TITUS
Sixth Nomocanon of the Synode of Carthagene
Part No. 2
Previous part

Section: 2 
Page of ed.: 39 
Line of ed.: 15  კანონი მეშჳდე კართაგენს შეკრებულთა ორას ათშჳდმეტთა ღმერთ\შემოსილთა
Line of ed.: 16 
მამათაჲ ძჳრთთა შინა შთავრდომილთა დაგებისათჳს


Line of ed.: 17       ავრილიოს ეპისკოპოსმან თქუა: "უკუეთუ ძჳრთა შინა შთავრდომილ\მან
Line of ed.: 18    
ითხოოს დაგებაჲ თავისა თჳსისაჲ სამღდელოთა მსხუერპლის-საცავთა არ
Line of ed.: 19    
მუნ ყოფასა ეპისკოპოსისასა, სამართლად თანააც ხუცესსა კითხვაჲ ეპისკოპო\სისაჲ
Line of ed.: 20    
და ეგრეთღა ძჳრთა შინაჲსა მის დამგებელობაჲ მისისადა მცნებისაებრ",
Line of ed.: 21    
ხოლო ამის საქმისა თანა-გუაც საცხორებელითა განზრახვითა დამტკიცებაჲ.

Line of ed.: 22       
ყოველთა ეპისკოპოსთა მიერ ითქუა: "კმა არსო, რაჲ იგი თქუენმან სი\წმიდემან
Line of ed.: 23    
საჭიროჲსა რგებაჲ ჩუენი ღირს იჩინა. და პირველ-დაწერილსავე
Line of ed.: 24    
მეექუსესა კანონსა წმიდისა ამის კრებისასა აქუნდა სხუანიცა პირნი დამ\გებელობისა
Line of ed.: 25    
თანა. ხოლო ესე ამის მხოლოჲსათჳს წარმვლელობს, რომლისა\თჳსცა
Line of ed.: 26    
იგივეცა არს ესე და არა იგივეცა. იგივე ვიდრემე ვინაჲთგან მონა\ნულთათჳს
Line of ed.: 27    
მათვე განაწესებს, ხოლო არა იგივე, რამეთუ მუნ ვიდრემე ყოვ\ლად
Line of ed.: 28    
შეიწრებით და მიფარულად განაწესა, ხოლო აქა ვრცელად და ყოველ\თა
Line of ed.: 29    
ცხადად და წმიდად განსაზღვრა; და მუნ ვიდრემე სხუათა საძიებელთა
Line of ed.: 30    
თანა, ხოლო აქა მხოლოდ შემნანებელსა შემნდობელობისათჳს. და მეექუ\სესა
Line of ed.: 31    
ვიდრემე შინა თჳნიერ ზღვეულებისა, ხოლო აწინდელსა შინა ზღვეულე\ბისა
Line of ed.: 32    
თანა. რომელ ესე არს ყოვლად საჭიროჲ კანონი დამგებელობისათჳს
Line of ed.: 33    
სინანულისა და მრავალ-სახისა მკურნებელობისათჳს. და მრავალნი ვინმე მე\ძიებელმან
Line of ed.: 34    
პოვნეს გამოსაძიებელნი აწინდელსა ამას კანონსა შინა და ამისსა
Line of ed.: 35    
უპირატესისცა ზიარნი და განყოფილნი.

Line of ed.: 36       
ზღვეულებისა ესე ჴმაჲ თანმოსახელე არს თჳთოფერსა ქმნილსა ზედა
Line of ed.: 37    
მოსაღებელი და პირველად ვიდრემე აღზრვასა ზედა ზღჳსასა, მერმე წარ\წყმედასაცა
Line of ed.: 38    
ზედა საქონელთასა. ხოლო ამათ თანა განვრდომასაცა ზედა სა\ეკლესიოჲსა
Line of ed.: 39    
სამსახურისასა, რომლისა პატიჟთა მოყუასთა უწყის წოდებაჲ
Line of ed.: 40    
აწინდელმან ამან კრებამან, მეხუთაესა კანონსა შინა აღმწერელმან ესრეთ, ვი\თარმედ
Line of ed.: 41    
"არავინ საძნოდ წინაჲსწარმეტყუელთა, არცა სახარებისათაგანთა
Page of ed.: 40  Line of ed.: 1    
სხუაჲყო რაჲ თჳნიერ ზღვევისა". და ნეშტთა კრებათაგან საპოვნელი თჳსისა
Line of ed.: 2    
ხარისხისაგან ზღვეულებაჲ ყოვლისა მოყუასისა მცოდველისაჲ უეჭუელად ამა\სვე
Line of ed.: 3    
გამოაჩენს. ესრეთვე უკუე მეათხუთმეტესაცა კანონსა შინა ღმრთივ-შეკრე\ბილისა
Line of ed.: 4    
ამის კრებისასა წარმოდებული იტყჳს ეკლესიისა თჳთოსახეთა წესთა
Line of ed.: 5    
მმონებელთათჳს, ვიდრემე "უკუეთუ ვინო სასისხლოსა საქმესა შევარდეს და
Line of ed.: 6    
იჯმნიდეს სამსჯავროჲსაგან საეკლესიოჲსა, თანაედვას ესევითარსა ზღვეულე\ბაჲ"
Line of ed.: 7    
არამედ ოცდამერვესაცა ნეაროსა შინა მდებარე უპირატეს აღწერილთა
Line of ed.: 8    
ამათ სწორ-ძალ არს, მეტყუელი ესრეთ, ვითარმედ არაწმიდაჲ ჴელთდასხმული
Line of ed.: 9    
ზღვევაჲ ჴელთდამსხმელისა. და მცოდველობითიცა საქმე ვითარიცა რაჲმე
Line of ed.: 10    
იყოს, ზღვეულებად სახელ-იდების მისვე ნეროჲსა მიერ მწერალისა, ვითარ\მედ
Line of ed.: 11    
ცოდვაჲ-ზღვევაჲ თჳსთა სულთაჲ. და დიდ მეფსალმუნისაცა დავითის
Line of ed.: 12    
მიერ, მჴმობელისა რომელთამე ფსალმუნთაგანსა შინა, ვითარმედ "გარემომი\ცვეს
Line of ed.: 13    
მე სალმობათა სიკუდილისათა და ზღვევათა ჯოჯოხეთისათა მპოვეს მე",
Line of ed.: 14    
და სალმობად ვიდრემე სიკუდილისად ვნებულთა გულის-სიტყუათა მწოდებე\ლი
Line of ed.: 15    
სიკუდილისაჲ, ესე იგი არს ცოდვისა მლმობელთა და შობად მისსა მო\სწრაფეთა
Line of ed.: 16    
და ზღვევად ჯოჯოხეთისა ცოდვიანთა საქმეთა ანუ ვითარცა ჯო\ჯოხეთად
Line of ed.: 17    
მიმყვანებელთა ანუ ვითარცა ჯოჯოხეთისა მსახურთა, რამეთუ
Line of ed.: 18    
შე-ურთი-ერთარსებულ რაჲმე არიან სიკუდილი და ჯოჯოხეთი. და სიკუ\დილი
Line of ed.: 19    
ვიდრემე განჰყოფს სულსა სხეულისაგან, ხოლო ჯოჯოხეთი, საჭმუნავად
Line of ed.: 20    
და უკუნად ადგილად მყოფი, ქუეშეითი ქუეყანისაჲ და მსახურად მყოფი,
Line of ed.: 21    
მომკუდართა სულებსა იპყრობს, მიმთუალველი მათი. არამედ ესენი ვიდრემე
Line of ed.: 22    
ითქუეს წარმგზავრებით, ვითა მომჴსენებლობისათჳს ფსალმუნთ-მწერალისა
Line of ed.: 23    
მსტჳნაობათა. ხოლო ზღვეულებაჲ სხუათაცა მრავალთა მოასწავებს, რომელ\თაჲ
Line of ed.: 24    
უკუეთუ აღმწერელობაჲ ვინებოთ, სამძღოსო სადმე ვყოთ კანონთა ამათ\თჳსი
Line of ed.: 25    
სიტყუაჲ.

