TITUS
Baxtiar-Name
Part No. 2
Previous part

Chapter: 1a  
Line of ed.: 12  მეკობრეთაგან ჴელმწიფის შვილის პოვნა და გასაზრდელად
Line of ed.: 13 
წაყვანა


Paragraph: 1  
Line of ed.: 14       ასრეც იტყვიან: იმ ბებანთა ალგთა მეკობრენი იარე\ბიანო
Line of ed.: 15    
და სადგური ორმოს პირს არისო. იყო მეკობრე ერ\თი
Line of ed.: 16    
და ფაროვ-ხოსრო ერქვა. მას დღეს იმ ორმოს პირს
Line of ed.: 17    
თურე მივიდა და ნახა ყმაწვილი გდებული. ცხენისაგან
Line of ed.: 18    
გარდახდა და ყმაწვილი ხელთ აიყვანა და თქვა: საბრალო
Line of ed.: 19    
და ღარიბი კაცი აქ ვერ მოვა, ეგების ჴელმწიფის შვილი
Line of ed.: 20    
ვინმე იყოს, რომე მტერთაგან მძლეული აქ ჩამოვარდა. რა
Line of ed.: 21    
ყმაწვილს მარგალიტი უნახეს თქვეს: უთუოდ დიდებულ\თა
Line of ed.: 22    
შვილი არის. ფაროვ-ხოსრო უშვილო იყო და თავი\სად
Line of ed.: 23    
შვილად წაიყვანა. და ღმერთმან მამცა დაარ\ქვა.
Line of ed.: 24    
თვისსა ალაგს ძიძას მიაბარა და დაუწყო ზრდა სიყვა\რულითა
Line of ed.: 25    
დიდითა და ზნეობითა სრულითა. რა თავს მოე\წიფა,
Line of ed.: 26    
ათასსა კაცსა მისი პირისა პირი არ შეეძლო. დი\დად
Line of ed.: 27    
უყვარდა თავისსა გამზრდელსა და სითაცა წავიდის,
Line of ed.: 28    
არ მოიცილვის ერთსა წუთსაცა. მაგრამ იმა ყმაწვილსა
Line of ed.: 29    
მეკობრობა არ ეამის და მათაც უშლიდის და ეტყოდის: რა
Line of ed.: 30    
არის ეგოდენი ღმრთის წყენა და ამდონთა უბრალოთა სის\ხლთა
Line of ed.: 31    
ქცევა. იგინი არ იშლიდენ და მასაც აქნევინებდენ.
Line of ed.: 32    
დღესა ერთსა შეეხვეწა: თქვენ რომ წახვიდეთ მე აქ და\მაგდევით,
Page of ed.: 96   Line of ed.: 1    
სხვას რაც გნებავთ გავასრულებ. ფაროვ-ხოსროვ
Line of ed.: 2    
უთხრა: უშენოდ თვალთა ნათელი არ მექნების და
Line of ed.: 3    
მკლავთა ძალი მომაკლდების. ესე მაინც ქენი, ცოტა რამე
Line of ed.: 4    
გამოიარე, ერთსა მაღალსა ქედსა დადეგ და მუნით ჩვენი
Line of ed.: 5    
თამაშა და ჭაბუკობა სცანო და მეცა შენი იმედითა ძალნი
Line of ed.: 6    
არ მომაკლდებიან. რა მისის გამზრდელისაგან ესე მოისმინა,
Line of ed.: 7    
მანცა უარი ვეღარ უთხრა და გაჰყვა.

Paragraph: 2  
Line of ed.: 8       
ერთსა დიდსა ქარავანსა შეხვდენ და ქონების წაღება
Line of ed.: 9    
მოინდმომეს. იგი ვაჭარნიცა თურე გამოცდილნი იყვნენ და
Line of ed.: 10    
კარგა დახუდენ. მეკობრენი დაიჭირეს და თვით ფარო-ხოსროვ
Line of ed.: 11    
შეიპყრეს და წაიყვანეს. იგი ყმაწვილი შორით
Line of ed.: 12    
უყურებდა. რა ფარო-ხოსრო დაჭერილი ნახა, გულმან
Line of ed.: 13    
აღარ მოუჭირვა, მოშველობა მოინდომა. ცხენთა რბევასა
Line of ed.: 14    
შინა ცხენი წაექცა, შებნდა. მექარავნეთა იგიცა შეიპყ\რეს,
Line of ed.: 15    
ორთავ თავ-ფეხი გარდააცვეს და ეგრე წაიყვანეს
Line of ed.: 16    
და აზადბახთ ჴელმწიფესა მოგვარეს. ჴელმწიფემ ხუდა\დადს
Line of ed.: 17    
შეხედა და სიყვარულითა გული აევსო და თავისი
Line of ed.: 18    
შვილი მოაგონდა და თქვა: თუმცა ჩემი შვილი მყოლოდა,
Line of ed.: 19    
ამ ჟამისა იქნებოდა. თვალთა ცრემლი გარდმოსცვივდა.
