoiġes, gamiḳvirdaigi ucxo sanaxavi.
1130/1130
 gamozidnes igi navi,gamoiġes baġsa c̣ina,
 miixednes, moixednes,vin gvič̣vreṭso, sada, vina,
 vera naxes sulieri,verca raman šeašina;
dame idumal vixedvidi,sul-ġebuli viq̇av šina.
1131/1131
 mit navidaġma mat romegardmosves ḳidobanita,
 ahxades, kali gardmoxdaucxota ratme ṭanita,
 tavsa ridita šavita,kvešet mosili mc̣vanita,
damzesa siṭurped eq̇opis,iq̇os misita gvanita.
1132/1132
 ra mobrunda kali čemḳe,šemoadges sxivni ḳldesa,
 ġac̣vta mista elvarebaelvarebda xmelta, zesa;
 davic̣uxen tvalni, q̇olaver ševadgen, vita mzesa,
dauḳmovixaš ḳari, čemganmati č̣vreṭa vera cnesa.
1133/1133
 movixmen otxni monani,čemsa c̣inaše mdgomelni,
 vučvene: "hxedavt, indotaṭq̇ved hq̇vanan šukni romelni?
 čaeṗarenit, čaeditc̣q̇narad, nu čkarad mxlṭomelni,
damogq̇idon, pasi miecit,risaca# iq̇vnen mndomelni.
1134/1134
 tu ar mogcen, nuġa miscemt,c̣ahgvaret da daxocenit,
 moq̇vanet isi mtvare,kmenit ḳargad, ecadenit!"
 čemni q̇mani zedadaġmačaeṗarnes, vita prenit,
dadaevač̣rnes, ar mohq̇ides,šavni vnaxen meṭad c̣q̇enit.
1135/1135
 me sarḳmelta gardavadeg.ra ševigen, ar mohq̇ides,
 mevuzaxen: "daxocenit!"daiṗq̇rnes da tavsa sč̣rides;
 igi zġvasa šeasrivnes,šemoadges kalsa, scvides;
dačavegebe, gamovhgvare,zġvis ṗirs xansa ar dazmides.
1136/1136
 ra giambo keba misi,ra siṭurpe, ra nazoba!
 vpicav, rome igi mzea,ara hmartebs mzesa mzoba!
 vin gaicdis šukta mista,vin-mca vit kmna naxazoba!
dame tu damc̣vavs, aha mzad var,aġar unda amas mzoba!"
1137/1137
 ese siṭq̇va daasrula,/paṭman iḳrna ṗirsa xelni;
 /avtandilsca aeṭirnes,gardmoq̇arna cremlni cxelni;
 ertmanerti daavic̣q̇da,mistvis gaxdes vita xelni,
daġvarman, zedat modenilman,gaac̣q̇alna pipkni txelni.
1138/1138
 moiṭires.q̇maman utxra:"nuġar gasc̣q̇ved, gaasrule".
 /paṭman iṭq̇vis: "mivegebe,guli mistvis vaertgule,
 gardvuḳocne q̇ovli aso,tavi amad movaʒule,
dazeda davsvi ṭaxṭsa čemsa,ševeḳvete, gavesule.
1139/1139
 vhḳadre: "mitxar, vin xar, mzeo,anu švili vista ṭomta?
 ima zangta sit mohq̇vandišen, ṗaṭroni cisa xomta?"
 man ṗasuxi ara mitxrame siṭq̇vata esezomta,
daas-naḳeci c̣q̇aro vnaxecremlta, misgan monac̣tomta.
1140/1140
 ra mivač̣irve ḳitxvita,meṭita saubarita#,
 gul-amoxvinčvit aṭirdamit ratme xmita c̣q̇narita;
 brol-lalsa ġvari nargistamosdis gišrisa ġarita;
damisi mc̣vreṭeli davic̣vi,gavxe gulita mḳvdarita.
1141/1141
 mitxra: "šen čemtvis, dedao,xar umǯobesi dedisa,
 ras akmnev čemsa ambavsa,zġaṗari aris q̇bedisa!
 ġaribi vinme, šemsc̣robivar ubedosa bedisa;
datu raca mḳitxo, ʒali-mcagigmia arsta mxedisa!"
1142/1142
 vtkvi: "užamod ar c̣esiamoq̇vana da mzisa xmoba;
 momq̇vaneli gašmagdebisda c̣auva ertob cnoba;
 xmoba unda žamierad,saaǯosa q̇ovlsa txroba.
darad ar vici ama mzisasaubrisa užamoba?"
1143/1143
 aviq̇vane igi ṗir-mzenakebi da ver vtkvi uki;
 survilman da mzeman misman,ʒliv davmale misi šuki,
 čamovhbure mraval-ḳecisṭavra mʒime, ar-subuki;
dacremlsa seṭq̇vs da vardsa azrobs,c̣amc̣amtagan mokris buki.
1144/1144
 moviq̇vane šina čemsaigi ṗir-mze ṭanit alvit,
 movuḳazme saxli erti,šigan davsvi meṭad malvit;
 arvis vutxar suliersa,ševinaxe parvit, ḳrʒalvit,
daerti zangi vamsaxure; me ševidi, vnaxi xalvit.
1145/1145
 vit giambo saḳvirvelime, glax, misi q̇opa-kceva,
 dġe da ġame gauc̣q̇vedladṭirili da cremlta prkveva!
 ševexvec̣i: "dadumdio",c̣am ert hkondis čemi tneva.
daac̣ umisod vit cocxal var,hai čemtvis, vaglax me, va!
1146/1146
 šina ševidi, mas c̣inaedgis cremlisa gubebi,
 šigan sisxlisa morevsaeq̇rdnis gišrisa šubebi,
 melnisa ṭbatat #iġvrebissavse satisa rubebi,
dašua ʒoc̣sa da aq̇iq̇sa#č̣virs margaliṭi ṭq̇ubebi.
1147/1147
 žami ver vṗove ḳitxvisaniadag cremlta ġvrisagan,
 tu-mca meḳitxa: "vina xar#,egre gasruli risagan?"
 mčkeprad sisxlisa naḳadimosdis alvisa xisagan,
damas xorcieli vit# gasʒlebssxva, ḳidegani kvisagan!
1148/1148
 arad undis saburavi,arca c̣ola sageblita,
 mic̣q̇iv iq̇vis ridita damit ertita q̇abačita,
 mḳlavi misi sastauladmiidvis da mic̣vis mita,
daʒliv vač̣ami coṭa rameatasita šexvec̣ita#.
1149/1149
 sxva giambo saḳvirveliridisa da q̇abačisa;
 var mnaxavi q̇ovlisaveucxosa da ʒvirpasisa,
 magra misi ara vici,kmnili iq̇o ragvar risa:
dasilbo hkonda naksovisada simṭḳice - nač̣edisa.
1150/1150
 man ṭurpaman saxlsa čemsaegre daq̇o xani didi.
 ver gavandev kmarsa čemsa,šesmenisa mkonda ridi;
 vtkvi: " tu vutxrob, vici, darbazsgaamžġavnebs isi plidi".
daese meq̇o sagoneblad,ḳvla ševidi, ḳvla gavidi.
1151/1151
 vtkvi: "tu ar vutxra, ra vuq̇očemgan ra moegvarebis?
 arca ra vici, ra unda,ra visgan moexmarebis;
 kmari ra migrʒnobs, mo-ca-mḳlavs,veġara momeparebis;
davita davmalo nateli,vin mzesa daedarebis?!
1152/1152
 me, glax, marṭoman ra vuq̇o,mimaṭebs cecxlta debasa!
 mo da gavando, nu ševal/usenis šecodebasa;
 ar gamamžġavnos#, vapico,tu momcems imedebasa,
dasulsa ver c̣asc̣q̇meds, vera ikmspicisa gacudebasa.
1153/1153
 mive marṭo, kmarsa čemsavelaġobe, velacice,
 merme vutxar: "gitxrob rasme,magra ṗirvel šemompice,
 arvis utxra suliersa,sapicari momec mṭḳice".
dapici pica sašineli:"tavicao ḳldesa vice!
1154/1154
 raca mitxra, siḳvdilamdisarvis vutxra suliersa,
 ara bersa, ara q̇masa,moq̇varesa, arca mṭersa".
 merme vutxar q̇velaḳai/usens, ḳacsa lmobiersa:
da"modi, momq̇ev aka sadme#,me, gičveneb mzisa persa".
1155/1155
 adga, amq̇va da c̣avedit,ševlenit ḳarni srisani.
 /usen gahḳvirda, ga-ca-ḳrta,ra šukni naxna mzisani;
 tkva: "ra mičvene, ra vnaxe,rania, neṭar, risani?!
datu xorcieli aris-mca,tvalnimca mrisxven ġmrtisani!"
1156/1156
 vtkvi, tu: "arca ra me viciamisi xorcieloba,
 raca ar gitxar, mis meṭiara makvs# mecnieroba;
 me da šen vhḳitxot, vin aris,visgan sč̣irs isi xeloba,
danutu ra gvitxras, veaǯnet,kmnas didi lmobieroba".
1157/1157
 mivedit, gvkonda ortaveḳrʒalva misisa ḳrʒalisa;
 vhḳadret, tu: "mzeo, saxmiligvedebis šengan alisa,
 gvitxar, ra aris c̣amalimtvarisa šuk-namḳrtalisa?
daras šeukmnixar zapranadšen, perad msgavsi lalisa?"
1158/1158
 raca vhḳitset, ara vici,esma, anu ar ismenda:
 vardi ertgan šeec̣eba,margaliṭsa ar ačenda;
 gvelni mošlit moeḳecnes,baġi šeġma še-re-šenda,
damze vešaṗsa daebnela,zeda radmca gagvitenda!
1159/1159
 vera davhq̇aret ṗasuxičven saubrita čvenita:
 vepxi-avaza ṗir-kušadzis, c̣q̇roma ver vugrʒenita.
 ḳvlaca vac̣q̇inet, aṭirdamčkeprad cremlisa denita,
da"ara vicio, mimišvit!"-es oden gvitxra enita.
1160/1160
 davsxedit da mas tanaveviṭiret da cremli vlamet,
 raca gvetkva, ševinanet,sxvamca raġa ševic̣amet!
 ʒliv viaǯet dadumeba,davadumet, davaamet,
dačeen mivartvit xili rame,magra vera ver vač̣amet.
1161/1161
 /usen iṭq̇vis: "bevr-atasnič̣irni aman amixocnes;
 ese ġac̣vni mzisad xmanan,ḳactaganmca vit iḳocnes!
 umartlea, ver-mč̣vreṭelmantu ṗaṭižni iasocnes,
dame tu švilni mirčevnian,ġmertman igi damixocnes!"
1162/1162
 mas vuč̣vriṭet didi xani,c̣amovedit sultkvmit, axit;
 šeq̇ra gvičndis sixarulad,gaq̇ra didad vivaglaxit;
 vač̣robisa sakmisaganmovicalit, igi vnaxit,
daguli čveni# gaušvebladdaeṭq̇vevnes misit maxit.
1163/1163
 ra gardaxda xani rame,gamovides ġame-dġeni,
 /usen mitxra: "ar minaxavsʒoġanditgan mepe čveni.
 mivazireb, c̣aval, vnaxav,vudarbazo, vuʒġvna ʒġveni".
damovaxsene: "dia, ġmerto,brʒanebaa ege tkveni!"
1164/1164
 /usen ṭabaḳsa daac̣q̇omargaliṭi da tvalebi.
 davhvedre: "darbazs dagxvdebisdarbazis eri mtrvalebi;
 ama kalisa ambavsa,momḳal, tu ar eḳrʒalebi".
daḳvla šemompica: "ar viṭq̇vi,tavsaca meces xrmalebi!"
1165/1165
 /usen mivida, xelmc̣ipedahxvda nadimad mǯdomeli-
 /usen aripi mepisa,mepea misi mndomeli-
 c̣ina miisva, šeiʒġvna,ʒġveni miartva romeli.
daac̣ hnaxo mtrvali vač̣ari,ckapi, uc̣rpeli mc̣tomeli#.
1166/1166
 ra mepeman /usens c̣inasva mravali dosṭakani,
 ḳvla šesves da ḳvla auvsnessxva parčni da sxva č̣ikani.
 daavic̣eda igi pici,ra musapi, ra makani!
damartlad tkmula: "ara hmartebsq̇vavsa vardi, virsa rkani".
1167/1167
 utxra didman xelmc̣ipemanuč̣ḳuosa /usens, mtrvalsa:
 "dia miḳvirs, saʒġvnod čvenadsit moiġeb ama tvalsa,
 margaliṭsa didroansa#,umsgavsosa hṗoveb lalsa?
daver gardvixdi, tavman čemman,ʒġventa šenta naatalsa".
1168/1168
 taq̇vanis-sca /usen, hḳadra:"he maġalo xelmc̣ipeo,
 zecit šukta mompenelo,marčenelo arsta, mzeo!
 raca sxva makvs, visi arisokro, tunda sač̣urč̣leo?
dadedis muclit ra gamomq̇va?mboʒebia tkvengan meo.
1169/1169
 amas gḳadreb, tavman tkvenman,ara gmartebs madli ʒġvnisa;
 sxva rame mitks sasʒlo tkveni,šesartavi tkvenis ʒisa;
 mas ucilod damimadlebt,odes hnaxot msgavsi mzisa,
damašin meṭad gaamravlottkven brʒaneba neṭarʒisa".
1170/1170
 ras vagrʒelebde! gaṭexapici, simṭḳice sǯulisa,
 uambo ṗovna kalisa,mč̣vreṭtagan mzed saxulisa.
 mepesa meṭad eama,mieca lxini gulisa,
daubrʒana darbazs moq̇vana,srul-kmna /usenis tkmulisa.
1171/1171
 me aka čemsa amod vǯe,munamdis ar miḳvnesia.
 šemodga ḳarsa mepisamonata uxucesia,
 tana hq̇va mona samoci,vit xelmc̣ipeta c̣esia,
damovides; meṭad gavḳvirdi,vtkvi: "rame sakme zesia".
1172/1172
 misalames, "paṭman! - mitxres -brʒanebaa ġmrtisa sc̣orta:
 dġes romeli /usen šesʒġvnakali, msgavsi mzeta orta,
 ac̣ mogvgvare, c̣aviq̇vanot,vla ar gvinda gzata šorta".
daese mesma, damṭq̇des cani,risxva ġmrtisa eca gorta.
1173/1173
 me gaḳvirvebit ḳvla vhḳitxe:"ra kali ginda, romeli?"
 mat mitxres: "usen šemosʒġvnaṗiri elvata mḳrtomeli".
 aras margebda, daesḳvna#dġe čemi sulta mxdomeli,
daavtrtoldi, avdeg veġara,verca kve viq̇av mǯdomeli.
1174/1174
 ševe, vnaxe igi ṭurpamṭiralad da creml-dasxmulad,
 vhḳadre: "mzeo, bedman šavmanvit mimuxtla, hxedav, rulad!
 ca mobrunda risxvit čemḳe,iavar-mq̇o, ampxvra srulad,
dašemasmines, mepe gitxovs,var amistvis gul-moḳlulad".
1175/1175
 man mitxra: "dao, nu giḳvirs,ege razomca ʒnelia!
 bedi ubedo čemzedamic̣q̇iv avisa mkmnelia.
 ḳargi ram# mč̣irdes, giḳvirdes,avi ra saḳvirvelia!
dasxva-da-sxva č̣iri čem zedaar axalia, ʒvelia".
1176/1176
 tvaltat # vita margaliṭigardmoq̇ara cremli xširi,
 adga asre gul-ušišrad,vepxi iq̇o, anu gmiri,
 lxini lxinad arad učnda,mart agreve č̣irad č̣iri.
damtxova, gare aǯiġitamoibura ṭani, ṗiri.
1177/1177
 ševe sač̣urč̣les, romelsapasi ar daedeboda,
 tval-margaliṭi aviġe,rac oden ameġeboda,
 tvito da tvito tvitosakalaksa epaseboda,
damive, mas c̣elta ševarṭq̇i,šav-guli vistvis ḳvdeboda.
1178/1178
 varkvi: "čemo, ganaġ sadmegexmarebis esegvari".
 mat monata xelta mivecigi ṗiri, mzisa dari.
 cna mepeman, moegeba; hḳres ṭablaḳsa, gaxda zari;
daigi miva tav-modreḳitc̣q̇nari, aras moubari#.
1179/1179
 zeda moaṭq̇da mč̣vreṭeli,gaxda zatki da zarebi,
 ver ič̣irvides sarangni,mun iq̇o ar-sic̣q̇narebi;
 igi ra naxa mepeman,sarosa msgavsi narebi,
dagaḳrtomit utxra: "he, mzeo,aka vit moigvarebi?"
1180/1180
 vit mzeman, misni mč̣vreṭelnišekmnna tvalisa mpaxvelad;
 mepeman brʒana: "gamxadanaxuli me unaxvelad,
 ġmrtisagan ḳide vin-mc iq̇oḳaci amisad msaxvelad!
dahmartebs amista miǯnurta,xelni tu rboden, glax#, velad!"
1181/1181
 gverdsa daisva, eubnaṭḳbilita saubarita#:
 "mitxaro, vin xar, visi xar,mosruli visit # gvarita?"
 man ara gasca ṗasuxiṗirita, mzisa darita;
datav-modreḳili daġreǯitkve zis cnobita c̣q̇narita.
1182/1182
 ar ismenda mepisasa,rasa ginda ubrʒanebda,
 sxvagan iq̇o guli misi,sxvasa rasme igonebda;
 vardi ertgan šeec̣eba,margaliṭsa ar aġebda#,
damč̣vreṭni misni gaaḳvirvna,rasa-mca vin iazrebda!
1183/1183
 mepe brʒanebs: "ra ševignat,guli čveni rit # ixsnebis?
 ama orta ḳideganta#azri ara ar ikmnebis:
 an visime miǯnuria,saq̇vareli egonebis,
damisgan ḳide arvisad scals,veġarca vis eubnebis.
1184/1184
 anu aris brʒeni vinme,maġali da maġlad mxedi,
 arca lxini lxinad učans,arca č̣iri zedas-zedi;
 vit zġaṗari, asre esmisubedoba, tunda bedi,
dasxvagan aris, sxvagan prinavs,goneba uc vita ṭredi.
1185/1185
 ġmertman kmnas, šina movidesʒe čemi gamarǯvebuli,
 me dava xedro ese mze,da-, mistvis damzadebuli;
 man atkmevinos nutu ra,čvenca vcnat gacxadebuli,
damunamdis mtvare šuk-ḳrtomitǯdes, mzisa mošorvebuli".
1186/1186
 xelmc̣ipisa švilsa gitxrobḳargsa q̇masa, gulovansa,
 uebrosa zned da tvalad,šveniersa ṗirsa, ṭansa;
 mašin laškars c̣asrul iq̇o,mun dahq̇opda didsa xansa,
damama mistvis amzadebda mas,mnatobta dasagvansa.
1187/1187
 moiġes, ṭansa čaacvesšesamoseli kalisa,
 mas zeda šuki mravaličnda mnatobisa tvalisa,
 daadges tavsa gvirgviniertobilisa lalisa,
damun vardsa peri ašvenebsbrolisa gamč̣virvalisa#.
1188/1188
 mepeman brʒana: "moḳazmetsac̣oli uplis-c̣ulisa!"
 daudges ṭaxṭi okrosa,c̣itlisa maġribulisa;
 adga tvit didi xelmc̣ipe,ṗaṭroni srisa srulisa,
damas zeda dasva igi mze,lxini mč̣vreṭelta gulisa.
1189/1189
 ubrʒana cxrata xadumtadadgomad# mcvelad ḳarisad;
 xelmc̣ipe daǯda nadimad,msgavsad matisa gvarisad;
 uboʒa /usens uzomomukpad mis mzisa darisad.
dascemen buḳsa da ṭablaḳsamosamaṭeblad zarisad.
1190/1190
 gaagrʒeles nadimoba,sma šeikmna meṭad grʒeli,
 kali ṗir-mze bedsa eṭq̇vis:"ra bedi mic čemi mḳlveli!
 sadauri sad mosrul var,vis mivhxvdebi vistvis xeli,
dara vkmna, ra vq̇o, ra mergebis,sicocxle mč̣irs meṭad ʒneli!"
1191/1191
 ḳvlaca iṭq̇vis: "nu davač̣nobšvenebasa vardta persa,
 vecado ras, nutu ġmertmanmomarios čemsa mṭersa!
 siḳvdilamdis vis mouḳlavstavi ḳacsa mecniersa?
dara misč̣irdes, mašin undangonebani goniersa!"
1192/1192
 xadumni uxmna, ubrʒana:"isminet"#, modit cnobasa!
 moġorebul xart, damctar xarttkven čemsa ṗaṭronobasa,
 damctara tkveni ṗaṭroni#,čemsa tu lamis sʒlobasa,
dačemtvis buḳsa da ṭablaḳsacudad, glax, icems, nobasa.
1193/1193
 ar varg var tkvenad dedoplad,čemi gza ḳidegania;
 mašoros ġmertman mamaci,ṗirad mze, saro-ṭania!
 sxvasa rad mnuḳevt sakmesa?čemni sakmeni sxvania!
datkven tana čemi sicocxlear čemi šesagvania.
1194/1194
 ucilod tavsa moviḳlav,gulsa davicem danasa,
 tkven dagxocs tkveni ṗaṭroni,sopels ver dahq̇opt xanasa;
 ese sǯobs: mogce sač̣urč̣le,mʒime marṭq̇ia ṭanasa,
dame gamaṗaret, gamišvit,tvara daic̣q̇ebt nanasa".
1195/1195
 šemoixsna margaliṭi,šemoerṭq̇a raca tvali,
 moixada gvirgvinicagamč̣virvali# ertob lali;
 misca, utxra: "gamomiġet,geaǯebi gul-mxurvali,
dame gamišvit, ġmertsa tkvensamiavalet didi# vali".
1196/1196
 monata mihxvda sixarbemis sač̣urč̣lisa ʒvirisa,
 dahvic̣q̇da šiši mepisa,vita ertisa gzirisa,
 gamoṗareba daasḳvnesmis uebrosa ṗirisa.
danaxet, tu okro rasa ikms,ḳvertxi ešmaḳta ʒirisa!
