TITUS
Text collection: Reader 
Middle Persian and Parthian Manichæan Texts

On the basis of the edition by
Mary Boyce,
A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian,
Leiden 1975

entered by Jost Gippert, 1989;
corrections (with some text improvements) by D.N. MacKenzie, 1993;
TITUS version
including a full interlinear plain transcription
by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 1996 / 28.2.1998 / 22.6.1998 / 1.6.2000 / 23.11.2002 / 7.11.2009

Abbreviations:
   BBB:   Henning, Bet- und Beichtbuch;
   BSOAS:   Bulletin of the School of Oriental and African Studies;
   HR:   Müller, Handschriften-Reste;
   KPT:   Sundermann, Kosmogonische und Parabeltexte;
   MHC:   Boyce, Manichaean Hymn-Cycles;
   Mir.Man.:   Andreas-Henning, Mitteliranische Manichaica;
   M.St.:   Salemann, Manichaeische Studien;
   Sel.Pap.:   Henning, Selected Papers;
   CS:   Salemann, Man.: Manichaica; Br.: Bruckstük
   WL:   Waldschmidt-Lentz, i: Stellung Jesu / ii: Manichäische Dogmatik


Text: a 
Editor / Edition: Mir.Man. 
Prose Texts Concerning Mani and The History of His Church
Item of Edition: ii 
Mani claims supremacy for his faith over all others

Manuscript: M_5794_I   Link to mirmankb
M_5794_I (= T_II_D_126_I)

Mir.Man.ii, 295-296

[Line numbers in brackets refer to the edition in Mir.Man.ii.]


Page of edition: 295 
Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 4_[1]_(2208)  
   
dyn ՙyg mn wcyd ՚c ՚b՚ryg՚n dyn ՙy pyšyng՚n pd dẖ xyr fr՚y ՚wd wyhdr ՚st.
   
dēn īg man wizīd az abārīgān dēn ī pēšēnagān pad dah xīr frāy ud wehdar ast.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 7_[4]  
   
yk, kw dyn ՙy ՚hyng՚n pd yk šhr ՚wd yk ՙzw՚n bwd;
   
yak, ku dēn ī ahēnagān pad yak šahr ud yak izwān būd;
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 9_[6]  
   
՚yg dyn ՙy mn ՚՚d kw pd hrw šhr ՚wd pd wysp ՙzw՚n pyd՚g bw՚d, ՚wd pd šhr՚n dwr՚՚n qyšyh՚d.
   
ēg dēn ī man ād ku pad harw šahr ud pad wisp izwān paydāg bawād, ud pad šahrān dūrān kēšēhād.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 13_[10]  
   
dwdyg, kw dyn ՙy pyšyn.
   
dudīg, ku dēn ī pēšēn.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 14_[11]  
   
՚ndwm d՚š s՚r՚r՚n p՚q՚n ՚ndr bwd hynd, ...;
   
andom dā-š sārārān pākān andar būd hēnd, ...;
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 16_[13]  
   
՚wd c՚wn s՚r՚r՚n ՚hr՚ft hynd, ՚ygyš՚n dyn whwryd, ՚wd pd ՚ndrz ՚wd qyrdg՚՚n swst bwd hynd, ՚wd pd * ...;
   
ud če՚ōn sārārān ahrāft hēnd, ēg-išān dēn *wihurīd, ud pad andarz ud kirdagān sust būd hēnd, ud pad * ...;
Page of Manuscript: V  
Page of edition: 296 
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 2_(2211)  
   
՚yg dyn ՙy mn pd nbyg՚n* zyndg՚n, pd hmwc՚g՚՚n, ՙspsg՚n, wcydg՚n ՚wd nywš՚g՚n, ՚wd pd whyẖ ՚wd kyrdg՚n, ՚w ՚bdwm pt՚y՚d.
   
ēg dēn ī man pad nibēgān* zīndagān, pad hammōzāgān, ispasagān, wizīdagān ud niyōšāgān, ud pad wihīh ud kirdagān, ō abdom pattāyād.

Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 8_[5]  
   
sdyg, kw ՚wyš՚n gy՚n՚n pyšyng՚n ՙyg pd xwyš dyn qyrdg՚n ny hnz(՚pt), ՚w dyn ՙyg mn ՚՚ynd, ՚wš՚n xwd dr ՙy ՚wzynyšn bwyd.
   
sidīg, ku awišān gyānān pēšēnagān īg pad xwēš dēn kirdagān hanz(āft), ō dēn īg man āyēnd, u-šān xwad dar ī uzēnišn bawēd.

Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 13_[10]  
   
tswm, kw ՙyn ՚bhwmyšn ՙyg dw bwn, ՚wd nbyg՚n zyndg՚n, whyẖ ՚wd d՚nyšn ՙy mn, ՚c h՚n ՙy pyšyng՚n dyn fr՚ydr ՚wd why hynd.
   
tasom, ku ēn *abhumišn īg bun, ud nibēgān zīndagān, wihīh ud dānišn ī man, az hān ī pēšēnagān dēn frāydar ud wahy hēnd.

Chapter: 5  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 18_[15]  
   
pnzwm, kw wysp՚n nbyg՚n whyẖ ՚wd ՚՚zynd ՙyg pyšyng՚n dyn՚n ՚w ՙyn *dyn ՙy mn ...
   
panzom, ku wispān nibēgān wihīh ud āzend īg pēšēnagān dēnān ka ō ēn adēn ī man ...

Text: b  
Mani tells of his Twin Spirit, and of first preaching his gospel to his own family
Manuscript: M_49_II   Link to mirmankb
M_49_II
Page of edition: 307 
Mir.Man.ii, 307-308


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 4  
   
՚wm nwnc xwd ՚b՚g rwyd, ՚wm xwd d՚ryd ՚wd p՚yd, ՚wš pd zwr ՚b՚g ՚՚z ՚wd ՚hrmyn qwšym, ՚wd mrdwhm՚n xrd ՚wd d՚nyšn hmwcym, ՚wš՚n ՚c ՚՚z ՚wd ՚hrmyn bwzym.
   
ō-m nūn-z xwad abāg rawēd, ō-m xwad dārēd ud pāyēd, u-š pad zōr abāg āz ud ahremen kōšēm, ud mardōhmān xrad ud dānišn hammōzēm, u-šān az az ud ahremen bōzēm.

Page of edition: 308 
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 12  
   
՚wd mn ՙyn xyr ՙy yzd՚n, ՚wd xrd ՚wd d՚nyšn ՙyg rw՚ncynyẖ, ՙym ՚c h՚n nrjmyg pdyrypt hynd, ...
   
ud man ēn xīr ī yazdān, ud xrad ud dānišn īg ruwānčīnīh, im az hān narǰamīg padīrift hēnd, ...

Page of Manuscript: V  
Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... pd nrjmyg ... *pyš xwybš n՚p ՙyst՚d hym, ՚wd *yzd՚n pnd grypt hym, ՚wd ՙyn xyr ՙy nrjmyg ՚w mn ncyst, ՚ygwm nwyst ՚w pydr ՚wd ՚wystw՚r՚n gw՚n ՚wd ncyh՚n ՚wš՚n, ՚xšyd, wdymwšt bwd hynd.
   
... pad narǰamīg ... pēšī(h) xwēbaš nāf ēstād hēm, ud yazdān pand grift hēm, ud ēn xīr ī narǰamīg ō man nizist, ēg-om niwist ō pidar ud awestwārān gōwān ud nizēhān u-šān, ka āxšīd, *widimušt būd hēnd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 10  
   
՚wd ՚՚wn c՚wn zyr myrd, ky drxt ՙyw nyw ՚wd b՚rwr twhm ՚ndr zmyg ՙy ՚gyrd wyndyẖ ՚wd ՚m՚xšyẖ, ... ՚wš bryẖ ՚w hwqyrd ՚wd wyr՚st zmyg ...
   
ud *a՚ōn če՚ōn zīr merd, draxt ēw nēw ud bārwar tōhm andar zamīg ī agird windēh ud āmāxšēh, ... u-š barēh ō *hukird ud wirāst zamīg ...

Text: c  
Editor / Edition: HR.  
Item of Edition: ii  
The opening words of Maniʼs Evangel, with an exordium
Manuscript: M_17_+_M_172_I   Link to mirmankb
M_17 + M_172_I

HR.ii 25-27; 100-101; M.St. 8,19
Page of edition: 25 
Manuscript: M_17   Link to mirmankb
M_17

՚wnglywnyg ՚rb ncyhyd.
ewangelyōnīg arab nizēhēd.


Page of Manuscript: Ri  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
ՙstwd ՚wd ՙst՚yhyd qnygrwšn, sr ՙy wysp՚n wyhyh՚n ՙstwd ՚wd ՙst՚yhyd dyn ywjdhr, pd zwr ՙy pydr, pd ՚pryn ՙy m՚dr, ՚wd pd wyhyy ՙy pwsr.
   
istūd ud istāyīhēd kanīgrōšn, sar ī wispān wihīhān istūd ud istāyīhēd dēn yōǰdahr, pad zōr ī pidar, pad āfrīn ī mādar, ud pad wihī ī pusar.
Page of Manuscript: Rii  
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 1  
   
drwd ՚wd ՚pryn ՚br przynd՚n ՙy drwdyy, ՚wd ՚br gw՚g՚n ՚wd ՙšnw՚g՚n ՙy sxwn w՚bryg՚n.
   
drōd ud āfrīn abar frazendān ī drōdī, ud abar gōwāgān ud išnawāgān ī saxwan wābarīgān.
Page of edition: 26 
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 12  
   
hyb bwyd ՙst՚yšn ՚wd pdxšr ՚w pydr ՚wd ՚w pwsr ՚wd ՚w w՚xš ywjdhr ՚wd ՚w m՚dy՚n ywjdhr.
   
hēb bawēd istāyišn ud padixšar ō pidar ud ō pusar ud ō wāxš yōǰdahr ud ō mādayān yōǰdahr.
Page of Manuscript: Vi  
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 1  
   
gwyšn ՙy ՚wnglywn zyndg ՙy cšm ՚wd gwš wcyhyd, ՚wd b՚r ՙy r՚styy ncyhyd:.
   
gōwišn ī ewangelyōn zīndag ī čašm ud gōš wizēhēd, ud bār ī rāstī nizēhēd:.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 12  
   
՚n m՚ny, prystg ՙyg yyšwՙ ՚ry՚m՚n, pd q՚m ՙy pdr, by w՚bryg՚n, h՚՚n *ky ՚n ՚cyš bwd *hym ...;
   
an mānī, frēstag īg yišō aryāmān, pad kām ī pidar, bay wābarīgān, hān an aziš būd ahy-m ...;
Page of Manuscript: Vii  
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 1  
   
wysp ՚st, ՚wd hrw cy bwd ՚wd bw՚d, pd ՚wy zwr ՙystyd.
   
wisp ast, ud harw če būd ud bawād, pad awē zōr ēstēd.
Page of edition: 27 
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 12  
   
frwx՚n ՙyn myzdgt՚cyẖ pdyrynd, zyr՚n ՚šn՚synd, thm՚n pymwcynd, d՚n՚g՚n why ...
   
farroxān ēn mizdagtāzīh padīrēnd, zīrān ašnāsēnd, tahmān paymōzēnd, dānāgān wahy ...

Text: d  
Editor / Edition: MKG  
Item of Edition: 2.2  
A fragment from Maniʼs own account of his life
Manuscript: M_566   Link to mirmankb
M_566

[= MKG 2.2.]

HR.ii, 87; M.St. 30


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 15_(107)  
   
՚gd hym prw՚n š՚ẖ, *՚wm w՚xt kw* drwd *՚br tw* ՚c yzd՚n.
   
āγad hēm parwān šāh, um wāxt ku drōd abar yazdān.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 16_(108)  
   
š՚ẖ w՚xt kw ՚c kw ՚yy.
   
šāh wāxt ku ku ay.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 17_(109)  
   
mn w՚xt kw bzyšk hym, ՚c b՚byl zmyg.
   
man wāxt ku bizišk hēm, Bābel zamig.

Page of Manuscript: V  
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 14_(125)  
   
... ՚wd pd hm՚g tnb՚r hw qnycg drwšt bwd.
   
... ud pad hamāg tanbār kanižag društ būd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 15_(126)  
   
pd wzrg š՚dyft ՚w mn w՚xt kw ՚c kw ՚yy tw, mn bg ՚wd ՚njywg?
   
pad wuzurg šādīft ō man wāxt ku ku ay , man baγ ud anǰīwag?

Text: e  
Editor / Edition: MKG  
Item of Edition: 2.2  
From an account of Maniʼs conversion of the Tūrān-Šāh
Manuscript: M_48_II   Link to mirmankb
M_48_II

[= MKG 2.2]

HR.ii, 86; M.St. 13-14. M 1306 II, M 1307, M 5911, M 8286: Sundermann, AOH XXIV,1 + 3, 1971, 102-105 + 371-376


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 5_(41)  
   
fryštg ՚w ՚rd՚w pd ՚ndrw՚z w՚st.
   
frēštag ō ardāw pad andarwāz wāst.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 6_(42)  
   
w՚xt, cy bwrzystr.
   
wāxt, čē burzistar.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 7_(43)  
   
՚rd՚w w՚xt, mn *ՙspyr.
   
ardāw wāxt, man ispēr.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 8_(44)  
   
fryštg w՚xt, ms, ՚c ՙym cy wzrgystr.
   
frēštag wāxt, mas, im wuzurgistar.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 9_(45)  
   
w՚xt kw zmyg, ky hrw cyš bryd.
   
wāxt ku zamig, harw čiš barēd.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 10_(46)  
   
ms w՚xt kw ՚c ՙymyn cy wzrgystr.
   
mas wāxt ku imīn wuzurgistar.
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 12_(48)  
   
՚rd՚w w՚xt kw *՚sm՚n ...
   
ardāw wāxt ku āsmān ...
Paragraph: 8   Line of Manuscript: 13_(49)  
   
*w՚xt kw ՚c ՙym* cy wzrgystr
   
wāxt ku im čē wuzurgistar.
Paragraph: 9   Line of Manuscript: 14_(50)  
   
w՚xt kw *myhr ՚wd m՚h.
   
wāxt ku mihr ud māh.
Paragraph: 10   Line of Manuscript: 15_(51)  
   
ms cy *rwšnystr.
   
mas čē rōšnistar.
Paragraph: 11   Line of Manuscript: 16_(52)  
   
w՚xt kw ... jyryft.
   
wāxt ku ... žīrīft.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 17_(53)  
   
՚dy՚n twr՚n š՚h w՚xt kw ՚c ՙymyn hrwyn tw wzrgystr ՚wd rwšnystr ՚yy, cy pd *r՚štyft tw wxd bwt ՚yy.
   
aδyān Tūrān šāh wāxt ku imīn harwīn wuzurgistar ud rōšnistar ay, čē pad rāštīft wxad but ay.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 20_(56)  
   
hw dyn՚br ՚w *twr՚n š՚ẖ w՚xt kw* ՚w՚gwn qr՚ẖ *cw՚gwn ...
   
paš dēnāβar ō Tūrān šāh wāxt ku awāγōn karāh čawāγōn ...


a number of lines missing


Page of Manuscript: V  
Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 5_(69)  
   
... šhr՚n ՚gd, qyrhkr ՚wd bzqr, ՚wd qyrdg՚n cy ՚rd՚w ՚wd *ngwš՚g.
   
... šahrān āγad, kirbakkar ud bazakkar, ud kirdagān čē ardāw ud niγōšāg.

Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 7_(71)  
   
, kd twr՚n *š՚ẖ ՚wd ՚՚z՚d՚n ՙym sxwn ՙšnwd, š՚d bwd ՚hynd.
   
paš, kad Tūrān šāh ud āzādān im saxwan išnūd, šād būd ahēnd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 10_(74)  
   
w՚wryft pdgryft, ՚wd ՚w fryštg ՚wd dyn šyrg՚mg bwd ՚hynd.
   
wāwarīft padiγrift, ud ō frēštag ud dēn šīrgāmag būd ahēnd.


a number of lines missing


Chapter: 5  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 16_(80)  
   
՚dy՚n br՚dr՚n prw՚n qyrbkr ng՚d bwrd.
   
aδyān brādarān parwān kirbakkar niγād burd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 17_(81)  
   
՚wṯ fryštg ՚w twr՚n š՚ẖ ՚zynd w՚xt.
   
ud frēštag ō Tūrān šāh āzend wāxt.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 19_(83)  
   
mrd ՙyw ՚h՚z, ՚wd hft pwhr bwd.
   
mard ēw ahāz, ud haft puhr būd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 20_(84)  
   
kd *mrn jm՚n ՚gd, pwhr՚n xrwšt ...
   
kad maran žamān āγad, puhrān xrōšt ...


a gap of unknown length


Manuscript: M_8286_I   Link to mirmankb
M_8286_I
Item of Edition: 9  
= MKG 9


Page of Manuscript: R  
Chapter: 6  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... ՚rg՚w kr՚h.
   
... argāw karāh.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 2  
   
՚wd kd twr՚n š՚ẖ dyd kw qyrbkr ՚br ՚x՚šṯ, ՚dy՚n wxd ՚c dwr pṯ z՚nwg ՚wyšt՚d.
   
ud kad Tūrān(!) šāh dīd ku kirbakkar abar āxāšt, aδyān wxad dūr pad zānūg awīštād.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 5  
   
՚wd pdwhyd ՚wd ՚w kyrbkr *w՚cyd ՚wd nm՚yd kw ՚wr prw՚n mn ՚syd.
   
ud padwahēd ud ō kirbakkar wāžēd ud nimāyēd ku awar parwān man āsēd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 8  
   
՚dy՚n qyrbkr ՚wwd gd.
   
aδyān kirbakkar ōδ gad.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 9  
   
՚wyšt՚d ՚wd wxd fr՚c šwd.
   
awīštād ud wxad frāž šud.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 10  
   
՚wš ՚mbwy՚d.
   
ambōyād.
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 11  
   
՚dy՚n ՚w qyrbkr w՚cyd kw tw bwṯ ՚yy, ՚wd ՚m՚ẖ mrdwhm ՚st՚rgr hym՚d.
   
aδyān ō kirbakkar wāžēd ku but ay, ud amāh mardōhm āstārgar hēmād.
Paragraph: 8   Line of Manuscript: 14  
   
ny ny՚bg kw tw pdyc ՚m՚ẖ ՚s՚ ...
   
niyābag ku padiž amāh āsā ...
Paragraph: 9   Line of Manuscript: 17  
   
cwnd p՚d *՚m՚ẖ prw՚n tw *՚sym, ՚wynd pwn ՚wd* ...
   
čwand pāδ amāh parwān āsēm, awend pun ud ...


a number of lines missing


Page of Manuscript: V  
Chapter: 7  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... bwxtgyft ՚w ՚m՚ẖ bwyd.
   
