TITUS
Keimena I
Part No. 2
Previous part

Text: II_Bas.Ham.  
Page of edition: 5  
Line of edition: 8  თუესა: იანვარსა. გ: წამებაჲ: წმიდისა და კეთილად
Line of edition: 9 
მძლისა: ბასილი: ჰამელ ეპისკოპოსისაჲ:


Chapter: 1  
Line of edition: 10       1. მეფობასა ნომერიანოსისა ქალაქსა ზედა ანტიოქიასა მწყემს-მთავრობასა
Line of edition: 11    
ეკლესიასა ზედა მის ქალაქისასა წმიდისა ბაბილაჲსა იყო ჟამთა მათ ოდენ მშჳ\დობაჲ
Line of edition: 12    
და სიყოჳაროჳლი მოგუთა შორის და ბერძენთა ეგოდენ ვითარ საბორ
Line of edition: 13    
სპარსთა მეფემან სიმტკიცისა-თჳს და მშჳდობისა და სიყოჳაროჳლისა მინდო\ბით
Line of edition: 14    
მისცა: ნომერიანოსს მეფესა ბერძენთასა ძჱ თჳსი და საფასჱ და მონაგებნი
Line of edition: 15    
აოჳრაცხელნი: რაჲთა შემდგომად სიკოჳდილისა მისისა ოჳკოჳეთოჳ ძემან ვერ დაი\პყრას
Line of edition: 16    
მეფობაჲ მისი: აქოჳნდეს მონაგები იგი დღეთა მისთა ფართოებით ცხოვ\რებისა-თჳს
Line of edition: 17    
სადაცა იყოფვოდის ნოჳგეშინის-საცემელად მისა: და შემდგომად რაო\დენისამე
Line of edition: 18    
ჟამისა მოკოჳდა მეფჱ იგი სპარსთაჲ და ვითარცა ესმა სიკოჳდილი მისი
Line of edition: 19    
ნომერიანოსს მეფესა ბ[ე]რძენთასა ანტიოქიას არღარა შეეშინა ღმრთისა-გან და
Line of edition: 20    
არცა მოიჴსენა ფიცი იგი და აღთქოჳმაჲ: რომელი იყო შორის მათსა მშჳდობისა და
Line of edition: 21    
სიყოჳაროჳლისა-თჳს: და ზაკოჳვითა სავსემან: მოკლა ფაროჳლად ძჱ იგი საბორ
Line of edition: 22    
სპარსთა მეფისაჲ პალატსა შინა სიხარბითა ხოჳეჭისა და შეძინებისა საფასეთა
Line of edition: 23    
მათ: რომელნი მიეცნეს მინდობითა მამასა მისსა ნამარხევად:

Chapter: 2  
Line of edition: 24       
2. ხოლო არა დაეფარა ესე წმიდისა მამათ-მთავრისა ბაბილაჲსა-გან არამედ გამოეცხადა
Line of edition: 25    
მას გინა სოჳლისა წმიდისა-გან გინა კაცთა მიერ ეოჳწყა ოჳკეთურებაჲ ესე და
Line of edition: 26    
ოჳსამართლოებაჲ: და ოჳშჯოჳლოჲ მშჯავრი ნომერიანოს მეფისაჲ რომელი იყო სახე\ლად
Line of edition: 27    
ქრისტეანე ხოლო საქმით ოჳღმრთო და უშჯოჳლო და ვითარცა ეოჳწყა წმიდასა ბაბილას
Line of edition: 28    
მოსლვაჲ: ნომერიანოს მეფისაჲ ეკლესიად: რაჲთა ილოცოს: მოჳნქოჳესვე აღივსო
Line of edition: 29    
იგი შოჳრითა საღმრთოჲთა მღდელთა თჳსთა თანა და გამოვიდა და დადგა გა\რეგან
Line of edition: 30    
კართა ეკლესიისათა: და დააყენა ნომერიანოს კაცის-მკლველი ეკლესიასა
