TITUS
Text collection: VT 
Vetus Testamentum iberice

The Old Georgian texts of the Old Testament
from the Ošḳi and the Jerusalem Bible manuscripts


On the basis of several editions
electronically prepared by J. Gippert
with contributions by A. Charanauli,
1986-1997;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 14.7.1998 / 26.12.1999 / 1.6.2000 / 15.12.2002 / 19.6.2003 / 20.3.2007
Book: Gen. 
Genesis

[წიგნი პირველი დაბადებისაჲ]


On the basis of the edition
C̣ignni ʒowelisa aġtkowmisani
978 c̣lis xelnac̣eris mixedvit,
. I, naḳv. 1:
Dabadebisay. Gamoslvatay,
gamosca A. Šaniʒem,
Tbilisi 1947
(Ʒveli kartuli enis ʒeglebi, 4)
Chapter: 12 
Verse: 8  Link to mcatLink to sept   Page of ms. O: 1r  ... მას სახელ(სა ზედა უფლისასა).

Verse: 9   Link to mcatLink to sept   
და წარმოვიდა მიერ აბრაჰამ და მოვიდა და დაიბანაკა უდაბნოსა მას.

Verse: 10   Link to mcatLink to sept   
და იყო სიყმილი ქუეყანასა ზედა. და შევიდა აბრაჰამ ეგჳპტედ მწირობად მუნ, რამეთუ განძლიერდა სიყმილი ქუეყანასა ზედა.

Verse: 11   Link to mcatLink to sept   
და იყო, რაჟამს მიეახლა ეგჳპტედ ჰრქუა აბრაჰამ ცოლსა თჳსსა სარას: უწყი, რამეთუ დედაკაცი პირშუენიერ(ი) ხარ;

Verse: 12   Link to mcatLink to sept   
და ოდეს გიხილონ შენ ეგჳპტელთა მათ, თქუან, ვითარმედ: ცოლი მისი არს ესე, და მომკლან მე, ხოლო შენ კეთილად შეგიწყნარონ.

Verse: 13   Link to mcatLink to sept   
თქუ, ვითარმედ: დაჲ მისი ვარ, რაჲთა კეთილი მეყოს მე შენგან და განერეს სული ჩემი.

Verse: 14   Link to mcatLink to sept   
და იყო, რაჟამს შევიდა აბრაჰამ ეგჳპტედ, იხილეს ეგჳპტელთა მათ დედაკაცი იგი, შუენიერ იყო ფრიად.

Verse: 15   Link to mcatLink to sept   
და იხილეს იგი მთავართა ფარაოჲსთა და (აქეს იგი) წინაშე ფარაოჲსსა.

Verse: 16   Link to mcatLink to sept   
და აბრაჰამს კეთილსა უყოფდეს მის გამო. და შეიყვანეს სარა სახლსა ფარაოჲსსა და იყო მისი ცხოვარი და ზროხაჲ და ვირი და მონაჲ და მჴევალი და ჯორი და აქლემი.

Verse: 17   Link to mcatLink to sept   
და ტანჯა ღმერთმან ფარაო ტანჯვითა დიდითა და ბოროტითა და ყოველი სახლი მისი სარაჲსთჳს, ცოლისა აბრაჰამისა.

Verse: 18   Link to mcatLink to sept   
მოუწოდა ფარაო აბრაჰამს და ჰრქუა მას: რა(ჲ) ესე მიყავ მე? რად არა მითხარ მე, ვითარმედ ცოლი შენი არს?

Verse: 19   Link to mcatLink to sept   
რაჲსათჳს სთქუ, ვითარმედ დაჲ შენი არს, და მოვიყვანე იგი თავისა ჩემისა ცოლად? და აწ ეგერა ცოლი შენი წინაშე შენსა არს; წარიყვანე და ვიდოდე.

Verse: 20   Link to mcatLink to sept   
და ამცნო ფარაო კაცთა თ(ჳ)სთა აბრაჰამისთჳს, რაჲთა Page of ms. O: 1v  წარგზავნონ იგი და ცოლი მისი და ყოველივე, რავდენი-რაჲ იყო მისი, და ლოტ მის თანა.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Vetus Testamentum iberice: codd. Oshki & Jerusalem.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 9.2.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.