Line of ed.: 20    
მრავლის გზის ეცადა და თვალი ევრ მოსხლიტა. ახლოს
Line of ed.: 21    
დაუძახა და სახელი ჰკითხა. მან თავისი სახელი მოახსენა.
Line of ed.: 22    
მერმე უბრძანა. ღმერთსა შენთვის ეგეთი სახისა და ხელ\ფეხისა
Line of ed.: 23    
წყალობა უქნია, რად არა გრცხვენის, ქურდობითა
Line of ed.: 24    
და სისხლის ღრით სცოცხლდები? იგ ატირდა და მოახსე\ნა:
Line of ed.: 25    
ღმერთმან უწყის, ჩემი ნება არ ყოფილა. რა ჴელმწი\ფემან
Line of ed.: 26    
ეგრე გულჩვილად ნახა, სცნა უბრალობა მისი, ჩემ\თან
Line of ed.: 27    
იყავო. იგი დავრდა, მიწასა აკოცა და ჴელმწიფე
Line of ed.: 28    
დალოცა. ხელები გაუხსნეს და სხვა შესამოსლითა შემოსა,
Line of ed.: 29    
და უბრძანა: ბახთიარ დამირქმევია შენი სახელიო და თავი\სისა
Line of ed.: 30    
თავლისა მილხორობა უბოძა და სხვთაც ჴელების
Line of ed.: 31    
გახსნა ბძანა და მეკობრობისა არა ქნისა პირი გამოართვა.
Line of ed.: 32    
ესე სხვათა სამსახურსა ზედა დააყენა და თვითო-თვი\თოსა
Line of ed.: 33    
სამსახური უბოძა.

Page of ed.: 97  
Paragraph: 3  
Line of ed.: 1       
ბახთიარ გაუყრელად ჴელმწიფესა ახლდა და დღითი\დღე
Line of ed.: 2    
სიყვარული ემატებოდა. დღესა ერთსა უბძანა: წავი\დეთ,
Line of ed.: 3    
თავლა ვნახოთო. გაუძღვა წინ და საჯინიბოში შე\ვიდენ.
Line of ed.: 4    
ცხენები კარგად მოეწონა, მილხორს ხალათი უბო\ძა
Line of ed.: 5    
და მუნით გამოიყვანა და სალაროთა შიგან დააყენა,
Line of ed.: 6    
მოლარეთ-ხუცობის წყალობა უყო. ბახთიარ მადლი გარ\დიხადა
Line of ed.: 7    
და ერთგულად სამსახურსა ცდილობდა და გაუყ\რელად
Line of ed.: 8    
ჴელმწიფეს წინ უდგა. და ეგრე თავი შეაყვარა სამ\სახურითა,
Line of ed.: 9    
ჴელმწიფე მის უკითხავს არას იქმოდა. რა ვე\ზირთა
Line of ed.: 10    
მისი ეგრე წინწარდგომა შეიგნეს, მტერობითა მესის\ხლედ
Line of ed.: 11    
აღუდგეს და ერთმანეთსა ეუბნებოდეს: რის მიზე\ზით
Line of ed.: 12    
შევასმინოთ კაცი ესე? ამის ჩხრეკა შექნეს. დღესა ერ\თსა
Line of ed.: 13    
ბახთიარ სალაროსა შინა ღვინოს სმინდა, დასთრა
Line of ed.: 14    
და ზანდუკებზედან თავი მისდვა და დაიძინა. სამიოდენ სა\ათი
Line of ed.: 15    
გამოვიდა. გაიღვიძა. ღვინისაგან გარეტებული იყო
Line of ed.: 16    
და თქვა: რასთვის ჩემსა სადგომსა არ წავალო? სადგომის\კენ
Line of ed.: 17    
გაემართა. ღვინომ თავი აღარ დაანება. გზა დაკარგა
Line of ed.: 18    
და ჴელმწიფის საწოლში შევიდა. არას მეცნიერი იყო, თუ
Line of ed.: 19    
სით ვლის. შევიდა საწოლსა ერთსა ამოდ მოფენილ მო\ფარდაგულსა,
Line of ed.: 20    
და ნახა ტახტი აბანოზისა ხისა და ზედან
Line of ed.: 21    
რბილნი საგებელნი დიბისა და უცხოთა ნაქსოვნი ეშალნეს.