Page of edition: 6   Line of edition: 1    
შესლვად: და ჰრქუა მას ვითარმედ არა ღირს ხარ შენ შესლვად სახლსა ღმრთისასა: რამეთუ
Line of edition: 2    
ჴელნი შენნი სავსე არიან სისხლითა და იყო შორის მათსა მრავალი სიტყჳს-გე\ბაჲ
Line of edition: 3    
ვითარ წმიდამან ბაბილა ჴელითა განაგდო იგი: გარეშე კართა ეკლესიისათა: და არა
Line of edition: 4    
აოჳფლა მას შესლვად შინა ყოლადვე მეფჱ იგი მზაკოჳვარი:

Chapter: 3  
Line of edition: 5       
3. მაშინ ვითარცა იხილა ოჳშჯულომან მან მძლავრმან კადნიერებაჲ იგი და შეოჳ\რაცხებით
Line of edition: 6    
განძე[ვე]ბაჲ წმიდისა ბაბილაჲს მიერ: აღივსო იგი გოჳლის-წყრომითა:
Line of edition: 7    
და განძჳნდა ვითარცა მჴეცი მძჳნვარე სისხლის-მჭამელი: და ოჳბრძანა გარემოჲს-მდგო\მარეთა
Line of edition: 8    
რაჲთა აღიტაცონ წმიდაჲ იგი ღმრთისაჲ ბაბილა[ჲ] და შეაყენონ საპყრობილესა: და
Line of edition: 9    
მოჳნქოჳესვე იოჳფლა მან ეშმაკი რომლისაცა მორჩილ იყო და სროჳლებით განე\შოვრა
Line of edition: 10    
ქრისტესა და აღიარა კერპთ-მსახოჳრებაჲ და შევიდა ეკლესიად და დაამნ́უ̈ჯჴუნა და
Line of edition: 11    
დაარღჳვნა ყოველნი საკოჳრთხეველნი და დაჰჴშნა ყოველნი ბჭენი ეკლესიათანი: და
Line of edition: 12    
დაჰკრძალნა კლიტითა და ბეჭდითა და აღადგინა დევნოჳლებაჲ სასტიკი ქრისტჱანეთა
Line of edition: 13    
ზედა და აღჰმართნა კერპნი შეგინებოჳლნი და ოჳზორა მათ და ბრძანა რაჲთა ყოველნი
Line of edition: 14    
კაცნი საბრძანებელისა მისისანი ოჳგებდენ და ჰმსახოჳრებდენ მათ: ხოლო მღდელთ-\მოძღოჳარნი
Line of edition: 15    
და მღდელნი და ყოველნი წინამძღოჳარნი ქრისტჱანეთანი შეიპყრნენ და
Line of edition: 16    
შესხნენ საპყრობილესა ყოველთა ადგილთა და ყვეს ეგრე მსახოჳრთა მათ ოჳშჯუ\ლოჲსათა
Line of edition: 17    
და შეიპყრნეს ყოველნი მწყემსნი ეკლესიათანი ყოველთა ადგილთა: მაშინ
Line of edition: 18    
შეიპყრეს მათ თანა მწყემსი კეთილი მოღოჳაწჱ ახოვანი მსახოჳრი ქრისტჱსი
Line of edition: 19    
ბასილი ეპისკოპოსი ჰამა ქალაქისაჲ: რამეთუ წარავლინა ოჳშჯულომან მან ყოვლით-\კერძოვე
Line of edition: 20    
ოჳმშჯავრონი შეპყრობად და დაშჯად ყოველთა მოძღოჳართა ეკლესიისათა:

Chapter: 4  
Line of edition: 21       
4. მაშინ მიიქცა ქალაქსა ჰამას ერთი მათგანი ყოვლად-ოჳკეთოჳრი და მედ\გარი
Line of edition: 22    
და ვერაგობით სწავლული ღონის-ძიებათა ზედა ეშმაკისათა: რომელსა სა\ხელი
