GNC
Author: Nino 
St. Nino
Text collection: Kad. 
Sermons

წმ. ნინო, ქადაგებანი

Text as edited by
Mose Ǯanašvili,
Istorija gruzinskoj cerkvi,
kn. 1, Obraščenie kartvel'cev,
Tbilisi 1898, 80-86

electronically prepared by Sandro Tskhvedadze,
Tbilisi, 2019;
TITUS / GNC version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 20.6.2019Manuscripts:
   A-95, 142r-145v and 39r-43r
   A-19, 194v-198r
Text: 1 
Page of ed.: 80 
ქრისტეს შობისათჳს

Line of ed.: 1 
თქ̃ლი წ̃დისა დედისა ჩ̃ნი\სა
Line of ed.: 2 
ნინოჲსი : რ̃ნ ქადაგა ქ̃ჱ
Line of ed.: 3 
ქართლს შინა შობილი წ̃დი\სა
Line of ed.: 4 
ქწ̃ლისა მარიამისაგან :


Page of ed.: 81  
Line of ed.: 1       
Ⴀწ მოვედით და ვიხილოთ წესი წინა წარმოღებულისა ამის სიტყჳ\საჲ
Line of ed.: 2    
რ̃ლ თქოჳმოჳლ იყო ჭეშმარიტებით აღსროჳლებისა ყოფაჲ ძუელისა
Line of ed.: 3    
რჩულისაჲ და შემოსლვაჲ კეთილისა სასოებისაჲ ახლისა მადლისაჲ.

Line of ed.: 4       
Ⴐ̃ჟამს აღესრულნეს ყ̃ნი წერილნი ესრეთვე დანიელისნიცა აღე\სრულებოდეს
Line of ed.: 5    
რიცხჳნი ჟამთანი მოწევნადმდე ვ̃ე ცხებულისა ქე̃სამდე რ̃
Line of ed.: 6    
წინაჲთვე აუწყა წინაჱსწრმეტყუელმან და თქუა :.

Line of ed.: 7       
Ⴤმაჲ გურიტისაჲ სასმენელ იქმნა ქუეყანასა ჩ̃ნსა ჴმა ყო მომავალმან
Line of ed.: 8    
მაღლით დიდმან მთავარ ანგელოზთა შ̃ს ყურთა მიმართ ყოვლად წ̃დისა
Line of ed.: 9    
ქალწულისა და ჰქუა :.

Line of ed.: 10       
Ⴂიხაროდენ მიმადლებულო ოფალი შენთანა : რ̃ლსა იგი ესაია უწო\დს
Line of ed.: 11    
ქუეყნად წყურიელად ესე იგი არს რამეთუ გამოაჩინებს უჴრწნელებასა
Line of ed.: 12    
და უცოდველად შობასა ქალწულისასა და რ̃ ქ̃ყნად ქალწულსა უწოდს.

Line of ed.: 13       
Ⴈსმინე მეორისაჲცა ღთივ გამომეტყუელისაჲ რ̃ლსა იტყჳს გან\კჳრვებული
Line of ed.: 14    
ვ̃დ რაჲმე ქ̃ყნაჲ არს იგი რ̃ლსა შ̃ს ნათელი დაემკჳდრე\ბის
Line of ed.: 15    
აჩუნებს ვ̃დ უდიდეს არს ყ̃ლისა სოფლისა და ქებულ მრავალთაგან
Line of ed.: 16    
და ვერ მისწუდებიან კაცობრივნი ბუნებანი სადაჲთცა იგი უმეტჱს პატივ
Line of ed.: 17    
ცემულ არს ყოველთა დამბადებელისაგან.

