GNC
Text collection: Kart.Sam.Dzegl. 
Kartuli Samartlis Ʒeglebi

ქართული სამართლის ძეგლები
Volume: III 
Saeḳlesio saḳanonmdeblo ʒeglebi (XI-XIX ss.)

Ⴑაეკლესიო საკანონმდებლო ძეგლები (XI-XIX სს.)


On the basis of the edition
Kartuli samartlis ʒeglebi, ṭomi III:
Ṭeksṭebi gamosca, gamoḳvleva da leksiḳoni daurto I. Doliʒem,
Tbilisi: Mecnierebata Aḳademia 1970

entered for the GNC project by Maia Bartaia, Manana Bukia, Eka Mshvenieradze and Tamar Saneblidze
under the supervision of Irakli Garibashvili,
Tbilisi, 2018;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 12.12.2018
Text: 1. 
Page of ed.: 5 
Line of ed.: 1 
1. [წიგნი, რომელი მოწერა დიდმან ეფთჳმე დიდსა ბერსა
Line of ed.: 2 
გიორგის]

Line of ed.: 3 
[1005-1019 წწ.]


Manuscript page: 293r 
Line of ed.: 4        [ღმერ]თშემოსილო სულიერო მამაო გიორგი, მომი\ბოძენ
Line of ed.: 5     
ღმერთმან წმიდაჲ ლოცვა თქუენი ამათ პირთათჳს, რომელ
Line of ed.: 6     
გეკითხნეს ჩემისა უღირსებისაგან განმარტებაჲ მისი ღმერთმან გა\მოგიცხადოს
Line of ed.: 7     
და თქუენისა კითხვისათჳს მეცა მაუწყოს ჯეროვანი
Line of ed.: 8     
პასუხი.


Line of ed.: 9   [წიგნნი რომელთა ეკლესიაჲ არა შეიწყნარებს]


Line of ed.: 10        
წიგნნი რომელთა ეკლესიაჲ არა შეიწყნარებს არიან ყოველნი,
Line of ed.: 11     
რომელნი მწვალებელთა მიერ დაიწერნეს.

Line of ed.: 12        
ორიგინეს მწვალებელსა მრავალი წიგნი დაეწერა
Line of ed.: 13     
და არა შეიწყნარებს ეკლესიაჲ.

Line of ed.: 14        
[დ]ა ევსები პამფიელისა წიგნი არის და მრავალთა
Line of ed.: 15     
საქმეთა წარმოიტყჳს და თხ[რ]ობათა თჳთო-სახეთა ფილოსოფობი\სათა
Line of ed.: 16     
დაწერილ[ნ]ი განწვალებანი ჩაურთვან; ამისთჳს არა შეიწყნა\რებს
Line of ed.: 17     
ეკლესიაჲ. იგი ქართულად უთარგმნია და უწინარეს მრავლისა
Line of ed.: 18     
ჟამისა, სიცოცხლესავე მამისა ჩემისადა მოეწერა მუნით სტეფა\ნე
Line of ed.: 19     
ებისკოპოსსა Manuscript page: 294r  და ეკითხა: თუ შესაწყნარებელ არს.
Line of ed.: 20     
კარგიცა მრავალი სწერია, გარნა ღუარძლიცა მრავალი ჩაურთავს
Line of ed.: 21     
და მით უჴმარ არს.

Line of ed.: 22        
ანტიოქისა მოქცევაჲ არა შესაწყნარებელ არს და
Line of ed.: 23     
სხუაჲ რაჲმე არს. სწერია თომაჲს სახარებად, იგიცა უცხოჲ არს.

Line of ed.: 24        
წიგნი, რომელსა აბუკოროვა ჰ[რ]ქჳან, წვალებაჲ ცხადი
Line of ed.: 25     
ვჰგონებ თუ არაჲ სწერია; გარნა უცხოთა რათმე საქმეთა მეტყუელ
Line of ed.: 26     
არს და ეკლესია საბერძნეთისაჲ არა შეიწყნარებს.

Line of ed.: 27        
და სხუაჲ რაჲმე არს ადამის ცხორებაჲ და არცა მას
Line of ed.: 28     
შეიწყნარებს.