Line of ed.: 26       
არა უკუე შესაძლებელ არს ზღჳსა ზღვეულებად განმგონებელობაჲ კა\ნონსა
Line of ed.: 27    
შინა აღწერილისა ამის ზღვეულებისაჲ, არამედ ვერცა განშორებად,
Line of ed.: 28    
ვითარ ვჰგონებ, სულისად სხეულისაგან, რომელსაცა სიკუდილად იტყჳან ყო\ველნივე.
Line of ed.: 29    
რამეთუ ვითარ შესაძლებელ არს საშუალ ზღჳსა მზღველისა ჴმელად
Line of ed.: 30    
პოვნილობაჲ და საღმრთოჲსა ტაძრისა მომჴდომელობაჲ და მსხუერპლის-საცა\ვისა
Line of ed.: 31    
წესისა დაგებასა მთხოველობაჲ და მღდელისა მიერ მღდელთ-მთავრისა
Line of ed.: 32    
მვედრებელობაჲ და მისისა მცნებისაებრ დაგებულებაჲ? და მომკუდომისაგან\ცა
Line of ed.: 33    
შეუძლებელ არს სულის განმჭრელისა და ცხედარსა ზედა მდებარისა და
Line of ed.: 34    
დასასრულისა ფშჳნვათა აღმომფშჳნველისა და ვერცა წარდგომილთაძი, მი\მომქცეველისა
Line of ed.: 35    
და ვერ-ქმნილთა მგრძნობელისა, არამედ ყოვლითურთ თან\წარუვალისად
Line of ed.: 36    
განსლვისად-ქმნილისა აღდგომაჲ ცხედრით, მძრველობაჲ
Line of ed.: 37    
ფერჴთაჲ, მავალობაჲ ეპისკოპოსისა მიმართ, მოქენეობაჲ ეპისკოპოსისაჲ, აღ\მსაარებლობაჲ
Line of ed.: 38    
ეპისკოპოსისაჲ, სინანულის მაჩვენებელობაჲ, მოთხრობაჲ და\ფარულთაჲ,
Line of ed.: 39    
მოსმენაჲ შესატყჳსთაჲ და ყოველთა სრულისა მიტევებისა მისდა
Line of ed.: 40    
მოქმედთა განმგებელობაჲ? ვიდრეღა ამათგან ცხად არს სხუა-ყოფაჲ მის ზღვე\ვისაჲ
Line of ed.: 41    
და არცა მარილიანის მღელვარებისაჲ, არცა სულისა განშორებისაჲ
Line of ed.: 42    
დამნიშვნელმყოფად კანონი ესე მეშჳდე. ზღვეულებაჲ არს სულთ-მომკლველისა
Page of ed.: 41  Line of ed.: 1    
ცოდვისა მოქმედებაჲ, არა ზღვევასა მრავალ-ფასისა ჴუამალდისასა მომაწევ\ნელი,
Line of ed.: 2    
არცა ტჳრთთმღებელისა ნავისასა, არცა საჴმართა და საქონლთა ნივ\თიერთა
Line of ed.: 3    
წარწყმედისასა, არამედ ჴუამალდისა წილ სხეულისა დამჴსნელი და
Line of ed.: 4    
დამნთქუმელი მდინარეობათა შინა გემოთასა და უჴმარ და ლირბმყოფელი
Line of ed.: 5    
მისი მათ მიერ, რომელთა დაიწესა ამგებელისა მისისა მიერ მოქმედებად;
Line of ed.: 6    
ხოლო სიმდიდრისა ტჳრთისა რაჲსმე წილ სათნოებათა განმაბნეველი და უჩი\ნო-მყოფელი
Line of ed.: 7    
სიღრმეთა შინა მარილიანისა ზღჳსა საწუთროჲსა ზრუნვათასა,
Line of ed.: 8    
ანუ ხენეშთა ვნებათა ზედ-მპყრობელობისა და დამფარველობისათა, და საჴ\მართა
Line of ed.: 9    
და საქონელთა მრავალფასთა წილ საღმრთოთა მადლთა დამაჭირვე\ბელი
Line of ed.: 10    
მოცემულთა ღმრთისა მიერ ეგევითართა ზღვევათა შინა არ შევრდო\მილთადა,
Line of ed.: 11    
არამედ უზღვევოდ საწუთროჲსა გზასა გან მცურველთადა. ხოლო
Line of ed.: 12    
ვითარმედ ამას ზღვევასა იტყჳს კანონი, ცხად ჰყოფს ამას დაგებაჲ ზღვევი\საგან
Line of ed.: 13    
არგანყოფილი პირველ-აღწერილსა კანონსა შინა და დასაწყისსა კანო\ნისსა
Line of ed.: 14    
შინა და დასასრულსა კანონისასა. და ყოვლად ყოველითურთ ვიდრემე
Line of ed.: 15    
განწირულისა და შეუნანებელისა და ჰინდოჲსა ტყავისაებრისა შეუცვალებე\ლობისა
Line of ed.: 16    
მომგებელისა და ვეფხებრისა სიჭრელისა არა ზღვევაჲ არს ზღვევაჲ,
Line of ed.: 17    
არამედ ზღვევაჲ ესევითარისა მის სიკუდილი არს, რომლისა ამის ჯერ არს გან\წირვაჲ.
Line of ed.: 18    
ვითარცა ულმობელისა და თავისა თჳსისა განმწირველისა და არცა
Line of ed.: 19    
თუ ყოვლითურთ კნინისაღა თუ ცხორებისა ნაწილისა მგრძნობელობისა მიერ
Line of ed.: 20    
მქონებელისა.

