TITUS
Baxtiar-Name
Part No. 3
Previous part

Chapter: 2  
Line of ed.: 23  კარი მეორე და არაკი პირველი. უბედურის ვაჭრის
Line of ed.: 24 
თავს გარდასული


Paragraph: 1  
Line of ed.: 25       ვითა იადონმა, ბახთიარ ენა აღძრა, ჴელმწიფე დალო\ცა
Line of ed.: 26    
და მოახსენა: ბასრისა ქალაქსა შინა იყო ვაჭარი ერ\თი
Line of ed.: 27    
მრავლისა ქონებისა პატრონი. ბედი უკუღმა დაუბრუნ\და
Line of ed.: 28    
და მონაგებისა მისისა ოთხი წილი განქარდა. და სყიდ\ვასა
Line of ed.: 29    
და გასყიდვასა შინა უდიდური ზიანი ქნა. წელსა ერ\თსა
Line of ed.: 30    
პური დაძვირდა. მან ვაჭარმან თქვა: აღებმიცემით
Line of ed.: 31    
ზიანი დამემართა, აწე პურს ვიყიდი და მეორეს წელს ძვი\რად
Line of ed.: 32    
გავყიდი, ნუთუ ეგრე შევიძინო, რაცა დავჰკარგე.
Line of ed.: 33    
იყიდა პური მრავალი და მეორესა წელსა უფროსი მოვიდა.
Line of ed.: 34    
რასღა აქნევდა, იგიცა გაყიდა, და კიდევ იყიდა და აავ\სო
Page of ed.: 101   Line of ed.: 1    
ბეღლები. იმ ზამთარ ავი ზამთარი მოვიდა, ბეღელთ
Line of ed.: 2    
წყალი ცაუვიდა, დაექცა და სულ წაუხდა, დარჩა დაღონე\ბული,
Line of ed.: 3    
სიმდიდრის მომლოდინე დაგლახავებული.

Paragraph: 2  
Line of ed.: 4       
მის ქალაქით ყაფლა გადგა. მან ვაჭარმან თავის
Line of ed.: 5    
ცოლს სამკაული გამოუღო და თან გაჰყვა, ნუთუ სარგე\ბელი
Line of ed.: 6    
ვქნაო. ზღვასა შინა ჩაჯდა. აღდგა ქარი და აღძრა
Line of ed.: 7    
ზღვა. ხომალდი დაექცა. თვით ერთსა ფიცარსა შერჩა და
Line of ed.: 8    
ქარმა ზღვისა კიდესა გააგდო. იარებოდა უკაცურთა
Line of ed.: 9    
ადგილთა შიმშილისაგან შევიწრებული. ხუთი დღე ეგრეთ
Line of ed.: 10    
იარა. ერთსა სოფელში შევიდა. ამო და მდიდარი სოფელი
Line of ed.: 11    
დახვდა. მის სოფლისა პატრონი უხვი და დაღონებულთა
Line of ed.: 12    
მოწყალე იყო. დიაყან ერქვა. შეხედა მან კეთილმან კაც\მან,
Line of ed.: 13    
იცნა, რომენ სიმდიდრის მქონებელი ყოფილხარ.
Line of ed.: 14    
მან თავისი ანბავი მთლად უანბო. შეებრალნეს მასპინ\ძელსა,
Line of ed.: 15    
თავით ფეხამდინ შემოსა და უთხრა: ნუ შეიჭირ\ვებ,
Line of ed.: 16    
აქ იყავ, ღმრთით შენ აქ ზიანს არა ნახავ. თავისა
Line of ed.: 17    
მოსავალზედან დააყენა, ათეული მისცა. რა მოსავალმან
Line of ed.: 18    
მოდენა დაიწყო, ვაჭარმან თავისი ათის თავი აიღო, ცალ\კე
Line of ed.: 19    
შეინახა, არამც არ მამცესო. დიაყან თავის მოსავალის
Line of ed.: 20    
რიცხვი ქნა და ათეულს მეტი მისცა. მან კაცმან მოახსე\ნა:
Line of ed.: 21    
ჩემი წესი ძოღანვე ავიღე, წავედით, მასაც გაჩვენებო.
Line of ed.: 22    
წარვიდენ და სადაც შეენახა იქ აღარ იყო. თურე მპა\რავთ
Line of ed.: 23    
წაეღნეს. მას კაცს ვაჭრის ის ქნილობა ეწყინა და
Line of ed.: 24    
მისგან მიცემული ისრევ გამოუღო და გააძო.