1197/1197
 ra okro mista moq̇vastaarodes miscems lxenasa,
 dġed siḳvdilamdis sixarbešeakmnevs ḳbilta ġrč̣enasa:
 šesdis da gasdis, aḳlia,emdurvis eṭlta rbenasa,
daḳvla aka sulsa daabams,daušlis aġmaprenasa.
1198/1198
 ra xadumta ausrulessakme misi sac̣adeli,
 ertman ṭansa aixada,misca misi časacmeli,
 sxvani ḳarni gamoarnes,iǯarvoda darbazs msmeli.
dadarča mtvare gavsebuli,gvelisagan čauntkmeli#.
1199/1199
 monanica gardixvec̣nes,gaiṗarnes masve tana.
 kalman ḳarsa damireḳa,/paṭmanoba čemi brʒana.
 gave, vican, movexvie,gamiḳvirda meca gana!
dašina q̇ola ar šemomq̇va:"rad mac̣veo?", šemanana.
1200/1200
 mibrʒana: "tavi viq̇idemocemulita šenita,
 mukapa ġmertman šemogzġosmoc̣q̇alebita zenita!
 veġar dammalav, gamišvi,picxlav gamgzavne cxenita,
dasadamdis scnobdes xelmc̣ipe,ḳacta momc̣evdes rbenita".
1201/1201
 ševe picxlav saǯinibos,avxsen cxeni uḳetesi,
 ševuḳazme, zeda ševsvimxiaruli, ar moḳvnesi;
 hgvanda, odes lomsa šeǯdesmze, mnatobta uḳetesi#.
dac̣axda čemi č̣irnaxuli,ver movimḳe, raca vstesi.
1202/1202
 dġe miiq̇ara, xma gaxda,movida misi mdevari,
 moicves šigan kalaki,šeikmna mosac̣evari;
 me mḳitxes, varkvi: "tu hṗovotmun saslsa, sada me vari,
damepeta viq̇o šemcodeda matta sisxlta mzġvevari!"
1203/1203
 monaxes, vera šeignes,šeikces dac̣bilebulni,
 mas akat iglovs xelmc̣ipeda q̇ovlni misni# xlebulni.
 dahxeden darbazis erta!ševlen isprita ġebulni:
da"mze mogvešorva, mas akatčven vart sinatle-ḳlebulni.
1204/1204
 mis mtvarisa sadaobaḳvla giambo, sakme ḳvlaci;
 ac̣ uc̣ina ese gitxra,ras mekadda isi ḳaci:
 me, glax, viq̇av misi nezvi,igi iq̇o čemi vaci.
daḳacsa dasvris ugulobada diacsa bozi naci.
1205/1205
 mit ar ǯer var kmarsa čemsa,mč̣le aris da tvalad nasi.
 isi ḳaci č̣ašnagiridarbazs iq̇o meṭad xasi;
 čve gviq̇varda ertmanerti,ar macvia tuca plasi,
daneṭarʒi vin sisxli misišemaxvriṭa erti tasi!
1206/1206
 ese ambavi mas tanavtkvi diacurad, xelurad:
 čemsave moslva mis mzisada gaṗareba melurad.
 gamžġavnebasa mekaddaar moq̇varulad, mṭerulad,
daac̣ isre mḳvdarsa vigoneb,iš, tavi vissen me rulad!
1207/1207
 damekadis, razomǯercac̣aviḳidnit tavis c̣ina.
 odes mexme, ar megoname imisi q̇opa šina;
 mosruliq̇o, moslva etkva; šenca moxve, šemešina,
daamad gḳadre: "nu moxvalo",mogagebe mona c̣ina.
1208/1208
 aġar dahbrundit, moxvedit,šukni tkven čemtvis arenit;
 šeiq̇arenit ornive,čemzeda daiǯarenit;
 amad ševšindi, ġoneniveġara movagvarenit,
daimas, glax, čemi siḳvdiligulita sc̣adda, ar enit.
1209/1209
 tu-mca isi ar mogeḳla,misruliq̇o darbazs vita,
 šemasmenda ǯavriani,guli edva cecxlebr c̣vita;
 mepe mc̣q̇rali gardasc̣meddasaxlsa čemsa gardagvita,
dašvilta, ġmerto, damač̣mevda,damkolvida merme kvita!
1210/1210
 mukapa ġmertman šemogzġos! -madlsa gḳadrebde me rasa-
 romelman damxsen mšvidobitima gvelisa mzerasa!
 ac̣ amas ikit vhnaṭridečemsa eṭlsa da c̣erasa,
daaġar višišvi siḳvdilsa,hai#, čavič̣er kve rasa!"
1211/1211
 /avtandil utxra: "nu gešis,c̣ignsaca agre sc̣eria:
 moq̇vare mṭeri q̇ovlisamṭrisaganc upro mṭeria;
 ar miendobis gulita,tu ḳaci mecnieria.
danuġar išišvi imisgan,ac̣ igi mḳvdarta peria.
1212/1212
 igive mitxar, mas akat,kali gahgzavne šen odes,
 racaġa gecnas ambavi,anu ra misi gsmenodes".
 ḳvla iṭq̇vis /paṭman ṭirilit,ḳvla tvaltat # cremli# sdenodes:
da"c̣axdeso šukni, romelnimzisaebr velta hpenodes!"
48ambavi /nesṭan-dareǯanis kaǯtagan šeṗq̇robisa. /paṭmanisgan mboba /avtandils tana
1213/1213
 va, sac̣utroo, sicruvittavi saṭanas adare!
 šeni veravin vera cnas,šeni simuxtle sad are;
 ṗiri mzisaebr sačinosad učino hq̇av, sad are?
damit vxedav, bolod sopelsaoxrad čans q̇ovli sad are!
1214/1214
 /paṭman iṭq̇vis: "momešorvamze, mnatobi srulad xmelta,
 sicocxle da sul-dgmuloba,monagebi čemta xelta;
 mas uḳanit gauc̣q̇vedladdeba mč̣irdis cecxlta cxelta,
daver gavaxmi c̣q̇aro cremlta,tvaltat# čemta gadmomġvrelta#.
1215/1215
 saxli da švili momʒuldis#,vǯdi ugulota gulita,
 mas vigonebdi mġviʒare,ra mimeʒinis lulita;
 /usen, gamṭexi picisa,mičs usǯulota sǯulita,
daver mimiaxlos saaxlodḳrulman ṗirita ḳrulita.
1216/1216
 dġesa ertsa, saġamo žams -časlva iq̇o oden mzisa -
 c̣avdeg c̣ina dariǯagta,ḳari mičnda xanagisa;
 vigonebdi, sevda mḳlvidamisisave gonebisa,
davtkvi: "ḳrulia zenaariq̇ovlisa-mca mamacisa".
1217/1217
 movida sitme ġaribimona moq̇vsita samita,
 mona monurad mosili,sxvani mgzavrulad xamita;
 sasmel-sač̣meli moiġes,kalaks nasq̇idi dramita,
dasmides, č̣amdes da ubnobdes,sxdes mxiarulni amita.
1218/1218
 me vuq̇urebdi, vuč̣vreṭdi; tkves: "amod gavixarenit,
 magra čven aka moq̇vasniucxoni ševiq̇arenit,
 arca ra vicit, vin vin vart,anu sit moviarenit,
daxams, ertmanertsa ambavičvenica vutxrat bar enit".
1219/1219
 mat sxvata mati ambavitkves, vita mgzavrta c̣esia;
 monaman utxra: "he, ʒmano,gangeba rame zesia:
 me margaliṭsa mogimḳi,tkven kvrimi dagitesia,
dačemi ambavi ambavtamagatgan uḳetesia.
1220/1220
 me varo mona mepisamaġlisa, kaǯta mploblisa;
 mat mihxvda cema senisa,matisa damamxoblisa:
 mogviḳvda šemc̣e kvrivisa,šemc̣q̇narebeli# oblisa,
daac̣ švilta mista da misizrdis, uḳetesi mšoblisa.
1221/1221
 /dularduxṭ aris diaci,magra ḳlde, vita lodia,
 visca ar dahḳods, q̇ma misiveravis dauḳodia;
 mas usxen c̣vrilni ʒmis-c̣ulni:/rosan da erti /rodia, -
daac̣ igi /kaǯets xelmc̣ipedkve zis, morč̣muli # sc̣odia.
1222/1222
 gvesma ambavi, zġvat ikitsiḳvdili disa matisa,
 šeič̣irvebdes vazirni,dašales kmna xalvatisa:
 "vita vhḳadroto davsebaṗirisa, xmelta mnatisa?"
da/rošak monaa, tavadimonisa bevr atasisa#.
1223/1223
 /rošak brʒana: "mo-ca-vin -mḳlas,me ṭirilsa ar davhxvdebi.
 mindors c̣aval, vimeḳobreb,alapita avivsebi,
 šina moval šovebuli,adre zeda movesc̣rebi,
damepe disa daṭirebadc̣avidodes, c̣a-ca-vhq̇vebi".
1224/1224
 gvitxra mista xelisata:"c̣aval, tana c̣amomq̇evit!"
 c̣agviṭana mona asi,q̇velaḳai misgan rčevit.
 dġisit, mzisit vmeḳobrobdit,ġametaca viq̇vnit tevit;
dadia vlec̣et karavani,lari čvenḳe gardmovdevit.
1225/1225
 mindor-mindor movdioditčven ġamesa dia bnelsa,
 didni rame sinatlenigamogvičndes šua velsa;
 vtkvit, tu: "mzea, nutu zecitčamoč̣rili zeda xmelsa!
dadabneulni mivecenitgonebasa čvensa msǯelsa.
1226/1226
 zogta vtkvit: aris cisḳari; zogta vtkvit: aris mtvareo;
 mas darazmulta mivhmartet,axlos-mca vnaxet bareo!
 šors movuaret, mivedit,šemovadegit gareo;
damit natlidaġma gamoxdaxma, čveni moubareo#.
1227/1227
 gvitxra: "vin xart, cxenosanno?tkven saxelni tkvenni tkvenit;
 /gulanšarot mocikuli/kaǯets mival, meridenit!"
 ese gvesma, movadegit,alq̇ad gare moverṭq̇enit,
daṗir-mze rame cxenosanigavicadet tvalit čvenit.
1228/1228
 vuč̣vriṭet ṗirsa mnatobsa,elvata maelvarebsa;
 misi cimcimi mzisaebrepineboda arebsa;
 ʒvir-ʒvirad gveubnebodasiṭq̇vasa# rasme c̣q̇narebsa,
daḳbiltagan šuki šeadgazeda gišrisa sarebsa.
1229/1229
 ḳvla veubenit mas mzesaṭḳbil-moubrita enita.
 ar mona iq̇o, ṭq̇uoda,čven ese ševigenita;
 /rošak šeaṭq̇o kaloba,gverdsa c̣audga cxenita,
daaġar gavušvit, dač̣irvavhḳadret xelita čvenita.
1230/1230
 ḳvla vhḳitxet: "gvitxar martalisakme šen mzebr natelisa,
 visi xar, vin xar, sit moxvalmanatobeli# bnelisa?"
 man ara gvitxra gaušvac̣q̇aro cremlisa cxelisa.
dara sabraloa gavsilimtvare, čantkmuli gvelisa!
1231/1231
 arca ra cxadi ambavi,arca ra dasamalavi,
 ara ar gvitxra, vin iq̇o,an visgan namuxtalavi;
 kuš-kušad gveubnebodaḳušṭi, tavisa mḳrʒalavi,
davita asṗiṭi, mč̣vreṭeltamista tvalita mlalavi.
1232/1232
 /rošak gvibrʒana: "nu hḳitxavt,ac̣ ture ar-satkmelia,
 amisi sakme ucxoa,saambobladca ʒnelia;
 bedi mepisa čvenisaarstagan sanaṭrelia,
damit rome ġmerti mas miscems,rac upro saḳvirvelia.
1233/1233
 ese ġmertsa misagvreladmisad čventvis mougvria#,
 mivuṭanot armaġanad,dagvimadlebs meṭad dia.
 tu# davmalavt, davmžġavndebit#,mepe čveni amaq̇ia,
daṗirvel - mati šecodeba,merme didi augia".
1234/1234
 mivemoc̣menit, tatbirniar ḳide gavaḳidenit;
 davbrundit, /kaǯets mivhmartet,mas c̣ina moveḳidenit,
 arca ra vhḳadret xeldaxel,arca tu c̣aveḳidenit;
daigi ṭirs, ġac̣vsa gul-mduġradčahrcxis cremlisa ḳi denit.
1235/1235
 me /rošaks vhḳadre: "gamišviḳvla adre tkveni mxlebeli;
 ac̣ /gulanšaros kalaksavar sakmis rasme mdebeli".
 man gamomišva, ak sadmelari mic c̣asaġebeli,
datana c̣aviṭan#, c̣a-ca-valme mati zeda-msc̣rebeli".
1236/1236
 mat ḳacta dia eamaese ambavi monisa.
 me gavigone, še-re-mšranaḳadi cremlta ponisa,
 menišna, q̇ovli nišanivican čemisa ġonisa,
dacoṭai lxini momeca,msgavsi dramisa c̣onisa.
1237/1237
 moviq̇vane igi mona,axlos davsvi čemsa c̣ina,
 vhḳitxe: "mitxar, ras iṭq̇odi?gagoneba meca mina".
 man igive ḳvla miambo,raca munit momesmina,
daman# ambavman gamacocxla,sult-mobrʒavi damarčina.
1238/1238
 me orni šavni monanimq̇vanan savseni grʒnebita:
 učinod mivlen, c̣amovlenmatita xelovnebita;
 movasxen, /kaǯets gavgzavnen,varkvi, tu: "nu dasdgebita,
damacnobet misi ambavitkvenita mokmedebita".
1239/1239
 sam dġe movides, miambes,picxlav ebiǯa gzisada:
 "miugvriao mepisa#,zġvas# ikit c̣amavlisada,
 vervis šeudgman sač̣vreṭladtvalni, mart vita mzisada,
dakve dauc̣indavs sacoled/rosan coṭasa q̇misada.
1240/1240
 /rosans ševhrtoto, - dularduxṭsmepesa ubrʒanebia, -
 ǯer# korc̣ilobad ara mcals,ac̣ guli cecxl-nadebia;
 šemovikcevi, ševisʒlob,vin cisa mzed nakebia".
dacixes dausvams, xadumiertai uaxlebia.
1241/1241
 q̇ovli mcodneli grʒnebisamas tana c̣auṭania,
 mit rome gza sač̣iroa,mṭerni saomrad mzania;
 kve dauq̇ria moq̇mebi,vinc upro gulovania,
dadaeq̇ovnebis: c̣asrula,ǯeret# coṭai xania.
1242/1242
 kaǯta kalaki akamdismṭertagan ubrʒolvelia:
 kalaksa šigan magariḳlde maġali da grʒelia,
 mas ḳldesa šua gvirabi,asaʒromeli# xvrelia,
damun aris marṭo mnatobi,mista šemq̇relta mc̣velia.
1243/1243
 gvirabis ḳarsa niadagmoq̇me scavs ar ṗir-nasebi,
 ati atasi č̣abuḳidgas, q̇velaḳai xasebi,
 kalakis ḳarta samtave -samatas-samatasebi.
dagulo, gagsaǯa sopelman,ar vici rasa, glax, # ebi!"
1244/1244
 ese ambavi /avtandilṗir-mzeman, magar-vadaman,
 ra moismina, eama,sxvad ara gaucxada man,
 šesc̣ira ġmertsa madlobaṭurpaman danabadaman:
da"ambavi čemi salxinomitxrao vismanġa daman!"
1245/1245
 /paṭmans utxra: "saq̇varelo,ḳma xar čemgan sasurvelad,
 me ambavi sanaṭrelimomasmine ar ṗir-bnelad,
 magra sakme /kaǯetisagamagone upro mrtelad,
dakaǯni# q̇vela uxorcoa,raman šekmna xorcielad?
1246/1246
 mis kalisa sibraluliamantebs da midebs alsa,
 magra kaǯni uxorconiras akmneven, miḳvirs, kalsa?!"
 /paṭman utxra: "momismine,martlad gxedav manda mḳrtalsa,
daar kaǯnia, ḳacniao,mihndobian ḳldesa salsa.
1247/1247
 kaǯni saxelad mit hkvian,arian ertad ḳrebulni
 ḳacni, grʒnebisa mcodnelni,zeda gaxelovnebulni,
 q̇ovelta ḳacta mavnebni,igi arvisgan# vnebulni;
damatni šembmelni c̣amovlendambrmalni, dac̣bilebulni.
1248/1248
 ikman rasme saḳvirvelsa,mṭersa tvalta daubrmoben,
 karta aġsʒrven sašinelta,navsa zġva-zġva daamxoben,
 vita xmelsa gairbenen,c̣q̇alsa c̣midad daašroben,
dasc̣addes - dġesa bnelad ikman,sc̣addes - bnelsa anatloben.
1249/1249
 amistvis kaǯad uxmobengarešemoni q̇velani,
 tvara igica ḳacniačvenebrve xorcielani".
 /avtandil madli ubrʒana:"cecxlni damivsen cxelani,
dadidad meamnes ambavni,siṭq̇vani ac̣indelani".
1250/1250
 gulita ġmertsa adidebs/avtandil cremlta mdeneli;
 tkva: "ġmerto, gmadlob, romelixar č̣irta momalxeneli;
 q̇opili, mq̇opi, utkmeli,q̇urtagan mousmeneli,
dac̣q̇aloba tkveni ičkitadars čveni gardmompeneli!"
1251/1251
 mis ambvisa cnobisatviscremlit ġmertsa adidebda.
 /paṭman eč̣vda tavisatvis,amad cecxlsa ḳvla idebda;
 q̇ma namussa inaxvida,siq̇varulsa iperebda;
da/paṭman q̇elsa exveoda,ṗirsa mzesa aḳocebda.
1252/1252
 mas ġamit # /paṭman iama/avtandils tana c̣olita;
 q̇ma undom-gvarad exvevisq̇elsa q̇elita brolita,
 hḳlavs /tinatinis goneba,ʒrc̣is idumlita ʒrc̣olita,
daguli mxec-kmnili gasč̣riamxectave tana rbolita.
1253/1253
 /avtandil malvit cremlsa sc̣vims,sdis zġvata šesartavisad
 šigan melnisa morevsa,curavs gišrisa navi sad;
 iṭq̇vis, tu: "mnaxet, miǯnurno,igi, vin vardi-a visad,
daumisod nexvta zeda vzibulbuli msgavsad q̇vavisad!"
1254/1254
 mun cremlni, misgan nadenni,kvataca dasalbonia;
 gišrisa ṭevri agubebs,vardisa velsa ponia;
 /paṭman mas zeda ixarebsmart vita iadonia.
datu q̇vavi vardsa išovnis#,tavi bulbuli hgonia.
1255/1255
 gatenda. banad c̣avidamze, sopels šuk-naḳidebi;
 diacman uʒġvna mravaliḳaba, q̇abača, ridebi,
 mravali peri sulneli,ṭurpa ṗerangi, c̣midebi:
da"raca gc̣addeso, čaicvi,me nuras nu meridebi".
1256/1256
 /avtandil tkva: "sakme čemigavacxado ama dġesa!"
 samosisa vač̣rulisacma akamdis daec̣esa;
 mas dġe q̇ovli sač̣abuḳošeimosa ṭansa mxnesa,
damoimaṭa dašveneba,daemsgavsa lomi mzesa.
1257/1257
 /paṭmans ṗuri šeeḳazma/avtandilis sac̣vevelad;
 q̇ma ševida moḳazmuli#mxiarulad, ar ṗir-bnelad;
 /paṭman naxa, gauḳvirdavač̣rulisa umoselad,
dašemoscinna: "agre sǯobsošentvis xelta sasurvelad".
1258/1258
 /paṭman missa švenebasameṭis-meṭad hḳvirdeboda.
 man ṗasuxi ara gasca,tavis c̣ina ġimdeboda:
 "šeeṭq̇vebis, ar micnobso",regvnada da ragvar hxmobda!
datuca rasme iperebda,meṭi ara gahvidoda.
1259/1259
 ṗuri č̣ames, gaiq̇arnes,q̇ma mivida missa šina,
 ġvino-smuli, mxiarulidac̣va, amod daiʒina;
 saġamo-žam gaiġviʒa,šuki velta moapina,
da/paṭman uxmo: "modi, mnaxe,marṭo varo, tavis c̣ina".
1260/1260
 /paṭman mivida, /avtandilsxma esma misgan oxisa;
 iṭq̇oda: "momḳlavs ucilodṭani alvisa, mo-, xisa!"
 gverdsa daisva, bališimisca misisa noxisa,
davardisa baġsa učrdilobsčrdili c̣amc̣amta koxisa.
1261/1261
 /avtandil brʒana: "he /paṭman,vici es sakme šenia,
 dahḳrtebi ama ambavsa,mart vita gvel-naḳbenia,
 magra akamdis martališen čemi ara gsmenia,
dačemni momḳlvelni c̣amc̣amnišavni gišrisa xenia.
1262/1262
 ggonivar vinme vač̣ari,ṗaṭroni karavanisa;
 me var sṗasṗeṭi maġlisamepisa /rosṭevanisa,
 tavadi sṗisa didisa,matisa šesagvanisa,
damakvs ṗaṭronoba mravlisasač̣urč̣le-zaradxanisa.
1263/1263
 šen gici ḳargi moq̇vare,ertguli, misandobeli.
 mat uvis erti asuli,mze xmelta manatlobeli, -
 igia čemi damc̣velida čemi damadnobeli, -
daman gamomgzavna, davagdeṗaṭroni, mati mšobeli.
1264/1264
 rome šen kali gq̇olia,me ʒebnad misve kalisad
 mivlia q̇ovli kveq̇ana,mis mzisa monacvalisad;
 mistvis gač̣rili minaxavs,c̣evs lomi per-namḳrtali sad,
dagamcudebelad tavisad#,mis gulisa da ʒalisad".