Line of ed.: 21       
ხოლო გულის-ხუმის-მყოფელისა და აღმსარებელისა და მონანულთა
Line of ed.: 22    
ადგილთა დაწესებულისა და განკანონებისა შემტკბობელისა და მიცემულთა
Line of ed.: 23    
მცველისა ზღვეულებაჲ ესე ვიდრემე ჭეშმარიტ ზღვეულება არს ზიარებისაგან
Line of ed.: 24    
დაკლებულობისათჳს და ჭეშმარიტებისა ცხორებისა საგზოთა წარწყმედისა\თჳს,
Line of ed.: 25    
გარნა საწუთრო და არა მომშთობელობასა სულისასა ყოვლითურთ მომა\ტყუებელ,
Line of ed.: 26    
ვითარ პირველ-თქუმული იგი ზღვეულებაჲ სასოწარკუთილებისა
Line of ed.: 27    
მიერ, ვინაჲ ითხოვ სამღდელოთა მსხუერპლის-საცავთა დამგებლობასა თავისა
Line of ed.: 28    
თჳსისასა, რომელთაგან ცოდჳსათჳს იქმნა განვრდომილ, რათამცა ვითარ
Line of ed.: 29    
საღმრთოთა ძღუენთა ღირს იქმნა, რომელი ესე ვინაჲთგან დიდი არს და
Line of ed.: 30    
დიდისა მოქენე განმსჯელობისაჲ. სამართლად თანა-აცო, იტყჳს, ხუცესსა
Line of ed.: 31    
უკნინესისა და უქუემოესისა წესისად მყოფსა მკითხველობაჲ ეპისკოპოსისა
Line of ed.: 32    
მისცა და ყოველთა თავისა და მისისა დამმცნობელობისაებრ დაგებაჲ და შე\საკუთრებაჲ
Line of ed.: 33    
ღმრთისა ზღვევასა შინა მყოფისა მის. ნავთ-სადგურად მრავ\ლით
Line of ed.: 34    
კერძო წმიდისა წერილისაჲთა სახელდებულ არს ეკლესიაჲ. ან უკუე კა\ნონსა
Line of ed.: 35    
და საპატიჟოსა შინა მყოფი შორს არს ამის ნავთსადგურისა. ხოლო
Line of ed.: 36    
ნავთ-საყუდელისაგან შორსმყოფი, დაღათუ ღელვათაცა არა ხედვიდეს, და\ღათუ
Line of ed.: 37    
ქართა მძაფრთა მბერველობასა არა მსმენელობდეს, გარნა ეგრეცა
Line of ed.: 38    
ნავთსადგურისაგან შორს მდგომელობისათჳს ზღვევათა შინა მყოფად ითქუ\მის,
Line of ed.: 39    
ესე იგი არს განგდებულებასა. აწ სადმე ესევითარი ესე ვისი მოქენე არს
Line of ed.: 40    
მისაწევნელად ნავთსადგურისამი, ნავის-მსახურისა ანუ მმართებელისა
Line of ed.: 41    
უფროჲს მეცნიერისა ყვანებასა ნავისსა საჭისა მიერ?

Line of ed.: 42       
კითხვა: ეპისკოპოსისა მუნ არყოფასა ვითარ ჰკითხოს ხუცესმან ეპის\კოპოსსა
Line of ed.: 43    
ზღვევათა შინა შევრდომილისათჳს, რამეთუ კითხვაჲ არა არ-მუნ\მყოფისა
Line of ed.: 44    
მიმართ, არამედ მყოფისა მიმართ იქმნების?

Page of ed.: 42 
Line of ed.: 1       
მიგება: არამყოფობად იტყჳს საჭიროჲსა რაჲსათჳსმე უცალოებასა
Line of ed.: 2    
ეპისკოპოსისასა, რომლისა ამისთჳს წარმვლელობასა მიგებდინ სიტყუაჲ, რა\მეთუ
Line of ed.: 3    
ორმეოცდა მესამესა შინა კანონსა გარდმოვსცეთ მიზეზი მრავალი, რო\მელთა-ძლით
Line of ed.: 4    
სამართლიანად დააკლდების ეკლესიისა თჳსისაგან ეპისკოპოსი,
Line of ed.: 5    
რომელთა ძლით იყოს ჩუენდა აწინდელი ესე საძიებელი ადვილ-სასიტყუელ.