Line of ed.: 22    
და ღვინისაგან ცნობადაბნეული ბახთიარ ზედან დაწვა.
Line of ed.: 23    
რა მცირე ხანი გამოვიდა, თვით ჴელმწიფე შევიდა და ნახა.
Line of ed.: 24    
ბახთიარ ზედან მწოლე. შეუძახა: ვინ ჴარ მანდა? ბახთიარ
Line of ed.: 25    
წამოდგა, მჯიღვი სცა და ეგრევ მოსვენებად დაწვა. ჴელ\მწიფემან
Line of ed.: 26    
თავისი მონანი იხმნა, ბახთიარ დააჭერინა. და\აბეს.
Line of ed.: 27    
და თვით არამში შევიდა, ჰკითხა: მართალი მითხარ,
Line of ed.: 28    
ბახთიარ აქ რას იქმოდა, კვლავ არ მინახავს ამ დროსა!
Line of ed.: 29    
დედოფალი გაშჭერტდა და ეგრე მოახსენა: აქ ვინ შემოვა
Line of ed.: 30    
შენგან კიდე, კაცთა ნასახი ვინ იქნების ბედგაწირული,
Line of ed.: 31    
შენს გარეთ აქ შემომსვლელი? ჴელმწიფე რას ბძანებს?! დი\ლამდისი
Line of ed.: 32    
მეცა დამაბით და დილას სცნობთ ვისი ბრალი
Line of ed.: 33    
არის და მას გარდაახდევინეთ. რა ჴელმწიფემ ესე მისგან
Page of ed.: 98   Line of ed.: 1    
მოისმინა, იგიცა დააბეს და ჴელმწიფეს ჯავრით ძილი
Line of ed.: 2    
არ მოიდა.

Paragraph: 4  
Line of ed.: 1       
რა ცამან შავი ფარდაგი დახია და მზე გუმბათზე
Line of ed.: 1    
ამაღლდა, ჴელმწიფე გამოვიდა, ტახტზედან დაჯდა და ვე\ზირნი
Line of ed.: 2    
იხმნა. და არავის რა უბრძანა. გონებასა ებრჭობოდა.
Line of ed.: 3    
ვეზირთა ჩურჩული შემქნეს: ჴელმწიფე კვლავ ესრე ნაღ\ლიანად
Line of ed.: 4    
არ გვინახავს, ვკითხოთ, რა არის მიზეზი? აღდგა
Line of ed.: 5    
უხუცესი ვეზირი, თაყვანი სცა, დალოცა და მოახსენა:
Line of ed.: 6    
ჴელმწიფისამც ეტლი მშვიდობით ბრუნავს! ესოდენი წელ\ნი
Line of ed.: 7    
არიან მე თქვენსა ჩდილისა ქვეშე ვიყოფები და ეგრე
Line of ed.: 8    
ფერმიხდით არა ოდეს მინახავს პირი ჴელმწიფისა. ჴელ\მწიფეს
Line of ed.: 9    
რაც ენახა ყველა უბძანა. რა ვეზირთა ესე ბძანება
Line of ed.: 10    
გაიგონეს, ბახთიარის საკდვად ალმასის დანა მოლესეს და
Line of ed.: 11    
ერთპირ ვეზირთ ხმა ყვეს: თუმცა ბახთიარს ათასი თავ\ნი
Line of ed.: 12    
ესხნეს, დღეს უნდა წარეკვეთოს, რომენ ერთიცა არ
Line of ed.: 13    
გარდურჩეს! და ჴელმწიფეს მოახსენეს: ერთი ბეიბანთა
Line of ed.: 14    
ნაშიბი და მტაცებლობასა შიგან გაზდილი კაცი მოიყვა\ნე
Line of ed.: 15    
და კარი შენი მას მიანებე, ეგრე იქმოდა. ჩვენ ძოღანვე
Line of ed.: 16    
ვსცანით, თუ ბოლოს რა მოხდებოდა, ვლამოდით მოხ\სენებასა
Line of ed.: 17    
და ვერ შეგეკადრენით. ჴელმწიფემან ბძანა: ავისა
Line of ed.: 18    
სიკუდილითა მოკუდეს, რომენ სხვამან ვინცა სცნას, სმე\ნაც
Line of ed.: 19    
ეზარნეს, არა თუ ვინმე ქნას! უბძანა მოყვანა, და
Line of ed.: 20    
მოიყვანეს. მიხედა ჴელმწიფემან და უთხრა მრისხანედ:
Line of ed.: 21    
ავ-გვარო და ავისა საქმისა ცხოვრებულო! შენ, სიკუდი\ლისა
Line of ed.: 22    
ღირსი, შეგიწყალე და არა მოგაკუდინე, და ჩემთა
Line of ed.: 23    
საჭურჭლეთა კლიტენი ჴელში მოგეც და ჩემს წინაშე დგო\მასა
Line of ed.: 24    
ღირს გყავ. და შენ იგრე ავი საქმე მოინდომე, სამოთხის
Line of ed.: 25    
უწმინდესსა ჩემს არამში შეხველ და შიშველისა ხმლითა
Line of ed.: 26    
ჩემსა საგებელსა დასწევ.

