TITUS
Giorgi Avalishvili, Mgzavroba
Part No. 2
Previous part

Chapter: 1 
Page of ed.: 7 
Line of ed.: 1  თავი პირუჱლი

Line of ed.: 2 
ივლისსა 6-სა რიცხუსა


Line of ed.: 3x 
თჳს მისლჳსა ჩემისა ჯუარის აღმაღლების ეკკლესიასა შინა


Line of ed.: 3       დილით მიველ ჯუარის აღმაღლებისა ეკკლესიასა. აქა, Ms. page: 1 
Line of ed.: 4     
შემდგომად შემთხუჱვისა წმიდათა ხატთა, დამჴობილ\მან
Line of ed.: 5     
კეთილკრძალვულებითა საფლავსა ზედა უსასურ\ველესისა
Line of ed.: 6     
ჩემთჳს დედისა ჩემისასა ღაღად-ვჰყავ სი\ღრმით
Line of ed.: 7     
სულისა ჩემისად მჴურვალეთა ცრემლთა შორის: "ჵ, ნათელო ჩემისა
Line of ed.: 8     
არსებობისაო! მოხედენ სავანეთა გამო მართალთათა ლმობიერითა თუალითა
Line of ed.: 9     
უბედურსა ძესა შენსა, არასადა მექონსა შესაყრდნობელისასა! მიმიპყარ მე,
Line of ed.: 10     
უკეთუ არა საუკუნოდ, ერთსაცაა წამსა წიაღსა შენსა! მე, რომელიცა ნუუკუჱ
Line of ed.: 11     
უკანასკნელ გზის ამბორის-მყოფელი ძეებრითა გრძნობითა, მოწიწებითა და
Line of ed.: 12     
ოჴრჳთა უძჳრფასესისა და საღმრთოჲსა მტუჱრისა შენისა, გაძლევ თანანადებ\სა
Line of ed.: 13     
თჳსსა, ვინაჲდგან აწ ესერა დამტევებელი შენი, უტევებ ქალაქსაცა ამას,
Line of ed.: 14     
შობით ჩემით დღედმდე მზრდელსა ჩემსა და მივალ უშორესთა კერძოთა შინა
Line of ed.: 15     
ქუჱყანისათა. გარნა ვაჲ ჩემდა! ვითარ გიტევებ შენ, სულო, სათნოვო უმაღ\ლესისა
Line of ed.: 16     
არსებისაო! აჩრდილო უსატრფოესო! აკურთხე სლუანი ჩემნი დედო\ბრივითა
Line of ed.: 17     
მით მოწლეობითა შენითა, რომელთაცა მაქუნდა ბედნიერებაჲ მი\ღებად
Line of ed.: 18     
რაოდენგზისმე პირისპირ შენგან სიყრმესა შინა ჩემსა, ჯერეთცა შე\ერთებადმდე
Line of ed.: 19     
შენსა გუნდთა თანა წმიდათა ანგელოსთასა, და მიოჴეცა ყოვ\ლად
Line of ed.: 20     
მოწყალეჲსა ღმრთისა მიერ მშჳდობიანისათჳს მგზავრობისა ჩემისა
Line of ed.: 21     
და თანად განცდადცა კუალად ჩემ მიერ ჩემთჳს უსახარბიელოესისა შენისა
Line of ed.: 22     
შემცუჱლისა სამარხოჲსა ამის.


Line of ed.: 23x   თჳს წარმოჰსლვასა ჩემისა თბილისით


Line of ed.: 23        
აქაჲთ მოქცევული სახლისადმი ჩემისა, წარმოველ მყი\სუჱ
Line of ed.: 24     
თბილისით, გამოცილებული ქუჱმოჴსენებულთა სა\მღუდელ-საეროთა
Line of ed.: 25     
ერთა მიერ. საჴელდებით: არხიმან\დრიტისა
Line of ed.: 26     
ელევთერისა, პროთოიერეისა იოსებ წინამძღუაროვისა, უფალთა
Line of ed.: 27     
სტატსკის სოვეტნიკისა თავადისა ელიაზარ ფალავანდოვისა, პოლკოვნიკთა
Line of ed.: 28     
თავადთა ალექსანდრე ჭავჭავაძეჲსა და იოსებ ბებუთოვისა, კოლეჟსკის სოვეტ\ნიკისა
Line of ed.: 29     
თავადისა გიორგი თუმანოვისა, ნადვორნის სოვეტნიკისა თავადისა Ms. page: 2 
Line of ed.: 30     
ნიკოლაოს ფალავანდოვისა, მაიორისა თავადისა სოლომონ თარხანოვისა, კო\ლეჟსკისა
Line of ed.: 31     
ასსესორთა თავადთა დიმიტრი ვახვახოვისა და ზაქარია გურამოვისა,
Line of ed.: 32     
თავადისა სამარაგდო ორბელიანისა, უფლისა გუბერნსკის სეკრეტრის კეთილ\შობილისა
Line of ed.: 33     
პეტრე ლარაძეჲსა და ვიეთთამე სომეხთა მოქალაქეთა მიერ.
Page of ed.: 8  

Line of ed.: 1        
ოდესცა გავმოვლეთ ხიდი ვერისა, შევედით აღმოსავლეთ-ჩრდილოდ კერ\ძოდ
Line of ed.: 2     
მდებარესა ბაღსა უფლისა პოლკოვნიკისა თავადისა დარჩია ბებუთოვისა\სა,
Line of ed.: 3     
სადაცა იყო სადილი განმზადებულ თავადისა ალექსანდრე ჭავჭავაძეჲსა
Line of ed.: 4     
ხარჯითა და ვისადილეთ მუსიკ-მომღერლებითა. შემდგომ ამისა, თუმცა აქავე
Line of ed.: 5     
გავემშვიდობე ჴსენებულთა გუამთა, გარნა კუალადცა გამომყვნენყე, ვიდრე
Line of ed.: 6     
ჟამისა სავალად, სადითცა უკუნ იქცნენ ყოველნივე თბილისისად, გარდა პეტ\რე
Line of ed.: 7     
ლარაძეჲსა, რომლისათჳსცა ითქვმის ესრეთუჱ შემდგომთაცა შინა.

Line of ed.: 8        
თანა მყუნენ საკუთარნი ყმანი ჩემნი მსახურებად: სიღნაღის უეზდის
Line of ed.: 9     
სოფლისა ჩუმლაკით -- მჭედლის შჳლი გრიგორ რუაძე, ხოლო თელავის უეზ\დისა
Line of ed.: 10     
სოფლის მარტყოფით -- გლახა კნოტისშჳლი და სომეხი პეტრე ბაქელა\შვილი.
Line of ed.: 11     
ერთად პეტრე ლარაძეჲთურთ გამომლველთა მცხეთას, თაყუანის-ვვეც
Line of ed.: 12     
შორით წმიდასა ამას ტაძარსა ღმრთისასა და სუჱტსა მირონმაწარმოებელსა,
Line of ed.: 13     
ხოლო გამგრძენი გზისა ჩუჱნისა მოვიწივენით მწუხრსა ღართისკარისა პოჩტა\სა;
Line of ed.: 14     
გამოვჰჴედით მცირესა მდინარესა ნარეკუავსა ანუ ფონთხელასა და დავი\ღამეთ
Line of ed.: 15     
მახლობელ წყალისა ამის ჭალასა შინა.

Line of ed.: 16        
7-სა, აღმდგართა დილით და წარმოსლვულთა, გავმოვლეთ დაბა მუჴნარი.
Line of ed.: 17     
ნაპირსა ამის შენობისასა მდგომარესა გლეხისა სახლსა შინა ვიყიდვეთ ქათ\მები;
Line of ed.: 18     
მოვედით ჭალასა ქსან მდინარეჲსასა, ცხენნი მივუშჳთ ძოვნად და ჩუჱნცა,
Line of ed.: 19     
შემდგომ სადილის განმზადებისა, დავსხედით ჭამად. მერმე, მოვაყუანინეთ რა
Line of ed.: 20     
ცხენნი წარსლუად, ვიხილუჱ ცხენი ჩემი უთაფხუნოდ, რომლისაცა პოვნად
Line of ed.: 21     
ამაოდ მეძიებელნი უკანასკნელ შევუდეგით გზასა, და მიმწუხრ მოსლვულთა
Line of ed.: 22     
ტირიფონისა პოჩტასა, შევიცადეთ განთიადმდე.


Line of ed.: 23x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა გორ ქალაქსა


Line of ed.: 23        
8-სა. აღმოსლუასა თანა მზეჲსასა გავსხედით ცხენთა
Line of ed.: 24     
და წარმოვედით. მოსლვული გორს ქალაქსა უეზდისა\სა,
Line of ed.: 25     
მიღებულ ვიქმენ პატრი ონოფრეს მიერ სახლსა შინა
Line of ed.: 26     
კათოლიკეთა ეკლესიისასა. აქ დაგვხუდა ღრმად მოჴუცებული პატრი მავრი\ოს,
Line of ed.: 27     
თეთრითა თმა-წუჱრითა განშუჱნებული. ესე თუმცა იტყჳს თავსა თჳსსა
Line of ed.: 28     
უფროს ასისა წლისად, რომელსა ეწამების სახეჲცა მისი, გარნა ქცევაჲ, სლუაჲ,
Line of ed.: 29     
საუბარი და ჴმაჲ მისნი ყოვლითურთ წინაეწყუჱბიანყე თქვმულსა მისსა. შე\სლუასავე
Line of ed.: 30     
ჩუჱნსა ჴსენებულსა სახლსა, პატრმან ონოფრე აღგვიყუანა ზემო
Line of ed.: 31     
ძგიდესა და თჳთ, ჰშთასლვულმან ქუჱდვე, აჩუჱნნა კაცთა ჩემთა ძირისა
Line of ed.: 32     
ოთაღნი სადგომად მათსა და დასაწყობად ბარგთა ჩემთა. ხოლო მოქცევულ\მან
Line of ed.: 33     
ჩუენდა, გუახილუა შენებულებაჲ სახლისა ამის, ვიდრე უკანასკნელადმდე,
Line of ed.: 34     
გარნა პირუჱლ ყოველთა -- ადგილი საჭიროჲ, იდუმალ მოღიმარემან. მე, შემნიშ\უნელი
Line of ed.: 35     
ამისი, მომიცუა განკჳრვებმან ესევითარისა ქცევისათჳს მისისა და
Line of ed.: 36     
მწადდა რა კითხუად მიზეზისათჳს მისა, თჳნიერ ყოვლისა რიდისა, ვინა
Line of ed.: 37     
სიყრმითუჱ გვაქვნდა ურთიერთისადმი მეგობრობაჲ, დამასწრო თჳთუჱ, Ms. page: 3  მის\\\თჳს
Line of ed.: 38     
მმეტყუჱლმან ჩემდა ესრეთ: "ჴელმწიფეო ჩემო თავადო გიორგი! მიიღეთ
Line of ed.: 39     
მოთმინებაჲ და მიტევეთ მე ჟამადმდე უგმობლად მისთჳს, მით რამეთუ უწინა\რეს
Line of ed.: 40     
ყოველთა გაჩვენეთ თქუჱნ ადგილი საჭირო; მქლოველობასა თქუჱნსა კმა\ვუყოფ
Line of ed.: 41     
მყის". მერმე შეგვიძღუა ჩუჱნთჳს ძილად განმზადებულსა ოთაღსა. აქე\დამ
Line of ed.: 42     
შთაგვიყუანნა ძირსა ჩვენებად ჩუჱნდა ეკკლესიისა მათისა ჯერეთცა შე\უსრულებელისა,
Line of ed.: 43     
ხოლო აქაჲთ აღმოგვიძღვა საწოლსა თჳსსა, სადაცა ჯერ-გვიჩნდა
Line of ed.: 44     
მიღებად სადილისა ერთად მისთანა.

Line of ed.: 45        
განვისუჱნეთ რა მცირედ, იწყო პატრმან ონოფრე, მომჴსენებელმან
Line of ed.: 46     
აღთქვმულისა თჳსისა, უბნობად ჩუჱნდა შემდგომითა სახითა:

Page of ed.: 9  
Line of ed.: 1        
"ჴელწიფენო ჩემნო, თავადო გიორგი და პეტრე ლარაძევ! თქუჱნ უთუ\ოდ
Line of ed.: 2     
მიზრახეთ მე პირველ სხუათა ჩვენებისათჳს თქუჱნდა საჭიროჲსა ადგი\ლისა,
Line of ed.: 3     
გარნა მაქუს მიზეზი ესრეთ მოქცევად ყოველთა თანა, ვინაჲცა იყოს
Line of ed.: 4     
იგი, შემდგომად ჩემდა შემთხუჱვულისა წარმოებისა ამის.


Line of ed.: 5x   თჳს პატრი ონოფრეს მიერ მოთხრობითა შემთხუჱვათა მისდამივე


Line of ed.: 5        
ოდესცა სამღვდელოდ განმზადებულმან და თბილისით
Line of ed.: 6     
მისლვულმან ასტრახანსა შინა განვატარე რაოდენიმე
Line of ed.: 7     
წელი მუნებურსა ეკლესიასა მცხოვრებისა პატრისა თა\ნა,
Line of ed.: 8     
წარველ შემდგომად მოღილევსა დნეპრისასა, ლეჲსა
Line of ed.: 9     
საკოროლოჲსა მონასტერსა. მუნ ვიყავ მიღებულ მიტროპოლიტისა სტანის\ლავ
Line of ed.: 10     
სესტრანცევიჩისა მიერ ფრიადითა სიმდაბლითა და კეთილდაწესებითა
Line of ed.: 11     
პალატსა შინა მისსა. თჳთ მისლჳსა ჩემისა დღესა მისდა არ განმიშორა
Line of ed.: 12     
თჳსგან სადილად და არცა ვახშმად. ხოლო მოახლოებასა მისისა ძილად დაწო\ლის
Line of ed.: 13     
ჟამისასა უბრძანა ერთსა მასთანა მყოფსა მწირსა პატრსა წარყუანაჲ ჩემი
Line of ed.: 14     
მის მიერ ჩემთჳს დანიშნულსა კელლიასა. ამან, აღმასრულებელმან ნებისა
Line of ed.: 15     
მისისა, განმარონინა გრძელისა ტალანისა შორის კამაროანისა, ორკერძოდუჱ
Line of ed.: 16     
მრავალ კელლიათა კაროვანისა კიდებულთა ფონართა მიერ განათლებულისა,
Line of ed.: 17     
შემიყუანა ერთსა ოთაღსა და მომსურველმან ჩემდა ღამემშვიდობით განტა\რებისა,
Line of ed.: 18     
დამიტევა მარტოდ. აქ განიღვიძა ბუნებამან ჩემმან და მაიძულა
Line of ed.: 19     
გარე განსლუად ესრეთსა დროსა, ოდესცა თქვმულისა ტალანისა შორის ფო\ნართა
Line of ed.: 20     
შინა იყუნენყე ცეცხლნი დაშრეტილ და სიბნელისა ძლით მისისა
Line of ed.: 21     
ყოვლითურთ შეუძლებელ პოვნად საჭიროჲსა ადგილისა ვიდრე მაშინცა, და\ღათუ
Line of ed.: 22     
მცოდნიყოცა იგი.