1265/1265
 /avtandil /paṭmans q̇oveliutxra ambavi tavisa,
 ambavi /ṭarielisa#,šemosa vepxis ṭq̇avisa;
 ubrʒana: "šen xar c̣amaliǯert šengan unaxavisa,
daġone c̣amc̣misa xširisa,q̇ornis prtebr napušavisa.
1266/1266
 modi da, /paṭman, mec̣ie,vecadnet missa rgebasa,
 vušvelot, igi mnatobninutu miecnen švebasa;
 vinca scnobs, ḳaci q̇velaičvensa daic̣q̇ebs kebasa,
danutu ḳvla mihxvden miǯnurniertmanertisa xlebasa.
1267/1267
 momgvare, /kaǯets gavgzavnotigive mona grʒneuli,
 kalsa vacnobot q̇velai,ambavi čvengan cneuli;
 manca gvacnobos martali,vkmnat misi gamorčeuli,
daġmertman kmnas, kaǯta samepomogesmas čvengan ʒleuli!"
1268/1268
 /paṭman tkva: "ġmertsa dideba,sakmeni momxvdes, mo-, rani,
 dġes rome mesmnes ambavni,uḳvdavebisa sc̣orani!"
 mohgvara mona grʒneuli,šavi mart vita q̇orani;
daubrʒana: "/kaǯets gaggzavni,c̣a, gzani gisxen šorani!
1269/1269
 ac̣ gamočndebis saxmrobačemtvis šenisa grʒnebisa,
 picxlav damivse saxmilišen čemta cecxlta gznebisa,
 mas mzesa hḳadre mizezimisisa ganḳurnebisa".
daman utxra: "xvale mogartvaq̇ovli ambavi nebisa".
49c̣igni /paṭmanisa /nesṭan-dareǯans tana
1270/1270
 /paṭman sc̣ers: "aha, mnatobo,soplisa mzeo zenao,
 šenta šors-mq̇opta q̇oveltadamc̣velo, amazrzenao,
 siṭq̇va-mč̣evro da c̣q̇liano,ṭurpao, lamaz-enao,
dabrolo da lalo - oroveḳvla ertgan šenatxzenao!
1271/1271
 tuca tu šeni ambavišen ara momasmenie,
 me egreca vcan martali,mit gulsa movalxenie;
 šentvis xel-kmnilsa /ṭarielsambvita, mo, alxenie,
daornive mihxvdet c̣adilsa,igi vardobdes, šen ie.
1272/1272
 mosrula šenad saʒebradmisi ʒmad-šepicebuli,
 /avtandil, moq̇me arabi,/arabets šigan kebuli,
 sṗasṗeṭi /rosṭan mepisa,vervisgan dac̣unebuli;
dašen sc̣erdi šensa ambavsa,laġi, brʒnad gagonebuli.
1273/1273
 čven amistvis ese monagamovgzavnet tkvensa c̣ina,
 vcnat ambavi /kaǯetisa,mosrulanca# kaǯni šina?
 mandaurta meomartaangariši c̣vrilad gvina:
davin arian mcvelni šenni,an tavadi mati vin-a?
1274/1274
 raca ici mandauri,mogvic̣ere, gaamžġavne;
 merme šensa saq̇varelsanišani ra gaugzavne!
 šeni q̇vela akanamdisč̣iri lxinsa gaatavne,
daġmertsa undes, moq̇varenišesaaperni šegazavne!"
1275/1275
 c̣adi, usṭaro, isc̣rape,tu muxli gkondes malebi;
 dagnaṭri, mixval, dagxvdebisbroli, sati da lalebi;
 bedad šen mǯobxar, usṭaro,gnaxven damc̣velis tvalebi,
dašens uḳan čemi sicocxle,tu gesmis, ar gebralebi?"
1276/1276
 /paṭman misca dac̣erili#mas grʒneulsa xelovansa:
 "ese c̣igni miartviokalsa, mzisa dasagvansa!"
 man grʒneulman moli ramec̣amoisxa # zeda ṭansa,
damasve c̣amsa daiḳarga,gardaprinda banis-bansa#.
1277/1277
 c̣avida vita isariḳacisa mšvild-picxelisa.
 ra kaǯets šexda, kmnil iq̇ooden bind-bandi bnelisa.
 učinod ševlo simravlemoq̇misa, ḳarta mcvelisa,
damas mzesa hḳadra ambavimisisa sasurvelisa.
1278/1278
 cixisa ḳarni daxšulniševlna mart vita ġiani,
 ševida zangi ṗir-šavi,tma-grʒeli, ṭan-nabdiani;
 igi eze dahḳrta, egonasamiso rame ziani,
dašecvala vardi zapranad,lažvardis-perad - iani.
1279/1279
 zangman utxra: "vin ggonivar,anu agre rad dahbndebi?
 me var mona /paṭmanisi,tkvens c̣inaše namgzavrebi;
 ama c̣ignman gamamartlos,ar ṭq̇uilad geubnebi,
damzisa šukni moicaden,vardo, adre nu dasč̣nebi!"
1280/1280
 ṗir-mze gahḳvirda /paṭmanisambvita saḳvirvelita,
 nušni gaaṗna, šeiʒrnessatni gišrisa c̣nelita.
 mas igi c̣igni monamanmisca tavisa xelita;
daiḳitxavs, sultkvams#, usṭarsaalṭobs cremlita cxelita.
1281/1281
 monasa hḳitxa: "miambe,vin aris čemi mʒebneli?
 anu vin micis cocxali,mic̣asa zeda mṭḳebneli?"
 man moaxsena: "viḳadreb,rasca oden var mcnebeli,
dara c̣amosrul xar, mas akatšengan čvenia mze bneli.
1282/1282
 /paṭmanis guli mas akatlaxvarta šenaxevia;
 mas rome cremli sdenia#,zġvataca šenartevia;
 me ertxel šeni ambavimistvis ḳvla mimirtmevia,
daġmertsa vimoc̣meb, mas akatṭirili ar dahlevia.
1283/1283
 ac̣ vinme moq̇me movidašvenierita ṗirita,
 man utxra c̣vrilad q̇velai,tkven xart ritaca# č̣irita.
 igia šeni mʒebnelimḳlavita vita gmirita;
dame gamogzavnes, damvedressc̣rapa sc̣rapita xširita".
1284/1284
 kalman utxra: "memartlebis,q̇mao, šeni naubari!
 /paṭman čemi ar icoda,viq̇av visi c̣anagvari?
 uġoniod aris sadmečemi cecxlta momdebari,
dame mivuc̣er, šenca hḳadre,var vitamca# gul-mduġari".
50c̣igni /nesṭan-dareǯanisa /paṭmans tana
1285/1285
 ṗir-mze sc̣ers#: "aha, xatuno,dedisa mǯobo dedao!
 misgan ṭq̇ve-kmnilsa sopelmanra miq̇o, amas hxedao?
 me, glax, mat čemta ṗaṭižtasxvaca damerto zedao,
daac̣ vnaxe šeni usṭari,me didad meimedao.
1286/1286
 šen orta damxsen grʒneulta,gamiadvile č̣irebi,
 ac̣ aka srulta kaǯtaganvar asre danamč̣irebi:
 ertsa mcavs erti samepo,bevrǯer atasi gmirebi,
daavad momixda tatbirida čemi danaṗirebi!
1287/1287
 sxvad ambavi akaurimeṭi ra-mca mogic̣ere:
 kaǯta mepe ar mosrula,arca movlen kaǯni ǯere,
 magra sṗani utvalavnimcven da mati sialpe-re,
darasa hkvian ʒebna čemi?ar egebis, daiǯere!
1288/1288
 vincaġa čemi mʒebnelimosrula, cud-mašvralia,
 ič̣irvis, ic̣vis, entebis,čemi sc̣vavs cecxlebr alia,
 magra mas vhnaṭri, unaxavsmze, amad ar-damzralia,
daumisod čemi sicocxle,vame#, ra didi bralia!
1289/1289
 šen ambavi ar giambe,mašin amad dagimale,
 ver iṭq̇oda ena čemi,tavi č̣irta gavaḳrʒale;
 geaǯebi#, saq̇varelsašemaxvec̣e, šemibrale,
danu c̣amova ʒebnad čemad,miuc̣ere, še-ca-stvale.
1290/1290
 me rom mč̣irs, ḳmaris, nu momḳlavsamisitave sc̣orita:
 mas mḳvdarsa vnasav, movḳvdebime siḳvdilita orita.
 veras vin margebs, dasṭuradvici, ar rame č̣orita,
daar dagmorčildes, damkolešavisa kvisa q̇orita.
1291/1291
 getkva nišnisa gagzavna,ac̣ ese ganamžġavnia,
 miseultave ridetanaḳveti gamigzavnia;
 eseni čemtvis mis gamoṭurpani sanaxavnia,
datuca tu perad bedisačemisa msgavsad šavnia".
51c̣igni /nesṭan-dareǯanisa saq̇varelsa tana
1292/1292
 ac̣ saq̇varelsa miuc̣ersgul-amosḳvnili, mṭirali,
 mismanve cremlman dauvsis,vis edeboda vis # ali!
 dac̣era c̣igni, msmeneltagulisa gasagmirali,
davardi gaaṗis, gamočndismun broli gamomč̣virali.
1293/1293
 "he čemo, ese usṭariars čemgan monaġvac̣ebi,
 ṭani ḳalmad makvs, ḳalami-navġelsa amonac̣ebi,
 me guli šeni kaġaldadgulsave čemsa vac̣ebi, -
dagulo, šav-gulo, dabmulxar,nu aexsnebi, ac̣ ebi!
1294/1294
 xedavca#, čemo, sopelirata sakmeta mkmnelia!
 razomca natobs sinatle,čemtvis egreca bnelia.
 brʒenni icnoben, sc̣unoben,mit matgan sac̣unelia;
daušenod čemi sicocxle,vame#, ra didi ʒnelia!
1295/1295
 hxedav, čemo, vit gagvq̇arnasopelman da žamman ḳrulman?
 veġar gnaxe saq̇varelimxiaruli mxiarulman,
 neṭar, ra kmnas ušenomangulman, šengan dalaxvrulman!
dagagicxada damaluligonebaman daparulman.
1296/1296
 šenman mzeman, akanamdisšen cocxali ar megone;
 čemi metkva: gardasruldasicocxle da q̇ovli ġone;
 ac̣ ra mesma, šemokmedivadide da ġmertsa vhmone,
dačemi q̇vela akamdisič̣iri lxinsa ševac̣one.
1297/1297
 šeni sicocxle meq̇opisčemad imedad gulisad,
 gulisa# ertob c̣q̇lulisada asre dadagulisad!
 momigonebde, gaxsovde#me šentvis daḳarguli sad;
davzi mzrdelad siq̇varulisa,mis čemgan danergulisad.
1298/1298
 sxvad, čemo, čemi ambavičemgan ar mogec̣erebis:
 ena dašvrebis, mosmenitarvisgan daiǯerebis.
 /paṭman c̣amgvara grʒneulta,ġmerti-mca mas eṭerebis!
daac̣ ḳvla kmna igi sopelman,raca mas šeeperebis.
1299/1299
 ac̣ sopelman uaresič̣iri č̣irsa damisarta,
 ar dasǯerda bedi čemimat ṗaṭižta mraval-gvarta,
 ḳvlaca mimca šesaṗq̇robladkaǯta, ʒnelad saomarta;
dabedman gviq̇o q̇velaḳai,čemo, raca dagvemarta!
1300/1300
 cixes vzi ezom maġalsa,tvalni ʒliv gardasc̣vdebian,
 gza gvirabita šemova,mcvelni mun zeda-dgebian,
 dġisit da ġamit moq̇meninobatsa ar dascdebian,
damatta šembmelta dahxocen,mart cecxlad moedebian.
1301/1301
 nutu eseni gegonnensxvata mebrʒolta c̣esita!
 nuca me momḳlav č̣irita,amisgan uaresita;
 šen mḳvdarsa gnaxav, davic̣vi,vita abedi ḳvesita;
damogšordi, damtme gulita,ḳldisaca umagresita!
1302/1302
 šen, saq̇varelo, nu sč̣munavč̣munvita amistanita,
 čemi stkva: sxvata mihxvdebisigi alvisa ṭanita.
 aram sicocxle ušenod!var akamdisca nanita;
daan tavsa ḳldeta čavikcev,anu moviḳlav danita.
1303/1303
 šenman mzeman, ušenosavervis mihxvdes mtvare šeni,
 šenman mzeman, vervis mihxvdes,mo-ca-viden samni mzeni!
 akat tavsa gardavikcev,axlos maxlvan didni ḳldeni,
dasuli čemi šeivedre,zecit momxvden nutu prteni.
1304/1304
 ġmertsa šemvedre, nutu ḳvladamxsnas soplisa šromasa,
 cecxlsa, c̣q̇alsa da mic̣asa,haerta tana ʒromasa;
 momcnes prteni da aġvprinde,mivhxvde mas čemsa ndomasa,
dadġisit da ġamit vhxedvidemzisa elvata ḳrtomasa.
1305/1305
 mze ušenod ver ikmnebis,ratgan šen xar misi c̣ili,
 ganaġamca mas eaxelmisi eṭli, ar tu c̣bili!
 muna gnaxo, madve gsaxo,gaminatlo guli črdili,
datu sicocxle mc̣are mkonda,siḳvdili-mca mkonda ṭḳbili!
1306/1306
 me siḳvdili aġar mimʒims,šemogvedreb ratgan sulsa,
 magra šeni siq̇varuličaviṭane, čamrča gulsa;
 momegonos mošorveba,memaṭebis c̣q̇luli c̣q̇lulsa;
danuca mṭir da nuca miglov,čemo, šentvis daḳargulsa#!
1307/1307
 c̣adi, /indoets mihmarte,arge ra čemsa mšobelsa,
 mṭertagan šeic̣rebulsa,q̇ovlgnit xel-aġuṗq̇robelsa,
 gulsa alxine čemisamošorvebisa mtmobelsa,
damomigonebdi mṭiralsa,šentvis creml-šeušrobelsa!
1308/1308
 raca vičivle bedisačemisa, ḳma sačivarad;
 can, samartali martaligulisa gulsa miva rad.
 šentvis movḳvdebi, gavxdebiq̇oranta dasaq̇ivarad#,
davire cocxal var, geq̇opi#saṭirlad da saṭḳivarad.
1309/1309
 aha, inišne nišanišeneulisa ridisa!
 gardmiḳvetia alami,čemo, ertisa ḳidisa,
 eseġa dagrčes sanacvlodmis imedisa didisa.
darisxvit mobrunda borbaličven zeda cisa švidisa".
1310/1310
 ese c̣igni, saq̇varelsamissa tana minac̣eri,
 ra dac̣era, gardahḳvetamat rideta erti c̣veri.
 tav-moxdilsa daušvendasisxo, sigrʒe, tmata peri,
daalvisagan suli mokris,q̇ornis prtatat# monaberi.
1311/1311
 igi mona c̣amovida,/gulanšaros momavali,
 c̣am-ert mixda /paṭmanissa,dġe iara ar-mravali.
 ra /avtandils gausruldasakme misi sasurvali,
daxel-aġṗq̇robit ġmertsa hmadlobscnoba-sruli, ara mtrvali.
1312/1312
 /paṭmans utxra: "gamisruldažamad sakme sac̣adeli,
 didi šeni moč̣irvebačemgan aris garduxdeli,
 c̣aval, dgomad aġara mcals,dro mosrula šaršandeli,
dapicxlav /kaǯets moviq̇vanomati momsṗob-amc̣q̇vedeli".
1313/1313
 xatunman utxra: "he lomo,cecxli ac̣ upro cxeldebis,
 moešorvebis natelsa,guli amistvis bneldebis;
 isc̣rape, čemi nu gagva,xeli egreca xeldebis,
datu kaǯni mogesc̣rebian,mun mislva gagiʒneldebis".
1314/1314
 q̇maman /pridonis monaniuxmna, mas tana xlebulni,
 ubrʒana: "mḳvdarni akamdisac̣ġa vart dacocxlebulni,
 raca gvindoda, misitasmenita gaxarebulni#,
dačventa mṭertani gičvennec̣q̇lulni mit vaglaxebulni#!
1315/1315
 midit da /pridons uambetambavi ar-nackapavi;
 me vera vnaxav, visc̣rapi,gza čemi ars nasc̣rapavi.
 man gaaxapos xma xapi,ḳvla upro gasaxapavi,
datkven mogce lari q̇velaime, čemi naalapavi.
1316/1316
 čemsa zeda didi arisvali, tkvengan danadebi;
 madlsa sxvaebr gardavixdi,tuġa /pridons ševeq̇rebi;
 ac̣ c̣aiġet q̇velaḳai,meḳobreta c̣anaġebi,
daamis meṭsa veras mogcem,vici, amad geʒunc̣ebi.
1317/1317
 saxli ar maxlavs, ar ʒal-makvs#gacema saboʒvarisa".
 misca mart savse xomaldi#,ricxvi ṭurpata ǯarisa,
 ubrʒana: "c̣adit, c̣aiġet,gza c̣avlet misve arisa,
da/pridons miartvit usṭaričemgan, ʒmad-napicarisa".
52c̣igni /avtandilisa /pridons tana
1318/1318
 dac̣era: "pridon maġalo,sve-srulo mepet-mepeo,
 lomisa msgavso ʒal-gulad,mzeo šuk-moiepeo,
 movlenilo da morč̣mulo,mṭerta sisxlisa mčkepeo,
daumcrosman ʒmaman šori-šorsalami daviq̇epeo!
1319/1319
 č̣irni vnaxen da mo-ca-mxvdanacvali č̣ir-naxulisa,
 ḳarga moxdoma sakmisačemisa gazraxulisa;
 micnia martlad ambaviṗirisa mzed saxulisa,
dadamarčeneli lomisa mis,kvesḳnels damarxulisa.
1320/1320
 igi mze kaǯta mepesahq̇avs, /kaǯets ṗaṭimaria.
 mun mislva mičans# tamašad,tuca gza saomaria.
 nargistat # c̣vima brolisac̣vims, vardi nac̣vimaria,
daǯert kalsa kaǯni ar axlvan,magra sṗa uamaria.
1321/1321
 gul-mxiaruli vixareb,amad ar cremli mmildebis,
 sadaca šen da šeni ʒmaxart, ʒneli gaadvildebis;
 raca mogindes, ucilodikmt, igi ar agcildebis,
daar ture# ḳacman dagidgnas#,več̣v, ḳldeca gagilbildebis.
1322/1322
 ac̣ šemindev, vera gnaxe,šors amistvis c̣agiare,
 gza-gza q̇ovnad aġara mcals,ṗaṭimrad-a igi mtvare;
 adre movalt mxiarulni,čveni naxva gaixare,
daamis meṭi raġa gḳadro,ʒmasa ʒmurad moexmare.
1323/1323
 ama monata čem zedagardauxdeli gulia:
 amod mmsaxures, tkveni-mcaguli amattvis srulia!
 keba rad unda mas, vincatkven tana xan-dazmulia?
da"msgavsi q̇velai msgavssa šobs",ese brʒentagan tkmulia".
1324/1324
 ese usṭari dac̣era,šeḳra da c̣a-ca-xvia man,
 misca /pridonis monatavardman da vita iaman;
 šestvala zeṗir, raca xmdasrulad, mart vita hgia, man,
damat margaliṭi učvenisʒoc̣isa ḳarman ġiaman.
1325/1325
 monaxa, ṗova /avtandilnavi misisa mxarisa,
 gamoemarta igi mzeṗiria savse mtvarisa,
 magra dagdeba umʒimda/paṭmanis gul-mduġarisa#;
damista gamq̇relta naḳadičasdis sisxlisa ġvarisa.
1326/1326
 /paṭman, /usen da monaniṭiran cremlita cxelita,
 iṭq̇vian: "mzeo, ra gviq̇av?dagvc̣ven cecxlita mc̣velita!
 rad dagvabnelen šenisamošorvebisa bnelita?
dada-ca-gvmarxeno xelitačvenisa dammarxvelita?"
53c̣aslva /avtandilisa /gulanšarot da /ṭarielis šeq̇ra
1327/1327
 gamovlna zġvani /avtandilmgzavrita ratme navita,
 ṗir-mxiaruli acorvebsmart oden marṭo tavita;
 mas šeq̇ra /ṭarielisiuxaris mit ambavita,
daxel-ganṗq̇robili gulitaars ġmrtisa saesavita.
1328/1328
 moc̣urvil iq̇o zapxuli,kveq̇nit amoslva mc̣vanisa,
 vardis purclobis nišani,dro matis ṗaemanisa,
 eṭlis cvaleba mzisagan,šeǯdoma sarosṭanisa#.
dasultkvna, ra naxa q̇vaviliman, unaxavman xanisa.
1329/1329
 agrgvinda ca da ġrubelnicrodes brolisa cvarita;
 vardta aḳoca bagita,mitve vardisa darita;
 ubrʒana: "gič̣vreṭ tvalita,gul-ṭḳbilad šemxedvarita,
damisad sanacvlod movilxentkven tana saubarita#".
1330/1330
 ra moegonis moq̇vare,sdindian cremlni mc̣areni.
 /ṭarielisḳe iarnaman gzani sac̣q̇inareni,
 udaburni da ugzoni,ucxoni rame areni,
dasadaca naxnis, daxocnislom-vepxni mošambnareni.
1331/1331
 kvabni gamočndes, eama,icna, tkva: "igi ḳldenia,
 sada-a čemi moq̇vareda vistvis cremli mdenia;
 ġirs varmca, vnaxo ṗiris-ṗir,vuambo, raca msmenia,
daar mosrul iq̇os, raġa vkmna,cud čemi ganavlenia!
1332/1332
 tu mosrula, uġoniodšina xansa ar dahzmida,
 mindors sadme c̣avidoda,mxecisaebr velta vlida;
 sǯobs, tu šamb-šamb c̣aviaro", -igonebda, ixedvida,
daese tkva da miukcia,mindortaḳe c̣amovida.
1333/1333
 miacorvebs da imġerismxiarulita gulita,
 mart saxel-debit uq̇ivisxmita mit saxarulita.
 coṭai c̣avlo, gamočndamze sinatlita srulita:
dašambisa ṗirsa /ṭarieldga xrmlita momaxulita.
