TITUS
Text collection: NT 
Savvina Kniga


On the basis of the edition by
Vjačeslav Ščepkin,
Savvina Kniga,
St. Peterburg 1903,

prepared by Jouku Lindstedt,
Helsinki 2006;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 14.8.2010
[The lines in the files do not appear in the same order as in the manuscript because they have been arranged according to Gospel chapters and verses.]

[The file is not meant to be completely self-explanatory: it must be used with the edition. Notice that the text file is still a working version only - it has not been properly checked!]

[Linked texts: Greek NT, Codex Assemanianus, Codex Zographensis, Codex Marianus, Russian NT.]Book: Mt. 

Chapter: 1 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
Кънигы рождьства і҃схва · с҃ноу давыдова · с҃ноу аврамлъе ·

Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
аврамъ роди ᾽исака · ᾽исакъ же роди ᾽иякова · ᾽ияковъ же роди ᾽июдѫ ᾽и брати᾽ѭ ᾽его ·

Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽июда же роди фареса ᾽и ӡа᾽рра ᾽отъ тамары · фаресъ же роди ᾽ефрома ᾽ефромъ же · роди арама ·

Verse: 4  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
арамъ же роди · аминадава · аминадавь же роди насона · насонъ же роди

Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
воаӡа · ᾽отъ харавы · во᾽оӡъ же роди · ᾽овида ᾽отъ рѹти ᾽овидъ же роди · ᾽и᾽есея ·

Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и᾽есеі же роди · д҃да ц҃ра · д҃дъ же ц҃рь · роди соломона · ᾽отъ оурины᾽ъѧ ·

Verse: 7  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
соломонъ же · роди ровоома · ровоомъ же · роди авида авидъ же роди аса ·

Verse: 8  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
асъ же роди · асафата · асафатъ же · роди ᾽и᾽орома · ᾽иоромъ же роди · ᾽оӡиѭ ·

Verse: 9  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽оӡия же роди · ᾽и᾽отама · ᾽и᾽отамъ же · роди ахаӡа · ахаӡъ же роди · ᾽и᾽еӡекиѭ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и᾽еӡекия же роди манасиѭ · манасия же · роди ᾽амоса · амосъ же роди · ᾽и᾽осиѭ ·

Verse: 11  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и᾽осия же роди · ᾽и᾽охониѭ · ᾽и братиѭ ᾽его · вь пръеселени᾽е вавилоньско᾽е ·

Verse: 12  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
по пръеселениі же вавилоньсцъемь · ᾽охония роди · салатиілъе · салатиіль же роди · ӡоровавелъе ·

Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
ӡоровавель же роди · авиюда · авиюдъ же роди · алиакима · алиакимъ же роди · аӡара ·

Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
аӡаръ же роди · садока · садокъ же роди · ахима · ахимъ же роди · ᾽елиоудѫ ·

Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽елиоудъ же роди · ᾽елиаӡара · ᾽елиаӡаръ же роди · ма᾽тѳана · матьѳанъ же роди · ᾽иякова ·

Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽ияковъ же роди ᾽и᾽᾽ѡсифа · мѫжа мариіна · ᾽иӡ не᾽ъѧже роди сѧ і҃с · нарица᾽емы х҃ъ ·

Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
всъехъ родъ · ᾽отъ аврама · до д҃вда · родъ · д҃і · ᾽и ᾽отъ д҃да до пръеселения вавилоньскаго · родъ · д҃і · ᾽и ᾽отъ пръеселения · вавилоньскаго · до х҃а родъ · д҃і ·

Verse: 18  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
῾И х҃во же рождьство сиц᾽е бъе · ᾽обрѫченъе же бывъши м҃тери ᾽его мариі ᾽и᾽᾽ѡсифови · пръежде даже не сънѧсте сѧ · ᾽обръете сѧ ᾽имѫщи вь чръевъе ᾽отъ д҃ха с҃та ·

Verse: 19  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и᾽᾽ѡсифъ же мѫжъ еъѧ правьдьнъ сы · ᾽и не хотѧ ᾽обличити ᾽е᾽ъѧ въсхотъе таі · поустити ѭ ·

Verse: 20  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
сице же ᾽емоу съмышльшю · се а҃гглъ г҃нь въ сънъе яви сѧ ᾽емоу г҃лѧ · ᾽и᾽᾽ѡсифе с҃ноу д҃въ · не оубоі сѧ при᾽ъѧти жены сво᾽е᾽ъѧ мари᾽ъѧ · рождьше᾽е бо сѧ вь неі · ᾽отъ д҃ха ᾽естъ с҃та ·

Verse: 21  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
родитъ же с҃нъ · ᾽и наречеши ᾽имѧ ᾽емоу і҃с · тъ бо с҃петъ люди сво᾽ъѧ ᾽отъ гръехъ ᾽ихъ ·

Verse: 22  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
се же все быстъ · да събѫдетъ сѧ речено᾽е отъ г҃и · прк҃омъ г҃лѫщьмъ ·

Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
се дъева прииметъ вь чръевъе · и родитъ с҃нъ · наречетъ ᾽имѧ ᾽емоу ᾽еманѹ᾽илъ · ᾽еже ᾽естъ съкаӡа᾽емо съ нами б҃ъ ·

Verse: 24  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
въставъ же ᾽и᾽᾽ѡсифь ᾽отъ съна · створи якоже повелъе ᾽емоу а҃гглъ г҃нь · при᾽ъѧтъ женѫ своѭ ·

Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to zograph Link to rnt
   
᾽и не ӡнаяше ᾽е᾽ъѧ · доньдеже роди с҃нъ своі прьвъеньць · ᾽и нарече ᾽имѧ ᾽емѹ і҃с · ̅


Next partThis text is part of the TITUS edition of Savvina Kniga.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 14.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.