Line of edition: 23    
ერქოჳა კოჳლიოს და ივლიანოს და ივბირიანოს ასოჳრეთა და დაჯდა იგი
Line of edition: 24    
საყდართა ზედა სამშჯავროთა და ოჳბრძანა რაჲთა წარმოადგინონ მის წინაშე წმიდაჲ ბასილი
Line of edition: 25    
ეპისკოპოსი: და ვითარცა წარმოდგა წინაშე მისსა წმიდაჲ იგი: და იყო პირი მისი ვითარცა
Line of edition: 26    
პირი ანგელოზისაჲ: განბრწყინვებოჳლ მადლისა მის-გან ღმრთისა რომელი მის
Line of edition: 27    
თანა იყო და ვითარცა იხილა იგი მსაჯოჳლმან მან: ზარგანჴდილ იქმნა და ფრიად
Line of edition: 28    
დაოჳკჳირდა სიზარჱ იგი მონისა ღმრთისაჲ: მაშინ იჴოჳმინა მან სიტყოჳანი ლიქ\ნისა
Line of edition: 29    
და ვერაგობისანი და [ჰ]რქუა წმიდასა მას მე ვყო ბასილი პატიოსნებისა-თჳს
Line of edition: 30    
მჴეცთა შენთაჲსა: შოჳენიერებისა-თჳს ხატისა შენისა: მოსწრაფე ვარ პატივის-ცემად:
Line of edition: 31    
შენდა ამისთჳსცა ვითარცა მამასა გევედრები შენ რაჲთა მოხოჳცებოჳლ ხარ პა\ტიოსანი:
Line of edition: 32    
და ნოჳ წარსწყმედ ხატსა ამას შოჳენიერსა ოჳცებითა და ოჳგუნოჳრთა
Line of edition: 33    
თანა: და ვითარცა შოჳენის პატიოსნად ხილვასა შენსა: ისმინე და დაემორჩილე ოჳბი\წოსა
Line of edition: 34    
ბრძანებასა მეფეთა ჩუენთა თჳთ-მპრობელთასა და ყავ ნებაჲ მათი შეოჳ\ცთომელად:
Line of edition: 35    
რაჲთა ესრე ჯერ-არს და ღირს და თანაგაც და შეგეტყოჳების ღმრთისა\-მერითა
Page of edition: 7   Line of edition: 1    
ბრძანებითა: მორჩილებაჲ მეფეთა ოჳძლეველთაჲ ვითარცა ყოველთა და ოჳფ\როჲსღა:
Line of edition: 2    
ვინაჲთგან არა ითხოვენ შენ-გან მონაგებთა სიმრავლესა და არა გაი\ძოჳლებენ
Line of edition: 3    
შენ: რომელსა ვერ შემძლებელ არს ჴელმწიფებაჲ შენი მიწდომად: არამედ
Line of edition: 4    
მას ითხოვენ შენ-გან რომელი ადჳლ და მარჯოჳე არს შენ ზედა: და შემძინელ და
Line of edition: 5    
შემმატებელ არს პატივსა და დიდებასა შენსა დღეთა ცხოვრებისა შენისათა და
Line of edition: 6    
ესე არიან რაჲთა ოჳგონ და ოჳზორონ ღმერთთა ოჳკ[ოჳ]დავთა: კეთილითა მსახოჳრე\ბითა:
Line of edition: 7    
რომელნი ყოველსა სოფელსა ცხოვრებასა მიჰმადლებენ და ესენი შემწედ მოიგნე
Line of edition: 8    
და მეფჱ ჩუენი მოიმადლო მორჩილებითა შენითა ბრძანებასა მათსა ვითარცა ჯერ-არს:

Chapter: 5  
Line of edition: 9       
5. მაშინ მიოჳგო მოწამემან ქრისტჱსმან წმიდამან ბასილი და ჰრქუა: მსაჯოჳლო
Line of edition: 10    