1334/1334
 /ṭariels lomi moeḳla,mit xrmalsa sisxli scxeboda;
 šambisa ṗirsa kveitidga, cxeni ara hxleboda;
 q̇ivili /avtandilisiesmoda, eoceboda,
dašexedna, icna, gaikca,misḳe mirboda, xlṭeboda.
1335/1335
 xrmali gasṭq̇orca /ṭariel,mihmarta missa ʒmobilsa.
 q̇ma cxenisagan gardič̣ra,hgvanda eṭlisa sc̣robilsa.
 mat ertmanertsa aḳoces,hgvanan q̇el-gardač̣dobilsa,
daxma šakris-perad gauxdavardsa, xšir-xširad ṗobilsa.
1336/1336
 /ṭariel motkva ṭirilitsiṭq̇va naṭipi, mč̣evrebi:
 - sisxlisa ġvarman šeġebac̣itlad gišrisa ṭevrebi,
 alvasa c̣q̇aro cremlisamorc̣q̇avs, naḳadi bevrebi, -
da"ratgan šen gnaxe, ra mgama,ṗaṭiži mč̣irdes mev rebi!"
1337/1337
 /ṭariel ṭirs da /avtandilsicilit eubneboda;
 gaġimdis, ʒoc̣ni gaaṗnis,ḳbiltagan elva hḳrteboda;
 eṭq̇oda: "vcano ambavi,šen rome geameboda,
daac̣ gaaxldebis q̇vavili,vardi akamdis č̣neboda".
1338/1338
 /ṭariel utxra: "he ʒmao,ḳma ars, dġes raca mlxenia,
 q̇oveli čemi salxinominaxavs, - naxva šenia;
 sxvad# nu q̇os ġmertman c̣amali,arca ra mogismenia:
daḳacman-mca sopels vit ṗova,raca ara sakme zenia!"
1339/1339
 ra /ṭariel ar šesǯerda,/avtandilca ar dac̣q̇narda,
 mis ambvisa daq̇ovnebaveġar gasʒlo, aučkarda,
 gamoiġo ride misi#,vin bagetat# vardi varda.
dara /ṭariel naxa, icna,gamouġo, šemovarda.
1340/1340
 c̣igni da ḳide ridisaicna da ga-ca-šala man,
 ṗirsa daidva, daeca,vardman perita mḳrtalaman,
 sulni gaekces, modriḳatavi gišrisa ṭalaman.
damisni ver gasʒlnes ṗaṭižniver q̇aen, verca salaman.
1341/1341
 /avtandil uč̣vreṭs /ṭariels,usulod kve-mdebaresa,
 šeprinda, švelad mihmartamas, ṭḳbilad moubaresa,
 vera ver argo damc̣varsa,srulad cecxl-nadebaresa;
damista nišanta sicocxlemart misi miibaresa.
1342/1342
 /avtandil daǯda ṭirilad,ṭirs xmita švenierita,
 q̇oransa gahgleǯs xšir-xširad,aprtxobs brolisa č̣erita;
 gaxetka lali, gatliliandamaṭisa ḳverita,
damunit c̣q̇aroni gamoxdes,ʒoc̣sa vamsgavsen perita.
1343/1343
 ṗirsa ixoḳs, ġac̣vta sisxličasdioda missa mč̣vreṭsa:
 "raca vkmeno, ar ukmniaarca šmagsa, arca reṭsa;
 c̣q̇ali sc̣rapit rad davasxicecxlsa, ʒnelad dasašreṭsa!
dačkarad eces, ver gauʒlebsguli lxinsa meṭis-meṭsa.
1344/1344
 me movḳal čemi moq̇vare; ra mmartebs gac̣bilebulsa?
 tavsa vabralob sakmesa,ar dasmit gagonebulsa!
 cru ḳaci ḳargad veras ikmssakmesa gaʒnelebulsa,
datkmula: "sic̣q̇nare gmobilisǯobs sičkaresa kebulsa!"
1345/1345
 ucnobo-kmnili /ṭarielʒes msgavsad naṭusalisad.
 /avtandil adga, gamovlnašambni saʒebrad c̣q̇alisad,
 man ṗova sisxli lomisa,moakvs savseblad alisad,
damḳerdsa daasxa, ga-ve-xdalažvardi perad lalisad.
1346/1346
 /avtandil mḳerdsa daasxamas lomsa sisxli lomisa;
 /ṭariel šeḳrta, šeiʒrarazmi indota ṭomisa,
 tvalni aaxvna, miecaʒali ze c̣amoǯdomisa.
dalurǯad čans šuki mtvarisa,mzisagan šuk-naḳrtomisa.
1347/1347
 zamtari vardta# gaaxmobs,purcelni štamoscvivian,
 zapxulis mzisa siaxledasc̣vavs, gvalvasa čivian,
 magra mas zeda bulbulniṭurpasa xmasa q̇ivian, -
dasicxe sc̣vavs, q̇inva daazrobs,c̣q̇lulni orǯerve sṭḳivian.
1348/1348
 agreve guli ḳacisamosagvareblad ʒnelia,
 č̣irsa da lxinsa orsavezeda mart vita xelia,
 mic̣q̇iv c̣q̇luldebis, sac̣utromisi arodes mrtelia.
daigi miendos sopelsa,vinca tavisa mṭeria!
1349/1349
 /ṭariel naxa nac̣eriḳvlaca mḳlvelisa misisa,
 iḳitxavs, tuca ašetebsḳitxva c̣ignisa misisa;
 dauq̇vis cremlman sinatle,bnelad čans šuki dġisisa.
da/avtandil adga, dauc̣q̇otxroba siṭq̇visa mkisisa.
1350/1350
 iṭq̇vis, tu: "nakmrad ar vargaḳacisa gasc̣avlilisad,
 ac̣ radġa gvmartebs ṭirili?xams, davsxdet kmnad ġimilisad;
 adeg, c̣avidet saʒebradmis mzisa c̣arxdomilisad!
daadre migiq̇van, miq̇vanaars šengan mondomili sad.
1351/1351
 vita gvmartebs gaxareba,ṗirvel agre gavixarnet,
 merme ševsxdet, gavemartnet,/kaǯetisḳe tavni varnet,
 xrmalni čvenni vic̣inamʒġvrnet,matni zurgit daviq̇arnet,
dauč̣irvelni šemovikcet,igi mʒorta davadarnet".
1352/1352
 merme /ṭariel ambavsahḳitxavs, aġara bndeboda.
 šehxednis, tvalni ahmartnis,šav-tetri elva hḳrteboda,
 mart vita lalsa mzisagan,mas peri ezardeboda;
davin ġirs-a, tu-mca c̣q̇alobitca mic̣q̇iv mobrundeboda!
1353/1353
 /avtandils madli ubrʒana,kmna uq̇o saubarisa:
 "me šeni keba vita vtkva,brʒentagan sakebarisa!
 vita ze-mtisa c̣q̇aroman,momrc̣q̇e q̇vavili barisa,
dadamc̣q̇vide dena cremlisa,nargistat# nagubarisa.
1354/1354
 me vera giq̇o, nacvalsaġmerti gardixdis cieri,
 zegardmot misit šemogzġosmukapa čem-magieri!"
 šesxdes da šina c̣avides,mat lxini hkonda ʒlieri;
daac̣ ga-ve-aʒġo sopelman/asmat, adritgan mšieri.
1355/1355
 kvabisa ḳarsa /asmatimarṭo zis, ar-bargosani.
 šehxedna, icna /ṭariel,tana q̇ma č̣armagosani, -
 ornive ṭurpad imġerdes,vit iadoni mgosani, -
damašinve icna, avardamošlili, ṗerangosani.
1356/1356
 akamdis mic̣q̇iv enaxakvabs mislva moṭiralisa,
 ac̣ gauḳvirda danaxvasicilit momġeralisa.
 zar-aġebuli avarda,cnoba uc vita mtrvalisa,
daar icis smena ambvisaǯert misgan sasurvalisa.
1357/1357
 mat ra naxes, šemohq̇ivlessicilit da ḳbilta čenit:
 "he /asmato, mogvividamoc̣q̇aleba ġmrtisa zenit:
 vṗovet mtvare daḳarguli,raca gvc̣adda, igi vkmenit,
daac̣ gavxedit bedisagancecxlta šreṭit, č̣irta lxenit".
1358/1358
 /avtandil cxensa gardaxda/asmatis mosaxvevelad;
 man mihq̇o xeli alvasa,šṭo mohq̇va mosarxevelad,
 q̇elsa da ṗirsa aḳocebs,aris cremlisa mprkvevelad:
da"ra scano, ra hkmen, miambe,vṭir šeni moaǯe velad".
1359/1359
 /avtandil /asmats usṭarimisca misisa zrdilisa,
 alvisa šṭo-damč̣narisa,mtvarisa per-mixdilisa;
 utxra, tu: "naxe nac̣erimis ṗaṭiž-gardaxdilisa;
damze mogveaxla, mogvecačven mošorveba črdilisa".
1360/1360
 /asmat ra naxa usṭari,cna misi danac̣eroba,
 gaḳvirda, zarman aiġo,atrtolebs, vita xeloba,
 ṭerpit txemamdis gauxdamas meṭi saḳvirveloba;
daiṭq̇vis: "ra vnaxe, ra mesmis?ars-mca amisi mrteloba?!"
1361/1361
 /avtandil utxra: "nu gešis,ege ambavi mrtelia;
 lxini mogveca, mogvšordaq̇oveli č̣iri ʒnelia,
 mze mogveaxla, uḳuničventvis aġara bnelia,
daboroṭsa sʒlia ḳetilman,arseba misi grʒelia!"
1362/1362
 indot mepe mxiaruli/asmats rasme ubrʒanebda;
 ertmanertsa exveodes,sixaruli aṭirebda;
 vardsa zeda q̇ornis bolonamsa txelsa# aṗḳurebda.
daḳacsa ġmerti ar gasc̣iravs,tu-mca ḳaci šeigebda.
1363/1363
 ġmertsa misces didi madli,tkves: "gviq̇oo, raca sǯobda;
 ac̣ġa vcanit, uaressaṗiri tkveni ar gahbrč̣obda",
 indot mepe mxiarulixel-ganṗq̇robit amas xmobda.
dakvabs ševides mxiarulni,/asmat rasme masṗinʒlobda.
1364/1364
 /ṭariel eṭq̇vis /avtandils:"ismine siṭq̇va asebi,
 giambob rasme ambavsa,moambed # nu genasebi:
 me odes kvabni c̣avuxven,davxoce devta dasebi,
damas akat mati aka ʒessač̣urč̣le ʒvir-napasebi.
1365/1365
 me agre ara minaxavs,mart vita ara mndomia;
 modi da gavxsnat, ševignet,sač̣urč̣le tu ra zomia".
 eama, adges ornive,arca kve /asmat mǯdomia,
dadalec̣es ḳari ormoci,matgan ar zeda omia.
1366/1366
 ṗoves sač̣urč̣le usaxo,ḳvla unaxavi tvalisa,
 mun idva riq̇e tvalisa,xel-c̣midad ganatalisa,
 čndis margaliṭi, odeniburtisa saburtalisa;
davinmca kmna ricxvi okrosa,vervisgan danatvalisa!
1367/1367
 igi saxli ormocivešigan iq̇o gaṭenili.
 ṗoves erti zaradxana,abǯrisatvis saxlad kmnili;
 mun abǯari q̇ovliperiasre idva, vita mc̣nili,
dašigan erti ḳidobanidabeč̣duli, ar-gaxsnili.
1368/1368
 zeda ec̣era: "aka ʒesabǯari saḳvirvelio,
 ǯač̣v-muzaradi almasixrmali basrisa, mč̣relio;
 tu kaǯni devta šeebnen,iq̇os dġe igi ʒnelio!
daumisžamisod vinc gahxsnis,aris mepeta mḳlvelio".
1369/1369
 ḳidobani gaxsnes, ṗovesmun abǯari sami ṭani,
 rasaca vit šeimosenmeomarni samni q̇mani:
 ǯač̣vi, xrmali, muzaradi,sabarḳuli mati gvani#, -
dazurmuxṭisa budebitaiq̇vnes vita lusḳumani.
1370/1370
 tvitoman tvito čaicves,tavis tavs gamoscdidian,
 ǯač̣v-muzaradsa, abǯarsa#mart vera ver mohḳidian;
 xrmali rḳinasa mohḳrian,vit bambis mḳedsa sč̣ridian,
damat uġirs q̇ovlad kveq̇anad,ševaṭq̇ve, ar gahq̇idian.
1371/1371
 tkves: "ese nišnad gveq̇opis,varto ḳargita bedita;
 ġmertman mogvxedna tvalita,zegardmot monaxedita".
 aiġes igi abǯaritavis-tavisa kedita,
datvito mat, erti /pridonissaʒġvnoblad šeḳres ġvedita.
1372/1372
 okroc rame c̣aiṭanes,margaliṭi ġaribebi;
 gamovides, gamobeč̣desormocive sač̣urč̣lebi.
 /avtandil tkva: "amas ikitdavamagro xrmalsa nebi,
daamas ġame arsad c̣aval,ra gatendes, ar davdgebi".
1373/1373
 aka, mxaṭvaro, daxaṭenʒmat umṭḳicesni ʒmobilni,
 igi miǯnurni mnatobta,sxvisa vervisgan sc̣robilni,
 ornive gmirni moq̇meni,mamacobisa cnobilni;
dara kaǯets mivlen, gasinǯotomi laxvarta sobilni.
54/ṭarielisa da /avtandilisgan c̣aslva /pridonisasa
1374/1374
 ra gatenda, gaemartnes,c̣aiṭanes /asmat tana,
 /nuradinis kveq̇anamdisšeisvian mat uḳana;
 mun vač̣arman okros pasadcxeni misca, ar uʒġvana;
da/avtandil ḳma q̇olauzad,sxva-mca vinġa c̣aiṭana!
1375/1375
 iares da zeda šehxdes/nuradinis meǯogeta;
 ǯogi naxes, moec̣ona,/pridonistvis eageta.
 mun /avtandils indo eṭq̇vis:"gakmnev ḳargta sišmageta,
damodi, /pridons velaġobnet,ǯogsa missa movadgeta!
1376/1376
 ǯogi c̣avuġot, mosrulnivesmit ǯogisa c̣aġebad,
 gamoemartvis saomrad,velta sisxlita daġebad,
 anazdad gvicnobs, gaḳrtebis,gulsa šehlamis daġebad, -
daamoa ḳargi laġoba,laġsa še-ve-ikms laġebad".
1377/1377
 dauc̣q̇es ṗq̇roba ṭaič̣ta/pridonis uḳetesebsa.
 mun meǯogeta panosišeekmna, eḳra ḳvesebsa;
 uq̇ivles.: "vin xart, moq̇meno,vin ikmt sakmesa zesebsa?
daǯogi misia, vin mṭersahḳravs xrmalsa, ar aḳvnesebsa".
1378/1378
 mat mšvildebi daic̣vades,meǯogeta gaeḳidnes.
 meǯogeni miizaxdes,xmani matni gaadidnes:
 "gvišveleto, gvišveleto,meḳobreta amogvc̣q̇vidnes!"
daxma šeikmna, šeiq̇arnes,/pridons hḳadres, ar dahridnes.
1379/1379
 šeeḳazma /pridon, šeǯda,šeḳazmuli gamovida.
 xma šeikmna, šeiq̇arnes,razmi velta dahparvida.
 igi mzeni moegebnes,vis zamtari ver dahzrvida;
dadaexura zaradebi,ṗirsa matsa uparvida.
1380/1380
 ra /ṭariel /pridon icna,tkva: "vnaxeo, vinca mina".
 muzaradi moixada,gaiġimna, gaicina;
 /pridons utxra: "rasa hlami,čveni moslva ras gec̣q̇ina?
daṗurad avi masṗinʒelimogvegebvi omad c̣ina!"
1381/1381
 /pridon picxlav gardaič̣ra,davarda da taq̇vanis-sca.
 iginica gardauxdes#,moexvivnes, aḳocisca #.
 /pridon ġmertsa xel-aġṗq̇robitusazomo madli misca;
dadidebulni aḳocebdes,icnobdian igi visca.
1382/1382
 /pridon utxra: "rasa sdegit?mogelodi uc̣inare,
 me mza varo, samsaxuritkveni ra-mca davizare!"
 hgvanda, tu-mca šeq̇ril iq̇vnesorni mzeni, erti mtvare,
daertmanerti daašvenes,gaemartnes, ikces gare.
1383/1383
 /pridonis saxlsa gardaxdesornive, ṭurpad gebulsa.
 /ṭariel daǯda saǯdomsa,oksino-gardagebulsa,
 axlos daisvams /avtandils,missa ʒmad-šepicebulsa;
damat uʒġvnes igi abǯari/pridons, č̣abuḳad kebulsa.
1384/1384
 utxres: "ǯert žamad ara gvakvssxva šentvis armaġania,
 magra ṭurpani mravalnikve sadme# gvisxen sxvania".
 man dasdva ṗiri mic̣asa,ar daiq̇ovna xania:
da"čemtvis amisi boʒebaars tkveni šesagvania".
1385/1385
 gamoisvenes mas ġamit/pridonis masṗinʒlobita;
 abanos banna, aavsnašesamoslisa ʒġvnobita,
 damosna ṭurpa-ṭurpita#,ertmanertisa mǯobita,
datval-margaliṭi ġaribiuʒġvna okrosa gobita.
1386/1386
 utxra, tu: "ese siṭq̇vaaavisa masṗinʒelisa,
 hgavs, momc̣q̇enodes sṭumrobatkven brʒnisa vita xelisa,
 magra ac̣ q̇ovna ar varga,c̣alva sǯobs gzisa grʒelisa,
datu kaǯni mogvesc̣rebian,saeč̣vi ars siʒnelisa.
1387/1387
 didta ras vakmnevt laškarta?ḳargni gvindan da coṭani;
 samasi ḳaci gveq̇opist,c̣avidet mart# meoṭani;
 čven /kaǯets kaǯta saomrad#davagnet xrmalta ḳoṭani,
damas adre vhṗoeebt, visicamogvḳlavs alvisa, mo-, ṭani.
1388/1388
 /kaǯets ertxel ḳvlac# q̇opil var,hnaxavt, tkvenca gemagrebis;
 q̇ovlgnit ḳldea, garešemomṭeri vera moadgebis;
 tu idumal ar ševuvalt,cxadad šebma ar egebis,
damit laškari arad gvinda, -razmi malvit ver mogvq̇vebis".
1389/1389
 iginica daemoc̣mnesama missa naubarsa.
 mun daagdes kali /asmat,/pridon miscems sačukarsa.
 tvit samassa cxenosansac̣aiṭandes, gmirta darsa.
dabolod ġmerti gaumarǯvebsq̇ovlsa, ṗirvel šenazarsa.
1390/1390
 zġva gaiares samtaveertgan ʒmad šepicebulta;
 /pridon gza icis, iares,dġisit da ġamit rebulta.
 /pridon tkva: "vaxlavt aretačven, /kaǯets miaxlebulta,
daakatgan ġamit vla gvinda,mit aras gamžġavnebulta".
1391/1391
 ama /pridonis tatbirsasamnive ertgan hzmidian:
 ra gautendis, dadgianda ġamit picxlav vlidian;
 mivides, ačnda kalaki,mcvelta ver dastvalvidian,
dagare ḳlde iq̇o, gušagtaxma ǯarvit gaadidian.
1392/1392
 gvirabis ḳarsa č̣abuḳiati atasi mcvelia.
 mat lomta naxes kalaki,mtvare dgas mun natelia;
 tkves: "vitatbirot, vita vkmnat#,ac̣ gamorčeva ʒnelia;
daasi atassa aǯobebs,tu gamorčevit mkmnelia".
55tatbiri /nuradin-pridonisa
1393/1393
 /pridon tkva: "viṭq̇vi siṭq̇vasa,več̣v, čemi ar damctaria:
 čven coṭani vart, kalakididtagan saomaria;
 ṗiris-ṗir omi ar ʒal-gvic,ar žami saḳvexaria,
daatas c̣el versit ševuvalt,tu zed dagvixšan ḳaria.
1394/1394
 čemsa simcrosa gamzrdelnisamušaitod mzrdidian,
 masc̣avlnes matni sakmeni,maxlṭunvebdian, mc̣vrtidian#;
 asre gavidi sabelsa,rom tvalni# ver momḳidian,
davinca mč̣vreṭdian q̇mac̣vilni,igica inaṭridian.
1395/1395
 ac̣ vinca vicit uḳetešeṭq̇orca sagdebelisa,
 man ertsa burǯsa gardvagdotc̣veri sablisa grʒelisa,
 mas zeda gavla asre mičns#,vita garbena# velisa.
datkven č̣irad giq̇o# šigantaṗovna ḳacisa mrtelisa.
1396/1396
 abǯrita gavla arad # mičnsč̣irad, gaṭana parisa;
 šigan čavxlṭebi ḳisḳasad,vecemi msgavsi karisa,
 laškarta davhxoc, gavaxvam,hnaxot gaġeba ḳarisa!
datkvenca mun modit, sadacagesmas zriali zarisa".
56tatbiri /avtandilisa
1397/1397
 /avtandil utxra: "he /pridon,moq̇vasni ver gičivian:
 lomta mḳlavtagan imedigakvs, ara c̣q̇lulni gṭḳivian;
 statbirob ʒnelsa tatbirsa,mṭerta ivaglax-ivian,
damagra tu gesmis, gušagnira axlo-axlo# q̇ivian?!
1398/1398
 ra gaxvidode, gušagtaesmas abǯrisa čxereba,
 gigrʒnoben, toḳsa mohḳveten,amisi xams daǯereba;
 c̣agixdes cudad q̇velai,dagrčes cudiġa pereba,
daege tatbiri ar varga,sxvebr vkmnat tavisa ṭereba.
1399/1399
 sǯobs, dadegit damalulnitkven adgilsa idumalsa,
 isi ḳacni ar ič̣irvenmgzavrsa, kalaks šemavalsa,
 savač̣rota ševeḳazmvi,vikm sakmesa me muxtalsa,
daertsa ǯorsa gardavhḳidebmuzaradsa, ǯač̣vsa, xrmalsa.
