ARMAZI
Text collection: SC 
Svanuri Enis Kresṭomatia

Chrestomathy of the Svan Language


On the basis of the edition by
A. Šaniʒe / M. Kaldani,
Svanuri enis kresṭomatia.
Ṭeksṭebi šeḳribes A. Šaniʒem, M. Kaldanma da Z. Č̣umburiʒem,
Tbilisi 1978

entered by J. Gippert,
Berlin 1988;
Upper Bal texts corrected and proofread
by I. Č̣anṭlaʒe and Jost Gippert,
Tbilisi 2000 / Frankfurt a/M 2002;
Lower Bal, Lashkh and Lentekh texts corrected and proofread
under the supervision of Ṭariel Puṭḳaraʒe,
Dialectological Research Institute,
Aḳaḳi C̣ereteli University,
Kutaisi 2002;
ARMAZI version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 28.8.2000 / 16.9.2002

Text: 1 
Page of edition: 7 
Line of edition: 1 
1. ბალსზემოური კილო
Line of edition: 2 
ა) ზნე - ჩვეულებანიLine of edition: 3 
1. ზორა̈კ


Line of edition: 4       ზორა̈კ ნა̈ჲ გარ ნა̄რ, ტიტიშე̄რას, ეშდარა̄მ მეზგა. მუჟღვერ აშხვ მიშლადა̈ღ
Line of edition: 5    
ხერასშვ ჲორი ხოშა ფიკვ ნა̄რ ლეჲსენი. სგვებნა̄ვ ზედა̈შს ფუკვა̈რს ჟი ხვა̈მზჷრიდ
Line of edition: 6    
ელს ეჩქანღო ჩუ ხვა̈ჲსენიდ. ლეჰრა̈ყის ჟი ხვაზვრიდ ჩუ მუჩვემ მეზგ'
Line of edition: 7    
ა̄ჰრა̈ყი. მეზგახა̈ნქა თვით სემი მა̄რე ხვიშდ მე̄ზი. ლა̈ჲსა̈̄ლს ჩუ ხვაშდბუნედ, ეჩქას
Line of edition: 8    
ღვესე̄მი კუბდა̄რა̈რს ხვანყა̈̄ლიდ ეჩნოვშ ჩუ ხვინცელა̈̄ლდ, ჰარყი მჷთრე ჰარა̈ყს
Line of edition: 9    
ხუთრედ. ეჩქანღო ლა̈ჲსა̈̄ლს ჩუ ხვა̈ჲსურედ სგა ხვაგემდ კარდალთე̄'სგა, ადო
Line of edition: 10    
იშგან ცხვადვა̈რთე დეშ ხასკდახ ამზუმა̈̄ში ფუკვა̈რ. ლეღვ იჯბი, ეჩი̄ზუმხა̈ნს ჰარყი
Line of edition: 11    
მჷთრა ჰარა̈ყს ითრეხ, ზურალა̈̄რ ლემზირს ანყეხ. ლეღვ ჩუ იჯა̈ბ, ეჩქას ზარვლა̈რ
Line of edition: 12    
ქა იკედხ ლალა̈ღვ ტაბგა̈რთექა ლილეღვს ხაშდბახ. წჷდჲა̈რ მარა̈ნხა̈ნქა ქა
Line of edition: 13    
ჴიდეხ დორჲარშვ ჰარა̈ყს ქა ხაჰვდიხ ხოშა̈̄ლს ჟი ლემზჷრიდ. ხოშა̈̄ლს ერხის
Line of edition: 14    
სტამა̄ნა̈რ ხუღვეხ ერხის -- ლემზჷრა̈რ. ქა ხეგნიხ ლა̈მზჷრს ლაჴვრაქა ამჟი̄ნ
Line of edition: 15    
ხემზირხ: "ო̄, დიდება̄ ღმერთს, დიდა̈ბჷნქა მა̄მგვეშ იშდი. დიდა̈ბუ აჯჴედა ელ ლენჯა̈̄რა̈შს.
Line of edition: 16    
ალ ლენჯა̈̄რა̈შ მა̈ლდია̈ნ, სი ლა̄ხეშდ ნიშგვეჲ ხოშა̄მ ხოხვრა̄მ მეცხა̈მს
Line of edition: 17    
მა̈ლდია̈ნ ელ ლენჯა̈̄რა̈შ! იმვა̈̄ჲ ისგუ ჰერ 'ა̄ნა̈̄ც, სი ლა̄ხეშდ ნიშგვეჲ ხოშა̄მ ხოხვრა̄მ,
Line of edition: 18    
მა̈ლდია̈ნ! თანღა̈შ ა̈გი̄ ნე̄სგა, მა̈ლდია̈ნ! ცხეკიშ ველი ნე̄სგა, ქორა̈შ
Line of edition: 19    
ქა̈̄მი ნე̄სგა, მა̈ლდია̈ნ! მა̈დილი ჟახე ჯე̄რი! ისგუ ჰელ ბჷლა̈ჲ ათქა̄ბვინ ნიშგვეჲ
Line of edition: 20    
და̈ბს ლა̄რა! ჩია̈̄გ სი ლა̈ნჴერ ლერსგვან ფოყხა̈ნ გზა̈̄ვს მა̈დილშვ გვეში სი მა̈ლდია̈ნ!
Line of edition: 21    
სი ჯეჴჷრა̈̄ლდ ნებიე̄რ ფუკვარშვ, ზედაშშვ სეფსკვერშვ, მა̈ლდია̈ნ ახსიპვინ
Line of edition: 22    
აშ სგვებდ ლერსგვანთე ნიშგვეჲ გვეშ, სი მა̈ლდია̈ნ! ამახვ ანქაბვინ, მა̈ლდია̈ნ!
Line of edition: 23    
ნიშგვეჲ ხოლა̄მ სი ლა̄ხეჭმ ისგვა მეხშვ ცხუვშ. ხოლ' ა̄ნქა̄ბვინ, ხოჩა გარ
Line of edition: 24    
ლანსტა̈̄რვინ, სი მა̈ლდია̈ნ მა̈დილშვ გვეში ჯე̄რა!"