ჩუენ მორჩილებაჲ გჳსწავიეს მეფეთაჲ რომელთა ქრისტჱ ღმრთად აღიარონ: მეოჳფჱ
Line of edition: 11    
მეოჳფეთაჲ დამბადებელი ცისა და ქუეყანისაჲ: ზღოჳათაჲ და ყოველი რაჲ არს მას
Line of edition: 12    
შინა: რომელსა ჩუენ ვჰმონებთ და ვჰმსახოჳრებთ კეთილითა აღსარებითა: ვიდრე
Line of edition: 13    
სოჳლი ესე ჴორცთა შინა ჩუენთა არს: ხოლო კერპთა ოჳსოჳლოთა: და ოჳგრძნო\ბელთა
Line of edition: 14    
ჴელითა კაცთაჲთა შექმნოჳლთა ნივთისა-გან ოჳსოჳლოჲსა არა თავყოჳ\ანის
Line of edition: 15    
ვსცემთ და არცა ვჰმსახოჳრებთ დღეთა ცხოვრებისა ჩუენისათა:

Chapter: 6  
Line of edition: 16       
6. მაშინ მსაჯოჳლმან მან კოჳალად იჴოჳმინა ეშმაკთა-გან სწავლოჳლნი სი\ტყოჳანი
Line of edition: 17    
ზაკოჳვისანი: მიოჳგო და ჰრქუა წმიდასა მას ესე ჩუენცა ოჳწყით ბასილი
Line of edition: 18    
ვითარმედ ყოველნი დაბადებოჳლნი ღმრთისა მიერ ღმერთთაჲსა დაებადნეს და ღმერთნი ჩუენნი
Line of edition: 19    
მის მიერვე დაებადნეს განგებისა-თჳს ყოველთა კაცთა ცხოვრებისა: და ამას ჩუენცა
Line of edition: 20    
არა ოჳარვჰყოფთ: რომელსა თქუენ აღიარებთ: არამედ თქუენ სახედ და მიზეზად: ვა\ჭრობისა
Line of edition: 21    
მოგიგიეს ახალი ესე საცთოჳრი ქრისტჱსი: რომელთაცა გნებავს მთავრობაჲ
Line of edition: 22    
და წინამძღოჳრებაჲ დედათა ოჳსოჳსოჳრთა გონებითა და მსგავსთა მათთა მამათაჲ
Line of edition: 23    
და ამით ეძიებთ პატივსა და სარგებელსა ოჳცებთა და ოჳგოჳნოჳრთა კაცთა-\გან:
Line of edition: 24    
აწ გრწმენინ ჩემი ჭეშმარიტად დაემორჩილე ბრძანებასა მეფეთასა: და ოჳგე
Line of edition: 25    
ღმერთთა: და არღარა საჴმარ იყოს შენდა: ზროჳნვაჲ ეგევითართა ღონეთაჲ: ძიე\ბისა-თჳს
Line of edition: 26    
პატივად შენდა: რამეთუ მიიღო შენ თჳთ-მპყრობელისა-გან პატივი და დიდებაჲ
Line of edition: 27    
ოჳფროჲს ამისსა რომელსა შინა ხარ და მონაგებნი აოჳრაცხელნი და სიმდიდრჱ
Line of edition: 28    
მიოჳწდომელი რომლითა იშოჳებდე ფართოებითა დღეთა ცხოვრებისა შენისათა და
Line of edition: 29    
შემდგომად შენსა დაოჳტევო სიმდიდრჱ იგი ვისცა გენებოს პატივი:

Chapter: 7  
Line of edition: 30       
7. მაშინ ვითარცა ესმნეს ქრისტჱს მოწამესა წმიდასა ბასილის სიტყოჳანი ესე მსა\ჯოჳლისა
Line of edition: 31    
მის-გან ოჳშჯოჳლოჲსა: მიოჳგო და ჰრქუა მას პატივი და დიდებაჲ მეფისა
Line of edition: 32    
შენისაჲ შენდა იყავნ ნიჭნი მისნი და სიმდიდრენი სხოჳათა ეყვნენ: ხოლო
Line of edition: 33    