Paragraph: 3  
Line of ed.: 25       
წავიდა ვაჭარი დაღონებული. ზღვისა კიდესა მივიდა.
Line of ed.: 26    
მუნ თავისნი მცნურნი მარგალიტთა მეძიებელნი დახვდენ,
Line of ed.: 27    
უსალამნეს და სადა ეგრე უბადოდ სლვა ჰკითხეს. მან თვისი
Line of ed.: 28    
ყოფილი უანბო. მათ ერთმანეთსა უთხრეს: მოდი, ამისსა
Page of ed.: 102   Line of ed.: 1    
ბედზედან ჩავიდეთ, ნუთუ ღმერთსა ამისი ბედი არ დაეკარ\გოს
Line of ed.: 2    
და, რაცა ვჰპოვოთ, მივსცეთ. ექვსნი ჩავიდნენ, თვი\თომა
Line of ed.: 3    
და თვითომ თვითო მართალი მარგალიტი ამოიღეს
Line of ed.: 4    
ესეთი, ფასი ვერც მათ და ვერც ვაჭარმან ვერ დასდვა.
Line of ed.: 5    
მისცეს და განუტევეს. წავიდა ვაჭარი მხიარულად. გულთა
Line of ed.: 6    
შინა თქვა: ნუთუ მეკობრენი დამხვდენ და წამიღონ. სა\მიოდენ
Line of ed.: 7    
ტანსაცმელში დამალა და სამი პირთა შინა შეინა\ხა.
Line of ed.: 8    
მცირე რამ გაიარა, მეკობრენი დახდენ და ერთად
Line of ed.: 9    
სლა შექნეს. ვაჭარმა საუბარი დაიწყო. მათ მარგალიტი
Line of ed.: 10    
შეამცნიეს პირთა შინა, შეიპყრეს, ეგოდენი სცეს, მეტი
Line of ed.: 11    
აღარ ხამდა. მარგალიტი გამოუღეს და იგ ცოცხალ-\მკუდარი
Line of ed.: 12    
გააგდეს, და წავიდნენ. რა ვაჭარი სულობას
Line of ed.: 13    
მოვიდა, დაინახა, სამი ისევ დარჩომოდა. ცოტად ძალა
Line of ed.: 14    
და ღონე მოეცა, ზე ადგა და წავიდა.