1400/1400
 samtave šeslva ar varga,tu gvigrʒnan, ars satuebi;
 me marṭo ševal vač̣ruladda ḳargad ševeṭq̇uebi,
 malvit čavicvam abǯarsa,gavčndebi, gavecruebi, .
daġmertman kmnas, uxvad vadinošignit sisxlisa ruebi!
1401/1401
 šiganta mcvelta moviclime unaxavad č̣irisad,
 tkven garet ḳarta ecenitq̇ovelni msgavsad gmirisad;
 ḳarta gavaxvam, momartet,ḳivili gesmas xširi sad.
datu ra sxva sǯobdes, tkven brʒanet,var mrčevlad ama ṗirisad".
57tatbiri /ṭarielisa
1402/1402
 ṭariel utxra: "me tkvenivcan gmirta meṭi gmiroba,
 tkvensa ʒal-gulsa tkvenivehgavs tatbiroba, ṗiroba;
 vici, gc̣ads omi picxeli,ar cudi xrmalta ġiroba,
daḳaci-mca mašin tkven gaxlavs,ra omman kmnas gač̣iroba.
1403/1403
 magra iq̇venit čemtviscasakmisa rasme rčevita:
 xma esmas čemsa xel-mkmnelsa,zeda gardmodges mze vita,
 tkven gkondes oq̇i picxeli,uomrad mnaxos me vita?
daese me damsvris, nu ubnobtsiṭq̇vita tkven satnevita.
1404/1404
 maga tatbirsa ese sǯobs,vkmnat čemi monaxsenebi:
 gaviq̇ot ḳaci as-asi,ra ġame čndes natenebi,
 samtave samgnit mivhmartot,picxlav davsxliṭot cxenebi;
damogvegebvian, vemcrobit,čven xrmalta eivscet mʒle nebi.
1405/1405
 picxlav ševebnet, ševsǯarnet,ver mogvasc̣reben ḳarebsa,
 samtagan erti ševuvalt,sxva garet vscemdet garebsa,
 man ertman šignit šigannimivscnet sisxlisa ġvarebsa,
daxeli ḳvla vhxadot abǯarsa,mas čvengan mʒled naxmarebsa"
1406/1406
 /pridon utxra: "šemignia,gamigia, vici me ra:
 maga cxensa čemeulsac̣amoasc̣robs ḳarta vera;
 odes giʒġven, ar vicodi,/kaǯets gvinda kaǯta mzera,
datvara q̇ola ar giʒġvnidi,čemi gitxra siʒunc̣e ra".
1407/1407
 /pridon laġi amxnagobssaubarta# esodenta.
 amas zeda gaicinnesmat c̣q̇lianta, siṭq̇va-brʒenta,
 ertmanertsa elaġobneslaġobata matta mšventa,
dagardaxdes da daeḳazmnes,uḳetesta šesxdes cxenta.
1408/1408
 ḳvla ertmanertsa miugessiṭq̇vebi ar ṗir-mḳvaxebi,
 daasḳvnes igi tatbiri,/ṭarias ganazraxebi:
 gaiq̇ves ḳaci as-asi,q̇velai gmirta saxebi,
dacxenebsa šesxdes, aiġesmat mati čabalaxebi.
1409/1409
 igi č̣abuḳni šukitavnaxen mzisaca meṭita;
 mat samta švidni mnatobnihparven natlisa sveṭita;
 /ṭariel šavsa zeda zisṭanita mit c̣erc̣eṭita;
dadalivnes mṭerni omita,vita mč̣vreṭelni č̣vreṭita.
1410/1410
 čemi ac̣ ese natkvamimati saxe da daria:
 ra zeda c̣vimden ġrubelnida mtata aġṭq̇des ġvaria,
 mova da xevta mogragnis,ismis zatki da zaria,
damagra ra zġvasa šeertvis,mašin egreca c̣q̇naria.
1411/1411
 tuca /pridon da /avtandilsiḳete-miuc̣vtomnia,
 magra /ṭarias šebmaniarvisgan mosandomnia,
 mze mnatobtaca dahparavs,arcaġa natlad xomnia.
daac̣ iq̇urebdit, msmenelno,gesmnen picxelni omnia!
1412/1412
 samtave samad gaiq̇ves -tvitoman tvito - ḳarebi;
 tana hq̇va ḳaci samasi,q̇velai gmirta darebi.
 mas ġamit ukmnes sadarno,ucturo#, ar načkarebi,
dagatenda, gačndes, mihmartes,tavis-tav hkonda parebi.
1413/1413
 ṗirvel amod midiodesmgzavrta ratme magierad,
 mat šiganta vera ugrʒnes,verca dahxvdes gul-xmierad;
 gulsa šiši ara hkonda,amod dges da nebierad,
damidges garet, muzaradnidaixurnes žamierad.
1414/1414
 anazdad cxeni gakusles,matraxman šekmna c̣riali.
 ra naxnes, ḳarni gaaxvnes,kalakit gaxda zriali.
 samtave samgnit mihmartes,tavsa mit uq̇ves riali,
daiḳres nobsa da dabdabsa,šeikmna buḳta ṭḳrciali.
1415/1415
 mašin /kaǯets moic̣iausazomo risxva ġmrtisa:
 /ḳronos, c̣q̇romit šexedulman,moišorva siṭḳbo mzisa,
 matve risxvit gardubrundaborbali da simgrgvle cisa,
davelni mḳvdarta ver iṭevdes,gadiadda ǯari mḳvdrisa.
1416/1416
 ḳacsa uḳravad dabneddisxma /ṭarielis xapisa,
 abǯarsa prec̣dis, gacuddasimagre ǯavšan-kapisa.
 samgnitve ḳarta šesǯarnes,č̣iri ar naxnes ḳapisa,
dara kalaks šexdes, šeikmnasixarḳe# cixes sc̣rapisa.
1417/1417
 /avtandil da lomi /pridonšignit ertgan šeiq̇arnes,
 mṭerni srulad aec̣q̇vidnes,sisxlni matni moeġvarnes,
 uq̇ivles da ertmanertinaxes, didad gaexarnes,
datkves: "/ṭariel ra ikmnao?"misad č̣vreṭad tvalni arnes.
1418/1418
 ertmanca ara icodavera cnes /ṭarierisa.
 cixisa ḳarsa mihmartes,ridi ar hkonda mṭerisa;
 mun naxes riq̇e abǯrisa,nalec̣i xrmalta c̣verisa,
daati atasi nobati,usulo, msgavsi mṭverisa.
1419/1419
 cixisa mcveli q̇velaiidva mart vita sneuli,
 tavit perxamdis dač̣rili,abǯari mun daxeuli,
 cixisa ḳarni ganxmulni,ḳarta nalec̣i - sreuli,
dacnes nakmrad /ṭarielisad,tkves: "sakme ars miseuli".
1420/1420
 gzani dahxvdes šeḳapulni,ševides da gaʒvres xvrelsa,
 naxes, mzisa šesaq̇reladgamoešva mtvare gvelsa,
 muzaradi moexada,hšvenis aḳrva tmasa lelsa,
damḳerdi mḳerdsa šeec̣eba,gardaeč̣do q̇eli q̇elsa.
1421/1421
 exveodes ertmanertsa,aḳoces# da cremlni ġvarnes#;
 amas hgvandes, odes ertgan/muštar, /zual šeiq̇arnes#.
 mze ra vardta šemoadges,dašvendes# da šukni arnes#,
daakanamdis č̣ir-naxultaamas ikit gaixarnes#.
1422/1422
 mat ertmanertsa aḳoces,dganan q̇el-gardač̣dobilni.
 ḳvla šeec̣ebnes xšir-xširadvardni bagetat# ṗobilni.
 ac̣ esenica gavides,šeḳrbes samnive ʒmobilni,
damas mzesa misces salami,c̣adges mart vita xmobilni.
1423/1423
 mze moegeba ṗiritaṭurpita, mocinarita,
 aḳoca mista mešveltalaġman cnobita c̣q̇narita,
 mat mdablad madli ubrʒanasiṭq̇vita mit narnarita,
daornive ertgan ubnobdesṭurpita saubarita#.
1424/1424
 /ṭarielsca usalames,mas alvisa morčsa vit xes,
 miuloces gamarǯveba,ertmanerti moiḳitxes.
 ara sč̣irda, ar inanes,rom abǯari ar gaitxes,
datavni matni gaalomnes,matni mbrʒolni# išvles#, itxes.
1425/1425
 samasisa ḳacisaganas-samoci šehq̇oloda;
 /pridons umʒims sṗata mista,magra ert-ḳerʒ uxaroda;
 monaxes da ar acocxles,raca mbrʒoli dahrčomoda,
darome ṗovnes sač̣urč̣leni,ac̣mca tvalvit vit itkmoda!
1426/1426
 moḳripes ǯori, aklemi,raca vit ṗoves malebi;
 samiatassa ahḳidesmargaliṭi da tvalebi,
 tvali q̇velai datlili,iagundi da lalebi,
daigi mze šesves ḳubosa,ars matgan ganaḳrʒalebi.
1427/1427
 samoci ḳaci daagdes/kaǯets cixisa mcvelia,
 c̣amoiq̇vanes igi mze,matiġa c̣agvra ʒnelia;
 zġvata kalaksa dahmartes,tuca gza munit grʒelia,
datkves: "/paṭman vnaxot, mukapagvac misi garduxdelia".
58/ṭarielisgan zġvata mepisas mislva
1428/1428
 zġvata mepisa c̣inašegagzavna maxarobeli,
 šestvala: "moval /ṭariel,mṭerta mʒle, mosrvit msṗobeli;
 /kaǯetit moq̇avs čemi mze,čemi laxvarta msobeli;
damc̣adian, gnaxne ṗaṭivit,vita mama da mšobeli.
1429/1429
 ac̣ me makvs kaǯta kveq̇anada mati danadebia;
 mepeo, ḳargi q̇velaime tkvengan c̣amḳidebia;
 /paṭmans uxsnia čemi mze,sdedebia da sdebia,
daamisad mukpad ra giʒġvna?mʒuls cudi nakadebia.
1430/1430
 modi, gvnaxen, gaviardetkveq̇anasa šensa vire,
 srulad kaǯta sameposagiʒġvni, čemgan šeic̣ire,
 ḳacni šenni šeaq̇enen,cixe magrad daič̣ire,
dame visc̣rapi, vera gnaxav,šen c̣amodi, čem ḳerʒ ire.
1431/1431
 tkven ubrʒanet čem magier/usens, kmarsa /paṭmanissa,
 gamogzavnos, eamebisnaxva misi xsnilsa missa;
 misgan ḳide inaṭridač̣vreṭasa-mca sxvadġa vissa,
davin mzesaca unatlea,asre vita broli pissa!"
1432/1432
 ra ḳaci /ṭarielisiesṭumra zġvata mplobelsa, -
 c̣esia, guli gahḳrtebisambavsa gasaḳtobelsa, -
 misca madli da didebaġmertsa, martlisa mbrč̣obelsa,
damašinve šeǯda, ar undamislva sxvasaġa mxmobelsa.
1433/1433
 bargi ahḳida, gaagokmna koc̣ilisa matisa,
 mas miakvs ricxvi ṭurpata,ar-sidiade satisa;
 /paṭman hq̇avs tana, iarasavali dġisa atisa;
dauxaris naxva lomisada mzisa, xmelta mnatisa.
1434/1434
 šors gaegebnes samnivedidsa mepesa zġvatasa,
 gardaxdes, mdablad aḳoces,ga-re-sc̣q̇des ǯarsa sṗatasa;
 šeasxes keba /ṭariels,man madli gauatasa,
dakali ra naxes#, sṭrpialobsšuksa mas brol-baḳmatasa.
1435/1435
 /paṭman xatuns, missa mč̣vreṭsa,edeboda cecxli neli,
 moexvia, garduḳocnaxeli, perxi, ṗiri, q̇eli;
 iṭq̇vis: "ġmerto, ra gmsaxuro,gaminatlda ratgan bneli!
davcan simoḳle boroṭisa,ḳetilia misi grʒeli".
1436/1436
 kali /paṭmans exveoda,ṭḳbilad iṭq̇vis, ar gamc̣q̇rali:
 "ġmertman guli gaminatlagaxetkili, ga-ca-mc̣ḳrali,
 ac̣ agre var gavsebuli,c̣inas viq̇av vita mcxrali,
damzeman šukni šemomadgna,vardi mit včan ar-damzrali".
1437/1437
 zġvata mepe gardaixdismun korc̣ilsa meṭad didsa.
 /kaǯetica daumadla,ar gaušva dġesa švidsa;
 uxvad gascems saboʒvarsa,sač̣urč̣lesa anaḳidsa,
daṗerṗerasa dapanṭulsazeda scveten vita xidsa.
1438/1438
 mun idvis gori larisa,sṭavrisa da aṭlasisa;
 /ṭariels uʒġvna gvirgvini,ver-danadebi pasisa,
 iagundisa mrtelisa,q̇vitlisa, meṭad xasisa,
daḳvla erti ṭaxṭi okrosa,c̣itlisa mart xalasisa.
1439/1439
 /nesṭan-dareǯans q̇abačauʒġvna, šemḳuli tvalita,
 iagundita c̣itlita,badaxšita da lalita.
 dasxdes ornive kal-q̇maniṗirita elva-mḳrtalita,
damatni mč̣vreṭelni daic̣vnescecxlita mart axalita.
1440/1440
 /avtandils da /pridons uʒġvnausazomo didi ʒġveni:
 ʒvirpasisa unagiri,uḳetesi tvito cxeni,
 tvito ḳaba tvaliani,ucxo perta šukta mpeni,
damoaxsenes: "madli ra vtkvat,svianmca-a davla tkveni!"
1441/1441
 /ṭariel madlsa gardixdisṭurpa siṭq̇vita enita:
 "didad viame, mepeo,ṗirvel, naxvita tkvenita,
 merme, agvavsen mravlitaṭurpa perita ʒġvenita,
davici, šori-šor ar-čavlačven tkveni ḳarga vkmenita".
1442/1442
 zġvata mepe moaxsenebs:"xelmc̣ipeo, lomo, kvelo,
 moaxleta sicocxleo,vera-mč̣vreṭta šorit mḳlvelo,
 msgavsi tkveni ra-mca meʒġvna,šveniero sanaxvelo!
dara mogšorde, ra mergebis,sač̣vreṭelad sasurvelo?!"
1443/1443
 /ṭariel /paṭmans ubrʒana:"me tavi šeni midia;
 dav, vali šeni čemzedagardauxdeli, didia;
 ac̣ raca kaǯta sač̣urč̣le/kaǯetit amiḳidia,
damomicemia, c̣aiġe,ar ḳide momiq̇idia".
1444/1444
 paṭman xatun taq̇vanis-sca,hḳadrebs madlsa meṭis-meṭsa:
 "me mepeo naxva šenimidebs cecxlsa daušreṭsa;
 ra mogšorde, ra vikmnebi?me damagdeb vita reṭsa.
daax, neṭarʒi moxleta!vaglax tkvensa vera-mč̣vreṭsa!"
1445/1445
 zġvata mepesa eṭq̇viansamnive šukta mapeni#,
 ḳbilni brolni da bagenisadapta mosadapeni:
 "utkvenod mq̇opta ar gvindannišaṭni, sačangdapeni,
damagra gagvišven, žamia,c̣avidet, vart mosc̣rapeni.
1446/1446
 šen iq̇av čveni mšobeli,čvengan ġmrtad saesavio,
 magra amasca viaǯit,gviboʒo erti navio".
 mepeman brʒana: "ara mšurssamic̣od tkvenad tavio,
daratgan isc̣rapi, ra gḳadro?c̣a, gic̣inamʒġvrdes mḳlavio!"
1447/1447
 mepeman navi-xomaldi#mohḳazma zġvisa ḳidesa.
 gamoemarta /ṭariel,gamq̇relni cremlsa ġvridesa,
 tavsa icemdes, igleǯdes,tma-c̣versa gaiq̇ridesa,
da/paṭmanis cremlta šedenittvit zġvaca gaadidesa.
1448/1448
 gamovlnes zġvani samtave,ertgan ʒmad šenapicarta,
 ḳvla amṭḳicebdes siṭq̇vata,mat ṗirvel danamṭḳicarta;
 hšvenis mġera da sicilimat, mista ar-uvicarta#,
dabagetat# šuki šeadgiszeda brolisa picarta.
1449/1449
 munit ḳaci /asmats tanamat gagzavnes maxaroblad,
 ḳvla /pridonis tavadtasa -naomarta matta mtxroblad:
 "manda mova, moimaġlebsmze mnatobta mamagroblad,
dačven, damzralni, akanamdis,ac̣ gavxedit dauzroblad".
1450/1450
 igi mze šesves ḳubosa,iares gza zġvis ṗirisa,
 miq̇mac̣vilobdes, uxarismat gardaxdoma č̣irisa;
 mivides, sada kveq̇anaiq̇o /nuradin gmirisa,
damoegebnian, ismodisxma simġerisa xširisa.
1451/1451
 mun miegeba q̇oveli/pridonis didebulebi.
 /asmati, savse lxinita,vis aġar ačnda c̣q̇lulebi,
 /nesṭan-dareǯans moeč̣do#,rom veġar# gahxsnis culebi,
daac̣ gausrula q̇oveliman misi naertgulebi.
1452/1452
 /nesṭan-dareǯan exvevis,ṗirsa aḳocebs ṗirita;
 ubrʒana: "čemo, vaglax me,šenca agavse č̣irita,
 ac̣ ġmertman mogvca c̣q̇aloba,vcan, misi ar-siʒvirit-a;
dame gulsa šensa ezomsa,ar vici, gardvixdi rita!"
1453/1453
 /asmat hḳadra: "madli ġmertsa,vardni vnaxen ar-dazrulni,
 bolod asre gaacxadnagonebaman daparulni,
 siḳvdilica sicocxled mičs,oden gnaxen# mxiarulni".
dasǯoban q̇ovlta moq̇varultaṗaṭron-q̇mani moq̇varulni.
1454/1454
 didebulta taq̇vanis-sces,moaxsenes didi keba:
 "rome ġmertman gagvaxarna,ḳurtxeul-a misi ġmrteba!
 čven gvičvena ṗiri tkveni,aġara gvc̣vavs cecxlta deba,
dac̣q̇lulsa, misgan daḳodilsa,masve ʒal-uc ganḳurneba".
1455/1455
 movides da ṗiri xelsadasdves, agre gardahḳocnes.
 mepe eṭq̇vis: "ʒmata tkventatavni čventvis daixocnes,
 igi šveba sauḳunos#cxadad ṗoves, ar iocnes,
daertsa mihxvdes saziarod -didebani iasocnes.
1456/1456
 tuca me mati daxocamṭḳivis da saṭḳivaria,
 magra mat mihxvda uḳvdavimun didi sačukaria".
 ese tkva, nelad aṭirdada c̣vima tovlsa aria,
danargistat# iʒrvis borio,vardsa zravs, ianvaria.
1457/1457
 mun aṭirdes q̇velaḳani,ra ṭirilad igi naxes,
 raca visca dahḳleboda,mat ṭirilit, sultkvmit axes;
 dadumdes da moaxsenes:"ratgan brʒenta mzeebr gsaxes,
datkventa mč̣vreṭta mġera hmartebs,rasatvis-mca ivaglaxes!"
1458/1458
 vin ġirs-a tkvensa egzomsaṭirilsa, šeč̣irvebasa!
 tkventvis siḳvdili dia sǯobsmic̣ata zeda rebasa".
 ḳvla /pridon hḳadra mepesa:"nurat# ikmt gamc̣arebasa,
daġmerti-mca mukpad mogizġavsatassa gaxarebasa!"
1459/1459
 /avtandilca miumṭḳivna,iṭq̇vis didsa simʒimilsa;
 mat šeasxes keba, utxres:"tavni mivscnet ac̣ ġimilsa,
 ratgan mihxvda daḳargulilomi mzesa c̣axdomilsa,
daaġara vsṭirt saṭiralsa,aġar davsdebt tvalta milsa".
1460/1460
 mivides, sada kalakididi /mulġazanzaria;
 scemdes buḳsa da ṭablaḳsa,gaxda zatki da zaria,
 dabdabisa da kosisaxma ṭurpad šenatxzaria,
damoṭq̇des mokalakeni,daagdes mun bazaria.
1461/1461
 šuḳatat# modges vač̣arni,q̇ovlgnit mč̣vreṭelta ǯaria;
 šors uarebdes sarangni,xelta akvs mat abǯaria;
 moiǯrebodes ǯalabni,sarangta damsaǯaria,
damatad sač̣vreṭlad mišvebamun matgan naaǯaria.
1462/1462
 gardaxdes /pridonisasa#,sra naxes mosac̣onebi.
 gamoegeba mravaliokro# sarṭq̇lita monebi,
 perxta sapenlad oksinomart matgan ars nakonebi,
datavsa aq̇rides okrosa,xveṭs ǯari mun naronebi.
59korc̣ili /ṭarielisa da /nesṭan-dareǯanisa /pridonisagan
1463/1463
 mat kal-q̇matatvis saǯdomidaedga tetr-ʒoc̣euli,
 c̣itel-q̇vitlita tvalitazeda ḳeḳlucad prkveuli;
 /avtandilistvis - q̇vitelida šavi ertgan reuli;
damovides, dasxdes; mč̣vreṭelivcan mati sul-daleuli.
1464/1464
 mgosanni# modges, ismodaxma simġerisa ṭḳbilisa;
 korc̣ili kmnes da gamravldaʒġvnoba larisa lbilisa
 /pridonis ṗurad ḳargisa,ar masṗinʒlisa c̣bilisa;
da/nesṭan-dareǯans ušvenisġimili, čena ḳbilisa.
1465/1465
 moiġes ʒġveni usaxo/pridonis ar-alkaṭisa,
 cxra margaliṭi, sididitmart vita ḳvercxi baṭisa,
 ḳvla erti tvali, samsgavsomzisa šuk-monamaṭisa,
damas c̣ina ġamit ʒal-edvismxaṭvarsa xaṭva xaṭisa.