... bōxtagīft ō amāh bawēd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 2  
   
՚wd cwnd p՚d cy tw pdyc ՚w ՚m՚ẖ ՚s՚ẖ, ՚wynd ՚pwn ՚wd ՚st՚r ՚w ՚m՚ẖ bwyd.
   
ud čwand pāδ čē padiž ō amāh āsāh, awend apun ud āstār ō amāh bawēd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 6  
   
՚dy՚nyš kyrbkr ՚frywn qyrd.
   
aδyāniš kirbakkar āfrīwan kird.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 7  
   
՚wš w՚cyd kw ՚fryd bw՚ẖ, kw cw՚gwn ՚w՚s ՚ndr šhr mdy՚n mrdwhm՚n frwx ՚wd pdyšfr՚wynd ՚yy, ՚w՚gwnyc pd ՚rw՚n ՙstym rwc yzd՚n cšm frwx ՚wd ՚rg՚w bw՚ẖ.
   
wāžēd ku āfrīd bawāh, ku čawāγōn awās andar šahr maδyān mardōhmān farrox ud padišfarāwend ay, awāγōniž pad arwān istem rōž yazdān čašm farrox ud argāw bawāh.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 14  
   
՚wd mdy՚n yzd՚n ՚wd ՚rd՚w՚n kyrbkr՚n y՚wyd՚n *՚nwšg bw՚ẖ.
   
ud maδyān yazdān ud ardāwān kirbakkarān yāwēdān(!) anōšag bawāh.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 17  
   
... dst gryft ...
   
paš ... dast grīft ...


Text: f  
Item of Edition: 10  
Maniʼs conversion of the ruler of Mesene
Manuscript: M_47_I   Link to mirmankb
M_47_I

[= MKG 10]

HR.ii, 82-83; M.St. 12-13


myšwn xwd՚y myhrš՚ẖ.
mēšūn xwadāy mihršāh.


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 6_(1581)  
   
byd š՚bwhr š՚h՚n š՚ẖ br՚d bwd myšwn xwd՚y, ՚wd myhrš՚ẖ n՚m ՚h՚z.
   
bid šābuhr šāhān šāh brād būd mēšūn xwadāy, ud mihršāh nām ahāz.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 8_(1583)  
   
՚wd ՚w fryštg (dyn) ՙškyft dwšmyn bwd.
   
ud ō frēštag (dēn) iškift dušmen būd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 9_(1584)  
   
՚wš bwdyst՚n wyr՚št ՙyw, ky nyw ՚rg՚w ՚wd ՙškyft gwš՚d, *ky kyc h՚ws՚r ny ՚st.
   
u-š bōδestān wirāšt ēw, nēw arγāw ud iškift gušād, *kē kēž hāwsār ast.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 12_(1587)  
   
՚dy՚n fryštg *z՚n՚d kw bwg jm՚n nzd gd.
   
adyān frēštag *zānād* ku bōγ žamān nazd gad.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 13_(1588)  
   
՚dy՚n ՚x՚št ՚wd prw՚n myhrš՚ẖ šwd, ky pd bwdyst՚n pd bzm ՚h՚z pd wzrg š՚dyft.
   
adyān āxāšt ud parwān mihršāh šud, pad bōδestān pad bazm ahāz pad wuzurg šādīft.

Page of Manuscript: V  
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 2_(1593)  
   
... ՚dy՚n ՚w fryštg w՚xt kw ՚ndr whyšt ky tw n՚m bryẖ ՚w՚gwn bwdyst՚n ՚h՚d cw՚gwn ՙym mn bwdyst՚n.
   
... adyān ō frēštag wāxt ku andar wahišt nām barēh awāγōn bōδestān ahād čawāγōn im man bōδestān.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 5_(1596)  
   
՚dy՚n fryštg z՚n՚d hw ՚w՚wryg prm՚ng.
   
adyān frēštag zānād* awāwarīg parmānag.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 6_(1597)  
   
՚dy՚n pd wrc nm՚d whyšt rwšn, ՚d hrwyn bg՚n yzd՚n ՚wd w՚d ՚nwšg cy jywhr, ՚wd bwdyst՚n wysp zng, ՚wd ՚nyc gw՚nyg dydn cy ՚wwd.
   
adyān pad warž nimād wahišt rōšn, harwīn* baγān yazdān ud wād anōšag če žīwahr, ud bōδestān wisp zanag, ud any-iž gawānīg dīdan če ōδ.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 11_(1602)  
   
hmpd ՚by ՚wš kft yd ՚w hry jm՚n.
   
hampad abē u-š kaft yaδ ō hrē žamān.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 12_(1603)  
   
՚wd cy dyd, pd zyrd ՚by՚dg՚r dyrd.
   
ud če dīd, pad zirδ aβyādgār dird.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 13_(1604)  
   
՚dy՚n fryštg dst pd sr ՚wyst՚d.
   
adyān frēštag dast pad sar awistād*.
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 14_(1605)  
   
՚w ՚wš ՚gd.
   
ō uš(i) āγad.
Paragraph: 8   Line of Manuscript: 15_(1606)  
   
kd ՚br *՚x՚št, pd fryštg p՚d kft, dšn pdgryft.
   
kaδ abar *āxāšt, pad frēštag pād kaft, dašn padγrift.
Paragraph: 9   Line of Manuscript: 16_(1607)  
   
՚wd fryštg w՚xt ...
   
ud frēštag wāxt ...

Text: g  
Item of Edition: 15  
An incident in Maniʼs travels
Manuscript: M_177   Link to mirmankb
M_177 V

[= MKG 15]

HR.ii, 89-90; M.St. 22


Page of Manuscript: V  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 2_(1928)  
   
... ՚w xyybr՚ ՚՚wsyg w՚xt kw *z՚n՚m kw d՚r՚wpwhr bwg wynd՚d ՚h՚d, cym nyš՚n nxšg dyd.
   
... ō xēbrā āwasīg wāxt ku *zānām ku dārāw(puhr) bōγ windād* ahād, čē-m nišān naxšag dīd.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 4_(1930)  
   
՚wd pd hwyn rwc՚n qyrbqr ՚wwd ՚gd.
   
ud pad hawīn rōzān kirbakkar ōδ āγad.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 5_(1931)  
   
՚wš՚n rw՚ng՚n prw՚n hw qyrd.
   
u-šān ruwānagān parwān kird.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 6_(1932)  
   
՚wd ՚h՚r jm՚n, kd qyrbqr pd ՚frywn wsn՚d hw sr՚wg pdwh՚d, ՚dy՚nyš wxd hry y՚wr nm՚c bwrd.
   
ud āhār žamān, kaδ kirbakkar pad āfrīwan wasnāδ ?? padwahād*, adyān-iš wxad hrē yāwar namāž burd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 9_(1935)  
   
՚wd z՚dg՚n pwrs՚d kwm՚n ՚bdys՚ kwt cy wsn՚d nm՚c bwrd.
   
ud zādagān pursād ku-mān aβdēsā ku-t če wasnāδ namāž burd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 10_(1936)  
   
՚wš wxd w՚xt kwm ՚w yyšwՙ wxybyẖ pydr ՚wd xwd՚y nm՚c bwrd, kwm ՚՚g՚dg cym ՚c hw wx՚št, ՚wd pdwhn cy ՙšm՚ẖ pdwh՚d, hwyc pdgryft ՚wd wnwẖ, d՚r՚w gy՚n fryyštg՚n ՚՚w՚st ՚wd prw՚n mn *՚wyyšt՚n՚d, kd wyr՚št ՙštyd pd šhrd՚r՚n brhm ՚bdyyn.
   
u-š wxad wāxt ku-m ō yišō wxēbēh pidar ud xwadāy namāž burd, ku-m āγāδag čē-m wxāšt, ud padwahan če išmāh padwahād*, haw-iž padγrift ud winōh, dārāw(puhr) gyān frēštagān āwāst ud parwān man *awištānād, kaδ wirāšt ištēd pad šahrδārān brahm aβδēn.

Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 17_(1943)  
   
՚wd kd ՚bwrs՚m ՚wd xybr՚ ՚՚wsyg ՙšnwd, šwd ՚wd pd qyrbqr p՚d qft ՚hynd ՚wd w՚cynd kw hmwd՚m pd tw, xwd՚y.
   
ud kaδ abursām ud *xēbrā āwasīg išnūd, šud ud pad kirbakkar pād kaft ahēnd ud wāžēnd ku hamwadām pad , xwadāy.


Text: h  
Editor / Edition: Mir.Man.  
Item of Edition: ii  
Concerning two missions sent out by Mani
Manuscript: M_2_I   Link to mirmankb
M_2_I

Mir.Man.ii, 301-306

Page of edition: 301 
Page of Manuscript: V  
՚mdyšn ՙyg prystg pd šẖr՚n.
Page of Manuscript: R  
āmadišn īg frēstag pad šahrān.


Page of Manuscript: Ri  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 2  
   
šwd hynd ՚w hrwm.
   
šud hēnd ō hrōm.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 3  
   
dyd ws hmwg phyk՚՚r ՚b՚g dyn՚n.
   
dīd was hammōg pahikār abāg dēnān.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 4  
   
prhyd wcydg՚n ՚wd nywš՚g՚n wcyd.
   
*frahīd wizīdagān ud niyōšāgān wizīd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 6  
   
ptyg yk s՚r ՚nwẖ bwd.
   
*pattēg yak sār anōh būd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 7  
   
՚b՚c ՚md pyš prysṯg.
   
abāz āmad pēš frēstag.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 9  
   
ps xwd՚wn sẖ dbyr, ՚wnglywn, ՚ny dw nbyg.
   
pas xwadāwan *se dibīr, ewangelyōn, any nibēg.
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 11  
   
՚w ՚d՚ prysṯyd.
   
ō addā frēstīd.
Paragraph: 8   Line of Manuscript: 12  
   
prm՚d kw ՚wrwn ՚wr, ՚n՚y ՚nwẖ pt՚y, nyš՚n ՙy w՚c՚rg՚n ky gnz hrwbyd.
   
framād ku *ōrrōn āwar, *anē anōh pattāy, nišān ī wāzārgān ganz *hrubēd.

Page of edition: 302 
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 15  
   
՚d՚ pd ՚wyn šhr՚n ws rnz bwrd.
   
addā pad awēn šahrān was ranz burd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 17  
   
nš՚sṯ ws m՚nysṯ՚n՚n, wcyd prhyd wcydg՚n ՚wd nywš՚g՚n.
   
nišāst was mānestānān, wizīd *frahīd wizīdagān ud niyōšāgān.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 20  
   
kyrd nbyg՚n ՚wd whyy hs՚xṯ zyn.
   
kird nibēgān ud wihī hassāxt zēn.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 22  
   
pdyrg qyš՚n rpṯ, ՚b՚g ՚wyš՚n pd hrwtys bwxṯ.
   
padīrag kēšān raft, abāg awišān pad harutis bōxt.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 25  
   
sr՚xšynyd ՚wd ՚ndrxt ՚w qyš՚n ՚w ՚lxsyndrgyrd md.
   
*srāxšēnēd ud andraxt ō kēšān ō alaxsindargird mad.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 28  
   
npš՚ ՚w dyn wcyd.
   
*nafšā ō dēn wizīd.
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 29  
   
prhyd wdymwšṯyẖ ՚wd wrc pd ՚wyn šhr՚n qyrd.
   
*frahīd *widimuštīh ud warz-iz pad awēn šahrān kird.
Paragraph: 8   Line of Manuscript: 31  
   
wpr՚yhysṯ dyn ՙy prysṯg pd hrwm.
   
wifrāyīhīst dēn ī frēstag pad hrōm.

Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 34  
   
dwdy, prysṯgrwšn ՚ndr hlwn šhryst՚n bwd, xwnd ՚w mry ՚mw hmwc՚g, ky phlw՚nyg dbyryy ՚wd *ՙzw՚n d՚nyst* ...
   
dudī, ka frēstagrōšn andar holwān šahrestān būd, xwand ō mār *ammō hammōzāg, pahlawānīg dibīrī ud izwān dānīst* ...
Page of edition: 303 
Page of Manuscript: Rii  
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 4  
   
՚w ՚bršhr pryst՚d, ՚b՚g ՚rdβ՚n wyspwhr ՚wd br՚dr՚n dbyr՚n, nbyg՚n-ng՚r ՚b՚g.
   
ō abaršahr frēstād, abāg ardabān wispuhr ud brādarān dibīrān, nibēgān-nigār abāg.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 8  
   
gwpt kw ՚pryd ՙyn dyn, ՚nwẖ pd *wzrgyẖ wypr՚yh՚d, pd hmwc՚g՚n, nywš՚g՚n ՚wd rw՚ng՚n.
   
guft ku āfrīd ēn dēn, anōh pad wuzurgīh wifrāyīhād, pad hammōzāgān, niyōšāgān ud ruwānagān.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 12  
   
՚wt ... n՚m bw՚d dyl ... whmn ՙy wzrg * d՚r՚d dyb ՚wd drwdg ... pyšyng՚n.
   
ud ... nām bawād dil ... wahman ī wuzurg * dārād dib ud drōdag ... pēšēnagān.

Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 16  
   
՚wd md hynd ՚w phrg ՙy kwš՚n, ՚yg pyd՚g bwd w՚xš ՙy hwr՚s՚n wymnd, pd dys ՙy qnycg.
   
ud ka mad hēnd ō pahrag ī kušān, ēg paydāg būd wāxš ī hwarāsān wimand, pad dēs ī kanīzag.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 21  
   
՚wš pwrsyd ՚w mn ՚mw, kw cy-k՚rg hy.
   
u-š pursēd ō man *ammō, ku čē-kārag .
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 23  
   
՚c kw ՚md hy.
   
az ku āmad .
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 24  
   
mn gwpt kw dynwr hym, hš՚gyrd ՙy m՚ny prysṯg.
   
man guft ku dēnwar hēm, hašāgird ī mānī frēstag.
Page of edition: 304 
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 26  
   
h՚n w՚xš gwpṯ kwt ՚n ny pdyrym.
   
hān wāxš guft ku-t an padīrēm.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 27  
   
՚b՚c wrd, kw ՚md hy ՚wd nhwpṯ ՚c pyš mn.
   
abāz ward, ku āmad ud nihuft az pēš man.

Chapter: 5  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 29  
   
ps ՚n ՚mw pd dw rwcg pd ՚pryn ՙysṯ՚d hym pyš xwrxšyd.
   
pas an *ammō pad rōzag pad āfrīn ēstād hēm pēš xwarxšēd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 32  
   
ps prystg pyd՚g bwd.
   
pas frēstag paydāg būd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 33  
   
gwpt kw wddyl b՚š.
   
guft ku waddil ba-š.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 34  
   
ny՚n ՙy zyndg՚n, hrwbyšn ՙy dr՚n, pyšy phypwrs.
   
niyān ī zīndagān, *hrubišn ī darān, pēšī pahipurs.

Page of Manuscript: Vi  
Chapter: 6  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
ps dwdyg rwc h՚n w՚xš pyd՚g bwd, ՚w mn gwpt, *cy r՚y ny šwd hy ՚w *xwyš šhr.
   
pas dudīg rōz hān wāxš paydāg būd, ō man guft, rāy rāy šud ō xwēbaš šahr.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 4  
   
mn gwpt, ՚c dwr gy՚g ՚md hym, dyn r՚y.
   
man guft, az dūr gyāg āmad hēm, dēn rāy.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 6  
   
h՚n w՚xš gwpt, cy ՚sṯ dyn ՙy *՚wryy.
   
hān wāxš guft, če ast dēn ī *āwarē.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 8  
   
mn gwpt, pyṯ ՚wd *my ny xwr՚m, ՚c *zn dwr phryzym.
   
man guft, pit ud *may xwarām, az zan dūr pahirēzēm.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 11  
   
*h՚n gwpt kw pd p՚dyxš՚yy ՙy mn *myrd c՚wn tw ws ՚st.
   
*hān guft ku pad pādixšāyī ī man merd če՚ōn was ast.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 14  
   
ps mn ny՚n ՙy zyndg՚n, hrwbyšn ՙy dr՚n, pyšyẖ phypwrsyd.
   
pas man niyān ī zīndagān, *hrubišn ī darān, pēšī(h) pahipursēd.
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 17  
   
՚yg nm՚c bwrd, gwpt kw ṯw hy ՚rd՚w ՙy p՚k.
   
ēg namāz burd, guft ku ardāw ī pāk.
Paragraph: 8   Line of Manuscript: 20  
   
՚c nwn prwn xwyš gryw dynd՚r xw՚n, dyn՚wr ՙy r՚sṯ, kyt h՚wynd ny ՚sṯ.
   
az nūn *parrōn xwēš grīw dēndār xwān, ba dēnāwar ī rāst, kē-t hāwend ast.
Page of edition: 305 
Paragraph: 9   Line of Manuscript: 24  
   
ps mn pwrsyd, cy-n՚m hy.
   
pas man pursēd, čē-nām .
Paragraph: 10   Line of Manuscript: 25  
   
gwpt kw bγ՚rd n՚m hwm, wymndb՚n ՙy hwr՚s՚n.
   
guft ku bagard nām hom, wimandbān ī hwarāsān.
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 281  
   
՚ny tw pdyr՚m, ՚yg dr ՙy h՚m՚g hwr՚s՚n pyšyy tw wšyhyd.
   
ka any padīrām, ēg dar ī hāmāg hwarāsān pēšī(h) wišīhēd.

Chapter: 7  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 31  
   
ps bγ՚rd w՚xš hrwbyšn ՙy pnz՚n dr՚n pd ՚՚zynd ՚w mn wcysṯ: m՚n՚g dr ՙy cšm՚n, ky pd dydyšn ՙyg twhyg wypsyd, c՚wn myrd, ky pd dšt wymys wynyd, šhr, drxt, ՚b, ՚n ws tys.
   
pas bagard wāxš *hrubišn ī panzān darān pad āzend ō man wizist: mānāg dar ī čašmān, pad dīdišn īg tuhīg wīfsēd, če՚ōn merd, pad dašt *wimēs wēnēd, šahr, draxt, āb, an was tis.
Page of Manuscript: Vii  
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 3  
   
h՚n dyw wyybyd, ՚wš ՚wznyd.
   
hān dēw wībēd, u-š ōzanēd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 5  
   
dwdy, m՚n՚g ՚w dyz ky pdrfynd, ky dwšmynwn ՚dyn ny wyndyd.
   
dudī, mānāg ō diz padrafēnd, dušmenūn adēn windēd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 7  
   
ps dwšmynwn ՙspxr wyr՚st, srwd ՚wd nw՚g ՙy ws.
   
pas dušmenūn ispaxr wirāst, srōd ud niwāg ī was.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 10  
   
՚wyn ՙy ՚ndr dyz ՚w dydyšn rwzdysṯ.
   
awēn ī andar diz ō dīdišn ruzdist.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 12  
   
dwšmynwn ՚c ps ՚br sd ՚wṯ dyz grypṯ.
   
dušmenūn az pas abar sad ud diz grift.