Paragraph: 5  
Line of ed.: 27       
რა ბახთიარ ესე გაიგონა, ატირდა გულჩვილად და მო\ახსენა:
Line of ed.: 28    
ჩემგნით ნაქმარი არ არისა საქმე ესე, ჩემიმცა რა ბრა\ლი
Line of ed.: 29    
აქუს ქვეყანასა ვაზისა ნაყოფისა გამოღებისათვის. მე
Line of ed.: 30    
ვგონებდი, ღვინოს ვსვამ და თურე სასიკუდინე წამალი
Line of ed.: 31    
შემისვემს. რა ღვინის ვსმიდი, ცნობანი წამსლოდეს. სად\დგომისკენ
Line of ed.: 32    
წავსულვარ, ბაზრისა მცველთა შიშითა ხმალი
Page of ed.: 99   Line of ed.: 1    
თურე ამომიღია, სვლათა შინა გზა დამიკარგავს, და მარ\ტვილობამა
Line of ed.: 2    
და ღვინომ ესრეთს სადგომში დამაძინა, რო\მენ
Line of ed.: 3    
ახლა საუკუნო საძილოდ მივალ. ამისგან კიდე არა
Line of ed.: 4    
ვიცი რა. ბძანება ხელმწიფისა სრულ იქნას!წამოდგა თავი
Line of ed.: 5    
ვეზირი და მოახსენა: თუ ჴელმწიფის ბძანება იქნება, შიგ\ნით
Line of ed.: 6    
შევალ და მუნ მართალსა ვსცნობ. უბრძანა, შედი, შე\იტყვეო.
Line of ed.: 7    
ვეზირი შიგნით შევიდა და მოუწოდა უხუცესსა
Line of ed.: 8    
გამდელსა და უთხრა: წადი, ჩემაგიერ პირმზესა და ყოველ\თა
Line of ed.: 9    
დედაწულთა უთავადესსა მოახსენე, დიდად მტკივან და
Line of ed.: 10    
სარცხვინელიცა არის ჴელმწიფისა შენი ეგეთისა ხმისა
Line of ed.: 11    
დავარდნა. სულ თემთა შეუგნია და არის საუბარი შენ ზე\და.
Line of ed.: 12    
მართალი მაცნობე, თუ ვითარ ყოფილა? მან თავის
Line of ed.: 13    
მართლება შეუთვალა. ვეზირმა მეორედ შეუთვალა: მარ\თალს
Line of ed.: 14    
ბძანებ, მეც ვიცი, ამისთანას აუგსა არ იკადრებდი,
Line of ed.: 15    
მაგრამ ჴელმწიფეს შენგნით გულს დაკლებია და მე ამას
Line of ed.: 16    
მოგახსენებ. ჴელმწიფესა მოახსენე: ერთი ქურდის შვილი
Line of ed.: 17    
შემოიყვანე და ბახთიარ დაარქვი. ყოველი შენი მონაგები
Line of ed.: 18    
ჴელში ჩაუგდე ერთს უგვანს კაცსა. მე ვერა მოგახსენე
Line of ed.: 19    
რა, თვარა მრავალჯერ კაცი მომიგზავნა და მითვლიდის,
Line of ed.: 20    
თუცა ნებით არ დამორჩილდები, შემოვალ, ძალით დაგი\ჭერ,
Line of ed.: 21    
ნებას აღვისრულებ, ჴელმწიფეს თავს მოვჰკვეთ და
Line of ed.: 22    
ტახტზედან მე დავჯდები. ჩემგნით მოხსენება ეს არის.