Line of ed.: 23        
და ესრეთ რაჲ მექმნა!? ვისა ვკითხჳდი მისთჳს, ოდესცა არავისი მუნ
Line of ed.: 24     
მცხოვრებელთა მოძმეთაგანისა მაქუნდა ცნობაჲ და მასთანაცა ვგულვებდი
Line of ed.: 25     
მათ ყოველთავე უკეთუ არა დაძინებულად, მაშასადამე დაწოლილად. საწოლ\სა
Line of ed.: 26     
ჩემსა ენთუნენ კუალად კანდელი სანთლითურთ, გარნა ჟამსა ამას უქმად
Line of ed.: 27     
შემრაცხუჱლი მათი, გამოველ კელლიით ჩემით, მცირედ განმღები კარისა

Line of ed.: 28        
და დამტევები მისი სახითა მითუჱ, რათა შემდგომად უკუნქცევული, უცდო\მელად
Line of ed.: 29     
შევსლვულვიყავ მას შინა კარისა შორის სახილუჱლისა სინათლეჲსა
Line of ed.: 30     
ძლით. და წარველ ცეცებითა ჴელთათა კედელსა ზედა პოვნად რომლისამე
Line of ed.: 31     
დაუჴშველის კარისა. სლუაჲ ესე ჩემი იყო მიღებულ ფრიადისა სიფრთხილი\თა,
Line of ed.: 32     
ვინაჲთგან ვიშიშვოდი მოძმეთა მიერ, უკეთუ შემიტყობდნენ დროსა ამას
Line of ed.: 33     
სიბნელესა შინა მოარულსა. ესევითარითა სახეჲთა მეძიებელმან ვპოვნე Ms. page: 4  მრა\\\ვალთა
Line of ed.: 34     
კარჴშვულთა შორის ერთი განხვმული კარი. შესლვულსა მას შინა,
Line of ed.: 35     
ანასდად განმჴსნელსა ხონჯრისა და მიმხურველსა კარისასა არა სრულიად,
Line of ed.: 36     
მესმა შორით მომავალი ფერჴთა ჴმანი; წამისა შემდგომად განძლიერდა უფ\როს
Line of ed.: 37     
ჴმაჲ ესე და მასთანაცა იხილუჱბოდის სინათლეჲ სანთლისა, მომავლისა
Line of ed.: 38     
მის ჴელსა შინა პყრობილისა ძლით. ამან დაახლოა სლუაჲ თჳსი ადგილისა
Line of ed.: 39     
მისდამი, სადაცა ვიყავ მე ხონჯარჴსნილი. და რაღა! მოვიდა ჩემადმდე. კაცი
Line of ed.: 40     
ესე ყოფილიყო მეკუჭნავე დანიშვნულისა მიტროპოლიტისა და ადგილი ჩემ მი\ერ
Line of ed.: 41     
პოვნილი -- საკუჭნავე.

Line of ed.: 42        
ვითარ შესაძლებელ არს გამოხატუად მდგმოებისა მის, ვითარსაცა შინა
Line of ed.: 43     
ვიყავ მე ჟამსა ამას! ერთ კერძო გვემული და ხანგრძლივ ტანჯვული ბუნები\თისა
Line of ed.: 44     
დამძიმებისა გამო და მეორით -- ოდესცა მიხილჳდა მოსლვული იგი მას
Line of ed.: 45     
შინა, სადაცა მდებარენი ნივთნი ეკუთვნოდნენ ჩემსა შემწყნარებელსა მწყემსთ\მთავარსა,
Line of ed.: 46     
რაჲსა იტყოდნენ და ვითარსა ჰაზრსა მიიღებდნენ ჩემთჳს, ოდესცა
Page of ed.: 10   Line of ed.: 1     
გამოვუჩნდებოდი მეკუჭნავესა ამას; ხოლო უკეთუ დაჰკეტდა კარსა მას, უმი\სოდ
Line of ed.: 2     
დავიწყებულსა და მისთჳს მოქცევულსა, მაშინ დამწყვდეული მუნ, ნუ\უმე
Line of ed.: 3     
წინააღმდეგად ნებისა ჩემისა აღმოვჩნდებოდი უკაცობრივოდ. გარნა მძლე\ველმან
Line of ed.: 4     
მწრეტელისა სალმობისა ჩემისა, ვიპყარ ერთისა ჴელითა ხონჯარი და
Line of ed.: 5     
მეორეჲთა შინაგანი საჴელური კარისა მის მოქლონისა ძლიერად.

Ms. page: 5 
Line of ed.: 6        
ხოლო ოდესცა მოჰკიდა მან ესრეთუჱ ჴელი გარე კარისა მის კლიტეჲსა
Line of ed.: 7     
მოქლონსა და ეგულვებოდა დაკეტად, არ ვანებებდი კარსა მას დაჰჴშვად,
Line of ed.: 8     
ფარვით შინაგან მდგომარეჲ. ამის გამო განცჳფრებულმან მან მოიღო სანთელი
Line of ed.: 9     
უმახლობელეს კარისად და სინათლესა თანა მისსა სინჯვიდა მას და გარემო\სა
Line of ed.: 10     
მისსა. დროჲ ესე მოვიჴმარე სასარგებლოდ ჩემდა და მცირედ განჴვმულისა
Line of ed.: 11     
კარისა შორის ნელიად შემბერველმან დავუშრიტე ნათელი სანთლისა. საბრა\ლოჲ
Line of ed.: 12     
იგი, მსმენი მის მიერ მოულოდებელისა წყნარად შებერვის ჴმისა და
Line of ed.: 13     
მგონი საკუჭნავესა მას შინა ვითარისამე უხილავისა სულისა, შეშინდა ესრეთ,
Line of ed.: 14     
მით რამეთუ განმგდები ჴელთაგან გასაღებისა, განივლტო თუითქვმის უგონე\ბოდ
Line of ed.: 15     
კელლიისადმი თჳსისა.

Line of ed.: 16        
მაშინ მე, გამოსლვული მუნით თჳნიერ მცირისაცაა შიშისა, შეველ სა\წოლსა
Line of ed.: 17     
ჩემსა, რომლისა კარისა ძლითცა ვსჭვრეტდი კუალად მოქცევასა მის
Line of ed.: 18     
კაცისასა. აჰა, მოვიდა იგი, მპყრობი ერთსა ჴელსა შინა სანთლისა ნთებუ\ლისა,
Line of ed.: 19     
ხოლო მეორესა შინა -- დიდისა ტორისა. შეაღო კარი, მოიმარჯუა
Line of ed.: 20     
ტორი და შესზაჴნა წყნარ-ძრწოლვილისა ჴმითა:

Line of ed.: 21        
-- "განმქრობო სანთლისა ჩემისა! გამოვედ გარე აწუჱ ნებსით თჳსით,
Line of ed.: 22     
უკეთუ არ გნებავს ავად მოპყრობაჲ ტორითა ამით". არამედ ვერმსმენი პასუ\ხისა,
Line of ed.: 23     
შეჰჴდების გაგულისებული შინაგან მისა და ვერავისიმე მპოვნელი, იქმნე\ბის
Line of ed.: 24     
მოცვულ განლიგებისა მიერ. შემდგომ, განმსინჯუჱლი ყოვლისა მას შინა
Line of ed.: 25     
დაცვულისა ნივთისა და უნაკლოდ მხედუჱლი, მოსძებნის შიშისა შორის და\კარგულსა
Line of ed.: 26     
გასაღებსა; ხოლო მლანძღველი მისისა შემთხუჱვის მიზეზისა,
Line of ed.: 27     
იხილავს მას, აღიღებს, დაჰკეტს კარსა და უკუნ იქცევის ელდაცემული ესე\ვითარისა
Line of ed.: 28     
მის მიერ მიუხვდომელისა წარმოებისაგან.

Line of ed.: 29        
მე, დაშთომილი პირველსავე ღელვილსა მდგმოებასა შინა, არმმეცნი სად
Line of ed.: 30     
მიმართჳსა, გამოვჰჴედ კელლიით ჩემით და წარველ პირუჱლისა მის პირის\პირ
Line of ed.: 31     
კერძოჲსად ჴელცეცებითავე კედელსა ზედა; შევემთხჳვე მრავალთა კართა,
Line of ed.: 32     
გარნა დაჴშეულთა. უკანასკნელ შევხუდი ერთსა ღიასა, საუბედუროდ ჩემად,
Line of ed.: 33     
და ვითარცა მსწრაფლ შეველ მას შინა, ესრეთ და უმსწრაფლესაცა ვიქმენ
Line of ed.: 34     
შეპყრობილ წიაღსა შინა მოუგონებელისა მჴეცისასა, რომელმანცა, აღმღებმან
Line of ed.: 35     
ჩემმან მკლავთა ზედა თჳსთა, დამაკუჱთა იატაკსა ზედა ესთა ძლიერად, რო\მელ
Line of ed.: 36     
მის გამო დავიყივლე საშინლად. ჴმასა ამას, ანუ მოკლედ ვსთქუათ, და\ყივლებასა
Line of ed.: 37     
ზედა მოკრბნენ მუნ ანასდად ფონრებითა თუითქვმის ყოველნი
Line of ed.: 38     
ძმანი მის მონასტრისანი და მათ შორის იერარხიცა სტანისლავ სესტრანცე\ვიჩი.
Line of ed.: 39     
ამათ მპოვნეს მე გულშემოყრილად მდებარედ მკლავთა ქუჱშე დათჳსა
Line of ed.: 40     
ფრიად დიდისა, ჯაჭჳთ ბმულისა და პირკრვულისა.

Line of ed.: 41        
სახილუჱლისა ამის მიერ შეძრწუნვებულთა უწყეს ტუქსუაჲ ბრანგვსა მას
Line of ed.: 42     
და სწადოდათ განრინებაჲ ჩემი ბრჭალთაგან მისთა, გარნა მძჳნვარეჲ მჴეცი
Line of ed.: 43     
ესე აღუთქვმიდის უარესსა ხუჱდრსა პირველსა მისდა მიახლოებად მკადრესა.
Line of ed.: 44     
არ დაშთათ ღონეჲ ჴსნისათჳს ჩემისა უჴმარებელად, არამედ ყოველივე იგი
Line of ed.: 45     
იყო უქმ, ვიდრე არ მოუწოდეს კაცსა მას, რომელსაცა რწმუნებიყო ხედუად
Line of ed.: 46     
მის ზედა. ამან, მოსლვულმან დაუყოვნებლივ, აღაყენა მყისუჱ საზარელი მჴე\ცი
Page of ed.: 11   Line of ed.: 1     
ესე ჩემ ზედა მწოლარეჲ და მე, განთავისუფლებული, მიმცა ჴელთა შინა
Line of ed.: 2     
მოძმეთა ჩემთასა, რომელთაცა წარმიღეს საწოლსა ჩემსა და დამდუჱს ცხე\დარსა,
Line of ed.: 3     
მოიღნეს სხუადასხუანი სასუნნებელნი და მით ძლით ცდილობდიან
Line of ed.: 4     
ჩემსა გრძნობად მოყუანებასა. მოიჴმეს მათ შორის მკურნალი, უბრძანეს გა\სინჯუაჲ
Line of ed.: 5     
ჩემი და უკეთუ მაქუს რაიმეჲ მოტეხილ, დაშავებულ და ანუ ტკენილ,
Line of ed.: 6     
მოვლაჲ და გულსმოდგინედ წამლობაჲ.

Line of ed.: 7        
დაწყებასა თანა მკურნალისა ამის მიერ სინჯჳსა ჩემისა, მოვიდოდი მე
Line of ed.: 8     
მცირ-მცირედ გონებასა და ვითარცა სრულიად მოვეგე რა მას, ვიხილუჱ
Line of ed.: 9     
თავი თჳსი მრავალთა სამღუდელოთა შორის, რომელნიცა მქლოველობდნენ
Line of ed.: 10     
ცნობად მიზეზისათჳს მისლჳსა ჩემისა მჴეცისა მისდამი. მკურნალმან ამან და\არწმუნნა
Line of ed.: 11     
ყოველნი იგი უვნებელობასა შინა ჩემსა და თჳთ მეცა დავამტკიცე
Line of ed.: 12     
ესე მოთხოვითა ბოდიშისათა, ვითარცა მწყემსთმთავრისად, თანასწორ კრე\ბულისა
Line of ed.: 13     
მიმართცა.

Line of ed.: 14        
მიტროპოლიტი იგი სჯდა ახლოს სარეცელისა ჩემისა, სათნომჩენელი
Line of ed.: 15     
ჩუჱნებად ჩემდა მონაწილეობისა თჳსისა სიმრთელეჲსათჳს ჩემისა. შემდგომ
Line of ed.: 16     
იწყო ბრალებად თავისა თჳსისა შემთხუჱვისა მისთჳს ჩემისა, ვინაჲთგან Ms. page: 6  მსურ\\\ველსა
Line of ed.: 17     
ყოველსა შინა განსუჱნებად ჩემსა მონასტერსა მას, დავიწყებიყო ბრძა\ნებად
Line of ed.: 18     
სხჳსა ვისსამეჲსადმი ჩუჱნებაჲ ჩემდა საჭიროჲსა ადგილისა, რომლი\სათჳსცა,
Line of ed.: 19     
მბრძანები ჩემდა ბოდიშისა, წარვიდა თჳთ ჩემგან და განიყუან\ნაცა
Line of ed.: 20     
ყოველნივე, გარდა ერთისა, განგებ ჩემთანა დატევებულისა მჩუჱნებე\ლად
Line of ed.: 21     
უსასურუჱლესის ამის ჩემთჳს ადგილისა. ამისთჳს მეცა ესრეთუეჱ, მოწყა\ლენო
Line of ed.: 22     
ჴელმწიფენო და საყუარელნო მეგობარნო ჩემნო (განაგრძო კუალად
Line of ed.: 23     
პატრმან ონოფრე) თავადო გიორგი და პეტრე ლარაძევ, დავსდევ ჩემ შო\რის
Line of ed.: 24     
წესად: უკეთუ მეწუჱვის ვინმე უცხოჲ სახლისა ჩემისა ჩვენებად მისდა
Line of ed.: 25     
პირველუჱ საჴმარისა მის ადგილისა, მით რამეთუ იყოს თავისუფალ მწუხა\რებისა
Line of ed.: 26     
მიერ ჩემისა მსგავსისა, რომლისათჳს გაჩუჱნეთ იგი თქუჱნცა
Line of ed.: 27     
აღმსთო/ბითუჱ".

Line of ed.: 28        
აქ დაასრულა პატივოსანმან პატრმან ონოფრე შემთხუჱვული მისდა და
Line of ed.: 29     
უბრძანა დახურვად სტოლისა, ვითარცა შემოვიდა უფალი კოლლეჟსკის სოვე\ტნიკი
Line of ed.: 30     
თავადი იგნატი თუმანოვი და დავსხედითცა სადილად.