Chapter: 8  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 14  
   
m՚n՚g dr ՙyg gwš՚n ՚w ՚wy myrd, ky pd r՚ẖ ՙy bg rpṯ ՚b՚g ws gnz.
   
mānāg dar īg gōšān ō awē merd, pad rāh ī bag raft abāg was ganz.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 17  
   
ps dw gyyg nzd gwš ՙysṯ՚d, pd gwyšn ՙy xwš wypṯ, ՚w gy՚g ՙy dwr nyyd, ՚wš ՚wzd, gnzyš ՚pwrd.
   
pas *gayg nazd gōš ēstād, pad gōwišn ī xwaš wīft, ō gyāg ī dūr nīd, u-š ōzad, ganz-iš appurd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 22  
   
dwdy, m՚n՚g ՚w knyg ՙy hwcyhr, ky pd dyz przyd, ՚wd myrd ՙy wyb՚g, ky pd bwn ՙy dyw՚r nw՚g ՙy šyryn prsrwd, h՚n qnyg ՚c zryg mwrd.
   
dudī, mānāg ō kanīg ī huzihr, pad diz parzīd, ud merd ī wībāg, pad bun ī dēwār niwāg ī šīrīn frasrūd, ka hān kanīg az zarīg ba murd.

Page of edition: 306 
Chapter: 9  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 29  
   
m՚n՚g dr ՙy wynyg hwmbwy՚g c՚wn pyl, ՚c qwp ՙy sr bwysṯ՚n ՙy š՚ẖ ՚w bwy ՙy ՙsprhmg՚n rwzdysṯ.
   
mānāg dar ī wēnīg hombōyāg če՚ōn pīl, ka az kōf ī sar bōyestān ī šāh ō bōy ī isprahmagān ruzdist.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 35  
   
pd šb ՚c kwp ՚yr kft ՚wd mwrd.
   
pad šab az kōf ēr kaft ud murd.

Text: j  
Editor / Edition: MKG  
Item of Edition: 2.3  
A fragment concerning Ammōʼs mission to the east
Manuscript: M_216b   Link to mirmankb
M_216b V

= MKG 2.3

Henning, Greater India Soc. XI,2, 1944, 85-86 / Sel.Pap. 2, 225-226

"caption" and "recto" missingChapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1_(141)  
   
... dyn՚n ՚mwg pd wxybyẖ bzg ՚ndrynj՚d ...
   
... dēnān ammōg pad wxēbēh bazag andrēnǰād* ...
   
... he overcame the teachings of the (other) religions by their own evil.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 3_(143)  
   
hbz՚ wrwc՚n *š՚ẖ w՚xt kw ՙym kd՚m *wy՚w՚r ՚st.
   
*habazā warūčān *šāh wāxt ku im kadām *wyāwār ast.
   
HBZA, the Waručān-š(āh said:) what is all this talk about?
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 5_(145)  
   
՚wd w՚xtynd kw ...
   
ud wāxtēnd ku ...
   
They said: it is ..

Text: k  
Editor / Edition: WBH  
Item of Edition: Journ.  
A fragment concerning Maniʼs last journey
Manuscript: M_6033   Link to mirmankb
M_6033 (= T_II_D_163)

= MKG 4a.14

Henning, BSOAS X,4, 1942, 942-943 / Sel.Pap. 2, 83

some parts missing


Page of edition: 943 
Page of Manuscript: Ai  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: (3)  
   
*ms ptyg* ՚wẖ w՚cyd kw pd ẖw jm՚n, kd qyrbkr ՚c *ṯyspwn šhryst՚n ՙzgd, ՚wš ՚d b՚t šhrd՚r ...
   
*mas *pattēg* ōh wāžēd ku pad žamān, kaδ kirbakkar *tespōn šahrestān izγad, u-š bāt šahrδār ...

Page of Manuscript: Bi  
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 2_(14)  
   
... ՙdgd, ՚b՚w kd ՚ndr gwxՙy pd *bytdryy ...
   
... idγad, abāw kaδ andar *gauxai* pad *betdaray ...

Text: m  
Another fragment concerning Maniʼs last journey
Manuscript: M_6031   Link to mirmankb
M_6031 (T_II_D_163) Rii, Vi

= MKG 4a.13
Page of edition: 948 
Henning, BSOAS X,4, 1942, 948-949 / Sel.Pap. 2, 88-89


Page of Manuscript: Aii  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: (2)  
   
ms ptyg ՚n nyš՚n dyd ՚wd w՚c՚d *kw wyn՚m kw qyrbkr ՚br pdr՚št, ՚wd *cwnd rwc ṯygr ...
   
mas *pattēg *an* nišān dīd ud wāžād* *ku wēnām ku kirbakkar abar padrāšt, ud *čond rōz tigr ...

Page of Manuscript: Bi  
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 2_(8)  
   
... kw pṯ *՚rg՚wyft pd *š՚hyg՚n br fr՚x ՚dyhyd ՚wd ՚zyhyd.
   
... ku pad *arγāwīft pad *šāhīgān bar farrāx adīhēd ud azihēd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 5_(11)  
   
՚dy՚n *qyrdyr mgbyd, ՚d ՚dy՚wr՚n ky *prx՚št prw՚n š՚ẖ, *՚ndyš՚d, ՚wd rsk ՚wd *nbyn ...
   
adyān **kirdēr maγbed, aδyāwarān *parxāšt parwān šāh, *andēšād*, ud rask ud **nabēn ...

Text: n  
Maniʼs last audience with King Vahrām I
Manuscript: M_3   Link to mirmankb
M_3 (+ ex- T_i_D_51)
Page of edition: 949 
M 3: Henning, BSOAS X,4, 1942, 949-953


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1_(1)  
   
*m՚ny ... , ՚md, ՚n nwhz՚dg ՙyg trkwm՚n, ՚wd kwštyẖ ..., ՚wd ՚bzxy՚ ՙy p՚rsyg, *՚mwšt bwd hym.
   
mānī ... , āmad, ka-š an nūhzādag īg tarkumān, ud kuštai ..., ud abzaxyā ī pārsīg, amwašt būd hēm.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 4_(4)  
   
՚wd š՚ẖ n՚n xwrdn bzm bwd, ՚wš dst ՚hnwnc ny šwst.
   
ud šāh nān xwardan bazm būd, u-š dast ahanūnz šust.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 6_(6)  
   
՚wd ՚dyd hynd ps՚nyg՚n, ՚wš՚n gwpt kw m՚ny ՚md ՚wd pd dr ՙysṯyd.
   
ud adīd hēnd pasānīgān, u-šān guft ku mānī āmad ud pad dar ēstēd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 9_(9)  
   
՚wd š՚ẖ ՚w xwd՚wn pyg՚m prysṯ՚d kw ՙyw zm՚n p՚y, ՚n xwd ՚w ṯw ՚՚y՚n.
   
ud šāh ō xwadāwan paygām frēstād ku ēw zamān pāy, an xwad ō āyān.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 12_(12)  
   
՚wd xwd՚wn ՚b՚c ՚w ՙyw kwstg ՙyg wyng nšst, š՚ẖ dst šwsṯ, cy xwdyc ՚w nhcyhr prnpṯn bwd.
   
ud xwadāwan abāz ō ēw kustag īg wēnag nišast, šāh dast šust, če xwad-iz ō nahčihr franaftan būd.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 16_(16)  
   
՚wd ՚c xwrn ՚wl ՚xysṯ.
   
ud az xwaran ul āxist.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 17_(17)  
   
՚wš dst ՙyw ՚br sg՚՚n b՚nbyšn ՚bgnd, ՚wd yk ՚br *kyrdyr ՙy ՚rdw՚ng՚n, ՚wd pr՚c ՚w xwd՚wn ՚md ՚wš pd sr sxwn ՚w xwd՚wn ՚wẖ gwpt kw dryst ՚wr *՚wš xwd՚wn* ՚b՚c gwfṯ kw cym r՚y tyswm wynst.
   
u-š dast ēw abar sagān bāmbišn abgand, ud yak abar *kirdēr ī ardawānagān, ud frāz ō xwadāwan āmad u-š pad sar saxwan ō xwadāwan ōh guft ku drīst awar xwadāwan* abāz guft ku *čim rāy tis-om winast.
Page of edition: 950 
Page of Manuscript: V  
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 2_(25)  
   
՚wd š՚ẖ gwft kwm swgnd xwrd kwt pd ՙyn zmyg ny hyl՚՚n *rsyd ՚wš pd xyšm ՚w xwd՚wn ՚wẖ gwpṯ kw ՚yy, pd cy ՚b՚yšn hyd.
   
ud šāh guft ku-m sōgand xward ku-t pad ēn zamīg hilān *rasēd u-š pad xēšm ō xwadāwan ōh guft ku *ay, pad če abāyišn hēd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 6_(29)  
   
ny ՚w k՚ryc՚r šwyd, ՚wd ny nhcyhr kwnyd.
   
ka ō kārezār šawēd, ud nahčihr kunēd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 8_(31)  
   
՚wh՚y ՙyn bšyhkyẖ r՚y ՚wd *ՙyn drm՚n bwrdn r՚y ՚b՚yšn hyd.
   
ba *ōhāy ēn bišehkīh rāy ud ēn darmān burdan rāy abāyišn hēd.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 10_(33)  
   
՚wd ՙync ny kwnyd.
   
ud ēn-z kunēd.

Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 11_(34)  
   
՚wš xwd՚wn pswx ՚wẖ d՚d kw mn pd ՚šm՚ẖ tyswc ny wynst;
   
u-š xwadāwan passox ōh dād ku man pad ašmā(h) tis-oz winast;
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 13_(36)  
   
cym myšg kyrbgyy kyrd pd ՚šm՚ẖ ՚wt՚n pd ṯwhmg՚n.
   
*čim mēšag kirbagī kird pad ašmā(h) u-tān pad tōhmagān.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 15_(38)  
   
՚wd ws ՚wd prhyd bng ՙy ՚šm՚ẖ, kym dyw ՚wd drwxš ՚cyš *bwrd.
   
ud was ud *frahīd bannag ī ašmā(h), kē-m dēw ud druxš aziš ba burd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 17_(40)  
   
՚wd ws bwd hynd, *kym ՚c wym՚ryẖ ՚xyzyn՚d hynd.
   
ud was būd hēnd, az wēmārīh axēzēnād hēnd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 19_(42)  
   
՚wd ws bwd hynd, kym tb ՚wd rrz ՙy cnd-s՚rg ՚cyš ՚n՚pṯ.
   
ud was būd hēnd, kē-m tab ud rarz ī čand-sārag aziš ānaft.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 22_(45)  
   
՚wd *ws bwd* hynd, ky ՚w mrg md, ՚wmyš՚n ...
   
ud *was būd* hēnd, ō marg mad, u-m-išān ...

Text: o  
Editor / Edition: Mir.Man.  
Item of Edition: iii  
From an account of Maniʼs last hours in prison
Manuscript: M_454   Link to mirmankb
M_454
Page of edition: 891 
Mir.Man.iii, 891-892 [q]


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 2  
   
... pd mhr՚n ... xrwhxwnd՚n, ՚wd *p՚cyšn ՙy grywzyndg ...
   
... pad mahrān ... xrōhxwandān, ud *pāzišn ī grīw-zīndag ...
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 5  
   
ks ks *whybg՚ryy *՚c dyn hyb ncyhyd.
   
kas kas *wahēbgārī *az dēn hēb nizēhēd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 6  
   
՚wd swst bwyd ՚c rnj ՙy xwd՚wn bwrdn, ՚՚wn kwt՚n myzd ՚wd p՚d՚šyn qyrbg ՚wd zyhr ՙy j՚yd՚n pd b՚ryst wynd՚d.
   
ud sust bawēd az ranz ī xwadāwan burdan, *a՚ōn ku-tān mizd ud pādāšin kirbag ud zīhr ī ǰāydān pad bārist windād.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 12  
   
ps frm՚d frwrdg ՙy mwhr ՙy *՚bdwm ...
   
pas framād frawardag ī muhr ī abdom ...

Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1_(14)  
   
... ՚fr՚ẖ ... pd dst ՙyg mry ՚mw hmwc՚g ՚w h՚m՚g dyn fryst՚d.
   
... āfrāh ... pad dast īg mār *ammō hammōzāg ō hāmāg dēn frēstād.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 5_(17)  
   
՚wš hrwkyn frzynd՚՚n, ՚rd՚w՚n ՚wd nywš՚g՚n, ՚w xwd՚wn qyrbkr nm՚c bwrd.
   
u-š *harukēn frazendān, ardāwān ud niyōšāgān, ō xwadāwan kirbakkar namāz burd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 8_(20)  
   
՚wš xwd՚wn rwšn ՚w hrwysp՚n pd drwd kyrd.
   
u-š xwadāwan rōšn ō harwispān pad drōd kird.
Page of edition: 892 
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 10_(22)  
   
՚wd gryy՚n ՚c pyšyẖ *՚wzyd hynd.
   
ud griyān az pēšī(h) uzīd hēnd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 11_(23)  
   
՚wd ՚wzՙy hmwc՚g ՚wd dw ՚rd՚w՚n ... hynd.
   
ud uzzī hammōzāg ud ardāwān ... hēnd.

Text: p  
Maniʼs death
Manuscript: M_5569   Link to mirmankb
M_5569 (= T_II_79)
Page of edition: 860 
Mir.Man.iii, 860-862 [c]


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
cw՚gwn šhrd՚r ky zyn ՚wd pdmwcn fr՚mwcyd ՚wd ՚nyc š՚hw՚r pdmwcn pdmwc՚d, ՚w՚gwn fryštgrwšn fr՚mwxt tnb՚r b՚rg rzmg՚hyg, ՚wd nšst pd n՚w rwšn, ՚wd pdgryft bg՚nyg pdmwcn, dydym rwšn, ՚wd pwsg hwcyhr.
   
čawāγōn šahrδār zēn ud padmōžan frāmōžēd ud any-iž šāhwār padmōžan padmōžād*, awāγōn frēštagrōšn frāmōxt* tanbār bārag razmγāhīg, ud nišast pad nāw rōšn, ud padγrift baγānīg padmōžan, dīdēm rōšn, ud pusag hužihr.
Page of edition: 861 
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 8  
   
՚wd pd wzrg š՚dyft, ՚d bg՚n rwšn՚n ky ՚c dšn ՚wd hwy šwynd, pd šnng ՚wd srwd cy š՚dyft frwšt pd wrc bg՚nyg, cw՚gwn wrwc tyrg ՚wd dydn nys՚g nydfwrdg, ՚w b՚mysṯwn šybẖ rwšn, ՚wd m՚ẖ wrdywn, ՚mwrdn bg՚nyg.
   
ud pad wuzurg šādīft, baγān rōšnān dašn ud hōy šawēnd, pad šang ud srōd če šādīft frawašt pad warž baγānīg, čawāγōn wirōž tirγ ud dīdan nisāg niδfurdag, ō bāmistūn šībah rōšn, ud māh wardyūn, amwardan baγānīg.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 16  
   
՚wd ՚ngwd ՚d pydr ՚whrmyzdbg.
   
ud angūd pidar ohrmezdbaγ.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 17  
   
՚wd wyz՚d sywg ՚wd swgb՚ryg hmg rm ՚rd՚wyft;
   
ud wizād sēwag ud sūgβārīg hamag ram ardāwīft;
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 19  
   
cy qdyxwd՚y *prnybr՚d, ՚wd ՙym qdg ...
   
če kadexwadāy *parniβrād, ud im kadag ...

Page of Manuscript: V  
Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1_(22)  
   
... ՚wd p՚dyxš՚nyft cy ...
   
... ud pādixšānīft če ...
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 2_(23)  
   
՚xtr, pd cf՚r sxt šhryywr m՚ẖ, šhrywr rwc, dwšmbt, ՚wd ՙywnds jm՚n, ՚ndr ՚wyst՚m ՙy hwjyst՚n, ՚wd šhryst՚n cy byl՚b՚d, kd ՚hr՚m՚d hw pydr rwšn pd qyrdg՚ryfṯ ՚w wxybyẖ pdyšt rwšn.
   
axtar, pad čafār saxt šahrewar māh, šahrewar rōz, dōšambat, ud ēwandas žamān, andar awestām ī hūžistān, ud šahrestān če bēlābād, kaδ ahrāmād* pidar rōšn pad kirdagārīft ō wxēbēh padišt rōšn.

Page of edition: 862 
Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 9_(30)  
   
՚wd ՚c fryštg prnybr՚n, d՚d ՙym wyg՚hyft ՚wzՙyy ՚mwcg ՚w hmg dyn, cyš dyd ՚ndr ՙspyr;
   
ud paš frēštag parniβrān, dād im wigāhīft uzzi ammōžāg ō hamag dēn, čiš dīd andar ispīr;
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 12_(33)  
   
hw wsn՚d cy pd hw šb cy šmbt ՚wzՙyy ՚wwd nyrd fryštg wyz՚d.
   
wasnāδ če pad šab če šambat uzzi ōδ *nerd frēštag wizād.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 14_(35)  
   
՚wd ws frm՚n kyrbg cy ՚c fryštg rwšn pd ՙzb՚n ՚w hmg dՙyn ՚՚wrd.
   
ud was framān kirbag če frēštag rōšn pad izβān ō hamag dēn āwurd.

Chapter: 5  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 17_(38)  
   
՚wd ՚c fryšṯg rwšn prnybr՚n, ՚b՚w ՚wnglywn, ՚rdhng, ՚wd pdmwcn, ՚wd dst.
   
ud paš frēštag rōšn parniβrān, abāw ewangelyōn, ārdahang, ud padmōžan, ud dast.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 20_(41)  
   
՚wyst՚m ...
   
awestām ...
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 21_(42)  
   
*sysyn.
   
sisin.

