TITUS
Text collection: NT 
Codex Assemanianus


On the basis of the edition by
Josef Kurz,
Evangeliář Assemanův.
Kodex Vatikánský 3. slovanský,
Díl II: Úvod , text v přepise cyrilském,
poznámky textové, seznamy čtení,
Praha 1955,

prepared by Jouku Lindstedt,
Helsinki 2006;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 13.8.2010




[The lines in the files do not appear in the same order as in the manuscript because they have been arranged according to Gospel chapters and verses.]

[The file is not meant to be completely self-explanatory: it must be used with the edition. Notice that the text file is still a working version only - it has not been properly checked!]

[Linked texts: Greek NT, Codex Zographensis, Savvina Kniga, Codex Marianus, Russian NT.]



Book: Mt. 

Chapter: 1 
Verse: 1  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Кьнігъі р҃одства и҃ѹ҃хва · с҃на д҃два · с҃на Авраа̄мл̄ѣ ·
   
Ⰽⱐⱀⰹⰳⱏⰹ ⱃ҃ⱁⰴⱄⱅⰲⰰ ⰻ҃ⱆ҃ⱈⰲⰰ · ⱄ҃ⱀⰰ ⰴ҃ⰴⰲⰰ · ⱄ҃ⱀⰰ Ⰰⰲⱃⰰⰰ̄ⰿⰾ̄ⱑ ·

Verse: 2  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Авраа̄мъ роди ӣсаа̄ка · Ӣсаа̄кь же роді ӣа̄ко̄ва · ӣа̄ковъ же роді Ӣю̄дѫ ӣ братіѭ̄ е̄го ·
   
Ⰰⰲⱃⰰⰰ̄ⰿⱏ ⱃⱁⰴⰻ ⰻ̄ⱄⰰⰰ̄ⰽⰰ · Ⰻ̄ⱄⰰⰰ̄ⰽⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰻ̄ⰰ̄ⰽⱁ̄ⰲⰰ · ⰻ̄ⰰ̄ⰽⱁⰲⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ Ⰻ̄ⱓ̄ⰴⱘ ⰻ̄ ⰱⱃⰰⱅⰹⱙ̄ ⰵ̄ⰳⱁ ·

Verse: 3  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
῾Ию̄да же роді фареса ӣ ӡара · ѡ̄̄тъ тамаръи · фаресъ же роді е̄ср̄ома · е̄сромь же роді а̄раа̄ма ·
   
῾Ⰻⱓ̄ⰴⰰ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⱇⰰⱃⰵⱄⰰ ⰻ̄ ⰸⰰⱃⰰ · ⱉ̄̄ⱅⱏ ⱅⰰⰿⰰⱃⱏⰻ · ⱇⰰⱃⰵⱄⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰵ̄ⱄⱃ̄ⱁⰿⰰ · ⰵ̄ⱄⱃⱁⰿⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰰ̄ⱃⰰⰰ̄ⰿⰰ ·

Verse: 4  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
А̄раа̄мъ же роді а̄мінадава · а̄мінадавъ же роді · Насс̆она · насс̆о̄нъ же роді сальмона ·
   
Ⰰ̄ⱃⰰⰰ̄ⰿⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰰ̄ⰿⰹⱀⰰⰴⰰⰲⰰ · ⰰ̄ⰿⰹⱀⰰⰴⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ · Ⱀⰰⱄⱄ̆ⱁⱀⰰ · ⱀⰰⱄⱄ̆ⱁ̄ⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⱄⰰⰾⱐⰿⱁⱀⰰ ·

Verse: 5  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Салм̄онъ же роді Во᾽оӡа от҃ рахавъі · Воо̄ӡь же роді ᾽овіо̄да · [᾽᾽ѡтъ ротъі] · О̄ви᾽о̄дъ же роді · ӣе̄сеа̄ ·
   
Ⱄⰰⰾⰿ̄ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ Ⰲⱁ᾽ⱁⰸⰰ ⱁⱅ҃ ⱃⰰⱈⰰⰲⱏⰹ · Ⰲⱁⱁ̄ⰸⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ᾽ⱁⰲⰹⱁ̄ⰴⰰ · [᾽᾽ⱉⱅⱏ ⱃⱁⱅⱏⰹ] · Ⱁ̄ⰲⰻ᾽ⱁ̄ⰴⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ · ⰻ̄ⰵ̄ⱄⰵⰰ̄ ·