Line of ed.: 31x   თჳს მისლჳსა ჩემისა ხილუად მეფის ჰსძლის ქეთევანისა


Line of ed.: 31        
შემდგომად სადილისა, წარვიდა რა ჩვენგან თავადი
Line of ed.: 32     
თუმნოვი, წარვედით ჩუჱნცა ხილუად მისისა უგანა\თლებულესობისა
Line of ed.: 33     
საქართუჱლოს მეფის გიორგის მეათ\სამმეტისა
Line of ed.: 34     
ძისა იოანეს მეუღლაჲსა ქეთევანისა, რო\მელსაცა
Line of ed.: 35     
აქუნდა ცხოვრებაჲ ქალაქსა ამას შინა და რომელმანცა მიგვიღო სა\თჳსოჲთა
Line of ed.: 36     
სიმდაბლითა და ალერსითა.


Line of ed.: 37x   თჳს ქალაქისა გორისა


Line of ed.: 37        
აქედამ წარვედით მოხილუად ქალაქისა ამის ადგილ\მდებარეობისა
Line of ed.: 38     
და ბაზარ-შენებულებათა ამისთა. გორი
Line of ed.: 39     
ესე იპყრობს რაოდენმე ალაგ-მდგმოებითა თჳსითა შუჱნიერებასა ბუნებისა
Line of ed.: 40     
მიერ მინიჭებულსა. შენობაჲ აქაური არს უფროს ღირსი თანაწარჴდომისა,
Line of ed.: 41     
ვიდრეღა ჴსენებისა. დასავლეთით აქუს მაღალი გორაჲ ზედ ციხეშენებით,
Line of ed.: 42     
ჩრდილოჲთ მოუდის ლიახჳ და ერთჳს მტკუარსა სამჴრით ამისა მომდინარესა.
Line of ed.: 43     
ეკკლესიანი არიან აქა ქართუჱლთა, კათოლიკეთა და სომეხთა სამნი; ხოლო
Line of ed.: 44     
სამნივე ესე ნათესავნი განვრცნებიან 1500-ს კომლადმდე: დუქანნი მრავალ და
Line of ed.: 45     
აღებ-მიცემაჲ კმად კარგი.

Line of ed.: 46        
დროსა მწუხრისასა მოვიქეცით სახლისადმი ჩუჱნისა და მცირედ
Page of ed.: 12   Line of ed.: 1     
დროისა ერთად განმტარებელნი, განვეშორენით ურთიერთსა და შევედით
Line of ed.: 2     
თჳს-თჳსთა საწოლთა შინა.


Line of ed.: 3x   თჳს წარმოსლჳსა ჩემისა გორით


Line of ed.: 3        
9-სა განთიადსა თანა შეველ მე პეტრე ლარაძეჲთურთ პატრისა ონოფ\რესად
Line of ed.: 4     
გამშვიდობებად მისთანა, გარნა ამან, მთხოვნელმან ჩუჱნდა მცირეს
Line of ed.: 5     
ხანს შეცდისა, უბრძანა მსახურსა თჳსსა მოღებად ჩაისა და კავისა. კუალად,
Line of ed.: 6     
განმამრჩობლემან თხოვისა თჳსისა დაშთომად სადილად მასთანა, ხოლო
Line of ed.: 7     
ჩუჱნ, მიღებითა პირუჱლთათა კმა-ქმნილნი, ვეუარენით
Line of ed.: 8     
მადლობითა უკანასკნელსა მას შინა და დროსა მზის
Line of ed.: 9     
აღმოსლჳსასა დავუტევეთ იგი გორითურთ და წარმო\ვიტრენითცა
Line of ed.: 10     
დასავლეთისადმი; გამოვლეთ დაბა რუისი და სიახლოესა ბრეთ
Line of ed.: 11     
Ms. page: 7  სოფლისასა შევემთხჳვენით წინამძღუარსა რუისისასა მამასა ნიკიფორესა,
Line of ed.: 12     
მომავალსა ბრეთით რაოდენითამე მღუდელებითა და გლეხებითა. გარდაუჴდო\მელად
Line of ed.: 13     
ცხენით მოვიალერსეთ ურთიერთი და შევუდეგით თჳს-თჳსსა გზასა.


Line of ed.: 14x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა სოფელსა ბრეთსა


Line of ed.: 14        
მოვედით ჩუჱნ სოფელსა ბრეთსა, ნათესავთა ჩემთა
Line of ed.: 15     
თავადთა ავალოვთა სამყოფსა. ვიხილუჱთ ვიეთნიმე
Line of ed.: 16     
თავადთა ამათგანნი და შორის მათსა თავადი ანტონი
Line of ed.: 17     
ავალოვი, ხლებული ღმრთისადმი განსუენებულისა საქართუჱლოს მეფისა
Line of ed.: 18     
ირაკლი მეორეჲსა და ზრდილიცა ამის მიერ. ამან მხილუჱლმან ჩემმან და
Line of ed.: 19     
ფრიად შუჱბულმან უეცრად შემთხუჱვისათჳს ჩუჱნისა (ვინაჲთგან განევლო
Line of ed.: 20     
24-სა წელსა ჩუჱნ ურთიერთისა უხილუჱლობის ჟამით), გვთხოვა გულმოდ\გინებით
Line of ed.: 21     
დღესა ამას განსუჱნებად მისსა, გარნა მიმღები ჩვენგან მას ზედა
Line of ed.: 22     
ვარძმობისა, აღჯდა თჳთცა ცხენსა და წარმოვიდა ჩუჱნთანა.


Line of ed.: 23x   თჳს მოსლჳსა ჩემისასოფელსა დირბსა


Line of ed.: 23        
ვიარეთ უმცირეს ჟამისა და მოვედით წმიდისა საფ\ლავისა
Line of ed.: 24     
სოფელსა დირბსა ჯუარის ამაღლების მონას\ტრის
Line of ed.: 25     
არხიმანდრიტისა მათეოსისად. აქ დაგვხუდა
Line of ed.: 26     
წინამოადგილეჲ ამისი არხიმანდრიტი ვენედიკტე, რომელსაცა ეგულვებოდა
Line of ed.: 27     
ერთად ჩემთანა მგზავრობაჲ კონსტანტინოპოლადმდე და ვინაჲთგან ჯერ\გვიჩნდა
Line of ed.: 28     
აქა განტარებად ღამისა, ამად შემჴსნელმან იარაღისა, ვიხილუჱ
Line of ed.: 29     
მოულოდებელად ჴრმალსა ზედა ჩემსა ნაცუალად მათრაღისა ჩემისა მათრა\ღი
Line of ed.: 30     
პატრი ონოფრეჲსა.


Line of ed.: 31x   თჳს დირბით წარმოსლჳსა ჩემისა


Line of ed.: 31        
10-სა, არხიმანდრიტმან მათეოს, განვლილსა ღამესა უცხოდ მმასპინძლე\ბელმან
Line of ed.: 32     
ჩუჱნმან, მსმენმან ჩემისა იერუსალიმისადმი მიმართჳსა, მთხოვა სა\თანადოჲთა
Line of ed.: 33     
თავაზითა ორი ნივთი იერუსალიმსა შინა საშოვარი, ესე იგი
Line of ed.: 34     
ბალსამი იერუსალიმისა და ზოკუმ-იაღი, ესრეთ უწოდებენ მათ; ხოლო მე,
Line of ed.: 35     
აღმთქვმელი ამათი, გავეთხოვე და წარველ ერთად თავადისა ანტონ ავალო\ვითა
Line of ed.: 36     
და პეტრე ლარაძეჲთურთ ნაბახტიევისა სოფლი\სადმი.
Line of ed.: 37     
მოგზაურნი ვიყუჱნით პყრობილ განახლებითა
Line of ed.: 38     
ურთიერთისადმი ადრითუჱ ჩუჱნ შორის გრძნობილისა
Line of ed.: 39     
ნაცუალგებითისა სიყუარულისათა და ვარწმუნებდითცა ერთი მეორესა საუ\კუნოდ
Line of ed.: 40     
დაცჳსათჳს მისისა.
Page of ed.: 13  


Line of ed.: 1x   თჳს გამშჳდობებისა ჩემისა თავადისა ანტონ ავალოვისა თანა


Line of ed.: 1        
ოდესცა დავასაშუალეთ გზაჲ ნაბახტიევისად, გავითა\ყუანენით
Line of ed.: 2     
ღმრთისმოყუარეჲსა თავადისა ამის ანტონ
Line of ed.: 3     
ავალოვისა თანა ორკერძოდუჱ სანიშვნოდ მწუხარენი;


Line of ed.: 4x   თჳს წარმოსლჳსა ჩემისა ნაბახტიევსა


Line of ed.: 4        
ესე მიიქცა სახლეულებისადმი თჳსისა და ჩუჱნ გან\მგრძენნი
Line of ed.: 5     
გზისა, ვეწჳენით ნაბახტიევისა პატრონსა, გარდამდგარსა უფალსა
Line of ed.: 6     
პორუდჩიკსა თავადსა ბესარიონ თარხანოვსა, რომელმანცა გვიმასპინძლა
Line of ed.: 7     
მდიდრითა ვახშმითა და ეცადაცა ფრიად განსუჱნებასა
Line of ed.: 8     
ჩუჱნსა, არამედ ყოველი შვრომაჲ ამისი იყო ამაო, სიმ\რავლისა
Line of ed.: 9     
ძლით გრწყილთა, მაშასადამე განსუჱნებჲცა
Line of ed.: 10     
ჩუჱნი -- შორს ლტოლვილ ჩუჱნგან.


Line of ed.: 11x   თჳს წარმოსლჳსა ჩემისა ნაბახტიევით


Line of ed.: 11        
11-სა დილით გავესალმენით თავადსა ბესარიონ
Line of ed.: 12     
თარხა/ნოვსა.


Line of ed.: 13x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა სურამს


Line of ed.: 13        
ვიარეთ მზისა დაჰჴდომადმდე და მოვედით სო\ფელსა
Line of ed.: 14     
სურამს, სახლსა აქაურისა დეკანოზისა იოსებ Ms. page: 8  ნე\\\ბიარიძესსა.
Line of ed.: 15     
ძმა-მღუდელმან დეკანოზისა ამის გიორგი გვითავაზა ჩუჱნ განსა\სუჱნებელად
Line of ed.: 16     
სახლი, კოშკი და მტილი; ხოლო ვინაჲთგან
Line of ed.: 17     
იყო ფრიადი სიცხეჲ, ამისთჳს შევედით ბაღსა შინა შე\სუჱნებად
Line of ed.: 18     
ჩრდილსა ქუჱშე ნაყოფმოსილთა ხეთასა.

Line of ed.: 19        
ბინდისა დროსა მოვიდა მინდვრით იოსებ დეკანოზი, რომელმანცა გვა\ჩუჱნა
Line of ed.: 20     
უმეტესი სახეჲ სტუმართმოყუარებისა და შემდგომად ამისა შემოვიდა
Line of ed.: 21     
ჩუჱნდა სხუაჲ მღუდელი გიორგი იტრიისა ღმრთისმშობლის ეკკლესიისა.
Line of ed.: 22     
ამან დაჰყო მცირესა ხანსა ჩუჱნთანა და დროსა მისისა წარსლჳსასა ვთხოვე
Line of ed.: 23     
ხუალისად წირვაჲ და პარაკლისი მშჳდობისათჳს ჩემისა თქვმულსა ეკკლესიასა
Line of ed.: 24     
შინა და აღვუთქჳცა მუნ მისლუაჲ სმენად მათსა.

Line of ed.: 25        
დღეი ესე იყო პარასკევი და ვახშამიცა ჩუჱნი შემდგარ ძუჱლ-ახალ თევზ\თა
Line of ed.: 26     
მიერ სამარხოებითურთ.


Line of ed.: 27x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა მონასტერსა იტრიისა ღმრთისმშობლისასა


Line of ed.: 27        
12-სა წარველ ფრჴივ პეტრე ლარაძეჲთურთ ზემოჴსე\ნებულისა
Line of ed.: 28     
ეკკლესიისადმი მოსმენად წირვისა. ესე შო\რავს
Line of ed.: 29     
სურამსა ვიდრე ნახევავარ ჟამისა სავალით ჩდილო\დასავლეთით
Line of ed.: 30     
კერძო; მაღალსა ადგილსა ანუ გორასა
Line of ed.: 31     
ზედა მდგომარეჲ, ნაშენი თეთრისა თლილისა ძუჱლისა არხიტექტორო\ბითა
Line of ed.: 32     
საფასეჲთა თავადთა ჩხეიძეთათა; გარნა უმეტესი ნაწილი ამისი არს დაქ\ცევულ
Line of ed.: 33     
და დანაშთომიცა მიდრეკილ მისდამივე. თჳთეული ქუაჲ შენობისა
Line of ed.: 34     
ამის, ჴელოვნებული სხუადასხუაჲთა ნაკუჱთებითა, აწცა ბაასობს ნამყოჲსა
Line of ed.: 35     
შუჱნებისათჳს თჳსისა. აქ მოვისმინეთ საღმრთოჲ ლიტურგიაჲ, ვახდევინე პარაკ\ლისი,
Line of ed.: 36     
ვემთხჳვენით წმიდასა ხატსა იტრიის ღმრთისმშობლისასა, კმად დიდსა,
Line of ed.: 37     
წმინდითა ოქროჲთა შემკობილსა, რვა-ათითა წმიდითა ნაწილებითა განშუჱ\ნებულსა
Line of ed.: 38     
და ცხოველმყოფელითა ძელითა, ოდესმე მდიდარ-ყოფილსა, რომ\ლისაცა
Line of ed.: 39     
ალაგი არს მას ზედა დღეს ცალიერი. წმიდასა ამას ხატსა ზედა წე\რილი
Line of ed.: 40     
იჩუჱნების, მით რამეთუ არს ესე მოჭედილ ოქროჲთა და მორთვულ
Line of ed.: 41     
ნაწილებითა თავადისა ბეჟან გორგ ასლან ჩხეიძეჲსა მიერ.