Line of ed.: 18       
Ⴍჳფროჲს მრავალთასა იქმნა ღირს შეწყნარებად დიდსა ბრწყინვა\ლებასა
Line of ed.: 19    
მიუწდომელსა ნათელსა რ̃ი იყო წიაღთა მამისათა რ̃ლისა თანა
Line of ed.: 20    
აღესრულა თქუმული იგი ვ̃დ ესე არს დედაჲ ყ̃ლთა ცხოველთაჲ

Line of ed.: 21       
Ⴄსე არს რ̃ი ცხოველ არს ო̃კე (?) სიტყუაჲ ღ̃ი რ̃ნ თქუა ვ̃დ
Page of ed.: 82   Line of ed.: 1    
მე ვარ ცხორებაჲ და ჭეშმარიტებაჲ და მერმე ვ̃დ მე ცხოელ ვარ და
Line of ed.: 2    
თქ̃ნცა ცხოელ იყვნეთ : იგივე უტყუველი მიზეზი რ̃ლ მოწევნად იყო
Line of ed.: 3    
აღასრულა :

Line of ed.: 4       
Ⴤიცი აღთქუმისაჲ რ̃ლ დადვა ღ̃ნ პირველთა მამათა შ̃ს რ̃ლ იგი
Line of ed.: 5    
აღუთქუა ნოვეს დამტკიცებაჲ წინაჲსწარ რ̃ლ მოსლვად იყო გამოჴსნაჲ.

Line of ed.: 6       
Ⴈტყჳს კურთხეულ არს ღ̃ი სემისი და მეყსეულად ზ̃ა წარმოიღებს :
Line of ed.: 7    
განავრცენ ღ̃ნ იაფეთ და დაიმკჳდრენ სახლსა შინა სემისსა :

Line of ed.: 8       
Ⴃა არა ხ̃ თუ ესე ა̃დ აბრაჰმსაცა უმეტჱსადღა აღუთქუა ფიცით
Line of ed.: 9    
ვ̃დ ნათესავისა შენისა მიერ იკურთხეოდიან ყ̃ნი ნათესავნი ქუეყნისანი :

Line of ed.: 10       
Ⴄსრეთვე დავითსაცა ესაიას მიერ უჩუენა რ̃ლ თქუა ვ̃დ აღმოსცენდეს
Line of ed.: 11    
კუერთხი ძირისაგან იესჱსისა და გამოჴდეს ყუავილი კუერთხისა მისგან :
Line of ed.: 12    
და განისუენოს მის ზ̃ა სულმან ღთისამან :

Line of ed.: 13       
Ⴄსე იგი არს ქალწლ̃სა ზ̃ა რ̃ი აღესრულა : აღსასრულსა ჟამთასა
Line of ed.: 14    
ჴელისა მიერ გაბრიელ მთავარ ანგელოზისა გარდამომავალი ვ̃ა წჳმაჲ
Line of ed.: 15    
საწმისსა ზ̃ა : ესე იგი არს სიტყუაჲ ღ̃ჲ საშოსა კურთხეულსა ყ̃ლად წ̃\დისა
Line of ed.: 16    
ქ̃ლწულისასა.

Line of ed.: 17       
Ⴐ̃ი მამისაგან გამოვიდა და მამისა თანა არს შეზავებით შეიერთა
Line of ed.: 18    
ჭეშმარიტად თჳსი დაბადებული ჴორცი : და კაცად გამოაჭეშმარიტა გამო\უთქუმელითა
Line of ed.: 19    
ძლიერებითა და შეურყეველითა ს̃ლითა.

Line of ed.: 20       
Ⴃა ესრჱთ სახედ მსგავსად კაცთა ჩუენებისაებრ : და ცხრისა თჳსა
Line of ed.: 21    
ჟამთაჲთა სიტყუაჲ განორძნდა შეუშფოთებლად განჴორციელდა : და მის\გან
Line of ed.: 22    
ღ̃თისა მოსლვაჲ და ხატი ქმნა ჭეშმარიტად მიიხუნა ჩ̃ნნი ჴორცნი
Line of ed.: 23    
გარნა უზეშთაესნი ჩ̃ნსა : რ̃ დაიტალავრა ჴორცთა შინა განუშორებლად
Line of ed.: 24    
და განუყოფელად მ̃დის მამულისა არსებისაგან და დიდებისა და საქე\რობინოთა
Line of ed.: 25    
საყდართაგან :

Line of ed.: 26       
Ⴞ̃ დაიმკჳდრა თჳნიერ ზრუნვათა კაცობრივისა ბუნებისათა : ყ̃ლად
Line of ed.: 27    
წ̃სა ტაძარსა საქალწულოსა საშოსა აღიშენა მისგან ტაძარი დიდისა ნათ\ლისაჲ :