Verse: 6  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣе̄сеӣ же роді д҃да ц҃рѣ · д҃дъ же ц҃рь роді соломона ѡт҃ о̄уріӣнъіѧ̄ ·
   
Ⰻ̄ⰵ̄ⱄⰵⰻ̄ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰴ҃ⰴⰰ ⱌ҃ⱃⱑ · ⰴ҃ⰴⱏ ⰶⰵ ⱌ҃ⱃⱐ ⱃⱁⰴⰹ ⱄⱁⰾⱁⰿⱁⱀⰰ ⱉⱅ҃ ⱁ̄ⱆⱃⰹⰻ̄ⱀⱏⰹⱔ̄ ·

Verse: 7  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Соломонъ же роді · ровоа̄ма · Ровоа̄мъ же роди а̄віа̄да · А̄віа̄дъ же роді а̄сс̆а ·
   
Ⱄⱁⰾⱁⰿⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ · ⱃⱁⰲⱁⰰ̄ⰿⰰ · Ⱃⱁⰲⱁⰰ̄ⰿⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰻ ⰰ̄ⰲⰹⰰ̄ⰴⰰ · Ⰰ̄ⰲⰹⰰ̄ⰴⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰰ̄ⱄⱄ̆ⰰ ·

Verse: 8  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
А̄сс̄̄ь же роді ӣо̄а̄сафата · ӣо̄а̄сафатъ же роді ӣо̄а̄рама · Ӣо̄а̄рамь же роді ӣо̄ӡіѭ̄ ·
   
Ⰰ̄ⱄⱄ̄̄ⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱄⰰⱇⰰⱅⰰ · ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱄⰰⱇⰰⱅⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱃⰰⰿⰰ · Ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱃⰰⰿⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰻ̄ⱁ̄ⰸⰹⱙ̄ ·

Verse: 9  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣо̄ӡіѣ̄ же роді ӣо̄а̄тама · ӣо̄а̄тамь же роді а̄хаӡа · А̄хаӡь же роді ӣе̄ӡекіѭ̄ ·
   
Ⰻ̄ⱁ̄ⰸⰹⱑ̄ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱅⰰⰿⰰ · ⰻ̄ⱁ̄ⰰ̄ⱅⰰⰿⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰰ̄ⱈⰰⰸⰰ · Ⰰ̄ⱈⰰⰸⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰻ̄ⰵ̄ⰸⰵⰽⰹⱙ̄ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣе̄ӡекіѣ̄ же роді манасиѭ̄ · манасіӣ же роді а̄мо̄с̄а · А̄мось же роді ӣо̄сіѭ̄ ·
   
ⰻ̄ⰵ̄ⰸⰵⰽⰹⱑ̄ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰿⰰⱀⰰⱄⰻⱙ̄ · ⰿⰰⱀⰰⱄⰹⰻ̄ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰰ̄ⰿⱁ̄ⱄ̄ⰰ · Ⰰ̄ⰿⱁⱄⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰻ̄ⱁ̄ⱄⰹⱙ̄ ·

Verse: 11  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣо̄сіа̄ же роді ӣо̄хоніѭ̄ · и братиѭ̄ е̄го · Въ прѣселеніӣ вавілонстѣа̄мь ·
   
Ⰻ̄ⱁ̄ⱄⰹⰰ̄ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰻ̄ⱁ̄ⱈⱁⱀⰹⱙ̄ · ⰻ ⰱⱃⰰⱅⰻⱙ̄ ⰵ̄ⰳⱁ · Ⰲⱏ ⱂⱃⱑⱄⰵⰾⰵⱀⰹⰻ̄ ⰲⰰⰲⰹⰾⱁⱀⱄⱅⱑⰰ̄ⰿⱐ ·

Verse: 12  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
По прѣселениӣ же вавілоньстѣ · Ӣо̄хониѣ̄ роди салатилѣ · салатіль же роді ӡоров̄авелѣ ·
   
Ⱂⱁ ⱂⱃⱑⱄⰵⰾⰵⱀⰻⰻ̄ ⰶⰵ ⰲⰰⰲⰹⰾⱁⱀⱐⱄⱅⱑ · Ⰻ̄ⱁ̄ⱈⱁⱀⰻⱑ̄ ⱃⱁⰴⰻ ⱄⰰⰾⰰⱅⰻⰾⱑ · ⱄⰰⰾⰰⱅⰹⰾⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰸⱁⱃⱁⰲ̄ⰰⰲⰵⰾⱑ ·

