TITUS
Baxtiar-Name
Part No. 4
Previous part

Chapter: 3  
Line of ed.: 14  კარი მესამე და არაკი მეორე ჰალაბის
Line of ed.: 15 
ჴელმწიფის შვილისა


Paragraph: 1  
Line of ed.: 16       ჰალაბის ქვეყანასა იყო ჴელმწიფე მოწყალე და მო\სამართლე.
Line of ed.: 17    
მის დროთა შინა არას კაცს უსამართლო არ
Line of ed.: 18    
დამართებოდა. ჰყვა შვილი ერთი, ბეჰზად ერქვა, ყოვლისა
Line of ed.: 19    
ზნეობითა სრული, ამისგან კიდე, გასინჯვა არ იცოდა. რა\საც
Line of ed.: 20    
იტყოდის, რაგინდ ავი ყოფილიყო, უნდა ექნა, არ დაი\შლიდა.
Line of ed.: 21    
დღეს ერთსა ჯდა და უცხოთა ანბავთა უბნობდენ.
Line of ed.: 22    
ერთმა კაცმა მოახსენა: რაცაღა მქონდა, გავყიდე და გა\რჩა
Line of ed.: 23    
ვიყიდე და სტანბოლს სავაჭროდ გავემზადე. რა მივახ\ლოვდი,
Line of ed.: 24    
მეკობრენი დამესხნეს და ჩემი ქონება წამიღეს. მე
Line of ed.: 25    
მოვრჩი. ღმრთისა მინდობილი დღივ და ღამ ვიარებოდი.
Line of ed.: 26    
ერთსა ღამესა კაცთა ხმა მესმა. შიშისაგან გზას გარდუქ\ცივე.
Line of ed.: 27    
ხე დამხუდა, მაზედან დავიმალე. მცირე ხანი გამო\ვიდა,
Line of ed.: 28    
ერთი სინათლე რამ გამოჩნდა. ვნახე სანთელი და
Line of ed.: 29    
მაშხალანი მომავალნი, და მოსდევდენ მას პირმთვარენი
Line of ed.: 30    
დასდასად დიდისა სიხარულითა. ახლოსა გაიარეს. და რა
Line of ed.: 31    
იგინი გამშორდეს, მონანი მოდიოდენ და აკმევდენ მუშაკთა
Line of ed.: 32    
და ანბართა. მათაც გაიარეს, ვნახე კუბო მომავალი და
Line of ed.: 33    
მოკაზმული უცხოდ ფერად და კალთანი აზეულნი აქვნდა.
Line of ed.: 34    
წინ მხეველნი მოუძღვებოდენ და ქაფურისა სანთლებსა
Page of ed.: 106   Line of ed.: 1    
ანთებდნენ. რა მომეახლოვდენ, ქალი ჯდა კუბოსა შინა, ზე\ცით
Line of ed.: 2    
მომავალს ნათელს ჰგვანდა და იგი ღამე სრულად
Line of ed.: 3    
გაანათლა. ეგრე სამთა მზესაცა არ ძალედვა აღმოსლი\თა
Line of ed.: 4    
შუქთა მოფენა. თვალის შედგმად ვერ შევმართე,
Line of ed.: 5    
ცნობანი დამეკარგნეს და თვალთა, ვითა ნაკადულნი წყალ\თანი,
Line of ed.: 6    
ეგრე მჩქეფრად გარდამოიჭრნეს და ვერარა დავინა\ხე.
Line of ed.: 7    
რა თვალთაგან მონადენი წყალნი დაშრტენ, იგინი გამ\შორებოდენ.
Line of ed.: 8    
ღამესა მოწყენილობა დაეკარგა და სიხარუ\ლისა
Line of ed.: 9    
ღიმილით ბაგე გაეხსნა. და მე ეგრე ვგონებდი, ნუ\თუ
Line of ed.: 10    
შუქნი მის მზისანი იყვნენ! თვალთა ხელი მოვივლე,
Line of ed.: 11    
იგი მნათობი მიმფარებოდა და საწურთოსა მაშვენებელი
Line of ed.: 12    
აღმომხდარიყო. ხისაგან ჩამოველ. ქალაქი ახლო თურე
Line of ed.: 13    
იყო და მუნ მიველ. შუკათა სლა დავიწყე. კაცსა ვისმე
Line of ed.: 14    
ვჰკითხე: წუხელი ერთი ქალი ვნახე ამა ქალაქსა შემოსუ\ლი.
Line of ed.: 15    
მან მითხრა: ყაისარის ასული არის, ნიგარან ჰქვიან,
Line of ed.: 16    
გარეგან ქალაქსა კოშკი უდგას და ხანდაზმით თამაშად
Line of ed.: 17    
შემოვალს.