1466/1466
 ḳvla uʒġvna tvito parġuli,gardasaq̇reli q̇elisa,
 mgrgvlad datlilisa tvalisa,iagundisa mrtelisa;
 ḳvla mokvs erti ṭabaḳi,mʒled sač̣iravi xelisa,
da/avtandilistvis lomisaʒġveni /pridonis kvelisa.
1467/1467
 igi ṭabaḳi savseamargaliṭita sxvilita.
 /avtandils uʒġvna q̇velaiara siṭq̇vita c̣bilita.
 aivso saxli sṭavritada oksinota lbilita,
da/ṭariel madli ubrʒanalaġman siṭq̇vita ṭḳbilita.
1468/1468
 /pridonisgan usazomokorc̣ilia dġesa rvasa;
 q̇ovlta dġeta miartmidisupasosa ʒġvensa mzasa;
 dġe da ġame ar gasc̣q̇veddisčaġana da čangi xmasa.
daaha, mihxvdes šesaperniq̇ma kalsa da kali q̇masa.
1469/1469
 /ṭariel /pridons ubrʒanadġe-ert siṭq̇vebi gulisa:
 "ars guli tkveni sačemoduprosi ʒmisa srulisa,
 ar gemukpebis sicocxle,arca mocema sulisa,
dame tkvengan vṗove moḳvdavmančemi c̣amali c̣q̇lulisa.
1470/1470
 /avtandilisgan šenc icičemtvis tavisa dadeba,
 ac̣ me makvs nacvlad misisamoxmarebisa c̣adeba:
 šen midi, hḳitxe, ra unda,man kmnas amisi cxadeba,
davita damivso saxmili,egre misica ḳma deba.
1471/1471
 utxar: "ʒmao, ra gardixdisšengan čemsa č̣ir-naxulsa!
 ġmerti mogcems c̣q̇alobasa,misgan zecit šesaxulsa!
 tu vera vikm sac̣adelsašensa, šentvis gazraxulsa,
daara vnaxav saxlsa čemsa,ar darbazsa, arca xulsa.
1472/1472
 ac̣ mitxar, čemgan ra ginda,anu rat mogexmarebi?
 varčev, c̣avidet /arabets,iq̇av čemica marebi;
 ṭḳbilis siṭq̇vita gavmartotda xrmlita - saomarebi:
datu šen šens colsa ar šegrtav,me čemsa ar vekmarebi".
1473/1473
 ra /pridon utxra /avtandils/ṭarias mocikuloba,
 mas gaecinnes, gaġimda,hšvenoda mxiaruloba;
 tkva, tu: "mešveli rad minda?mč̣irs aravisgan c̣q̇luloba!
dačemi mze arca kaǯta hq̇avs,arca sč̣irs lxin-naḳluloba.
1474/1474
 čemi mze ṭaxṭsa zeda zis,morč̣muli ġmrtisa nebita,
 saḳrʒalavi da uḳadri,laġi, arvisgan vnebit-a,
 arca ra umʒims kaǯtagan,arca grʒneulta grʒnebita,
damas zeda švela rad minda?rad meč̣v rasaca tnebita?
1475/1475
 ra mova čemtvis gangeba,zecit mosrulni zenani,
 ġmerti ic̣adebs, momivlengulsa saxmilta lxenani;
 mašinġa momxvden moḳvdavsamzisa elvata penani,
daumisžamisod cudiačemgan mi da mo rbenani.
1476/1476
 midi da hḳadre /ṭarielsṗasuxi, čemgan txrobili:
 "madli rad unda, mepeo,xar razom ginda lmobili?
 var muclitganve dedisattkvenad samonod šobili,
daġmertman munamdis mic̣a mq̇os,vir mepe iq̇o cnobili.
1477/1477
 gebrʒana: "šeq̇ra mc̣adiansaq̇varelisa šenixa".
 ege ars msgavsi gulisalmobierisa tkvenisa;
 muna me xrmali ar miḳeets,arca sivrcele enisa,
damiǯobs molodna sakmisamis gangebisa zenisa.
1478/1478
 esea čemi sac̣adida čemi mosandomare:
 /indoets gnaxo morč̣muli,saǯdomta zeda mǯdomare,
 gverdsave giǯdes mnatobi,ṗiri elvata mḳrtomare,
damebrʒolni tkvenni mogesrnen,arvin čndes mun meomare.
1479/1479
 ra gamisrulden eseničemni gulisa nebani,
 mašinġa mival /arabets,momxvden mis mzisa xlebani;
 odesca sc̣addes, damivsnesama cecxlisa debani.
dasxva# tkvengan ara ar minda,mʒulan cudniġa# tnebani".
1480/1480
 ra pridon hḳadra /ṭarielsese siṭq̇vani q̇misani,
 man brʒana: "magas ara vikm,amas ar unda misani!
 vita man ṗovna mizezničemisa sulta dgmisani,
daegreve manca samisodnaxnes ʒal-gulni ʒmisani!
1481/1481
 midi, utxar čem magiersiṭq̇va čemgan ar-natnebi:
 "me šenisa gamzrdelisaunaxavad ar davdgebi.
 več̣v, mravali damexocosmona, misgan saq̇varlebi,
davitxov xole šendobasa,egetiġa# movbrundebi".
1482/1482
 ese utxar: "amis meṭsahmocikulob nuras nuo,
 xvale c̣aslva ar davšalo,arca sakme gavatuo;
 me ar mizams arabt mepe,rome siṭq̇va gavacruo,
daamod vstxovo kali misi,ševexvec̣o, ševaguo".
1483/1483
 uambo /pridon /avtandils/ṭarias mocikuloba:
 ar dadgebiso, cudiašengan cdisaġa tkmuloba".
 mas daumʒimda, moedvaḳvla gulsa ḳvaml-almuloba.
daasre xams ridi mepeta,q̇matagan moḳrʒaluloba!
1484/1484
 /avtandil miva muxl-moq̇rit/ṭarias šesaxvec̣elad,
 perxta exvevis, aḳocebs,aġar šehxedavs ze c̣elad,
 eṭq̇vis: "ḳma, raca ševscode/rosṭans c̣leulad me c̣elad,
daḳvla nu mikm ertgulobisagamṭexlad, da-ca-mlec̣elad.
1485/1485
 rasaca hlami, ar mogcemsmas ġmrtisa samartalia,
 gamzrdelsa čemsa vit vhḳadrome sakme samuxtalia!
 me mistvis xeli vit gavʒra,vin čemtvis per-namḳrtalia!
davit moixmaros monamanṗaṭronsa zeda xrmalia!
1486/1486
 ege sakme me da čemsasaq̇varelsa šegvamdurvebs,
 va# tu gac̣q̇res, gagulisdes,ḳušṭi gulsa šeaurvebs,
 ambavsaca damiʒvirebs,č̣vreṭisatvis momasurvebs,
dašendobasa xorcieliḳaci vera damiurvebs".
1487/1487
 /ṭariel utxra sicilit,man mzeman šuk-napenaman,
 xeli mohḳida /avtandils,ahmarta, aaq̇ena man:
 "miq̇oo ḳargi q̇velaimomartebaman šenaman,
damagra sǯobs, šenca galxinosčemman šenita lxenaman.
1488/1488
 dia mʒuls meṭi moq̇vrisašiši, ḳrʒalva da ridoba,
 mʒuls gauc̣q̇vedlad ḳušṭobada sul-mʒimoba, didoba;
 tu moq̇varea, gulisakmnas čemḳe monazidoba,
datvara me čemda, ig misda,dia sǯobs ḳidis-ḳidoba.
1489/1489
 me vici guli sašenodšenisa saq̇varelisa,
 ar ec̣q̇inebis sṭumrobašenisa me# šemq̇relisa.
 rad-mca ra vhḳadre mepesatxroba rasaca č̣relisa!
daoden naxvisa matisanaṭra makvs sanaṭrelisa.
1490/1490
 amas oden movaxsenebmudarit da šeṗovnebit,
 rome mogces kali misiman misita mogonebit,
 ratgan bolo šeq̇ravea,sišoresa vit etnebit?
dadaašvenet ertmanerti,tavis-tavis nu dasč̣nebit".
1491/1491
 ra /avtandil /ṭariasgancna, c̣aslvasa ar dahšlida,
 ara hḳadra šecileba,saubarsa zeda hrtvida;
 /pridon ḳacsa darčeulsasatanaod gardastvlida,
datana c̣ahq̇va, ganaġa-mcamat tanave gzasa vlida.
60samtaganve kvabsa mislva da munit /arabets c̣aslva
1492/1492
 am sakmesa daparulsabrʒen /dionos gaacxadebs:
 ġmerti ḳargsa moavlinebs,ac̣# boroṭsa ar dahbadebs,
 avsa c̣am-ert šeamoḳlebs,ḳargsa xan-grʒlad gaaḳvladebs,
datavsa missa uḳetessauzado-hq̇ops, ar azadebs.
1493/1493
 /pridonisit gaemartnesigi lomni, igi mzeni,
 tana mihq̇avs ṗiri mzisa,kali mč̣vreṭta amazrzeni,
 hḳidavs brolsa q̇ornis bolodac̣q̇obili, danatxzeni,
damun badaxšsa ašvenebdessinaṭipe-sinazeni.
1494/1494
 igi mze uǯda ḳubosada egre aroninebdes;
 minadirobdes, nadirsamun sisxlsa daadinebdes;
 sadaca dahxvdis kveq̇ana,mč̣vreṭelta moalxinebdes,
damoegebnian, sʒġvnobdian,akebdes, ar aginebdes.
1495/1495
 mas hgvandes, tu-mca samq̇arosmze uǯda šua mtvareta;
 iarnes dġeni mravalnilaġta, brʒnad moubareta#;
 šigan mat didta mindorta,q̇ovlgnit ḳac-miumxvdareta,
dasad q̇opiliq̇o /ṭariel,mihxvdes mis ḳldisa areta.
1496/1496
 /ṭariel brʒana: "me mmartebsdġes tkveni masṗinʒeloba;
 mun mival, sada q̇opil var,mč̣irda sadamdis xeloba;
 mun gvimasṗinʒlos /asmatman,mas uc xorcisa xmeloba,
dame rome giʒġvni ṭurpata,akot larisa č̣reloba".
1497/1497
 mivides, šigan gardaxdeskvabsa mas didta ḳldetasa.
 /asmats uc xorci irmisa,ikms masṗinʒloba-ḳvetasa.
 amxanagobdes, laġobdesc̣aslvasa mat sakmetasa,
daġmertsa hmadlobdes šecvlasalxinad č̣irisa dġetasa.
1498/1498
 moiares kvabovani,tamašobdes mxiarulni,
 ṗovnes igi sač̣urč̣leni,/ṭariasgan dabeč̣dulni,
 verca visgan danatvalni,verca visgan šegebulni;
daar iṭq̇vian, tu: ar gvakvso,ig amistvis gul-naḳlulni.
1499/1499
 uboʒa ṭurpa mravalimat mati šesadarebi,
 ḳvla /pridonisni aavsna,sṗa hq̇va tu sṗasalarebi.
 aivso ḳaci q̇velai,mašin mat tana narebi,
damagra ʒes rome sač̣urč̣le,hgvanda ḳac-dauḳarebi.
1500/1500
 /pridons utxra: "vali šeničemgan ʒnelad gardixdebis,
 magra tkmula: "ḳargis mkmneliḳaci bolod ar c̣axdebis";
 ac̣ sač̣urč̣le razomicaaka ʒes da an idebis,
dašeni iq̇os q̇velaḳai,šen c̣aiġe, vita gxvdebis".
1501/1501
 /pridon mdablad taq̇vanis-sca,hḳadra madli meṭis-meṭi:
 "me, mepeo, rad ggonivaruč̣ḳuo da agre reṭi?
 mṭeri q̇ovli čalad gičans,vin-mca iq̇o vita ḳeṭi,
dačemi lxini munamdis-a,vire viq̇o šeni mč̣vreṭi!"
1502/1502
 /pridon ḳacni daabrunnamosasxmelad aklemisad,
 saxlsa missa misaġebladmis q̇velasa sač̣urč̣lisad;
 ac̣ munitca gaemartnes/arabetit mivlad gzisad,
da/avtandil-a galeulišesaq̇relad mtvare mzisad.
1503/1503
 mihxvdes arabta sazġvarsa,ra vles mravali xanebi.
 dahxvda soplebi, cixebi,xšir-xširad, tanis-tanebi,
 mun šigan mq̇opsa emosaṭansa lurǯi da mc̣vanebi,
da/avtandilistvis q̇velaicremlita ars nabanebi.
1504/1504
 /ṭariel ḳaci gagzavnac̣inaše /rosṭan mepesa,
 šestvala: "gḳadreb, mepeo,survilta siiepesa;
 me moval, mepe indota,darbazsa tkvensa sepesa,
dagičveneb vardsa ḳoḳobsa,uprč̣vnelsa, mouḳrepesa.
1505/1505
 mašin tkven čemi gec̣q̇inanaxva mic̣isa šenisa,
 cda šeṗq̇robisa avi hkmen,šemoṭeveba cxenisa;
 me šenta sṗata vačvenenišani rame c̣q̇enisa,
dadavxoce mona mravali,msaxuri srisa tkvenisa.
1506/1506
 ac̣ amad moval c̣inaše,davq̇aren čemni gzania,
 šemindot, raca šegcode,hkmnnet gac̣q̇romisa ḳmania.
 ʒġveni ara makvs, mmoc̣moben/pridon da misni sṗania,
daoden ʒġvnad tkveni /avtandilme tkventvis momiṭania".
1507/1507
 ra miuvida mepesamaxarobeli žamisa,
 vit gaexarnes, ver iṭq̇visena ertisa c̣amisa;
 /tinatins ġac̣vta emaṭaelva šukisa samisa,
dabrolsa da lalsa ašvenebsmun črdili c̣arb-c̣amc̣amisa.
1508/1508
 ṭablaḳsa hḳres da gaismasicili tkartkarebisa.
 laškarni rbodes mi da mo,kmna sc̣adda matḳe rebisa.
 daic̣q̇es mosxma cxenisa,moġeba unagrebisa,
dašesxda simravle moq̇misamḳlav-picxel č gul-magrebisa.
1509/1509
 mepe šeǯda, gaegebnestavadni da srulad sṗani.
 visca esmis, movidianmas c̣inaše sxvagnit sxvani.
 q̇velaḳai ġmertsa hmadlobs,gaamaġles matni xmani,
datkves: "boroṭsa umq̇opoo,ḳetilnia šentvis mzani!"
1510/1510
 ra ertmanerti aučndamigebul-mosagebavta,
 /avtandil eṭq̇vis /ṭarielssiṭq̇vata danazebavta:
 "agera hxedavt# mindorta,mṭverita šenaġebavta?
daamad medebis saxmili,gulsa ecxela, ebavta.
1511/1511
 isia čemi gamzrdelida tkvenda mogebebula.
 iki ver mival, mrcxvenian,gulsa saxmili debula,
 čemad araḳad sul-dgmuliḳaci ar gac̣bilebula,
darasaca mizamt, tkven icit,/pridon tkven tana xlebula".
1512/1512
 /ṭariel utxra: "ḳargsa ikmšen ṗaṭronisa ḳrʒalvasa.
 ac̣ dadeg, iki nu moxval,ikm-mca učemod xalvasa.
 me mival, vutxrob mepesašengan tavisa malvasa,
daveč̣v, ġmrtita adre šegq̇aromzesa mas, ṭanad alvasa".
1513/1513
 mun dadga lomi /avtandil,daidga mcire ḳaravi.
 nesṭan-dareǯan munve dgas,igia mč̣vreṭta mzaravi,
 mista c̣amc̣amta niavikris, vita kari aravi,
dac̣avida mepe indotamisruli, miuṗaravi.
1514/1514
 /pridon c̣ahq̇va. ganaġamcagavles veli didsa xansa,
 cna mepeman, /ṭariel-a,marṭo mova, mohxris ṭansa;
 gardaxda da taq̇vanis-scamas uḳadrsa, lomebr ǯansa,
dasdebs ṗaṭivsa indot mepemart mamisa šesagvansa.
1515/1515
 /ṭarielca taq̇vanis-sca,miva ḳocnad, sasalamod;
 mepe q̇elsa aḳocebdamart bagisa dasaamod,
 gaḳvirvebit eubnebis,aris misgan satamamod:
da"šen mze xaro, šeni gaq̇raaris dġisa šesaġamod".
1516/1516
 gaeḳvirva mepe missatvaladoba-siṭurpesa,
 ṗirsa uč̣vreṭs gaḳvirvebit,ukebs mḳlavta sialpesa;
 ḳvla /pridonca usalama,taq̇vanis-sca man mepesa,
damas mepesa, /avtandilisnaxvisatvis mosc̣rapesa.
1517/1517
 mepe /ṭarias kebasadahḳrtebis, daeġonebis.
 /ṭariel eṭq̇vis: "mepeo,ac̣ guli šen gemonebis;
 miḳvirs, tu egre siḳetetkven čemi rad gegonebis!
daratgan /avtandil šenia,sxva rad vin mogec̣onebis?
1518/1518
 nu giḳvirs misi ver-naxvada daq̇ovneba xanisa!
 modi da davsxdet, mepeo,amoa ḳordi mc̣vanisa,
 gḳadro mizezi misisatkvens c̣ina ver-moṭanisa,
daviaǯ rasme da ac̣ mmartebsmotxova me parmanisa".
1519/1519
 dasxdex mepeni, moadgagare simravle razmisa.
 /ṭariels ṗirsa cimcimiatks, unatlesi bazmisa;
 č̣vreṭa axelebs mč̣vreṭeltaq̇opa-kcevisa da zmisa;
dadauc̣q̇o txroba mepesasiṭq̇visa, brʒnad naḳazmisa:
1520/1520
 "mepeo, tavi memcrobisme misad mosaxseneblad,
 magra mosruli tkvens c̣inavar šemomxvec̣lad, mkeneblad;
 tvit igi iaǯs, romeličans mzeebr šukta mpeneblad,
davin aris čemad sinatledda bnelta gamateneblad.
1521/1521
 ac̣ amas gḳadrebt ornivexvec̣nit da šemudarebit:
 /avtandil damdva c̣amalimisgan tavisa darebit,
 dahvic̣q̇des, rome ṗaṭižnisč̣irdes čventave darebit;
daar gac̣q̇en, grʒeli ambaviars čvengan miumxvdarebit.
1522/1522
 tkventa uq̇vars ertmanerti,kali mas da igi kalsa,
 mit vigoneb sabralosa,mṭiralsa da per-namḳrtalsa;
 muxl-moq̇rili gaǯebi,nuġar ac̣vev imat alsa,
darome miscet kali tkvenimḳlav-magarsa, gul-pikalsa.
1523/1523
 amis meṭsa aras gḳadreb,ar moḳlesa, arca grʒelsa".
 amoiġo xel-mandili,moinasḳva igi q̇elsa,
 adga, muxlni dauq̇arna,eaǯebis vita mzrdelsa.
dagauḳvirda q̇ovlsa ḳacsa,mis ambvisa momsmenelsa.
1524/1524
 ra /ṭariel muxl-moq̇rilinaxa, mepe šeuzarda,
 šors uḳudga, taq̇vanis-sca,kve mic̣amdis dauvarda,
 moaxsena: "xelmc̣ipeo,lxini q̇ovli gamikarda,
datkvenman agre simdablemannaxva tkveni čamadarda.
1525/1525
 vit egebis, raca gc̣addes,rome ḳaci ar mogtmindes,
 anu mšurdes kali čemi,saḳlavad da ṭq̇vedca gindes;
 gebrʒanamca saxlit tkvenit,cremli arca mašin mdindes;
dasxva misebri vera ṗovos,catamdisca# ga-ca-prindes!
1526/1526
 me siʒesa /avtandilisuḳetessa vhṗoveb vera;
 tvit mepoba kalsa čemsamivec, akvs da mas epera;
 vardi axlad ipurč̣vnebis,me q̇vavili damebera,
darad-mca vhḳadre šecileba,rasca oden igi sǯera!
1527/1527
 tu šegerto erti mona,tkventvis arca mašin mšurda.
 vin-mca gḳadra šecileba,ušmago-mca vit mogmdurda!
 tu /avtandil ar miq̇varda,asre mistvis rad momsurda?
dadia, ġmerto, c̣inaše var,ese čemgan dadasṭurda".
1528/1528
 ra /ṭariel mepisaganese siṭq̇va moismina,
 dadrḳa, mdablad etaq̇vana,ṗirsa zeda daepina.
 ḳvla mepeman taq̇vanis-sca,c̣amo-re-vlo, c̣adga c̣ina,
daertmanerti moimadles,mat ertsaca ar ec̣q̇ina.
1529/1529
 /pridon šeǯda, /avtandilismaxaroblad gaekana,
 esden didi sixaruligaexarnes masca gana!
 c̣avida da c̣amouʒġva,moiq̇vana, mohq̇va tana,
damagra ircxvis mepisagan,šuki bnelad moevana.
1530/1530
 mepe adga, moegeba; q̇ma gardaxda, ra mivida;
 xelta hkonda xel-mandili,ṗirsa mita iparvida.
 mze ġrubelsa mohparvoda,kušdeboda, vardsa zrvida,
damagra missa švenebasara-mca vita dahparvida?!
1531/1531
 mepe ḳocnasa hlamoda,aġara cremlni sdenian;
 /avtandil perxta exvevis,šukni kve daupenian;
 ubrʒana: "adeg, nu ircxvi,šen zneni gamogčenian;
daratgan merčio, nu mercxvi,čemgan nuġara# grcxvenian!"
1532/1532
 moexvia, garduḳocnaman ṗirisa are-mare:
 "damivseo cecxli cxeli,magra c̣q̇ali are, mare;
 vin gišeri daaǯogada c̣amc̣ami arema-re,
dagvale, šegq̇ri, lomo, mzesa,tavi misḳe are, mare".
1533/1533
 mepe q̇elsa exveodamas lomsa da vita gmirsa,
 axlos uzis, eubnebis,aḳocebs da uč̣vreṭs ṗirsa;
 igi mze da xelmc̣ipobaasre mihxvda, vita ġirs-a.
damašinġaa lxini amo,ra gardixdis ḳaci č̣irsa.
