GNC
Author: G.Aval. 
Giorgi Avališvili
Work: Mgz. 
Mgzavroba Tbilisidan Ierusalimde

On the basis of the edition
Giorgi Avališvili,
Mgzavroba Tbilisidan Ierusalimamde.
Ṭeksṭi gamosacemad moamzada, gamoḳvleva, leksiḳoni da saʒieblebi daurto
El. Meṭrevelma,
Tbilisi 1967

entered for the GNC project by Manana Bukia and Maia Bartaia
under the direction of Irakli Garibashvili,
Tbilisi, 2016;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 4.1.2017

Page of ed.: 1 
Part: 1 
Line of ed.: 1 
მგაზვრობაჲ

Line of ed.: 2 
იერუსალისად\მი

Chapter: Pref. 
Page of ed.: 3 
Line of ed.: 1 
წინასიტყვაობა


Line of ed.: 2       სიყრმით ჩემითგან ფრიად მბრძჳდიან მე სურვილნი ხილუად უცხოთა
Line of ed.: 3    
ქუჱყანათა და ერთა, ხოლო უფროს ყოველთა მისი, სადითცა ჴორციელქმნილ\მან
Line of ed.: 4    
სიტყუამან ღმრთისამან და ჭეშმარიტმან ღმერთმან მოგვფინა ჩუჱნ ნა\თელი
Line of ed.: 5    
ღმრთაებისა თჳსისა ფსკერსა შინა უღმრთოებითისა წყუდიადისასა
Line of ed.: 6    
მყოფთა, არამედ ყოველი გულს-მოდგინებაჲ ჩემი მიწუდომად ჰაზრისა ამის
Line of ed.: 7    
დაშთა წარუმართებელად 1784-ს წელადმდე, რომელსაცა შინა განგებამან ყოვ\ლად
Line of ed.: 8    
უმაღლესისა მომაწივა პირუჱლ სრულისა ცისა ქუჱშე მართლმადიდებ\ლობისა
Line of ed.: 9    
სარწმუნოებისა ძეგლად დამყარებულსა დიდსა როსსიისა იმპე\რიისა
Line of ed.: 10    
საყდროსანსა ქალაქსა სანკტპეტერბურღსა, 1791-სა წელსა -- სპარსე\თის
Line of ed.: 11    
ნაწილისა ადერბედჯანისა რომელთამე ქალაქთა და, უკანასკნელ, 1819-სა
Line of ed.: 12    
წელსა, მჩუჱნებელმან ჩემდა კონსტანტინოპოლისა თანა ჭალაკთა რომელთამე
Line of ed.: 13    
თეთრისა ზღჳსათა, აფრიკისა, უქმკუმიან არაბიისა და შემდგომად პალესტინი\სა,
Line of ed.: 14    
თაყუანის-ცემად წმიდისა საფლავისა, თანასწორ ვითარ სხუათაცა საჴსოვა\რთა
Line of ed.: 15    
შორის და გარეშე წმიდისა ღმრთის ქალაქისა იერუსალიმისა ადგილთა,
Line of ed.: 16    
რომელთათჳსცა ვიეთთამე ნათესავთა და მოყუასთა ჩემთა დამოუჴსნელითა
Line of ed.: 17    
ჩემდამო თხოვითა თჳსითა აღწერად ყოვლდღეობითსა მგზავრობასა შინა ჩემსა
Line of ed.: 18    
შემთხუჱვულთა და შენიშვნულთა საგანთა, მათანამდებეს ჴელ-ყოფად ამისა,
Line of ed.: 19    
ვინაჲთგან ერთქუჱყნელთა ჩემთა, ზემოთქვმულთა კერძოთა ოთამანის პორტის
Line of ed.: 20    
სამფლობელოჲსა მხილუჱლთა მიერ, დღედმდეცა არ იხილუჱბიან ვითარნიმე
Line of ed.: 21    
აღწერილებანი ადგილთა მათ და მათ შინა მცხოვრებთა. ხოლო მე, დამორ\ჩილებულმან
Line of ed.: 22    
აღსრულებად საწადისისა მათისა, რაბამცა იყოს იგი, დავუდევ
Line of ed.: 23    
თავსა სამძღურად აღწერაჲ მათი, საჩინოდ რიგსა შინა თჳსსა. უკეთუ აწარ\მოებს
Line of ed.: 24    
განსამძღვრებაჲ ესე ჩემი რაოდენმე მოზიდუასა მკითხუჱლთა ყურად\მღებელობისასა,
Line of ed.: 25    
თჳთ იგი მექმნების ჯილდოდ შვრომისა ამისთჳს; ხოლო
Line of ed.: 26    
უკეთუ არა, მაშინ მცირისაცაა ჯერ-არს ჩემ მიერ მოლოდებად მადლობისა
Line of ed.: 27    
ჰაზრისათჳს სხუათა შესაქცევად მიღებულისა.