Line of edition: 25       
ეჩქანღო ჟი ისპუნიხ ლერსგვანთე, სტამა̄ნხა̈ნქა მა̄დხვა̈ჲ ჰარა̈ყს ხა̈ბდეხ ლემასგვთე̄'სგა
Line of edition: 26    
ეჩქანღო ქა ხაჰვდიხ წჷდჲა̈რს. ლემზჷრა̈რს მერბიე̄ლას ხა̈ტხეხ.
Line of edition: 27    
მელღვა ლილეღვს 'ა̄ზგჷრეხ, ეჩქას ხოშა-ხოხვრა̄მშვ ჩუ ხვისგვრიდ. ზურალა̈̄რ
Line of edition: 28    
მე̄რმა ფოყხა̈ნ ისგვრიხ. ჩუ ხვიგა̈̄ლიდ ტაბგა̈რს. ზურალა̈̄რ დიჲა̈რს ნაჰვდა̈̄ლიხ,
Line of edition: 29    
მელღვა ლეღვს ნიდე̄სგიხ, მარე ეჩზუმ ლაგფა̈რ ხეფსიხ, ერე ეშხუ ლაგა̈ფ მა̄რა
Line of edition: 30    
სამ ლადა̈ღ ქა ხა̄რ. წჷდჲა̈რ ჰარა̈ყს ხა̈ჭმინა̄ლვნეხ. შომვა̈̄ჲ ლიდჲარა̄ლე დვრევ
Line of edition: 31    
ჴედნ', ე̄ჩქას ხოშა ყჷლე: "ჰე̄, ხი̄და̈რ! ათხე ისგვეჲ ნა̈შდვები ხოჩა, 'ელნეკვდ
Line of edition: 32    
ტაბგა̈რს!" ეჩქას ჟი ხვიბნედ ლიდჲარა̈̄ლს. მა̄დხვა̈ჲს ჩუ ხვიდჲარა̈̄ლდ, ეჩქას წჷდჲა̈რ
Line of edition: 33    
კათხა̈რს აჰვდა̈̄ლიხ, ჟი ხვა̈მზჷრა̈̄ლიდ ჩუ ხუთრედ. მე̄სმა̄მ კათხჟი̄ნ ჯგჷრა̈̄გი
Line of edition: 34    
კათხს ხვა̈ჭმინედ ლიჴვა̈̄მჲე̄ლ ნა̄რ. ალ კათხა̈რ, ხაკუხ ერე ნათხუმშვ ჲედ ნატხანშვ
Line of edition: 35    
გვეში ლესვხ. ალ ლაჴვა̈̄მჲა̄ლ ქა ისრულ', ე̄ჩქას ჩა̄რი̄ნგ ხეჭმენი. ალა ქა
Page of edition: 8  Line of edition: 1    
იზგჷრ' ე̄ჩქას -- სა̈რვა̈ში. სა̈რვა̈ში ლამზჷრა̈̄ლ ლი თვით ჲარვ მა̄რაჟი̄ნ. ალ ლა̈მზჷრა̈̄ლ
Line of edition: 2    
კაჩუშ ლეთრე ლი. მე̄სმე ლამზჷრა̈̄ლ სა̈რვა̈ში სა̈ყიჲა̄ნა კათხ ლი. ა̈ლჲა̈რ მა̈გ
Line of edition: 3    
ლჷჴმა̈შ ჰარაყშვ ლი წეს ეჩქანღო სერ იბნი ტოლუბაშობ. ესვა̈̄ჲ მო̄დ ხაკუჩ, ა̈გითე
Line of edition: 4    