Line of ed.: 6       
ხოლო ზღვეულებად სთქუა: შეგინებულის მჭამებლობაჲცა, ბარბაროზთა
Line of ed.: 7    
მარბეველობასა ქმნილი და დევნათა ჟამსა შინა გუემათა მოუთმენელთა და
Line of ed.: 8    
ულხინოთა სატანჯველთა მიერ ჴორციელისა უძლურებისათჳს განმცემელობაჲ
Line of ed.: 9    
კეთილ-მსახურებისა თჳსისაჲ უმსახურებელთა და კეთილ-მსახურთა მიერ. ამის
Line of ed.: 10    
უკუე უმსახურებელობისა მცოდველობაჲ თითოფერ და მრავალ-ნაკუეთ არს,
Line of ed.: 11    
რამეთუ რომელთამე ერთგზის, ხოლო რომელთამე მრავალგზის და სხუათა
Line of ed.: 12    
მცირე-გზის რა შეგინებული ჭამეს, შეგინებულის მჭამებლობისაგან განდგეს.
Line of ed.: 13    
ხოლო სხუანი ამის შემდგომად სხუა-სარწმუნოებიანთა დედათა თანა აღერი\ნეს
Line of ed.: 14    
და ქცევანი საწარმართონი ისწავნეს, გინა ნებსით გინა უნებლიეთ, ანუ
Line of ed.: 15    
იგულისთქუმელეს, ანუ იიძულნეს. და უარის-მყოფელთაცა ღმრთისა ჩუენისა
Line of ed.: 16    
იესუ ქრისტესთა დევნულებისა ჟამსა შინა ანუ ბარბაროზთა მტყუენელობი\სასა,
Line of ed.: 17    
ანუ მწვალებელთა მძლეობისასა, რამეთუ რომელთამე შემდგომად პყრო\ბილებისა
Line of ed.: 18    
და მრავალთა და საძნაურთა და ჟამ-გრძელთა ჭირთა მოთმინებისა
Line of ed.: 19    
არა წინა-აღრჩევით, არამედ მრავლითა იძულებითა და უსუსურობითა სხე\ულისაჲთა
Line of ed.: 20    
ევნო უარის ყოფაჲ. ხოლო რომელთამე შემდგომად საპყრობილის\შინათა
Line of ed.: 21    
ჭირთა და სულ-მყრალობათასა დიდად სიგლახაკითა ძალისაჲთა მო\კლედ
Line of ed.: 22    
უარყვეს. ხოლო სხუათა მხოლოდ შიშითა და სიჯაბნითა უარის-ყოფი\სამი
Line of ed.: 23    
თჳთ-იმომჴდომელეს და სხუათა მაჩუენებლობით და სხუანი მონობისა
Line of ed.: 24    
მიერ, ვითარცა არა თჳთ-მფლობელნი, გარდაიქცნეს, და სხუანი სხუებრ უა\რის-ყოფისა
Line of ed.: 25    
ზღუევასა შთაცჳვეს, რომელთა თითოეულსა მრავალგუარი აქუს:
Line of ed.: 26    
განვრდომილობაჲ და მომჴდომელობაჲ განსამართლებელი, და შემწყნარებე\ლობაჲ
Line of ed.: 27    
და განკანონებაჲ და სრულიად შენდობილობაჲ. ანკჳრიას შინა ქმნილ\სა
Line of ed.: 28    
კრებასა შინა აღწერილად ვპოვენ ღელვა-გუემულნი და ზღვეულნი და
Line of ed.: 29    
დიდისა დიონჳსი არიოპაგელისასა შინაგანგუემულნი და აწსა მეშჳდესა კარ\თაგენს-შინასა
Line of ed.: 30    
კანონსა შინა ზღვეულნი და დაგებულნი, და ორმეოცდა მესა\მესა
Line of ed.: 31    
კანონსა შინა ამისვე კრებისასა მარტივად მონანულნი. და ვიუღონოე
Line of ed.: 32    
ამათ მიმართ თავსა შინა შორის თჳსსა მეტყუელმან: "ნუ[თუ]არს რაჲა ამათ
Line of ed.: 33    
ყოველთა შორის განყოფილებაჲ, ანუ იგინივე არია ღელვა-გუემულნი და
Line of ed.: 34    
შინაგანგუემულნი და ზღვეულნი და მონანულნი, ანუ სამნი ვიდრემე იგივე,
Line of ed.: 35    
ხოლო სხუებრ მონანულნი? და ვცან კანონთაგან და საღმრთოჲსა დიონჳსისა\გან
Line of ed.: 36    
იგივე და არა იგივე-ყოფაჲ სამთაჲ: იგივე ვიდრემე ღელვა-გუემულნი ცო\დვისა
Line of ed.: 37    
მიერ და შინ-მოქმედნი მისნი და უფლისადა ზღვეულნიცა, ვითარცა
Line of ed.: 38    
შინაგან-გუემულნი და არა სადა ზღვეულნი და დაცხრომილნი გარნა. ხოლო
Line of ed.: 39    
არა იგივე შემდგომად აღსაარებისა ღელვა-გუემულნი პირველთა არაწმიდათა
Line of ed.: 40    
გულის-სიტყუათა მიერ და მათ მიერ შინაგან-გუემულნი პრობილნი და
Line of ed.: 41    
თანდადებისა მიმართ ძჳრხილულნი. ანუ იგივეობა ვიდრემე ღელვა-გუემულ\თა
Line of ed.: 42    
და ზღვეულთაჲ, ხოლო არა იგივეობაჲ შინაგან-გუემულთაჲ, გინა უსაშუე\ლოდ
Page of ed.: 43  Line of ed.: 1    
ეშმაკთა მიერ ანუ საშუელიანად ეშმაკთავე მიერ ვიდრეღა რომელ\თამე
Line of ed.: 2    
ვიდრემე ბრძოლელობაჲ მოგონებულთა ბოროტთა მიერ ღელვა-გუემულთა
Line of ed.: 3    
და ზღვეულთაჲ, ხოლო ვითარცა ეშმაკთა მიერ პყრობილობაჲ შინაგანგუე\მულთაჲ,
Line of ed.: 4    
რომელთა მეორენი ვიდრემე განიდევნებიან დასაბამსა, ხოლო უფ\როჲსღა
Line of ed.: 5    
ყოვლადვე ვიდრეცა ეგევითარნი იყვნენ, ესე იგი არს, ეშმაკეულებდენ
Line of ed.: 6    
ანუ მცოდველობდენ. ხოლო პირველნი შემდგომად სახარებისა და უპირატეს
Line of ed.: 7    
სიწმიდეთა შემოსლვისა, ვითრცა ცოდვისაგან განთავისუფლებულნი და სი\ნანულსა
Line of ed.: 8    
შინა მქცეველნი.