Paragraph: 4  
Line of ed.: 15       
ღამე ესწრა. ერთსა ქალაქში შევიდა, დაფარულთა
Line of ed.: 16    
ალაგთა დაიძინა. დილა გათენდა და ბაზრები დააღეს.
Line of ed.: 17    
მან სიარული დაიწყო. ერთსა თვალის მსყიდველთან მივი\და.
Line of ed.: 18    
მარგალიტები აჩვენა. რა ვაჭარმა მარგალიტი ნახა, მას
Line of ed.: 19    
საბრალოს კაცს დაეცქირა და თქვა: ნუთუ ნაპარევი იყოს,
Line of ed.: 20    
თვარა ვინ მისცა ესეთი მარგალიტი ღარიბსა. საყელონი
Line of ed.: 21    
შესტაცა: ესე მარგალიტი ჩემი არის, სხვა რაღა უყავ, მო\მეციო!
Line of ed.: 22    
ამა ამბავსა და ძახილზედან ბაზრის კაცნი იქ შე\იყარნენ,
Line of ed.: 23    
შეიპყრეს და ჴელმწიფესთან მიიყვანეს. ჴელ\მწიფეს
Line of ed.: 24    
მოახსენეს: ეს კაცი ქურდი არის, ამას წინ ზანდუ\კი
Line of ed.: 25    
გამიჭრეს, მრავალი უცხო თვალი და ესეთი მარგალი\ტი
Line of ed.: 26    
წაიღეს. ჴელმწიფემ უბძანა: შენ რას უბნობ, ქურდობას
Line of ed.: 27    
გეწამებიან. საბრალო ვაჭარმან მოახსენა: არა ვიცი რა
Line of ed.: 28    
და არც ჩემთა დღეთა შინა ამა ქალაქსა და ქვეყანასა ვყო\ფილვარ,
Line of ed.: 29    
მაგრამ ბედმან მიყო და რა მერგების. მარგალიტი
Line of ed.: 30    
წაართვეს, ჯავარფრუშს მისცეს და თვით საპყრობილე\სა
Line of ed.: 31    
შეაყენეს, ჯინჯილებითა მაგრად შეკრული.

Paragraph: 5  
Line of ed.: 32       
გამოხდა ხანი. იმ მარგალიტის მეძიებელნი ქალაქში
Line of ed.: 33    
შემოვიდენ. თქვეს: მუდამდღეთ სიღრმესა ზღვისასა ვლით
Line of ed.: 34    
და დღითი-დღე დარჩობას ველით. წარვიდეთ საპყრობი\ლესა
Page of ed.: 103   Line of ed.: 1    
და თვითო ჩვენი ნამუშაკევი მივცეთ, ნუთუ ღმერ\თსა
Line of ed.: 2    
შეგვედრონ. ნება დართეს ერთმა მეორესა. შევიდენ
Line of ed.: 3    
საპყრობილესა შინა, სამლოცველოს ურიგებდენ. ვაჭარი
Line of ed.: 4    
იცნეს, საკრულითა მძიმითა შეკრული. ჰკითხეს: რა დაგ\მართია\
Line of ed.: 5    
მან მისი და ჯავარფრუშის ანბავი უანბო. მათ
Line of ed.: 6    
უთხრეს: ნუ შეიჭირვებ, ღმერთი დიდი არის. მუნით გამო\ვიდენ,
Line of ed.: 7    
ჴელმწიფესა წინ წადგნენ. ჴელმწიფემ ზღვის ანბავი
Line of ed.: 8    
ჰკითხა. მათ მათი ნახული მოახსენეს, მერმე თაყვანი
Line of ed.: 9    
სცეს: ჴელმწიფეს წინ ვექენებით სიტყვისა ერთისა თქმასა.
Line of ed.: 10    
უბძანა: თქვითო. მოახსენეს: კაცი ვინმე თვალისა მსყიდ\ველსა
Line of ed.: 11    
შეუსმენია და ესე გვიკვირს, ჴელმწიფემან გაუკით\ხავად
Line of ed.: 12    
ვით შეიპყრა. კაცი იგი დიდისა ყაფალისა პატრონი
Line of ed.: 13    
და მორჭმა-სიმდიდრისა მქონებელი იყო. მისაგან დაეცა.
Line of ed.: 14    
წაღმა დაცარული ბედი უკუღმა დაეგრიხა. გლახად მოა\რული
Line of ed.: 15    
ვნახეთ და იგი მარგალიტი ჩვენ მივეცით, თავმა
Line of ed.: 16    
ჴელმწიფისამა. ჯავარფრუშიცა და იგი ვაჭარიცა ჴელმწი\ფემ
Line of ed.: 17    
დაუძახა. თვალის მსყიდველს გულმან უგრძნა, შე\შინდა
Line of ed.: 18    
და სიტყვა შემოაკლდა. ჴელმწიფემ უბძანა ჯავარ\ფრუშს:
Line of ed.: 19    
ეგრე ღარიბს და დაცემულს ძალა და ცილის წა\მება
Line of ed.: 20    
რისთვის, რაც ქონდა, იგიცა წაერთმივა. ეგრე ხამდა,
Line of ed.: 21    
შენ შეგწყალებოდა და შენ მიგეცა. და მისი ნათხოვნიც
Line of ed.: 22    
შეიშურვე და წაართვი. იგიც მას კაცსავით დაცალეს
Line of ed.: 23    
და მისი სიმდიდრე მას ვაჭარს მისცეს, ამისი შენ გინდოდა
Line of ed.: 24    
და შენიც ამას მისცა ღმერთმან. და იგი დაარჩვეს. ჴელ\მწიფემ
Line of ed.: 25    
კაცი დააძახა: ვინც საბრალოსა და ღარიბს ძალა
Line of ed.: 26    
უყოს, მასცა ასე დაემართოს. მარგალიტის მეძიებელთა
Line of ed.: 27    
მოახსენეს: ეგე კაცი დიდად გამოცდილი და ჴელმწიფისა
Line of ed.: 28    
სამსახურისა შემძლები არის. მასვე წამსა საგლახო გას\ძარცვეს
Line of ed.: 29    
და ჴელმწიფისა სამოსელი შემოსეს, და მიულო\ცეს
Line of ed.: 30    
მეჭურჭლეთხუცობა. დაუწყო ამო სამსახური.

