TITUS
Text collection: NT 
Codex Marianus


On the basis of the edition by
V. Jagić,
Quattuor evangeliorum versionis palaeoslovenicae codex Marianus glagoliticus,
Berolini / Sanktpeterburg 1883

prepared by Jouku Lindstedt,
Helsinki 1994;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 21.6.1998 / 1.6.2000 / 31.8.2002 / 15.2.2004 / 9.12.2008 / 14.8.2010
[The file is not meant to be completely self-explanatory: it must be used with the edition.]

[The lines in the files do not correspond to the manuscript lines, being arranged according to Gospel chapters and verses.]

[In the beginning of each Gospel (except for Matthew, the beginning of which is missing in the codex) there is a "0-chapter, 0-verse" section into which the pericope lists found in the codex are placed. In these passages the line division does correspond to that of the codex.]

[Linked texts: Greek NT, Codex Assemanianus, Codex Zographensis, Savvina Kniga, Russian NT.]
Book: Mt. 
Evangelium secundum Matthaeum


Chapter: 5 

Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
-то на тѧ
   
-ⱅⱁ ⱀⰰ ⱅⱔ


Verse: 24  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
остави тоу даръ твои прѣдъ олътаремъ · шедъ прѣжде съмири сѧ · съ братромъ своимъ · и тогда пришедъ принеси даръ твои ··
   
ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⱅⱆ ⰴⰰⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱁⰾⱏⱅⰰⱃⰵⰿⱏ · ⰺ ⱎⰵⰴⱏ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱄⱏⰿⰻⱃⰻ ⱄⱔ · ⱄⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ⰻ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰻ ⰴⰰⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ··


Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Бѫди оувѣщаѩ сѧ съ сѫпьремь своимь скоро · доньдеже еси на пѫтисъ нимь · да не прѣдастъ тебе сѫдии · сѫдии тѧ прѣдастъ слоуѕѣ · въ темьницѫ въвръжетъ тѧ ·
   
Ⰱⱘⰴⰻ ⱆⰲⱑⱎⱅⰰⱗ ⱄⱔ ⱄⱏ ⱄⱘⱂⱐⱃⰵⰿⱐ ⱄⰲⱁⰻⰿⱐ ⱄⰽⱁⱃⱁ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⱀⰰ ⱂⱘⱅⰻⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⱄⱘⰴⰻⰻ · ⰺ ⱄⱘⰴⰻⰻ ⱅⱔ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⰾⱆⰷⱑ · ⰺ ⰲⱏ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⱘ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱅⱏ ⱅⱔ ·


Verse: 26  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аминь гл҃ѭ тебѣ не изидеши отъ тѫдѣ · доньдеже въздаси послѣдьнии кодрантъ ··
   
ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳⰾ҃ⱙ ⱅⰵⰱⱑ ⱀⰵ ⰻⰸⰻⰴⰵⱎⰻ ⱁⱅⱏ ⱅⱘⰴⱑ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⰻ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⰽⱁⰴⱃⰰⱀⱅⱏ ··


Verse: 27  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Слышасте ѣко речено быс̑ древънимъ · не прѣлюбы сътвориши ·
   
Ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰹⱄ̑ ⰴⱃⰵⰲⱏⱀⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰹ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ·


Verse: 28  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
азъ же гл҃ѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ иже вьзьритъ на женѫ съ похотиѭ ·юже любы сътвори съ неѭ въ ср҃дци своемь ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰻⰶⰵ ⰲⱐⰸⱐⱃⰻⱅⱏ ⱀⰰ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⱏ ⱂⱁⱈⱁⱅⰻⱙ ·ⱓⰶⰵ ⰾⱓⰱⱏⰹ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱄⱏ ⱀⰵⱙ ⰲⱏ ⱄⱃ҃ⰴⱌⰻ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ·


Verse: 29  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аще же око твое десное съблажнаатъ тѧ · ꙇзьми е и връзи отъ тебе · оунѣе бо ти естъ да погыблетъ единъ оудъ твоихъ ·а не вьсе тѣло твое въвръжено бѫдетъ въ ђеонѫ ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰴⰵⱄⱀⱁⰵ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⰰⰰⱅⱏ ⱅⱔ · ⰺⰸⱐⰿⰻ ⰵ ⰻ ⰲⱃⱏⰸⰻ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ · ⱆⱀⱑⰵ ⰱⱁ ⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱂⱁⰳⱏⰹⰱⰾⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱆⰴⱏ ⱅⰲⱁⰻⱈⱏ ·ⰰ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰼⰵⱁⱀⱘ ·


Verse: 30  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аште десна твоѣ рѫка съблажнаатъ тѧ оусѣци ѭ · и връзи отъ себе · оунѣе бо ти естъ да погыблетъ единъ оудъ твоихъ ·а не вьсе тѣло твое идетъ въ ђеонѫ ··
   
ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⰴⰵⱄⱀⰰ ⱅⰲⱁⱑ ⱃⱘⰽⰰ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⰰⰰⱅⱏ ⱅⱔ ⱆⱄⱑⱌⰻ ⱙ · ⰻ ⰲⱃⱏⰸⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰱⰵ · ⱆⱀⱑⰵ ⰱⱁ ⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱂⱁⰳⱏⰹⰱⰾⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱆⰴⱏ ⱅⰲⱁⰻⱈⱏ ·ⰰ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰻⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰼⰵⱁⱀⱘ ··


Verse: 31  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
речено же быстъ · ꙇже аште поуститъ женѫ своѭ ·да дастъ еи кънигы распоустъныѩ ·
   
ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰶⰵ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ · ⰺⰶⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙ ·ⰴⰰ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰻ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰹ ⱃⰰⱄⱂⱆⱄⱅⱏⱀⱏⰹⱗ ·


Verse: 32  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
азъ же гл҃ѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ поуштаѩи женѫ своѭразвѣ словесе любодѣинааго · творитъ ѭ прѣлюбы дѣати ·ꙇ иже подъпѣгѫ поемлетъ прѣлюбы творитъ ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱂⱆⱎⱅⰰⱗⰻ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙⱃⰰⰸⰲⱑ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰻⱀⰰⰰⰳⱁ · ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱙ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰹ ⰴⱑⰰⱅⰻ ·ⰺ ⰻⰶⰵ ⱂⱁⰴⱏⱂⱑⰳⱘ ⱂⱁⰵⰿⰾⰵⱅⱏ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰹ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·


Verse: 33  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
пакы слышасте · ѣко речено быс̑ древьниимъ · не въ лъжѫ клънеши сѧ · въздаси же г҃ви клѧтвы твоѩ ·
   
ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰹⱄ̑ ⰴⱃⰵⰲⱐⱀⰻⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⰲⱏ ⰾⱏⰶⱘ ⰽⰾⱏⱀⰵⱎⰻ ⱄⱔ · ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⰻ ⰶⰵ ⰳ҃ⰲⰻ ⰽⰾⱔⱅⰲⱏⰹ ⱅⰲⱁⱗ ·


Verse: 34  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
азъ же гл҃ѭ вамъ · не клѧти сѧ отънѫдъ ·ни н҃бмь ѣко прѣстолъ естъ бж҃ии ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰽⰾⱔⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏⱀⱘⰴⱏ ·ⱀⰻ ⱀ҃ⰱⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰱⰶ҃ⰻⰻ ·


Verse: 35  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ни землеѭ ̑· ѣко подъножие естъ ногама его ·ни и҃ерслмъмъ ѣко гр҃дъ естъ великааго цс҃рѣ ·
   
ⱀⰻ ⰸⰵⰿⰾⰵⱙ ̑· ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰴⱏⱀⱁⰶⰻⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⱁⰳⰰⰿⰰ ⰵⰳⱁ ·ⱀⰻ ⰻ҃ⰵⱃⱄⰾⰿⱏⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰳⱃ҃ⰴⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⰵⰾⰻⰽⰰⰰⰳⱁ ⱌⱄ҃ⱃⱑ ·


Verse: 36  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
ни главоѭ своеѭ клъни сѧ ·ѣко не можеши власа единого бѣла ли чръна сътворити ·
   
ⱀⰻ ⰳⰾⰰⰲⱁⱙ ⱄⰲⱁⰵⱙ ⰽⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ ·ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱎⰻ ⰲⰾⰰⱄⰰ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰱⱑⰾⰰ ⰾⰻ ⱍⱃⱏⱀⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·


Verse: 37  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
бѫди же слово ваше еи ей · ῾ꙇ ни ни · лихое бо сеѭ отъ неприѣзни естъ ·
   
ⰱⱘⰴⰻ ⰶⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰲⰰⱎⰵ ⰵⰻ ⰵⰻ̆ · ῾ⰺ ⱀⰻ ⱀⰻ · ⰾⰻⱈⱁⰵ ⰱⱁ ⱄⰵⱙ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ ⰵⱄⱅⱏ ·


Verse: 38  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Слышасте ѣко речено быс̑ · око за око и зѫбъ за зѫбъ ·
   
Ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰹⱄ̑ · ⱁⰽⱁ ⰸⰰ ⱁⰽⱁ ⰻ ⰸⱘⰱⱏ ⰸⰰ ⰸⱘⰱⱏ ·


Verse: 39  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
азъ же гл҃ѭ вамъ · не противити сѧ зълоу ·Нъ аще кто тѧ оударитъ въ деснѫѭ ланитѫ · обрати емоу и дроугѫѭ ̑·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⰻⱅⰻ ⱄⱔ ⰸⱏⰾⱆ ·Ⱀⱏ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⱅⱔ ⱆⰴⰰⱃⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⰾⰰⱀⰻⱅⱘ · ⱁⰱⱃⰰⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰻ ⰴⱃⱆⰳⱘⱙ ̑·