Line of ed.: 29        
და სხუაჲ არს წიგნი სიყრმე უფლისაჲ და არცა მას
Line of ed.: 30     
შეიწყნარებს.

Page of ed.: 6  
Line of ed.: 1        
და მოციქულთა ცხორებანი ზოგნი განრყუნილნი
Line of ed.: 2     
არიან მწვალებელთაგან; წმიდისა მათე მახარებელისაჲ
Line of ed.: 3     
სხუაჲ რაჲმე არს. და წმიდისა ანდრიაჲსი იგმაგი (sic).

Line of ed.: 4        
წმიდისა გიორგისი არს წამებაჲ ჭეშმარიტი, რომელი ეკ\ლესიათა
Line of ed.: 5     
შინა იკითხვების, და კუალად სხუაჲ რაჲმე არს უცხოჲ და
Line of ed.: 6     
უცხონი რაჲმე საქმენი სწერიან და არა შესაწყნარებელ არს.

Manuscript page: 295r 
Line of ed.: 7        
და წმიდისა კჳრიკეს წამებასა სწერია, ვითარმედ
Line of ed.: 8     
სხუაჲ ვიეთმე დაწერეს წამებაჲ უცხოჲ ქრისტეანთა წესისაგან, და
Line of ed.: 9     
სხუანი ესევითარნი რაჲმე ნატყუვარნი; ზოგისა სახელები არა
Line of ed.: 10     
ვიცი.

Line of ed.: 11        
აწ ესე ვითარიმე, რომელი სხუათა მწვალებელთა დაუწერია,
Line of ed.: 12     
იგი თჳთ საცნაურ არიან.

Line of ed.: 13        
ესე კულა მოციქულთა და მოწამეთაჲ მას წყეულსა ივლია\ნეს
Line of ed.: 14     
განზრახვით განურყვნიან, რათამცა ყოველი ნაცილად შეჰ\რაცხეს
Line of ed.: 15     
და არღარამცა სარწმუნო უჩნდეს წამებანი მოწამეთანი,
Line of ed.: 16     
გინა მოციქულთანი. გარნა უფალმან მისი საჴსენებელი აჴოცა და
Line of ed.: 17     
წმიდათა სახელნი ბრწყინვენ, ვითარცა მზე.


Line of ed.: 18   [საუფლოთა დღესასწაულთათჳს]


Line of ed.: 19        
ხოლო საუფლოთა დღესასწაულთა არცა მუჴლთა მოდრეკაჲ
Line of ed.: 20     
ჯერ-არს და არცა მარხვაჲ; არამედ უკუეთუ ვინმე ეზიარებოდის,
Line of ed.: 21     
ეზიაროს და სამხრად პირი იჴსნას და ჰმადლობდეს უფალსა; და
Line of ed.: 22     
უკუეთუ არსა ეზიარებოდის, ეგრეთვე სამხრისაჲ ილოცოს, ფსალმუ\ნი
Line of ed.: 23     
წართქუას და პირი იჴსნას.

Line of ed.: 24        
საბერძნეთისა დაყუდებულნი ქრისტეს შობასა და განცხადე\ბასა
Line of ed.: 25     
მსგეფსამდე მუჴლთა არა მოიდრეკენ და აღვსებითგან ვიდრე
Line of ed.: 26     
მა\\რტვლიამდე Manuscript page: 296r  მუჴლთა არავინ მოიდრეკს და არცა არს.

Line of ed.: 27        
და სხუათა საუფლოთა დღესასწაულთა თჳთ მათ დღეთა და
Line of ed.: 28     
ხვალისა დღე, თუ არა ვინ მოიდრიკნეს მუჴლნი, კეთილ არს.

Line of ed.: 29        
საზრდელისათჳს აღვსებითგან ახალ კჳრიაკემდე არა ჯერ\არს
Line of ed.: 30     
მარხვაჲ, არამედ სამხრად პირისა ჴსნაჲ. მიერითგან სენაკსა ში\ნა
Line of ed.: 31     
მჯდომი უკუეთუ იმარხვიდეს, არა არს დაკლებაჲ თჳნიერ შაბათ\კვრიაკეთა
Line of ed.: 32     
და ამაღლებისა და შუა ზატიკისა და სხუათა საუფლოთა
Line of ed.: 33     
დღესასწაულთა. ეგრეთვე წმიდისა ღმრთის-მშობელისასა.