Line of ed.: 9       
სიბოროტისა სულთა მიერ პყრობილთა და მათ მიერ ქუეყანად დაკუე\თებულთა
Line of ed.: 10    
და მპეროობთა და კბილთა მღრჭენელთა და თუალთა მათ\თა
Line of ed.: 11    
მიმომაქცეველთა და უკუე და თჳთ ღმრთისაცა მიმართ მგმობელთა სამღდე\ლოთა
Line of ed.: 12    
ეზოთაგან განავლენინ მოციქულნი, ამათთა დიდთაცა ცოდვათა შინ\მმოქმედებელთა
Line of ed.: 13    
პყრობილთა და დამჭირულთა და მითა ტკბობილთა და სი\ნანულად
Line of ed.: 14    
არამოჴდომილთა, არამედ ურიდად და დაუცხრომელად მცოდველ\თა.
Line of ed.: 15    
იგინიცა და ყოველნივე მამანი ეკლესიით სდევნიან მათ ვიდრემე ვითარ\მცა
Line of ed.: 16    
ეშმაკისა მიერ უსაშუელოდ შორს მოქმედებულთა. ხოლო ამათ, ვითარ\ცა
Line of ed.: 17    
მათ მიერ მესაშუელეობითა ლირწებათა მიერ მძლავრებულთა, რამეთუ
Line of ed.: 18    
მრჩობლვე საღმრთოთა მხილველობისა და ზიარებისაგან უღირსად მყოფნი,
Line of ed.: 19    
სამღდელოჲსა ბაკისაგან გარეგან იქმნებიან. რამეთუ დაემალვის ფრიად სა\მართლად
Line of ed.: 20    
ყოვლად წმიდათა მხილველობაჲ და ზიარებაჲ ეშმაკეულთა ნებსით
Line of ed.: 21    
გინა უნებლიეთ უგრძნობელობისა მიერ და სამღდელოთა-მიმართისა უარზა\ნიგობისა
Line of ed.: 22    
და უწესოებისა. ხოლო ნებსითთა სხეულეანთა ჩუქევათა შინა შეუ\ნანებელად
Line of ed.: 23    
დადგრომისათჳს, ვიტყჳ უკუე ბილწ-მოქმედებათა და მხუეჭელო\ბათა
Line of ed.: 24    
და მტაცებელობათა და ამათ თანა მახლობელთა ჰავთა, რომელთა თანა
Line of ed.: 25    
არცა თუ მჭამელობასა გჳბრძანებს მოციქული.

Line of ed.: 26       
სხუებრ უკუე განიგარეებიან ეკლესიით სინანულის-შინანი და კატი\ხუმენნი
Line of ed.: 27       
და სხუებრ, რომელნი იშორისმოქმედებოდინ საეშმაკოთა ვნებათა
Line of ed.: 28    
მიერ, ანუ თუ ეშმაკთა. რამეთუ რომელნიმე, ვითარცა ვთქუ, შემდგომად სა\ხარებისა
Line of ed.: 29    
განიყვანებიან დიაკონისა "რაოდენნი კატიხუმენნი ხართ"-ისა მჴმო\ბელობასა
Line of ed.: 30    
ფსალ მუნთასა მსმენელნი და საღმრთოთა საკითხავთა წმიდათ\წერილობით
Line of ed.: 31    
შუებულნი. ხოლო რომელნიმე არცა თუ წარმოჭჳრებად მიიშუე\ბიან
Line of ed.: 32    
ეკლესიას. ხოლო მოუნესტუებლად ყოვლითურთ და უსმენელად და
Line of ed.: 33    
უსწავლელად საღმრთოთა წერილთა გარეგან დაადგრებიან მოფარდულობით
Line of ed.: 34    
და მოსასრველობით, ნაცარ-მეტყუელნი სამღდელოჲსა სიტყჳსა, მეტყუელნი,
Line of ed.: 35    
ვითარმედ "გზისა შენისა შემეცნებაჲ არა მგულავს". არამედ ესენი თქუნეს
Line of ed.: 36    
ვინმე ჯერეთ ცოდვასა შინა გებულთათჳს, ხოლო ეშმაკეულთათჳს არა სამარ\თალ-ყოფაჲ
Line of ed.: 37    
ნუ უკუე თქუას ვინმე წმიდათაგან განყენებისა მძლავრებისა მის
Line of ed.: 38    
უნებლიეთობისათჳს. აწ უკუე უწყოდედ ამისმან მეტყუელმან, არა ჩუენდა ნა\ცვლის-მეტყუელმან,
Line of ed.: 39    
არამედ მოციქულთა განწესებულისა ესრეთ დამსახველისა
Line of ed.: 40    
და განმკანონებელისა, ვითარმედ უკუეთუ ვის ეშმაკი აქუნდეს, მოყუას ნუ
Line of ed.: 41    
იმნებიან, არამედ ნუცაღა მორწმუნეთა თანმლოცველობენ. ხოლო განწმდეს
Page of ed.: 44  Line of ed.: 1    
თუ, შეიწყნაროდენ. და უკუეთუ ღირს იყოს, მენაწილეცა იქმნებოდედ,
Line of ed.: 2    
მოციქულნი ვიდრემე უკუე ესრეთ განასაზღვრებენ. ხოლო მოციქულთ-სწორი
Line of ed.: 3    
ტიმოთე, ალექსანდრიელი ეპისკოპოსი, ვითარ სახედ სადა განმყოფელი კა\ნონისა
Line of ed.: 4    
ამის მოციქულთაჲსა თჳსთა "მიმგებელობათა" შინა იტყჳს, ვითარმედ:
Line of ed.: 5    
"უკუეთუ მორწმუნემან, ეშმაკეულად მყოფმან, არა განაროს საიდუმლოჲ, არ\ცა
Line of ed.: 6    
სხუებრ ვითამე მგმობელობდეს, ეზიარებოდედ, გარნა ნუ დღითი-დღე,
Line of ed.: 7    
რამეთუ კმა არს მისა კჳრიაკით-კჳრიაკით ოდენ.