Line of ed.: 28       
Ⴄსე არს ბევრთაგან გამორჩეული კაცი საუფლოჲ : თქუმულისაებრ
Line of ed.: 29    
ვ̃დ სიბრძნემან იშჱნა თავისა თვისისა სახლი და შეუდგნა მას შჳდნი
Line of ed.: 30    
სუეტნი : მასვე იტყჳს ძესა უჟამოდ შობილსა მამისაგან სიბრძნჱ მისვე მა\მისაჲ :

Line of ed.: 31       
Ⴃა ვ̃ა უშჱნა ტაძარი საუკუნოჲ . ტაძარი უჴრწნელი უჴრწნელისა\გან
Line of ed.: 32    
ქალ̃წლისა შჳდთა სიმტკიცეთა ებრ . სულისა მადლთაჲსა : სიბრძნისა
Line of ed.: 33    
და ძლიერებისა თჳს : თჳსა : განჰყოფს და უჩუენებს დიდი წინაწარმეტყუელ\თა
Line of ed.: 34    
შ̃ს ესაია და იტყჳს :

Page of ed.: 83  
Line of ed.: 1       
Ⴅითარმედ სული სიბრძნისაჲ . სული გულის ჴმის ყოფისაჲ : სული ზრახ\ვისაჲ :
Line of ed.: 2    
სული ძლიერებისაჲ . სული მეცნიერებისაჲ . სული ღ̃თის მსახურე\ბისაჲ :
Line of ed.: 3    
სული შიშისა ღ̃ჲ , რლ̃სა ნეტარი მოციქული პავლე გამოსთარგ\მანებს :
Line of ed.: 4    
ვ̃დ ესე არიან სუეტნი სულისა მადლისანი რ̃ლ შეიწყნარეს წ̃თა
Line of ed.: 5    
მოციქულთა და იქმნნეს მსახურ სიტყჳსა მის ცხორებისა.

Line of ed.: 6       
Ⴞ̃ აწ კუალად გაუწყებ თქ̃ნ სანატრელნო მსმენელნო . და ხარე\ბასაცა
Line of ed.: 7    
ზაქარიაჲსსა : რ̃ლისა უფროჲს ნაშობთაგანი დედათაჲ არავინ აღ\დგომილ
Line of ed.: 8    
იყო წინა მორბედისა და ნათლის მცემელისა იოვანჱსა : რ̃ი უქა\დაგა
Line of ed.: 9    
დიდმან მთავარ ანგელოზმან გაბრიელ მღდელთ მოძღუარსა ზაქარიას :
Line of ed.: 10    
რ̃ი თანაზიარ იქმნა სისხლსა დიდისა მის მართლისა აბელისასა :

Line of ed.: 11       
Ⴐ̃ შეიწირა მსხუერპლად უბრალოჲ იგი ურჩულოთა მღდელთაგან :
Line of ed.: 12    
რ̃ა იყოს იგი თავ ყოველთა მარტჳლთა რომელსცა იგი უფალი ეწამების.
Line of ed.: 13    
ვ̃დ ყ̃ი სისხლი მართალი დათხეული სისხლითგან აბელის მართლისაჲთ
Line of ed.: 14    
ვ̃ე სისხლადმდე ზაქარიასა ძისა ბარუქისა რ̃ი მოეკლა საკურთხეველსა
Line of ed.: 15    
ზ̃ა ეძიოს ნათესავისა ამისაგან.

Line of ed.: 16       
Ⴀწ უქადაგა მას იოვანჱსთჳს წინაჲსწარ და ჰქუა ვ̃დ იყოს წინაჲს\წ̃რმეტყუელი :
Line of ed.: 17    
წინამორბედი . და მოწამე მეუფისა მის დიდისაჲ.

Line of ed.: 18       
Ⴃა არა ხ̃ თუ ესე . ა̃დ შუვამდგომელიცა ძუელისა და ახლის აღ\თქუმისაჲ
Line of ed.: 19    
და განმწმენდელი ცოდვათაჲ და ქადაგი სინანულისაჲ.