Paragraph: 2  
Line of ed.: 18       
რა მონამან მოხსენება გაათავა, ბეჰზად მეტად გა\მიჯნურდა.
Line of ed.: 19    
ადგა, ვეზირისას მივიდა, უბძანა: მიდი, მხთუ\ლებრ
Line of ed.: 20    
მოწყალეს მამას ჩემს პირ-დაკრით ფეხს აკოცე და
Line of ed.: 21    
მოახსენე, ჩემზედან თვალი არა გაქვს და ჩემი არა გეურ\ვის
Line of ed.: 22    
რა. თუცა მან როგორ ყოფა გკითხოს, შენ მოახსენე,
Line of ed.: 23    
ქვეყანათა ზედან არა ნივთი არ არის, მას ჯუფთი არ ესვას,
Line of ed.: 24    
და თუ ჩემი ურვა გქონდეს, მეც ჯუფთი მეყოლების.

Paragraph: 3  
Line of ed.: 25       
აღდგა ვეზირი და ბეჰზადის შეთლილობა ჴელმწიფეს
Line of ed.: 26    
მოახსენა. ჴელმწიფე მიჴდა, ბეჰზად მიჯნური შექნილა. ვე\ზირს
Line of ed.: 27    
უბძანა: მიდი, ჩემს შვილს მოახსენე, ადრიდგან მეცა
Line of ed.: 28    
უბნობდი, მაგრამ შენგან თქმას ვგონებდი. აწე შენ გიბძა\ნებია
Line of ed.: 29    
და დია, ჩემს თავსა, ვინ გნებავს, მოგგვარო. ვე\ზირმა
Line of ed.: 30    
ჴელმწიფის თქმული ბეჰზადს მოართვა. მან უთხრა:
Line of ed.: 31    
ყაისარის ქალი ნიგარან მომგვაროს. რა ჴელმწიფემ შვი\ლის
Line of ed.: 32    
თქმული შეიგნა, ვეზირს უთხრა: იგი ურუმელთა
Line of ed.: 33    
ნეფე არის და ჩვენსა მოყრობასა არ იკადრებს. ვეზირმა
Page of ed.: 107   Line of ed.: 1    
ბეჰზადს უანბო. მან თქვა: თუ მას ვერ ვიშოვნი, ჩემი და\კარგვაც
Line of ed.: 2    
მას შეუძლია. ჴელმწიფეს შვილის დაკარგვისათ\ვის
Line of ed.: 3    
გული დაეწვა. დაღონებულმან ქალის მთხოველი გა\უგზავნა.
Line of ed.: 4    
მივიდა მოციქული. აწვია ყაისარ, შევიგნა, რა
Line of ed.: 5    
ანბავი იცისო. მთხოველი ტახტის პირს წადგა, თაყვა\ნი
Line of ed.: 6    
სცა, წიგნი და შეთლილობა მიართვა. რა ყაისარ წიგ\ნი
Line of ed.: 7    
და შეთლილობა მოისმინა, გულს მჯიღვი იკრა და თქვა:
Line of ed.: 8    
ხედავთ, ალაბისა ბატონსა როგორ უძაბუნებივარ და მჩა\ტედ
Line of ed.: 9    
აუღივარ, ჩემი პირიმზე ასული უთხოვნია. დია, ჩემს
Line of ed.: 10    
თავსა, ასი ათასი დინარი ჩემის ქალის საქორწილო მომი\ტანოს
Line of ed.: 11    
და მივსცემ. ესე თქვა და წამოხლტა, შიგნით შე\ვიდა.