Line of ed.: 42x   თჳს იმერეთით უკმოქცევულთა საქართუჱლოს ეკზარხ-მიტროპოლიტ თეოფილაკტესა და თანა-მყოლთა მისთა


Line of ed.: 42        
აქედამ უკმოქცევულთა სურამადვე, განვისუჱნეთ რა
Line of ed.: 43     
მცირედი ხანი, ვიხილუჱთ იმერეთით მომავალნი ეკზარ\მიტროპოლიტი
Line of ed.: 44     
საქართუულოჲსა თეოფილაკტე, არხი\მანდრიტი
Line of ed.: 45     
ათანასე პეტრიევი, უფალნი: კოლეჟსკის
Line of ed.: 46     
სოვეტნიკი ვასილი მათვეიევიჩი ჩილაევი, ნადვორნის
Line of ed.: 47     
სოვეტნიკი თავადი მიხაილ ოსიფოვიჩი ფალავანდოვი, მაიორი თავადი გრი\გორ
Page of ed.: 14   Line of ed.: 1     
ზურაბიჩი წერეთელი და სხუანიცა ამათთანა. პირუჱლი აღვიდა სუ\რამისა
Line of ed.: 2     
ციხესა შინა და შემდგომნი ყოველნივე მოვიწჳვე ჩემთანა ბაღსა, სა\დაცა
Line of ed.: 3     
ვისადილეთ ერთად. მრავლითა სხჳთა და სხჳთა წინადადებითა მირ\ჩევდნენ
Line of ed.: 4     
ვიეთნიმე ამათგანნი ამჟამად იმერეთისადმი წარუსლუჱლობისათჳს,
Line of ed.: 5     
ვინაჲთგან საზოგადოებაჲ იმერთა, თქვმულთა ძლით მათთა, აღძრვულ იყუ\ნენ
Line of ed.: 6     
ანუ ლამოდნენ პირისპირ მმართებელობისა. აქ ველოდდი მე Ms. page: 9  არხი\\\მანდრიტსა
Line of ed.: 7     
ვენედიკტესა ჩემ მიერ დირბსა სოფელსა დატევებულსა და
Line of ed.: 8     
აღმთქვმელსა მოსლუად ჩემდა 14-სა რიცხუსა. ამისთჳს დამღამებელმან აქა\ვე,
Line of ed.: 9     
არცა სტუმარნი ესე ჩემნი, მცნობნი ეკზარხ-მიტროპოლიტისა თეო\ფილაკტეს
Line of ed.: 10     
წარსლჳსა, უტევე წარსლუად. დროჲ ვახშამსა ზედა განგვატა\რებინა
Line of ed.: 11     
აღნიშვნულმან ვასილი მათვეიჩ ჩილაევმან მხიარულებითა და სი\ცილითა,
Line of ed.: 12     
ანგარიშსა ზედა თჳსისა გულოვნებისასა მმეტყუჱლმან, რომელ
Line of ed.: 13     
ჯერეთცა არ იყო ესე მოსლვულ მეყსიერებასა და სწორმხედველობასა შინა
Line of ed.: 14     
იმერეთს შეშინების ძლით.

Line of ed.: 15        
13-სა დილით შეუდგნენ წუჱვულნი ჩემნი კუალსა გუშინვე წარსლვუ\ლისა
Line of ed.: 16     
მწყემსთმთავარისა თჳსისასა; ხოლო ჟამსა შუვადღეჲსასა ჰშთამოიარა მუ\ნითუჱ,
Line of ed.: 17     
ესე იგი იმერეთით, დეკანოზმან მცხეთისა იოანე, რიცხუთაგანმან ეკ\ზარხის
Line of ed.: 18     
კერძობისა.

Line of ed.: 19        
14-სა მოვიდა იმერეთითუჱ უფალი ტიტულიარნი სოვეტნიკი თავადი
Line of ed.: 20     
ფარსადან თეიმურაზოვიჩი ციციანოვი, მისუჱ მღუდელთმთავრისა დასისა\განი
Line of ed.: 21     
და ვითარცა სცნო აქ ყოფნაჲ ჩუჱნი განისუჱნა რაოდენმე ჩუჱნთანა.
Line of ed.: 22     
მოგვითხრნა მორბედობანი თჳსნი სიცილითა და ხუმრობითა, სრულიად სი\მართლეჲსა
Line of ed.: 23     
წინააღმდეგნი. სიტყუათამებრ თავადისა ამისთა, თუმცა ჰქონიათყე
Line of ed.: 24     
თანასწორი შემთხუჱვაჲ ერთად ამისთანა ყოფილთა იმერეთსა, ყოველთა
Line of ed.: 25     
მათ, პირუჱლ ამისა მუნით აქ ჰშთამოვლინითა, გარნა ესეჲ წარმოადგენ\და
Line of ed.: 26     
თავსა თჳსსა სახეჲთა და უბნობათა ძლით თჳსთა ძლევამოსილად
Line of ed.: 27     
ხოლო სხუათა მათ ერთობით დამარცხებულად, რომელთადმიცა წარვი\და
Line of ed.: 28     
შემდგომად სადილისა.


Line of ed.: 29x   თჳს წარმოსლჳსა ჩემისა სურამით


Line of ed.: 29        
15-სა წარმოველ მეცა სურამით. გარდვმოვლეთ მთანი
Line of ed.: 30     
და პირველსა მწუხრისა ბინდსა თანა დავიღამეთ ახლოს
Line of ed.: 31     
პოჩტისა, რომლისაცა სახელი ვერავის მიერ ვცან.

Line of ed.: 32        
16-სა აღმოჴდა რა მზეჲ, აღმდგართა ერთად საყუარელ მეგობრი\სა
Line of ed.: 33     
ჩემისა პეტრე ლარაძეჲთურთ და შემვედრთა თავთა თჳსთა ღმრთი\სადმი,
Line of ed.: 34     
მოვიმარჯუჱთ გულ-იარაღნი, მიხედჳსამებრ რეცა აღშფოთებულ\თა
Line of ed.: 35     
იმერთასა, მით რამეთუ გზასა ზედა უკეთუ დაგვხუდების მტერი,
Line of ed.: 36     
არ მივცნეთ თავნი თჳსნი იეფად ანუ ღადართა კაცთა მიერ ვიყუ\ნეთ
Line of ed.: 37     
უვნოდ დაცვულ.


Line of ed.: 38x   თჳს ყვირილა მდინარეჲსა და ზესთაფონისა


Line of ed.: 38        
შემსხდარნი ცხენთა და მავალნი ყოვლითურთ მშჳდო\ბით,
Line of ed.: 39     
ვვიდოდით ადგილითი-ადგილად ას-ასობით მი\წისა
Line of ed.: 40     
მუშაკთა გლეხთა შორის, რომელნიცა, მცემელ\ნი
Line of ed.: 41     
ჩუჱნდა მშჳდობისა, მიმღებელობდიანყე მასუჱ ჩუჱნ კერძოდცა. გამო\ვჰჴდით
Line of ed.: 42     
ნავითა მდინარესა ყვირილას, ადგილსა ზესთაფონად წოდებულ\სა.
Line of ed.: 43     
ცხენნი გამოვაყუანინეთ ცურჳთა, მოვისადილეთ მწუანესა, კიდურსა
Line of ed.: 44     
ზედა მდინარეჲსა ამისსა და შემდგომ წარმოტრვულნი, მოვიწივენით
Line of ed.: 45     
პოჩტასა, კუალადცა სახელისა მისისა ვერმცნობნი და დავიღამეთ ახლოს
Line of ed.: 46     
ამისა.
Page of ed.: 15  


Line of ed.: 1x   თჳს მდინარეჲსა წყალწითელაჲსა და ამას შინა მნადირობელისა გლეხისა


Line of ed.: 1        
17-სა წარმოსლვულნი პოჩტითა ამით, მოვედით რა Ms. page: 10 
Line of ed.: 2     
წყალწითელა მდინარესა, ვიხილუჱთ ერთი გლეხი მო\ჴუცი,
Line of ed.: 3     
მჴციანითა გაბრწყინუჱბული, დადრეცით მსლუჱ\ლი
Line of ed.: 4     
წყალსა ამას შინა და, რაოდენცა იჩუჱნებოდის ქცევაჲ ამისი, რეცა მე\ძიებელად
Line of ed.: 5     
რაჲსამე. ოდესცა დავუახლოვდით ამას, შევნიშნეთ ჴელთა შინა
Line of ed.: 6     
ამისთა პყრობილი მშჳლდი, წულილისა წკეპლისა გამოქმნილი და მის წკეპ\ლისავე
Line of ed.: 7     
ისარი ოთხწუჱტიანი. მიმცემთა მშჳდობისა, ვკითხეთ მოხუცსა ამას
Line of ed.: 8     
საგნისათჳს ესრეთ შვრომისა მისისა, რომელმანცა, პირუჱლ მომმადლე\ბელმან
Line of ed.: 9     
ჩუჱნდა ჩუჱნ მიერ მისდა მოცემულისა მშჳდობისათჳს, მოგვიგო
Line of ed.: 10     
შე/მდგომი:

Line of ed.: 11        
"ბატონნო ჩემნო! ვნადირობ მე თევზთა, გარნა დილით ვიდრე ამა ჟა\მადმდე
Line of ed.: 12     
ცუდმაშვრალი, ვჩივი სულსა ზედა ჩემსა, ვინაჲთგან დღეჲ ესე წარვა\გე
Line of ed.: 13     
უსარგებლოდ და დავშთებიცა მშიერ, ოდესცა არ შემხუდების შეპყრობაჲ
Line of ed.: 14     
თევზისა".

Line of ed.: 15        
მონადირესა ამას ვთხოვეთ ჩუჱნებად ჩუჱნდა ესეგუარისა თევზთა ნა\დირობისა,
Line of ed.: 16     
რომელიცა არაოდეს მსმენ-მეხილუა. მოჴუცმან ამან, მიმღებმან
Line of ed.: 17     
თხოვისა ჩუჱნის, იწყო დაჴრით სლუად წყალსა ამას, მომმართუჱლმან მშჳლდ\ისრისა,
Line of ed.: 18     
რომელსა შევუდეგით ჩუჱნცა მხედუჱლად მორბედობისა მისისა. უკა\ნასკნელ
Line of ed.: 19     
ჰპოვნა ერთისა ქჳსა ქუჱშე მწოლარეჲ ჭიჭყინა, დასცა ისარი და
Line of ed.: 20     
აღმოიღო იგი მას ზედა ცემული. კაცმან ამან, განმხიარულებულმან ხუჱდრი\სა
Line of ed.: 21     
ამის ძლით, აკურთხა ჟამი აქ მოსლჳსა ჩუჱნისა, ხოლო მეცა, მჩუქებსა
Line of ed.: 22     
მისდა ერთისა აბაზისა შვრომისათჳს მისისა და მიმსურველსა უფროს კეთილ\წარმართებისათჳს
Line of ed.: 23     
მისისა, დამილოცა გზაჲ და წარვმო\ვედითცა
Line of ed.: 24     
ქუთათისისად.


Line of ed.: 25x   თჳს ჩემ მიერ ქუთათისსა კაცის წარგზავნისა


Line of ed.: 25        
აქედამ წარვგზავნე მსახური
Line of ed.: 26     
ჩემი გრიგორ რუაძე პაშპორთითურთ უფლისა ღენერალ-მაიორისა ივან და\ნიილოვიჩისა
Line of ed.: 27     
კურნატოვსკის, კერძოჲსა ამის მმართებე\ლისა
Line of ed.: 28     
მიმართ თხოვად სახლისა.


Line of ed.: 29x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა ქუთათისსა


Line of ed.: 29        
და ჩუჱნცა დროსა სა\მჴრობისასა
Line of ed.: 30     
მოვედით ქალაქსა ქუთათისსა, სახლსა აქა\ურისა
Line of ed.: 31     
მოქალაქეჲსა იაკობ ქალანთაროვისასა, მოცემულსა ჩემთჳს სადგომად.


Line of ed.: 32x   თჳს მოსლჳსა ჩემდა გოროდნიჩისა


Line of ed.: 32        
18-სა მოვიდა ხილუად ჩემად აქაური გოროდნიჩი ჟამსა
Line of ed.: 33     
მას, ოდესცა განვედ მე ბჭეთა შორის სახლის ჩემისათა
Line of ed.: 34     
სანახავად ღენერალ-მაიორისა კურნატოვსკისა.


Line of ed.: 35x   თჳს მისლჳსა ჩემისა ღენერალ-მაიორისა კურნატოვსკისად


Line of ed.: 35        
მსგავსად დროჲსა ამის მომღებმან მცირეს ხანს ჴსენებულისა გოროდნიჩისა სათანადოჲ\თა
Line of ed.: 36     
ალერსითა, მივმართე სახლსა უფლისა ღენერალისა კურნატოვსკისა. შე\მდგომ
Line of ed.: 37     
ურთიერთისადმი მიმშჳდობებისა მომითხრა ამან ქცევაჲ ექზარხ-\მიტროპოლიტისა
Line of ed.: 38     
თეოფილაკტესი, წინააღმდეგად ვი\თარცა
Line of ed.: 39     
აქაურთა სამღუდელოთა და ერთა, ესრეთუჱ
Line of ed.: 40     
სახეჲსაცა თჳსისა. ამას ვთხოვე ნებისა მოცემაჲ ხი\ლუად
Line of ed.: 41     
მიტროპოლიტთა ქუთათის-გელათისათა დოსი\თეოს
Line of ed.: 42     
და ეფთჳმისა. ხოლო მიმღები მისი, წარველ მწყემსთმთავრისა დოსი\თეოსისადმი,
Line of ed.: 43     
ერთად მოენეჲთურთ უფლისა ღენერალ-მაიორისა კურნატოვს\კისად
Line of ed.: 44     
განმსლუჱლნი რიონ მდინარესა ზედა მდებარეჲსა ქჳთკირისა ჴიდისა,
Page of ed.: 16   Line of ed.: 1     
მოვიქეცით მარჯუჱჯნით კერძო კიდურსა ამისსა, შევუდეგით ფრიად მაღალსა
Line of ed.: 2     
Ms. page: 11  კლდესა, გზასა მიმოკანკლედობილსა.


Line of ed.: 3x   თჳს მისლჳსა ჩემისა ქუთათის მიტროპოლიტისა დოსითესოსისად


Line of ed.: 3        
აღვვედით ციხესა და ვიჩინენით სახლსა
Line of ed.: 4     
ჴსენებულისა მიტროპოლიტისა დოსითეოსისსა, რომელ\მანცა
Line of ed.: 5     
მიმიღო რეცა ადრითუჱ უკუჲ დროჲთ ცნობილი
Line of ed.: 6     
მეგობარი და მოყუასი თჳსი.

Line of ed.: 7        
ესე იყო განშუჱნებული ორდენითა წმიდისა ანნას პირუჱლისა კლასისა\თა
Line of ed.: 8     
და მექონი უფროს 60-თა წელთა. მღუდელთმთავარმან ამან იწყო მეტყუჱ\ლებად
Line of ed.: 9     
ანგარიშსა ზედა მიტროპოლიტისა თეოფილაკტესსა, რომელი მოჰქცე\ვიყო
Line of ed.: 10     
ამას და სხუათაცა, თჳნიერ მცირედისაცაა ბრალისა, ყოვლითურთ წი\ნააღმდეგად
Line of ed.: 11     
სიმართლისა და ხრისტეს მიერ ძმათა შორის ქცევისა. იერარხი
Line of ed.: 12     
ესე არს აქაურთა ჩინებულთა თავადთა წერეთელთა გუარისა. იტყჳან: გონი\ერი,
Line of ed.: 13     
შუჱნიერმოუბარი, მდაბლადმქცეველი, უხვი, სტუმართმოყვარე, დიდშემ\ძლებელი
Line of ed.: 14     
და თანასწორ გამოცდილი ვითარცა საღმრთოთა დოღმატთა, ესრეთუჱ
Line of ed.: 15     
აქაურთა სამჴედროთა და სამოქალაქოთაცა საქმეთა შინა.


