TITUS
Flavius Iosephus, Antiquitates Iudaicae I-II
Part No. 2
Previous part

Section: 2  
Line: 1   თ. 2


Paragraph: 1  
Line: 26        1) ხოლო იქმნნეს მათდა ყრმანი წულნი ორნი. ხოლო სახელ-იდებოდა
Line: 27     
პირველი ვიდრემე კაისად, ხოლო შენებულსა ცხად-ჰყოფს სახელი ესე
Line: 28     
გარდათარგმნილი. ხოლო -- მეორე აველოსად, მოასწავებს უკუე ყოფილთა
Line: 29     
ჴუმევდეს ქცევათა, რამეთუ აველოს უჭაბუკესი სიმართლისა მოურნე იყო
Line: 30     
და ყოველთა მის მიერ მოქმედებულთა, მახლობლად ღმრთისა მგონებელი,
Line: 31     
სათნოებასა წინა-განიზრახვიდა. ხოლო მწყემსებრივი იყო ცხორებაჲ მისი.
Line: 32     
ხოლო კაის, სხუათაცა ზედა, ბოროტი იყო და მოგებისა მიმართ მხოლოდ მხედ\ველ.
Line: 33     
და ქუეყანისმოქმედმან პირველად მოიგონა და მოაკუდინა ძმაჲ ესე\ვითარითა
Line: 34     
მიზეზითა: მსხუერპლვად ღმრთისა სათნო-უჩნდა მათ და კაის ვიდ\რემე
Line: 35     
ნაყოფნი ქუეყანისმოქმედებისგან და ნერგთა მოიხუნა, ხოლო აველოს --
Line: 36     
სძენი და პირმშონი მძოვნელთანი. ხოლო ღმერთმან ამას ზედა და უმეტეს
Line: 37     
განიშუა მსხუერპლსა, თჳსგან და ბუნებისქმნილთა მიერ პატივცემულმან და
Line: 38     
არა მოგონებისა მიერ კაცისა ანგაჰრისა და იძულებითქმნილთა. ამისთჳს კაის,
Line: 39     
განრისხებულმან პატივცემისათჳს აველოჲსა ღმრთისა მიერ, მოაკუდინა
Line: 40     
ძმაჲ და, მკუდრისა მისისა უჩინომქმნელი, დაფარვად ჰგონებდა. ხოლო ღმერ\თი,
Page: I-96   Line: 1     
მცნობელი საქმისაჲ, მივიდა კაისის მიმართ, მკითხველი ძმისათჳს, სად-მე
Line: 2     
უკუე არს, რამეთუ მრავალთა შინა დღეთა არა ეხილა იგი, სხუასა ჟამსა ყო\ველსა
Line: 3     
მის თანა მქცეველად მხედველსა მისასა. ხოლო კაის, უღონოჲ და არა\მქონებელი
Line: 4     
რაჲ თქუას ღმრთისა მიმართ, უმეცრებასა და იგიცა იტყოდა პირ\ველად
Line: 5     
ძმისა არაჩენილობისათჳს. ხოლო განრისხებულმან ღმრთისა ვედრე\ბით
Line: 6     
მდებარეობასა და გამომეძიებელობასა მისასა, თქუა არა-ყოფაჲ ყრმათმყვა\ნებელად,
Line: 7     
არცა მცველად მისა და მის მიერ მოქმედებულთა. ხოლო ამიერ ამ\ხილა
Line: 8     
ღმერთმან კაინს, აწღა მკლველად ძმისა ქმნილსა. "და განკჳრვებულ ვარ,
Line: 9     
თქუა ღმერთმან, უკუეთუ მამაკაცისათჳს უმეცრებ თქუმულად, რაჲ იქმნა,
Line: 10     
რომელი შენ წარსწყმიდე". სასჯელისაგან უკუე მკლველობითის ზედაჲს გა\ნუტევა
Line: 11     
იგი, მსხუერპლისა აღმასრულებელი და მის მიერ ვედრებული არა
Line: 12     
მოდებად მის ზედა რისხვასა უბოროტესსა. და საწყეველად უკუე დადვა იგი,
Line: 13     
ხოლო მისგან შობილთა -- ტანჯვაჲ აქადა და მეშჳღედ ნათესავადმდე და
Line: 14     
ქუეყანისა მისგან განდევნა იგი ცოლისა მისისა თანა. ხოლო შეშინებულსა,
Line: 15     
ნუ მიდმოცთუნებული მჴეცთა შთავარდეს და წარწყმდეს, ამით სახითა უბრძა\ნა
Line: 16     
არარას ბოროტსა გონებაჲ ესევითარისა მიზეზისაგან, არამედ მჴეცთაგან
Line: 17     
არაჲს ქმნილობისაგან ძლით მისთჳს ძჳნსა, ყოველსა ადგილსა უშიშად მიდმოს\ლვაჲ.