Paragraph: 6  
Line of ed.: 31       
სალაროს კედლის იქით პირს ჴელმწიფის ქალის სა\სახლე
Line of ed.: 32    
იყო. და წესი იყო ჴელმწიფისა, ექვს თვეში ერთ\ხელ
Line of ed.: 33    
ქალს ნახევდის. მას ქალსა ბაღი ჰქონდა და შიგან სა\სახლე
Page of ed.: 104   Line of ed.: 1    
ედგა. მუნ თურე წასულიყო. მამას არ შეეტყო. იქ
Line of ed.: 2    
იყოფებოდა და ლხინობდა. ხაზინადარს სალაროს ნახ\ვა
Line of ed.: 3    
მოუნდა და შევიდა. სალარო ავად მიყრილი-მოყრილი
Line of ed.: 4    
დახვდა. აიღო ერთი სოლი, კედელს ჰკრა-რაგინდარას
Line of ed.: 5    
დავჰკიდებო. რა სოლი ჰკრა, ცალ-პირი აგური თურე იყო,
Line of ed.: 6    
ჩამოიქცა, ქალის სამყოფი გამოჩნდა. თავის ჴელით ტალა\ხი
Line of ed.: 7    
შეზილა, შენება დაუწყო. ვეზირმან შაიარა, ნახა მის\გან
Line of ed.: 8    
კედლის შენება. შევიდა, ჴელმწიფეს მოახსენა მესის\ხლობისა
Line of ed.: 9    
გულითა: შენი ხაზინადარი ვნახე, კედელი გაერ\ღვია
Line of ed.: 10    
და შენსა ქალსა ელაპარაკებოდა და რა მე მნახა, ეგ\რევ
Line of ed.: 11    
შენება დაუწყო. ჴელმწიფეს გულს ცეცხლი მოეკიდა,
Line of ed.: 12    
აიჭრა და გარისხებული სალაროში შევიდა. ვაჭარი ჴელ\ტალახიანი
Line of ed.: 13    
ნახა, ბძანა, ჩემი ვეზირი თურე მართალს უბ\ნობდაო.
Line of ed.: 14    
შეიპყრა უბრალო და თვალნი დასწვა. მუნით გა\მოვიდა,
Line of ed.: 15    
ქალთან შევიდა. ქალი იქ არ დახვდა. იკითხა:
Line of ed.: 16    
სად არის? მოახსენეს: ერთი თვე არის, ბაღში წავიდაო.
Line of ed.: 17    
ჴელმწიფე სალაროში მიბრუნდა, გულდადებით გასინჯა,
Line of ed.: 18    
შეიტყო-ვეზირს სიქიშპით შეესმინა. მრავალი იტირა:
Line of ed.: 19    
უბრალო კაცი წავახდინეო, და ნაღველიცა დიდი ჩაუარდა.
Line of ed.: 20    
ვეზირი გააძრო. ვაჭართან ბოდიში მოიხადა, მაგრამ
Line of ed.: 21    
თვალები კი ვეღარ აუხილა. ბოდიში რას სინათლეს მოუ\მატებდა?

