TITUS
Flavius Iosephus, Antiquitates Iudaicae I-II
Part No. 3
Previous part

Section: 3  
Line: 1   თ. 3


Paragraph: 1  
Line: 29        1) და ესენი ვიდრე შჳდ ნათესავადმდე ეგნეს ღმრთისა ყოფად მგონე\ბელნი
Line: 30     
მეუფედ ყოველთა და ყოველნივე სათნოებისა მიმართ მხედველნი.
Line: 31     
ხოლო წარსრულობასა ჟამისასა გარდაიქცეს მამულთა ჩუეულებათაგან ბორო\ტისა
Line: 32     
მიმართ, არცა განწესებულთა პატივთა ღმრთისა მიმნიჭებელნი, არცა მყო\ფელნი
Line: 33     
ზრუნვასა კაცთა მიმართისა სამართლისასა. არამედ შური, რომელი
Line: 34     
აქუნდა პირველად სათნოებისათჳს, მაშინ ორწილად სიბოროტისასა აჩუენებ\დეს
Line: 35     
მათ მიერ, რომელთა მოქმედებდეს. ამიერ ღმერთი განარისხეს მათთჳს,
Line: 36     
რამეთუ მრავალთა ანგელოზთა ღმრთისათა დედაკაცთა და შეყოფილთა მაგი\ნებელნი
Line: 37     
შვნეს ყრმანი და ყოვლისა კეთილისა შეურაცხისმყოფელნი მინდობი\ლობისათჳს
Line: 38     
ძალისა. რამეთუ მსგავსად ელლინთა მიერ თქუმულთა შეკადრე\ბად
Line: 39     
გმირთა და ესენიცა ქმნად მოიცემვიან. ხოლო ნოხოს, მათ მიერ მოქმედე\ბულთა
Line: 40     
ზედა მწუხარე და განზრახვათა ზედა უშუებოდა მქონებელი, არწმუ\ნებდა
Line: 41     
მათ უმჯობესისა მიმართ გონებასა და საქმეთა გარდაღებად. ხოლო
Page: I-98   Line: 1     
მხედველი არადამტევებელთაჲ, არამედ პყრობილთაჲ ძლიერად შუებისა მიერ
Line: 2     
ბოროტთაჲსა, შეშინებული, ნუუკუე მოკლან იგი, დედაკაცთა თანა და ყრმათა
Line: 3     
და თანმკჳდრთა მათთა განვიდა ქუეყანისაგან.

Paragraph: 2  
Line: 4        
2) ხოლო ესე ღმერთმან სიმართლისათჳს ვიდრემე შეიყუარა. ხოლო
Line: 5     
განსაჯნა არა მხოლოდ იგინი ოდენ სიბოროტისათჳს, არამედ ყოველი, რაოდენი
Line: 6     
იყო კაცებაჲ მაშინ საგონებელად მისდა, განხრწნად და ქმნად სხუასა ნათე\სავსა,
Line: 7     
წმიდაჲ სიბოროტისაგან, შემამოკლებელმან ცხორებისა მათისამან და
Line: 8     
მოქმედმან წელთა არა რაოდენთა პირველ ცხონდებოდიან, არამედ ას და
Line: 9     
ოცთამან. ჴმელეთი ზღუად გარდაცვალა და იგინი ვიდრემე ესრეთ უჩინო-იქ\მნებიან
Line: 10     
ყოველნი. ხოლო ნოხოს მარტოჲ ცხოვნდების, წინადამდებელისა
Line: 11     
ღმრთისა მიერ მისდა ღონესა ცხორებისა მიმართ ესევითარისა. ლარნაკსა
Line: 12     
ოთხკედელსა აღმაშენებელი, სივრცით სამასთა წყრთასა, ხოლო სიფართით --
Line: 13     
ორმეოცდაათისასა და სიღრმით -- ოცდაათისასა, ამას შინა შევიდა დედისა
Line: 14     
თანა ყრმათაჲსა და ცოლებთა მათთა, სხუათაცა შთამდებელი, რაოდენთა ეგუ\ლებოდა
Line: 15     
საჴმარებისა მათისა თანშეწევნაჲ, თანშემყვანებელი ცხოველთა ყოვ\ლითურთთაჲ,
Line: 16     
მამალსა და დედალსა, დაცვად ნათესავისა მათისა და სხუანი
Line: 17     
უმრავლესნი ამათსა რიცხჳთ. ხოლო იყო ლარნაკი კედლითა შეკრული და
Line: 18     
მტკიცე შენაწყობითა ძლიერად და სართულითა არა სადაჲთ შთამომდინარე\ობისათჳს,
Line: 19     
არცა ძლევისათჳს წყლის მიერისა იძულებისა. და ესრეთ ნოხოს
Line: 20     
ვიდრემე თჳსთა თანა ცხოვნდების. ხოლო იყო იგი ადამოჲსითგან მეათე, რა\მეთუ
Line: 21     
ლამეხოს იყო ძე, რომლისა მამა იქმნა მათუსალა. ხოლო ესე იყო ანო\ხოჲს,
Line: 22     
იარედოჲს ძისაჲ, ხოლო მარულოჲსგან იარედოს Page of ms.: 4v  იქმნა, რომელი იშვა
Line: 23     
კაინაჲსგან, ენოსოჲს ძისა, დათა თანა მრავალთა. ხოლო ენოსოს, სითოჲს ძე,
Line: 24     
იყო ადამოჲსაჲ.