Line of ed.: 8       
უკუეთუ ვიდრემე უკუე საღმრთოთა ზეშთსოფლისა მღდელ-მემსხუერპ\ლეობაჲ
Line of ed.: 9    
მონანულობის-შინათაცა, ესე იგი არს, მისამი აწღა მისრულთა, გარ\ნა
Line of ed.: 10    
არღარა სრულების განწმედილთა, განარჩევს და იოტებს და წარსდევნის
Line of ed.: 11    
და არა მიიახლებს, არამედ თავით თჳსით უკუნ-ჰქადაგებს მათ და მჴმობე\ლობს,
Line of ed.: 12    
ამასცა დიაკონთა მიერ უბიწოებით ვითარმედ ღმრთის სახისა-მიერთ\ცა
Line of ed.: 13    
მწუერვალისა უსრულობითა რაჲთმე უძლურთად უხილავ და უზიარებელ
Line of ed.: 14    
ვარ, მრავლად უკუე უფროჲს ვნებულად მოქმედებულთა სიმრავლე უსამღდე\ლო
Line of ed.: 15    
იყოს და ერთობით მარტივად უცხო-ქმნილ ყოვლისა სამღდელოთა მხე\დველობისა
Line of ed.: 16    
და ზიარებისაგან.

Line of ed.: 17       
კითხვა: რასათჳს მონანულობის-შინანიცა განიდევნებიან კატიხუმენთა
Line of ed.: 18    
თანა გარეგან საღმრთოჲსა ტაძრისა და თუ ვინობენ სინანულისა შინანი?

Line of ed.: 19       
მიგება: პირველად ცნობაჲ ჯერ არს განმკაცრებით თითოეულისა ამა\თისაი
Line of ed.: 20    
და ეგრეთღა განდევნისა მიზეზსა სწავლაჲ. ორ ვიდრემე არიან სახენი
Line of ed.: 21    
კარიხუმენთანი, რომელთანი რომელნიმე აწღა მომჴდომელობენ, ურწმუნოე\ბისა
Line of ed.: 22    
ურწმუნოებად და საძაგელებად გულის-ხმა-მყოფელნი, ანუ თჳსისა წვა\ლებისა
Line of ed.: 23    
განმგდებელნი, რომლისა ამისთჳს, ვითარცა წუთღა არსრულნი-რე
Line of ed.: 24    
შემდგომად წმიდათა წერილთა და სახარებასა მსმენელობისა მყის განიგარე\ებიან.
Line of ed.: 25    
ხოლო რომელნიმე აჰა მოვიდეს და იქმნნეს უსრულ ესრე აწღა მოს\ლვადთასა,
Line of ed.: 26    
ვინაჲ და კატიხუმენთა-ზედასა ლოცვისა-მგებელნი მათ შინა მუჴ\ლსა
Line of ed.: 27    
მოიდრეკენ ნეოკესარიას-შინასა კრებისა მეხუთისა კანონისაებრ.

Line of ed.: 28       
და მონანულობისაცა-შინათა სახენი ორ, დაღათუ ოთხად ჩანან განწვა\ლებულად,
Line of ed.: 29    
ვითრ უცხადესადრე ორმეოცდა მესამესა კანონსა შინა ვთქუათ.

Line of ed.: 30       
პირველნი ვიდრემე არღა სრულ-მყოფელნი არიან ადგილებსა მონანულ\თასა,
Line of ed.: 31    
ხოლო მეორენი, დასასრულად მათდა მისრულნი, რომელთა პირველნი
Line of ed.: 32    
იგი განისხმიან, ვითარცა მოქმედებისაგან ვიდრემე განთავისუფლებულნი,
Line of ed.: 33    
გარნა არღა სრულებით უცნებელთაგანცა წინააღდგომისა ცხორებისათა
Line of ed.: 34    
განყენებულნი გინა განწემედილნი ტრფიალებითა საღმრთოჲსა და წმიდათა,
Line of ed.: 35    
და, სჯულიერად ითქუმოდედ, სრულიად უბიწო და უგერშო ქმნილნი. და
Line of ed.: 36    
რომელთა მცოდველობით ანუ მონანულობით ცხორება-გაწვალებულ, მათი
Line of ed.: 37    
დაგებაჲცა არა მსგავს, არამედ განწვალებაჲ, რამეთუ დაღათუ ზამთარსა და
Line of ed.: 38    
ზღვევასა შინა ცოდვისასა მყოფობისაგან გრძნობად და სინანულად და აღსა\ხრებად
Line of ed.: 39    
მოსრულნი დაეგებიან სამღდელოთა წინაშე მსხუერპლის-საცავთა,
Line of ed.: 40    
ხოლო დაეგებიან შემდგომად მრავალთა ჟამთაჲსა წუთღა მყუდროებასა და
Line of ed.: 41    
უქმობასა შინა მათსა ქცეულნი სამღდელოთა კანკელთა წინაშე, არამედ იგი
Line of ed.: 42    
ვიდრემე ღუაწლთა და ტკივილთა მიმართ შეიყვენებიან პირველ დაგებულო\ბისათჳს,
Line of ed.: 43    
ხოლო რომელნიმე განსუენებად და უტკივარობად მიიწოდებიან მე\ორედ
Page of ed.: 45  Line of ed.: 1    
დაგებულობისათჳს. და რომელნიმე ვიდრემე გარეგანიყვანებიან ეკლე\სიით
Line of ed.: 2    
ჟამთა რათამე, ხოლო რომელნიმე შინაგან შეიწოდებიან და ნეშტთა
Line of ed.: 3    
ცხოვართა თანა აღირაცხებიან, რამეთუ ვითარ სახედ წმიდათა და არსახებ\თა
Line of ed.: 4    
ცხორებაჲ განწვალებულ, ეგრეთვე არაწმიდათა ანუ აწღა განწმედილთაჲ.

