TITUS
Text collection: YVW 
White Yajur-Veda
Text: KatySS 
Kātyāyana-Śrautasūtra

On the basis of the edition by
Albrecht Weber,
The Śrautasūtra of Kātyāyana
with extracts from the commentaries of Karka and Yājñikadeva,
Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office 1972
(The Chowkhamba Sanskrit Series, 104)

electronically prepared by Makoto Fushimi, Ōsaka, 2015;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 4.5.2016


Divisions: adʰyāya - kaṇḍikā - sūtraAdhyaya: 1 
Kandika: 1 
Sutra: 1    atʰāto 'dʰikāraḥ //

Sutra: 2    
pʰalayuktāni karmāṇi //

Sutra: 3    
sarveṣām aviśeṣāt //

Sutra: 4    
manuṣyāṇāṃ vārambʰasāmartʰyāt //

Sutra: 5    
aṅgahīnāśrotriyaṣaṇḍʰaśūdravarjam //

Sutra: 6    
brāhmaṇarājanyavaiśyānām̐ śruteḥ //

Sutra: 7    
strī cāviśeṣāt //

Sutra: 8    
darśanāc ca //

Sutra: 9    
ratʰakārasyādʰāne //

Sutra: 10    
niyataṃ ca //

Sutra: 11    
nābʰāvād iti vātsyaḥ //

Sutra: 12    
niṣādastʰapatir gāvedʰuke 'dʰikr̥taḥ //

Sutra: 13    
vāvakīrṇino gardabʰejyā //

Sutra: 14    
laukike //

Sutra: 15    
bʰūmau paśupuroḍāśaśrapaṇam //

Sutra: 16    
apsv avadānahomaḥ //

Sutra: 17    
śiśnāt prāśitrāvadānam //

Sutra: 18    
vaitānikeṣu sarvam̐ sarvārtʰatvāt //

Sutra: 19    
darśanāc ca //

Sutra: 20    
naupāsanaśruteḥ //

Sutra: 21    
adʰiśrayaṇīye mām̐sapratiṣedʰaḥ //

Kandika: 2 
Sutra: 1    
yajñaṃ vyākʰyāsyāmaḥ //

Sutra: 2    
dravyaṃ devatā tyāgaḥ //

Sutra: 3    
tadaṅgam itarat samabʰivyāhāraprakaraṇābʰyām //

Sutra: 4    
yajatayaś cāpʰalayuktās tadaṅgam //

Sutra: 5    
yajatijuhotīnāṃ ko viśeṣaḥ //

Sutra: 6    
tiṣṭʰaddʰomā vaṣaṭkārapradānā yājyāpuro'nuvākyavanto yajatayaḥ //

Sutra: 7    
upaviṣṭahomāḥ svāhākārapradānā juhotayaḥ //

Sutra: 8    
brāhmaṇā r̥tvijo bʰakṣapratiṣedʰād itarayoḥ //

Sutra: 9    
darśanāc ca //

Sutra: 10    
pʰalayuktānām ārambʰe yātʰākāmī pʰalārtʰitvāt //

Sutra: 11    
na niyamanimittāgnihotradarśapūrṇamāsadākṣāyaṇāgrayaṇapaśuṣu pravr̥tteḥ //