Paragraph: 3  
Line: 25        
3) ხოლო იქმნა ვნებაჲ ესე მეექუსასესა წელსა ნოხოჲს მთავრობისასა,
Line: 26     
თუესა მეორესა, მაკედონელთა მიერ დიოდ სახელდებულსა, ხოლო ებრაელ\თა
Line: 27     
მიერ -- მარსუანად. ხოლო ესრეთ ეგჳპტეს შინა დამწესებელნი იყვნეს წე\ლიწადსა.
Line: 28     
ხოლო მოჳსი ნისაჲ, რომელ არს ქსანთიკოს, პირველად თუედ დღე\სასწაულთა
Line: 29     
შინა განსაზღვრა, ამას შინა ეგჳპტით ებრაელთა გამომყვანებელ\მან.
Line: 30     
და ესე მას შინა ყოვლისა მიმართ საღმრთოჲსა პატივისა მთავრობდა. და
Line: 31     
განსყიდანი უკუე და მოსყიდანი და სხუაჲ განსაგებელი პირველსა თუესა და\იცვა.
Line: 32     
ხოლო წჳმისა დაწყებასა იტყჳს მეშჳდესა პირველთქუმულისა თჳსასა და
Line: 33     
მეოცესა. ხოლო წელიწადი ესე ადამოჲსითგან, პირველქმნულისა, იყო წელთა
Line: 34     
ორ ათას ექუსას ორმეოცდაათექუსმეტთაჲ. და აღწერილ არს უკუე წელიწადნი
Line: 35     
სამღდელოთა წიგნთა შინა, დამნიშნველთაგან მაშინ მრავლისა თანა გამომ\წულილვისა
Line: 36     
შობათაცა საჩინოთა კაცთასა და აღსრულებათა.