Line of ed.: 16x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა პროთოიერეისა ნიკოლაოს გაბაევისად


Line of ed.: 16        
დავჰყავ ამასთან ვიდრე ჟამადმდე და მიმღები ამისგან
Line of ed.: 17     
კურთხევისა მოველ საქართუჱლოს კეთილშობილისა
Line of ed.: 18     
გაბაევისა პროთოიერეისა ნიკოლაოსისასა, ვინაჲთგან
Line of ed.: 19     
ვიყუჱნით ადრითუჱ მეცნიერნი ურთიერთისა.


Line of ed.: 20x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა თავადისა ზურაბ წერეთელისად


Line of ed.: 20        
აქედამ უკმოქცევულმან გავმო\ვლე
Line of ed.: 21     
შორის ქალაქისა ამის და მოველ სახლსა უფლისა
Line of ed.: 22     
ღენერალ-მაიორისა და წმიდისა ანნას პირველისა კლა\სისა
Line of ed.: 23     
ორდენის კავალერისა თავადისა ზურაბ წერეთე\ლისასა,
Line of ed.: 24     
სადაცა ერთად ამისთანა დამხუდა საქართუჱ\ლოჲთ
Line of ed.: 25     
მოსლვული ძეჲ ამისი გრიგორ. ამათთანა განმტარებელმან მცირედისა
Line of ed.: 26     
ჟამისა, გამოუარე გოროდნიჩსა და ვერმპოვნელი ამისი სახლსა შინა თჳსსა,
Line of ed.: 27     
მოვიქეც სახლისადმი ჩემისა.


Line of ed.: 28x   თჳს წირვისა განსუჱნებულისა თავადისა დავით ჭავჭავაძეჲსთჳს


Line of ed.: 28        
19-სა ვაწირვინე პროთოიერეისა ნიკოლაოსსა გაბა\ევსა
Line of ed.: 29     
ქუთათის ეკკლესიასა შინა ყოვლად წმიდისა
Line of ed.: 30     
ღმრთისმშობლის მიძინებისასა ღმრთისადმი მიცული\ლისა
Line of ed.: 31     
დეისტვიტელნი სტატსკის სოვეტნიკისა თა\ვადის
Line of ed.: 32     
დავით ჭავჭავაძეჲსათჳს, ვინაჲთგან მომავალი დღეჲ ილიაობაჲ იყო
Line of ed.: 33     
დღედ შობისა ამისისა.


Line of ed.: 34x   თჳს წარმოსლჳსა ი-სა მწუანეყვავილას გენათ-მიტროპოლიტისა ეფთჳმისადმი


Line of ed.: 34        
და მასუკან წარველ პეტრე ლარაძეჲთურთ გელათისა
Line of ed.: 35     
ანუ გენათისა მიტროპოლიტისა ეფჳთმის სანახავად,
Line of ed.: 36     
რომელიცა ამჟამად ცხოვრებდა მწუანეყვავილას, ად\გილსა
Line of ed.: 37     
ჩრდილოდ კერძო მდებარესა გარე ქალაქისა ამის.

Line of ed.: 38        
მოსლვულნი აქა მიგვიღო ერთმან მღუდელ-მონაზონმან, ჩუჱნ შორის
Line of ed.: 39     
მიმომშჳდობებისა შემდგომად მმეტყუჱლმან ჩუჱნდა: "ბატონნო, დაბრძან\დით!
Line of ed.: 40     
ბატონი გენათელი, აჰა (განპყრობმან ჴელისა), ილოცავს ეკლესიასა
Line of ed.: 41     
მას შინა და მობრძანდებაცა მსწრაფლ. დაბძანდით, ბატონნო!" ბერმან ამან
Line of ed.: 42     
უბრძანა თჳსთანა მდგომარესა კაცსა განმზადებად კავისა და საუზმეჲსა. მათ
Page of ed.: 17   Line of ed.: 1     
შორის, დამნახუჱლმან ზემოთქვმულისა ეკკლესიით გამოსლვულისა მოჴუცისა,
Line of ed.: 2     
სპეტაკითა თმითა და წუჱრითა განბრწყინუჱბულისა, გვრქუა: "ბატონნო! აჰა,
Line of ed.: 3     
ბატონი გენათელი მობძანდება".

Ms. page: 12 
Line of ed.: 4        
მყის აღვდეგით და წარვედით მიგებებად მისდა, არგანსა ზედა ყრდნობით
Line of ed.: 5     
მომავალისა, ჴმელისა, სუსტისა, 80 წელადმდე მიწევნილისა, გარნა მჴნედ და
Line of ed.: 6     
მკჳრცხლად მქცევისა. მივეთაყუანენით რა ამბორის-ყოფად მარჯუჱნესა ჴელსა,
Line of ed.: 7     
ამან, გამომსახუჱლმან ჩუჱნ ზედა ჴელითა თჳსითა ჯუარისა, ჴმა-ჰყო ჩუჱნდა და
Line of ed.: 8     
ჰსთქუა: "იკურთხენით, თქუჱნ, სახელითა მამისათა და ძისათა, და სულისა
Line of ed.: 9     
წმი/დისათა".

Line of ed.: 10        
იერარხმან ამან მოგვიყუანნა სადგომსა თჳსსა, მოაღებინნა სკამნი ბალიშ\ღებულნი
Line of ed.: 11     
და გვაწჳვნა სხდომად თჳთ მდგომმან და არგანსა ყრდნობილმან. არა\მედ
Line of ed.: 12     
ჩუჱნ, ამისთჳს მადლობისა შემწირუჱლნი მისდა, ვეგენით პირუჱლსავე
Line of ed.: 13     
მდგმოებასა შინა, ვიდრემდის მოატანინა ცუდჩორკვნილი ფიცრისა სკამი და
Line of ed.: 14     
დაჯდა მოჴუცებული ესე მეუფეჲ, რომლისაცა შემდგომ დავსხედით ჩუჱნცა. ალერს\თა
Line of ed.: 15     
შინა ჩუჱნ შორის ცხად-ქმნილთა მოჰყუა მწყემსთმთავარი ესე, მსგავსად ქუ\თათის
Line of ed.: 16     
მიტროპოლიტისა, თუ ვითარ მოჰპყრობიყო ამათ საქართუჱლოჲსა ეკ\ზარხოსი
Line of ed.: 17     
თეოფილაკტე დროსა თჳსისა ქუთათისს ყოფნისასა და სრულითა
Line of ed.: 18     
გულშემუსრჳლებითა და ცრემლთა თხევითა ჩივოდა ქცევასა ზედა მისსა. გარ\ნა,
Line of ed.: 19     
ვითარცა დაასრულნა საგოდებონი მისთჳს საუბარნი, გამოვუცხადე მე, მით
Line of ed.: 20     
რამეთუ მაქუს სურჳლი ხუალ წარსლჳსა გენათს თაყუანის-ცემად წმიდათა ხატ\თა
Line of ed.: 21     
ეკკლესიასა მას შინა სუჱნებულთა და ხილუადცა ხარების ტაძრისა და ამას

Line of ed.: 22        
შინა დაკრძალვულთა მოწამეთ ნაწილთა დავით და კონსტანტინესთა, მთხო\ველმან
Line of ed.: 23     
ნებისა მისისა, რათა ბრძანებისა ძლით მისისა ვისდამიცა შესაბამ იყოს
Line of ed.: 24     
გვახილვოს ჩუჱნ ეკკლესიანი ესე. და ვითარმან განკრთომამან მომიცუა მე,
Line of ed.: 25     
ოდესცა უმოჴუცებულესმან მღვდელმთავარმან ამან, მომღებმან სიამოვნითა
Line of ed.: 26     
თხოვისა ჩემისა, მომიგო "თავადო! მე თჳთ წარმოვალ ერთად თქუჱნთანა და
Line of ed.: 27     
უმჯობეს სხუათა ყოველთა, ვინაჲცა იყუნენ იგინი, გაჩუჱნებთ თქუჱნ წმიდათა
Line of ed.: 28     
მათ ტაძართა ღმრთისათა!"

Line of ed.: 29        
ხოლო მე, მადლობითა სახეჲსა ამისისადმი სათანადოჲთა მვარძმობელმან
Line of ed.: 30     
წინადადებასა ზედა მისსა, ვთხოვე ერთი წინამძღომელი და ბრძანებისა მიწე\რაჲ
Line of ed.: 31     
ანუ შეთულაჲ ჩუჱნებად ჩუჱნდა ყოველთა ღირსსაჴსოვართა მათ ეკკლე\სიათასა,
Line of ed.: 32     
და ესრეთ, აღმთქვმელმან ჩუჱნდა აღსრულებად თხოვილისა ჩემისა, მა\ღალ
Line of ed.: 33     
ყოვლად სამღუდელომან ამან დართო მისდამი, ვითარმედ ხუალ დილით
Line of ed.: 34     
მიგვილოდინებს თჳსდა და წარგუატანსცა კაცსა საწადისისამებრ ჩუჱნისა. შე\მდგომად
Line of ed.: 35     
მოაღებინა კავა და უბრძანა მოტანად საუზმეჲსაცა. მე, არღა მომც\დელი
Line of ed.: 36     
მისი, გავეთხოვე მოვუცსა ამას მღუდელმთავარსა და მიმღები მისგან
Line of ed.: 37     
კურთხევისა, მოვიქეც ქუთათისსა სახლისადმი ჩემისა ლარაძეჲთურთ, დამტკბარი
Line of ed.: 38     
მიღებითა მეუფეჲსა ამის მიერითა.


Line of ed.: 39x   თჳს მოსლჳსა ჩემდა საქართუჱლოჲთ სამთა სახასო გლეხთა


Line of ed.: 39        
ვითარცა შემოვედით სადგომსა ჩუჱნსა და დავსხე\დით,
Line of ed.: 40     
ვიხილუჱთ სარკმლისა ძლით საქართუჱლოჲდამ
Line of ed.: 41     
კახეთისა სოფელთა მარტყოფით და ნორიოთ მომავალნი Ms. page: 13 
Line of ed.: 42     
ჩემდა სახასო გლეხნი -- შოშიაშვილი იესე, ბერუაშვილი
Page of ed.: 18   Line of ed.: 1     
მოსე და ტაბლიაშვილი სჳმონ, რომელთაცა მივეც ადგილი სადგომსა ჩემსა და
Line of ed.: 2     
ვაცხოვრეცა ხარჯითა ჩემითა.

Line of ed.: 3        
ჟამი ესე განვატარე შუჱბითა ჩემსას ერთად პროთოიერეისა ნიკოლაოს
Line of ed.: 4     
გაბაევისა, მინგრელიის მთავრის ლეონ დადიანის მოძღვრისა არხიმანდრიტისა
Line of ed.: 5     
გიორგისა და იერეი გიორგი გეგელიისა თანა, რომელნიცა იყუნენ წარმოვლენილ
Line of ed.: 6     
მთავრისა მათისა მიერ ქუთათისსა ვიეთისამე საქმეჲსათჳს. და ვიწჳვე სამნივე ესე
Line of ed.: 7     
გუამნი სადილად ჩემთანა, გარნა პირად-პირადთა მიზეზთა ცხადმყოფელნი, წარ\ვიდნენ
Line of ed.: 8     
ჩემგან უმისოდ; ხოლო მე პეტრე ლარაძეჲთურთ და სახლისა ჩემისა პატ\რონით
Line of ed.: 9     
იაკობ ქალანთაროვით მივიღე სადილი და შემდგომად ამისა მივეც
Line of ed.: 10     
თეთრი ქალანთაროვსა ამას, მივუჩინე მსახური ჩემი პეტრე ბაქელაშვილი და
Line of ed.: 11     
ვუბრძანე ორთავე ამათ განმზადებად ჩემთჳს სამგზავროჲსა ნუზლისა, ესე იგი
Line of ed.: 12     
პურისა, პაკსიმატისა, ჴორცისა, ღვინისა, ხიზილალისა, ყუჱლისა, სამარხოთა,
Line of ed.: 13     
სანთელთა ცჳლ-ქონისა და ესრეთუჱ პოვნად კაცისა მიზდით ცხენთა ზედა
Line of ed.: 14     
ბარგთა მტარებელისა და მიცემად მისდა წინდისა, რათა 22-სა რიცხუსა დილით
Line of ed.: 15     
იყოს იგი ცხენებითურთ თჳსით მოსლვულ ჩუჱნდა და თჳთ წარველ ხილუად
Line of ed.: 16     
კათოლიკეთა პატრისა იოსებისა, რომლისადმიცა მაქუნდა წერილი გამოტანე\ბული
Line of ed.: 17     
თბილისით პატრი უფროსისა ფილიპპეს მიერ.


Line of ed.: 18x   თჳს მისლჳსა ჩემისა ხილვად პატრისა იოსებისა


Line of ed.: 18        
პატრმან იოსებ მიიღო იგი ჩემგან შესლუასავე ჩემსა
Line of ed.: 19     
სახლსა შინა მისსა. შემდგომ პირველისა ალერსის და\სრულებისა
Line of ed.: 20     
მთხოვა ბოდიშით მიცემად მისდა ნებისა
Line of ed.: 21     
წარკითხუად ჩემგან მოტანილისა წერილისა, ხოლო წარმკითხუჱლმან მისმან
Line of ed.: 22     
უბრძანა მსახურსა თჳსსა მოღებად კავისა და ხილთა და ვითარცა განვიდა უკა\ნასკნელი
Line of ed.: 23     
ესე, ჴმა-ჰყო უეცრად პატრმან ამან და შესზაჴნა: "ბუონაპარტე!" გა\ნამეორა
Line of ed.: 24     
ესევე ჴმამაღლად და შემოირბინა ერთმან მოსკამ. მე, განცჳფრებულსა
Line of ed.: 25     
რაოდენმე ესევითარსა სმენასა და ხილუასა ზედა, მრქუა პატრმან იოსებ: "პრენ
Line of ed.: 26     
ჩიპე! ბუონაპარტეჲ ესე არა არს საშინელ და არცა მვნებელ ვისამე. მოსახე\ლემან
Line of ed.: 27     
ამისმან შეაძრწუნვა ქუჱყანაჲ, დაჰფარვა მრავლითა სიბოროტეჲთა კა\ცობრივობაჲ
Line of ed.: 28     
გუამისა თჳსისა, უღირს-ჰყო თავი თჳსი წოდებისა ამის და აღს\ჴოცა
Line of ed.: 29     
მრავალნი უბრალონი არა ოდენ გუამნი გუარსა შინა, არამედ გუარნი
Line of ed.: 30     
სრულებით პირისაგან ქუჱყანისა, რომელთა შორის იყო გუარისაცა ჩემისა
Line of ed.: 31     
წარწყმედაჲ ერთობით, ესრეთ რომელ მხოლოდ დავშთი მე, ლტოლვილი ბარ\ბაროსებისაგან
Line of ed.: 32     
მისისა. და ამად ძაღლსა ამას ვუწოდე სახელითა მისითა, პირის\პირ
Line of ed.: 33     
მისა მარად მასიამოვნებელსა და მელაქუცესა ჩემსა, რათა მხილუჱლი პირ\უტყჳსა
Line of ed.: 34     
ამის მოვიგონებდე მას და ვწყევდე ჴსენებასა მისსა სახელითა ჩუჱნთჳს
Line of ed.: 35     
ჯუარცვმულისა იესოსითა".