Paragraph: 4  
Line of ed.: 12       
მოციქული თავის ბატონთან მოვიდა და მისგან
Line of ed.: 13    
თქმული მოახსენა. ჴელმწიფემ ვეზირს უბძანა: თურე ჭკუა
Line of ed.: 14    
მქონია, იგი ჩვენს ქალის მოცემას არ იკადრებდა. ბეჰზად
Line of ed.: 15    
მამას მოახსენა: ასი ათასი დინარი გაუგზავნე! მამამ უთ\ხრა:
Line of ed.: 16    
მე ეგოდენი არც კი მასმია, არათუ მქონდეს. იცო\და,
Line of ed.: 17    
შვილი არ მოეშვებოდა. თავისი მონაგები თეთრად
Line of ed.: 18    
შესცვალა, ოცდაათი ათასი დინარი დააყენა. ბეჰზად უთ\ხრა:
Line of ed.: 19    
მონანი და მხევალნი გაყიდე. მამამ იგიც უსმინა. ოც\დაათი
Line of ed.: 20    
ათასი მით შეიქნა. კულავ უთხრა: ქალაქთა და
Line of ed.: 21    
ქვეყანათა შეაწერე. მამამ შორს დაიჭირა: ესე არა
Line of ed.: 22    
ოდეს არ დამართებია! ქვეყანა მოითხრების, მე ვალი და\მეკიდების
Line of ed.: 23    
და თვით შენვე მაგინებ. ბეზად თქვა: მე დავი\კარგები
Line of ed.: 24    
და შენ ქვეყანა შეინახე. ჴელმწიფეს გულს ცეც\ხლი
Line of ed.: 25    
მოეკიდა. შვილს უთხრა: ერთსა წელსა მოიცადე და
Line of ed.: 26    
შენს ნებას აღვასრულებ. მან მომახსენა: მე ამისგან უფრო
Line of ed.: 27    
ყოვნება არ შემიძლია. თვალნი ცრემლით აივსო და კარნი
Line of ed.: 28    
გამოვლნო. თავის სადგომს შევიდა, საღარიბო ტანისამოსი
Line of ed.: 29    
შეიმოსა და ერთი ხელი იარაღი აიღო, ორნი მონანი დაკა\ზმა
Page of ed.: 108   Line of ed.: 1    
და წაიყვანა. და წავიდენ სამნი, ნუთუ ქარავანთა
Line of ed.: 2    
შევხუდეთ და იგი დავსცარცოთ.

Paragraph: 5  
Line of ed.: 3       
ერთი დღე იარეს. დიდი ქარავანი დახუდათ, ურუ
Line of ed.: 4    
მელთა მიმავალნი. ქონება უფრო არ ეგებოდა და კაცნი
Line of ed.: 5    
უკეთესნი არ იქნებოდენ. იგი სამნი იყვნენ. დაესხნენ მექა\რავნეთა.
Line of ed.: 6    
სამნივ შეიპყრეს, მაგრად შეაბორკილეს და
Line of ed.: 7    
თან წაიყვანეს. ბეჰზადის დიდის კაცის შვილობა სცნეს.
Line of ed.: 8    
ქარავანთ-უხუცესი მოვიდა, ბეჰზადს უთხრა: მე ვხედავ,
Line of ed.: 9    
შენ დიდი ვინმე ჴარ და რა დიდებულთა წესი არის ეგრე
Line of ed.: 10    
უბადოთა საქმეთა ტარება? იგი ატირდა და პასუხი არა
Line of ed.: 11    
გასცა. ვაჭარმა უთხრა: მართალი მითხარ და გაგიშვებ,
Line of ed.: 12    
თვარა ეგრე შეპყრობილს ყაისარს მიგგვრი და მას განუმ\ზადებიეს
Line of ed.: 13    
მეკობრეთა წესი. ბეჰზად თავისი ანბავი უან\ბო.
Line of ed.: 14    
ვაჭარს შეეწყალა და უთხრა: ნუ შეიჭირვებ, ღმერთით
Line of ed.: 15    
მე ჴელს მოგიმართავ და ყაისართანც ვეცდები, ქალი მოგ\ცეს.
Line of ed.: 16    
რაცა წესი არის, მე დავხარჯავ და ჴელის წერილი მო\მეც,
Line of ed.: 17    
როსაც შენს საჴელმწიფოს ეპატრონო, ჩემი მამცე.
Line of ed.: 18    
მან ჴელწერილი მისცა. ვაჭარმან აუშვა და საჴელმწიფო
Line of ed.: 19    
სამოსელი შემოსა, მისნი მონანიც განუტევა და, რაცა
Line of ed.: 20    
ხამდა, თეთრი მისცა, და წაიყვანა.