Line of ed.: 20       
Ⴞ̃ რ̃ლნი განმზადებულ იყვნეს სარწმუნოებით შეწყნარებად დიდ\სა
Line of ed.: 21    
ნათელსა რ̃ნ აიხუნა ცოდვანი სოფლისანი ჴელისა მიერ ყ̃ლად ს̃დ
Line of ed.: 22    
გამოჴსნისა : შემდგომად ამისა წ̃ჲ ქადაგი ჭეშმარიტებისაჲ იოვანჱ აღა\სრულებს
Line of ed.: 23    
სრბასა თჳსსა . მიიღო მანცა ოხჭანი ამის ცხორებისაჲ და გჳრ\გჳნოსან
Line of ed.: 24    
იქმნა იგიცა პირმშოთა თანა მარტჳლთა : ვ̃ა მოწამჱ ჭეშმარი\ტებისაჲ :
Line of ed.: 25    
იქმნა ჭეშმარიტად შურის მეძიებელ სიმართლისა რჩულსა სახი\საებრ
Line of ed.: 26    
მაკაბელთაჲსა მჴნედ მოღუაწებისა წამებითა.

Line of ed.: 27       
Ⴉუალად ესეცა მიიქცა ჯოჯოხეთა : ა̃დ არა ვ̃ა პირველთა მამათა
Line of ed.: 28    
ეუფლა მას სიკუდილი : ა̃დ მუნცა უქადაგა შეპყრობილთა მათ სულთა მო\სლვაჲ
Line of ed.: 29    
ძისა ღ̃ჲ ჴორციელად რ̃ი არს კურთხეულ ოკ̃თი ო̃კე ა̃ნ.

Line of ed.: 30       
Ⴃა აწ კმა არს თქ̃ნდა რომლისათჳს ესე მოგითხარ სასმენელთა თქ̃ნ\თა :
Line of ed.: 31    
ხ̃ ამიერითგან მივისწრაფოთ მიწყებით : ცხორებასავე მას შობისასა.
Line of ed.: 32    
რ̃ მას ჟამსა შემდგომად გამობრწყინვებისა მაღლით მიუწდომელი ნათე\ლი
Line of ed.: 33    
ღ̃ი ღ̃თთაჲ : და ო̃ი : უფალთაჲ : ხარებისაებრ გარდამოჴდა ზეცით
Line of ed.: 34    
ქყ̃ნად მამისა წიაღთაგან და დაემკჳდრა საშოსა წ̃დისა ქალწულისასა.

Line of ed.: 35       
Ⴞ̃ აღსრულებისა მიდგომილებისა ჟამთა მისთასა იქმნებოდეს მაღ\ლით
Line of ed.: 36    
გარდამოჴდანი სიხარულისანი ქყ̃ნასა ზ̃ა : ღაღადებანი მხიარულე\ბისანი
Line of ed.: 37    
ბეთლემს ჰურისტანისასა ანგელოზთაგან და კაცთაგან :

Page of ed.: 84  
Line of ed.: 1       
Ⴋუნ ვიტყჳ სადა საფუძველი იუდეანისა კუერთხისაჲ და დამკჳდრე\ბაჲ
Line of ed.: 2    
მამათ მთავართაჲ და ღ̃თისა მამისა დავითისი იყო . რ̃ლისათჳსცა
Line of ed.: 3    
ესმა ს̃ლისაგან წ̃დისა და თქუა წინაჲსწარმეტყუელმან.

Line of ed.: 4       
Ⴃა შენ ბეთლემ ქუეყანაჲ ეგე იუდაისი არა სადა უმრწემჱს ხარ
Line of ed.: 5    
მთავართა შ̃ს იუდაჲსთა . რ̃ შენგან გამოვიდეს ჩემდა წინამძღუარი და
Line of ed.: 6    
გამოსავალნი მისნი დღეთაგან დასაბამისა საუკუნოჲსათა წერილისაებრ.

Line of ed.: 7       
Ⴅ̃დ თქუა ღ̃ნ იყავნ ნათელი და იყო ნათელი . ყოფადსა მას იტყჳს
Line of ed.: 8    
ნათელსა : წინაჲსწარვე თქუა : ნათელი ესე არს რ̃ი ჴელისა მიერ ჴორცი\ელისა
Line of ed.: 9    
შობითა უკუანაჲსკნელთა გამოუჩნდა წარმართთა.