Line of ed.: 36        
რაოდენცა განაგრძო პატრმან ამან მეტყუჱლებაჲ თჳსი საგანსა ამას ზედა,
Line of ed.: 37     
მაშინცა არ დავფარვე ამისგან გრძნობანი ჩემნი, სრულიად წინააღმდეგნი
Line of ed.: 38     
Ms. page: 14  კადნიერებისათჳს მისისა.


Line of ed.: 39x   თჳს წარსლჳსა ჩემისა მწუანეყვავილას


Line of ed.: 39        
20-სა. წარსლვული პეტრე ლარაძეჲთურთ და მსახუ\რით
Line of ed.: 40     
ჩემით პეტრე ბაქელაშვილით, მიველ მწუანეყვა\ვილას;
Line of ed.: 41     
შევგზავნე ბაქელაშვილი გენათელ მიტროპო\ლიტისა
Page of ed.: 19   Line of ed.: 1     
ეფთჳისადმი მოკითხუად და თხოვად მისგან კოლაუზისა, რომელსაცა
Line of ed.: 2     
წარმოეგზავნა მყისუჱ მსახური თჳსი წინამძღომელად ჩუჱნად; და შევუდე\გითცა
Line of ed.: 3     
გზასას ჩრდილო-აღმოსავლეთისადმი, ახლოს მდინარეჲსა წყალწითელაჲსა.


Line of ed.: 4x   თჳს გენათის მონასტრისა


Line of ed.: 4        
მოვედით გენათს, ორისა ჟამისა მსლუჱლნი, მარცხენით

Line of ed.: 5        
ნით კერძო აღმოსავლეთისა მჴარესა ვაკესა გორასა ანუ
Line of ed.: 6     
მთასა ზედა მდებარესა, მიხედჳსამებრ დანიშვნულითა მდინარეჲთა 90-ს საჟე\ნადმდე
Line of ed.: 7     
სიმაღლეჲსა მექონსა, მოზღუდვილსა საკმაოდ ვრცელითა გალავნითა,
Line of ed.: 8     
ორკაროვანითა აღმოსავალ-დასავლეთით. უპირუჱლესი ტაძარი ესე არს სა\ხელსა
Line of ed.: 9     
ზედა ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობლის შობისასა, აღშენებული მეფისა
Line of ed.: 10     
დავითის მიერ, აღმაშენებელად წოდებულისა, ხრისტეს შობით 1200-სა წელსა,
Line of ed.: 11     
თეთრ-მოყჳთლოჲსა თლილისა ქჳთა. კანკელი დახატვულ მოსკოვსა შინა ბერძული\თა
Line of ed.: 12     
მხატვრობითა ტილოსა ზედა საკურთხეველსა შინა ჰპოვნებ ყოვლად წმიდასა
Line of ed.: 13     
ქალწულსა, მტჳრთუჱლსა უსაუკუნოესისა ძისასა და ორსავე კერძოსა მისსა მთა\ვარანგელოსთა
Line of ed.: 14     
მოზაიკისა ჴელოვნებითა ქმნილთა, სიმაღლით უფროს სამ-სამთა
Line of ed.: 15     
ადლთა, სხუათა წმიდათა ხატთა მრავალთა, წმიდითა ოქროჲთა და ძჳრფასი\თა
Line of ed.: 16     
ქუჱბითა მოჭედილთა, თანასწორ ვითარ ვეცხლითაცა ოქროთ დაფერ\ჳლითა.
Line of ed.: 17     
ამათ შორის მიიზიდუჱნ გრძნობათა აქა მომსლუჱლისათა, უფროს სხუ\ათა,
Line of ed.: 18     
ყოველთა წმიდანი ხატნი გენათისა და ხახულისა ღმრთისმშობლისანი.
Line of ed.: 19     
იტყჳან, მით რამეთუ უკანასკნელი ესე იყოს დახატვულ წმიდისა მოციქულისა
Line of ed.: 20     
და მახარებელისა ლუკას მიერ რძეჲთა ყოვლად უბიწოჲსა დედისათა, გარნა
Line of ed.: 21     
ორნივე ესე კმად დიდნი, შემკულნი წმინდითა ოქროჲთა და უუძჳრფასესითა
Line of ed.: 22     
ქუჱბითა მეფეთა მიერ დავით აღმაშენებელისა და თამარისათა. არს აქა ეს\რეთუჱ
Line of ed.: 23     
ვარძიისა ჯუარი ფრიად დიდი, განშუჱნებული ოქროჲთა და სპეკალი\თა
Line of ed.: 24     
ქუჱბითა, და კუალად სხუანიცა წმიდანი ხატნი დიდ-წულილნი, ძჳფარსნი,
Line of ed.: 25     
რიცხჳთ, რაოდენიცა ვიხილუჱ მე, -- 17-ნი.

Line of ed.: 26        
მარცხენით კერძო შინაგან წმიდისა ტაძრისა ამის კედელსა ზედა იხილუჱ\ბიან
Line of ed.: 27     
სახენი საქართუჱლოს მეფეთა, დედუფალთა და ძეთა მათთა: დავით აღ\მაშენებელისა
Line of ed.: 28     
და სხუათა. იატაკი, ვითარცა საკურთხეველისა, ესრეთუჱ წინაშე
Line of ed.: 29     
კანკელისაცა არს დაფენილ თეთრისა თლილისა ქჳთა.


Line of ed.: 30x   თჳს სამარხვოთა მეფეთა და დედუფალთათა


Line of ed.: 30        
ამას შინა არიან და\ფლვულ
Line of ed.: 31     
მეფენი: გიორგი, თამარ, ლაშა, რუსუდან დედუფალი, დავით, კუა\ლად
Line of ed.: 32     
დავით და სხუანიცა, რომელთაცა სამარხვონი არ\ღა
Line of ed.: 33     
უკუჱ იპოვნებიან ადრით ჟამითუჱ. საქართუჱლოჲსა
Line of ed.: 34     
მემატიანენი სწერენ, ვითარმედ ეკკლესიასა ამას შინა
Line of ed.: 35     
იყოს დასაფლავებულ მეფეჲ დავით აღმაშენებელი, გარნა არა არს მართალ
Line of ed.: 36     
წამებაჲ მათი, ვინაჲთგან თჳთ ვარ მხილუჱლ სამარხვოჲსა მის საუკუნოდ ნე\ტარებულისა
Line of ed.: 37     
მეფისა დავით აღმაშენებელისა რომლისათჳსცა ვიტყჳ დანიშვნით
Line of ed.: 38     
ადგილისათ თჳსსა დროსა.

Line of ed.: 39        
სამჴრით კერძო, მარცხენესა მჴარესა უკანასკნელისა სუჱტისა თანა არს
Line of ed.: 40     
საფლავი ღმრთისადმი განსუჱნებულისა სანატრელისა დიდისა სოლომონ მეფი\სა
Line of ed.: 41     
პირუჱლისა და დიდადცა აღსაარებულისა, რომლისა მიერცა არს განახლე\ბულ
Line of ed.: 42     
და მოყუანებულ სრულიად ფრიად საქებელსა ყუავილოვნებითსა სახესა
Line of ed.: 43     
შინა, ვითარ იგი მოზაიკისა წმიდათა მათ ხატთა მტერთა მიერ ვნებულთა Ms. page: 15 
Line of ed.: 44     
სახეთავე შინა მათთა მოგებითა, იატაკისა თეთრისა თლილისა ქჳთა დაფენითა,
Line of ed.: 45     
გუმბათისა სამჴრეებითურთ მისით როსსიით მოტანილისა რვალისა თხელთა
Line of ed.: 46     
ფურცელთა გამო დახურჳთა ანუ გარდაჭედითა და მწუანე ფერად შეღებითა
Line of ed.: 47     
და კუალად მონასტრისა ამისდა მიხედჳსამებრ ყმათა, მამულთა და შემოსა\ვალთა
Page of ed.: 20   Line of ed.: 1     
ყოვლითურთ საკმაოჲთა და უზრუნველად დატევებითა, რომლისათჳსცა
Line of ed.: 2     
ეგოს საუკუნოდ საჴსენებელი მისი სათნოთა შორის ღმრთისათა. სხუჱბრ, სა\ღმრთოჲსა
Line of ed.: 3     
ტაძრისა ამის შესამოსელნი და სამკაულნი არიან მდიდარ და კმად
Line of ed.: 4     
მრავალ.

Line of ed.: 5        
გარდა დიდისა ამის ეკკლესიისა არიან სხუანიცა სამწირუჱლონი, რომელ\ნიცა
Line of ed.: 6     
დაინიშვნიან აქა სახელდებით: აღმოსავლეთით კერძო დიდისა ამის ტა\ძრისა,
Line of ed.: 7     
25-სა ნაბიჯსა ზედა სიშორით -- ეკკლესიაჲ გუმბათიანი წმიდისა დიდისა
Line of ed.: 8     
მოწამისა და ძლევამოსილისა გიორგისა, თეთრ-მოყვითლოჲსა თლილისა ქჳთა ნაშე\ნი.
Line of ed.: 9     
მარჯუჱნით კერძო ამოსულ, დიდისა ეკკლესიით სამჴრეთისადმი -- სამწირუჱლოჲ
Line of ed.: 10     
წმიდისა მოციქულისა ანდრია პირუჱლწოდებულისა. ამას შინა არს საფლავი მე\ფისა
Line of ed.: 11     
დავით აღმაშენებელისა, მარჯვნივ, ახლოს კედლისა აღმოსავლეთ-სამჴრე\თისათა.
Line of ed.: 12     
სამარხვოსა ამას მისსა ზედა მდებარეჲ ქჳსა წილ ჩუგუნი, ჰშთამოსხმუ\ლი
Line of ed.: 13     
ქართვულისა საეკკლესიოჲთა დია მსხჳლითა ასოებითა, თუმცა დროთა გამო
Line of ed.: 14     
მრავალთა ადგილთა აღსპობილითა, გარნა ჯერეთაცა ადჳლ მისახუდომელითა
Line of ed.: 15     
იჩუჱნების, მით რამეთუ მსახურებს ესე მფარველად გუამსა, ოდესმე მართლმა\დიდებელისა
Line of ed.: 16     
სარწმუნოებისა და სრულიად საქართუჱლოჲსა დიდებისა სულ-გუ\ლისა,
Line of ed.: 17     
გონიერებითა და ძლიერებითა მკლავისა თჳსისათა მფარველსა.

Line of ed.: 18        
მარად სანეტაროჲსა მეფისა ამის მიერ აქა მოტანილ რვალისა კარი
Line of ed.: 19     
დარუბანდის ზღუდის ბჭეჲსა, აზიურისა ძუჱლისა რომლისამე ენით ნაწერისა
Line of ed.: 20     
ასოებითა. კარი ესე ყოფილა შედგმულ ნატაძრევისა ამის ბჭესა შინა, გარნა
Line of ed.: 21     
დღეს არს მოკლებულ ადგილსა თჳსსა და მიყუდებულ ოდენ კედელსა ზედა.
Line of ed.: 22     
დასავლეთისადმი დიდისა მონასტრით -- სამწირუჱლოჲ წმიდისა დიდისა მოწა\მისა
Line of ed.: 23     
მარინასი; მუნითუჱ, მარცხენით კერძო სამჴრეთისა ბჭითა აღმოსავლეთი\სადმი
Line of ed.: 24     
-- მაცხოვრისა; ჩრდილოეთის კარითუჱ მისით დასავლეთისადმი კუალად
Line of ed.: 25     
წმიდისა დიდისა მოწამისა მარინასი და დიდისავე ტაძრისა დასავლეთისა ბჭეჲთ
Line of ed.: 26     
მარჯუჱნით კერძო -- წმიდათა და მართალთა იოაკიმ და ანნასთა, ესრეთუჱ
Line of ed.: 27     
სამწირუჱლოჲცა წმიდისა მამისა ჩუჱნისა და საკჳრუჱლთმმოქმედისა ნიკოლა\ოსისა;
Line of ed.: 28     
სამრეკლოჲ არს თეთრ-მოყჳთლოჲსა თლილისავე ქჳთა აღგებული,
Line of ed.: 29     
სუეტთა მიერ განშუჱნებული და კეთილსახილუჱლი.

Line of ed.: 30        
სამრეკლოჲსა ამის ძირისა კამარასა ქუჱშე გამოდის წყაროჲ, ქჳსა ჰაუზსა
Line of ed.: 31     
შინა ამასთანვე მდგარსა ჰშთამომდინარეჲ, შემოტანილი მილთა ძლით მიწისა
Line of ed.: 32     
ქუჱშე აღმოსავლეთით კერძო გარეგალავანისა წარმომდგარისა კლდითა, სიგრ\ძითა
Line of ed.: 33     
100-ს საჟენადმდე.

Line of ed.: 34        
სახლი მწყემსთმთავრისა და კელლიანი კრებულთა მისთა არად სანიშუ\ნელნი
Line of ed.: 35     
ხედუჱნ ჩრდილო-დასავლეთ-სამჴრეთისადმი დია შორს მრავალთა სო\ფელთა,
Line of ed.: 36     
ნაყოფიერთა ვენაჴ-ბაღ-ბაღჩათა, მდინარეთა, ველთა, ტყეთა, ჴევთა და
Line of ed.: 37     
Ms. page: 16  სხუათა.

Line of ed.: 38        
მჩუჱნებელი ჩუჱნდა ზემოჴსენებულთა საღმრთოთა ტაძართა და ადგილთა
Line of ed.: 39     
იყო პროთოიერეი გენათისა, ხოლო მეორეჲ -- მწირი ბერი. შემდგომად მონასტ\რისა
Line of ed.: 40     
ამის მოხილჳსა მიმიწჳვა პროთოიერეიმან ამან სადილად სახლსა შინა
Line of ed.: 41     
მიტროპოლიტისა ეფთჳმისასა, გარნა მე, მსურველი მისწრაფებად თაყუანის-ცე\მისათჳს
Line of ed.: 42     
წმიდათა მოწამეთა დავით და კონსტანტინეს ნაწილთა, წარვმოველ და\უყოვნებლივ,
Line of ed.: 43     
ცხად-მყოფი მადლობისა პროთოიერეისა ამისდამი და მიზეზისა\ცა
Line of ed.: 44     
აღუსრულებლობისათჳს ჩემგან თხოვისა მისისა.
Page of ed.: 21  


Line of ed.: 1x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა მონასტერსა ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობლის ხარებობისა ანუ მოწამეთასა


Line of ed.: 1        
და ესრეთ წარმოსლვულთა აქაჲთ ვვლეთ ჟამი რუ\ბითურთ
Line of ed.: 2     
და მოვედით თქვმულსა მონასტერსა, სახელსა
Line of ed.: 3     
ზედა ყოვლად წმიდისა ღმრთისმ[შ]ობლის ხარებობისასა,
Line of ed.: 4     
მომცროსა, კამაროანსა და უგუმბათოსა, ანუ, ვითარცა
Line of ed.: 5     
უწოდებენ დღეს, -- მოწამეთასა, რომელსაცა შინა არიან დაკრძალვულ უჴრწ\ნელნი
Line of ed.: 6     
გუამნი მთავართა წმიდათა მოწამეთა დავით და კონსტანტინესთა.