Sutra: 12    
some caike //

Sutra: 13    
cāturmāsyeṣu cartumukʰaśruteḥ //

Sutra: 14    
niyatasahapāṭʰāt //

Sutra: 15    
darśanāc ca //

Sutra: 16    
notsargayogāt //

Sutra: 17    
syāt trim̐śadvat //

Sutra: 18    
viguṇe pʰalanirvr̥ttir aṅgapradʰānabʰedāt //

Sutra: 19    
prāyaścittavidʰānāc ca //

Sutra: 20    
tatʰā ca dr̥ṣṭam //

Sutra: 21    
na śrutilakṣaṇatvāt //

Sutra: 22    
prāyaścittaṃ tatkālam //

Sutra: 23    
dr̥ṣṭe tatparimāṇam //

Kandika: 3 
Sutra: 1    
r̥co yajūm̐ṣi sāmāni nigadā mantrāḥ //

Sutra: 2    
teṣāṃ vākyaṃ nirākāṅkṣam //

Sutra: 3    
mitʰaḥsambaddʰam //

Sutra: 4    
teṣām ārambʰe 'rtʰato vyavastʰā tadvacanatvāt //

Sutra: 5    
mantrāntaiḥ karmādiḥ sāṃnipātyo 'bʰidʰānāt //

Sutra: 6    
aniyamaṃ vātsyaḥ //

Sutra: 7    
ādiṃ tv ācāryāḥ //

Sutra: 8    
ta ādyuktāḥ //

Sutra: 9    
parādinā pūrvāntaḥ //

Sutra: 10    
upām̐śuprayogaḥ śruteḥ //

Sutra: 11    
na sampraiṣāḥ //

Sutra: 12    
kauśaṃ barhiḥ //

Sutra: 13    
artʰāt parimāṇam //

Sutra: 14    
ayugdʰātūni yūnāni //

Sutra: 15    
prāgagre yūna udagagraṃ barhir ācinoti //

Sutra: 16    
udagagre prāgagram idʰmam //

Sutra: 17    
pratyaggrantʰīn avagūhati //

Sutra: 18    
aṣṭādaśedʰmaṃ paridʰivr̥kṣāṇām //

Sutra: 19    
ekavim̐śatiṃ //

Sutra: 20    
tataḥ paridʰīn eke //

Sutra: 21    
aparimitaṃ praṇayanīyaṃ triyūnam //

Sutra: 22    
nirupyājyam \\ vedo 'si \\ iti yajamāno vedaṃ karoti //

Sutra: 23    
kuśamuṣṭim̐ savyāvr̥ttaṃ vatsajānuṃ trivr̥taṃ mūtakāryaṃ paśubrahmavarcasānnādyakāmā yatʰāsaṃkʰyam //

Sutra: 24    
āmuṣmād iti karmasu tac ca //

Sutra: 25    
antavacane ca //

Sutra: 26    
pratikarmoddʰaraṇam aprasaṅge //

Sutra: 27    
apavr̥ttakarmā laukiko 'rtʰasaṃyogāt //

Sutra: 28    
aprakaraṇotpattir anārabʰyavāda āśrayitvāt sarvaguṇaḥ //

Sutra: 29    
prakaraṇe cāviśeṣāt //

Sutra: 30    
darśanāc ca //

Sutra: 31    
vaikaṅkatāni pātrāṇi //

Sutra: 32    
kʰādiraḥ sruvaḥ //

Sutra: 33    
spʰyaś ca //

Sutra: 34    
pālāśī juhūḥ //

Sutra: 35    
āśvattʰy upabʰr̥t //

Sutra: 36    
vāraṇāny ahomasaṃyuktāni //

Sutra: 37    
bāhumātryaḥ srucaḥ pāṇimātrapuṣkarās tvagbilā ham̐samukʰaprasekā mūladaṇḍā bʰavanti //