Line of ed.: 10       
Ⴃა მისვე ჰეროდეს გონებასა დაარწმუნეს მოხუცებულთა და მწიგ\ნობართა
Line of ed.: 11    
მათ ჰურიათა . რ̃ჟს ჰკითხვიდა მათ . თუ სადა შობად არს ქ̃ჱ.

Line of ed.: 12       
Ⴞ̃ მათ ჰქუეს მას : ესრეთ იტყჳს წიგნი ვ̃დ ტომისაგან დავითისა და
Line of ed.: 13    
ქყ̃ნით ბეთლემით სადა იგი იყო დავით მოვიდეს ქრისტჱ.

Line of ed.: 14       
Ⴅ̃ა იგი წინაჲსწარ ვთქუთ : ესმოდეს ჴმანი ანგელოზთანი : ღაღა\დებანი
Line of ed.: 15    
განთავისუფლებისანი სადიდებელად ყოველთა დაბადებულთა.

Line of ed.: 16       
Ⴐ̃ ზეცით ანგელოზთა დიდების მეტყუელებაჲ ხოლო ქ̃ყნით
Line of ed.: 17    
მწყემსთა განკჳრვებაჲ . შეაძრწუნა მტერი კაცთაჲ ეშმაკი :

Line of ed.: 18       
Ⴐ̃ უჴორცოთა ღაღადებისა ჴმითა იტყოდეს დბ̃ჲ მაღალთა შინა
Line of ed.: 19    
ღ̃ა ქყ̃ნასა ზ̃ა მშჳდობაჲ და კაცთა შორის სათნოებაჲ : ხ̃ მწყემსთა
Line of ed.: 20    
მათ ეუწყა და ისწრაფეს მისლვად დიდითა სურვილითა განმსტრობად რომელ
Line of ed.: 21    
ბეთლემს განსაკჳრვებელნი ჴმანი ისმოდეს და სხჳსა ნათესავისაჲ კუალად
Line of ed.: 22    
ახალი სასწაული : ელვარჱ მსტოვარი და ვარსკულავთ მთავარი ბრწყინ\ვალჱ
Line of ed.: 23    
გამოუჩნდა მაღლით მოგუთა წამის ყოფისაებრ ზე გარდამო :

Line of ed.: 24       
Ⴋიუწდომელისა მიერ ნათლისა წინა წარუძღუა ვარსკულავთ მრაც\ხუველთა
Line of ed.: 25    
მათ მოგუთა . და მოიყვანნა იგინი ქუაბსა მას ზეცისა მობაძავსა
Line of ed.: 26    
რ̃ა იხილონ ყ̃ლთა უზეშთაესი იგი ნათელი დაუყენებელი . რ̃ი უჟამოდ
Line of ed.: 27    
წიაღთაგან მამისათა გამობრწყინდა :

Line of ed.: 28       
Ⴞ̃ აწ გამოჩნდა საქალწულოსა დედისაგან ქყ̃ნასა ზ̃ა და მოწყა\ლებით
Line of ed.: 29    
მოიძინეს წარწყმედულნი იგი ცხოვარნი სიტყჳერთა ნათესავთანი :

Line of ed.: 30       
Ⴋუნ საწინასწარმეტყუელოთა ჴმანი აღესრულებოდეს რ̃ლ ხარები\სათჳს
Line of ed.: 31    
წინასწარმეტყუელებდეს წინაჲსწარ : და შემდგომად მისა შობისა\თჳს :
Line of ed.: 32    
ნათლისა ყოველთა ცის კიდეთაჲსა :

Line of ed.: 33       
Ⴋუნვე იქმნა განვრდომაჲ იგი ჰეროდესი ჭეშმარიტისა ჭამადისა მის\გან
Line of ed.: 34    
პურისა ცხოველისა რ̃ი მოიპოვა ბეთლემს ჰურისტანისასა თჳსითა სი\ბოროტითა
Line of ed.: 35    
მრავალ საეშმაკოჲთა ურჩულოებითა : ძმაცულობითა სამღდე\ლოთა
Line of ed.: 36    
განზრახვათაჲთა : რ̃ლსა დასაბამითგანვე მისთანა დაებუდა სიბო\როტითა
Line of ed.: 37    
საგუელოჲთა ჭამადითა :

Page of ed.: 85  
Line of ed.: 1       
Ⴃა მუნვე იქმნა განვრდომაჲ ჰურიათაჲ საღმრთოთა რჩულთაგან და
Line of ed.: 2    
განყენებაჲ მათი საწინაწაჲსრმეტყუელოთა მადლთაგან.