ღჷრი ესვა̈̄ჲ -- ა̄დუ, ეჯჲა̈რ უშხვა̄რ ხემქარა̈̄ლხ. ჯვინალდ ტოლიბაშობ მა̄მ ნემთქვა̄ნ.
Line of edition: 5    
სა̈ხსიგლა̈რს ქა ხუთრად, ეჩქანღო იმვა̈̄ჲჟი ჲა̈ს ხეკვა̈დ, ეჩჟი̄ნ გარ ჲჷთრა
Line of edition: 6    
მა̈გ. ათხე ტოლიბაშობისგა ჟი ხეცლენი მა̈გ. ალ ზორა̈კ ნა̈ჲ დო̄სგუნღო ნა̄რ ჟი
Line of edition: 7    
ლუღვლა̈ჲე. ამი მიზეზ ლჷმარე̄ლი ჯვინელ უშხვა̄რ ნესგა̈̄ ბა̈კა̄რობ. ნა̈ჲ სამხუბ
Line of edition: 8    
თამა̈ნიშა ღვაჟა̈რ ხვა̈ბკე̄ნად უშხვა̄რ მასა̈რდ ფათრა̈კ ნა̄რა. ძაღუშე̄რ ლა̈ზგას
Line of edition: 9    
ლჷმღე̄შგა̈̄ლხვიშდ, აშვხა̈ნ ნა̈ი მე̄რმახა̈ნ მინ. თამა̈ნიშა ღვაჟა̈რ 'ანცა̄დახ ძაღუშე̄რ
Line of edition: 10    
მურყვამთეჟი̄ნ ეჩხა̈ნქა ლოხბინახ ლითოფ. ნიშგვეჲ ღვაჟა̈რ მინე მურყვამ
Line of edition: 11    
ოთანთეჟი̄ნ ათცა̄დახ ეჩხა̈ნქა 'ოხვშდენახ თამა̈ნიშა. ეჩქანღო თაკვა̈რ ოთხვიახ
Line of edition: 12    
ნიშგვეჲს მურყვმა̈ ლაგვბანდა̈̄რთეჟი̄ნ ლა̄ზა̈რ 'ოთგორვახ. ჟიბე პილი შდურჟი̄ნ
Line of edition: 13    
გიე გარ ა̈მსედე̄ლი. ჟიბე პილი ლაგვბანდა̄ჲ 'ოთგორვ', ე̄ჩქას თა̈კვ ოთბა
Line of edition: 14    
ეჯნოვშ ლიჴედ ლოხვბინა ჩუ, მარე ისგთეჩუ̄ნ მეჴდე გარ ლჷმა̈̄რ, ეჩქას თა̈კვ
Line of edition: 15    
სგ'ა̄თცხატა ბა̈ჩა̈რს გიე ჟი ხა̈წბე̄ნ' ა̄მჟი̄ნ. ეზარ ხა̈ნუნღო ნიშგვეჲ ღვაჟა̈რს
Line of edition: 16    
'ოხღულჲახ ზორა̈კი ლიჩვემ ელჲა̈ ჟახაჟი̄ნ ამ ჩიქქა თა̈კვი 'ა̈მფეშვდე̄ლი. ეჩქანღო
Line of edition: 17    
ნაგა̈დ ნა̈ჲ ალ ზორა̈კ ჩი ზავისგა.


Line of edition: 18 
ლენჯა̈̄რNext partThis text is part of the TITUS edition of Svan Chrestomathy.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.1.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.