Sutra: 38    
aratnimātraḥ sruvo 'ṅguṣṭʰaparvavr̥ttapuṣkaraḥ //

Sutra: 39    
spʰyo 'syākr̥tiḥ //

Sutra: 40    
ādarśākr̥ti prāśitraharaṇam //

Sutra: 41    
camasākr̥ti //

Sutra: 42    
cātvālotkarāv antareṇa saṃcaraḥ //

Sutra: 43    
praṇītotkarāv iṣṭiṣu //

Kandika: 4 
Sutra: 1    
coditābʰāve 'nārambʰas tatsiddʰitvāt tasya //

Sutra: 2    
niyate sāmānyataḥ pratinidʰiḥ syāt //

Sutra: 3    
ārambʰān niyamaḥ //

Sutra: 4    
doṣaś cāsamāptau syāt sāmānyāt //

Sutra: 5    
darśanāc ca //

Sutra: 6    
anyārtʰaṃ darśanaṃ na punargrahaṇāt //

Sutra: 7    
anyārtʰaṃ punargrahaṇam //

Sutra: 8    
vrate prasaṅgo na niyamaśabdāt //

Sutra: 9    
śabde 'vipratipattiḥ //

Sutra: 10    
somena jātyabʰāvāt //

Sutra: 11    
ājye cādarśanāt //

Sutra: 12    
paśau mantravarṇāt //

Sutra: 13    
śruteś ca //

Sutra: 14    
vikalpe pravr̥ttaṃ karmāntaratvāt //

Sutra: 15    
pratinidʰau tatkālāt //

Sutra: 16    
artʰadravyavirodʰe 'rtʰasāmānyaṃ tatparatvāt //

Sutra: 17    
guṇadravyayor dravyaṃ pradʰānayogāt //

Sutra: 18    
na samatvāt //

Sutra: 19    
guṇānugrahāt //

Kandika: 5 
Sutra: 1    
karmaṇām ānupūrvyaṃ na yugapadbʰāvāt //

Sutra: 2    
artʰanirvr̥tteś ca //

Sutra: 3    
syād vānupūrvyaniyamaḥ śrutyartʰakramebʰyaḥ //

Sutra: 4    
prākr̥taṃ ca vikr̥tau //

Sutra: 5    
virodʰe 'rtʰas tatparatvāt //

Sutra: 6    
śrutiḥ kramād ānumānikatvāt //

Sutra: 7    
mantracodanayor mantrabalaṃ prayogitvāt //

Sutra: 8    
na samatvāt //

Sutra: 9    
guṇānāṃ tu bʰūyastvāt //

Sutra: 10    
tulyasamavāye sāmānyapūrvam ānupūrvyayogāt //

Sutra: 11    
naikakarmaṇi sambandʰāt //

Sutra: 12    
grahaṇasādanāvadānapradāneṣu tu vacanāt //

Sutra: 13    
na dravyabʰede guṇayogād iti vātsyaḥ //

Sutra: 14    
pravr̥tte niyataṃ doṣaviśeṣāt //

Sutra: 15    
ṣoḍaśini tv ānupūrvyabʰūyastvāt //

Sutra: 16    
aniyamaḥ pʰalasaṃyukteṣu //

Sutra: 17    
kramo vidʰyartʰaḥ karmaṇy asambʰavāt //

Kandika: 6 
Sutra: 1    
avattanāśe 'nyadguṇānugrahāt //

Sutra: 2    
na pūrvaśeṣāt //

Sutra: 3    
acoditatvāc ca //

Sutra: 4    
sviṣṭakr̥dvad ānupūrvyayogāt //

Sutra: 5    
guṇahānau tu śeṣabʰāvāt //

Sutra: 6    
na devatāgniśabdakriyāḥ parārtʰatvāt //

Sutra: 7    
kāmaṃ devatām //

Sutra: 8    
pratiṣiddʰaṃ pratyavāyāt //

Sutra: 9    
svāmī pʰalayogāt //

Sutra: 10    
guṇeṣu pratinidʰiḥ parārtʰatvāt //

Sutra: 11    
sattriṣu tu śruteḥ //

Sutra: 12    
sa taddʰarmā karmayogāt //

Sutra: 13    
sattrāṇi brāhmaṇānām r̥tvikśruteḥ //

Sutra: 14    
ekakalpānām avaiguṇyāt //

Sutra: 15    
na parārtʰatvāt //

Sutra: 16    
vaiśyarājanyayor gārhapate //

Sutra: 17    
sahasrasaṃvatsaram amanuṣyāṇām asambʰavāt //

Sutra: 18    
syād dehānityatvāt //

Sutra: 19    
tasya ca kāryatvāt //

Sutra: 20    
nāsambʰavāt //

Sutra: 21    
śāstrasambʰavād iti bʰāradvājaḥ //

Sutra: 22    
nādarśanāt //

Sutra: 23    
kulasattram iti kārṣṇājiniḥ //

Sutra: 24    
sāmyuttʰānam iti laugākṣiḥ //

Sutra: 25    
ahnāṃ vāśakyatvāt //

Sutra: 26    
śrutisāmartʰyāt //

Sutra: 27    
prakr̥tyanugrahāc ca //

Kandika: 7 
Sutra: 1    
karmaṇāṃ yugapadbʰāvas tantram //

Sutra: 2    
śakyapuruṣārtʰakr̥tatvaikārtʰasamavāyaśrutibʰyaḥ //

Sutra: 3    
pʰalakarmadeśakāladravyadevatāguṇasāmānye //

Sutra: 4    
tadbʰede bʰedaḥ //

Sutra: 5    
deśakālau virodʰe //

Sutra: 6    
na kr̥tsnopadeśāt //

Sutra: 7    
ahargaṇe subrahmaṇyāyāḥ sarvopalakṣaṇaṃ prakr̥tivat //

Sutra: 8    
tantrakālakarma pratyahamavidʰānāt //

Sutra: 9    
ekadravye karmāvr̥ttau sakr̥nmantravacanaṃ kr̥tatvāt //

Sutra: 10    
na grahaṇalavanastaraṇājyagrahaṇeṣu tu //

Sutra: 11    
vacanād ājye //

Sutra: 12    
muṣṭau cottame //

Sutra: 13    
svapnanadītaraṇāvavarṣaṇāmedʰyadarśanaprayāṇeṣu tu sakr̥t kāladravyaikārtʰatvāt //

