TITUS
Codex: Cod.Supr. 
Codex Suprasliensis


On the basis of the edition by
Sergej Sever'janov,
Suprasl'skaja rukopis' / Codex Suprasliensis,
Tom I [- II],
(Pamjatniki Staroslavjanskago Jazyka, Tom II, Vyp. 1-2),
Sanktpeterburg 1904

and under collation of the facsimile edition
Suprasălski ili retkov sbornik
v dva toma,
(edd.) Jordan Zaimov / Mario Kapaldo,
(Bălgarska Akadmija na Naukite, Institut za bălgarski ezik),
Sofija 1982

prepared by Jouku Lindstedt,
Helsinki 1994-2006;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 21.6.1998 / 1.6.2000 / 31.8.2002 / 15.2.2004 / 14.8.2010[Information on pages numbers of the edition added: J.G.]
Part: 1 
Manus prima
Chapter: 1 
Cap. 1


Ms. page: 1a 
Page of ed.: 1 
Line: 1     мы῾ихъ бо ῾отъ бога ῾эсвѣ · твоэи бо
Line: 2     
доуши погыбѣл᾽ь прѣ῾одолѣ дожи
Line: 3     
᾽и до съмр᾽ьти · не добрѣ мѫдрова-
Line: 4     
ти на цѣломѫдрованиэ къ богоу ·
Line: 5     
много бо бѣсовани῾э ῾эже отъ тебе то-
Line: 6     
мьэниэ въвръже тѧ въ хоулѫ · ῾аг᾽ге̑-
Line: 7     
ла бо ῾эгоже посъла г҃ь ї҃с х҃с ῾и б҃ъ · ӡагра-
Line: 8     
ди оу̑ста плѣжѫштиїхъ · ῾эгоже ты
Line: 9     
сво῾имъ прѣӡор᾽ьствомъ прѣложи въ
Line: 10     
аполона · ῾и раӡгнѣвавъ сѧ ῾аурилия-
Line: 11     
нъ повелѣ съвалъмы оловѣны битi
Line: 12     
я по челюст᾽ьма · глагољѧ ῾эмоу не ῾ѫро-
Line: 13     
д᾽ьно ῾и прѣӡор᾽ьно ῾отъвѣштава᾽и ·
Line: 14     
вѣды ῾яко прѣдъ цѣсаремь сто῾иши ·
Line: 15     
и ῾отъведъ паула свѣње сѫдиїшта прi-
Line: 16     
ӡъвавъ ῾иоу̑ли῾яниѭ̑ рече къ ње᾽и ·
Line: 17     
владычице мо῾эѧ д҃шѧ ῾иоу̑лияниэ ·
Line: 18     
оу̑мољена быв᾽ши ῾отъ мене · не прѣљь-
Line: 19     
штаи сѧ боуэстиѭ̑ пав᾽ьла брата сво-
Line: 20     
῾эго · виждѫ бо тѧ дѣвицѫ мѫдрѫ сѫ-
Line: 21     
штѫ · ῾и м᾽ногѫ прѣмѫдрость имѫштѫ ·
Line: 22     
да оу̑тѣшивъши сѧ послоуша᾽и мене ·
Line: 23     
и бѫдеши владычица мо῾эи д҃ши · и о-
Line: 24     
браӡы ӡлаты поставьѭ̑ ти по в᾽ьсѧ
Line: 25     
грады в᾽ьсеѧ в᾽ьсељены᾽ѧ · ῾отъвѣшта-
Line: 26     
въши же ῾иоу̑лияни рече · не ῾отъвръ-
Line: 27     
гѫ сѧ аурили῾яне томителю ῾и непрѣ-
Line: 28     
подобьне · не прѣл᾽ьстиши рабы бо-
Line: 29     
га вышьняаго · не примышля῾и ми
Line: 30     
съмрьти вѣч᾽ьныѧ лишити мѧ хотѧ