Verse: 13  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӡоров̄авель же роді · А̄віо̄уда · А̄віо̄удъ же роді е̄лиа̄кіма · е̄лиа̄кимь же роді А̄ӡара ·
   
Ⰸⱁⱃⱁⰲ̄ⰰⰲⰵⰾⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ · Ⰰ̄ⰲⰹⱁ̄ⱆⰴⰰ · Ⰰ̄ⰲⰹⱁ̄ⱆⰴⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰵ̄ⰾⰻⰰ̄ⰽⰹⰿⰰ · ⰵ̄ⰾⰻⰰ̄ⰽⰻⰿⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ Ⰰ̄ⰸⰰⱃⰰ ·

Verse: 14  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
А̄ӡарь же роді садока · садокь же роді а̄хі̄на · а̄хінъ же р҃о҃ді е̄лио̄уда ·
   
Ⰰ̄ⰸⰰⱃⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⱄⰰⰴⱁⰽⰰ · ⱄⰰⰴⱁⰽⱐ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰰ̄ⱈⰹ̄ⱀⰰ · ⰰ̄ⱈⰹⱀⱏ ⰶⰵ ⱃ҃ⱁ҃ⰴⰹ ⰵ̄ⰾⰻⱁ̄ⱆⰴⰰ ·

Verse: 15  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
е̄ліо̄удъ же роді е̄ліе̄ӡора · Е̄ліе̄ӡоръ же роді ма᾽тт̄ана · матт̄анъ же роді · ӣа̄кова ·
   
ⰵ̄ⰾⰹⱁ̄ⱆⰴⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰵ̄ⰾⰹⰵ̄ⰸⱁⱃⰰ · Ⰵ̄ⰾⰹⰵ̄ⰸⱁⱃⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰿⰰ᾽ⱅⱅ̄ⰰⱀⰰ · ⰿⰰⱅⱅ̄ⰰⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ · ⰻ̄ⰰ̄ⰽⱁⰲⰰ ·

Verse: 16  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣа̄ковъ же роді ӣо̄сіфа мѫжа мариӣна · ӣӡ неѧ̄же роді сѧ ӣс҃ъ · наріцае̄мъи х҃ъ ·
   
ⰻ̄ⰰ̄ⰽⱁⰲⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⰻ̄ⱁ̄ⱄⰹⱇⰰ ⰿⱘⰶⰰ ⰿⰰⱃⰻⰻ̄ⱀⰰ · ⰻ̄ⰸ ⱀⰵⱔ̄ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⱄⱔ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ · ⱀⰰⱃⰹⱌⰰⰵ̄ⰿⱏⰻ ⱈ҃ⱏ ·

Verse: 17  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Вьсѣхъ же родовъ · ѡт҃ а̄враа̄ма до д҃да · Родовъ г҃і҃ те · Ӣ ѡт҃ д҃да до прѣселениѣ̄ вавілон᾽скаа̄го · Родовъ г҃і҃ те · Ӣ ѡт҃ прѣселениѣ̄ вавилон̄с̄каа̄го до х҃а · Родовъ г҃і҃ те ·
   
Ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⱁⰲⱏ · ⱉⱅ҃ ⰰ̄ⰲⱃⰰⰰ̄ⰿⰰ ⰴⱁ ⰴ҃ⰴⰰ · Ⱃⱁⰴⱁⰲⱏ ⰳ҃ⰺ҃ ⱅⰵ · Ⰻ̄ ⱉⱅ҃ ⰴ҃ⰴⰰ ⰴⱁ ⱂⱃⱑⱄⰵⰾⰵⱀⰻⱑ̄ ⰲⰰⰲⰹⰾⱁⱀ᾽ⱄⰽⰰⰰ̄ⰳⱁ · Ⱃⱁⰴⱁⰲⱏ ⰳ҃ⰺ҃ ⱅⰵ · Ⰻ̄ ⱉⱅ҃ ⱂⱃⱑⱄⰵⰾⰵⱀⰻⱑ̄ ⰲⰰⰲⰻⰾⱁⱀ̄ⱄ̄ⰽⰰⰰ̄ⰳⱁ ⰴⱁ ⱈ҃ⰰ · Ⱃⱁⰴⱁⰲⱏ ⰳ҃ⰺ҃ ⱅⰵ ·

