TITUS
Text collection: Reader 
Middle Persian and Parthian Manichæan Texts

On the basis of the edition by
Mary Boyce,
A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian,
Leiden 1975

entered by Jost Gippert, 1989;
corrections (with some text improvements) by D.N. MacKenzie, 1993;
TITUS version
including a full interlinear plain transcription
by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 1996 / 28.2.1998 / 22.6.1998 / 1.6.2000 / 23.11.2002 / 7.11.2009

Abbreviations:
   BBB:   Henning, Bet- und Beichtbuch;
   BSOAS:   Bulletin of the School of Oriental and African Studies;
   HR:   Müller, Handschriften-Reste;
   KPT:   Sundermann, Kosmogonische und Parabeltexte;
   MHC:   Boyce, Manichaean Hymn-Cycles;
   Mir.Man.:   Andreas-Henning, Mitteliranische Manichaica;
   M.St.:   Salemann, Manichaeische Studien;
   Sel.Pap.:   Henning, Selected Papers;
   CS:   Salemann, Man.: Manichaica; Br.: Bruckstük
   WL:   Waldschmidt-Lentz, i: Stellung Jesu / ii: Manichäische Dogmatik


Text: a 
Editor / Edition: Mir.Man. 
Prose Texts Concerning Mani and The History of His Church
Item of Edition: ii 
Mani claims supremacy for his faith over all others

Manuscript: M_5794_I   Link to mirmankb
M_5794_I (= T_II_D_126_I)

Mir.Man.ii, 295-296

[Line numbers in brackets refer to the edition in Mir.Man.ii.]


Page of edition: 295 
Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 4_[1]_(2208)  
   
dyn ՙyg mn wcyd ՚c ՚b՚ryg՚n dyn ՙy pyšyng՚n pd dẖ xyr fr՚y ՚wd wyhdr ՚st.
   
dēn īg man wizīd az abārīgān dēn ī pēšēnagān pad dah xīr frāy ud wehdar ast.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 7_[4]  
   
yk, kw dyn ՙy ՚hyng՚n pd yk šhr ՚wd yk ՙzw՚n bwd;
   
yak, ku dēn ī ahēnagān pad yak šahr ud yak izwān būd;
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 9_[6]  
   
՚yg dyn ՙy mn ՚՚d kw pd hrw šhr ՚wd pd wysp ՙzw՚n pyd՚g bw՚d, ՚wd pd šhr՚n dwr՚՚n qyšyh՚d.
   
ēg dēn ī man ād ku pad harw šahr ud pad wisp izwān paydāg bawād, ud pad šahrān dūrān kēšēhād.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 13_[10]  
   
dwdyg, kw dyn ՙy pyšyn.
   
dudīg, ku dēn ī pēšēn.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 14_[11]  
   
՚ndwm d՚š s՚r՚r՚n p՚q՚n ՚ndr bwd hynd, ...;
   
andom dā-š sārārān pākān andar būd hēnd, ...;
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 16_[13]  
   
՚wd c՚wn s՚r՚r՚n ՚hr՚ft hynd, ՚ygyš՚n dyn whwryd, ՚wd pd ՚ndrz ՚wd qyrdg՚՚n swst bwd hynd, ՚wd pd * ...;
   
ud če՚ōn sārārān ahrāft hēnd, ēg-išān dēn *wihurīd, ud pad andarz ud kirdagān sust būd hēnd, ud pad * ...;
Page of Manuscript: V  
Page of edition: 296 
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 2_(2211)  
   
՚yg dyn ՙy mn pd nbyg՚n* zyndg՚n, pd hmwc՚g՚՚n, ՙspsg՚n, wcydg՚n ՚wd nywš՚g՚n, ՚wd pd whyẖ ՚wd kyrdg՚n, ՚w ՚bdwm pt՚y՚d.
   
ēg dēn ī man pad nibēgān* zīndagān, pad hammōzāgān, ispasagān, wizīdagān ud niyōšāgān, ud pad wihīh ud kirdagān, ō abdom pattāyād.

Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 8_[5]  
   
sdyg, kw ՚wyš՚n gy՚n՚n pyšyng՚n ՙyg pd xwyš dyn qyrdg՚n ny hnz(՚pt), ՚w dyn ՙyg mn ՚՚ynd, ՚wš՚n xwd dr ՙy ՚wzynyšn bwyd.
   
sidīg, ku awišān gyānān pēšēnagān īg pad xwēš dēn kirdagān hanz(āft), ō dēn īg man āyēnd, u-šān xwad dar ī uzēnišn bawēd.

Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 13_[10]  
   
tswm, kw ՙyn ՚bhwmyšn ՙyg dw bwn, ՚wd nbyg՚n zyndg՚n, whyẖ ՚wd d՚nyšn ՙy mn, ՚c h՚n ՙy pyšyng՚n dyn fr՚ydr ՚wd why hynd.
   
tasom, ku ēn *abhumišn īg bun, ud nibēgān zīndagān, wihīh ud dānišn ī man, az hān ī pēšēnagān dēn frāydar ud wahy hēnd.

Chapter: 5  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 18_[15]  
   
pnzwm, kw wysp՚n nbyg՚n whyẖ ՚wd ՚՚zynd ՙyg pyšyng՚n dyn՚n ՚w ՙyn *dyn ՙy mn ...
   
panzom, ku wispān nibēgān wihīh ud āzend īg pēšēnagān dēnān ka ō ēn adēn ī man ...

Next partThis text is part of the TITUS edition of Manichaean Reader (arr. by texts).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 7.11.2009. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.