Page of ed.: 7  
Line of ed.: 1        
და იოანეს შობად ჴსნილ არს თევზი და ღჳნოჲ თავის-კუეთად
Line of ed.: 2     
და წმიდათა მოციქულთა პეტრესსა და პავლესსა და იო\ანე
Line of ed.: 3     
მახარებელისასა და სხუათა მათ დიდებულთა წმი\დათასა,
Line of ed.: 4     
რომელთა დღესასწაულნი აწ იდიდებიან: წმიდისა გიორ\გისსა.
Line of ed.: 5     
თევდორესსა, ნიკოლოზისსა, ფილიპე მო\ციქულისასა,
Line of ed.: 6     
თომაჲსსა, დიმიტრისსა და სხუათა
Line of ed.: 7     
წმიდათასა, რომელთა შინა ღამისთევაჲ იქმნების. ესე დღე\\სას\წაულნი Manuscript page: 297r 
Line of ed.: 8     
ჴსნილ არიან. და რომელნი დაემთხჳვნენ მარხვათა შინა,
Line of ed.: 9     
ანუ ოთხშაბათ-პარასკევსა, ჴსნილ არს თევზი და ღჳნოჲ
Line of ed.: 10     
მოწესე/თათჳს.

Line of ed.: 11        
არაჯორთა არა ჯერ-არს მარხვაჲ, ჩუენ განვჴსნით და წუელასა
Line of ed.: 12     
ვიჴმარებთ მწვალებელთათჳს.

Line of ed.: 13        
ეგრეთვე ყველიერისა ოთხშაბათ-პარასკევთა წესი არს საბერძ\ნეთს,
Line of ed.: 14     
რომელი ყოვლად წუელასა არა ჭამდის, მაშინ მიიღებს მათ
Line of ed.: 15     
მწვალებელთათჳს, რომელთა ყველიერი მარხვათა შეჰრთეს.


Line of ed.: 16   [ძილსა შინა ოცნებით დაბრკოლებისათჳს]


Line of ed.: 17        
ძილსა შინა თუ ვისმე ოცნებით დაბრკოლებაჲ შეემთხჳოს, მას
Line of ed.: 18     
დღესა ჟამსა არა ეზიაროს, არცა საკურთხეველად შევიდეს, არცა
Line of ed.: 19     
სახარებასა შეემთხჳოს, არცა ხატთა. თუ კულა რაჲმე იყოს საჭი\როჲ,
Line of ed.: 20     
ანუ უცხოთა ვიეთმე თანა იყოს, ანუ სირცხჳლ უჩნდეს სახა\რებასა
Line of ed.: 21     
არა შემთხუევაჲ, შიშით შეემთხჳოს, ესოდენ ბრალი არ არს.


Line of ed.: 22   [მოძღუართა და მოწაფეთათჳს]


Line of ed.: 23        
მოძღუართა რომელთა მოწაფენი ესხნენ, უკუეთუ წვალე\ბა\\სა, Manuscript page: 298r 
Line of ed.: 24     
ანუ კაცის-კლვასა, ანუ სიძვასა, ანუ გრძნებასა და სხუასა
Line of ed.: 25     
რასმე ბილწებასა აწუევდეს მოძღუარი, არა აქვს ჴელმწიფებაჲ; და
Line of ed.: 26     
მოწაფე იგი თჳთ ურჩ ექმნას, არა არს ბრალ მისდა. ამათ კულა საქ\მეთაგან
Line of ed.: 27     
კიდე სხუაჲ რაჲცა ამცნოს მოწაფესა, რომელი ეკითხოს,
Line of ed.: 28     
ჴელმწიფებაჲ აქუს მოძღუარსა, და მოწაფესა თანა-აც
Line of ed.: 29     
მორჩი/ლებაჲ.