Line: 18     
და სასწაულისა მიმცემელმან, რომლითა საცნაურ იყოს, უბრძანა
Line: 19     
წარს/ვლაჲ.

Paragraph: 2  
Line: 20        
2) ხოლო მრავალსა მავალი ქუეყანასა, კაის დაემკჳდრა ცოლისა თჳსისა
Line: 21     
თანა ნაიდას, ადგილსა ესრეთ სახელდებულსა. და მუნ ყო დამკჳდრებაჲ, სადა
Line: 22     
და შვილნიცა იქმნნეს მისდა. არა საწურთელად უკუე მიიდოს სასჯელი, Page of ms.: 3v  არა\მედ
Line: 23     
აღსაორძინებელად სიბოროტისა, საშუებელისა ყოვლისა მომღონებელმან
Line: 24     
სხეულისათჳს მისისა, დადაცათუ გინებითა მახლობელთაჲთა ჯერ-იყო ამისი ქო\ნებაჲ.
Line: 25     
ხოლო აღმაორძინებელი სახლისაჲ სიმრავლითა საჴმართაჲთა ტაცებისა\გან
Line: 26     
და იძულებისა, შუებისა მიმართ თანად და ავაზაკობისა მიმწოდებელი მახ\ლობელთაჲ,
Line: 27     
მოძღუარ ბოროტთა ქცევათა იქმნა მათდა და უძნ მოგებობაჲ,
Line: 28     
რომელსა თან-ცხოვნდებოდეს პირველად კაცნი, საწყაულთა და საწონთა მო\გონებითა
Line: 29     
გარდაცვალა და სრულიად მყოფი ცხორებაჲ მათი ამათისა უმეც\რებისაგან
Line: 30     
და დიდსულობაჲ მზაკვრობისა მიმართ გარდაიდო. და საზღვარნი
Line: 31     
ქუეყანისანი პირველად ამან დასხნა და ქალაქი აღაშენა და ზღუდეთა მიერ
Line: 32     
განამტკიცა, მაიძულებელმან თჳსთამან ამისდა მიმართ მისლეად. ხოლო ქალა\ქი
Line: 33     
იგი ანოხოჲსგან, პირველისა ყრმისა, ანოხოდ უწოდა. ხოლო ანოხოჲს ძე
Line: 34     
იარედის იყო და ამისგან მარუილოს, რომლისა იქმნა ძე მათუსალა. და ამისი
Line: 35     
ლამეხოს, რომლისა იყვნეს ყრმანი სამეოდაათშჳდმეტნი, ორთა ცოლთა მის\თაგან
Line: 36     
შობილნი სელლაჲსსა და ადაჲსსა. ამათგანმან იოვილოს ვიდრემე, სელ\ლაჲსგან
Line: 37     
ქმნილმან, საყოფელნი აღჰმართნა და ცხოვართა მწყსაჲ შეიყუარა.
Line: 38     
ხოლო იოვალოს, ერთისა დედისაგან მყოფმან მისდა, მუსიკობაჲ ისწავა და
Line: 39     
გალობანი და ებანნი მოიგონნა. ხოლო თოველოს, სხჳსგან ქმნილთაგანმან, ძა\ლითა
Line: 40     
ყოველთა მძლემან, საბრძოლონი შუენიერად განაგნა ამათგან და შუე\ბასა
Line: 41     
სხეულისასა მომღონებელმან, ჭედაჲ პირველად მან მოიგონა. ხოლო მამა
Line: 42     
ასულისა ქმნილი ლამეხოს, სახელითა ნაამაჲსი, ვინაჲთგან საღმრთოთა მეც\ნიერ
Line: 43     
იყო და ხედვიდა თავსა თჳსსა თანამდებად სასჯელსა კაისის ძმისმკლვე\ლობისას,
Page: I-97   Line: 1     
ესე ცოლთა მისთა ცხად-უყო. ხოლო მერმეცა სიცოცხლესა ადა\მოჲსსა,
Line: 2     
შეემთხჳა კაისისგან შობილთა ბოროტ-ქმნაჲ, მონაცვალეობისაგან და
Line: 3     
მიმსგავსებისა სხჳსა უბოროტესად მყოფისა მიმართ, თანად და ბრძოლათა
Line: 4     
მიმართ მქონებელ იყვნეს დაუპყრობელად და ავაზაკობისა მიმართ მიიმართე\ბოდეს.