Paragraph: 7  
Line of ed.: 22       
აწე თუ ჴელმწიფე არ აჩქარებულიყო, ამ მოკითხული
Line of ed.: 23    
ექნა, უბრალოს სისხლში არ გაერეოდა. მისი არ იყოს, ჴელ\მწიფევ,
Line of ed.: 24    
ჩემს სიკუდილს ნუ აშურებ, ჩემი სიმართლე და
Line of ed.: 25    
სიმტყუნე შეიტყევ! ჴელმწიფეს ბახთიარის სიტყვა იამა
Line of ed.: 26    
და შენახვა ბძანა მას დღეს.

Paragraph: 8  
Line of ed.: 27       
რა დილა გათენდა და საწუთროს მაშვენებელმან მზე\მან
Line of ed.: 28    
ყირმიზი ვარდი მოჰფინა ქვეყანასა ზედან, მესამესა
Line of ed.: 29    
დღესა მესამე ვეზირი მოვიდა. ჴელმწიფის ანბავი იკითხა.
Line of ed.: 30    
მესაწოლემან მარტო ყოფა უთხრა. შევიდა ვეზირი, თაყ\ვანი
Line of ed.: 31    
სცა, დალოცა: საწუთროსა მჭირავმან შენი ტახ\ტოსნობა
Line of ed.: 32    
ნუ მოშალოს, მაგრამ ზარი მლევს შიშისა, ნუ\თუ
Line of ed.: 33    
ბახთიარის ანბავი ყოველსა ქვეყანასა გაისმას, ჴელმწი\ფეთა
Page of ed.: 105   Line of ed.: 1    
და მეპატრონეთა შეიგნან, აუგი არის ჴელმწიფისა
Line of ed.: 2    
და დაგმობენ მისისა უპატუჟოდ მოუკლაობასა. ბძანა მოყ\ვანა
Line of ed.: 3    
ბახთიარისა და მოიყვანეს, თავის მოკვეთას ლამოდეს.
Line of ed.: 4    
ატირდა ბახთიარ და მოახსენა: სამართლიანო ჴელმწიფევ,
Line of ed.: 5    
საპყრობილესა შინა კაცსა მისთვის შეინახვენ, გაკითხვა
Line of ed.: 6    
ეღირსების. ერთსა მოსამართლესა უთქვამს: საპყრობილე\სა
Line of ed.: 7    
მყოფი მრავალგზისა უნდა გაიკითხოსო. თუ ჴელმწიფეს
Line of ed.: 8    
საპყრობილე აქვს, ფიქრი და განკითხვაც უნდა ჰქონდეს,
Line of ed.: 9    
და მტკივნებაც უნდა იცოდეს,თვარა გაუსინჯავს და აჩქა\რებულს
Line of ed.: 10    
ჰალაბის ჴელმწიფის შვილსავით დაემართება.
Line of ed.: 11    
როგორადაც მას გაუსინჯაობით დაემართა. ჴელმწიფემ
Line of ed.: 12    
უბძანა: რა დაემართა, თქვიო. ბახთიარ მიწას აკოცა, ბულ\ბულის
Line of ed.: 13    
ენა გამოიბა, აჭიგჭიკდა და მოახსენა.Next partThis text is part of the TITUS edition of Baxtiar-Name.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 21.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.