Paragraph: 6  
Line of ed.: 21       
ყაისარის კარზედ მივიდენ. ვაჭარი ჴელმწიფესთან
Line of ed.: 22    
შევიდა და იგი გარეთ დააყენა. თვით ყაისარს ეთაყვა\ნა,
Line of ed.: 23    
ძღვენი უძღვნა და მოახსენა: კაცსა ვისმე განწესებული
Line of ed.: 24    
აქვს და ხილვა ჴელმწიფისა ნებავს. მან მიყვანება უბძანა.
Line of ed.: 25    
შევიდა ბეჰზარ, თაყვანი სცა და თეთრი წინაშე დადვა.
Line of ed.: 26    
ჴელმწიფემ ტახტზედან დაისვა, ამოდ უალერსა, გზაზე\დან
Line of ed.: 27    
გაურჯელობოს ანბავი ჰკითხა: ის არის შენი სან\დომელიო,
Line of ed.: 28    
რა არის, იგი გავასრულო. ბეჰზად მოახსენა:
Line of ed.: 29    
სანდომელი ჩემი ეს იყო, შენი ბძანება გავასრულე და ნი\გარანის
Line of ed.: 30    
და ჩემი შეყრა თქვენზედ დარჩა. ყაისარ თქვა:
Page of ed.: 109   Line of ed.: 1    
ორიოდ დღე განისვენეო, მან დაყოვნების უარი მოახსენა.
Line of ed.: 2    
ყაისარ ბეჰზადს ჴელი მოჰკიდა, ბაღში შევიდენ. მუტრი\ბითა
Line of ed.: 3    
და მგოსანით ლხინის გამართა შექნეს, ღვინის სმა და
Line of ed.: 4    
ლინითა მომატება. ყაისარ თავის ქალის მოყვანა ბძანა.
Line of ed.: 5    
მოიყვანეს ნიგარან და ბეჰზადს დაუსვეს და სმას
Line of ed.: 6    
მოუმატეს.

Paragraph: 7  
Line of ed.: 7       
ადგა ქალი და წამოვიდა. ბეჰზად დასთრა. ნიგარინის
Line of ed.: 8    
ანბავს კითხულობა დაიწყო. ადგა, ქალის სადგომისკენ წა\ვიდა,
Line of ed.: 9    
ნუთუ თვალი შევჰკრა სადმეო. სარკმლით იმზირე\ბოდა.
Line of ed.: 10    
ნიგარან შეხედა, ნახა, კაცი ვინმე იყურების. მხევალს
Line of ed.: 11    
უბძანა შანთის გახურვება. ჰკრეს თვალსა ბეჰზადს და ორივ
Line of ed.: 12    
თვალნი წასცვივდეს. დაიძახა და იქივ დაეცა. ხმაზედან გა\მოვიდენ.
Line of ed.: 13    
ნახეს, ბეჰზად იყო. ბევრი იტირეს, მაგრამ მას
Line of ed.: 14    
არა ერგო რა. ყაისარს მოახსენეს ბეჰზადს თავისის სიჩქა\რებით
Line of ed.: 15    
თვალნის წახდომა. მან თავისსა ალაგს წაყვანა
Line of ed.: 16    
ბძანა და ალაბისა ბატონსა შეუთვალა: ვერას მხედველს მე
Line of ed.: 17    
სიძეს რას ჴელს ვყრიო. რა მამამან თავისი შვილი სინათ\ლისაგან
Line of ed.: 18    
გასული ნახა, თავს იცა და მისსა სამეფოს შავი შე\მოსა.
Line of ed.: 19    
ბეჰზადისა მამამ ვეღარ გასძლო შვილის ეგრე ყუ\რება
Line of ed.: 20    
და საწუთრო დასცალა. და ბეჰზად აჩქარებით სოფ\ლისაგან
Line of ed.: 21    
ბედშავად დარჩომილი იყოფებოდა. მისთა დიდე\ბულთა
Line of ed.: 22    
ჴელმწიფედ სხვა იპატრონეს და იგი გულ\მტკინ\ვეული
Line of ed.: 23    
გაუშვეს გლახაკად.