Text: q  
A letter from a church dignitary (probably Sisinnius) to Mar Ammō
Manuscript: M_5815_II   Link to mirmankb
M_5815_II (= T_II_D_134_II)

Mir.Man.iii, 857-860 [b 112-223] / Sel.Pap. 1,284-287


Page of Manuscript: Ri  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1_(112)  
   
... ՚bystn ny kr՚ẖ;
   
... abestan karāh
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 2_(113)  
   
byc cy ՚w՚s kyrbg šh՚ẖ kyrdn, ny frgwš՚ẖ, cy jm՚n rg nydf՚ryyd.
   
bēž če awās kirbag šahāh kirdan, fraγōšāh, če žamān raγ niδfārēd.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 5_(116)  
   
՚wd ՚wẖ z՚n՚ẖ kw, kd tw wxd ՙyd ՚ndr mrg ՚hyndyyẖ, ny prm՚y՚m kw ՚w՚gwn tw frhyft ՚wd ՚rg՚wyft pd mrg pyd՚g bwd ՚hyndyy, cw՚gwn kd ՚w՚s ՚wd ՚wẖ z՚n՚ẖ kw, kd ՚wr ՚w mrg ՚gd hym, ՚b՚wm hrwyn br՚dr՚n ՚wd wx՚ryn pd kyrbg wynd՚d ՚hynd.
   
ud ōh zānāh ku, kaδ wxad ēd andar marγ ahēndēh, parmāyām ku awāγōn frihīft ud arγāwīft pad marγ paydāg būd ahēndē, čawāγōn kaδ awās ud ōh zānāh ku, kaδ awar ō marγ āγad hēm, abāw-im harwīn* brādarān ud wxārīn pad kirbag windād* ahēnd.
Page of edition: 858 
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 16_(127)  
   
՚wd ՚c zrw՚nd՚d br՚d fry՚ng nyw nyw bwrdyšnwhr hym, cy pd ՙym kyrbg ՚w hrwyn br՚dr՚n prwrz՚d.
   
ud zarwāndād brād fryānag nēw nēw burdišnōhr hēm, če pad im kirbag ō harwīn* brādarān parwarzād*.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 20_(131)  
   
՚wm ՚w՚s ՚w zmb wsyyd kyrd, ՚wd fryẖ mry ՚mw ՚wd hwr՚s՚n nyrd fršwd;
   
u-m awās ō zamb wisēδ kird, ud frih mār ammō ud hwarāsān *nerd frašūd;
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 23_(134)  
   
՚wd k՚w՚n ՚wd ՚rdhng nyrd bwrd.
   
ud kawān ud ārdahang *nerd burd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 24_(135)  
   
՚wd mn ՚ny rw՚n ՚wd ՚՚rdhng ՚ndr mrg kyrd.
   
ud man any ruwān ud ārdahang andar marγ kird.

Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 26_(137)  
   
ms ՚wẖ z՚n՚ẖ kw, kd ՚gd hym, ՚wd r՚štyn br՚d ՚whwm wynd՚d cw՚gwn kd mn k՚m;
   
mas ōh zānāh ku, kaδ āγad hēm, ud rāštēn brād ōh-um windād* čawāγōn kaδ man kām;
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 29_(140)  
   
՚wd ՚w՚gwn bwd pd kyrbg ՚wd pd ՚brng, cw՚gwn kd mry m՚ny k՚m.
   
ud awāγōn būd pad kirbag ud pad abrang, čawāγōn kaδ mār mānī kām.

Page of Manuscript: Rii  
Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 19_(155)  
   
*՚wm ՙymyn sxwn* ՚w tw nbyšt, cy z՚n՚m kw tw pd mn kyrbg š՚d ՚yy.
   
*u-m imīn saxwan* ō nibišt, če zānām ku pad man kirbag šād *ay.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 21_(157)  
   
t՚c yzd krynd ՚wd mry m՚ny frẖ, kw ՚wdyn ՚z ՚wd tw jyw՚m, pd hrw šhr ՚wd rwdyst՚g cy ՚br, phrbr ՙspsg՚n ՚wd ՚mwc՚g՚n hyrz՚՚n, kw ՚šm՚nyc n՚m ... bw՚ẖ, ՚wd ՙym mry m՚ny dyn ՚c hrw ՚gwc w՚d՚g ՚wd prwrzg wynd՚ẖ.
   
tāž yazd karēnd ud mār mānī farrah, ku *āwadīn az ud žīwām, pad harw šahr ud rōdestāg če abar, pahraβar ispasagān ud ammōžāgān hirzān, ku ašmān-iž nām ... bawāh, ud im mār mānī dēn harw āgōž wāδāg ud parwarzag windāh.

Page of edition: 859 
Chapter: 5  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 29_(165)  
   
*՚wm wnwẖ, xwsrw br՚d *fry՚ng ՚w tw fršwd ...
   
*u-m winōh, *xusraw brād *fryānag ō frašūd ...
Page of Manuscript: Vi  
Chapter: 6  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 17_(178)  
   
... kw nyw š՚d bw՚ẖ.
   
... ku nēw šād bawāh.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 19_(180)  
   
՚wd ՚wẖ kr՚ẖ kw, cwnd dst ՚yy, pd ngwš՚g՚n ywdy՚ẖ, kw kd br՚dr՚n frš՚w՚n, p՚dgr՚w wyndynd
   
ud ōh karāh ku, čond dast *ay, pad niγōšāgān yuδyāh, ku kaδ brādarān frašāwān, pādiγrāw windēnd

Chapter: 7  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 23_(184)  
   
՚wd fry՚dr wsn՚d ՚wẖ z՚n՚ẖ kw, ՚c hw jm՚n kd ՚gd, nyrd mn bwd, ՚wd *pd frhyft* ՚wd pd w՚wryft bwd.
   
ud friyādar wasnāδ ōh zānāh ku, žamān kaδ āγad, *nerd man būd, ud *pad frihīft* ud pad wāwarīft būd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 27_(188)  
   
՚wd ՚w՚s ՚wwd ՚w *tw ՚syd.
   
ud awās ōδ ō *tū āsēd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 28_(189)  
   
twyc ՚wẖ kr՚ẖ *kwš pd* š՚dyft pdgyrw՚ẖ, *՚wš ՚wẖ prwrz՚ẖ cw՚gwn *wxybyẖ pwhr*, kw ՚zyc ՚c tw ՙšnwhrcn *bw՚n.
   
tuw-iž ōh karāh *ku-š pad* šādīft padγīrwāh, *u-š ōh parwarzāh čawāγōn *wxēbēh puhr* ku az-iž išnōhržan bawān.
Page of Manuscript: Vii  
Chapter: 8  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 2_(194)  
   
՚wm wnwẖ mry m՚ny pwhr fry՚ng ՚w tw wsyd kyrd.
   
u-m winōh mār mānī puhr fryānag ō wisēδ kird.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 4_(196)  
   
՚wd pd frhyft ՚w *tw ՚syd.
   
ud pad frihīft ō *tū āsēd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 5_(197)  
   
twyc ՚wẖ pdgyrw՚ cw՚gwn wxybyẖ pwhr, ՚wd nxšg frhynj՚ẖ pd dbyryft ՚wd pd xrd.
   
tuw-iž ōh padγīrwā čawāγōn wxēbēh puhr, ud naxšag frahenǰāh pad dibīrīft ud pad xrad.

Chapter: 9  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 8_(200)  
   
՚wd ՚c ՙymyn br՚dr՚n ky ՚w tw ՚synd, cyš prc՚r՚h.
   
ud imīn brādarān ō āsēnd, čiš paržārāh.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 11_(203)  
   
՚wd kd cyš pd xrd prg՚wynd, ՚w՚gwn ՚mwc՚ẖ cw՚gwn wxybyẖ z՚dg՚n ՚wṯ prm՚y՚ẖ ky ՚ž tw *pd ՚frs՚gyft pdk՚rynd, byc ՚wẖ z՚n՚ẖ kw ՙywyž ՚bjyrw՚ng ny ՚h՚d, ky ՚mwxtg ՚c kdg ՚syyd, byc rwc rwž ՚mwxsyd.
   
ud kaδ čiš pad xrad parγāwēnd, awāγōn ammōžāh čawāγōn wxēbēh zādagān ud parmāyāh *pad *afrasāgīft padkārēnd, bēž ōh zānāh ku ēwiž *abžīrwānag ahād, ammōxtag kadag āsēd, bēž rōz rōž ammōxsēd.
Page of edition: 860 
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 19_(211)  
   
՚st ky rwdwr ՚wd fryh՚mwcg bwyd, ՚wd ՚w hw hxsyd, ՚wd n՚m pd frhyft bryd, ՚wd cyd ՚w ՚mwcg ՚rg՚w kryd.
   
ast rōdwar ud frihammōžag bawēd, ud ō haxsēd, ud nām pad frihīft barēd, ud čīd ō ammōžāg arγāw karēd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 24_(216)  
   
՚wd ՚st ՚ny ՚bjyrw՚ng ky ny ՚w՚gwn, byž pšgwn՚w ՙštyd ...
   
ud ast any *abžīrwānag awāγōn, bēž *pašγōnāw ištēd ...
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 27_(219)  
   
hngwn ՚w hrwyn bwrdn c՚r.
   
hangōn ō harwīn* burdan* čār.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 28_(220)  
   
byc tw ՚c kyc nhym՚ng bw՚ẖ, byc ՚w hrw ky ՚w ṯw dst y՚dyd, pd hmwdyndyft ...
   
bēž kēž *nahemānag bawāh, bēž ō harw ō dast yādēd, pad hamwadendīft ...

Text: r  
A fictitious letter to Mar Ammō, of Dēnāwar origin
Manuscript: M_5815_I   Link to mirmankb
M_5815_I (= T_II_D_134_I)
Page of edition: 854 
Mir.Man.iii, 854-857 [b 1-111] / Sel.Pap. 1, 281-284


Page of Manuscript: Ri  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
...
   
...
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 2  
   
*՚wd ky* ՚w tw jn՚ẖ, tw byd ՚w hw jn.
   
*ud kē* ō žanāh, bid ō žan.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 3  
   
՚wd ky ՚d tw pd kyn ՙšt՚ẖ, tw byd ՚d hw pd kyn ՙšt՚ẖ.
   
ud pad kēn eštāh, bid pad kēn eštāh.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 5  
   
՚wd ky rsk pd tw br՚ẖ, tw byd pd hw rsk br.
   
ud rask pad barāh, bid pad rask bar.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 7  
   
՚wd ky ՚w tw dybhr ՚w՚y՚ẖ, tw cyd pd wxšyft ՚d hw wy՚wr.
   
ud ō dēbahr āwāyāh, čīd pad wxašīft wyāwar.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 9  
   
՚wd cy tw ՚w ՚ny kyc ՚bwyn՚ẖ, wxd kr.
   
ud če ō any kēž abwēnāh, wxad kar.

Page of edition: 855 
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 11  
   
byc ptwd c՚r ՚ž ms՚dr՚n, ՚wd ptwd c՚r ՚c h՚ws՚rg, ptwd c՚r ՚ž qs՚dr prxwdn ՚wd ՚nyc ՙspyst sxwn.
   
bēž pattūd čār masādarān, ud pattūd čār hawsārag, pattūd čār kasādar *parxūdan ud any-iž *ispist saxwan.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 15  
   
՚ydr՚d cy hwpt՚w dyn՚br kyc cyš myhg՚r kyrd ny šhyd.
   
ēdrāδ če hupattāw dēnāβar kēž čiš *mehgār kird šahēd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 18  
   
՚wd cw՚gwn kd ՚br pyl ՙsprhmg ՚bgnyndy, ՚wd hwyn ՙsprhmg ՚w pyl ՚mštn ny šhynd;
   
ud čawāγōn kaδ abar pīl isprahmag abganēndē, ud hawīn isprahmag ō pīl āmaštan* šahēnd
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 21  
   
՚wd cw՚gwn kd ՚br ՚snng *w՚r՚n w՚ryndy, ՚wd hwyn w՚r՚n ՚w ՚sng wdxtn ny šhynd, ՚w՚gwn prxwdn ՚wd ՚nyc ՙspyst sxwn ՚w hwpt՚w dyn՚br cyš myhg՚r kyrdn ny šhyd.
   
ud čawāγōn kaδ abar asang *wārān wārēndē, ud hawīn wārān ō asang widaxtan šahēnd, awāγōn *parxūdan ud any-iž *ispist saxwan ō hupattāw dēnāβar čiš *mehgār kirdan šahēd.

Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 28  
   
՚st jm՚n kd dyn՚br wxybyẖ gryw ՚wẖ bwrz c՚r dyrdn cw՚gwn smyr kwf.
   
ast žamān kaδ dēnāβar wxēbēh grīw ōh burz čār dirdan* čawāγōn sumēr kōf.
Page of Manuscript: Rii  
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 1_(32)  
   
՚st jm՚n kd dyn՚br *wxybyẖ gryw ՚wh* nmr c՚r *kyrdn cw՚gwn* ...
   
ast žamān kaδ dēnāβar *wxēbēh grīw ōh* namr čār *kirdan čawāγōn* ...
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 5_(36)  
   
...
   
...
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 6_(37)  
   
՚st jm՚n kd dyn՚br wxybyy gryw ՚wẖ nm՚d c՚r cw՚gwn ՚bjyrw՚ng, ՚wd ՚st jm՚n cw՚gwn ՚mwcg, ՚st jm՚n cw՚gwn bndg, ՚wd ՚st jm՚n cw՚gwn xwd՚y.
   
ast žamān kaδ dēnāβar wxēbē grīw ōh nimād čār čawāγōn *abžīrwānag, ud ast žamān čawāγōn ammōžāg, ast žamān čawāγōn bandag, ud ast žamān čawāγōn xwadāy.

Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 26_(52)  
   
՚whwb pd ՙym bzg jm՚n pw՚g dyn՚br nšst c՚r pd kyrbg ՚ndyšyšn, ՚wd wrdyndyẖ wxybyy gryw ՚c bzg, ՚wd ՚w kyrbg *՚bg՚w qryndyẖ.
   
ōhub pad im bazag žamān pawāg dēnāβar nišast čār pad kirbag andēšišn, ud wardēndēh wxēbē grīw bazag, ud ō kirbag *aβγāw karēndēh.

Page of edition: 856 
Page of Manuscript: Vi  
Chapter: 5  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 17_(67)  
   
...
   
...
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 18_(68)  
   
jfr ՙyr՚n ...
   
žafr īrān ...
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 19_(69)  
   
*w՚xt ՚w dyn՚br՚n pw՚g՚n, cw՚gwn ՚z ՚w ՚šm՚ẖ w՚c՚m.
   
*wāxt ō dēnāβarān pawāgān, čawāγōn az ō ašmā(h) wāžām.

Chapter: 6  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 22_(72)  
   
՚wd hw n՚g ky ՙydr-n՚m ՚h՚z, ՚z hym, mry m՚ny.
   
ud nāg *ēdar-nām ahāz, az hēm, mār mānī.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 24_(74)  
   
՚wd hw ky ՚bdr n՚m, tw ՚yy, mry ՚mw.
   
ud abdar nām, *ay, mār *ammō.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 25_(75)  
   
՚wd hw ky ՚՚kwndg n՚m, ՚hrmyyn ՚h՚z.
   
ud *ākundag nām, ahremen ahāz.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 27_(77)  
   
՚wm ՚yd wsn՚d ՙymyn sxwn w՚xt ՚hynd, kw wxd kyc kyc nw՚r kryd, ՚wd *՚w hw ՚bgwš ՙšnwyyd.
   
u-m ēd wasnāδ imīn saxwan wāxt ahēnd, ku wxad kēž kēž ?? karēd, ud abγuš išnawēd.
Page of Manuscript: Vii  
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 1_(82)  
   
*՚b՚wš՚n ky ՙšnw՚ẖ, ՚wd w՚wr kr՚ẖ, ՚wd pd wxybyẖ sr nhynj՚, ՚wd pd qyrbg kyrdg՚n prxyz՚ẖ, mwxš wynd՚ẖ ՚c ՙym z՚dmwrd, ՚wd ՚c wysp bzg bwxs՚ẖ.
   
*abāw-šān išnawāh, ud wāwar karāh, ud pad wxēbēh sar nihēnǰā, ud pad kirbag kirdagān parxēzāh, mōxš windāh im zādmurd, ud wisp bazag bōxsāh.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 6_(87)  
   
hw wsn՚d cy pd ՙym pw՚g cxš՚byd ՚wd pd ՙym ՙspwr jyryft, pd ՙym prxyz ՚wd nmryft, ՚z, mry m՚ny, ՚wd tw, mry ՚mw, ՚wd hrwyn hsyng՚n, ՚wd ՙymynyc mrdwhm՚n frwx՚n ky pd ՙym jm՚n ՚jynd, ՚wd hm hwynyc ky ՚m՚br ՚jynd, bwxsynd ՚c ՙym z՚dmwrd.
   
wasnāδ če pad im pawāg čaxšābed ud pad im ispurr žīrīft, pad im parxēz ud namrīft, az, mār mānī, ud , mār *ammō, ud harwīn* hasēnagān, ud imīn-iž mardōhmān* farroxān pad im žamān āžayēnd, ud ham hawīn-iž amābar āžayēnd, bōxsēnd im zādmurd.
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 16_(97)  
   
hw wsn՚d cy pd ՙym z՚dmwrd cyš ny ՚st cy xwj, byc ՙywg pwn ՚wd kyrbg kyrdg՚n cy ՙšn՚sg՚n mrdwhm՚n krynd.
   
wasnāδ če pad im zādmurd čiš ast če xōž, bēž ēwag pun ud kirbag kirdagān če išnāsagān mardōhmān* karēnd.
Paragraph: 8   Line of Manuscript: 21_(102)  
   
hwyn ky ՚w mn m՚ry m՚ny pdw՚z kyrd, ՚wd ՚w ՚whrmzd bg frmnywg d՚rynd, ՚wd ՚w pw՚g՚n ՚wd r՚št՚n dyn՚br՚n w՚d՚g wx՚zynd, hwyn ՚hynd ky bwxsynd, ՚wd *՚ž ՙym z՚dmwrd bwg wyndynd, ՚wd pry՚bynd mwxš y՚wyd՚n.
   
hawīn ō man mār mānī padwāz kird, ud ō ohrmezd baγ framanyūg dārēnd, ud ō pawāgān ud rāštān dēnāβarān wāδāg wxāzēnd, hawīn ahēnd bōxsēnd, ud *až im zādmurd bōγ windēnd, ud paryābēnd mōxš yāwēdān.
Page of edition: 857 
Paragraph: 9   Line of Manuscript: 28_(109)  
   
hnjft n՚g՚n wyfr՚s wxš.
   
hanjaft nāgān wifrās wxaš.


Text: s  
Editor / Edition: FWKM  
Item of Edition: Mahrnamag  
From the introduction to a hymn-book
Manuscript: M_1   Link to mirmankb
M_1

Müller, Maḥrnāmag, APAW 1913


Page of Manuscript: 2  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 160  
   
՚br s՚r ՙMPPՙI ՚c bwn z՚yšn ՙy prystg rwšn, nwn ՚br s՚r ... ՚hr՚pt pd kyrdg՚ryy, ՚wd ՚br s՚r MPPPII ՚c ՚hr՚myšn ՙy mry š՚d-՚wrmyzd whyg՚r, nwyst ՙyn mhr-n՚mg, ՙy pwr ՚c sxwn՚n zyndg՚n ՚wd mhr՚n xwš՚n.
   
abar sār 546 az bun zāyišn ī frēstag rōšn, nūn abar sār ... ka ahrāft pad kirdagārī, ud abar sār 162 az ahrāmišn ī mār šād-ōrmezd wahegār, ka niwist ēn mahr-nāmag, ī purr az saxwanān zīndagān ud mahrān xwašān.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 174  
   
dbyr kyš nwyst nbyštn pd prm՚n ՙy dynsrhng՚n, ՚wš ny tw՚n bwd hnzptn nbyštn, ՚yd r՚y cyš ny ՚yryst, ՚wš ՚w՚m ny bwd, ՚ndq nbyšt, yq cnd mhr՚n, ՚wš ՙspwr ny prz՚pt.
   
dibīr kēš niwist nibištan pad framān ī dēnsarhangān, u-š tuwān būd hanzaftan nibištan, ēd rāy če-š *erist, u-š āwām būd, andak nibišt, yak čand mahrān, u-š ispurr frazāft.

Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 184  
   
՚wd ՚n՚przptg pd j՚y m՚nd ws s՚r՚n.
   
ud anāfrazaftag pad ǰāy ba mānd was sārān.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 186  
   
pd m՚nyst՚n ՙy ՚rk ՚wft՚dg ՚wd nyh՚dg bwd.
   
pad mānestān ī ark ōftādag ud nihādag būd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 189  
   
՚wd ps mn yzd՚md, xrwhxw՚n, km ՙyn mhrn՚mg ՚yd՚wn dyd, n՚frz՚ptg, ՚byk՚r ՚wft՚dg, ՚ygwm dwd prm՚d ՚w przynd dwšyst, pwsrwm gr՚myg, ՚w nxwrygrwšn, prz՚ptn, ՚՚wn kw bw՚d ՚ndr dyn m՚dy՚n pd ՚bzwn, mhrn՚mg pd dst ՙy dynz՚dg՚n, hš՚gyrd՚n nwg՚n, kw gryw՚n pdyš p՚cyh՚nd, ՚wd hmwg, xrd, frhng ՚wd hwnr ՚cyš hmwxs՚nd.
   
ud pas man yazd-āmad, xrōhxwān, ka-m ēn mahrnāmag ēda՚ōn dīd, nāfrazāftag, abēkār ōftādag, ēg-om dūd framād ō frazend dōšist, pusar-om grāmīg, ō naxurēgrōšn, frazāftan, *a՚ōn ku bawād andar dēn mādayān pad abzōn, mahrnāmag pad dast ī dēnzādagān, hašāgirdān nōgān, ku grīwān padiš pāzīhānd, ud hammōg, xrad, frahang ud hunar aziš hammōxsānd.

Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 205  
   
՚yg nwn, pd hwjstgyy ՙy yzd mry ՚ry՚nš՚, hmwz՚ ՙy nwg ՚wd nyw-mwrw՚h;
   
ēg nūn, pad huǰastagī ī yazd mār aryān-šā, hammōzāg ī nōg ud nēw-murwā;
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 209  
   
՚wd pd prwxyy ՙy mry dwšyst, ՙspsg;
   
ud pad farroxī ī mār dōšist, ispasag;
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 211  
   
՚wd pd nyw pyš՚ryy ՙy mry yyšwՙ՚ry՚m՚n, mhystg;
   
ud pad nēw pēšārī ī mār yišō-aryamān, mahistag;
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 213  
   
՚wd pd twxššn ՙy yzd-՚md, xrwhxw՚n ՙy zyr;
   
ud pad tuxšišn ī yazd-āmad, xrōhxwān ī zīr;
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 215  
   
fr՚y ՚wd wyš pd ṯwxš՚gyy, rnz ՚w՚m bwrdn ՙy nxwrygrwšn, kyš pd dyl ՙy grm ՚wd pryhyn mnyšn twxšՙyst, šb՚n rwc՚n, hmys dbyr՚n kyš՚n nbyštynd hm՚g ՙspwr prz՚pt.
   
frāy ud wēš pad tuxšāgī, ranz āwām burdan ī naxurēgrōšn, kēš pad dil ī garm ud frihēn manišn tuxšīst, šabān rōzān, hammis dibīrān kēšān nibištēnd hamāg ispurr frazāft.

Chapter: 5  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 223  
   
՚wd cym pd wh՚ng ՙy ՙyn nbyg mn nxwrygrwšn, rhyg, dbyr, pd hr՚stn, wyr՚stn ՚wd nbyštn ...
   
ud *čim pad wihānag ī ēn nibēg man naxurēgrōšn, rahīg, dibīr, pad hrāstan, wirāstan ud ? ...

Text: t  
Editor / Edition: Mir.Man.  
Item of Edition: ii  
Precepts for Hearers
Manuscript: M_49_I   Link to mirmankb
M_49_I

Mir.Man.ii, 306-307


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... ՚wẖ pscg kw, ՚՚wn c՚wn xyyn znyd, ՚wd šhr p՚yd, ՚wd wrz qwnd, ՚wd pryšm՚r dyyd, ՚wd pyṯ ՚wd my xwryyd, ՚wd zn ՚wd rhyg d՚ryd, ՚wd qdg ՚wd xw՚stg qwnyd, ՚wd tn r՚y cyyd, ՚wd ՚ndr šhr hr՚g bryd, ՚wd ՚pr ՚wd zyy՚n qwnd, ՚wd pd ՙstmbgyẖ ՚wd ՚n՚mwrzygyẖ rwyyd, -- ՚՚wn xrdyc ՚wd d՚nyšn ՙy yzd՚n hyb pwrsyd, ՚wd rw՚n r՚y hyb mnyyd.
   
... ōh passazag ku, *a՚ōn če՚ōn xēn zanēd, ud šahr pāyēd, ud warz kunad, ud parišmār dayēd, ud pit ud may xwarēd, ud zan ud rahīg dārēd, ud kadag ud xwāstag kunēd, ud tan rāy čīd, ud andar šahr harāg barēd, ud appar ud zyān kunad, ud pad istambagīh ud anāmurzīgīh rōyēd, -- *a՚ōn xrad-iz ud dānišn ī yazdān hēb pursēd, ud ruwān rāy hēb manēd.

Page of edition: 307 
Page of Manuscript: V  
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... ՙy d՚ryd, ՚c ՚wyzm՚ẖ ՚wd mrzyšn, ՚wd dwšmtyy dwšxwpty ՚wd dwšxw՚štyẖ nhynz՚d.
   
... ī dārēd, az awezmāh ud marzišn, ud dušmatī dušxūftī ud dušxwāštīh nihēnzād.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 4  
   
՚wd ՚c ՚pryc ՚wd zyy՚n ՚wd mstwbryy ՚wd ՚n՚mrzygyy dst hyb d՚ryd.
   
ud az appar-iz ud zyān ud *mastubarī ud anāmurzīgī dast hēb dārēd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 6  
   
՚wd j՚r j՚r ՚c zmyg ՚wd ՚b ՚wd ՚dwr ՚wd drxt ՚wd ՚wrwr ՚wd dd ՚wd d՚m hyb przyryd, ՚wš՚n qmb hyb znyyd.
   
ud ǰār ǰār az zamīg ud āb ud ādur ud draxt ud urwar ud dad ud dām hēb parzīrēd, u-šān kamb hēb zanēd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 11  
   
cy ՚wyš՚nc ՚c h՚n rwšnyy ՚wd xwšn ՙy yzd՚n przywynd.
   
če awišān-iz az hān rōšnī ud *xwašan ī yazdān frazīwēnd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 13  
   
c՚wn h՚n ՚rdyqr ՚wd wrzygr myrd ...
   
če՚ōn hān ardīkkar ud warzīgar merd ...

Text: u  
Precepts for Hearers
Manuscript: M_8251_II  
M_8251_II (= T_III_D_278_II)

Mir.Man.ii, 308-311
Page of edition: 308 
Page of Manuscript: R  
՚ndrz ՙyg nywš՚g՚n.
andarz īg niyōšāgān.


Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... pd rw՚ng՚n ՚wd pd ... *hy՚rbwdyẖ ՚b՚g ՚myxsynd, ՚wš՚n pd hm՚g dyl ՚w hy՚rbwdyẖ ṯwxšynd, ՚wš՚n dwst hynd, c՚wn kš՚n h՚mtwhmg hynd.
   
... pad ruwānagān ud pad ... hayyārbūdīh abāg āmixsēnd, u-šān pad hamāg dil ō hayyārbūdīh tuxšēnd, u-šān dōst hēnd, če՚ōn ka-šan hāmtōhmag hēnd.

Page of edition: 309 
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 5  
   
՚wš՚n pd ՙyn dw nyš՚n ՚b՚g pywst hynd, pd nyš՚n ՙy dwš՚rmyy ՚wd pd nyš՚n ՙy trs, ՙyš՚n ՚cyš pdyrynd.
   
u-šān pad ēn nišān abāg paywast hēnd, pad nišān ī dōšārmī ud pad nišān ī tars, ī-šān aziš padīrēnd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 8  
   
՚wš՚n pd pdyxšr d՚rynd, c՚wn ky xwyš *xwd՚wn ՚wd xwd՚y d՚ryẖ, ՚wd ṯyrsynd prm՚n ՙyg ՚wyš՚n wd՚r՚dn, ՚wd ՚w ՙyn nhwptgyh՚n ՚wd wzrgyh՚՚n whwrydn, ՙyš՚n pd wysp zm՚n ՚cyš ՚šnwynd.
   
u-šān pad padixšar dārēnd, če՚ōn xwēš xwadāwan ud xwadāy dārēh, ud tirsēnd framān īg awišān widārādan, ud ō ēn nihuftagīhān ud wuzurgīhān wihurīdan, ī-šān pad wisp zamān aziš ašnawēnd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 13  
   
՚wd hngwnc ՚c dwškyrdg՚nyẖ ՚wd ՚՚zygryy ṯyrsynd ՚wd prc՚rynd.
   
ud hangōn-z az duškirdagānīh ud āzegarī tirsēnd ud parzārēnd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 15  
   
՚wd pd d՚nyšn w՚bryg՚n wzrgyh՚ *՚myxt hynd.
   
ud pad dānišn wābarīgān wuzurgīhā āmixt hēnd.

Page of edition: 310 
Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 16  
   
՚n՚y pd ՚ndrz ՚wd kyrdg՚n *՚hnwnc qmb hynd.
   
*anē pad andarz ud kirdagān ahanūnz kamb hēnd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 17  
   
՚yd r՚y cy pd qwnyšn ՙy šhr, ՚wd pd prg՚myšn ՙy ՚՚z.
   
ēd rāy če pad kunišn ī šahr, ud pad *fragāmišn ī āz.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 18  
   
՚wd pd ՚wrzwg ՙy nr ՚wd ՙy m՚yg *՚myxt hynd ...
   
ud pad āwarzōg ī nar ud ī māyag āmixt hēnd ...

Page of Manuscript: V  
Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... ՚wd ՚yd r՚y cy *nywš՚g՚n ՚c ՚rd՚w՚n *qmb hynd, h՚nyš՚n ՚c ՚yd kyrd ՚ndwm pd wrdyšn ՚byr՚z bwyd, gy՚gyh՚n kwš՚n pscg ՚c h՚n dyjwštyy p՚q qyryhynd;
   
... ud ēd rāy če niyōšāgān az ardāwān kamb hēnd, hān-išān az ēd kird andom pad wardišn abērāz bawēd, gyāgīhān kušān passazag az hān diǰwaštī pāk kirēhēnd;
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 6  
   
pdys՚y ՚yd kwš՚n šhr ՚wš bzgyy ՚՚wn ՙspwryh՚ ny pr՚mwxt c՚wn ՚rd՚w՚n pr՚mwxt.
   
padisāy ēd kušān šahr ō-š bazagī *a՚ōn ispurrīhā frāmōxt če՚ōn ardāwān frāmōxt.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 8  
   
cy ՚rd՚w՚n h՚m՚g šhr ՚wš prg՚myšn pr՚mwxt, ՚wd pd h՚n yk q՚myšn ՙy yzdygyrdyẖ ՙspwr bwd hynd.
   
če ardāwān hāmāg šahr ō-š *fragāmišn frāmōxt, ud pad hān yak kāmišn ī yazdegirdīh ispurr būd hēnd.

Chapter: 5  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 12  
   
՚wd pd ՙyn dw nyš՚n *zryzdyh՚ pd yk mnwhmyd ՙyst՚d hynd, pd nyš՚n ՙy dwš՚rmyy ՚wd pd nyš՚n ՙy trs;
   
ud pad ēn nišān zrezdīhā pad yak *manohmed ēstād hēnd, pad nišān ī dōšārmī ud pad nišān ī tars;
Page of edition: 311 
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 14  
   
՚yd r՚y cyš՚n wysp prg՚myšn ՚wd wysp wrdyšn ՚wd ՚y՚rdyšn ՚wd wysp ՚xš՚dyẖ ՚wd wnywdyẖ ՚cyš pr՚mwxt, ՚wd ՚gwhyšn bwxsynd, ՚wd šwynd, ՚wd ՚ndr h՚n šhr wzrg{!} ՚wd ՙsṯ՚ydg pdyrypt ՚wd *hrwpt bwynd ՚wd ՚ndr h՚n rwšn ՙy ...
   
ēd rāy cē-šān wisp *fragāmišn ud wisp wardišn ud ayārdišn ud wisp axšādīh ud *wanyūdīh aziš frāmōxt, ud ba āgōhišn bōxsēnd, ud šawēnd, ud andar hān šahr wuzurg ud istāyīdag padīrift ud *hruft bawēnd ud andar hān rōšn ī ...

Text: v  
Precepts for Hearers
Manuscript: M_5794_II   Link to mirmankb
M_5794_II (= T_II_D_126_II)

Mir.Man.ii, 296-297

[Line numbers in brackets refer to the edition in Mir.Man.ii.]


Page of edition: 296 
Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 4_[3]_(2217)  
   
... ՚bxš՚՚yšn *՚br kwn՚nd, kwš՚n ՚՚wn ny *՚wzn՚nd c՚wn drwnd՚n ՚wznynd.
   
... abaxšāyišn abar kunānd, kušān *a՚ōn ōzanānd če՚ōn druwandān ōzanēnd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 7_[6]_(2220)  
   
byc pyt mwrdg ՙy wysp d՚m, hrw՚gwc kw wynd՚nd, mwrd ՚y՚b ՚wzd, hyb xwrynd.
   
bēz pit murdag ī wisp dām, *harwāgōz ku windānd, ka murd ayāb ka ōzad, hēb xwarēnd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 10_[9]  
   
՚wd hrw kw wynd՚nd, ՚gr pd wh՚g, ՚gr pd zyyšn, ՚wd ՚gr pd d՚šyn, hyb xwrynd.
   
ud harw ku windānd, agar pad wahāg, agar pad zīšn, ud agar pad dāš(i)n, hēb xwarēnd.
Page of edition: 297 
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 14_[13]  
   
՚wš՚n h՚n ՚nd ws ՙyn nxwyn ՚ndrz ՙy nywš՚g՚n.
   
u-šān hān and was ēn naxwēn andarz ī niyōšāgān.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 16_[15]  
   
՚wd dwdyg ՚ndrz, kw drwzn hyb bwynd, ՚wd yk ՚w yk nyjd՚d hyb *bwynd ...
   
ud dudīg andarz, ku drōzan hēb bawēnd, ud yak ō yak nijdād hēb bawēnd ...

Chapter: 3  
Page of Manuscript: V  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 4_[1]_(2224)  
   
... ՚wd pd r՚styẖ *hyb rwynd.
   
... ud pad rāstīh hēb rawēnd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 6_[3]_(2226)  
   
՚wd nywš՚g ՚w nywš՚g ՚՚wn dwst hyb bwyd c՚wn ky ՚w xwyš br՚dr ՚wd h՚mn՚p dwst bwyd.
   
ud niyōšāg ō niyōšāg *a՚ōn dōst hēb bawēd če՚ōn ō xwēš brādar ud hāmnāf dōst bawēd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 9_[6]  
   
cy n՚pzyndg ՚wd rwšn՚xw przynd hynd.
   
če nāfzīndag ud rōšnāxw frazend hēnd.

Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 11_[8]  
   
՚wd sdyg ՚ndrz, kw ՚br ks ՙspgjyẖ hyb kwnynd.
   
ud sidīg andarz, ku abar kas ispagǰīh hēb kunēnd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 13_[10]  
   
՚wd pd h՚n cyš՚n ny dyd h՚d, ՚br ks zՙwrgwg՚y hyb bwynd.
   
ud pad hān cē-šān dīd hād, abar kas zūrgugāy hēb bawēnd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 16_[13]  
   
՚wd pd drw ՚br tys swgnd hyb *xwrynd, ՚wd drwxtyẖ ...
   
ud pad drōw abar tis sōgand hēb xwarēnd, ud druxtīh ...

Text: w  
Editor / Edition: HR.  
Item of Edition: ii  
On the evils of eating meat and drinking wine
Manuscript: M_177   Link to mirmankb
M_177 R
Page of edition: 88 
HR.ii, 88-90; M.St. 21-22


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 2  
   
... sdyg, kw *dwdmnd bwyd.
   
... sidīg, ku dudmand bawēd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 3  
   
*tswm, kw gy՚n ryymn bwyd.
   
tasom, ku gyān rēman bawēd.
Paragraph: 3     
pnzwm, kw ՚wrzwg ՚bz՚yyd.
   
panzom, ku āwarzōg abzāyēd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 4  
   
šwhwm, kw zՙwrw՚ž bwyd.
   
šohom, ku zūrwāž bawēd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 5  
   
՚wd hptwm, kw ՚w ws՚n wdbrhm bwyd.
   
ud haftom, ku ō wasān wadbrahm bawēd.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 6  
   
hštwm, kw rw՚ng՚n ny p՚cyhyd.
   
haštom, ku ruwānagān pāzīhēd.
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 7  
   
nwwm, kw ՙšqwh՚n ՚byqyrbgyy bwynd.
   
nowom, ku iškōhān abēkirbagī bawēnd.
Paragraph: 8   Line of Manuscript: 8  
   
dhwm, kw pd pwxtn ՚st՚r bwyd.
   
dahom, ku pad poxtan āstār bawēd.
Paragraph: 9   Line of Manuscript: 9  
   
y՚zdhwm, mnyyšn šwyd.
   
yāzdahom, manišn šawēd.
Paragraph: 10   Line of Manuscript: 10  
   
dw՚zdhwm, *wyyš ՚wzdn prg՚myd.
   
dwāzdahom, wēš ōzadan *fragāmēd.

Page of edition: 89 
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 11  
   
՚wd ՚wzy՚n nwẖ gwng ՚st:
   
ud ōzayān nōh gōnag ast:
Paragraph: 2     
yk, ky xwd ՚wznyd.
   
yak, xwad ōzanēd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 12  
   
dwdyg, ky prg՚myd.
   
dudīg, *fragāmēd.
Paragraph: 4     
sdyg, ky nyxw՚ryd.
   
sidīg, nixwārēd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 13  
   
tswm, ky xwryd.
   
tasom, xwarēd.
Paragraph: 6     
pnzwm, ky dyyd xwrdn.
   
panzom, dayēd xwardan.
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 14  
   
ššwm, ky ՚՚pr՚ẖ dt.
   
šašom, āfrāh ??.
Paragraph: 8     
hptwm, ky frwxšyd.
   
haftom, frōxšēd.
Paragraph: 9   Line of Manuscript: 15  
   
hštwm, ky xrynyd.
   
haštom, xrīnēd.
Paragraph: 10     
՚wd nwm ...
   
ud nowom ...

Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 16  
   
՚c my ՚wd mstyy nwẖ gwng zyy՚n ՚wd ՚st՚r bwyd:
   
az may ud mastī nōh gōnag zyān ud āstār bawēd:
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 18  
   
yq, kw ՚by՚wš bwyd.
   
yak, ku abēyuš bawēd.
Paragraph: 3     
dwdyg, kw drdwmnd bwyd.
   
dudīg, ku dardōmand bawēd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 19  
   
sdyg, kw pšym՚nyg bwyyd.
   
sidīg, ku pašēmānīg bawēd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 20  
   
tswm, kw ՙspystw՚g *bwyd.
   
tasom, ku *ispistwāg bawēd.
Paragraph: 6     
*pnzwm, kw pd qftn trs bwyd.
   
panzom, ku pad kaftan tars bawēd.
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 21  
   
*ššwm kw ... p՚dypr՚ẖ *y՚dyd.
   
*šašom ku ... pādifrāh yādēd.
Paragraph: 8   Line of Manuscript: 23  
   
*hptwm, kw ...
   
haftom, ku ...
Paragraph: 9   Line of Manuscript: 24  
   
hštwm, kw ... ՚byšrm bwyd ...
   
haštom, ku ... abēšarm bawēd ...

Text: x  
Editor / Edition: Mir.Man.  
Prose Texts from Maniʼs Works, on Cosmogony and Eschatology
Item of Edition: iii  
The battle of the First Man with the demons, and his rescue
Manuscript: M_21   Link to mirmankb
M_21
Page of edition: 890 
Mir.Man.iii, 890-891 [p] / Sel.Pap. 1, 317-318

՚whrmyzdbg rzmg՚, ՚rd՚w՚n m՚d pdwhn.
ohrmezdbaγ razmγā, ardāwān mād padwahan.


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... *՚wd *kd w՚dyn dyw՚n frwd՚d kw ..., hrwyn ՚mwšt ՚br hw, cw՚gwn ՙspyr ՙsṯfṯ, pṯ w՚dyyn šhr.
   
... *ud *kaδ wādēn dēwān frawadād* ku ..., harwīn* amwašt abar , čawāγōn ispīr istaft, pad wādēn šahr.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 4  
   
՚dy՚n ՚whrmyzdbg *pdwh՚d ՚w m՚d wxybyy.
   
adyān ohrmezdbaγ *padwahād* ō mād wxēbē.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 5  
   
՚wš m՚d pdwh՚d ՚w yzd r՚štygr, kwm ՚w pwhr *՚dy՚wr frš՚w, cyš tw q՚m hnjfṯ, ՚wṯ pṯ tryxt *ՙštyd ...
   
u-š mād padwahād* ō yazd rāštīgar, ku-m ō puhr *aδyāwar frašāw, čiš kām hanjaft, ud pad trixt *ištēd ...

Page of edition: 891 
Page of Manuscript: V  
Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1_(9)  
   
... *xrwštg yzd ՚wsxt ṯyrg.
   
... *xrōštag yazd ōsaxt tirγ.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 2_(10)  
   
*՚wš ՙspyr dyw՚n q՚f՚d, ՚wš *drwd d՚d ՚c pydr ՚wṯ hmg šhrd՚ryfṯ.
   
*u-š ispīr dēwān kāf՚ad, u-š *drōd dād pidar ud hamag šahrδārīft.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 3_(11)  
   
՚wš w՚xt kw hnd՚m՚n ՚mwrd, cyṯ bwj՚gr ՚gd.
   
u-š wāxt ku handāmān amward, čē-t bōžāgar āγad.

Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 4_(12)  
   
՚wṯ ՚whrmyzdbg wyšmn՚d pṯ mwjdg š՚dgr.
   
ud ohrmezdbaγ wišmindād* pad muždag šādgar.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 6_(14)  
   
՚wš pdw՚xtg yzd ՚fryd.
   
u-š padwāxtag yazd āfrīd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 7_(15)  
   
՚wd hrw dw sd ... ՚rd՚w՚n m՚d, pdw՚xtg *yzd ...
   
ud harw sad ... ardāwān mād, padwāxtag *yazd ...


Text: y  
Editor / Edition: HR.  
Item of Edition: ii  
From Maniʼs account of the making of the world.
The Living Spirit fashions the heavens and earths


M_98_I, M_99_I; M_7980-7984 (T_III_260)

HR.ii, 37-43; M.St. 16-17 / Mir.Man.i

Manuscript: M_98_I   Link to mirmankb
M_98_I
Page of edition: 37 
HR.ii, 37-43; M.St. 16-17.
Page of Manuscript: R  
gwyšn ՚br ՚՚stwnd.
gōwišn abar āstwand.


Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... ẖpt ՚b՚xtr przyd, ՚wd dw ՚zdh՚g ՚՚gwst ՚wd gyšt, ՚wd pd ẖ՚n ՙy ՚yrdwm ՚sm՚n ՚wl ՚՚gwst.
   
... haft abāxtar parzīd, ud azdahāg āgust ud gišt, ud pad hān ī ērdom āsmān ul āgust.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 4  
   
՚wš՚n, pd w՚ng *՚n՚spyn *grdnydn r՚y, nr ՚wd m՚yg prystg dw ՚br gwm՚rd.
   
u-šān, pad wāng *anaspēn *gardanīdan rāy, nar ud māyag frēstag abar gumārd.
Page of edition: 38 
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 7  
   
՚wš՚n dwdy ՚wl ՚w wymnd ՚wd b՚ryst ՙy rwšn ՚hr՚pt.
   
u-šān dudī ul ō wimand ud bārist ī rōšn ahrāft.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 8  
   
՚wd ՚c w՚d ՚wd rwšn, ՚b ՚wd ՚dwr ՙy ՚c gwmyzyšn p՚rwd, rwšn rhy dw, h՚n ՙy xwrxšyd ՚c ՚dwr ՚wd rwšn, pd pnz prysp pr՚whryn w՚dyn rwšnyn ՚byn ՚wd ՚dwryn, ՚wd *dw՚zdẖ dr, ՚wd m՚n pnz, ՚wd g՚ẖ sẖ, ՚wd rw՚ncyn prystg pnz ՙy ՚ndr ՚dwryn prysp, ՚wd h՚n ՙy m՚ẖ yzd ՚c w՚d ՚wd ՚b, pd pnz prysp pr՚whryn w՚dyn rwšnyn ՚dwryn ՚wd ՚byn, ՚wd ch՚rdẖ dr, ՚wd m՚n pnz, ՚wd g՚ẖ sẖ, ՚wd rw՚ncyn prysṯg pnc ՙy ՚ndr ՚byn prysp, qyrd ՚wd wyr՚st.
   
ud az wād ud rōšn, āb ud ādur ī az gumēzišn pārūd, rōšn rahy , hān ī xwarxšēd az ādur ud rōšn, pad panz parisp frāwahrēn wādēn rōšnēn ābēn ud ādurēn, ud dwāzdah dar, ud mān panz, ud gāh *se, ud ruwāncīn frēstag panz ī andar ādurēn parisp, ud hān ī māh yazd az wād ud āb, pad panz parisp frāwahrēn wādēn rōšnēn ādurēn ud ābēn, ud čahārdah dar, ud mān panz, ud gāh *se, ud ruwānčīn frēstag panz ī andar ābēn parisp, kird ud wirāst.
Page of edition: 39 
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 24  
   
՚wš՚n ... ՚ndr pymwxt.
   
u-šān ... andar paymōxt.
Page of Manuscript: V  
Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
dwdy myhryzd ՚c hm p՚r՚yšn pymwg sẖ, ՙy w՚d ՚b ՚wd ՚dwr, pymwxt, ՚wd prwd ՚w t՚r zmyg ՚wxyst.
   
dudī mihryazd az ham pārāyišn paymōg *se, ī wād āb ud ādur, paymōxt, ud frōd ō tār zamīg ōxist.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 5  
   
՚wd r՚z ՙy wzrg, whyšt ՙy nwg, ՚br ՚pwrydn r՚y, h՚n pnz knd՚r ՙy mrg hngnd ՚wd h՚mgyn qyrd.
   
ud rāz ī wuzurg, wahišt ī nōg, abar āfurīdan rāy, hān panz kandār ī marg hangand ud *hāmagēn kird.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 8  
   
՚wd hmbdyc ՚sm՚n՚n ՚br t՚r zmyq nyr՚myšn ch՚r, hwš՚gyn ՚wd ṯ՚ryn ՚dwryn ՚wd ՚byn, yq ՚br dwdy ncyd ՚wd nyr՚pt.
   
ud hambadiz āsmānān abar tār zamīg nirāmišn čahār, hōšāgēn ud tārēn ādurēn ud ābēn, yak abar dudī nizīd ud nirāft.
Page of edition: 40 
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 12  
   
՚wd prysp ՙyw, ՙy ՚c rwšn zmyg, xwr՚s՚nyh՚ẖ ՚yrgyh՚ẖ xwrpr՚nyh՚ẖ ՚wb՚ynyd, ՚wd ՚b՚c ՚w zmyg ՙy rwšn hng՚pt ՚wš ՚ny wzrg zmyg ՙyw qyrd ՚wd ՚br nyr՚myšn՚n nyys՚d.
   
ud parisp ēw, ī az rōšn zamīg, xwarāsānīhā ēragīhā xwarparānīhā ōbāyēnīd, ud abāz ō zamīg ī rōšn hangāft ō-š any wuzurg zamīg ēw kird ud abar nirāmišnān nīsād.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 19  
   
՚wd ՚wy prm՚ngyn yzd ՚br m՚nbyd qyrd.
   
ud awē parmānagēn yazd abar mānbed kird.
Paragraph: 6   Line of Manuscript: 20  
   
՚wd ՚br hm zmyg ՚ndrwn ՚ny prysp *ՙyw, try xwr՚s՚n ՚yrg ՚wd xwrnw՚r, pd hm sẖ kyšwr ՙstwn sẖ, ՚wd t՚g pnz: *ՙyw, ՚c prysp* sr ՙy pd xwrpr՚n ՚w xwrpr՚nyq ՙstwn, ՚wd dwdyg, ՚c xwrpr՚nyg ՙstwn ՚w h՚n ՙy ՚yrgyg ՙsṯwn, ՚wd sdyg, ՚c ՚yrgyg ՙstwn ՚w h՚n ՙy xwr՚s՚nyg ՙstwn, ՚wd tswm, ՚c xwr՚s՚nyg ՙstwn ՚w prysp sr ՙy pd xwr՚s՚n, ՚wd h՚n ՙy pnzwm wzrg, ՚c *xwr՚s՚nyg ՚w xwrpr՚nyg ՙstwn ՚wd zmyg ՙyw wzrg ՚wd ՙstbr pd dw՚zdẖ dr, ՙy hmbdyc ՚sm՚n՚n dr, ՚wd ՚br hm zmyq pyr՚mwn ch՚r prysp ՚wd sẖ p՚rgyn kyrd.
   
ud abar ham zamīg andarōn any parisp ēw, tare xwarāsān ērag ud xwarniwār, pad ham *se kišwar istūn *se, ud tāg panz: ēw, az parisp* sar ī pad xwarparān ō xwarparānīg istūn, ud dudīg, az xwarparānīg istūn ō hān ī ēragīg istūn, ud sidīg, az ēragīg istūn ō hān ī xwarāsānīg istūn, ud tasom, az xwarāsānīg istūn ō parisp sar ī pad xwarāsān, ud hān ī panzom wuzurg, az xwarāsānīg ō xwarparānīg istūn ud zamīg ēw wuzurg ud istabr pad dwāzdah dar, ī hambadiz āsmānān dar, ud abar ham zamīg pērāmōn čahār parisp ud *se pārgēn kird.


Manuscript: M_99_I   Link to mirmankb
M_99_I
Page of edition: 41 
HR.ii, p. 41-43, MSt. p. 17


Page of Manuscript: R  
Paragraph: 7   Line of Manuscript: 15  
   
՚wd pd h՚n ՙy ՚ndrwn p՚rgyn dyw՚n ՚ndr przyd.
   
ud pad hān ī andarōn pārgēn dēwān andar parzīd.
Page of edition: 42 
Paragraph: 8   Line of Manuscript: 17  
   
՚wd ՚yrdwm ՚sm՚n ՚br sr.
   
ud ērdom āsmān abar sar.
Paragraph: 9   Line of Manuscript: 18  
   
՚wd pd dst ՙyš, ՚cyš gyrd-՚sm՚n wyn՚rdn r՚y, tskyrb hpt ՙstwn ՚ndr ՙystyn՚d.
   
ud pad dast ī-š, aziš gird-āsmān winnārdan rāy, taskirb haft istūn andar ēstēnād.
Paragraph: 10   Line of Manuscript: 21  
   
՚wd ՚wy wzrg zmyg, ՚br ՙstwn՚n ՚wd t՚g՚n ՚wd prysp dw, ՚br pryyg ՙy m՚nbyd yzd nyys՚d.
   
ud awē wuzurg zamīg, abar istūnān ud tāgān ud parisp , abar frēg ī mānbed yazd nīsād.

Chapter: 4  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 24  
   
՚wš *k(wstg՚n) xwr՚s՚nyh՚ẖ, ՚yrgyh՚ẖ ՚wd xwrpr՚nyh՚ẖ ՚br prysp ՙy bydwm, ՚wd ՚brgyh՚ẖ pd zmyg ՙy rwšn wyn՚rd.
   
ō-š *k(ustagān) xwarāsānīhā, ēragīhā ud xwarparānīhā abar parisp ī bēdom, ud abaragīhā pad zamīg ī rōšn winnārd.
Page of Manuscript: V  
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 4  
   
՚wd ՚br ՚wy wzrq m՚zmn zmyg, ՚wd ՚wrwn ՚c p՚rgyn՚n, ՚ny dw zmyq ՙy gwmyxtg, ՚wš dr, wysp n՚y ՚wd *qhryc, ՙy ws w՚d ՚b * ՚wd ՚dwr pdyš* ՚wl ՚hr՚pṯn r՚y, kyrd.
   
ud abar awē wuzurg *māzman zamīg, ud *ōrrōn az pārgēnān, any zamīg ī gumixtag, ō-š dar, wisp nāy ud *kahrēz, ī was wād āb * ud ādur padiš* ul ahrāftan rāy, kird.
Page of edition: 43 
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 10  
   
՚wd pyr՚mwn zmyg prysp ՙyw pd ch՚՚r dr wyn՚rd.
   
ud pērāmōn zamīg parisp ēw pad čahār dar winnārd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 12  
   
՚wd ՚ndr ch՚r kyšwr prystg ch՚r, ky ՚yrdwm ՚sm՚n d՚rynd, hmbdyc ՚wd hmpymwg ՙy ՚brdr՚n, ՚br ՙysṯyn՚d.
   
ud andar čahār kišwar frēstag čahār, ērdom āsmān dārēnd, hambadiz ud hampaymōg ī abardarān, abar ēstēnād.

Chapter: 5  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 16  
   
՚wd ՚bgwhg ՙy ch՚r qyšwr t՚r ՚wyš wrwpṯn r՚y.
   
ud *abgōhag ī čahār kišwar tār awiš wiruftan rāy.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 18  
   
dw՚zdẖ dwšwx, sẖ sẖ ՚ndr ՙyw p՚ygws, ps՚xṯ.
   
dwāzdah dušox, *se *se andar ēw pāygōs, passāxt.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 20  
   
՚wd ՚wrwn ՚cyš pyr՚mwn, zryẖ r՚y, ՚hrywr ՙyw.
   
ud *ōrrōn aziš pērāmōn, zrēh rāy, ahrewar ēw.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 21  
   
՚wd pd hm ՚hrywr n՚pg, mzn ՙy *zrhyg r՚y, zynd՚n wyr՚st.
   
ud pad ham ahrewar nāfag, mazan ī *zrehīg rāy, zēndān wirāst.

Chapter: 6  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 24  
   
՚wd dwdy ՚br dym ՙy zmyg kwp ՚wd *r՚r shyn wyc՚ryšnyc ...
   
ud dudī abar dēm ī zamīg kōf ud rār sahēn wizārišn-iz ...Editor / Edition: Mir.Man.  
Item of Edition: i  
Manuscript: M_7984_II   Link to mirmankb
M_7984_II = e_II Recto


Page of edition: 177 
Page of Manuscript: Ri  
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 1  
   
՚wd ny ՚w dwšx kwc rn ny wynd՚nd d՚š՚n prg՚r rs՚d.
   
ud ō dušox ku-z ?? windānd dā-šān fragār rasād.

   
a gap of unknown length

Chapter: 7  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 6  
   
՚wd myhr yzd h՚n cẖ՚r *nyr՚myšn, bn ՙy *dyw՚n, ՚wd zmyg ch՚r, pd ՙstwn ՚wd wyn՚ryšn ՚wd dr ՚wd prysp ՚wd p՚rgyn ՚wd dwšwx ՚wd n՚y ՙy ՚ndr gbr ՙy zmyg, ՚wd qwp ՚wd r՚r, ՚wd x՚nyg rwd ՚wd dry՚b, ՚wd ՚sm՚՚n dẖ.
   
ud ka mihr yazd hān čahār nirāmišn, bann ī dēwān, ud zamīg čahār, pad istūn ud winnārišn ud dar ud parisp ud pārgēn ud dušox ud nāy ī andar gabr ī zamīg, ud kōf ud rār, ud xānīg rōd ud daryāb, ud āsmān dah.
Page of edition: 178 
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 19  
   
pd qyšwr ՚wd g՚ẖ ՚wd p՚dgws ՚wd m՚n ՚wd wys ՚wd znd ՚wd dyẖ, ՚wd wymnd ՚wd p՚hr ՚wd dr, ՚՚st՚ng r՚stw՚՚n ՚wd wcyhrg, ՚wd prysp, ՚wd gyrd-՚sm՚n ՙyw, pd ՚xtr՚՚n ՚wd ՙst՚rg՚n, ՚wd rẖ dw ՙy xwr ՚wd m՚ẖ, pd m՚n ՚wd g՚ẖ ՚wd dr ՚wd drb՚n s՚r՚r, ՚wd bnbyd ՚wd p՚hrbyd m՚nbyd ՚wd *wysbyd zndbyd ՚wd dhybyd, ՚wd h՚mqyšwr wyspzng xyr, qyrd ՚wd wyr՚st, -- ՚yg ՚wy myzdgt՚c ՚wd ՚zdygr yzd, ՙy myhr yzd ՚wd srygrqyrb ՙy ՚whrmyzdby m՚d ՚br xwyš ṯn ...
   
pad kišwar ud gāh ud pādgōs ud mān ud wis ud zand ud deh, ud wimand ud pāhr ud dar, āstānag rāstwān ud wizihrag, ud parisp, ud gird-āsmān ēw, pad axtarān ud istāragān, ud rah ī xwar ud māh, pad mān ud gāh ud dar ud darbān sārār, ud bannbed ud pāhrbed mānbed ud wisbed zandbed ud dahibed, ud hāmkišwar wispzanag xīr, kird ud wirāst, -- ēg awē mizdagtāz ud azdegar yazd, ī mihr yazd ud srīgarkirb ī ohrmezd-bay mād abar xwēš tan ...
Page of Manuscript: Rii  
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 13  
   
pyš *՚wy yzd* ky ՚c ՚br *hrw ՚sm՚n ՙystyd ՚wd ՚wyš՚n yzd՚n sr d՚ryd, ՚nwẖ ՙystyn՚d hynd.
   
pēš awē yazd* az abar harw āsmān ēstēd ud awišān yazdān sar dārēd, anōh ēstēnād hēnd.


