TITUS
Movses Kalankatowaci, Patmowtiwn Alowanic Asxarhi
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2  
Page: 10  
Line: 7 
ԳԼՈՒԽ Բ՜.

Line: 8 
Գիր ազգաբանութեան Յաբեթի եւ ծննդոց նորին։


Line: 9       Աստանօր յայտարարութիւն սահմանացն Յաբեթի
Line: 10    
եւ զազգաբանութիւն նորին գտցես յիւրում
Line: 11    
տեղւոջն։

Line: 12       
Սահմանք Յաբեթի այս են, զոր ետ նմա
Line: 13    
Նոյ ՛ի բաժին եւ զերդումն իսկ պահանջեաց ՛ի
Line: 14    
մէջ եղբարցն՝ չզրկել եղբարցն զմիմեանս -- ՛ի
Line: 15    
Մարաց մինչեւ ցԳիգերովն կողմն հիւսիսոյ եւ ցգետն
Line: 16    
Դկղաթ, որ մեկնէ ընդ Մարս եւ ընդ Բաբելովն։
Line: 17    
Եւ որդիք Յաբեթի Գամեր եւ ՛ի նմանէ Գամիրք,
Line: 18    
Մագոգ եւ ՛ի նմանէն Կեղտք եւ Գաղատացիք,
Line: 19    
Մադայ եւ ՛ի նմանէ Մարք, Յաւան եւ ՛ի նմանէ
Line: 20    
Հելլենք եւ Յոյնք, Թոբէլ եւ ՛ի նմանէ Թետաղք,
Line: 21    
Մոսոք եւ ի նմանէ Լուրիկացիք, Թիրաս եւ ՛ի
Line: 22    
նմանէ Թրակացիք, Քետին եւ ՛ի նմանէ
Line: 23    
Մակեդովնացիք։

Line: 24       
Որդիք Թիրասայ՝ Ազքանազ եւ ՛ի նմանէ
Page: 11   Line: 1    
Սարմատք, Երիփատ եւ ՛ի նմանէ Սուրոմատք,
Line: 2    
Թորգոմ եւ ի նմանէ Հայկ։

Line: 3       
Որդիք Յաւանայ Օղիղա եւ ՛ի նմանէ Սիկիլացիք
Line: 4    
եւ Աթենացիք, Թարշիշ եւ ՛ի նմանէ Վիրք
Line: 5    
եւ Տիւրեւնացիք, Կիտրիս՝ ուստի Հոռոմք եւ Լատինացիք
Line: 6    
եւ Հռովդացիք։ Ընդ ամենայն՝ ազգք
Line: 7    
տասն եւ հինգ։

Line: 8       
Եւ ՛ի սոցանէ ելին եւ մեկնեցան կղզիք հեթանոսաց,
Line: 9    
որք են Կիպրացիք, ՛ի Կեդարացւոց՝
Line: 10    
յորդւոց Յաբեթի։ Իսկ որ ՛ի կողմանս հիւսիսոյ,
Line: 11    
են՝ ազգակից են Կքետուրացւոց, ուստի Աղուանք։

Line: 12       
Եւ ազգք, որ ՛ի Հելաս աշխարհի՝ են յայնցանէ
Line: 13    
որք յետոյ փոխեցան անդր՝ որպէս Այետացիքն,
Line: 14    
որք բնակեալ են յԱթէնս։

Line: 15       
Ի պատուականն Յունաց եւ ՛ի Թեբայեցւոց
Line: 16    
Սիդովնացիք ելին եւ պանդխտեցան, որք են ՛ի
Line: 17    
Կադմենայ յորդւոյ Ագենովրայ։

Line: 18       
Եւ Կարգեդովնացիք են եկք ՛ի Տիւրոսէ։

Line: 19       
Իսկ ՛ի խառնակիլ լեզուացն ելին Յաբեթէ
Line: 20    
ազգք հնգետասան ՛ի Մարաց մինչեւ ցՍպարիովն,
Line: 21    
որ ձգի յՈվկիանոս եւ հայի ընդ հիւսիսի։ Այս է երկիր
Line: 22    
նոցա՝ Ատրպատական, Աղուանք Ամազոնիա,
Line: 23    
Հայք՝ Մեծ եւ Փոքր, Կապադովկիա, Գաղատիա,
Line: 24    
Կողքիս, Հնդիկք, Բոսպորիա, Միաւտիս, Դեռիս,
Line: 25    
Սարմատիա, Տաւրինիս, Սարմատէս, Ստուոթիա,
Line: 26    
Թրակէ, Մակեդովնիա, Դաղմատիա, Մաղխ, Թեսողիս,
Line: 27    
Ղոկրիս, Բիովտիա, Հետաղիա, Ատտիկէ,
Page: 12   Line: 1    
Աքիա, Տեղինիմ, Ակարնէս, Հուպիրիստիմ, Ղիու
Line: 2    
րիա, Ղիքնիտիս, Ադրիակէ, յորմէ ծովն Ադրիական,
Line: 3    
Գալիա Սպանիոյ, Գալիա Իբիրայ, Սպանիա
Line: 4    
Մեծ։ Աստ կատարին սահմանք Յաբեթի մինչեւ
Line: 5    
ցԿղզիսն Բրիտանիկեցւոց, եւ հային ամենեքեան
Line: 6    
ընդ հիւսիսի։Next partThis text is part of the TITUS edition of Movses Kalankatowaci, Patmowtiwn Alowanic Asxarhi.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 23.8.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.