Line of ed.: 5       
ღელვა-გუემულთაჲ ვიდრემე და ზღვეულთაჲ ორნი სახენი ეგერა სიტყუ\ამან
Line of ed.: 6    
აუწყნა, რომელთა რომელიმე თანმორბედი ცოდვისამიერსა შინმოქმედე\ბასა
Line of ed.: 7    
და მოუქცეველად თავსა თჳსსა გებული, და, რომელ იტყჳს ვინმე მამა\თაგანი,
Line of ed.: 8    
უტკივარი ეკლესიისა მიერ უგულებელს იქმნების, ვითარცა ასოჲ და\მპალი
Line of ed.: 9    
და უკურნებელი. ხოლო თანამორბედი ცოდვის დამცხრომელობისაჲ
Line of ed.: 10    
და მისრული სინანულისა მიმართ, მიითუალვის და დაიგების პირველითა და\გებითა,
Line of ed.: 11    
რომელი წუთღა ზამთარსა და ზღვევასა შინა ითქუმის მყოფად გუ\ლის-სიტყუათა
Line of ed.: 12    
შფოთებისათჳს, მწუხარებისათჳს მორწმუნეთა, თანუდგომელო\ბისა
Line of ed.: 13    
აღმოსაკითხავთაგან დაკლებულობისათჳს, ნავთსაყუდელით განვრდომილე\ბისათჳს,
Line of ed.: 14    
შიმშილისა და წყურვილისათჳს ყოვლად წმიდისა ჴორცისა და სის\ხლისაგან
Line of ed.: 15    
ქრისტესისა, რომელთა ყოველთაგან განათავისუფლებს მეორე
Line of ed.: 16    
და/გებაჲ.

Line of ed.: 17       
რომელი უკუე საცხოვრებელითა განზრახვითა განმტკიცებასა მოქენე
Line of ed.: 18    
იქმნა და მოსწრაფებაჲ ეგოდენთა მამათაჲ წარეგო დამტკიცებისა მისისათჳს,
Line of ed.: 19    
ვითარღა ყოვლად ყოვლითურთ უცნაურ არს აწ, ვითარ უგულებელს იქმნე\ბის
Line of ed.: 20    
ეკლესიისა მიერ და თავჴედობისა და უსწავლელობისა მიერ, და ესეცა სა\ღმრთოჲ
Line of ed.: 21    
სჯული დათრგუნულ არს. ნუ უკუე თანაწარჰჴდები თანამდებსა და
Line of ed.: 22    
სამართალსა, არამედ განიხილე ვალი ხუცისაჲ და ვალი არა უსამართლოჲ,
Line of ed.: 23    
არცა სჯულის გარე, არცა ძნიად უკუნ-საცემი, არამედ მართალი და სჯული\ერი
Line of ed.: 24    
და ადვილ გარდასაჴდელი, ვინაჲ თანამდებობაჲ ვიდრემე იძულებულო\ბასა
Line of ed.: 25    
უკუნცემისასა აჩუენებს, ხოლო მართალი ჴამსიერებასა და შესატყჳსობასა
Line of ed.: 26    
ვალისა უკუნცემისასა. რამეთუ არა არს არა ამის და მის წინდამდებელობაჲ
Line of ed.: 27    
მღდლისაგან, ვითარმცა თჳთ თავით თჳსით და თჳთ მიმართებითყო დამგებე\ლობაჲ,
Line of ed.: 28    
არამედ თანამდებ არს სამართლიანად თანგანზრახვითა მღდელთ-მთავ\რისაითა
Line of ed.: 29    
დამგებლობად ზღვევის-შინასა. აწ უკუე ყოველთავე ეპისკოპოსთა მიერ
Line of ed.: 30    
თქუმაჲ ამის კანონისაჲ არს სიმტკიცე მისი; რამეთუ უკუეთუ "პირითა ორთა და
Line of ed.: 31    
სამთა მოწამეთაჲთა დამტკიცნების ყოველი სიტყუაჲ", მრავლად უფროჲს
Line of ed.: 32    
ორას ათშჳდმეტთა მამათა სიტყუაჲ კანონიანი. რამეთუ არა თუ რომელთა\განმე
Line of ed.: 33    
თანჴმობილ არს, ხოლო რომელთაგანმე არ თანჴმობილ არს, არამედ
Line of ed.: 34    
ყოველთაგანვე ითქუა და აღმოჩნდა და დაიბეჭდა და განმტკიცდა. ხოლო
Line of ed.: 35    
კმაობასა და უნამეტაობასა გინა უნაკლულობასა და ესრეთღა სიმტკიცისა
Line of ed.: 36    
მიმღებელობაჲ არაოდენ ამას, არამედ საჭიროობასაცა საჭიროჲსასა და ზო\გადად-მარგებელობასა
Line of ed.: 37    
და სოფლის საცხორებლობასა განკანონებულისა საქ\მისასა
Line of ed.: 38    
აჩუენებს.

Line of ed.: 39       
რამეთუ ცხორებასა შინა რაჲ უსაჭიროეს არს ცოდვილთა ცხოვნები\სასა,
Line of ed.: 40    
რომლისა მიერ იხარებენ ზეციერნიცა დასნი, წარდგომილნი ღმრთისა\ნი,
Page of ed.: 46  Line of ed.: 1    
რომლისა დასაბამი და დასასრული არს ცვაჲ ამის კანონისაჲ. დაღათუ აწ
Line of ed.: 2    
გარდაივლების და ვალს სოფელი წარწყმედისა მიმართ და იყვანების, ვითარ\ცა
Line of ed.: 3    
ჰნებავს, არა ვითარ-სახედ ღმრთივ-მოცემულისა და საღმრთოჲსა წერილი\სა
Line of ed.: 4    
მიერ იყვანების.