The Living Spirit, having made the world, goes with the other gods of the Second Creation before the Father of Greatness, to entreat him to evoke the Third Messenger


Chapter: 8  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 21  
   
՚wd myhryzd ՚wd srygrqyrb qyrdg՚r ՚wl ՚w whyšt՚w ՚hr՚pt hynd.
   
ud mihryazd ud srīgarkirb kirdagār ul ō wahištāw ahrāft hēnd.
Page of edition: 179 
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 25  
   
՚wd ՚b՚g ՚whrmyzdby ՚wd rwšn՚n xw՚ryst ՚wd nwgšhr՚pwr-yzd hndym՚n ՚wy whyštw šhry՚r dstkš ՙyst՚d hynd.
   
ud abāg ohrmezd-bay ud rōšnān xwārist ud nōgšahrāfur-yazd handēmān awē wahištāw šahriyār dastkaš ēstād hēnd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 32  
   
՚wš՚՚n ngwcyd ՚wd zwwpr nm՚c bwrd ՚wš՚n ՚wẖ gwpt kw nmbrwm tw, xwdy՚, ky pd xwyš wrz ՚wd hww՚c ՚m՚ẖ ՚pwryd hwm, ՚wt ՚՚z ՚wd ՚hrmyn ՚wd dyw՚n ՚wd pryg՚n pd ՚m՚ bst hynd.
   
u-šān nigōzēd ud zufr namāz burd u-šān ōh guft ku nambarom , *xwadayā, pad xwēš warz ud huwāz amā(h) āfurīd hom, ud āz ud ahremen ud dēwān ud parīgān pad amā(h) bast hēnd.


M_7984_II = e_II Verso
Page of Manuscript: Vi  


Chapter: 9  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 14  
   
... ՚wš prm՚y kw šw՚d ՚wd h՚n bnyst՚՚n ՙy dyw՚n nyyš՚d, ՚wd xwr ՚wd m՚ẖ j՚r ՚wd phryzyšn bxš՚d, ՚wd h՚n rwšnyy ՚wd xwwšn ՙyg yzd՚n, ՙy ՚c nwx pd ՚՚z ՚wd ՚hrmyn ՚wd dyw՚n ՚wd pryg՚n zd bwd, ՚wš nwnc hpšyrd d՚rynd.
   
... ō-š framāy ku šawād ud hān bannestān ī dēwān nīšād, ud xwar ud māh ǰār ud pahrēzišn baxšād, ud hān rōšnī ud xwašan īg yazdān, ī az nox pad āz ud ahremen ud dēwān ud parīgān zad būd, ō-š nūn-z hafšird dārēnd.
Page of edition: 180 
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 26  
   
՚wd h՚nz ՙy ՚ndr zmyg ՚wd ՚sm՚n kyšwryh՚n przyd ՙystyd, ՚wd ՚xš՚dyy gwm՚yd, ՚wy wyš՚h՚g ՚wd bwxt՚r bw՚d, ՚wd w՚d ՚b ՚wd ՚dwr r՚ẖ ՚wd pnd ՚w b՚ryst wyr՚y՚d.
   
ud hān-iz ī andar zamīg ud āsmān kišwarīhān parzīd ēstēd, ud axšādī gumāyēd, awē wišāhāg ud bōxtār bawād, ud wād āb ud ādur rāh ud pand ō bārist wirāyād.


Page of Manuscript: Vii  
prz՚pt gwyšn ՚br ՚stwnd
frazāft gōwišn abar āstwand

The Third Messenger is evoked, with other gods of the Third Creation, and begins his work

nwyst gwyyšn ՙy nrysẖ *zd.
niwist gōwišn ī narisah zad.


Chapter: 10  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 11  
   
ps h՚n whyštw šhry՚r pd xwyyš wrc ՚wd hww՚c ՚pwryd yzd sẖ, rwšnšhr ՚wd xrdyšhr, ՚br ՚hr՚m, kw, ՚՚wn c՚wn xwdy՚ xwd whyštw šhry՚r ՚st, ՚wš hm՚g rwšn d՚ryd, ՚՚wn h՚nc rwšnšhr-yzd ՚br zmyg ՚wd ՚sm՚n xwd՚wy ՚wd p՚dyxš՚՚y bw՚d, ՚wd h՚m-qyšwr rwšn d՚r՚d, ՚wd rwc ՚wd šb pyd՚g *qwn՚d.
   
pas hān wahištāw šahriyār pad xwēš warz-iz ud huwāz āfurīd yazd *se, rōšnšahr ud xradešahr, abar ahrām, ku, *a՚ōn če՚ōn *xwadayā xwad wahištāw šahriyār ast, ō-š hamāg rōšn dārēd, *a՚ōn hān-iz rōšnšahr-yazd abar zamīg ud āsmān *xwadāy? ud pādixšāy bawād, ud hāmkišwar rōšn dārād, ud rōz ud šab paydāg dādestānād.
Page of edition: 181 
Chapter: 11  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 32  
   
՚wd xrdyyšhr-yzd h՚n rwšnyy ՚wd xwšn ՙy ps ՚c ...
   
ud xradešahr-yazd hān rōšnī ud *xwašan ī pas az ...


a gap of unknown length


Manuscript: M_7981_I   Link to mirmankb
M_7981_I = b_I Recto
Page of Manuscript: Ri  
After the seduction of the male demons, plants begin to grow on earth


Chapter: 12  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... ՚wrwr, ՙsprhm, ՚wd mrw.
   
... urwar, isprahm, ud marw.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 2  
   
՚wd ՚՚cyhr, ՚wd gwnggwng ՚rwy kyšt ՚wd rwst.
   
ud *āzihr, ud gōnag-gōnag arōy kišt ud rust.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 5  
   
՚wš՚n xwd ՚՚z xwyš gryw ՚ndr ՚myxt.
   
u-šān xwad āz xwēš grīw andar āmixt.

Chapter: 13  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 7  
   
՚wd h՚n yk bhr ՙy ՚w dry՚b ՚wbyst, h՚nyš mzn ՙyw dwšcyhr ՚pr ՚wd shmyyn ՚cyš bwd.
   
ud hān yak bahr ī ō daryāb ōbist, hān-iš mazan ēw duščihr appar ud sahmēn aziš būd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 8  
   
՚wd ՚c dry՚b ՙškrwst, ՚wš nwyst ՚ndr šhr wyn՚ẖ kwn՚n.
   
ud az daryāb ba iškarwist, ō-š niwist andar šahr wināh kunān.

Chapter: 14  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 18  
   
ps myhryzd, ՚c h՚n pnz yzd ՙy xwd ՚pwr, h՚n yzd ՙyw ṯskyrb pryst՚d, ky ՚wy mzn ՚ndr ՚brg p՚dgws, ՚c xwr՚s՚n ՚w xwrnw՚r, pd hm՚g ՚brg pr՚r՚st, p՚y ՙspwxt ՚wd ՚bgnd, ՚wš ՚br ՙyst՚d, kw ՚ndr šhr wyn՚ẖ ny qwn՚d.
   
pas mihryazd, az hān panz yazd ī xwad āfur, hān yazd ēw taskirb frēstād, awē mazan andar abarag pādgōs, az xwarāsān ō xwarniwār, pad hamāg abarag frārāst, pāy ispōxt ud abgand, ō-š abar ēstād, ku andar šahr wināh kunād.
Page of edition: 182 
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 31  
   
՚wd ՚wy yzd ՚br hm՚g zmyg ՚wd ՚sm՚n h՚mqyšwr, ՚br ՚brg ՚wd xwr՚s՚n, ՚yrg ՚wd xwrpr՚n, wysbyd qyrd kw šhr p՚y՚d.
   
ud awē yazd abar hamāg zamīg ud āsmān hāmkišwar, abar abarag ud xwarāsān, ērag ud xwarparān, wisbed kird ku šahr pāyād.
Page of Manuscript: Rii  
Chapter: 15  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 3  
   
՚wd c՚wn h՚՚n ՚wzm՚hwr ՚wd wՙyrwr, ՚՚z ՚c ՚sm՚n ՚br zmyg ՚w hwšk ՚wd xwyd qft.
   
ud če՚ōn hān awezmāhwar ud wīrwar, āz az āsmān abar zamīg ō hušk ud xwēd kaft.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 8  
   
՚wš pd wyspzng z՚z ՚wd mzn ՙy xwyš gryw hmbwd.
   
ō-š pad wispzanag zāz ud mazan ī xwēš grīw hambūd{?}.


After the seduction of the female demons, animals appear on earth


Chapter: 16  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 13  
   
ps ՚wyš՚n dyw՚n ՚wd pryg՚n, xyšm՚n, mzn՚n ՚wd ՚sryšt՚r՚n, ՙy m՚yg ՚n՚nd, dwp՚y ՚wd tsb՚y ՚wd prwr ՚wd zhryn ՚wd prystrdys, hrw ky ՚c ՚hy ՚c dwšwx ՚bwws ՚n՚nd.
   
pas awišān dēwān ud parīgān, xēšmān, mazanān ud *asrēštārān, ī māyag anand, dōpāy ud tasbāy ud parrwar ud zahrēn ud frestardēs, harw az ahy az dušox ābus anand.
Page of edition: 183 
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 22  
   
՚wd ps ՚ndr y՚zdẖ ՚sm՚n bst bwd hynd, ՚wš՚n h՚n b՚m ՚wd ՚gr՚yy ՙy rwšnšhr-yzd dyd, ՚wš՚n ՚wyš rwzdyst, ՚wd ՚by՚wš bwd hynd -- ՚ygyš՚n h՚n xwyš zhg ՚cyš nsyẖ bwd hynd.
   
ud pas andar yāzdah āsmān bast būd hēnd, u-šān hān bām ud agrāyī ī rōšnšahr-yazd dīd, u-šān awiš ruzdist, ud abēyuš būd hēnd -- ēg-išān hān xwēš zahag aziš *nasīh būd hēnd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 32  
   
՚wd prwwd ՚w zmyg ՚md hynd, ՚wd nwyst hynd ՚br zmyg xyz՚n.
   
ud frōd ō zamīg āmad hēnd, ud niwist hēnd abar zamīg xezān.


M_7981_I = b_I Verso


Page of Manuscript: Vi  
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 2  
   
՚wš՚n b՚r ՚wd myw ՚c drxt՚՚n xwrd, ՚wd mhy ՚wd mzn ՚wd ՚sryšt՚r bwd ẖynd.
   
u-šān bār ud mēw az draxtān xward, ud mahy ud mazan ud *asrēštār būd hēnd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 6  
   
՚wd ՚c b՚r ՚wd myw ՙyg drxt՚n h՚nyš՚n ՚՚z ՚br ՚dyd, ՚wd pd ՚wrzwg ՚՚ywwz bwd hynd, ՚wd ՚gnyn hngpt ẖynd.
   
ud az bār ud mēw īg draxtān hān-išān āz abar adīd, ud pad āwarzōg āyōz būd hēnd, ud āginēn hangaft hēnd.


The Third Messenger orders the Great Builder to build an eternal prison for the demons, and the New Paradise


Page of edition: 184 
Chapter: 17  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 15  
   
ps rwšnšhr-yzd ՚w nwgšẖr՚pwr-yzd prm՚d kw šw, ՚wd prwn ՚c zmyg ՚wd ՚sm՚n h՚mqyšwr, ՚wd bydndr ՚c h՚՚n pnz dwšwx ՚w ՚yrg p՚dgws-rwn, ՚c ՚nwẖ ՚wrwntr ՚br tm dwšwx, ՚z xwr՚s՚n ՚w xwrnw՚r p՚dgws, hs՚r whyšt՚w, ՚yg dysm՚n ՙyg nwg dys.
   
pas rōšnšahr-yazd ō nōgšahrāfūr-yazd framād ku šaw, ud *parrōn az zamīg ud āsmān hāmkišwar, ud bēdandar az hān panz dušox ō ērag pādgōs-rōn, az anōh *ōrrōntar abar tam dušox, az xwarāsān ō xwarniwār pādgōs, *hassār wahištāw, ēg dēsmān īg nōg dēs.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 30  
   
՚wd my՚n ՚wy dysm՚n, ՚՚z ՚wd ՚hrmyn ՚wd dyw՚n ՚wd pryg՚՚n r՚y, bnyst՚n ՙyw hwstyg՚n qwn.
   
ud mayān awē dēsmān, āz ud ahremen ud dēwān ud parīgān rāy, bannestān ēw *hōstīgān kun.
Page of Manuscript: Vii  
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 2  
   
՚wd ps, h՚n rwšnyy ՚wd xwwšn ՙyg yzd՚n, ՙyg ՚hrmyn ՚wd dyw՚n ՚wb՚rd ՚wd ՚ndr hm՚g qyšwr ՚wd dyw՚n pryg՚n ՚y՚rdyd ՚wd wrdyd -- h՚n, ps p՚k qyryh՚d, ՚wd ՚wl ՚w b՚ryst *՚šynzyh՚d, ՚wd pršykyrd bw՚d, ՚yg ՚՚z ՚wd ՚hrmyn ՚wd dyw՚n ՚wd pryg՚n ՚ndr h՚n bnyst՚՚n j՚yd՚n ՚nwd՚՚n bst *bw՚nd.
   
ud pas, ka hān rōšnī ud xwašan īg yazdān, īg ahremen ud dēwān ōbārd ud andar hamāg kišwar ud dēwān parīgān ayārdēd ud wardēd -- hān, pas ka pāk kirēhād, ud ul ō bārist āšinzīhād, ud frašēgird bawād, ēg āz ud ahremen ud dēwān ud parīgān andar hān bannestān ǰāydān *anūdān bast bawānd.
Page of edition: 185 
Chapter: 18  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 22  
   
՚wd ՚br h՚n dysm՚n ՙy nwg, h՚n whyšt ՙy nwg kwn, kw ՚whrmzd ՚wd ՙymyš՚՚n yzd՚n ky pd xwyš wrc ՚wd rwšnyy ՚՚z ՚wd ՚hrmyn ՚wd dyw՚n ՚wd pryg՚n grypt ՚wd bst.
   
ud abar hān dēsmān ī nōg, hān wahišt ī nōg kun, ku ohrmezd ud imēšān yazdān pad xwēš warz-iz ud rōšnī āz ud ahremen ud dēwān ud parīgān grift ud bast.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 32  
   
՚wd ՚m՚ẖ g՚ẖ ՚wd ...
   
ud amā(h) gāh ud ...


a gap of unknown length


Manuscript: M_7980_I   Link to mirmankb
M_7980_I = a_I Recto
Page of Manuscript: Ri  
On the five Light Elements, and their physical redemption


Chapter: 19  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 3_(22)  
   
... pr՚whr ՚pwr, ՚wd ՚c ps pr՚whr, w՚d, ՚wd ՚c ps w՚d, rwšn, ՚wd ՚c ps rwšn, ՚b, ՚wd ՚c ps ՚b, ՚dwr ՚pwwr.
   
... frāwahr āfur, ud az pas frāwahr, wād, ud az pas wād, rōšn, ud az pas rōšn, āb, ud az pas āb, ādur āfur.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 10_(29)  
   
՚wš pymwxt hynd, ՚wš ՚dwr pd dst d՚št.
   
ō-š paymōxt hēnd, ō-š ādur pad dast dāšt.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 12_(31)  
   
՚wd ՚br ՚hrmyn ՚wd dyw՚n prnpt, ՚wš zd ՚wd wtr qyrd hynd.
   
ud abar ahremen ud dēwān franaft, ō-š zad ud wattar kird hēnd.

Page of Manuscript: Rii  
Chapter: 20  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1_(21)  
   
... w՚d ... wyn՚r՚d ...
   
... wād ... winnārād ...
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 3_(23)  
   
՚wd ՚b ՚dwr p՚r՚y՚d.
   
ud āb ādur pārāyād.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 4_(24)  
   
՚wd ՚gnyn hmyw h՚mwx ՚wd h՚mzwr bw՚nd ՚wd h՚n rwšnyy ՚wd xwšn ՙy xwyš ՙy nxwstyn, ՙymyš՚n mhr՚spnd՚n pd xwyš phryz.
   
ud āginēn hamēw hāmōx ud hāmzōr bawānd ud hān rōšnī ud *xwašan ī xwēš ī naxwistēn, imēšān (a)mahrāspandān pad xwēš pahrēz.
Page of edition: 186 
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 12_(32)  
   
՚wd ՚whrmyzdby q՚m h՚nyš՚n ՚cyš wyš՚d.
   
ud ohrmezd-bay kām hān-išān aziš wišād.

Page of Manuscript: Vi  
Chapter: 21  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 5_(25)  
   
... ps rwšnšhr-yzd ՚wy qyšwrw՚r-yzd my՚n h՚mkyšwr ՙystyn՚d, ՚wš ՚wyš՚n yzd՚՚n wyn՚rd hynd, ՚yg dwdy rwšnšhr-yzd, srygrqyrb-yzd ՚wd ՚whrmyzd-by pd xwyš cyhr ՚wd .
   
... pas ka rōšnšahr-yazd awē kišwarwār-yazd mayān hāmkišwar ēstēnād, ō-š awišān yazdān winnārd hēnd, ēg dudī rōšnšahr-yazd, srīgarkirb-yazd ud ohrmezd-bay pad xwēš čihr ud .

Page of Manuscript: Vii  
Chapter: 22  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1_(20)  
   
... *՚wyš՚n yzd՚n *՚wd h՚n rhngwẖ *yzd *՚ndr rẖ ՙy xwr ՚wd m՚ẖ *ՙystyn՚d hynd, kw h՚n rwšny ՚wd xwšn ՙyg yzd՚n, ՙy ՚c nwx ՚՚z ՚wd dyw՚n ՚wd pryg՚n nr՚n ՚wd m՚yg՚n jwwd ՚wd ՚wb՚rd, ՚wš nwnc grypt d՚rynd, ՚wd h՚nc ՙy ՚w pršygyrd ՚c w՚d, ՚b ՚wd ՚dwr jwynd ՚wd *՚wb՚rynd ...
   
... awišān yazdān ud hān *rahnigūh yazd andar rah ī xwar ud māh ēstēn hēnd, ku hān rōšnī ud *xwašan īg yazdān, ī az nox āz ud dēwān ud parīgān narān ud māyagān ǰūd ud ōbārd, ō-š nūn-z grift dārēnd, ud hān-iz ī ō frašegird az wād, āb ud ādur ǰawēnd ud ōbārēnd ...