Line of ed.: 28       
გარნა ყოველსა ამასთანა დავუტევე თჳნიერ შენიშვნისა ქართლისა
Line of ed.: 29    
ადგილთა მდებარეობაჲ და თანად მას ზედა მკჳდრთაცა ვითარებაჲ, მიზეზისა
Line of ed.: 30    
ძლით თჳთ მთხოველთა მიერუჱ უმჯობეს ჩემსას ცნობისათა; მწყებმან ოდენ
Line of ed.: 31    
აღნიშნუად ყოველთა მათ სხუათა, რომელნიცა, მიხედჳსამებრ ჩემისა, ითხოვ\დნენყე
Line of ed.: 32    
უსაკუთრესსა განხილუასა გამომეძიებელისა მწირისა მიერ; არა ჰაზ\რითა
Line of ed.: 33    
ამით, რათამცა წარმკითხუჱლთა ამისთა მიაქცივონ სასმენელნი თჳსნი
Line of ed.: 34    
მისდამი, მით რამეთუ ვიფრდიდე მე დროსა დაწესებად თავისა რიცხუთა
Line of ed.: 35    
შინა ცხოვლითა კალმითა გამომხატუჱლთასა, არამედ კმა-ყოფად მრწმუნებელ\თა
Line of ed.: 36    
ამისა ჩემდა, დამჴსნელად უქმობისა, განმდევნელად წუხჳსა, განსჯისა\მებრ,
Line of ed.: 37    
სატრფო-საყუარელთა მამულისა, მოყუასთა და ნათესავთა ჩემთა და\შორვებისა
Line of ed.: 38    
გამო წარმოებულისა და განტარებად ჟამისა, ესევითარითა დღითი\დღედ
Line of ed.: 39    
მცირ-მცირედ შვრომითა ჴმელთა და ზღუათა შორის, სადაცა, გარდა
Page of ed.: 4  Line of ed.: 1    
ღმრთისა, არავინ მივის ნუგეშინის-მცემელად, მფარუჱლად და წარმმართებე\ლად
Line of ed.: 2    
გზისა ჩემისა.

Line of ed.: 3       
და ესრეთ, მაშასადამე, არ ვსაჭიროებ დარწმუნებად მკითხუჱლთა ჩემთა,
Line of ed.: 4    
ოდეს უამისოდცა იქმნებიან კეთილგონიერნი კითხჳსა მოყუარენი რწმუნებულ,
Line of ed.: 5    
რომელ გამოუცდელმან ჯეროვნად შენიშვნათა შორის ნივთთა და გამო\ხატვათათჳს
Line of ed.: 6    
მათთა იკადროსმცა წაყრად თჳსისა აღჳრსხმულებცსა შეთანასწო\რებისათჳს
Line of ed.: 7    
თავისა სხუათა განათლებულთადმი.

Line of ed.: 8       
სხუჱბრ, უკეთუ შემემთხუჱვის ვითარიმე წინააღმდეგი მოლოდებისა
Line of ed.: 9    
ჩემისა და შემრაცხს ვინმე ნამდჳლ მცდელ-მეძიებელად თანასწორთა ღირსე\ბათა
Line of ed.: 10    
მათთა მიწუდომისა, რა მგამა! ვინაჲთგან მხილუჱლნი კნინისა ნაშვრო\მისა
Line of ed.: 11    
ამის, უაღრესთა შორის სხუათასა, უადჳლესად დაანებებენ უპირატესო\ბასა
Line of ed.: 12    
და უზორუჱნცა ქებისა მსხუჱრპლსა მქირდუჱლთა ჩემთა და ამისთჳს
Line of ed.: 13    
მეცა ვათნებ თავსა ამით, მით რამეთუ უკანონოდ და თჳნიერ ყოვლისა
Line of ed.: 14    
მშუჱნმეთქუჱობისა უბნობითა აღვსილი წიგნი ესე ექმნების უყუჱდრსიტყუაოს
Line of ed.: 15    
მიზეზად მათდა მირთმევულსა დიდებასა, რომელთაცა უსაჩინ-უსათნოესითა
Line of ed.: 16    
ფრთითა გამოუსახავსთ ქუჱყანათა და ერთა მათთჳს, რომელთათჳსცა დროსა
Line of ed.: 17    
ჩემისა ერთწლობითისა მწირობისა შევუკრიბე მათ ნაყოფი ღვწისა ჩემისა
Line of ed.: 18    
და შევსწირე.