Line of ed.: 7        
აქ მიგვიღო არხიმანდრიტმან გერასიმე ლორთქიფანიძემ და ერთმან იერო\მონოხონმან,
Line of ed.: 8     
რომელთაცა, შეგვიყუანეს რა წმიდასა ტაძარსა ამას შინა, გვიჴა\და
Line of ed.: 9     
პარაკლისი თხოვისამებრ ჩემისა არხიმანდრიტმან ამან, გვასხურა წმიდითა
Line of ed.: 10     
აიაზმითა, გვამთხჳვა ცხოველმყოფელსა ჯუარსა და მიგვათაყუანა წმიდათა ხატთა.
Line of ed.: 11     
შემდგომ ვთხოვე აღხდად მოწამეთა ტაგრუცისა, რომელსაცა შინა ასუჱნიან
Line of ed.: 12     
წმიდანი ესე, ვითარცა თაყუანის-საცემელად, ესრეთუჱ სახილუჱლადცა ძლევა\მოსილთა
Line of ed.: 13     
ამათ გვამთა. არხიმანდრიტი გერასიმე, ვითარცა იხილუჱბოდის არ\განმადიდებელი
Line of ed.: 14     
თხოვისა ჩემისა, მეუარებოდის სათანადოჲთა თავაზითა, პირად\პირადთა
Line of ed.: 15     
წინადადებათა ქუჱშე აღხდისათჳს მათისა. უღონოქმნილმან დაყოლი\ებად
Line of ed.: 16     
ამისა წადილსა ზედა ჩემსა, გამოვუცხადე მას, მით რამეთუ უხილუჱლი
Line of ed.: 17     
წმიდათა ამათ მსხუჱრპლთა ღმრთისასა აროდეს განვალ ტაძრითა ამით, ვიდ\რემდის
Line of ed.: 18     
არ ვაცნობებ ამისთჳს მაღალ ყოვლად უსამღუდელოესსა მიტროპო\ლიტსა
Line of ed.: 19     
ეფთჳმესა. მსმენმან სიტყუათა ამათ და, შესაძლო არს თქვმადცა ესრე\თუჱ
Line of ed.: 20     
მცირედ ვითარმედ შეშინებულმან, აღხადა ტაგრუცსა ღირს-გვყუნა
Line of ed.: 21     
ხილუად და მთხუჱვად წმიდათა ამათ ნაწილთა, რომელნიცა ასუჱნიან ლიტო\ნისა
Line of ed.: 22     
ხისა თლილსა ზანდუკსა შინა ერთად და არიანცა დაჴსნილ რომელთამე
Line of ed.: 23     
საჴსრებთა შინა, ფრიად კეთილსუნნელებათა მაწარმოენი.

Line of ed.: 24        
მონასტერი ესე, შესანიშვნელსა ნაკლულევანებასა შინა მყოფი, დგას მა\ღალსა
Line of ed.: 25     
კლდესა, საშუვალ ორთა ყოვლითურთ მაღალთა მთათა კლდოვანთა
Line of ed.: 26     
გარემომცუჱლთა მისთა, რომელთაცა შორის მომდინარეობს მდინარეჲ წყალ\წითელაჲ
Line of ed.: 27     
და უვლის მონასტრისა ამის მპყრობელსა კლდესა სამკერძოჲთ -- აღმო\სავლეთით
Line of ed.: 28     
დასავლეთისადმი. კლდესა ამას ზედა არს ციხეჲ მომცრო-მომდაბ\ლოჲ,
Line of ed.: 29     
ორითა გოდოლითა კერძოთა ზედა. ამას შინა შემოისლუჱბის ჩრდილო\ეთის
Line of ed.: 30     
მჴრით დანიშვნულისა ტაძრისად, რომელიცა არს შენებულ თეთრ-მოყვი\თლოჲსა
Line of ed.: 31     
თლილისა ქჳთა. გზაჲ ამისდამი მომყუანი არს ძნელსასლუჱლი, ერთი
Line of ed.: 32     
და იგივე გენათით და ქუთათისით. მოეახლოები რა გალავანსა ამას, ჰპოვნებ Ms. page: 17 
Line of ed.: 33     
მომცრო იწროსა ჴიდსა, რომლისა ძლითცა შეხუალ გალავანსა ეკკლესიისა და
Line of ed.: 34     
სამთა ანუ ოთხთა ფიცრისა სახლთა მცუჱლსა.


Line of ed.: 35x   თჳს ქჳსა პატივცემულისა


Line of ed.: 35        
მოშორებით რაოდენმე ჴიდისა ამის შეგემთხუჱვის კლდე\სა
Line of ed.: 36     
შინა მცირედ გამოკუჱთილსა დაცვული ქუაჲ კლდი\სა,
Line of ed.: 37     
კმად მოდიდოჲ და მსგავსი ჴელით საფქუჱლისა წისქჳლის ქჳსა. ამისთჳს
Line of ed.: 38     
სწამებენ აქაურნი ზოგად, ვითარმედ წმიდათა ამათ მოწამეთა ბმიყოსთ ქედთა
Line of ed.: 39     
ზედა დროსა მათისა შეპყრობისასა მურვან ყრუჲსა მიერ და შემდგომად უსას\ტიკესთა
Line of ed.: 40     
ტანჯუათა მტკიცედ მდგმოებათათჳს მათთა აღმსაარებლობასა შინა
Line of ed.: 41     
ხრისტესისა მოებასთ ქუაჲ ესე წმიდათათჳს ქედთა ზედა და ჰშთაენთქასთ იგინი
Line of ed.: 42     
სიღრმესა შინა რიონ მდინარეჲსასა. ამის გამო პატივს-სცემენ ქუასა ამას ყო\ველნი
Line of ed.: 43     
აქაურნი; ახლოს ამისა მიმომავალნი უნთებენ სანთელთა და ემთხუჱვიან\ცა
Line of ed.: 44     
მუჴლმოყრით, ვითარცა წმიდასა რომელსამე ნაწილსა. ღირსშესანიშუნე\ლისა
Line of ed.: 45     
ქჳთა ამით გავმოვლეთ რა ნახევარ ვერსტადმდე, ვიარეთ ვიდრე ნახე\ვარ
Line of ed.: 46     
ჟამისა სავალი გზაჲ, დიდად იწროჲ, ქჳან-კლდიანი და თჳს შორის
Line of ed.: 47     
დადრეცილი, რეცა რაჲთამე წითლითა ფერითა საგანგებოდ ადგილ-ადგი\ლად
Page of ed.: 22   Line of ed.: 1     
ღებილი, რომლისათჳსცა იტყჳან აქაურნივე, მით რამეთუ იყოს ესე,
Line of ed.: 2     
სისხლთაგან წმიდათა მათ მოწამეთათა ჟამსა მათისა ურემსა ზედა დებით აქ
Line of ed.: 3     
მოტანისასა შეღებული. აქედამ მოქცევული მოველ კუალად მწუანეყვავილას,
Line of ed.: 4     
მივემადლობე იერარხსა გენათისასა ეფთჳმეს და მივიწივე დროსა სადილობისა\სა
Line of ed.: 5     
ქუთათისსა ბინასა ჩემსა.


Line of ed.: 6x   თჳს ქუთათის ქალაქისა


Line of ed.: 6        
ქუთათისსა ამას აძლევს, მიხედჳსამებრ, ღირსებასა ქა\ლაქად
Line of ed.: 7     
სახელდებისასა მხოლოდ ოდენ მდინარეჲ რიო\ნი,
Line of ed.: 8     
რომელსაცა ზედა მდებარებს ჴიდი ქჳთკირისა, კმად ფართო, საქებელი, გარ\ნა
Line of ed.: 9     
ახლოს ხანს გაკეთებული. იმიერ წყლისა ამის, ფრიად მაღალსა კლდესა ზედა
Line of ed.: 10     
არს ძუჱლი ტაძარი ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობლის მიძინებისა, თეთრისა თლი\ლისა
Line of ed.: 11     
ქჳთა ნაშენი, დიადთა შორის შესარიცხუჱლი, არამედ თუითქვმის სრულიად
Line of ed.: 12     
დაქცევული. ესე აღუშენებიეს 56-სა მეფესა ბაგრატსა. გუმბათით სრულიად
Line of ed.: 13     
მოზაიკისა ჴელოვნებითა ანუ, ვითარცა ქართუჱლნი ვუწოდებთ, სოფიის კენჭე\ბითა
Line of ed.: 14     
და მრავალგუარითა მარმარილოჲსა სუჱტებითა.


Line of ed.: 15x   თჳს მეფეთა სამარხვოჲსა


Line of ed.: 15        
არიან ამას შინა დაფლვულ თჳთ აღმაშენებელი ამისი
Line of ed.: 16     
ჴსენებული მეფეჲ ბაგრატ და 57-ე მეფეჲ გიორგი. ტა\ძარსა
Line of ed.: 17     
ამას აქუს მიდგმული მომცროჲ სამწირუჱლოჲ, რომლისაცა სიახლოედ
Line of ed.: 18     
ცხოვრებს ქუთათელ-მიტროპოლიტი დოსითეოს კრებულითურთ თჳსით. აქა
Line of ed.: 19     
არს ესრეთუჱ ძუჱლი ციხეჲ ჩრდილოეთისა კერძოჲსადმი, განახლებული განსუჱ\ნებულისა
Line of ed.: 20     
უფლისა ღენერალ-მაიორისა სიმონოვიჩისა, აქაურისა მჴარეჲსა
Line of ed.: 21     
მმართებელად ყოფილისა მიერ. აღმოსავლეთით კერძო რიონისა ქალაქსა ამას
Line of ed.: 22     
შინა არს მოედანი, რაოდენთამე ჭანდრისა ხეთა თჳს ზედა მტჳრთუჱლი. აქ Ms. page: 18  ყო\\\ფილა
Line of ed.: 23     
სასახლეჲ ანუ სახლი მეფეთა. არამედ დღეს ნაცულად მისა არიან კა\ზარმანი
Line of ed.: 24     
როსსიის მჴედრობათა. არარაჲმე არს ღირსი ყურადმღებელობისა.
Line of ed.: 25     
არს მცირეთთა ნივთა ვაჭრობაჲ და ესეცა იშჳთად. დუქანნი არიან ცუდნი და
Line of ed.: 26     
დაჴშვულნი უქონელობისაგან სავაჭროთასა. ადგილი დაცემული და მარად ტა\ლახიანი,
Line of ed.: 27     
ვინაჲთგან ჰაერი უხუ̂-ხშირად წჳმითა. ჩრდილო-აღმოსავლე\თით
Line of ed.: 28     
აქუნ წარმომდგარნი გორანი. ეკკლესიანი უგუმბათონი არიან სამნი მართლ\მადიდებელთა
Line of ed.: 29     
ხრისტეანეთა, ერთი კათოლიკეთა, ერთი სომეხთა და ერთი სინა\გოგი
Line of ed.: 30     
ურიათა. ოთხნივე ნათესავნი ესე აქ მცხოვრებნი განვრცნებიან 2000-ს
Line of ed.: 31     
კომ/ლადმდე.

Line of ed.: 32        
21-სა მოვატანინე ყოველნივე საჭირონი ჩემთჳს მგზავრობისანი, შევაკვრე\ვინე
Line of ed.: 33     
ბარგი და განვემზადე ხუალისად წარსლუად.


Line of ed.: 34x   თჳს ქუთათისით წარმოსლჳსა ჩემისა


Line of ed.: 34        
22-სა წარმოსლვულნი ქუთათისით მოვედით დაჴდო\მასა
Line of ed.: 35     
თანა მზეჲსასა ცხენისწყლის მდინარეჲსა კიდურ\სა
Line of ed.: 36     
მდებარესა სოფელსა მარანას. მიმღებმან შეწევნისა
Line of ed.: 37     
აქ მდგომარეჲსა უფლისა პოლკოვნიკისა პუზირევსკისაგან მოცემითა ნავთათა
Line of ed.: 38     
და განმჰჴდარმან იმიერ კერძოდ წყლისა ამის, დავიღამე ნაპირსა ზედა ამისსა
Line of ed.: 39     
კამარასა ქუჱშე ვარსკვლავთა მიერ მოცვარულისა ცისათა.

Line of ed.: 40        
23-სა. ოდესცა შიკრიკმან ავრორაჲსამან მოგვიმცნო მოახლოებაჲ მომავ\ლინებელისა
Line of ed.: 41     
თჳსისა, აღვმჴედრდით ჩუჱნცა მყისუჱ, რათა არა გვპოვნოს მან
Line of ed.: 42     
უდებად და გავემართენით წინამდებარეჲსა გზისადმი; ვვლეთ ყოვლითურთ შუჱ\ნიერი
Line of ed.: 43     
და ბუნებისა გამო ნაყოფიერ მდებარეობითა შემკობილი ადგილი, არა\თუ
Line of ed.: 44     
ოდენ სახედუჱლ-გრძნობათა მიმზიდუჱლ-მატკბობელი, არამედ ტყუჱ\მყოფელიცა
Line of ed.: 45     
მათი ოდიში.
Page of ed.: 23  


Line of ed.: 1x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა ბანძას


Line of ed.: 1        
მოვიწივენით საკუთარსა მამულსა თავადთა ფაღავათა\სა
Line of ed.: 2     
სოფელსა ბანძას უადრეეს შუვადღის ჟამისა, სახლ\სა
Line of ed.: 3     
მქვრიობელისა მთავრინა სოფია ფაღაევაჲსა, თავადისა ზაალ მაჩაბელი\სა
Line of ed.: 4     
ასულისასა. ამან, გამხიარულებულმან ხილჳსა ძლით ჩუჱნისა და უფროს
Line of ed.: 5     
მცნობობისა გამო სანკტპეტერბურღსა შინა, მიგვიღო და განგვისუჱნა სრუ\ლითა
Line of ed.: 6     
სტუმართმოყუარებითა. აქ მოველოდი არხიმანდრიტსა ვენედიკტესა, კონ\სტანტინოპოლადმდე
Line of ed.: 7     
ერთად ჩემთანა მოსაგზაურესა ორსა დღესა, რომლისაცა
Line of ed.: 8     
განგრძობასა შინა მოვიდიან ჩუჱნდა თავადნი ფალავანი განტარებად დროჲსა
Line of ed.: 9     
დილით, სადილად, სამჴრობად და ვახშმობად. ესევითარითა სახითა შემაქცე\ვარნი
Line of ed.: 10     
ჩუჱნნი გვაჩვენებდიან ყოვლ შესაძლებელსა პატივსა, უცხოთა შემწყნა\რებელობასა
Line of ed.: 11     
და სიყუარულსა. ამღერდიან მსახურსა ჩემსა გრიგორ რუაძესა გი\ტარსა
Line of ed.: 12     
ზედა და აროკუჱბდიან ყრმა ჭაბუკსა ალექსანდრესა, ძესა თქვმულისა
Line of ed.: 13     
მთავრინაჲსასა, რომელსაცა ვაჩუქე ერთი ულაკი კვიცი სამისა წლისა.