Line: 5     
და ყოვლითურთ, უკუეთუ ვინმე მცონარი იყვის კლვისა მიმართ, არა\მედ
Line: 6     
უგუნურებითა იყვის თავჴედ, მაგინებელ და ანგაჰარ.

Paragraph: 3  
Line: 7        
3) ხოლო ადამოს, პირველად ქუეყანისაგან ქმნილი, რამეთუ მიმჴდელ
Line: 8     
არს სიტყუაჲ მის მიერსა თხრობასა, აველოჲს ვიდრემე მოკლობასა, ხოლო
Line: 9     
კაიოჲს ლტოლვილობასა მოკუდინებასა ძლით მისისა, შჳლთმოქმედებისათჳს
Line: 10     
ზრუნვიდა. და აქუნდა იგი სურვილსა დიდსა შობისასა წელთა ოცდაათთა აწღა
Line: 11     
და ორასთა აღმასრულებელი ცხორებისაჲ, რომელთა თანა სხუათა შჳდასთა
Line: 12     
ცხოვნებული აღესრულა. იქმნებიან უკუე მისდა ყრმანი სხუანიცა მრავალნი
Line: 13     
და სითოს. არამედ სხუათათჳს უკუე გრძელ ვიდრემე იყო მეყუელებაჲ, გარ\ნა
Line: 14     
ჴელ-ვყო სითოჲსგანთა მხოლოდ მოთხრობად. რამეთუ ამან, აღზრდილმან
Line: 15     
და ჰასაკსა წარმსრბოლმან, აწღა კეთილად განსჯად შემძლებელისამან, სათ\ნოებაჲ
Line: 16     
მოიგო და, თჳთ რჩეულქმნილმან, მობაძავად მისდა მისგან შობილნი
Line: 17     
დაუტევნა. ამათ ყოველთა, კეთილთა ნაშვთა, ქუეყანაჲ იგი დაიმკჳდრეს უშ\ფოთველად
Line: 18     
და კეთილგონიერობით, არა რომლისა ძჳნისა შემთხუეულობასა
Line: 19     
მათდა ვიდრე და აღსასრულამდე. ხოლო სიბრძნე ცათა მიმართ და შემკობი\ლებაჲ
Line: 20     
მათი გულისჴმა-ყვეს, ხოლო რაჲთა არა Page of ms.: 4r  განევლტნენ კაცთა მაშინ
Line: 21     
პოვნილნი და არცა განიხრწნნენ პირველ ცნობად მოსლვისა, რამეთუ პირველ\ვე
Line: 22     
ეთქუა ადამოსს უჩინო-ქმნაჲ ყოველთაჲვე, რომელსამე ძალისა მიერ ცეცხ\ლისა,
Line: 23     
ხოლო სხუასა -- იძულებისა მიერ და სიდიდისა წყლისა, შემქმნელთა
Line: 24     
ორთა ძეგლთასა, ერთსა ვიდრემე ალიზისაგან, ხოლო სხუასა -- ქვათაგან,
Line: 25     
მრჩობლთავე ზედა-წარწერნეს პოვნილნი, რაჲთა უკუეთუ შეემთხჳოს ალიზ\სასა
Line: 26     
უჩინო-ქმნაჲ წჳმისა მიერ, ქვისაჲ გებული მიანიჭებდეს კაცთა სწავლად
Line: 27     
აღწერილთა, მაუწყებელი ალიზისასაცა მათ მიერ აღმართებასა. ხოლო ჰგიეს
Line: 28     
აქამომდე ქუეყანასა სირიაჲსასა.Next partThis text is part of the TITUS edition of Flavius Iosephus, Antiquitates Iudaicae I-II.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 21.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.