1534/1534
 q̇ma mepesa moaxsenebs:"miḳvirs, sxvasa rad ras hbrʒaneb!
 rad ar ginda naxva mzisa,anu radġa agvianeb?
 miegebvi mxiaruli,saxlsa tkvensa moiq̇vaneb,
dašemoimos šukta mista,natlad gare moivaneb".
1535/1535
 /ṭarielsca moaxsena.šesxdes, kalsa miegebnes,
 mat samtave goliattamzisa perad ġac̣vni ġebnes,
 mihxvdes matsa sac̣adelsa,igi ṗoves, raca ʒebnes,
daxeli hxades xrmalta matta,ara cudad c̣elta ebnes.
1536/1536
 mepeman kals usalama,man šorit gardaxdomilman.
 dauq̇vna tvalni elvaman,mista ġac̣vtagan ḳrtomilman;
 gamoegeba, aḳocaḳubosa šigan ǯdomilman,
dadauc̣q̇o keba mepeman,tvit veras ver-mixdomilman#.
1537/1537
 eṭq̇vis: "mzeo, vita gako,natelo da dariano!
 šentvis xelni gonebaniara cudad ariano,
 mziano da mtvariano,eṭlad rao da riano,
datkven sač̣vreṭlad aġar mindit,ar vardno da ar iano".
1538/1538
 gaḳvirdes q̇ovlni mxedvelnimista elvata penasa;
 vit mzeman, daq̇vna mč̣vreṭeltatvalni natlisa čenasa;
 misgan damc̣varni miscniangulni č̣vreṭita lxenasa,
dasitca gamočndis, ikmodesǯarni munitḳe rbenasa.
1539/1539
 šina c̣avides q̇ovelni,šesxdes tavisa darebad,
 hkondes švidnive mnatobnimis mzisa dasadarebad,
 ar miixdomis# siṭurpe,ars matgan miumxvdarebad,
daadre mivides mepisasaxlad saq̇opad, arebad.
1540/1540
 ševides, naxes /tinatin,mč̣vreṭta mimcemi č̣irisa;
 sḳiṗṭrosan-gvirgvinosansahšvenoda cma ṗorpirisa,
 misrulta# ṗirsa šeadgaelva misisa ṗirisa;
daševida mepe indota,igi mze, msgavsi gmirisa.
1541/1541
 /ṭariel da colman mismankalsa mdablad usalames,
 moegeba#, aḳoces dasaubari daaames,
 igi saxli gaanatles,ar nateli šeaġames,
dabrol-badaxši gaaġac̣vesda gišeri ac̣amc̣ames.
1542/1542
 /tinatin zeda ac̣vivnaṭaxṭsa mepeta zetasa,
 /ṭariel utxra: "šen daǯe,sc̣adian brč̣esa brč̣etasa,
 dġes ṭaxṭi šeni šen gmartebsmeṭad q̇ovelta dġetasa,
dame lomi lomta dagisvagverdsa šen, mzesa mzetasa".
1543/1543
 ortave xeli mohḳidesda dasves ṭaxṭsa tavissa,
 gverdsa dausves /avtandil,survilsa moeḳla vissa;
 unaxavsa da naxulsasǯobs q̇ovlsa sanaxavissa,
danu eč̣v miǯnurta matebrtanuca tu ramins da vissa.
1544/1544
 kalsa šesc̣ba, gauḳvirda/avtandilis gverdsa ǯdoma,
 peri hḳrta da gaupicxaše da gamo gulman ḳrtoma.
 mepe eṭq̇vis: "švilo, čemgangakvs sircxvili tu ra zoma,
dabrʒenta utkvams siq̇varuli,bolod misi ar-c̣axdoma".
1545/1545
 ac̣, švilo, ġmertman tkven mogcesatas c̣el dġeta grʒeloba,
 sve-svianoba, didoba,ḳvla č̣irta garduxdeloba!
 ca-mca nu šegcvlis, mogxvdebistvit misebr šeucvleloba!
datkvenit xelita meġirsosmic̣ata šemomq̇reloba!"
1546/1546
 mart mepeman sṗata brʒana/avtandilis taq̇vaneba:
 "eseao mepe tkveni,asre ikmna ġmrtisa neba,
 dġes amas akvs ṭaxṭi čemi,me - sibere vita sneba,
dačemad sc̣orad hmsaxurebdit,daič̣iret čemi mcneba!"
1547/1547
 laškarni da didebulnidadrḳes, mdablad etaq̇vannes,
 moaxsenes: "mic̣ad vekmnnet,vinca mic̣ad migviq̇vannes,
 morčil-kmnilni dagvadidnes,určni mḳvdarta dagvagvannes,
damṭerta mḳlavni šeaʒunṭnes,gulni čvenni agulvannes".
1548/1548
 /ṭarielca utxra kebitimedisa gataveba;
 kalsa eṭq̇visa: "šemiq̇rixart,aġara gc̣vavs cecxlta deba,
 kmari šeni ʒmaa čemi,mc̣ads egreve šeni# deba,
daorgulta da šemciletatkventa me vkmna gaplideba".
61korc̣ili /avtandilisa da /tinatinisa arabta mepisagan
1549/1549
 mas dġe /avtandil ṗaṭronadzis da xelmc̣ipe zenia,
 mas tana mǯdomsa /ṭarielshšvenian sinazenia;
 nesṭanǯar# axlavs tinatins,vin mč̣vreṭta amazrzenia,
dahgavs, tu ca modrḳa kveq̇anad,šeq̇rilan otxni mzenia.
1550/1550
 daic̣q̇es mortma ṗurisalaškarta mis mesavsisa#,
 zroxa da cxvari daḳluliars umravlesi mxavsisa,
 šeikmna ʒġvnoba ʒġvenisa,matisa šesamsgavsisa,
damat q̇ovlta šuki anatobsṗirsa mzisa msgavsisa.
1551/1551
 iagundisa ǯamebiiq̇vis, lalisa č̣ikebi,
 ḳvla ucxoperta č̣urč̣eltasxdis ucxo-ucxo sikebi.
 mis korc̣ilisa makebiḳaci brʒentagan ikebi,
damč̣vreṭelo, gulsa eṭq̇odi:"nu aexsnebi, ik ebi!"
1552/1552
 muṭribni modges q̇ovelgnit,ismodis xma c̣inc̣ilisa;
 šeq̇rit ʒes gori okrosada badaxšisa tlilisa;
 msmeltatvis c̣q̇aro ġvinisaasgan dis, msgavsi milisa,
dabindit cisḳramdis sma iq̇o,gardaxda žami dilisa.
1553/1553
 ara darča usaboʒvroar ḳoč̣li da ar saṗq̇ari;
 modioda margaliṭimopanṭuli, monaq̇ari;
 gabeditda c̣asaġebladaṭlasi da okro mq̇ari.
dasam dġe iq̇o indot mepe/avtandilis vit maq̇ari.
1554/1554
 xvalisa mepe arabtaḳvla ṗurobs, ar ġapalia;
 /ṭariels utxra: "šeni mzesač̣vreṭlad saṭurpalia.
 mepe xar q̇ovlta mepetada ege dedopalia;
daxams, q̇ursa# gvegdossaq̇urad čven tkveni naṭerpalia.
1555/1555
 ac̣, mepeo, ar egebisčveni sxdoma tkvenad sc̣orad".
 saxelmc̣ipo saǯdomi dasxva daudga ṭaxṭi šorad.
 kvemot dasxna /avtandil dacoli misi matad sc̣orad.
daṗirvel ʒġeeni /ṭariastvismoiġian, idvis gorad.
1556/1556
 arabta mepe masṗinʒlobs,ikms oden aripobasa,
 zogǯer mat axlavs, zogǯer mat,ar ixmobs xelmc̣ipobasa,
 gascems da ukebs q̇velaiuxvoba-iepobasa,
da/pridon zis axlos /avtandils,čveuli tvit# mepobasa.
1557/1557
 mepesa kmriturt ṗaṭivihkonda indota kalisa,
 siq̇varuli da čukeba,vit siʒisa da sʒalisa;
 rome sʒġvna, ara egebistkma arca naatalisa, -
datvito sḳiṗṭra da ṗorpirida gvirgvinebi tvalisa.
1558/1558
 ḳvla uʒġvna ʒġveni ortave,msgavsi matisa bedisa,
 atasi tvali, našobiromanulisa dedisa,
 ḳvla margaliṭi atasi,mart vita ḳvercxi ṭredisa,
daatasi cxeni ṭaič̣i,sididit msgavsi kedisa.
1559/1559
 /pridons uʒġvna cxra ṭabaḳimargaliṭi tav-šedgmuli,
 cxra ṭaič̣i, ʒvirpasisa#unagrita šeḳazmuli.
 indot mepe taq̇vansa# scemslaġi, brʒeni, ar maxmuli,
damadli hḳadra pxizelurad,tuca iq̇o ġvino-smuli.
1560/1560
 ras vagrʒelebde? gardaxdesdġeni ertisa tvisani.
 tamašobdian, ar iq̇vnesq̇ola gaq̇rani smisani.
 /ṭariels sʒġvnian ucxonitvalni lalisa kvisani,
daat q̇ovlta matni elvanihparven mart vita mzisani.
1561/1561
 /ṭariel hgvandis vardsa daiq̇vis pipkisa movelad,
 /avtandil /rosṭans c̣inašegagzavna dasatxovelad,
 šestvala: "šeni siaxleḳma čemad lxinad q̇ovelad,
damṭerta akvs čemi samepo,vici mun šigan mʒovelad.
1562/1562
 ucebni mosrnis mcodneltacodnaman, xelovnebaman.
 več̣v, mogces tkvenca daġreǯačemman rasaca vnebaman;
 c̣avide, avi ar miq̇osme aka daq̇ovnebaman,
daadre ḳvla gnaxne morč̣mulni,inebos ġmrtisa nebaman".
1563/1563
 /rosṭevan hḳadra: "mepeo,rad xart rasaca ridita?
 raca giǯobdes, ikmodit#,gasč̣vreṭdit, gaicdidita,
 /avtandil tana c̣amogq̇ves,c̣adit laškrita didita,
datkventa mṭerta da orgultadahprec̣dit, da-ca-sč̣ridita".
1564/1564
 /avtandil utxra /ṭarielsese siṭq̇vebi orebi.
 man utxra: "agre# nu ubnob,šecev brolisa q̇orebi,
 axal šertulsa mtvaresa,mzeo, vit moešorebi?"
da/avtandil utxra: "magitašengan ar moviġorebi".
1565/1565
 ar dia ginda damagdo,c̣axvide čemad mzraxavad!
 "coli uq̇varso, gamc̣ira",iq̇o amixad msaxavad;
 me davrče šeni gaq̇rilitavisa mevaglaxavad?
daḳacsa moq̇vrisa gac̣irva,ax, mouxdebis, ax, avad!"
1566/1566
 /ṭariels ugavs sicilibrolisa vardta prkvevasa;
 ubrʒana: "viṭq̇vi ušenodšenisa upro me vasa;
 ratgan gc̣adian, c̣amomq̇ev,damc̣ameb nuras tnevasa".
da/avtandil brʒanebs laškartaq̇ovlgnit mis tana c̣vevasa.
1567/1567
 šeq̇arna sṗani /arabets,aġara xansa zmulia,
 ḳaci otxmoci atasi,q̇velai daḳazmulia.
 ḳacsa da cxensa emosaabǯari xvarazmulia.
daarabta mepe matitagaq̇rita navġel-č̣mulia.
1568/1568
 ertmanertisa gaq̇rilnikalni ornive, dobilni,
 ertmanertisa dad-picni,siṭq̇visa gamondobilni,
 mḳerdita mḳerdsa šeḳrulni,q̇elita gardač̣dobilni,
daṭirodes; matta mč̣vreṭeltagulni-mca esxnes c̣tobilni#.
1569/1569
 mtvare cisḳrisa varsḳvlavsara tana-šeesc̣orosa,
 ornive sc̣orad natoben,mohšordes, moešorosa;
 ara tu igi mohšordes,mart caman moašorosa,
damatad sač̣vreṭlad mč̣vreṭelmanxams, tavi ikedgorosa.
1570/1570
 mattave saxed, romelsaeseni daubadian,
 igive gahq̇ris, sišoreara tu nebit sc̣adian,
 vardsa sc̣ebven da aṗoben,ṭiran da cremlni časdian.
damatta gamq̇relta q̇oveltasicocxle ar ikadian.
1571/1571
 /nesṭan-dareǯan tkva: "neṭa-mcq̇ola ar šegemcnebodi#, -
 mzisa gamq̇reli gaq̇ritaac̣ asre ar davdnebodi#.
 ambavsa scnevdi, macnevdi,c̣ignita meubnebodi,
davita me šentvis damc̣var var,agrev šen čemtvis č̣nebodi#".
1572/1572
 /tinatin utxra: "he mzeo,šenta mč̣vreṭelta lxinebo,
 rad-mca gagc̣ire, tu vitagaq̇rasa movitminebo!
 ġmrtisagan dġeta txovisanacvlad siḳvdili vinebo,
daagremca mivi, razomsacremlsa me# davidinebo!"
1573/1573
 ḳvla aḳoces ertmanertsa,gaiq̇arnes igi kalni;
 kve damdgomman c̣amavalsaver mosc̣q̇vidna q̇ola tvalni;
 igi ič̣vreṭs uḳuġmave,edebodes amit alni.
darome mc̣addes, ver davc̣erenme siṭq̇vani naatalni.
1574/1574
 /rosṭan matita gaq̇ritaxeltagan upro xeldebis,
 atasǯer iṭq̇vis vaglaxsa,ar sultkma uertxeldebis,
 cxeli sdis c̣q̇aro cremlisa,mart vita kvabi cxeldebis;
da/ṭariel aris daġreǯit,pipki nasdebis, txeldebis.
1575/1575
 /ṭariels vardsa dauṭq̇ležsmepe xvevnit da ḳocebit;
 iṭq̇vis, tu: "tkveni siaxlemičs akamdisca ocebit;
 ratgan mogšordi, davrčebiṗaṭižta gaasocebit,
dašengan mogveca sicocxlešenganve davixocebit".
1576/1576
 /ṭariel šeǯda, mepisagamq̇reli, gamomsalame;
 srulad laškarta sdiodacremli, mindorta salame:
 "mze šen glamiso saomradda tavi šen mas alame".
daubrʒana: "tkventvis mṭiralsaq̇ol arad mičndes sala me!"
1577/1577
 gaemartnes da c̣avidesdia sṗita da bargita
 /ṭariel, /pridon, /avtandiltavita meṭad ḳargita,
 ḳaci otxmoci atasihq̇va cxenebita vargita,
damivlen samnive gulitaertmanertisa margita.
1578/1578
 sam tve vles, - ġmertman matebrisxva nura nu dahbadosa!
 moegebnian, mṭerobaveravin daikadosa!
 mindorsa šigan sadiladgardaxdes udiladosa,
davita hmartebda, ṗurobdes,ġvinosa smides, ar dosa.
62/ṭarielisagan indot mepis siḳvdilis cnoba
1579/1579
 kedsa zeda gardmoadgameṭad didi karavani,
 ḳacebi da saxedrebiertob iq̇o šaosani;
 garešemo moeḳvecnesuḳanamo dalalani;
damepe brʒanebs: "moasxito,čven davq̇ovnot aka xani".
1580/1580
 moasxnes igi vač̣arnida mati uxucesia;
 ubrʒana: "vin xart, šavitarad ṭani šegiglesia?"
 mat moaxsenes: "sit movalt,mun asre danac̣esia,
da/indoets /misrit mosrultagvivlia gza ugrʒesia".
1581/1581
 gaexarnes mat vač̣arta/indoetit momavloba,
 magra tavi umecar q̇ves,ara misces q̇ola grʒnoba;
 ucxourad eubnebis,mat vera kmnes mati cnoba,
daar esmoda indouri,arabulad q̇ves ubnoba.
1582/1582
 ubrʒanes: "gvitxart, vač̣arno,ambavi /indoetisa".
 mat hḳadres: "zecit mosrula/indoets risxva zecisa;
 didsa da c̣vrilsa q̇velasacremli sdis msgavsi c̣vetisa,
damas šigan mq̇opsa brʒensacacnoba akvs vita šetisa".
1583/1583
 tvit matve matsa ambavsauambobs, aris c̣q̇liani:
 "/parsadan, mepe indota,iq̇o xelmc̣ipe sviani,
 mas esva kali mnatobi,mzisaca upro mziani,
daḳbil-margaliṭi, ṭan-alva,ġac̣v-badaxš, q̇oran-tmiani.
1584/1584
 mas kalsa da amirbarsaertmanerti šeuq̇varda.
 amirbarman siʒe moḳla,xma mepesa dauvarda;
 igi kali ṗaṭaraimamidasa gaezarda,
dabukta misgan monakrolta/indoeti gardakarda.
1585/1585
 mamidai kaǯi iq̇o,grʒneuloba icis ḳarga,
 mit šemarta sašineli,mze xmeletsa dauḳarga;
 tvitca moḳvda ubeduri,mart sacocxlod arad varga;
daigi kali daiḳarga,alva morči sxvagan darga.
1586/1586
 cna amirbarman c̣avidalomi mis mzisa mʒebnelad,
 igica c̣axda, /indoetsgaxda mtvare da mze bnelad;
 ornive gadaiḳargnes,matiġa ṗovna ars ʒnelad;
damepeman brʒana: "he ġmerto,rad cecxlsa momideb nelad?"
1587/1587
 mepe gašmagda matisauġono-kmnili ʒebnisa;
 vad šeicvala /indoetsxma c̣inc̣ilisa, ebnisa;
 coṭasa xansa ga-ve-ʒlodeba saxmilta gznebisa,
daac̣ tvitca moḳvda, šeikmnabolo srvisa da ṭḳebnisa".
1588/1588
 ra vač̣arman ese siṭq̇vatkva, sakmeni gaaḳvladna,
 kalman didni daiḳivlna,picxla tavsa moixadna;
 /ṭarielca daizaxna,daparulni gaacxadna;
danargistagan nac̣vimariġvari adga, tovli gadna.
1589/1589
 momḳal, kalsa tav-šišvelsatu mze vita eurčosa!
 suli vardsa davamsgavse,tav-moxdili - q̇aq̇ačosa.
 tu brʒenica makebarimisi ixmobs virebr "čosa",
dahgavs, tu ṭq̇ubi margaliṭizis brolisa xarxačosa.
1590/1590
 kali sabralod mamasasṭirs, bulbulisa msgavsia,
 tma gaigliǯa, gaq̇ara,ġac̣vi cremlita avsia,
 vardi šekmnila zapranad,lali mart vita xavsia,
damzesa ġrubeli eparvis,amad nateli davsia.
1591/1591
 ixoč̣s da igleǯs, zaxilitṭirs siṭq̇va-xapi uare;
 sisxli da cremli tvaltagančamosdis gare uare:
 "movḳve, mamao, me šentvisšvili q̇ovelta uare,
davera gmsaxure asulman,verca ra šegaguare.
1592/1592
 čemtvis bnel-kmnilo mamao,natelo tvalta čemtao,
 čemta ra gacnevs ambavta,gulisa monacemtao!
 mzeo, radġa gakvs sinatle,radġa anatob temtao?
darad ar daikec, kveq̇anav,radġa hmartixar ze, mtao?"
1593/1593
 /ṭariel motkvams: "gamzrdelo,ha, ha, ra sakme msmenia!
 miḳvirs, tu mzeġa rad natobs,rad ara daučenia?!
 mze mohḳve q̇ovlta sul-dgmulta,sopeli aġar šenia,
daġmertsa mihmadle, šemindev,raca šen čemgan gc̣q̇enia".
1594/1594
 ḳvla ubrʒanebdes: "gviambetambavi danarčomia".
 mat moaxsenes: "ṗaṭrono,/indoets didi omia,
 mosula xaṭat laškari,kalaksa šemosdgomia,
da/ramaz ars vinme xelmc̣ipe,matad ṗaṭronad mǯdomia.
1595/1595
 "ǯert dedopali cocxal-a,mḳvdartagan upro mḳvdaria,
 ibrʒvis indota laškari,tuc imed-gardamc̣q̇daria,
 garet cixeni c̣auxvman,q̇velai gardamxdaria,
damzeno, tkven šukni mihpinet,hai, ra avi daria!
1596/1596
 muna mq̇opsa q̇velaḳasašeeḳera, čvenca, šavi;
 /ramazs c̣ina gamovedit,misrulad vtkvit čveni tavi.
 mepe čveni didi aris,mat ec̣ada misi zavi,
dagamogvišva, c̣amovedit,ara gviq̇o q̇ola avi".
1597/1597
 ra /ṭariels ese esma,meṭad picxlad aiq̇ara,
 eǯi sam dġe c̣asavaliertsa dġesa c̣aiara;
 droša misi aimarta,c̣ina ara aipara,
daac̣ naxet, tu goliatiguli vita amagara!
63/ṭarielisagan /indoets mislva da xaṭaelta damorčileba
1598/1598
 /indoets zeda c̣aadga,mun mta da didi kedia;
 ačnda laškari usaxo,esaḳvirvela, he, dia.
 /ṭariel brʒana: "moq̇meno,ac̣ tkvengan ra imedia?
daadre movicli imatgan,ġmerti da čemi bedia!
1599/1599
 ima laškarta unaxvanḳvla čemni xrmalta ḳvetani;
 ertxel šemebnes, davxocen,ševkmen abǯarta petani".
 /avtandil hḳadra: "rad undantkmani siṭq̇vata mʒletani?
damat vita mṭverta c̣avixvamt,mihxvden perxita cvetani".
1600/1600
 daeḳazmnes saomarad,gaamaq̇des, gačaukdes,
 cxenta šesxdes uḳetesta,saxedarni asubukdes,
 ertmanertsa aǯobines,mč̣vreṭeltagan ar gaukdes,
daigi kedi čaikroles,bukisagan upro bukdes.