Verse: 18  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
И҃схво же р҃одство сіце бъіс҃ · о̄брѫченѣ бъивьші матері е̄го маріӣ · Ӣо̄сіфові · прѣжде даже не сьнѧсте сѧ · О̄брѣте сѧ ӣмѫщі въ чрѣвѣ ѡт҃ д҃ха с҃та ·
   
Ⰻ҃ⱄⱈⰲⱁ ⰶⰵ ⱃ҃ⱁⰴⱄⱅⰲⱁ ⱄⰹⱌⰵ ⰱⱏⰹⱄ҃ · ⱁ̄ⰱⱃⱘⱍⰵⱀⱑ ⰱⱏⰻⰲⱐⱎⰹ ⰿⰰⱅⰵⱃⰹ ⰵ̄ⰳⱁ ⰿⰰⱃⰹⰻ̄ · Ⰻ̄ⱁ̄ⱄⰹⱇⱁⰲⰹ · ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰴⰰⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⱐⱀⱔⱄⱅⰵ ⱄⱔ · Ⱁ̄ⰱⱃⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⰻ̄ⰿⱘⱎⱅⰹ ⰲⱏ ⱍⱃⱑⰲⱑ ⱉⱅ҃ ⰴ҃ⱈⰰ ⱄ҃ⱅⰰ ·
Variant: 1       
῾И҃схво же р҃одство сице ·· коц҃
      
῾Ⰻ҃ⱄⱈⰲⱁ ⰶⰵ ⱃ҃ⱁⰴⱄⱅⰲⱁ ⱄⰻⱌⰵ ·· ⰽⱁⱌ҃

Verse: 19  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Ӣо̄сіфь же мѫжь е̄ѧ̄ · правьденъ съі ӣ не хотѧ о̄блічіті е̄ѧ̄ · Въсх̄отѣ таӣ поустіті ᾽ѭ ·
   
Ⰻ̄ⱁ̄ⱄⰹⱇⱐ ⰶⰵ ⰿⱘⰶⱐ ⰵ̄ⱔ̄ · ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⰵⱀⱏ ⱄⱏⰹ ⰻ̄ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱔ ⱁ̄ⰱⰾⰹⱍⰹⱅⰹ ⰵ̄ⱔ̄ · Ⰲⱏⱄⱈ̄ⱁⱅⱑ ⱅⰰⰻ̄ ⱂⱁⱆⱄⱅⰹⱅⰹ ᾽ⱙ ·

Verse: 20  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Се же е̄моу о̄умъішльшоу · се а̄н҃ђлъ г҃нь вь сьнѣ ѣ̄ви сѧ е̄моу г҃лѧ · Ӣо̄сіфе с҃не д҃двъ · не о̄убоӣ сѧ пріѧ̄ті женъі твое̄ѧ̄ м̄ар̄іѧ̄ · ·:· ·:· сѫштее̄ бо вь неӣ · Ѡт҃ д҃ха с҃та е̄стъ ·
   
Ⱄⰵ ⰶⰵ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⱁ̄ⱆⰿⱏⰹⱎⰾⱐⱎⱁⱆ · ⱄⰵ ⰰ̄ⱀ҃ⰼⰾⱏ ⰳ҃ⱀⱐ ⰲⱐ ⱄⱐⱀⱑ ⱑ̄ⰲⰻ ⱄⱔ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⰳ҃ⰾⱔ · Ⰻ̄ⱁ̄ⱄⰹⱇⰵ ⱄ҃ⱀⰵ ⰴ҃ⰴⰲⱏ · ⱀⰵ ⱁ̄ⱆⰱⱁⰻ̄ ⱄⱔ ⱂⱃⰹⱔ̄ⱅⰹ ⰶⰵⱀⱏⰹ ⱅⰲⱁⰵ̄ⱔ̄ ⰿ̄ⰰⱃ̄ⰹⱔ̄ · ·:· ·:· ⱄⱘⱎⱅⰵⰵ̄ ⰱⱁ ⰲⱐ ⱀⰵⰻ̄ · Ⱉⱅ҃ ⰴ҃ⱈⰰ ⱄ҃ⱅⰰ ⰵ̄ⱄⱅⱏ ·