Sutra: 14    
na nimittabʰedāt //

Sutra: 15    
apradʰānakālam̐ sakr̥d asaṃnipātāt //

Sutra: 16    
yūpaḥ //

Sutra: 17    
svaruś ca sam̐stʰāvacanāt //

Sutra: 18    
tannirvr̥tteś ca //

Sutra: 19    
karmaṇi puruṣāṇām //

Sutra: 20    
pradʰānam̐ svāmī pʰalayogāt //

Sutra: 21    
puruṣayogimantrasaṃskārayos tyāge sāmartʰyāt //

Sutra: 22    
vacanād anyat //

Sutra: 23    
śeṣam itare yatʰākʰyam //

Sutra: 24    
upavītinaḥ //

Sutra: 25    
prāñcy udag //

Sutra: 26    
āvr̥ttisāmanteṣu * pradakṣiṇam //
      
FN Corrections and Additions in the page 780a (1111).

Sutra: 27    
viparyasya pitryeṣu tu sakr̥d dakṣiṇā ca //

Sutra: 28    
pradʰānadravyavyāpattau sāṅgāvr̥ttis tadādeśāt //

Kandika: 8 
Sutra: 1    
guṇānām ekārtʰānām̐ sarvārambʰaś coditatvāt //

Sutra: 2    
na kr̥tatvāt //

Sutra: 3    
anārabʰyatvāt //

Sutra: 4    
darśanāc ca //

Sutra: 5    
śrutyānartʰakyam iti cet //

Sutra: 6    
kālāntare 'rtʰavattvam̐ syāt //

Sutra: 7    
dʰarmamātreṣu samuccayo 'virodʰāt * //
      
FN Corrections and Additions in the page 1111.

Sutra: 8    
hautrādʰānayoḥ //

Sutra: 9    
na yājyānuvākyāsu virodʰāt * //
      
FN Corrections and Additions in the page 780a.

Sutra: 10    
darśanāc ca //

Sutra: 11    
prāyaścitteṣu doṣanāśāt //

Sutra: 12    
nāśruteḥ //

Sutra: 13    
pratyakṣāc ca //

Sutra: 14    
syād darśanāt //

Sutra: 15    
nānyārtʰatvāt //

Sutra: 16    
mantre svarakriyā yatʰāmnātam aviśeṣāt //

Sutra: 17    
bʰāṣikasvaro vopapannamantropadeśāt //

Sutra: 18    
tāno nityatvāt //

Sutra: 19    
ekaśruti dūrāt sambuddʰau yajñakarmaṇi subrahmaṇyāsāmajapanyūṅkʰayājamānavarjam //

Sutra: 20    
saṃkʰyāvikalpo dānasaṃyoge kr̥tatvāt //

Sutra: 21    
ūvadʰyavasādʰyūdʰnīvaniṣṭʰuṣu samuccayo dravyasaṃskāratadbʰedābʰyām //