Paragraph: 4  
Line: 37        
4) ადამოჲს ვიდრემე, სამას და ოცდაათ წლის ქმნილისა, იშვა ყრმაჲ
Line: 38     
სითოს, რომელმან იცხოორება ცხრაას და ოცდაათსა წელსა. ხოლო სითოს,
Line: 39     
ორას და მეხუთესა წელსა, შვა ენოსოჲ, რომელმანცა, ცხოვნებულმან წელთა
Line: 40     
ცხრაას და ხუთთა, ყრმასა თჳსსა, კაინას, მიათუალნა ზედმოურნეობანი საქ\მეთანი,
Line: 41     
მშობელმან მისმან ოთხმეოცდამეათესა წელს. ესე ცხონდა წელთა
Page: I-99   Line: 1     
ათორმეტთა ცხრაასთა თანა. ხოლო კაინას, ცხოვნებულმან ცხრაას და ათსა
Line: 2     
წელსა, შვა ძე მალაილოს, შობილი წელსა სამეოცდამეათესა შინა. ესე
Line: 3     
უკუე მალაილოს, ცხოვნებული ხუთთა ოთხმეოცდაათთა და რვაასთა თანა,
Line: 4     
აღსრულდა, იარედოჲს დამტევებელი ძედ, რომელმანცა, წელიწდისა სამე\ოცისა
Line: 5     
და ას და ხუთისა ქმნილმან, შვა ამას, ორთა და სამეოც და ცხრაას\თა
Line: 6     
თანა ცხოვნებულსა, ანოხოს ძე ენაცვალების, შობილი წელთა ორთა და
Line: 7     
სამეოცთა და ასთა მამისა მისისა მყოფობისათა. ესე, ცხოვნებული სამეოცდა\ხუთთა
Line: 8     
სამასთა, თანა-წარვიდა ღმრთისა მიმართ, რომლისათჳსცა არცა აღსას\რული
Line: 9     
მისი დაწერეს. ხოლო მათუსალას, ანოხოჲს ყრმასა, სამეოცდამეხუთესა
Line: 10     
წელსა, ესუა ძე ლამიხოს, ქმნილსა წელთა ას სამეოცდაათჩჳდმეტთასა, რო\მელსა
Line: 11     
მთავრობაჲ მისცა მან, დამპყრობელმან მისმან წელთა ცხრა და სამეოც
Line: 12     
და ცხრაასთამან. ხოლო ლამიხოს, მთავარქმნილმან შჳდთა და შჳდასთა წელ\თა,
Line: 13     
მონაგებთა მისთა ზედამდგომელად გამოაჩინა ნოხოს, ძე თჳსი, რომელიცა
Line: 14     
ლამიხოჲსდა ქმნილი აღმავალისა წელსა რვა ას და მეორესა, ცხრაას და ორ\მეოცდაათთა
Line: 15     
წელთა შინა ემთავრა მონაგებთა. ესე შეკრებილნი წელნი პირ\ველაღწერილსა
Line: 16     
სრულ-ჰყოფენ ჟამსა. ხოლო ნუვინ გამოეძიებს აღსასრულსა
Line: 17     
მამაკაცთასა, რამეთუ ყრმათა მათთა და მათ მიერ შობილთა თანა განაგრძობ\დეს
Line: 18     
ცხორებასა. არამედ შობათა მათთა მხოლოდ ხედევდინ.