Line of ed.: 30        
ხოლო წარსლვაჲ მოძღურისაგან თჳნიერ წამებისა მისისა არა
Line of ed.: 31     
ჴელეწიფების, უკუეთუ კულა მოძღუარი იგი ადგილასა ეგევითარსა
Line of ed.: 32     
ჯდეს, სადა ვნებანი იყვნენ და მოძღუარი უვნებელ იყოს და არაჲ
Line of ed.: 33     
ევნებოდეს, ხოლო მოწაფე დაცემასა შთავარდებოდის. ჰრქუას მოძ\ღუარსა
Line of ed.: 34     
მას და მან არა იზრუნოს ცხორებაჲ სულისა მისისაჲ და ამის
Line of ed.: 35     
პირისათჳს განეშოროს, მოწაფე იგი უბრალო არს.

Page of ed.: 8  
Line of ed.: 1        
სხუაჲ კულა არარაჲ არს მიზეზი ურჩებისაჲ და განშორებისა
Line of ed.: 2     
მისისაჲ მოძღურისაგან. თუ ურჩებითა Manuscript page: 299r  და თავჴედობითა განე\შოროს
Line of ed.: 3     
და არ შეჰრაცხოს მცნებაჲ მოძღურისაჲ, სული თჳსი
Line of ed.: 4     
წარი/წყმიდოს.


Line of ed.: 5   [კრულების დადებისათჳს]


Line of ed.: 6        
ეგრეთვე კრულებაჲ უკუეთუ წინამძღურისაგან დაედვას, ანუ
Line of ed.: 7     
მღდელთ-მოძღურისაგან საქმესა ზედა სამართალსა, ვერვინ აჰჴდის
Line of ed.: 8     
მას, თჳნიერ მისსა, რომელმან დასდვა კრულებაჲ იგი.

Line of ed.: 9        
უკუეთუ კულა უჯეროსა ვინმე საქმესა აწუევდეს და სულისა
Line of ed.: 10     
მავნებელსა და მრწემი იგი ვერ დაჰმორჩილდა, მისთჳს კრულებაჲ
Line of ed.: 11     
დასდვას, სულსა თჳსსა ავნებს და კრულებაჲ იგი ცუდ არს.

Line of ed.: 12        
და უკუეთუ უცხოსა ვისმე კაცსა დასდვა, რომელ არა მოწაფე
Line of ed.: 13     
მისი იყოს, ესეცა უწესოჲ არს და ფრიად საბრალობელ. ამის პირი\სათჳს
Line of ed.: 14     
სახენი მრავალნი არიან; წერილი რაჲ მოგაჴსენო.


Line of ed.: 15   [სქემის კურთხევისათჳს]


Line of ed.: 16        
სქემისა კურთხევისა შემდგომად თუ სხუაჲ ბრალი არა შეემ\თხვოს,
Line of ed.: 17     
ეზიარებოდის; თუ კულა შეემთხუეოდის, კუალად Manuscript page: 300r  კა\ნონნი
Line of ed.: 18     
იპყრან, ვითარცა შეჰგვანდეს.

Line of ed.: 19        
სქემის-კურთხევაჲ მარხვათა შაბათ-კჳრიაკეთა კეთილად იქმნე\ბის.
Line of ed.: 20     
აქა უფროჲს ჯერ მარხვათა არს სქემის-კურთხევაჲ შაბათსა,
Line of ed.: 21     
ანუ კჳრიაკესა. თუ კულა სნეული ვინმე იყოს და რასაცა დღესა
Line of ed.: 22     
იკურთხოს სქემითა, აუგი არა არს.


Line of ed.: 23   [თეოფილესათჳს]


Line of ed.: 24        
თეოფილე მწვალებელი არა იყო; ოქროპირისა მტე\რობითა
Line of ed.: 25     
დიდნი ცთომანი ქმნნა ამას ქუეყანასა. არცა ვინ შეაჩუე\ნებს
Line of ed.: 26     
მწვალებელთა თანა და არცა ვინ მოსაჴსენებელთა შინა
Line of ed.: 27     
აჴსე/ნებს.