Line of ed.: 5       
რომელი უკუე ამათ კანონთა აღმოიკითხვიდეს, ნუ ჩუენ მიერ თქუმულ\თა
Line of ed.: 6    
ოდენ მხოლოთა კმა-იყოფს, არამედ თავით თჳსითცა იკულევდინ ამათ
Line of ed.: 7    
შინა მდებარესა გონებასა, წერილითა დაფარულსა, და ლოცვისა და ტკი\ვილისა
Line of ed.: 8    
და მოურნეობისა მიერ აღმოსაჩინებელსა. ამათ თანა უკუე ჩუენ
Line of ed.: 9    
მიერ აღწერილთაცა შინა რაოდენცა პოოს აწინდელისა წინამდებარისა მიმართ
Line of ed.: 10    
შემასრულებელად და თან-მორგებად კანონთა ამათ იჭჳსა და ძალისაებრ სი\ფიცხისა
Line of ed.: 11    
მათისა და მაწყლტუებელად შეიწყნარებდინ და ილოცევდინ ესევი\თარისა
Line of ed.: 12    
საქმისად დამაშურალისათჳს. ხოლო რაჲოდენიცა გულისხუმაყვნეს ყო\ველითურთ
Line of ed.: 13    
უთანჴმოდ და უმჯობესთ-მესრულედ ანუ ბოროტ გულის-ხუმა\ქმნილად
Line of ed.: 14    
გინა ბოროტ-გამოჴმობილად განაგდებდინ და ზედ მოიგონებდინ
Line of ed.: 15    
და ნაცვალ-შემოიღებდინ | კეთილ სჯულდებულთა.

Line of ed.: 16       
ხოლო უკუეთუ გამოუწულილველად კანონთა ამათგანი დაგჳშთა რაჲმე,
Line of ed.: 17    
ვითარ უმრავლესი საცხებელისაჲ, ქალწულთა [და] ადგილთა განწმედისაჲ,
Line of ed.: 18    
დაგებისა ზღვეულთა და სხუათაჲ, განასრულებდინ ნაკლულსა. რამეთუ არცა
Line of ed.: 19    
ყოველთა დამალულ-ყოფასა ჩუენგან, ვითარ დაიწერნეს, განვეწყვებით. არა\მედ
Line of ed.: 20    
არს რომელ რომელთამე ვსცნობთ, ვითარ იმცნნეს, ხოლო რომელთამე
Line of ed.: 21    
ვერ ვსცნობთ, ვითარ განისაზღვნეს მეკურთხეობისა თჳს ჩუენისა და არა
Line of ed.: 22    
ამათთა მეცნავთა თანმზრახვალობისა, თანმიქცეველობისა და არცაღა თუ
Line of ed.: 23    
მცირათა წიგნთა საღმრთოჲსა წერილისათა კეთილ ღონიერობისათჳს.

Line of ed.: 24       
რაჲცა ვიდრემე ჩუენ მიერ აღწერილთა შინა სარგებლიანად ისაჯოს
Line of ed.: 25    
ცნობის-მქონებელთაგან, უცილობელად შევიწყნარებ ამას მეცა, ხოლო რაჲცა
Line of ed.: 26    
მავნებელად და ნაცვალ-მწეობად მართლისა გაგონებისად გულს-მოდგინედ,
Line of ed.: 27    
ესევითარსა მას მეცა, ვითარცა უცხოსა კეთილ-მსახურებისაგან, განვსტყორ\ცებ
Line of ed.: 28    
და უკუ-ვაქცევ ესევითართა ზედა წინააღმდგომობისა საეშმაკოობისა
Line of ed.: 29    
სწავლული კლემაქსისაგან.

Line of ed.: 30       
განიხილე, ვითარმედ ჴელისა დადებათა შინა მღდელთ-მთავართა,
Line of ed.: 31    
მღდელთა, დიაკონთა და ნეშტთა დასთასა, არა იგივე ლოცვანი ითქუმიან,
Line of ed.: 32    
არამედ თითოეულსა დასსა თჳსი აქუს ლოცვაჲ, უმწუერვალესთა მიერ გან\ჩინებული.
Line of ed.: 33    
და სხუათა ვიდრემე ლოცვათა შინა ვერარაჲ ჰპოო ცოდვათა შე\კრვისა
Line of ed.: 34    
და განჴსნისათჳს, არამედ მღდელთ-მთავრისასა ხოლო შინა ჰპოო
Line of ed.: 35    
ესრეთ, ვითარმედ "და სული მღდელთ-მთავრობითი ქონებად ჴელმწიფებასა
Line of ed.: 36    
ცოდვათა მიტევებისასა მცნებათა შენთაებრ და მიცემად წილთა განწესები\საებრ
Line of ed.: 37    
შენისა. ხოლო განჴსნად ყოვლისა კრულებისა ჴელმწიფებისაებრ, რო\მელ
Line of ed.: 38    
მიეც მოციქულთა". აწ უკუე ყოვლისაცა კაცისა ღირს არს ცნობად
Line of ed.: 39    
ამიერ, თუ ვიეთ მიეცა ჴელმწიფებაჲ განჴსნად კრულებათა და თუ ვიეთ
Line of ed.: 40    
არა მიეცა.

Line of ed.: 41       
აღმოიკითხე კანონთაცა წმიდათა მოციქულთა თანა განხილულსა ესრეთ,
Line of ed.: 42    
"რომელსა ეპისკოპოსი ჰყოფს, ხუცესი და დიაკონი ვერსადა, რამეთუ მისდა
Page of ed.: 47  Line of ed.: 1    
რწმუნებულ არს ერი". აღმოიკითხევდ ვითარმედ ანკჳრიას შინა განნახილ\ველთა
Line of ed.: 2    
კანონთა კანონსა მეხუთესა ესრეთსა, ვითარმედ "უწარმატებულესი
Line of ed.: 3    
და შემდგომი ცხორებაჲ შებრკოლებულთაჲ ცხად არს, ვითარმედ მოსწრაფედ
Line of ed.: 4    
მყოფი ანუ არ მოსწრაფე ეპისკოპოსსა უკაცთმოყუარესად ანუ უუკაცთმოყუა\რესად
Line of ed.: 5    
აჩუენებს". იხილეღა, რამეთუ ეპისკოპოსსა იტყჳს, არა მღდელსა, და
Line of ed.: 6    
მეათხუთმეტე კანონი მისვე განნახილველისაჲ, ვითარმედ უკუეთუ რაჲ ხუცე\სთა
Line of ed.: 7    
ეკლესიისათა იმოქმედონ, იყავნ უმდგმოო და ეგენ ნასჯი ეპისკოპოსისაჲ.


Next partThis text is part of the TITUS edition of Sixth Nomocanon of the Synode of Carthagene.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 21.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.