ჩემდა მიახლებაჲ ღმრთისაჲ კეთილ არს და დადებად ღმრთისა მიმართ სასოებაჲ ჩემი
Line of edition: 34    
და ესე ჭეშმარიტად ოჳწყოდე მსაჯულო ვითარმედ ღმერთთა თქუენთა არა ოჳგებ
Line of edition: 35    
რომელნი არა ღმერთნი არიან: ხოლო რომელი შენ გნებავს საქმედ იქმოდე რამეთუ ჴელმწიფე\ბაჲ
Page of edition: 8   Line of edition: 1    
გაქოჳს ჴორცთა ჩემთა ზედა: მაშინ განრისხნა მსაჯოჳლი იგი და ბრძანა გან\ძარცოჳვაჲ
Line of edition: 2    
მისი სამოსლისა-გან:

Chapter: 8  
Line of edition: 3       
8. და ვითარცა განძარცოჳეს მიოჳგო წმიდასა მას და ჰრქუა: კმა არს შენდა ბა\სილი
Line of edition: 4    
[დ]ამცირებაჲ ესე და შეურაცხებაჲ სასწავლელად ოჳმჯობჱსისა შენისა ანოჳ
Line of edition: 5    
შევსძინოთ და ვიწყოთ გოჳემად შენდა მრავალფერითა სატანჯველითა: მიოჳგო
Line of edition: 6    
წმიდამან ბასილი და ჰრქუა მას მე წინაჲსწარვე გითხარ შენ რომელი გესმა და კოჳალად\ცა
Line of edition: 7    
გითხრობ ვითარმედ არაოდეს დაოჳტეო ღმერთი ჩემი და არცა ვჰმსახოჳრო ღმერთთა
Line of edition: 8    
შენთა ქვისათა და ძელისათა ოჳსოჳლოთა: რამეთუ ოჳმჯობჱს არს ჩემდა სიკოჳდილი
Line of edition: 9    
ღმრთისა ჩემისა-თჳს და რაჲთა არა ვექმნე სახე საცთოჳრისა მათ ყოველთა რომელთა
Line of edition: 10    
ჩემ-გან მიოჳღებიეს ბეჭედი იგი ქრისტჱსი და ჰგიან მტკიცედ სარწმოჳნოებასა ზედა
Line of edition: 11    
იესუ ქრისტჱსა: მაშინ აღივსო მსაჯული იგი გოჳლის-წყრომითა და ოჳბრძანა ოთხთა
Line of edition: 12    
მტარვალთა გოჳემაჲ მისი:

Chapter: 9  
Line of edition: 13       
9. მაშინ ვითარცა სცემდეს მას ოჳწყალოდ: აღიხილნა წმიდამან ზეცად თოჳალნი
Line of edition: 14    
თჳსნი ღაღად ყო და ქუა "ჵ ოჳფალო და ღმერთო ჩემო: იესოჳ ქრისტე რომელმან ჩემ-თჳს პირ\ველად
Line of edition: 15    
ღოჳაწლი კეთილი მოიღოჳაწე: შეიწირე მსხოჳერპლად სოჳლი ესე ჩემი
Line of edition: 16    
ცოდვილი და მოჰხედე ეკლესიასა შენსა წყალობითა შენითა და მოწყალებითა":
Line of edition: 17    
მიოჳგო მსაჯოჳლმან წმიდასა მას არა ჯერ-არს შენდა ბასილი რაჲთა კაცსა ღმრთად
Line of edition: 18    
სახელ-სდებდე რომელი იგი მოიკლა ჰოჳრიათა მიერ და მას ევედრებოდი რაჲთა შეგე\წიოს
Line of edition: 19    
შენ: და იჴსნას ეკლესიაჲ თჳსი ჭირისა-გან: მიოჳგო წმიდამან ბასილი და
Line of edition: 20    
ჰრქუა მას სირცხვილი ესე მეყავნ მე და ყოველთა რომელნი აღიარებენ ქრისტესა ღმრთად და
Line of edition: 21    