Paragraph: 5  
Line: 19        
5) ხოლო აუწყა რაჲ ღმერთმან და წჳმად იწყო, ორმეოცთა შინა დღეთა
Line: 20     
შთამოვიდოდა წყალი ვიდრემე ზედაღსლვადმდე ქუეყანისა წყრთასა ათხუთ\მეტსა.
Line: 21     
და ესე იყო მიზეზი არა ცხოვნებაჲ მრავალთა, მიზეზსა განვლტოლვი\სასა
Line: 22     
არა მქონებელთაჲ. ხოლო ძნიად Page of ms.: 5r  წჳმისასა იწყო
Line: 23     
წყალმანცა დაცხრომად დღეთა შინა ას ორმეოცდაათსა, თუესა მეშჳდესა,
Line: 24     
ხოლო მაშინ მეშჳდე იყო დადგომილისაჲ. ამისა შემდგომად ლარნაკი მწუერ\ვალთასა
Line: 25     
ზედა რომელსამე სომხითისა მთისასა დადგა. და გულისჴმისმყოფელ\მან
Line: 26     
ნოხოს განაღო იგი და, მხილველი მცირედისა ქუეყანისაჲ მახლობელად
Line: 27     
მისა, უმჯობესთა ზედა სასოებისათა ქმნილი, მყუდროობდა, ხოლო უკუანაჲს\კნელ
Line: 28     
მცირეთა დღეთა, უფროჲსაო მოკლებულობათა წყლისასა, განუტევა
Line: 29     
ყორანი, მგულებელმან ცნობად, უკეთუ რაჲვე ქუეყანისაჲ, წყლისა მიერ და\ტევებული,
Line: 30     
მტკიცე არს გარდამოსლვისათჳს. ხოლო ყოველსავე მპოვნელი
Line: 31     
ტბებრივად, ნოხოჲს მიმართ უკუნ-იქცა. ხოლო შემდგომად შჳდთა დღეთაჲსა
Line: 32     
ტრედი წარავლინა ცნობად ქუეყანისა ძლითთათჳს, რომლისა უკუნქცეულო\ბასა
Line: 33     
მისა მიმართ, შეთიჴიანებულისა თანად და მიმღებელისა რტოსა ზეთის\ხილისასა,
Line: 34     
მცნობელმან გარდაცვალებასა ქუეყანისასა წყლითრღუნისაგან და
Line: 35     
დადგრომილმან სხუათა შჳდთა დღეთა, ცხოველნი ლარნაკისაგან განუტევნა.
Line: 36     
ხოლო იგი, ნათესავისა მისისა თანა გამოსრული და მამსხუერპლებელი ღმრთი\საჲ,
Line: 37     
განსცხრებოდა თჳსთა თანა. "გამოსლვისად" უკუე ადგილსა ამას სომეხნი
Line: 38     
სახელ-სდებენ, რამეთუ მუნ ცხოვნებულისა ლარნაკისა ნეშტთა მერმეცა მსოფ\ლიონი
Line: 39     
აჩუენებენ.

Paragraph: 6  
Line: 40        
6) ხოლო ამის წყლითრღუნისა და ლარნაკისასა მოიჴსენებენ ყოველნი
Line: 41     
ბარბაროზებრივთა მოთხრობათა აღმწერელნი, რომელთაგანი არს ვიროსოს
Line: 42     
ხალდეველი. რამეთუ მომთხრობელი წყლითრდუნისათჳს, ესრეთ იტყჳს: "ხო\ლო
Page: I-100   Line: 1     
ითქუმის ნავისათჳს სომხეთს შინა, მახლობლად მთაჲ კორჳდეოთასა, მერ\მეცა
Line: 2     
ყოფად კერძოსა რასმე და მოდებად ვიეთმე წუნწუბისაგან მიმღებელ\თა.
Line: 3     
ხოლო უმეტესდა იჴუმევენ კაცნი მიღებულსა განსაჴდელად". ხოლო
Line: 4     
მოჴსენებასა მათსა იერონჳმოსცა ეგჳპტელი, ძუელსიტყუაობასა ფჳნიკისასა
Line: 5     
აღმწერელი, და მნასეასცა და სხუანი მრავალნი. და ნიკოლაოს დამასკინელი
Line: 6     
ოთხმეოცდამეათექუსმეტესა წიგნსა შინა მოიტყჳს, ესრეთ მეტყუელი: "არს
Line: 7     
ზენა კერძო მინჳადაჲსა მთაჲ დიდი, სომხეთს, ვარიდ სახელდებული, რომლისა
Line: 8     
მიმართ მრავალთა, მილტოლვილთასა წყლითრღუნისაზე, ცხოვნებასა მქონებელ
Line: 9     
არს სიტყუაჲ და ვისმე, ლარნაკისა ზედა მჯდომარესა, მწუერვალისა მიმართ
Line: 10     
მთისა მიახლებასა და დანეშტებულსა ძელთასა მრავლად დადგრომასა, ხოლო
Line: 11     
იყოს ესეცა, რომელი მოსე აღჭერა, იუდელთა სჯულისმდებელმან".