Sutra: 22    
codanāguṇeṣu ca prakl̥ptyupabandʰābʰyām //

Sutra: 23    
gārhapatyāhavanīyau na vyaveyāt //

Sutra: 24    
vivr̥tyāvr̥tya vetaratʰāvr̥ttiḥ //

Sutra: 25    
atītya niṣkramaṇam //

Sutra: 26    
uttarataupacāro yajñaḥ //

Sutra: 27    
dakṣiṇato brahmayajamānayor āsane //

Sutra: 28    
paścād yajamāno vedispr̥k //

Sutra: 29    
adʰvaryuḥ karmasu vedayogāt //

Sutra: 30    
vacanavirodʰābʰyām anyaḥ //

Sutra: 31    
haviṣpātrasvāmyr̥tvijāṃ pūrvaṃpūrvam antaram //

Sutra: 32    
r̥tvijāṃ ca yatʰāpūrvam //

Sutra: 33    
na vācoditatvāt //

Sutra: 34    
gārhapatye saṃskārāḥ //

Sutra: 35    
śrapaṇaṃ vāhavanīye //

Sutra: 36    
gʰr̥tam ājye //

Sutra: 37    
liṅgāt //

Sutra: 38    
tasya homo 'nādeśe //

Sutra: 39    
cātvālāt purīṣam //

Sutra: 40    
āhavanīyayajatayo dʰruvāyāḥ //

Sutra: 41    
iḍāprāśitrāgʰārāṃś caike //

Sutra: 42    
prāñcāv āgʰārau //

Sutra: 43    
vidiśāv eke //

Sutra: 44    
āhavanīye homāḥ śrutisamākʰyānābʰyām //

Sutra: 45    
juhvāvacane //

Sutra: 46    
sakr̥dgr̥hītārtʰāvāpteḥ //

Sutra: 47    
avaṣaṭkārātirekāc ca //

Kandika: 9 
Sutra: 1    
vrīhīn yavān haviṣi //

Sutra: 2    
tasya dvir avadyati //

Sutra: 3    
trir jamadagnīnām //

Sutra: 4    
paścāt tr̥tīyam //

Sutra: 5    
sarveṣāṃ vobʰayam avidʰānāt //

Sutra: 6    
madʰyāt pūrvārdʰāc cāsambʰindann aṅguṣṭʰaparvamātram avadānam //

Sutra: 7    
mātrāvad dadʰipayasoḥ //

Sutra: 8    
ādyantayor ājyam //

Sutra: 9    
ekapratyavāyam̐ sviṣṭakr̥taḥ //

Sutra: 10    
dviś cābʰigʰāraṇam //

Sutra: 11    
avadāya pratyabʰigʰāraṇaṃ prāk sviṣṭakr̥taḥ //

Sutra: 12    
sarvahuta ekakapālaḥ //

Sutra: 13    
anuvācanapraiṣo yatʰādevatam * amuṣmā anubrūhi \\ iti //
      
FN addition to VC.

Sutra: 14    
āśrāvyapraiṣe ca //

Sutra: 15    
amuṃ yaja \\ iti //

Sutra: 16    
praiṣānuvācane ṣaṣṭʰi vapāyai \ dʰānāsomebʰyas \\ iti parihāpya //

Sutra: 17    
asau \\ ity apanode //

Sutra: 18    
savaṣaṭkārāsu tiṣṭʰan dakṣiṇata udaṅ prāṅ vaṣaṭkr̥te //

Sutra: 19    
saha //

Sutra: 20    
ubʰayata ājyam̐ haviṣaḥ //

Sutra: 21    
saha //

Kandika: 10 
Sutra: 1    
vartamānopadeśāc codanāśabdācʰrutyartʰābʰāvāt * tavai ceti vacanān nirdeśāt karmacodakaḥ //
      
FN codanāśabdāt and śrutyartʰābʰāvāt.

Sutra: 2    
mantro samabʰivyāhārāt //

Sutra: 3    
artʰaprasaṃkʰyayā dravyopakalpanam //

Sutra: 4    
carmāṇy uttaralomāni prāggrīvāṇi //

Sutra: 5    
avaroktam uttaram̐ haviṣi //

Sutra: 6    
ekadravye sājye vedenopagrahaṇam //

Sutra: 7    
spʰyenānyatra //

Sutra: 8    
kuśair asatsu //

Sutra: 9    
pāṇibʰyāṃ juhūṃ parigr̥hyopabʰr̥ty ādʰānam ādānakāle 'sam̐hrādayan //

Sutra: 10    
vācy apʰaleṣu svargaḥ sāmartʰyāt //

Sutra: 11    
ekakarmaṇi guṇaviśeṣe pʰalaviśeṣaḥ //

Sutra: 12    
dānavācanānvārambʰaṇavaravaraṇavratapramāṇeṣu yajamānaṃ pratīyāt //

Sutra: 13    
kʰātalūnacʰinnāvahatapiṣṭadugdʰadagdʰeṣu yajuṣkriyāsambʰavāt //

Sutra: 14    
raudram̐ rākṣasam āsuram ābʰicaraṇikaṃ mantram uktvā pitryam ātmānaṃ cālabʰyopaspr̥śed apaḥ (upspr̥śed apaḥ) //

Next partThis text is part of the TITUS edition of Black Yajur-Veda: Katyayana-Srautasutra.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.4.2018. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.