დამბადებელად ყოვლისა: ჰრქუა მას მსაჯულმან მან და რომელი იგი იშვა მარიამის-გან
Line of edition: 22    
იგი არსა დამბადებელი ყოვლისაჲ: ჰრქუა მას წმიდამან ჰე იგი არს რამეთუ თანასწორი არს
Line of edition: 23    
მამისაჲ: ბოჳნებითა ღმრთეებისაჲ რომელმან დაჰბადა ყოველივე ოჳწინარჱს ყოველთა საოჳ\კოჳნეთა:
Line of edition: 24    
და აღსასროჳლსა ჟამთასა: ჩუენ-თჳს და ჩუენისა ცხოვრებისათჳს გა\რდამოჰჴდა
Line of edition: 25    
ზეცით და ჴორცნი შეისხნა სოჳლისა-გან წმიდისა და მარიამის-გან
Line of edition: 26    
ქალწულისა განკაცნა და არს იგი ღმრთის-მშობელ წმიდა და ოჳბიწო:

Chapter: 10  
Line of edition: 27       
10. მიუგო და ჰრქუა მსაჯოჳლმან მან წმიდასა მას: და ოჳკოჳეთოჳ ჴორციელ
Line of edition: 28    
იქმნა ვითარ იგი შენ იტყჳ რისა-თჳს ოჳკოჳე ჯუარს-ეცოჳა: ჰრქუა მას წმიდამან ამისთჳს
Line of edition: 29    
ოჳფროჲს ვჰმადლობ ვაქებ და ვადიდებ: რამეთუ იგი ოჳსხეოჳლო არს და ჩუენ-თჳს
Line of edition: 30    
სხეოჳლევან იქმნა და იგი ოჳჴორცოჲ იყო და ჩუენ-თჳს განჴორციელდა და იგი
Line of edition: 31    
ოჳცოდველ არს და ჩუენ-თჳს შეიწყნარა ნათლისღებაჲ სინანოჳლისაჲ და იგი არს
Line of edition: 32    
განმათავისოჳფლებელი ყოველთა მორწმოჳნეთა მისთაჲ: და ჩუენ-თჳს გასყიდოჳლ
Line of edition: 33    
იქმნა და იგი ოჳბრალოჲ არს და ნეფსით ჯუარს-ეცოჳა რაჲთა აცხოვნნეს მორწ\მოჳნენი
Line of edition: 34    
თჳსნი საოჳკოჳნოდ: მიოჳგო მსაჯოჳლმან წმიდასა მას და ჰრქუა: აწ მე მო\გაკოჳდინო
Line of edition: 35    
შენ და ვიხილოთ ოჳკოჳეთოჳ განგაცხოველოს მან და გაცხოვნოს შენ
Page of edition: 9   Line of edition: 1    
საოჳკოჳნოდ: ჰრქუა მას წმიდამან ბასილი და ოჳკოჳეთოჳ არა განმაცხოველოს მე სა\წოჳთროსა
Line of edition: 2    
ამას და წარმავალსა ცხოვრებასა მაქოჳს მე სასოებაჲ ჭეშმარიტი ქრისტჱს
Line of edition: 3    
ღმრთისა ჩემისა მიმართ ვითარმედ მომცეს მე ცხოვრებაჲ საოჳკოჳნოჲ სოფელსა მას
Line of edition: 4    
წაროჳვალსა ყოველთა თანა წმიდათა რომელთა მის-თჳს ღოჳაწლი თავს-იდვეს: მაშინ
Line of edition: 5    
ბრძანა მსაჯოჳლმან რაჲთა შეაყენონ იგი საპყრობილესა ვიდრე მესამედ დღემდე რაჲთა
Line of edition: 6    
განიზრახოს მის-თჳს რაჲ ოჳყოს: მიოჳგო წმიდამან ბასილი და ჰრქუა: მსაჯოჳლო
Line of edition: 7    
დასთოჳალენ ვითარმცა სამნი იგი დღენი წარსროჳლ არიან რაჲ გნებავს ყოფად ყავ
Line of edition: 8    
აწ: ხოლო შემდგომადცა სამთა მათ დღეთა ძალითა ქრისტჱს ღმრთისა ჩემისაჲთა: განმ\ზადებოჳლ