Paragraph: 7  
Line: 12        
7) ხოლო ნოხოს, შეშინებული, ნუ წლითი-წლად წარჰრღუნიდეს ღმერთი
Line: 13     
ქუეყანასა, განმბჭობი კაცთა ხრწნილებისაჲ, საკუერთხთა დამწუველი, ევედრე\ბოდა
Line: 14     
მიერითგან ღმერთსა დადგრომად პირველისა ზედა კეთილწესიერებისა
Line: 15     
და არა ესევითარსა მოდებად ვნებასა, რომლისა მიერ იიძულოს ყოველი ნა\თესავი
Line: 16     
ცხოველთაჲ წარწყმედად, არამედ განსჯად ბოროტთა და წყალობისა
Line: 17     
ქმნად დატევებულთათჳს სახიერებისა ძლით და დასჯილთაგან ლტოლვად ბო\როტსა.
Line: 18     
რამეთუ უძნელბედესთა ყოფად იტყოდა ამათ და უძღრესითა ძჳნითა
Line: 19     
განსჯად, უკუეთუ არა სრულად იყვნენ ცხოვნებულნი, არამედ იმარხვოდინ
Line: 20     
სხჳსა წყლითრღუნისად, პირველისაგან ვიდრემე შიშსა და მოთხრობასა სწავ\ლულნი,
Line: 21     
ხოლო მეორისაგან -- წარსაწყმედელსა. სიტკბოებით უკუე შეწირ\ვასა
Line: 22     
მსხუერპლისა მისისასა ევედრებოდა და არცა ერთსა რისხვასა მერმეცა
Line: 23     
პირველისა მსგავსსა ქუეყანისა ზედა მოღებად, რაჲთა, მუშაკობათა მის მიერ\თა
Line: 24     
მოქმედთა და ქალაქებისა აღმაშენებელთა, Page of ms.: 5v  კეთილბედნიერად აქუნდეს
Line: 25     
ცხორებაჲ და არაჲს კეთილთაგანისა დაკლებულ იქმნენ, რომელთა და პირველ
Line: 26     
წყლითრღუნისაცა, მიიდებდეს გრძელსა შინა სიბერესა და ვრცელსა ცხორე\ბასა,
Line: 27     
მსგავსად მადლად მომავალთასა.

Paragraph: 8  
Line: 28        
8) ხოლო ნოხოს რაჲ ვედრებანი ესე ქმნნა, ღმერთმან, მოყუარემან მა\მაკაცისამან
Line: 29     
სიმართლისათჳს, უწამა მას ლოცვათა მისთა დასასრულად მიღე\ბაჲ,
Line: 30     
მეტყუელმან არცა განხრწნილთათჳს მის მიერ ქმნასა წარწყმედისასა,
Line: 31     
არამედ სიბოროტითა მათითა ქუეშე ქმნად ესევითარისა სასჯელისა; არცამცა
Line: 32     
მოეყვანნეს იგინი ცხორებად, უკუეთუმცა ქმნილთა კაცთა უჩინო-ქმნაჲ
Line: 33     
ენება, რამეთუ ჯერ-იყო დასაბამსავე არა მინიჭებაჲ მათდა ცხორებასა, ვიდ\რედა
Line: 34     
მიმცემელისაგან, განხრწნაჲ მათი. "არამედ რომელთა მიერ აგინებდეს
Line: 35     
კეთილმსახურებასა ჩემსა და სათნოებასა, ამათ მიერ მაიძულეს მე ესევითარსა
Line: 36     
სასჯელსა დადებად მათ ზედა. ხოლო ამიერითგან დავსცხრე ესევითარითა
Line: 37     
რისხვითა სასჯელთა უსამართლობათა ზედა მიმჴდელი და უფროჲსღა შენ,
Line: 38     
მვედრებელისა მიერ. ხოლო უკუეთუ ოდესმე უეტეს ზამთარი ვყო, ნუ შე\შინდებით
Line: 39     
სიდიდისაგან წჳმათაჲსა, რამეთუ არღა მერმეცა წარრღუნას წყალ\მან
Line: 40     
ქუეყანაჲ. ხოლო გამცნებ კაცობრივისა კლვისაგან განყენებად და გან\წმედად
Line: 41     
მკლველობისაგან, ხოლო მოქმედთა ესევითართასა -- განსჯად. და
Line: 42     
ჴუმევად სხუთა ყოველთა ცხოველთა, რომელნიცა გთნდენ და გემოვნებანი
Page: I-101   Line: 1     
გაქუნდენ, რამეთუ ყოველთა ზედა მეუფედ თქუენ შეგქმნენ. ხოლო სას\წაულ
Line: 2     
გიყო თქუენ ყოფადი განსუენებაჲ მშჳლდითა ჩემითა ირის ცხად\მყოფელმან,
Line: 3     
რამეთუ მშჳლდად ღმრთისა მიერ საგონებელ არს იგი". და
Line: 4     
ღმერთი ვიდრემე, ამათი მეტყუელი და აღმთქუმელი, წარვიდა.