Paragraph: 8  
Line of ed.: 24       
რა ეს ამბავი დაასრულა, ბახთიარ მოახსენა: ჴელ\მწიფემ
Line of ed.: 25    
ამაოდ გაიგონოს. თუცა ბეჰზადს საქმის სინჯვა
Line of ed.: 26    
ჰქონდა და აჩქარებით თვალნი არ წაეხდინა, მას ქალს
Line of ed.: 27    
არ მოშორდებოდა და მამის თავისსა სამეფოსა არ დაჰ\კარგევდა,
Line of ed.: 28    
მეპატრონე თვით იქნებოდა და ეგოდენი სარჯე\ლი
Line of ed.: 29    
ცუდათ არ ჩაუვლია. აწე ბედ-სვიანი ჴელმწიფე აჩქა\რებით
Line of ed.: 30    
ნუ მომაკდინებს, ბოლოს ჟამს სინანული არ შეჰ\ქნათ.
Line of ed.: 31    
მას დღესაც შენახვა ბძანა მისი ხელმწიფემა.

Paragraph: 9  
Line of ed.: 32       
მეოთხესა დღესა მეოთხე ვეზირი შემოვიდა, ჴელმწი\ფე
Line of ed.: 33    
დალოცა და ქება მოახსენა. და მასუკანით ესე ჰკადრა:
Line of ed.: 34    
ნუ ყოს უფალმან, რომენ ჴელმწიფემან ავი იკადროს,
Line of ed.: 35    
მაგრამ ვეზირთა ვალი აცსთ უმჯობესისა მოხსენებად.
Page of ed.: 110   Line of ed.: 1    
ჩვენგან სწავლება ვით იქნების, თუცა ესე სოფელი ძრახ\ვისა
Line of ed.: 2    
არ იყოს. ნუთუ ჴელმწიფემან არა იცოდეს, თაფლი
Line of ed.: 3    
რა გვარ ტკბილი და საჭმელად სასიამოვნო არის, მაგრამ
Line of ed.: 4    
თუცა კაცმა ბევრი ჭამა, სენსა შეაქს და კიდევაც ემწარების.
Line of ed.: 5    
აწე ბახთიარის საქმე თაფლს მიემგზავსა. მე ამად ვიშიშ\ვი,
Line of ed.: 6    
ვაი თუ ჴელმწიფის მამულში ავკაცობა გამრავლდეს,
Line of ed.: 7    
ჩემი საგონებელი ეს არის. ჴელმწიფემან ბძანა მოყვანება
Line of ed.: 8    
ბახთიარისა და მტარვალი ჴმალმოწდილი წინ დაიყენა. და
Line of ed.: 9    
ბახთიარს მოვიდა. მეხლმე თავის მოკვეთას ულამოდა. მან
Line of ed.: 10    
ნელად ხმა ამოიღო, ჴელმწიფე დალოცა და მოახსენა:
Line of ed.: 11    
ჩემსა სიკუდილსა ნუ ეშურებით, სიჩქარეს ნაღველი სდევს,
Line of ed.: 12    
გასინჯვის ბოლო სიხარულის მომცემი არის, გამსინჯველი
Line of ed.: 13    
კაცი კეთილს შეეყრება, როგორც აბუსფარ თვისის ფიქ\რით
Line of ed.: 14    
ჴელმწიფობას მიხდა. ჴელმწიფემან უბძანა: როგორ
Line of ed.: 15    
ყოფილა და რის მიზეზით უშოვნია მას ჴელმწი\ფობა,
Line of ed.: 16    
თქვიო. ბახთიარ ვითაც სიტყვა-მარჯვე იყო, ეგრე
Line of ed.: 17    
ქება შეასხა და თქვა.Next partThis text is part of the TITUS edition of Baxtiar-Name.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 21.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.