Verse: 40  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
хотѧщоумоу сѫдъ приѩти съ тобоѭ и ризѫ твоѭ възѧти ·отъпоусти емоу и срачицѫ твоѭ ·
   
ⰺ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⱆⰿⱆ ⱄⱘⰴⱏ ⱂⱃⰻⱗⱅⰻ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ⰻ ⱃⰻⰸⱘ ⱅⰲⱁⱙ ⰲⱏⰸⱔⱅⰻ ·ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰻ ⱄⱃⰰⱍⰻⱌⱘ ⱅⰲⱁⱙ ·


Verse: 41  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
и аще къто поиметъ тѧ по силѣ · попьрище едино · ꙇди съ нимь дьвѣ ··
   
ⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱏⱅⱁ ⱂⱁⰻⰿⰵⱅⱏ ⱅⱔ ⱂⱁ ⱄⰻⰾⱑ · ⱂⱁⱂⱐⱃⰻⱎⱅⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁ · ⰺⰴⰻ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ⰴⱐⰲⱑ ··


Verse: 42  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
Просѧштоумоу оу тебе даи · хотѧштаго отъ тебе заѩти не отъврати ·
   
Ⱂⱃⱁⱄⱔⱎⱅⱆⰿⱆ ⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⰴⰰⰻ · ⰺ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⰰⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⰸⰰⱗⱅⰻ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⰲⱃⰰⱅⰻ ·


Verse: 43  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
слышасте ѣко речено естъ · възлюбиши искрьнѣго своего · вьзненавидиши врага своего ·
   
ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ · ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⱎⰻ ⰻⱄⰽⱃⱐⱀⱑⰳⱁ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰺ ⰲⱐⰸⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱎⰻ ⰲⱃⰰⰳⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ·


Verse: 44  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
азъ же гл҃ѭ вамъ · любите врагы вашѧ · б҃лагслвите клънѫштѧѩ вы ·добро творите ненавидѧштиимъ васъ молите за творѧщѧѩ вамъ напасти ·и изгонѧщѧѩ вы ·
   
ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳⰾ҃ⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰲⱃⰰⰳⱏⰹ ⰲⰰⱎⱔ · ⰱ҃ⰾⰰⰳⱄⰾⰲⰻⱅⰵ ⰽⰾⱏⱀⱘⱎⱅⱔⱗ ⰲⱏⰹ ·ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱔⱎⱅⰻⰻⰿⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰺ ⰿⱁⰾⰻⱅⰵ ⰸⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⱔⱗ ⰲⰰⰿⱏ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⰻ ·ⰻ ⰻⰸⰳⱁⱀⱔⱎⱅⱔⱗ ⰲⱏⰹ ·


Verse: 45  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
да бѫдете сн҃ве от҃ца вашего иже естъ на н҃ебсхъ · ѣко слъньцесвое сьѣатъ на зълы и благы · ῾ꙇ дъждитъ на праведъны и на неправедъны ·
   
ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⱄⱀ҃ⰲⰵ ⱁⱅ҃ⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀ҃ⰵⰱⱄⱈⱏ · ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵⱄⰲⱁⰵ ⱄⱐⱑⰰⱅⱏ ⱀⰰ ⰸⱏⰾⱏⰹ ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱏⰹ · ῾ⰺ ⰴⱏⰶⰴⰻⱅⱏ ⱀⰰ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰹ ⰻ ⱀⰰ ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰹ ·


Verse: 46  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аще бо любите любѧщѧѩ вы · кѫѭ ̑мъздѫ имате · не и мытаре ли тожде творѧтъ ·
   
ⰰⱎⱅⰵ ⰱⱁ ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰾⱓⰱⱔⱎⱅⱔⱗ ⰲⱏⰹ · ⰽⱘⱙ ̑ⰿⱏⰸⰴⱘ ⰻⰿⰰⱅⰵ · ⱀⰵ ⰻ ⰿⱏⰹⱅⰰⱃⰵ ⰾⰻ ⱅⱁⰶⰴⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·


Verse: 47  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
аще цѣлоуете дроугы вашѧ · токъмо что лихо творите · не и мытаре ли тако творѧтъ ·
   
ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⱌⱑⰾⱆⰵⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱏⰹ ⰲⰰⱎⱔ · ⱅⱁⰽⱏⰿⱁ ⱍⱅⱁ ⰾⰻⱈⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ · ⱀⰵ ⰻ ⰿⱏⰹⱅⰰⱃⰵ ⰾⰻ ⱅⰰⰽⱁ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·


Verse: 48  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to savvina Link to rnt
   
бѫдѣте оубо вы съвръшени · ѣко и отецъ вашъ н҃бскы съвръшенъ естъ ··
   
ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰲⱏⰹ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⰻ · ⱑⰽⱁ ⰻ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰹ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ··

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Marianus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 1.6.2018. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.