Line of ed.: 23    
ბახთიარს მოჰკვლენ და შენ გადარჩები.

Paragraph: 6  
Line of ed.: 24       
რა ჴელმწიფის ცოლს ეს შეთლილობა მიუვიდა, ატირ\და
Line of ed.: 25    
და ეგრე თქვა: რა ვქნა ბედშავმა, ტყუვილი უნდა მო\ვიგონო
Line of ed.: 26    
და უბრალო სისხლი დავღვარო! ვეზირმა მოახსე\ნა:
Line of ed.: 27    
ეგრე ავის კაცის სისხლის დაღვრა მადლი არის, არა
Line of ed.: 28    
თუ ცოდვა. მისის სისხლის მძღველი მე ვიყო, შენ ეგრე
Line of ed.: 29    
მოახსენე. ქალი მოატყუვა, თქმის პირი გამოართვა და
Line of ed.: 30    
თვით ჴელმწიფის წინაშე მოვიდა. ჴელმწიფემან ჰკითხა: რა
Line of ed.: 31    
გაიგონე? ვეზირმან მოახსენა: ჩემსა ენასა თქმა არ ძა\ლუც.
Line of ed.: 32    
თქვენ იკითხეთ მისგან და მან მოგახსენოსთ. ადგა
Line of ed.: 33    
ჴელმწიფე, ჰკითხა მას. რაც ვეზირისა მოესმინა, მოახსე\ნა.
Page of ed.: 100   Line of ed.: 1    
ჴელმწიფემან ბძანა: ბრალი მე მაქვს, მე აქამდის ის ვა\ცოცხლე
Line of ed.: 2    
და იმისთანა სირცხვილი მაჭამა. ბძანა ბახთია\რის
Line of ed.: 3    
ხუნდითა და ბორკილითა შენახვა. ნუთუ დილა გამი\თენდეს,
Line of ed.: 4    
მეც პასუხი მივაგო და ეგრე მოვაკვდინო, სხვამან
Line of ed.: 5    
გულსა შინაც აღარ გაიტაროს ეგეთი საქმე!

Paragraph: 7  
Line of ed.: 6       
რა ვეზირთა მას დღეს მისი შენახვა სცნეს, რჩევა და\იწყეს:
Line of ed.: 7    
თუცა დღეს იგი კაცი მორჩეს, ჴელმწიფე მოწყა\ლე
Line of ed.: 8    
არის, არამც გული მოულბეს და მოურჩეს. ადრე სიკუ\დილსა
Line of ed.: 9    
ლამოდის და მის განქარვებასა ცდილობდენ. მეო\რესა
Line of ed.: 10    
დღესა მოვიდა მეორე ვეზირი, ჴელმწიფესა თაყვანი
Line of ed.: 11    
სცა და მოახსენა: ეს მიკვირს, თუ რად ინახავს ჴელმწიფე
Line of ed.: 12    
იმ ავს კაცს? დასტური ეს არის, ჴელმწიფის ხმალი მისის
Line of ed.: 13    
სისხლით შეიღებოს! ბძანა ჴელმწიფემ ბახთიარის მოყვანა
Line of ed.: 14    
და მოიყვანეს. უბძანა, ძელზედან დაჰკიდეთ! ბახთიარ
Line of ed.: 15    
ჴელმწიფე დალოცა და მოახსენა: ჩემი დღენი გათავდა, სი\ცოცხლეს
Line of ed.: 16    
ვშორდები და სიკუდილს უმეგობრდები, მაგრამ
Line of ed.: 17    
მოსამართლისაგან ეგრე მასმია, თუცა კაცმან უბრალო
Line of ed.: 18    
კაცი მოკლას, თავის თვისისა მკულელი შეიქმნების. ცამანც
Line of ed.: 19    
იცის და ქვეყანამანცა, მე უბრალო ვარ, მაგრამ ჩემი საქმე
Line of ed.: 20    
უბედურის ვაჭრის საქმეს ემგზავსა, რომელ ბედი უკუღმა
Line of ed.: 21    
დაუბრუნდა, და რასაცა კარგს ცდილობდა, ეგრევ ავი მო\უხდა.
Line of ed.: 22    
ჴელმწიფემან ჰკითხა: როგორ ყოფილა, მიანბეო.Next partThis text is part of the TITUS edition of Baxtiar-Name.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 21.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.