Line of edition: 9    
ვარ ოჳძლიერჱსად წინააღდგომად ბრძანებასა შენსა:

Chapter: 11  
Line of edition: 10       
11. და ვითარცა შეაყენეს მოწამჱ იგი ქრისტჱსი წმიდაჲ ბასილი საპყრობილესა: მა\შინ
Line of edition: 11    
მიოჳწერა მრავალთა ეპისკოპოსთა რომელნი შეპყრობილ იყვნეს: წმიდამან ბაბილა
Line of edition: 12    
მამათ-მთავარმან ანტიოქიაჲსამან საპყრობილით ებისტოლჱ რომელსა წერილ იყო
Line of edition: 13    
სახჱ ესევითარი: "მე ოჳწყი ძმანო ჩემნო პატიოსანნო ვითარმედ მოწევნოჳლ იყოს თქუენ\და
Line of edition: 14    
და გესმინოს საქმჱ ჩემი და რომელი შემემთხჳა ოჳშჯოჳლოჲსა ამის-გან და
Line of edition: 15    
ღმრთისა-გან განდგომილისა მეფისა და მეცა მასმიეს თქუენ-თჳს და ამისთთჳს ვჰმა\დლობ
Line of edition: 16    
ოჳფალსა ჩემსა იესოჳ ქრისტესა: რომელმან არაღირსნი ესე ღირს მყვნა: ზიარ ვნებათა
Line of edition: 17    
მისთა პატიოსანთა რომელნი ჩუენ-თჳს თავს-ისხნა და ესე დიდ სიქადოჳლ და დიდე\ბა
Line of edition: 18    
არს ჩუენდა რაჲთა ღირს ვიქმნეთ ვნებასა აღსარებისა-თჳს სახელისა მისისა წმიდისა:
Line of edition: 19    
რამეთუ იგი ოჳცოდველ არს და ყოველთა-გან პატიჟთა თავის-ოჳფალ და ჩუენისა ცხოვ\რებისა-თჳს
Line of edition: 20    
შეიწყნარნა ვნებანი: რაოდენ ოჳფროჲს ჯერ-არს ჩუენდა ვნებაჲ რომელნი
Line of edition: 21    
ღირს ვართ სამართლად ცოდვათა ჩუენთა-თჳს: და კეთილად-მსახოჳრებისა: და
Line of edition: 22    
აღსაარებისა-თჳს მისისა: აწ ოჳკოჳე შევიწყნარნეთ ჭირნი და მწოჳხარებანი სი\ხაროჳლით
Line of edition: 23    
სახელისა მისისა-თჳს წმიდისა: რამეთუ ვნებანი ესე ამის ჟამისანი ვერ
Line of edition: 24    
ღირს არიან მერმისა მის დიდებისა რომელ გამოცხადებად არს ჩუენდა: აწ ოჳკოჳე
Line of edition: 25    
ვიღოჳაწოთ ძლიერად რაჲთა სამართლად მოვიღოთ გჳრგჳნი ჴელისა-გან მეოჳფისა
Line of edition: 26    
მის ოჳკოჳდავისა მცირედ გამოვიცადნეთ საწოჳთოჲსა ამის-გან განსაცდელისა
Line of edition: 27    
რაჲთა ღირს ვიქმნეთ პატივსა და დიდებასა დაოჳსროჳლებელსა რამეთუ ქრისტემან მაცხოვარ\მან
Line of edition: 28    
ჩუენმან ბრძანა: წმიდასა შინა სახარებასა თქოჳა: "რომელსა ოჳყოჳარდეს თავი
Line of edition: 29    
თჳსი. წარიწყმიდოს იგი და რომელმან წარიწყმიდოს თავი თჳსი ჩემ-თჳს მან პოვოს
Line of edition: 30    
იგი" და კუალად თქუა: " ნოჳ გეშინინ მათ-გან რომელთა მოწყჳდნეს ჴორცნი
Line of edition: 31    