Line of ed.: 28   [კჳრილესათჳს]


Line of ed.: 29        
ხოლო კჳრილე დიდი მნათობი არს ეკლესიისაჲ და ჴსენე\ბულ
Line of ed.: 30     
არს ყოველთა შინა კრებათა; და იგი ხუაჲშნებაჲ წმიდისა
Line of ed.: 31     
ღმრთის-მშობელისაჲ ჭეშმარიტად არს კჳრილესთჳს, და მიერითგან
Line of ed.: 32     
დიდნი შესხმანი დაწერნა ოქროპირისანი წმიდამან კჳრილე.


Page of ed.: 9  
Line of ed.: 1   [თევზის ჭამისათჳს]


Line of ed.: 2        
თევზისა ჭამა ერისკაცთათჳს კათოლიკეთა არცა სჯულისა
Line of ed.: 3     
გარდასლვაჲ რაჲ არს და არცა ბრალი. უფროჲსად ეგრე გარდა\კუ\\ეთაჲ Manuscript page: 301r 
Line of ed.: 4     
და წუელასა თანა შერაცხვაჲ ზომი არს.

Line of ed.: 5        
ხოლო მონაზონთა და მოწესეთა სხუათა დღეთა კათოლიკეთა
Line of ed.: 6     
არა იჴმარონ, ხარებასა თუ ოდენ ჰქონდის, ჴმარებაჲ ჯერ-არს თევ\ზისაჲ;
Line of ed.: 7     
და არა-ჴმარებაჲ ბრალი არს.

Line of ed.: 8        
ერისკაცთა... ხარებად... იჴმარონ, არცა ერთი ბრალი
Line of ed.: 9     
არს... უფრო ბრალი არს და სავნებელ, სათხრობელად თევზი თუ
Line of ed.: 10     
იმარხონ კეთილ, თუ არა ესრე გარდაკუეთით სომხური არს წუე\ლისაებრ
Line of ed.: 11     
და არა კეთილ არს, და სჯულის-კანონსაცა სწერია ამის
Line of ed.: 12     
პირისათჳს, მისი ჯერ-არს; და მეტი არა ჴამს.


Line of ed.: 13   [ცოცხალთათჳს ჟამის-წირვაჲ]


Line of ed.: 14        
ცოცხალთათჳს ჟამის-წირვაჲ ფრიად კეთილ არს და წმიდათა
Line of ed.: 15     
მოციქულთაგან და წმიდათა მამათა დადებული. რამეთუ რომელთა
Line of ed.: 16     
ძალ-უც და სიცოცხლესავე არა იწირვენ, ცუდად დაიჭირვებენ Manuscript page: 302r 
Line of ed.: 17     
ესევითარსა კეთილსა დიდსა, რამეთუ ყოველი ქველის-საქმე და
Line of ed.: 18     
ლოცვაჲ სიცოცხლესა ქმნილი ბევრწილად უმჯობეს არს.

Line of ed.: 19        
და ესეცა გუესმა, ვითარმედ: ყურძენსა გამოსწურვენ ქარ\თველნი
Line of ed.: 20     
და მით ტკბილითა წირვენ ჟამსაო. ამისთჳს ფრიად განუ\კჳრდა
Line of ed.: 21     
ესე ყოველთა მკჳდრთა ამის ქუეყანისათა, რომელსა ფრიადი
Line of ed.: 22     
ვნებაჲ და უწესოებაჲ შეუთქს და ყოვლადვე უცხო არს წესისაგან
Line of ed.: 23     
ქრისტეანეთაჲსა.


Line of ed.: 24   [მარხვათათჳს]


Line of ed.: 25        
აღვსებითგან ახალ კჳრიაკემდე "დაწესებულნი" არა ითქუ\მიან;
Line of ed.: 26     
ხოლო მიერითგან ყოველთა კჳრიაკეთა და დღესასწაულთა
Line of ed.: 27     
ითქუმიან; ზატიკთა და საუფლოთა დღესასწაულთა "ალილუიაჲ\სა"
Line of ed.: 28     
ადგილსა "ღმერთი უფალი" ითქუმის.

Line of ed.: 29        
...ახალ კჳრიაკითგან თუ ვინმე ოთხშაბათ-პარასკევნი იმარხვ\ნეს,
Line of ed.: 30     
კეთილ არს.