Paragraph: 9  
Line: 5        
9) ხოლო ნოხოს, ცხოვნებულ შემდგომად წყლითრდუნისა სამას ორ\მეოცდაათთა
Line: 6     
წელთა და ყოველსა ჟამსა მისსა კეთილბედნიერებით წარმვლე\ლი,
Line: 7     
აღესრულა, ცხორებული რიცხუსა წელთა ცხრაას და ორმეოცდაათთასა.
Line: 8     
ხოლო ნუვინ, აწინდელისა ცხორებისა მიმართ და სიმცირისა წელთაჲსა, რო\მელთა
Line: 9     
ვცხოვნდებით, შემასწორებელი ძუელთასა ტყუვილად შეჰრაცხს. მათ\თჳს
Line: 10     
თქუმულთა, არცა აწ ესეოდენ განგრძნობისათჳს წელიწდისა ცხორებასა
Line: 11     
შინა სახისმცემელი, არცა მათსა მიწევნილობასა სივრცისა მიმართ მის ცხო\რებისა.
Line: 12     
რამეთუ იგინი, ღმრთის-მოყუარედ მყოფელნი და ღმრთისა მიერ
Line: 13     
ქმნილნი და საზრდელთაცა უმჯობესთა უმრავლესთა წელთა მიმართ მყოფთა,
Line: 14     
სამართლად ცხოვნდებოდეს სიმრავლესა ესოდენთა წელთასა. ამას თანა სათ\ნოებისათჳსცა
Line: 15     
და კეთილსაჴმარებისა, რომელთა მოიგონებდეს ვარსულავთ\მრიცხუველობისა
Line: 16     
და ქუეყანისმზომელობისა მიერ, უმეტესსა ცხორებასა მია\ნიჭებდა
Line: 17     
მათ ღმერთი, რომელნი არა იყვნეს მათ მიერ წინაწარ მტკიცედ თქუ\მად
Line: 18     
არა ცხორებულთა ექუსასთა წელიწადთა, რამეთუ ესეოდენთა მიერ სრულ\იქმნების
Line: 19     
დიდი იგი წელიწადი. ხოლო მოწამე არიან სიტყჳსა ჩემისა ყოველნი
Line: 20     
ელლინთა შორის და ბარბაროზთა, აღმწერელნი დასაბამსიტყუაობისანი: და
Line: 21     
რამეთუ მანეთოს, ეგჳტელთა მოქმედი აღწერისაჲ; და ხალდეველთა შემკრე\ბელი
Line: 22     
ვიროსოს და მოხოს და ესტეოს; და ამათ თანა ეგჳტელი იერონჳმოს,
Line: 23     
ფჳნიკებრივთა აღმწერელნი, თანაჴმა არიან ჩემ მიერ თქუმულთა. ხოლო
Line: 24     
ისიოდოს და ეკატეოს, ელანიკოს და აკუსილაოს და ამათ თანა ეფოროს და
Line: 25     
ნიკოლაოს იტყჳან ძუელთა ცხორებულად წელთა ათასთა. ამისთჳს უკუე,
Line: 26     
ვითარცა საყუარელ იყოს თითოეულისა, ესრეთ განიხილევდენ.


Page of ms.: 6r 
Next partThis text is part of the TITUS edition of Flavius Iosephus, Antiquitates Iudaicae I-II.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 21.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.