Line of ed.: 3       
Ⴃა ჴელისა მიერ სიცრუვით ურჩულოებისა : რ̃ არა ჰრწმენა ჭეშ\მარიტი
Line of ed.: 4    
იგი ნათელი ცხორებისაჲ . რ̃ი გამოუჩნდა სოფელსა ახალი იგი
Line of ed.: 5    
გამობრწყინვებაჲ საქალწულოჲსა სიმაღლისაჲ . მუნვე აღესრულებოდა და
Line of ed.: 6    
მოგუთაჲცა იგი წესი ძღუნისა შეწირვისაჲ და თაყუანის ცემაჲ ჭეშმარიტი\სა
Line of ed.: 7    
კეთილად მსახურებისაჲ ღ̃თისა ღმერთთაჲსა :

Line of ed.: 8       
Ⴃა ჯმნაჲ მათი დიდად პატივითა ხარებითა ახალ შობილისა მე\უფისაგან
Line of ed.: 9    
ვარსკულავისა წინამძღუარებითა წარვიდეს სოფლად თჳსა : მუნვე
Line of ed.: 10    
ყრმა იქმნა სიტყუაჲ ღ̃საჲ სიორძილსა გუამისასა მიიღებს კაცთაებრ და
Line of ed.: 11    
მივალს ჰურიასტნით გალილეად : ნაზარეთით კაფარნაომად :

Line of ed.: 12       
Ⴞ̃ მუნით ჟამთაებრ რჩულისა წესისათა რვა დღესა წინა დაცუეთი\სათჳს
Line of ed.: 13    
მივალს იჱ̃ლიმად : და იჱ̃მით შემდგომად ორმეოცისა დღისა გა\მოჩნდა
Line of ed.: 14    
სოლომონის ტაძარსა . რ̃ დიდების მეტყუელებით მიიქუმის მკლავ\თა
Line of ed.: 15    
ზ̃ა დიდისა მღვდელთ მოძღურისა და მართლისა სჳმეონისათა :

Line of ed.: 16       
Ⴉუალად აქუმული საქალწულოჲთა მჴრითა მუნვე კაცთ მოძულჱ
Line of ed.: 17    
სივერაგითა ჰეროდე ყრმათა მოსრავს ურჩულოჲთა საქმითა :

Line of ed.: 18       
Ⴋას ჟამსა გამოუჩნდა ჩუენებით ანგელოსი ო̃ჲ იოსებს და ჰქ̃ა მას
Line of ed.: 19    
აღდეგ და წარიყვანე ყრმაჲ ეგე და დედაჲ მაგისი და ივლტოდე ეგჳპტედ . რ̃
Line of ed.: 20    
ძიებად ვალს ჰეროდე და წარწყმედად ყრმისა მაგის.

Line of ed.: 21       
Ⴞ̃ იგი კაცობრივისაებრ ბუნებისა იქმნა შეძრწუნებული შიშისაგან :
Line of ed.: 22    
ხ̃ უქცეველი ღ̃თებითა და ძლიერებითა შთავიდოდა შეძრვად და დაძ\ღუევად
Line of ed.: 23    
ჴელით ქმნულთა ტაძართა საკერპოთა რ̃ნი იყვნეს ეგჳპტეს.

Line of ed.: 24       
Ⴐ̃ლთა შინა ძღუენთა შეწირვანი იყოფვოდეს საკჳრველნი და
Line of ed.: 25    
შვილთა კლვანი და საკუერთხნი რ̃ლთა იგი შესწირვიდეს ჴელისა მიერ
Line of ed.: 26    
შეგინებულთა და ბილწთა მღდელთაჲსა :