თქუენნი ხოლო სოჳლსა ვერ შემძლებელ არიან მოკლვად: არამედ გეშინოდენ მისა
Line of edition: 32    
რომელსა ჴელმწიფებაჲ აქოჳს წარწყმედად სოჳლსა და ჴორცთა გეჰენიასა შინა
Line of edition: 33    
ცეცხლისასა": რამეთუ ესე საწოჳთროჲ არს სატანჯველი ჴორცთაჲ და მოსწყოჳედს:
Page of edition: 10   Line of edition: 1    
ხოლო მერმჱ იგი სატანჯველი საოჳკოჳნე არს რომელსა დალევნაჲ არა აქუს იგი
Line of edition: 2    
სოჳლთა სტანჯავს ოჳკოჳნისადმდე ჟამთა და მერმეცა":

Chapter: 12  
Line of edition: 3       
12. მაშინ ვითარცა შეიწყნარა მსახოჳრმან მან ქრისტჱსმან წმიდამან ბასილი ეპისტოლჱ
Line of edition: 4    
წმიდისა ბაბილაჲსი მამათ-მთავრისაჲ: ოჳფროჲს და ოჳმეტჱს განძლიერდა სოჳ\ლითა
Line of edition: 5    
და მოსწრაფჱ იქმნა მოთმინებად ღოჳაწლისა მის წინამდებარისა: და შემ\დგომად
Line of edition: 6    
დღისა მის მესამისა: რომლისაჲ ებრძანა მსაჯოჳლსა მას ოჳშჯოჳლოსა
Line of edition: 7    
და ღმრთის-მოძოჳლესა მოყვანებად სცა წმიდაჲ იგი საპყრობილით და ზაკოჳვით და
Line of edition: 8    
ვერაგობით ენება ცთუნებაჲ მისი: მრავლითა ლიქნითა და კოჳალად მრავალ\ფერითა
Line of edition: 9    
სატანჯველითა: აშინებდა მას: და ტანჯა იგი ოჳწყალოდ და ვერ შეოჳ\ძლო
Line of edition: 10    
ცვალებად მისა სარწმოჳნოებისა-გან ქრისტჱსისა: რამეთუ წმიდამან მოწამემან ბრძოლა-\სცა
Line of edition: 11    
მას ძლიერად და სძლო მას ახოვნად ძალითა ქრისტჱსითა: ოჳკუანაჲსკნელ ვითარცა
Line of edition: 12    
იძოჳლა მოოჳძლოჳრდა მის მიერ მსაჯოჳლი იგი სიცროჳვისაჲ შეწოჳხნა ფრიად და
Line of edition: 13    
განცჳბრებოჳლი გოჳლის-ზრახვად დგა მის-თჳს: და ბრძანა მოსისხლემან მან
Line of edition: 14    
ბოროტმან: რაჲთა მჴეცთა საჭმლად მიეცეს წმიდაჲ იგი: მაშინ განაძჳნნეს მჴეცნი რაჲთა
Line of edition: 15    
მყის განბძარონ იგი: და ბრძანა შეგდებაჲ მისი მათა: და ესრეთ სროჳლ იქმ\ნა
Line of edition: 16    
წამებაჲ წმიდისა მღდელთ-მოძღოჳრისა ბასილისი და მოიღო გჳრგჳნი მეოჳ\ფისა-გან
Line of edition: 17    
ზეცათაჲსა ქრისტე ღმრთისა ჩუენისა რომლისაჲ არს დიდებაჲ და პატივი ძალი
Line of edition: 18    
და თავყოჳანის-ცემაჲ მამისა თანა სოჳლით წმიდით-ოჳრთ აწ და მარადის და ოჳკოჳნი\თი
Line of edition: 19    
ოჳკოჳნისამდე ამენ:
Next partThis text is part of the TITUS edition of Keimena I.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 21.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.