Manuscript: M_7980_II   Link to mirmankb
M_7980_II = a_II Recto
Page of edition: 187 


Page of Manuscript: Ri  
Chapter: 23  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1_(22)  
   
... ՚ndr ՚myxt, ՚whrmyzd ՚wd ՚hrmyn ՚՚gynyn ՚rdyg bwd.
   
... andar āmixt, ka ohrmezd ud ahremen āginēn ardīg būd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 4_(25)  
   
՚wd ps h՚n rwšnyy ՚wd xwšn pd j՚r ՚wd phryzyšn ՙy xwr ՚wd m՚ẖ ՚wd phryz ՚wd drm՚n ՙyg yzd՚n ՚c zmyg ՚wd ՚sm՚n h՚mkyšwr ՚wl ՚hr՚myd, ՚wd ՚w *whyšt՚w wyd՚ryd* ...
   
ud pas hān rōšnī ud *xwašan pad ǰār ud pahrēzišn ī xwar ud māh ud pahrēz ud darmān īg yazdān az zamīg ud āsmān hāmkišwar ul ahrāmēd, ud ō wahištāw widārēd* ...

Page of Manuscript: Rii  
Chapter: 24  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 2_(23)  
   
՚wd ... p՚nzdẖ pd m՚hyg՚n bwyd, pd nymm՚ẖ, ՚wrmzd-by h՚n rwšnyy ՚wd ՚bzwyšn ՙy m՚ẖ yzd pd xwyš cyhr yzd ՚pwryd ՚wd wyr՚yd.
   
ud ... ka pānzdah pad māhīgān bawēd, pad nēmmāh, ohrmezd-bay hān rōšnī ud abzawišn ī māh yazd pad xwēš čihr yazd āfurēd ud wirāyēd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 10_(31)  
   
՚wd ՚c nymm՚ẖ, š՚zdẖ pd m՚hyg՚n, ՚w ՚byd՚q m՚ẖ, wyst ՚wd *nw pd m՚hyg՚n* ...
   
ud az nēmmāh, šāzdah pad māhīgān, ō abaydāg māh, wīst ud pad māhīgān* ...


M_7980_II = a_II Verso


Page of Manuscript: Vi  
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 1_(22)  
   
՚byd՚g m՚ẖ ՚gnyn bwynd, *՚yg ՚whrmyzdby ...
   
abaydāg māh āginēn bawēnd, ēg ohrmezd-bay ...
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 4_(25)  
   
՚c rẖ ՙy m՚ẖ yzd ՚xyzyd, ՚wd ՚w rẖ ՙy xwrxšyd ՚dyhyd ՚wd ՚wyš՚n yzd՚n, ky ՚whrmyzdby ՚c nymm՚ẖ ՚w ՚byd՚g m՚ẖ rwc rwc ՚c rẖ ՙy m՚ẖ yzd ՚w rẖ ՙy xwrxšyyd *՚՚wryd, ...
   
az rah ī māh yazd āxēzēd, ud ō rah ī xwarxšēd adīhēd ud awišān yazdān, ohrmezd-bay az nēmmāh ō abaydāg māh rōz rōz az rah ī māh yazd ō rah ī xwarxšēd āwarēd, ...

Page of edition: 188 
Page of Manuscript: Vii  
Chapter: 25  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 2_(22)  
   
... m՚ẖ pd syẖ rwc ՚wd pd nwm՚ẖ ՚wd nymm՚ẖ ՚wd ՚byd՚g m՚ẖ ՚šm՚ryhyd ՚wd pyd՚g bwyd.
   
... māh pad sīh rōz ud pad nōmāh ud nēmmāh ud abaydāg māh ašmārīhēd ud paydāg bawēd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 7_(27)  
   
՚wd h՚n ՚՚z ՚wd ՚hrmn, ՚wd t՚r ՚wd ṯm, ՚wd hwš՚g ՙy dwjgn, ՚wd zhr ՙy mrg, ՚wd swcyšn ՙy xyšmyn, ՚wd zhr ՙy dyw՚n ...
   
ud hān āz ud ahremen, ud tār ud tam, ud hōšāg ī dužgann, ud zahr ī marg, ud sōzišn ī xēšmēn, ud zahr ī dēwān ...


a gap of unknown length

Manuscript: M_7981_II   Link to mirmankb
M_7981_II = b_II Recto
Page of Manuscript: Ri  
On the cycle of the days

gwyšn ՙyg phryzšn rwc՚n.
gōwišn īg pahrēzišn rōzān.


Chapter: 26  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... rwc pd h՚n syẖ r՚stw՚n ՙy ՚wy dwdyg ՚st՚ng hnz՚pt, ՚yg ՚՚b՚n m՚ẖ hngyšyhyd ՚wd pyd՚g bwyd.
   
... rōz pad hān sīh rāstwān ī awē dudīg āstānag hanzāft, ēg ābān māh hangišīhēd ud paydāg bawēd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 7  
   
-- ՚wd m՚ẖ ՚b՚n rwc y՚zdẖ zm՚n bwyd ՚wd šb syzdẖ.
   
-- ud māh ābān rōz yāzdah zamān bawēd ud šab sīzdah.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 11  
   
՚wd ՚ygyc h՚m-šhr xwrspyg ՚wd wš՚d-՚pt՚b ՙystyd.
   
ud ēg-iz hāmšahr xwarispīg ud wišād-āftāb ēstēd.

Chapter: 27  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 17  
   
՚wd dwdyc xwrxšyd ՚c h՚n ՚st՚ng ՙy dwdyg ՚w h՚n ՚st՚ng ՙy nxwstyn, ՙy ՚brdr mhy ՚wd wyhmdr ՚c ՚b՚ryg՚n, ՚wl whyzyd.
   
ud dudī-z xwarxšēd az hān āstānag ī dudīg ō hān āstānag ī naxwistēn, ī abardar mahy ud wēhmdar az abārīgān, ul wihēzēd.
Page of edition: 189 
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 25  
   
՚wd ՚ny syẖ rwc ՙy ՚dwr m՚ẖ pd h՚n hm syẖ r՚stw՚n ՚wd tyryst ՚wd šst wcyhrg, ՙy pd ՚wy hm ՚st՚ng ՙy nxwstyn, ps՚xt ՙystynd, ky m՚ẖ ՚dwr ...
   
ud any sīh rōz ī ādur māh pad hān ham sīh rāstwān ud tīrēst ud šast wizihrag, ī pad awē ham āstānag ī naxwistēn, passāxt ēstēnd, māh ādur ...
Page of Manuscript: Rii  
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 1  
   
pdՙyš phryst h՚nš dwdy m՚ẖ ՚dwr hmbdyc drwxš՚n ՙy hwš՚gyn, swc՚gyn ՚wd tmyn, ՚wd dw-phykr ՚xtr pdyš phryzyd ՚wš՚n grm՚g ՚zyš prwd wyš՚hyd ՚wd nwnyd ՚wrwr ՚wd b՚՚r pxš՚n.
   
padiš pahrist hān-š dudī māh ādur hambadiz druxšān ī hōšāgēn, sōzāgēn ud tamēn, ud dōpahikar axtar padiš pahrēzēd u-šān garmāg aziš frōd wišāhēd ud niwinnēd urwar ud bār paxšān.

Chapter: 28  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 11  
   
՚wd pd h՚n syẖ rwc ՙyg ՚dwr m՚ẖ, ՚yg ṯyryst ՚wd šst wys՚ng, ՙy bwynd ՙyw zm՚n ՙspwr, rwc rwc dw՚zdẖ wys՚ng, dwdy ՚c šb ՚b՚c ՙst՚nyhyd ՚wd ՚br rwc pd gy՚g ՙy xwyš ՚bzwyd.
   
ud pad hān sīh rōz īg ādur māh, ēg tīrēst ud šast wisānag, ī bawēnd ēw zamān ispurr, rōz rōz dwāzdah wisānag, dudī az šab abāz istānīhēd ud abar rōz pad gyāg ī xwēš abzawēd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 23  
   
-- ՚wd rwc dw՚zdẖ zm՚n bwyd, ՚wd šb dw՚zdẖ zm՚n.
   
-- ud rōz dwāzdah zamān bawēd, ud šab dwāzdah zamān.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 26  
   
՚wd hrw dw ՚gnyn ẖs՚r ՙystynd.
   
ud harw āginēn *hassār ēstēnd.
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 28  
   
՚wd ghy h՚mšhr dwdy h՚myn bwyd.
   
ud gahē hāmšahr dudī hāmīn bawēd.
Paragraph: 5   Line of Manuscript: 30  
   
՚wd nymrwc rbyẖ, c՚wn ՚c nxwstc xwrxšyd phryst bwd. --
   
ud nēmrōz rabih, če՚ōn az naxwist-z xwarxšēd pahrist būd. --


M_7981_II = b_II Verso


Page of edition: 190 
Page of Manuscript: Vi  
Chapter: 29  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
՚wd ps ՙyw s՚r pd dw՚zdẖ m՚hyg՚n hmpdc dw՚zdẖ ՚xtr pd wh՚r ՚wd h՚myn, p՚dz ՚wd dmyst՚n hmbxšyyd ՚wd pyd՚g qwnd.
   
ud pas ēw sār pad dwāzdah māhīgān hambadiz dwāzdah axtar pad wahār ud hāmīn, pādēz ud damestān hambaxšēd ud paydāg kunad.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 7  
   
՚wd drxt ՙspyzynd, ՚wd mrw ՚wd gy՚w ՚wd b՚r ՚wd ՚wrwr pxšynd, ՚wd d՚m՚n przywyšn bwyyd.
   
ud draxt ispīzēnd, ud marw ud giyāw ud bār ud urwar paxšēnd, ud dāmān frazīwišn bawēd.

Chapter: 30  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 15  
   
՚wd xwrxšyd ՚ndr ՚wy wyhmyẖ ՙy h՚mqyšwr pd ՚sm՚n՚n b՚ryst m՚ẖ m՚ẖ hmbdyc wrg, g՚w, dwphyqr, qyrzng ՚wd šgr ՚xtr ՚c ՚br phryzyd, ՚yg hmpdz ՙymyš՚n pnz՚n ՚xtr՚n pd pnz m՚ẖ h՚n pnz rwz ՚bzwyd, *՚xtr ՚xtr ՚wd m՚ẖ m՚ẖ yk rwc, h՚n ՙy nwn ՚c ՙyr՚n pnz g՚ẖ hng՚rynd.
   
ud ka xwarxšēd andar awē wēhmīh ī hāmkišwar pad āsmānān bārist māh māh hambadiz warrag, gāw, dō-pahikar, karzang ud šagr axtar az abar pahrēzēd, ēg hambadiz imēšān panzān axtarān pad panz māh hān panz rōz abzawēd, abāxtar axtar ud māh māh yak rōz, hān ī nūn az ērān panz gāh hangārēnd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 32  
   
՚wd ՚c ՚nyr՚nz hmbdyc ՙym pnz pnz ՚xtr rwc dẖ ՚bzwyd, ՚xtr ՚xtr dw rwc.
   
ud az anērān-iz hambadiz im panz panz axtar rōz dah abzawēd, axtar axtar rōz.
Page of Manuscript: Vii  
Chapter: 31  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 3  
   
՚wd hs՚ryz hwšg ՚xtr pd ՙyw m՚ẖ yk rwc ՚bzwyyd, h՚n ՙy qš՚՚n nwnyd srd՚g ՚zyš prwd wyš՚h՚n, ՚wd drxt wrzn s՚n՚n, ՚wd p՚dyz ՙšmyr՚n, ՚wd h՚mqyšwr xwrwpr՚n bw՚՚n.
   
ud hassār-iz hōšag axtar pad ēw māh yak rōz abzawēd, hān ī ka-šan niwinnēd sardāg aziš frōd wišāhān, ud draxt wirazan sānān, ud pādēz išmīrān, ud hāmkišwar *xwarōfrān bawān.

Chapter: 32  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 13  
   
՚wd hs՚ryc m՚hyg ՚xtr pd ՙyw m՚ẖ yk rwz ՚bzwyd, h՚n ՙy nwnyyd grm՚g ՚cyš prwd *wyš՚h՚n, ՚wd drxt ՙspyz՚n, ՚wd wh՚r ՙšmyr՚n, ՚wd h՚mšẖr ՚wšyb՚m bw՚n.
   
ud hassār-iz māhīg axtar pad ēw māh yak rōz abzawēd, hān ī ka niwinnēd garmāg aziš frōd wišāhān, ud draxt ispīzān, ud wahār išmīrān, ud hāmšahr ušebām bawān.

Page of edition: 191 
Chapter: 33  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 23  
   
՚yg h՚n pnz rwc ՙy nwn ՚c ՙyr՚n pnzg՚ẖ hng՚rynd, ՚wd dw՚zdẖ rwc ՙy ՚c ՚nyr՚n.
   
ēg hān panz rōz ī nūn az ērān panzgāh hangārēnd, ud dwāzdah rōz ī az anērān.

Chapter: 34  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 28  
   
cy h՚myn pd j՚r ՚wd phryzyšn ՙy xwrxšyd ՚c m՚ẖ myhr ՚w m՚ẖ whmn pd pnz m՚ẖ ՚ndr ՚wy wyhmyẖ ՙy h՚mqyšwr ...
   
če hāmīn pad ǰār ud pahrēzišn ī xwarxšēd az māh mihr ō māh wahman pad panz māh andar awē wēhmīh ī hāmkišwar ...


a gap of unknown length

Manuscript: M_7984_I   Link to mirmankb
M_7984_I = e_I Recto
Page of Manuscript: Ri  
The creation of the first man and woman

gwyšn ՙyg ՚br gyhmwrd mwrdy՚ng.
gōwišn īg abar gēhmurd murdiyānag.


Chapter: 35  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... ՚hrmyn ՚wd dyw՚n ՚c h՚m-kyšwr ՚hy ՚wl ՚hynz՚d, ՚wd ՚w xwr ՚wd m՚ẖ ՚hr՚m՚d, ՚wd ՚w whyšt՚w, xwyyš *n՚p, wyd՚r՚d ՚wd *ghy h՚mkyšwr pršyqyrd bw՚d.
   
... ahremen ud dēwān az hāmkišwar ahy ul āhenzād, ud ō xwar ud māh ahrāmād, ud ō wahištāw, xwēš nāf, widārād ud gahē hāmkišwar frašēgird bawād.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 11  
   
՚wd ՚՚z ՚wd dyw՚n prg՚r rs՚d, ՚wd xwrxšyd ՚wd m՚ẖ ՚wd yzd՚n hsp՚n ՚wd *wys՚n bw՚d.
   
ud āz ud dēwān fragār rasād, ud xwarxšēd ud māh ud yazdān haspān ud *wisān bawād.

Chapter: 36  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 18  
   
՚wd nxwstyc, ՙymyš՚n yzd՚n pd xwr ՚wd m՚ẖ j՚r ՚wd phryzyšn ՚wd ՚bzwyšn ՚wd k՚hyšn kyšwryh՚n g՚hyyh՚n ՚wd wymndyh՚n hmbxt, ՚wš՚n rwc ՚wd šb ՚wd m՚ẖ ՚wd s՚r pyd՚g qyrd, ՚wš՚n ՚c h՚mkyšwr rwšny ՚wl p՚rwd, ՚yg h՚n zdzhg ՚՚z, ՙy ՚c ՚sm՚n prwd qpt, ՚wd pd drxt ՚wd ՚wrwr pymwxt, ՚wd ՚c drxt ՚wd ՚wrwr ՚wyš՚n mzn՚n ՚wd ՚sryšt՚r՚n ՚bg՚ng՚n, ky ՚c ՚sm՚n *prwwd ՚wbyst ẖynd, pymwxt, ՚wš՚n h՚n b՚՚m ՚wd ՚gr՚yy ՙy nrysẖ yzd ...
   
ud naxwist-iz, ka imēšān yazdān pad xwar ud māh ǰār ud pahrēzišn ud abzawišn ud kāhišn kišwarīhān gāhīhān ud wimandīhān hambaxt, u-šān rōz ud šab ud māh ud sār paydāg kird, u-šān az hāmkišwar rōšnī ul pārūd, ēg hān zadzahag āz, ī az āsmān frōd kaft, ud pad draxt ud urwar paymōxt, ud az draxt ud urwar awišān mazanān ud *asrēštārān abgānagān, az āsmān *frōd ōbist hēnd, paymōxt, u-šān hān bām ud agrāyī ī narisah yazd ...
Page of edition: 192 
Page of Manuscript: Rii  
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 16  
   
՚wš dwdy xwr ՚wd m՚ẖ phryz՚n nyyšyd, ՚wš hngwn dyd kw h՚nc xwšn ՚wd rwšnyy ՙyg yzd՚n, ՙy grypt d՚ryd, h՚n hmyw yzd ՚wd xwr ՚wd m՚ẖ ՚c ՚՚z ՚wd h՚mkyšwr p՚k qwnynd, ՚wš ՚w rh՚n phryzynd ՚wd ՚w whyšt՚w wd՚rynd ...
   
ō-š dudī xwar ud māh pahrēzān nīšēd, ō-š hangōn dīd ku hān-iz *xwašan ud rōšnī īg yazdān, ī grift dārēd, hān hamēw yazd ud xwar ud māh az āz ud hāmkišwar pāk kunēnd, ō-š ō rahān pahrēzēnd ud ō wahištāw widerēnd ...


M_7984_I = e_I Verso


Page of edition: 193 
Page of Manuscript: Vi  
Chapter: 37  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
ghy h՚n wyptwb ՚՚z gr՚n xyšm phyqnd.
   
gahē hān wīftob āz garān xēšm pahikand.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 2  
   
՚wš nwyst g՚m xw՚h՚n, ՚wš prm՚d kw pd h՚՚n dw dys ՙy srygr ՚wd nr ՙy nrysẖ yzd, ՙym dyd, h՚n dw d՚m nr ՚wd m՚yg dys՚n, kwm pymwg ՚wd ny՚m bw՚nd.
   
ō-š niwist gām xwāhān, ō-š framād ku pad hān dēs ī srīgar ud nar ī narisah yazd, im dīd, hān dām nar ud māyag dēsān, ku-m paymōg ud niyām bawānd.
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 11  
   
*՚wš՚n ՚br wnyr՚n, ...
   
u-šān abar winnerān, ...
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 14  
   
*՚wm ՙyn dw d՚m ՚cyš ny ՙst՚nyh՚d, ՚wd ny՚z ՚wd ՚xš՚dyẖ ny wyd՚r՚n.
   
*u-m ēn dām aziš istānīhād, ud niyāz ud axšādīh widārān.

Chapter: 38  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 21  
   
ps h՚n ՚՚z ՚z hm՚g h՚n zhg ՙy dyw՚n, ky ՚c ՚sm՚n ՚w zmyg qpt hynd, h՚n ՚sryšt՚r ՙy nr ՚wd ՚sryšt՚r ՙy m՚yg, *ՙy šgr-qyrbnd, ՚xšwz ՚wd xyšmyn, bzg ՚wd ՚pr ՚n՚nd, ՚wyš՚n pymwxt.
   
pas hān āz az hamāg hān