Line of ed.: 14        
აქ მოვიდა მარტჳრით ცთეკლათის მონასტრის წინამძღუარი ბესარიონ.
Line of ed.: 15     
ვიამეთ ურთიერთისა მოულოდებელად შემთხუჱვითა; მოვისადილეთ ერთად და,
Line of ed.: 16     
შემდგომად მთხოველმან ჩუჱნდა მისლუად მონასტერსა შინა მისსა, დაგვიტევა
Line of ed.: 17     
კურთხევისა თანა მშჳდობაჲ და წარვიდა. ხოლო წარჰჴდა რა ორი დღეჲ და
Line of ed.: 18     
არ გამოჩნდებოდის არხიმანდრიტი ვენედიკტე, რომლისათჳსცა შევუდეგით Ms. page: 19  გან\\\მზადებასა
Line of ed.: 19     
წარსლუად, დატვირთულნი მთავრინა სოფია ფაღაევას მიერ გემიე\რითა
Line of ed.: 20     
ღვინითა, კეცის პურებითა, ყუჱლითა, საკლავითა და შავს ზღუადმდე მსა\ხურისა
Line of ed.: 21     
თჳსისა სეხისა გამოტანებითა.


Line of ed.: 22x   თჳს წარსლჳსა ჩემისა ბანძით და მოსლჳსა მონასტერსა შინა თეკლათისასა


Line of ed.: 22        
25-სა წარვედით წინამძღომელობითა მთავრინა სოფია
Line of ed.: 23     
ფაღაევასა მიერ გამოყოლებულისა მსახურისა სეხისათა
Line of ed.: 24     
და მოვიწივენით მონასტერსა თეკლათს, მაღალსა მთა\სა
Line of ed.: 25     
ზედა ნაშენსა, უგუმბათოსა, მომცროსა და უსამრე\კლოსა,
Line of ed.: 26     
გარემოს ამისა მდებარეთა ადგილთა თავისუფლად სახილუჱლსა, ჰა\ერკეთილოვანსა,
Line of ed.: 27     
მრთელწყაროიანსა და მცირეთა რიცხუთა გლეხთ სახლთა
Line of ed.: 28     
ახლოს თჳსა მექონსა. წინამძღუარმან ბესარიონ მომგებებელმან ჩუჱნდა აწარ\მოვნა
Line of ed.: 29     
უმეტესისა მხიარულებისა ძლით წყარონი ცრემლთა, განგვიხუნა მყისუჱ
Line of ed.: 30     
ბჭენი მონასტერისა, შეგვიყუანნა ერთად თჳსთანა ამას შინა, განგვწმიდნა პკუ\რებითა
Line of ed.: 31     
წმიდითა აიაზმისათა, გვამთხჳვა ჯუარსა ჩუჱნთჳს ჯუარცუმულსა, შეს\წირვა
Line of ed.: 32     
სამმადლობელი პარაკლისი მშჳდობისათჳს ჩუჱნისა. გამოსლვულნი აქაჲთ
Line of ed.: 33     
განგვასუჱნა სავანესა თჳსსა და შემდგომად მწუხრის ლოცჳსა გვიმასპინძ\ლა
Line of ed.: 34     
მაძღრითა ვახშამითა.


Line of ed.: 35x   თჳს წარსლჳსა ჩემისა მონასტრით თეკლათისით


Line of ed.: 35        
26-სა შევუდეგით გზასა მონასტრითა ამით, გამოცი\ლებულნი
Line of ed.: 36     
წინამძღურისა ბესარიონის მიერ ვიდრე ჟა\მისა
Line of ed.: 37     
სავალად, ხოლო შემდგომად, გამშჳდობებულთა მის\თანა
Line of ed.: 38     
და მიმღებთა მისგან კურთხევისა, გამოგვაყოლა მსახური თჳსი შავისავე
Line of ed.: 39     
ზღჳსა პირადმდე, აღმთქვმელმან მშჳდობით მგზავრობისათჳს ჩემისა კუალადცა
Line of ed.: 40     
ჴდად პარაკლისისა და თხოვად ღმრთისადმი.


Line of ed.: 41x   თჳს ხორგა მდირეჲსა


Line of ed.: 41        
და ესრეთ განშორებულთა ღირ\სისა
Line of ed.: 42     
მამისა ამის ვიარეთ დღეჲ ესე მთულემელთა ტყეთა შორის დია ბნელთა
Line of ed.: 43     
და მზეჲსა შარავანდედთაგანცა განუცდელსა გზასა და
Line of ed.: 44     
დავიღამეთ უშენსა ადგილსა, ახლოს ხორგა მდინარეჲ\სა
Line of ed.: 45     
კიდურისა თანა.
Page of ed.: 24  


Line of ed.: 1x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა რედუთ-კალას


Line of ed.: 1        
27-სა. დანიადსა ზედა აღმდგართა განვაგრძეთ გზა
Line of ed.: 2     
და უადრეეს მზის დასლჳსა მოვედით რედუთ-კალას.
Line of ed.: 3     
განვჰჴდით იმიერ ხორგა მდინარეჲსა ნავითა ჩემთჳს დანიშვნულისა სახლისად
Line of ed.: 4     
აქაურისა კომენდანტისა ბელოვსკის პოლკისა უფლისა პოდპოლკოვნიკისა იგ\ნატი
Line of ed.: 5     
ანტონოვიჩისა ღედრემოვიჩისა მიერ და დავიბანაკეთ.


Line of ed.: 6x   თჳს მოსლჳსა ჩემდა უფლისა კომენდანტისა ღედრემოვიჩისა


Line of ed.: 6        
28-სა მოვიდა ჩემდა ჴსენებული უფალი კომენდან\ტი
Line of ed.: 7     
ღედრემოვიჩი და შემდგომად ურთიერთის მიმოალერ\სებისა
Line of ed.: 8     
მისწერა თხოვისა ძლით ჩემისა წერილი მუსა\ლიმსა
Line of ed.: 9     
ფოთის ციხეჲსასა, მთხოველმან, რომელ, უკეთუ
Line of ed.: 10     
არს ნავთსაყუდელსა მისსა დრომონი ტრაპიზონიისადმი წარსასლუჱლი, შეაყე\ნოს
Line of ed.: 11     
იგი და აუწყოსცა ამას მისთჳს. წერილი ესე წარგზავნა ერთისა კაზახის
Line of ed.: 12     
ჴელით, რომელსაცა გავაყოლე ესრეთუჱ მსახური ჩემი გრიგორ რუაძე.


Line of ed.: 13x   თჳს წერილისა და კაცთა წარგზავნისა ჩვენ მიერ ფოთსა მუსალიმისადმი


Line of ed.: 13        
განვლო რა ერთმან ჟამმან, მოვიდნენ ფოთით წარ\ვლელნილნი
Line of ed.: 14     
ესე დრომონისა უშოვნელობისა პასუხითა,
Line of ed.: 15     
რომელსა ემოწმებოდა წერილისა მუსალიმისა. შემთხუჱ\ვამან
Line of ed.: 16     
ამან, ესთა განრემზომმან მოლოდებისა ჩემისა, Ms. page: 20  შე\\\მიყუანა
Line of ed.: 17     
არა მცირესა მწუხარებასა, ვინაჲთგან თანამდებ-ვიყავ მოცდად აქა კე\თილ-საამოსა
Line of ed.: 18     
დროჲსა, გარნა ჰაერი დამპალ, ხორგა მდინარეჲსა წყალი სასვმე\ლად
Line of ed.: 19     
და სახარშავად საჭმელთა ჩემთჳს და ჩემთანათა და თჳთ ბუნებაჲცა ად\გილისა
Line of ed.: 20     
ამის, აღჭურვილნი პირისპირ ყოვლისა სიმრთელეჲსა, მაძრწუნვებდიან.
Line of ed.: 21     
არამედ ყოველსა ამასთანა, მინდობილმან მოსალოდებელსა შეწევნასა ზედა
Line of ed.: 22     
ღმრთისასა, განვსდევნენ საკუთარი მწუხარებანი ჩემნი და ვილმოდი ოდენ
Line of ed.: 23     
თანამყოლთათჳს ჩემთა.


Line of ed.: 24x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა თავადისა დავით ორბელიანისა და უფლისა


Line of ed.: 24        
ამათ შორის მოვიდა ჩემდა უფალი კაპიტანი ზემო\თქვმულისა
Line of ed.: 25     
პოლკისა თავადი დავით ორბელიანი, ძეჲ მზე\ჭაბუკ
Line of ed.: 26     
დივანბეგისა და შემდგომად ამისა პოლკისა მი\სუჱ,
Line of ed.: 27     
უფალი მაიორი ფეოდორ ალექსიევიჩი მისინი და
Line of ed.: 28     
ესრეთ განვატარე დღეჲ ესე ამათთანა.


Line of ed.: 29x   თჳს მისლჳსა ჩემისა უფლისა კომენდანტისა ღედრემოვიჩისად


Line of ed.: 29        
29-სა, განმჰჴდარნი ნავითა ხორგას, მე პეტრე ლა\რაძეჲთურთ
Line of ed.: 30     
მივედით ციხესა, სახლსა შინა უფლისა კო\მენდანტისა
Line of ed.: 31     
ღედრემოვიჩისასა ხილუად მისა, რომლისა\საცა
Line of ed.: 32     
მიმღებნი საუზმეჲსა,წარვედით ერთად გარეუბანსა,
Line of ed.: 33     
სანახავად უფალთა მაიორისა მიხინისა და კაპიტანისა თავადისა ორბელიანისა.
Line of ed.: 34     
ამათთანა განმარონინებელმან კმად დროჲსა, წარმოვიყუანე თჳსთანა დავით ორ\ბელიანი
Line of ed.: 35     
სადილად ჩემსას; ჰშთავსხედით კუალად ნავსა და მოსლვულთა შინ,
Line of ed.: 36     
ვისადილეთ ერთად. შემდგომად ამისა მივმოვლეთ კიდურსა ზედა მძჳნუარეჲსა
Line of ed.: 37     
ამის ზღჳსასა, ვხედჳდით ზუავურსა ქცევასა ამისსა და რეცა ღრუბელთადმდე
Line of ed.: 38     
თხემთა ზჳრთთა თჳსთასა აღწევნად მცდელსა. აქ შეგვემთხჳვნენ ვაშტნი, თჳსთა\ნა
Line of ed.: 39     
მომქონნი სხჳლთა კიბოთა ზღჳსათა. ვიყიდე ესე მათგან და წარვგზავნე მსა\ხურისა
Line of ed.: 40     
ჩემისა გლახა კნოტისშჳლის ჴელითა ბინასა ჩემსა. ხოლო ოდესცა და\ჴდა
Page of ed.: 25   Line of ed.: 1     
მზეჲ, მოვედით მმოთხუჱობით სადგომსა ჩემსა და შემდგომად ჩაის დალე\ვისა
Line of ed.: 2     
ვიქმნენით დატევებულ თავადისა ამის მიერ.


Line of ed.: 3x   თჳს ჩემიერ კაცთა მთავრინა სოფია და წინამძღვრის ბესარიონისათა უკუნქცევისა


Line of ed.: 3        
30-სა გავისტუმრე მთავრინა სოფია ფაღაევას და წი\ნამძღურისა
Line of ed.: 4     
ბესარიონისა მსახურნი თჳსას. პირველი\სასა
Line of ed.: 5     
ვაჩუქე ცხენი შეკაზმულობითა და მეორეჲსასა --
Line of ed.: 6     
ერთი გოლლანდიის ოქროჲ.


Line of ed.: 7x   თჳს მოსლჳსა ჩემდა უფლისა კომენდანტისა ღედრემოვიჩისა


Line of ed.: 7        
31-სა. შემდგომად სადილისა მოვიდა ჩემდა უფალი
Line of ed.: 8     
კომენდანტი ღედრემოვიჩი, რომელმანცა მრქუა, ვითარ\მედ
Line of ed.: 9     
წინა მწუხრსა ეხილუა ჭოგრისა ძლით გემი, მო\მცურვალი
Line of ed.: 10     
ჩუჱნდა, რომლისაცა აქამომდე მოუსლუჱლო\ბასა
Line of ed.: 11     
მიაწერდის ესე წინააღმდეგსა ქარსა, მმეტყუჱლი ესრეთ: "დღესა ამას დი\ლით
Line of ed.: 12     
ვიდრე ამა ჟამადმდე ვეძიებდი მას ჭოგრითა ხილუად, გარნა ვერასადამე
Line of ed.: 13     
ვპოვნე იგი". ამან მაწჳვა მიმოსლუად ბანაკსა შინა ჯართა და ბაზარსაცა, რომ\ლისათჳსცა,
Line of ed.: 14     
ჰშთამჯდარნი ნავსა პეტრე ლარაძეჲთურთ, მივცურვდით სიახლო\ვედ
Line of ed.: 15     
ნაპირსა ხორგასსა, სადაცა არს დაბანაკებულ მჴედრობაჲ და ვითარცა
Line of ed.: 16     
განვედით ჴმელსა, ანასდად გამოჴდა სადგომით თჳსით თავადი ორბელიანოვი Ms. page: 21 
Line of ed.: 17     
და შეგვიყუანნა სადგომსა თჳსსა; მოუწოდა ესრეთუჱ მაიორსაცა მიხინსა; გვი\მასპინძლა
Line of ed.: 18     
ჩიბუხითა, ჩაითა და პუნჩითა. აქედამ წარვედით ხილუად ბანაკისა
Line of ed.: 19     
და ბაზრისა;


Line of ed.: 20x   თჳს მოსლჳსა კრიმით ივან ვასილიევიჩისა ბარანოვსკისა


Line of ed.: 20        
ხოლო უკმოქცევულთა შეგვემთხჳვა ახლად მოსლვული საჴელმწი\ფოსა
Line of ed.: 21     
ბრანტვახტსა ზედა მეორეჲსა რანგისა კაპიტანი
Line of ed.: 22     
ივან ვასილიევიჩი ბარანოვსკი სევასტოპოლელი. ამან გა\ნამართლა
Line of ed.: 23     
სახითა ამით ხილუაჲ წინასა დღესა გემისა უფ\ლისა
Line of ed.: 24     
ღედრემოვიჩისა მიერ და მიმოვიკითხეთ რა ურთი\ერთი,
Line of ed.: 25     
წარვედით ყოველნივე თჳს-თჳსად.


Next partThis text is part of the TITUS edition of Giorgi Avalishvili, Mgzavroba.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.1.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.