Line of ed.: 27       
Ⴄსე ყ̃ნი დაჰჴსნნა და განაქარვნა : ხ̃ მიუწოდა და მიაქცინა იგინი
Line of ed.: 28    
ზეცისა საცნაურსა ტაბლასა დიდსა და პატიოსანსა განსასუენებელსა მაღალ\თა
Line of ed.: 29    
შინა წინაშე მამამისა (?) ნათლისა რ̃ლისა ძჱ ახალი და საკჳრ\ველი
Line of ed.: 30    
შობითა ქყ̃ნასა ზ̃ა გამოჩნდა ძჱ ღ̃ჲ . რ̃ი მეუფე არს მეუფეთაჲ :

Line of ed.: 31       
Ⴐ̃ლსა იგი დიდმან მამათ მთავართა შ̃ს სჳმეონ უწოდა მას შუვა\მდგომელ
Line of ed.: 32    
რჩულისა ძუელისა და ახლისა და თქუა . ვ̃დ ესერა დგას დაცე\მად
Line of ed.: 33    
და აღდგინებად მრავალთა ისრაჱლ̃სა შ̃ს.

Line of ed.: 34       
Ⴐ̃ლისაგან კუალად ზე უკუმართ დაეცნეს თჳსითა სიცრუვითა და
Line of ed.: 35    
ურჩულოებითა ალითა ცეცხლისაჲთა შეიჭამნეს კრებულნი იგი ჰურიათანი :

Page of ed.: 86  
Line of ed.: 1       
Ⴋღდელთაჲსა ვიტყჳ და ფარისეველთასა : ჰეროდესითურთ სიბრმი\თა
Line of ed.: 2    
მათითა : ხ̃ ვიეთნიმე მათგანნი ჭეშმარიტად უცხო იქმნნეს დიდი\სა
Line of ed.: 3    
მისგან ნათლისა მზისა სიმართლისაჲსა განშორებულნი განილინეს მად\ლისა
Line of ed.: 4    
მისგან რჩულისა და წინაწმყ̃ლთაჲსა და სრულისა და ჭეშმარიტი\სა
Line of ed.: 5    
სმენისაგან.

Line of ed.: 6       
Ⴐ̃ლნი იგი ქე̃ს თჳს წინაჲსწარ თქუმულ იყვნეს : აწ ნაცვალად
Line of ed.: 7    
ამათსა მეყსეულად აღორძინებულნი აღყუავდეს ახალნი ნაყოფნი ჩჩჳლთა
Line of ed.: 8    
მათ ყრმათანი : რ̃ნი იგი საკუერთხად და მსხუერპლად შეიწირნეს საცნა\ურსა
Line of ed.: 9    
საკურთხეველსა ქჱ̃ს მიერ გამოყუავილებულსა ჯუარსა ზ̃ა.

Line of ed.: 10       
Ⴐ̃ლნი იგი განეფინნეს და შეასულ : ნელეს ქუეყანაჲ უფროჲს ხ̃ ეკ\ლესიანი
Line of ed.: 11    
წარმართთანი ვარსკულავ ბრწყინვალითა ვარდ მეწამულითა სისხ\ლითა
Line of ed.: 12    
მათითა გამოჩნდეს ვ̃ა ნათესავ სპეტაკნი მფრინველნი ტრედთანი
Line of ed.: 13    
ქყ̃ნასა ზ̃ა რ̃ნი იგი წინაჲსწარ შეიწირნეს ვ̃ე სოფლის მცხოვნებელი\სა
Line of ed.: 14    
დაკლვისა ქე̃სა მსხუერპლისა მის რ̃ი შეიწირა ზ̃ა მაღალსა ღ̃თის
Line of ed.: 15    
შემწყნარებელსა ჯუარსა ვ̃ა წინამძღუარნი ყოველთა მარტჳლთანი.

Line of ed.: 16       
Ⴃა ესრეთ აღორძნდეს და წინაჲსწარ გჳრგჳნოსან იქმნნეს ვ̃ა ჭე\შმარიტნი
Line of ed.: 17    
მოწამენი ჭეშმარიტისა მეუფისანი მამისა მიერ ნათლისა რამეთუ
Line of ed.: 18    
მისა შოჳენის თაყუანისცემაჲ აწ და მ̃დს და ოკ̃თი ოკ̃ე ა̃ნ .
Next partThis text is part of the TITUS edition of Nino of Cappadocia, Sermones.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 5.3.2021. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.