Verse: 21  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Родіт же с҃на · Ӣ наречеші ӣмѧ е̄моу ӣс҃ъ · тъ бо с҃псетъ люді своѧ̄ о̄ть грѣхъ ӣхъ ·
   
Ⱃⱁⰴⰹⱅ ⰶⰵ ⱄ҃ⱀⰰ · Ⰻ̄ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱎⰹ ⰻ̄ⰿⱔ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ · ⱅⱏ ⰱⱁ ⱄ҃ⱂⱄⰵⱅⱏ ⰾⱓⰴⰹ ⱄⰲⱁⱔ̄ ⱁ̄ⱅⱐ ⰳⱃⱑⱈⱏ ⰻ̄ⱈⱏ ·

Verse: 22  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Се же вьсе бъіс҃ · да събѫдет сѧ реченое̄ о̄тъ г҃а ·· исаӣе̄м п҃рркмъ г҃лщемъ ·
   
Ⱄⰵ ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱏⰹⱄ҃ · ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⰵⱅ ⱄⱔ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ̄ ⱁ̄ⱅⱏ ⰳ҃ⰰ ·· ⰻⱄⰰⰻ̄ⰵ̄ⰿ ⱂ҃ⱃⱃⰽⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱎⱅⰵⰿⱏ ·

Verse: 23  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Се дѣва въ чрѣвѣ приӣметъ · ӣ родітъ с҃на · ӣ нарекѫтъ ӣмѧ е̄моу е̄нм̄аноуӣль · Е̄же е̄стъ ськаӡае̄мо сь нами б҃ъ ·
   
Ⱄⰵ ⰴⱑⰲⰰ ⰲⱏ ⱍⱃⱑⰲⱑ ⱂⱃⰻⰻ̄ⰿⰵⱅⱏ · ⰻ̄ ⱃⱁⰴⰹⱅⱏ ⱄ҃ⱀⰰ · ⰻ̄ ⱀⰰⱃⰵⰽⱘⱅⱏ ⰻ̄ⰿⱔ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⰵ̄ⱀⰿ̄ⰰⱀⱁⱆⰻ̄ⰾⱐ · Ⰵ̄ⰶⰵ ⰵ̄ⱄⱅⱏ ⱄⱐⰽⰰⰸⰰⰵ̄ⰿⱁ ⱄⱐ ⱀⰰⰿⰻ ⰱ҃ⱏ ·

Verse: 24  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Въставъ же ӣо̄сіфь о̄тъ сьна · сьтворі ѣ̄коже повелѣ е̄моу а̄н҃ђлъ · ӣ приѧ̄тъ женѫ сво҃ѭ̄ ·
   
Ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ̄ⱁ̄ⱄⰹⱇⱐ ⱁ̄ⱅⱏ ⱄⱐⱀⰰ · ⱄⱐⱅⰲⱁⱃⰹ ⱑ̄ⰽⱁⰶⰵ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⰰ̄ⱀ҃ⰼⰾⱏ · ⰻ̄ ⱂⱃⰻⱔ̄ⱅⱏ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁ҃ⱙ̄ ·

Verse: 25  Link to gnt Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ӣ не ӡнаа̄ше е̄ѧ̄ · донд̄еже роді с҃нъ своӣ пръвѣнець · и нарече ӣмѧ е̄моу ӣс҃ъ ·· ··
   
ⰻ̄ ⱀⰵ ⰸⱀⰰⰰ̄ⱎⰵ ⰵ̄ⱔ̄ · ⰴⱁⱀⰴ̄ⰵⰶⰵ ⱃⱁⰴⰹ ⱄ҃ⱀⱏ ⱄⰲⱁⰻ̄ ⱂⱃⱏⰲⱑⱀⰵⱌⱐ · ⰻ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵ ⰻ̄ⰿⱔ ⰵ̄ⰿⱁⱆ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ ·· ··
Variant: 1       
ӣ нареч҃ имѧ емо҃у ӣс҃ъ ··
      
ⰻ̄ ⱀⰰⱃⰵⱍ҃ ⰻⰿⱔ ⰵⰿⱁ҃ⱆ ⰻ̄ⱄ҃ⱏ ··

Next part



This text is part of the TITUS edition of Codex Assemanianus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.