Page of ed.: 10  
Line of ed.: 1        
ხოლო თუ დიდი დღესასწაული დახუდეს, ჴსნილ არს
Line of ed.: 2     
უეჭუე/ლად.

Line of ed.: 3        
ვინაჲთგან მარტჳლისა მსგეფსი გარდაჴდეს რომელ Manuscript page: 303r  არს
Line of ed.: 4     
სულისა წმიდისა მოფენაჲ, მაშინღა ორშაბათსა დადგებიან მარხვა\ნი
Line of ed.: 5     
მოციქულთანი; წუელაჲ და ღჳნოჲ ყოვლად არა ჯერ-არს ჴმა\რებად,
Line of ed.: 6     
რომელთა კანონნი ოდენ ძალ-ედვას; ხოლო თევზი და ზეთი
Line of ed.: 7     
იჴმარონ, ვითარცა ვის ძალ-ედვას.

Line of ed.: 8        
იოანეს შობად ჴსნილ არს თევზი და ღჳნოჲ.
Line of ed.: 9        
[პ]ეტრეს[ს]ა და პავლესსა რომელ სრულიად არა ა[ღ]\კრიბოს,
Line of ed.: 10     
წუელაჲ იჭმების; და ვინაჲთგან გარდაჴდეს დღესასწაული
Line of ed.: 11     
მოციქულთაჲ, ოდეს დღესასწაული არავისი იყოს, ჟამთა ლოცვაჲ
Line of ed.: 12     
და მარხვაჲ საეროდცა კეთილ არს და შუენიერ. ხოლო თუ დღესას\წაული
Line of ed.: 13     
დახუდეს, ჴსნილ არს.

Line of ed.: 14        
ქრისტეს შობისა მარხვანი ნოენბერსა იე დადგებიან, და
Line of ed.: 15     
ესრეთვე უწუელოდ და უღჳნოდ ჯერ-არს მარხვაჲ თჳნიერ დღესას\წაულთაჲსა
Line of ed.: 16     
და ჟამთა ლოცვაჲ.

Line of ed.: 17        
დიდსა ხუთშაბათსა "დავითი" არა ითქუმის, არამედ "დაწე\სებულნი"
Line of ed.: 18     
და "გალობანი"; და დღისა ჟამნი ილოცნენ უკანონოდ
Line of ed.: 19     
და იკი\\თხვიდენ Manuscript page: 304r  ოთხთავსა ვნების-კჳრიაკე[სა] ყოველთა ჟამთა
Line of ed.: 20     
ზედა.

Line of ed.: 21        
დიდსა შაბათსა მეჲბ ჟამსა დღისასა იწყონ ჟამის-წირვად და
Line of ed.: 22     
ოდესცაღა აღასრულონ წესი ჟამის-წირვისაჲ, მაშინ პირი იჴსნან.
Line of ed.: 23     
ხოლო მიიღონ სამ-სამი ლეღჳს ჩირი და კარასეული ღჳნოჲ.

Line of ed.: 24        
უწყებულ იყავნ: დიდთა მარხვათა ჯერ-არს, ვითცა ვის ძალ\ედვას,
Line of ed.: 25     
მარხვაჲ და ლოცვაჲ წამებითა სულიერისა წინამძღურისაჲ\თა;
Line of ed.: 26     
ხოლო თევდორობისა და აღვსებისა კჳრიაკესა ჴელთ-საქმარი
Line of ed.: 27     
არა ჯერ-არს, არამედ წიგნის-კითხვაჲ და მარხვაჲ და ლოცვაჲ
Line of ed.: 28     
შეკრ/ძალულად.

Line of ed.: 29        
ქრისტეს შობასა მწუხრი და განცხადებასა და დიდსა შაბათსა
Line of ed.: 30     
"სერობისაჲ" საეკლესიოდ არა ილოცვების, არამედ თჳთოეულმან
Line of ed.: 31     
თჳსგან ილოცონ მოკლედ.

Line of ed.: 32        
განცხადებასა მარხვანი საეროდ არა ჰქუანან, არამედ შემ\დგომად
Line of ed.: 33     
განცხადებისა ზატიკი არს მსგეფსამდე.