Line of ed.: 19       
1818-სა წელსა, თხოვისამებრ ჩემისა საქართუჱლოს უპირუჱლესისა
Line of ed.: 20    
მთავრისა, ფრჴივოსანთა ღენერლისა და მრავალთა ორდენთა კავალერისა
Line of ed.: 21    
ალექსეი პეტროვიჩისა იერმოლოვისადმი მიღებად ნებისა წარსლჳსათჳს ჩემისა
Line of ed.: 22    
ეგვიპტელ სახესა ქუჱშე რომლისამე მემკჳდრეობითისა სარგებლობისასა
Line of ed.: 23    
(გარნა ნამდჳლ მოხილუად წმიდათა ადგილთა პალესტინისათა), ვიქმენ მის
Line of ed.: 24    
მიერ წარდგენილ უმაღლესსა კარსა ზედა ყოვლად უმოწყალესისა ჴელმწიფი\სა
Line of ed.: 25    
ჩუჱნისა იმპერატორისა ალექსანდრე პირუჱლისასა, სადითცა შემდგომად
Line of ed.: 26    
რაოდენთამე დროთა მივიღე საჴელმწიფოჲსა კოლეგიისაგან უცხო-ქუჱყნელთა
Line of ed.: 27    
საქმეთასა 1819-სა წელსა, ფებერვლისა 22-სა დღესა როსსიისა და იტალი\ურსა
Line of ed.: 28    
ენათა ზედა დაბეჭდილი და ჴელმოწერილი მისუჱ კოლლეგიისა მინის\ტრის
Line of ed.: 29    
თანამდებობის მმართებელისა კარლ ვასილიევიჩისა გრაფ ნესსელროდეს
Line of ed.: 30    
მიერ პაშპორთი, დამნიშუნელი ჩემი დეისტვიტელნი სტატსკი სოვეტნიკობით,
Line of ed.: 31    
მყოფმან სოფელსა წინანდალსა, დისწულისა ჩემისა თავადისა ალექსანდრე და
Line of ed.: 32    
დისა ჩემისა მთავრინა მარია ივანოვნა ჭავჭავაძეთასა, ჴელითა საქართუჱლოს
Line of ed.: 33    
გუბერნატორისა უფლისა ღენერალ-მაიორისა და კავალერისა რამან ივანოვი\ჩისა
Line of ed.: 34    
ხოვენისათა. და ესრეთ, არმქონეჲ მცირისაცა დაბრკოლებისა, რაოდენ\თამე
Line of ed.: 35    
დღეთა შემდგომად მიმღები კურთხევისა თუმცა დისა ჩემისა, გარნა
Line of ed.: 36    
მშობლისაგანცა დედისა ჩემისა სიჩჩოთუჱ ჩემით ჩემზედა უფროს ჭირმნახუჱლ\მზრუნველისა
Line of ed.: 37    
ჴსენებულისა მთავრინა მარია ივანოვნას მიერ, გავემშჳდობე მას,
Line of ed.: 38    
ნათესავთა ჩემთა და წარმოველ თბილისს, სადაცა, განმზადებასა შინა წინამ\დებარეჲსა
Line of ed.: 39    
გზისადმი, ვმოვლე ქალაქისა ამის ტაძარნი ღმრთისანი, თაყუანის\ცემად
Line of ed.: 40    
წმიდათა და სასწავულმმოქმედთა ხატთა. ხოლო მოსლვულმან შინა გან\ვატარე
Line of ed.: 41    
ღამეჲ ესე აქაუჱ, ესე იგი ხუთი რიცხჳ ივლისისა, მოუგონებელსა
Line of ed.: 42    
მწუხარებასა შინა დაშორებისათჳს მამულისა და მოყუას-ნათესავთა ჩემთა.Page of ed.: 5 
Line of ed.: 1  მგზავრობაჲ

Line of ed.: 2 
თბილისით

Line of ed.: 3 
იერუსალიმისადმი

Line of ed.: 4 
საბერძნეთსა ზედა.

Line of ed.: 5 
და უკუნქცევაჲ

Line of ed.: 6 
იერუსალიმით

Line of ed.: 7 
თბილისისადმივე

Line of ed.: 8 
კიპრიის-ჭალაკისა, მცირისა-აზიისა და ანატოლიისა ძლით.

Line of ed.: 9 
თავადისა გიორგისა ავალოვისა.

Line of ed.: 10 
ნაწილი პირველი.

Line of ed.: 11 
ჩყკ-სა წელსა.

Page of ed.: 6 
Line of ed.: 1 
შენ გშუჱნის გალობა, ღმერთო, სიონს, და შენ
Line of ed.: 2 
მიგეცეს ლოცვა იერუსალიმს.

Line of ed.: 3 
ფსალ. 64, მუჴლი 1.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Giorgi Avalishvili, Mgzavroba.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.1.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.