1601/1601
 c̣in mavalni daraǯatamatta zeda gardeḳides;
 /ṭariasta gaakcivnes,miec̣ivnes, čamohq̇rides,
 moagebnes mxar-daḳrulni,mat c̣inaše moasxmides,
daaizidnes; "visni xarto?"- hḳitxes, xansa ar dazmides.
1602/1602
 mat moxsenes: "ṭurpao,čven - cudad daġorebulni,
 /ramazis xelmc̣ipisaniaka daraǯad rebulni".
 ubrʒana: "c̣adit, regvenno,tkven čvengan gapicxebulni,
daacnobet tkvensa ṗaṭronsa:"movlen gulita kebulni".
1603/1603
 utxarit: "brʒanebs /ṭariel,mepe laġi da ǯania,
 igi xelmc̣ipe maġali,mebrʒolta memaǯania:
 čemsa ambavsa gacneventkvennive daraǯania,
dašiši ver gixsnis siḳvdilsa,cudniġa daġreǯania!
1604/1604
 dia didta damaǯnebaušmagoman vit gaago!
 /indoetsa vit moadeg,šmagtaganca upro šmago?
 aha, movel igi cecxli,rome srulad amogdago,
daxrmali čemi molesulišens ṭanzeda davablago.
1605/1605
 ac̣ daemzade, moṗarvame šeni ara mc̣adian;
 šemebi, razmi daac̣q̇ev,ṗirvelve gamicxadian;
 ṗir-bozo, čemi morevnara dia dagikadian?!
dame čabalaxad gaxmareb,raca gimuzaradian".
1606/1606
 daraǯani c̣avides daertmanertsa miusc̣robdes.
 /ramazs hḳadres q̇velaḳai,damalvasa vera stmobdes:
 "movidao indot mepe,laškarnica ḳargni hq̇mobdes,
davinca vita gardexvec̣os,igi erti orta sǯobdes!"
1607/1607
 indota droša /ṭarielsakvs da alami ubia,
 droša arabta mepisamas tana šenaṭq̇ubia;
 arabta icis q̇velaman,mati abǯari šubia;
da/pridon - mze moq̇me, romelmanšekmna sisxlisa gubia.
1608/1608
 coṭai c̣avles, gamočndesxutasni cxenosanani;
 šeṭevebasa hlamodesq̇mani arabta tanani;
 /ṭariel eṭq̇vis: "nu ikmto",misca siṭq̇visa nanani;
damovides, ačnda uabǯrod,arca tu hkondes danani.
1609/1609
 cxenis perxta moexvia,muxl-moq̇rili šeexvec̣a,
 moaxsena: " šemibrale,missa ʒalsa, vinca gxvec̣a!
 nu damarčen, nu macocxlebda c̣amiġon mḳvdari me, c̣a-!
daguli tkveni sasaḳutrobedman asre damilec̣a.
1610/1610
 daiḳargenit, c̣axvedittkven, c̣elni meatenia,
 gaxdes mprinvelni umepod,arc̣ivsa mosṭq̇des prtenia;
 amad ševmarten sakmeničemni saḳamatenia,
daadre gamiṭq̇da sopeli,mart vita ḳabatenia.
1611/1611
 viaǯi, momḳal me xolme,q̇velai čemi bralia;
 merme xutasi vazirimq̇avs akat c̣auvalia,
 tavebi dasč̣er, adinesisxli, mart vita ġvaria,
dasṗa ubraloa, nu dahxoc,vṭir amad gul-mduġaria".
1612/1612
 q̇ovlta misces zenaari,miuq̇arnes muxlni c̣ina:
 "nu dagvxoco, missa ʒalsa,vinca agre dagarčina!"
 /ṭariel dgas daq̇munvebit,/ramaz c̣ina moepina.
daġmerti alxens monanulta,ar šeundobs ḳaci vina!
1613/1613
 ḳaci cremlita šeindobs,tu codva mis tanac arsa.
 vit ninevelni, isxemdestavsa mṭversa da nacarsa,
 amit daexsnes risxvasa,zecit mosrulsa nacarsa.
dac̣aġmave c̣agrexs sopeliḳvla misgan uḳunacarsa.
1614/1614
 brʒenta vinme mosc̣avlemansaḳitxavi ese vṗovne:
 "eseao mamacisameṭis-meṭi sigulovne:
 odes mṭersa moerio,nuġar mohḳlav, daiq̇ovne;
dagindes sruli mamacoba,ese siṭq̇va daixsovne".
1615/1615
 /ṭariel moṭḳba, ġmrtisavemsgavsad ig c̣aġmartulia:
 "aġar dagxoco", ubrʒana, -ʒleuli šišman tu lia, -
 c̣aġmave c̣agrexs sakmesa,raca uḳuġma stulia;
da"nakmari mrudi q̇velaiac̣ čemgan gamartulia".
1616/1616
 taq̇vanis-sces da daloces,q̇ovlta xma ertad ieres,
 ġmertsa šehvedres zaxilit,sve mati gaaʒlieres,
 tavebi daxsnes siḳvdilsa,sicocxle amit mieres.
da/ṭarias xrmalni ver gaʒġes,ǯert xorci moimšieres.
1617/1617
 /ṭarias naxvad mosrulimuštari axlos mč̣vreṭia;
 risxvisa cecxli /ṭarielssiṭḳbota daušreṭia;
 movides, naxes: /ramazislaškari ʒlivġa eṭia;
da/indoets zecit sinatlečadga, mart vita sveṭia.
1618/1618
 erti ḳaci maxarobladmat laškarta miuvida:
 "ar dagxocso, šegic̣q̇alna",- q̇velaḳai dalocvida;
 buḳsa hḳres da ixarebdes,q̇vela amas mozraxvida:
da"movidao igi moq̇me,rome erti bevrsa srvida".
1619/1619
 moegebnian /ṭariels,šori-šor usalamian;
 šiganta droša indotamatad cnes, ialamian.
 ver gamoendvnes indoni,tkves, tu: "ġalaṭsa lamian", -
daar moelodes /ṭariels,mit cremli dailamian.
1620/1620
 /ṭariel midga, uq̇ivla:"me movel, mepe tkvenio,
 tana mq̇avs čemi mnatobi,ṗiri elvata mpenio,
 čven mogvca maġlit maġalmanc̣q̇aloba misi zenio,
dagamodit, tkveni sišorears čemgan moutmenio".
1621/1621
 mašin icnes /ṭariel,matgan mi da mo srbania,
 srulad natlita aivsozġude da banis-bania;
 xma-maġlad xmobdes, izaxdes:"mogvšordes salmobania,
daakamdis risxva-maġalmanac̣ mogvcna c̣q̇alobania".
1622/1622
 ḳarni gaaxvnes, gamočndes,moixvnes mat ḳliṭenia;
 ertob plasita mosilniumzerdes mun mč̣vreṭenia;
 ṭiran ornive kal-q̇mani,vardisa baġsa ṭenia,
dazaxilit tavsa icemdes,q̇ornis prta brolsa sṭenia.
1623/1623
 vita gamzrdelsa hmartebda,gazrdili agre xelia;
 rome sdis cremli tvaltagan,cecxltagan upro cxelia;
 tavsa icemdes, izaxdes,ṭirs meṭad gul-picxelia.
dagišrisa ṭevrsa mohpocxdabrolisa sapocxelia.
1624/1624
 ra naxna xasni, vazirniplasita damosilnia,
 ḳvla daizaxna /ṭarieluprosni danaḳivlnia;
 sisxli da cremli tvaltagansdis da mic̣q̇obit milnia.
damovides, q̇elsa moeč̣dvnes,vita ʒmani da švilnia.
1625/1625
 didebulni moexvivnes,mouzrunves mat col-kmarta;
 kali dabnda, mamisatvisṭirilica ver šemarta,
 vardsa rṭoni čamoscvivdes,ze veravin c̣amomarta,
damuna ḳacta ver hnaxvidigacinebit moġimarta.
1626/1626
 dedopali gamoč̣rilimovidoda matad naxvad,
 ubrʒanebda: "rad vin sṭirto,- ese hkonda c̣q̇roma-zraxvad, -
 ġmertman risxva mokciac̣q̇alobisa gamosaxvad,
dagvmartebs, rome madli mivscet,aġara gvcals glova-axvad".
1627/1627
 /ṭariel zeda moič̣domxurvalta cremlta mdenelman;
 iṭq̇vis, tu: "cecxli damevsocxeli, ac̣ damc̣va me nelman;
 dadumdi, suli daiġečemgan amisman msmenelman,
datkveni sicocxle malxinaġmertman, obolta mlxenelman".
1628/1628
 kalman dedasa šesṭirna:"hai me, ra vkmna, dedao!
 c̣itel-q̇vitlita dagagde,ac̣ šaosansa gxedao,
 mamaman ṭaxṭi dacala,aġarsada zis zedao!"
dadedaman cremlni mosc̣urna:"nu sṭir, dadumdi, bed-ao".
1629/1629
 gardauḳocna ṗiri dabageta vardi txelebi,
 vardsa dauṭq̇ležs bagita,gaxda alvisa mtxelebi,
 /nesṭanǯars eṭq̇vis: "radġa vtkvatsiṭq̇vebi bedit xelebi?
dačven q̇ovlta gvmartebs neṭarʒiatasi, ar ertxelebi".
1630/1630
 ra gardaxda mcire xani,žami ikmna gardasrulad,
 didebulni etaq̇vannes,ertobilni adges srulad;
 igi mzeni miegebnes,moexvivnes gulis-gulad.
daaḳoces da moiḳitxestavis-tavis, tviteulad.
1631/1631
 /avtandil da /pridon hḳadresdedopalsa mimṭḳivneba;
 /ṭariel tkva: "dedopalo,gč̣irs amati ara-mcneba,
 esenia mxsnelni čvenni,ac̣ ara gvcals grʒlad ubneba,
daamatgan gvakvs čven ortavesicocxlisa moṗovneba".
1632/1632
 adges da kalaks ševides,tvit gardaxdes srasa matsa;
 ertsa brʒanebs dedopali,mart siṭq̇vasa vitam atsa:
 "ġmertman mosrna mṭerni čvenni,ver dagvcemen q̇ol šamatsa,
daamad ševikm sixarulsamart gulisa saḳamatsa".
1633/1633
 ubrʒana: "glova gaxsenit,kos-c̣inc̣ilasa hḳarito,
 didi zatki da zeimigavides čvenit ḳarito;
 naxlebi tkveni okrosasarṭq̇lita moiḳarito,
daicinodit da imġerdit,nu cremli ac̣anc̣ḳarito".
64korc̣ili /ṭarielisa da /nesṭan-dareǯanisa
1634/1634
 dedopalman mat col-kmartatvito xeli dauč̣ira,
 zeda ṭaxṭsa mepisasaertgan dasxma gauṗira,
 moišorva ḳaešani,guli mdedri akviṭḳira,
daglova cvala sixarulad,aġaravin aaṭira.
1635/1635
 dedopalman šeimosa,šavi ʒaʒa aixada,
 didebulta šesamosimxiaruli daumzada,
 q̇velaḳai damosa dasaboʒvari udiada,
dabrʒana: "č̣iri davivic̣q̇ot,ratgan lxini dagvebada".
1636/1636
 ṭaxṭsa zeda ertgan msxdomni/ṭariel da coli misi
 ertmanertsa šehperobdes,kali q̇misa šesaṭq̇visi;
 goneba da anu enagamotkmida vita visi!
davinmca hgvanda xorcielisopels švili adamisi!
1637/1637
 /ṭariels da colsa missamihxvda mati sac̣adeli -
 švidi ṭaxṭi saxelmc̣ipo,sašvebeli gaucdeli.
 mat ṗaṭižta daavic̣q̇ebslxini ese ac̣indeli,
daq̇ola lxinta ver iamebsḳaci č̣irta garduxdeli.
1638/1638
 tvit ornive ertgan msxdomnihnaxnet, mzeca vera sǯobdes;
 buḳsa hḳres da meped dasves,kosni xmata daaṭḳbobdes;
 misca ḳliṭe sač̣urč̣leta,tavta matta miandobdes.
da"eseao mepe čveni", -izaxdian, amas xmobdes.
1639/1639
 /avtandil da /pridonistvisorni ṭaxṭni daamzadnes,
 zeda dasxdes xelmc̣ipurad,didebani udiadnes;
 ġmrtman sxvani xorcielnimatebrniġa rad dabadnes!
daambobdian č̣irta matta,q̇velaḳasa gaucxadnes.
1640/1640
 sma, ṗuroba, gaxarebakmnes, ǯalabi gaadides;
 vitarica korc̣ilobaxams, egetsa gardixdides.
 mat otxtave tavis-tavisʒġvensa sc̣orad miartmides,
daglaxaḳtatvis saboʒvarsasač̣urč̣lesa ertgan hq̇rides.
1641/1641
 dedopalman egre brʒana:"obol-kvrivni moasxenit,
 q̇velaḳai daamdidret,saboʒvrita aavsenit";
 tvit uboʒa usazomo,rom ar itkmis ḳacta enit:
da"uloceto dġegrʒeloba,ese ġmertsa šehvedrenit".
1642/1642
 /ṭariel tkva: "dedopalo,gḳadreb ertsa mosaxsensa:
 šeic̣q̇ale /ramaz mepe,miavale ġmertsa šensa!
 vnaxe, meṭad šemebralnes,šeušinda xrmalsa čvensa.
daġmerti alxens monanulsa,moctomilsa, creml-nadensa".
1643/1643
 dedopalman lmobierad"ševundobo", ese brʒana;
 moiq̇vana /ramaz mepe,xelmc̣ipeta ataq̇vana;
 q̇ovlit ḳerʒo momġeraltaxmebi gaetanistana, -
dač̣irta matgan gardaxdiltaese lxini šeagvana.
1644/1644
 okro, tvali, margaliṭi,švenieri sanaxavad,
 q̇ovlgan idvis vita gori,modis velta mosarc̣q̇avad;
 visca sc̣addis, alapobdis,c̣aiġian uḳitxavad,
damandaṭuri arvis scvidis,bolos vin ǯdis, anu tavad.
1645/1645
 /avtandil da /pridonistasṗata eṭq̇vis mepe didi:
 "sṭumarni xart, šoebisasircxvili da nu gakvs ridi!"
 tvitos ḳacsa tvito ǯorimargaliṭi anaḳidi -
daese misca saboʒvari,sxvas q̇velasa ver davstvlidi.
1646/1646
 /avtandil da /pridonistvissaboʒvarsa vin dastvalavs!
 ver gamotkvams simravlesaena, amad tavsa ḳrʒalavs!
 raca edva, uḳetessadedopali ar dahmalavs,
damat uxmobda mxsnelad matad,ṭḳbilad uč̣vreṭs, ara hlalavs.
1647/1647
 srulni indoni /avtandilsda /pridons mc̣ed xadodian:
 "tkvengan gvč̣irs ḳargi q̇velai",- mart amas moiṭq̇odian,
 vita ṗaṭronsa sč̣vreṭdian,rac sc̣addis, mas ikmodian,
dasadarbazeblad# niadagmat c̣ina movidodian.
1648/1648
 /ṭariel /ramaz mepesauboʒa saboʒvaria
 ubrʒana: "xarḳsa mogvcemdi,mart vita šeni gvaria".
 man taq̇vanis-sca, ṗirsa kvemic̣amdis damdebaria,
dac̣avida misi mlocveli,ar omta momḳvexaria
1649/1649
 indot mepe ubrʒanebda/asmats, missa šeḳvdomilsa:
 "raca šen hkmen, ar ukmniaar gamzrdelsa, arca zrdilsa;
 ac̣ /indoets sameposamešvidesa, - ertsa c̣ilsa, -
dazeda dagsvam; šeni iq̇os,gvmsaxurebdi ṭḳbili ṭḳbilsa.
1650/1650
 vinca gc̣addes, kmrad šeirte,sameposa eṗaṭrone;
 munidaġma gvmsasurebdi,tavi šeni dagvamone!"
 /asmat perxni garduḳocna:"šengan-ao čemi ġone,
damonobisa uḳetesiramc višovne, ramc vikone?"
1651/1651
 moxsena: "xelmc̣ipeo,viḳadreb da nu gasc̣q̇rebi:
 tu xmeleti srulad mkondes,verca mašin gageq̇rebi,
 me meq̇opa šuki tkveni,var mzis eṭlta šenasc̣rebi,
daver gavsc̣irav čemgan zrdilsa,arca sxvagan viarebi".
1652/1652
 ḳvlaca ubrʒana /ṭariel:"ḳmars šeni č̣irt naxulebi,
 gvaxsovan šenni čvenzedatvalni creml-napaxulebi;
 sǯobs, moismino natkvami,hkmna čemgan gazraxulebi,
daboroṭi scvalo ḳetilad,gq̇ven sṗani xrmal-maxulebi".
1653/1653
 dahmorčilda, moaxsena:"č̣irta žami ertxelia".
 moiq̇vanes ḳargi moq̇me,gonieri, ar xelia;
 /asmat misces, miuʒġvebis,dauč̣ira saxelia,
daigi ḳaci gaadides,akvs mepobis saxelia.
1654/1654
 ertgan samtave ʒmobiltadaq̇vnes coṭani dġenia;
 tamašobdian, usaxomiudiodis ʒġvenia:
 ra margaliṭi ġaribi,ra uḳetesi cxenia!
damagra /avtandils survilmandaġreǯa daačenia.
1655/1655
 /ṭariel cna, ama q̇masacolisatvis moesurva.
 ubrʒanebda: "guli šeni,ganaġamca momemdurva;
 ac̣ vaglax me, č̣iri šenigonebaman švidit urva,
damogšordebi, sac̣utromanlxini asre# damišurva".
1656/1656
 ḳvla /pridonca daetxova:"c̣avideo saxlsa čemsa,
 zedas-zeda davsṭḳebnidedarbazsa da ama temsa;
 samsaxursa mibrʒanebdi,uxucesi vita mrc̣emsa,
datkventvis asre momsurdebis,c̣q̇arosatvis vit iremsa".
1657/1657
 masca uboʒa parmani:"c̣a, saxli moiareo,
 me nu gamc̣irav, mnaxevdi#,adre mobrundi gareo".
 /avtandils utxra: "ušenodra-mcaġa gavixareo?
daratgan isc̣rapi, nu gagva.migelis lomsa mtvareo!"
1658/1658
 /rosṭanistvis c̣aaṭanaʒġvnad ṭurpebi ǯubačebi,
 ḳvla č̣urč̣eli tvalta tlilta,ar ḳovzebi, ar čamčebi:
 "čem magier miuṭane,c̣ao, nuras meurčebi".
da/avtandil tkva: "ara vici,me ušenod vit davrčebi!"
1659/1659
 kalsa kalman gaugzavnaq̇abača da erti ride,
 rome čacma-daburvasavin-mc ġirs iq̇o matgan ḳide!
 erti tvali - c̣amġebelsa,vera tkvas, tu: "cudad vzide", -
daġame mzeebr gaanatlis,čndis, sadaca šehxedvide.
1660/1660
 /avtandil šeǯda, c̣avida,/ṭarias gaesalama;
 igi ornive gaq̇risadac̣vna cecxlisa alama;
 srulad indoni misṭiran,cremlman mindori dalama;
da/avtandil iṭq̇vis: "momḳlaosoplisa me samsalama".
1661/1661
 ertgan /pridon da /avtandiliarnes dġeni mcireni;
 gzaman gaq̇arna, c̣avidestavis-tav anaṭireni;
 ḳargad mouxdes mat matnisakmeni danaṗireni;
da/avtandil mixda /arabets,naxna ar cudni č̣ireni.
1662/1662
 gamoegebnes arabni,samepo daašvena man;
 naxa mze misi, mihridamista survilta c̣q̇enaman;
 mas tana ṭaxṭsa da-ve-ǯda,alxina mč̣vreṭta lxenaman,
dagaaxelmc̣ipa gvirgvinizecit mosrulman zenaman.
1663/1663
 mat samtave xelmc̣ipetaertmanerti ara sʒuldes,
 ertmanertsa hnaxvidian,sac̣adelni gausruldes,
 brʒanebisa šemcilenimatta xrmalta da-ve-c̣q̇luldes,
damoimaṭnes sameponi,gaxelmc̣ipdes, gamorč̣muldes.
1664/1664
 q̇ovlta sc̣orad c̣q̇alobasavita tovlsa moatovdes,
 obol-kvrivni daamdidrnesda glaxaḳni ar itxovdes,
 avta mkmnelni daašinnes,ḳravni cxvarta# vera sc̣ovdes#,
dašigan matta sabrʒanistatxa da mgeli ertgan sʒovdes.
1665/1665
 gasrulda mati ambavivita sizmari ġamisa.
 gardaxdes, gavles sopeli,- naxet simuxtle žamisa!-
 vis grʒlad hgonia, mistviscaaris ertisa c̣amisa.
davc̣er vinme mesxi melekseme /rustvelisad amisa.
1666/1666
 kartvelta ġmrtisa /davitis,vis mze msaxurebs sareblad,
 ese ambavi gavlekseme matad mosaxmareblad,
 vin aris aġmosavletitdasavlets zarta mareblad,
daorgulta matta damc̣velad,ertgulta gamaxareblad.
1667/1667
 /davitis kmnani vita vtkvnesičalxe-sixapetani!
 ese ambavni ucxoni,ucxota xelmc̣ipetani,
 ṗirvel zneni da sakmeni,kebani mat mepetani,
davṗoven da leksad gardavtkven,amita vilaq̇petani.
1668/1668
 ese aseti sopeli,arvisgan misandobeli,
 c̣amia ḳacta tvalisada c̣amc̣amisa msc̣robeli!
 rasa vin eʒebt, ras akmnevt?bedia maq̇ivnebeli,
davis ar šeucvlis, ḳargia,orisav iq̇os mxlebeli.
1669/1669
 /amiran /dareǯanis ʒe/moses ukia /xonelsa,
 /abdul-mesia - /šavtelsa,leksi mas ukes romelsa,
 /dilarget - /sargis tmogvelsa,mas ena-daušromelsa,
da/ṭariel - missa /rustvelsa,mistvis creml-šeušromelsa.

Copyright Jost Gippert Frankfurt a/M 2.3.1999. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.