Page of ed.: 11  
Line of ed.: 1   [მამასახლისისა და დეკანოზისათჳს]


Line of ed.: 2        
უწყებულ იყავნ, ვითარმედ: ეკლესიასა შემდგომად მა\\მა\სახლისსა Manuscript page: 305r 
Line of ed.: 3     
დეკანოზისაჲთანა-აც ძმათა მორჩილებაჲ, და იგი ეტყო\დის
Line of ed.: 4     
თჳთოეულსა, უკუეთუ არაწესიერად დგენ, ანუ უწესოდ ილო\ცვიდენ,
Line of ed.: 5     
ანუ ზრახვიდენ ეკლესიასა შინა, ამხილებდინ და კანონსა
Line of ed.: 6     
მისცემდინ, წიგნის-კითხვასა ეკლესიასა შინა მდუმრიად მოჰვლი\დინ
Line of ed.: 7     
და მძინარეთა განაღჳძებდინ.

Line of ed.: 8        
და კუალად იყავნ ერთი სხუაჲცა სულიერთაგანი, რომელსა
Line of ed.: 9     
საქმედ ესე ეპყრას: შემდგომად ჟამისა რეკისა აწუევდეს ძმათა ეკ\ლესიას
Line of ed.: 10     
ლოცვად და ნუმცა ვის შეუნდობს ჟამსა ლოცვისასა უბ\ნობად,
Line of ed.: 11     
ანუ ძილად.

Line of ed.: 12        
და კუალად შემდგომად სერობისა მოჰვლიდეს სენაკებსა ძმა\თასა
Line of ed.: 13     
და ნუმცა ვის შეუნდობს ცუდსა უბნობად, რამეთუ შემდგო\მად
Line of ed.: 14     
სერობისა არავის ჴელეწიფების უბნობად მამასახლისისაგან კი\დე;
Line of ed.: 15     
და ეგრეთვე არცა ვის ტაბლასა ზედა ჴელეწიფების უბნობად,
Line of ed.: 16     
არამედ წიგნის-კითხვასა Manuscript page: 306r  ისმენდეს; და თუ წიგნი არა იყოს,
Line of ed.: 17     
ეგრეთვე ლმობიერად ჭამდეს და ჰმადლობდეს. და რაჟამს ტრაპე\ზით
Line of ed.: 18     
აღდგენ, ნუმცა ვის ჴელეწიფების გარეშე სენაკისა დადგომად
Line of ed.: 19     
და ცუდად მეტყუელებად.

Line of ed.: 20        
ხოლო უკუეთუ ძმასა შენსა არა უსმენდენ და წინა აღუდგე\ბოდიან,
Line of ed.: 21     
ამხილოს შიშითა ღმრთისაჲთა; და თუ კუალადცა ურჩ ექმ\ნენ,
Line of ed.: 22     
წინამძღუარსა მოაჴსენოს.


Line of ed.: 23   [ერისკაცის მონაზონობად მოსლვისათჳს]


Line of ed.: 24        
უკუეთუ ერისკაცი ვინმე მონაზონობად მოვიდეს, ვიდრე წე\ლიწდამდე,
Line of ed.: 25     
გინა თუემდე არა ჯერ-არს კურთხევაჲ, არამედ პირ\ველად
Line of ed.: 26     
ორიოდენ მსგეფსი გარეგან ეკლესიისა დაყოს და მერმე
Line of ed.: 27     
იუბნოს იგი წინამძღუარმან.

Line of ed.: 28        
და უკუეთუ პოოს იგი სათნოდ, განსძარცოს საერისკაცოჲ სა\მოსელი
Line of ed.: 29     
და შეჰმოსოს ჩოჴაჲ და მოჰკუეცოს თმაჲ, ხოლო უკუეთუ
Line of ed.: 30     
იპოოს მორჩილ, აკურთხონ მონაზონად და შეჰმოსონ სამჴარე და
Line of ed.: 31     
შეჰრაცხონ ძმათა თანა.

Line of ed.: 32        
ესეცა უწყებულ იყავნ, რამეთუ რომელსა დღესა სა...
Manuscript page:  Page of ed.: 12  
Next partThis text is part of the TITUS edition of Kartuli Samartlis Dzeglebi III.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 28.3.2019. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.