Ms. page: 1b  
Page of ed.: 2 
Line: 1     
славы х҃совы · и цѣсарьства небесънаа-
Line: 2     
го· ῾эгоже ты штоуждъ ῾эси · ῾и ῾отъвед
Line: 3     
ѭ̑ повелѣ прити паулоу · ῾и рече ῾эмоу
Line: 4     
павьле · ῾иоу̑лияни сестра твоя ῾обѣшта
Line: 5     
сѧ пожр᾽ьти богомъ · ῾и быти ῾э᾽и женѣ
Line: 6     
ми и госпожди цѣсар᾽ьствоу мо῾эмоу ·
Line: 7     
въсхошти оу̑бо ῾и ты тожде мѫдроватi
Line: 8     
῾и пристѫпивъ пож᾽ьри богомъ · паулъ
Line: 9     
рече · прав᾽ь сълъга · ничесоже штоу-
Line: 10     
жда сътвори наоу̑чения ῾от᾽ьца тво῾эго
Line: 11     
диявола · не можеши бо никогоже ῾отъ-
Line: 12     
тръгнѫти · раӡвѣ лъжеѭ̑ · насъ же не ῾и-
Line: 13     
маши въсхытити · ῾аште ῾и цѣсар᾽ьство҃
Line: 14     
намъ ῾обѣштава῾эши · ῾эгоже ты лихъ
Line: 15     
эси · ῾аурили῾янъ рече · доколѣ досажда-
Line: 16     
῾эши не срам᾽ь῾я῾ѧ сѧ ῾ѫроде ῾и беӡоум᾽ьлю ·
Line: 17     
тако ми богы ῾аӡъ ва имамъ мѫчити ·
Line: 18     
да ник᾽тоже въӡможетъ помошти ва-
Line: 19     
ма · ῾и повелѣ принести ῾огњь · ῾и полицѧ
Line: 20     
желѣӡны · ῾и въложити ѧ въ огњь · и па-
Line: 21     
улоу съвѧӡати рѫцѣ ῾и ноӡѣ · ῾и колъ же-
Line: 22     
лѣӡнъ въврѣти междоу рѫкама ῾и но-
Line: 23     
гама · ῾и вънъӡнѫти в᾽ь ӡемьѭ̑ · ῾и д᾽вѣ-
Line: 24     
ма митѣ палицама      нама битi ᾽и ·
Line: 25     
и ї҃оу̑ли῾яниѭ̑ повелѣ поставити на блѫ-
Line: 26     
дилишти · рек᾽ше на цѧто῾им᾽ьствѣ ·
Line: 27     
и м᾽ноӡи ῾отъ сто῾ѧштааго тоу народа ·
Line: 28     
бѣ῾ахѫ текѫште · ῾и р᾽ьвъноуѭ̑ште кѹ-
Line: 29     
п᾽ьно · к᾽то пр᾽ьво᾽э вьнидет᾽ь къ ње᾽и ·
Line: 30     
бѣ῾ахѫ бо ῾яко коњи ръжѫште ῾о добротѣ

Ms. page: 2a  
Page of ed.: 3 
Line: 1     
эѧ · став᾽ши же ῾эи на мѣстѣ на њем᾽же
Line: 2     
повелѣ ῾аурилиянъ · ῾и абиэ ᾽аг᾽ге̑лъ г҃нь
Line: 3     
прѣдъста прѣдъ њеѭ̑ · глагољѧ · не оу̑-
Line: 4     
бо᾽и сѧ ῾иоули῾яни· г҃ь бо ї҃с х҃с ῾эмоуже ты
Line: 5     
слоужиши посъла мѧ покрыти тѧ ·
Line: 6     
и покаӡати свѧтоэ ῾имѧ эго в᾽ьсѣмъ
Line: 7     
бо῾ѧштиїмъ сѧ ῾эго · и ῾яко отъ желани-
Line: 8     
я къ ῾ию̑ли᾽яниї теча῾ахѫ народи в᾽ьси ·
Line: 9     
῾аг᾽ге̑лъ же ῾отътрѧсъ прахъ ῾яко ῾отъ но-
Line: 10     
гъ ᾽ихъ · ῾ослѣпи ѧ ῾и не вѣдѣ῾ахѫ камо
Line: 11     
῾идѫтъ · ῾и не можа῾ахѫ приближити сѧ
Line: 12     
῾эи · ῾и в᾽ьпи῾яхѫ в᾽ьси народи коуп᾽но
Line: 13     
глагољѫште · великъ богъ пауљь ῾и їоу̑-
Line: 14     
лиянинъ · иже в᾽ьс᾽ьде съпасъ и покро-
Line: 15     
витељь боѧштиїхъ сѧ ῾эго · ῾и прѣбыва-
Line: 16     
хѫ ῾эште слѣпи · пришьдъше же покла-
Line: 17     
ня᾽ахѫ сѧ ῾э᾽и · в᾽ьпиѭ̑ште ῾и глагољѫште ·
Line: 18     
῾иоу̑ли῾яниэ рабо б҃а выш᾽ьняго · съгрѣ-
Line: 19     
шихомъ прѣдъ тобоѭ̑ ῾ѫродъскы · нъ
Line: 20     
простивъши ны ῾яко блага бога слоужи-
Line: 21     
тељьница · помоли сѧ х҃соу да подастъ
Line: 22     
намъ видѣни῾я · С҃та῾а же ῾иоу̑ли῾яни
Line: 23     
милоср᾽ьдовавъши в᾽ьӡѧ воды мало ·
Line: 24     
и въӡвед᾽ши ῾очи свои на небо · помоли
Line: 25     
сѧ богоу глагољѫшти · г҃и ї҃с х҃се с҃псе в᾽ь-
Line: 26     
сѣхъ ч҃лкъ · оу̑слыши мене ῾и покажи ·
Line: 27     
чоудеса сво῾я ῾яже твориши с҃номъ чло-
Line: 28     
вѣчьскомъ · ῾и даръствоу᾽и ᾽имъ видѣ-
Line: 29     
ни᾽э · да прославѧтъ с҃тоэ ῾и прѣхвал᾽ь-
Line: 30     
ноэ ῾имѧ тво᾽э · ῾и тако покропи в᾽ьсь народ᾽ ·

Ms. page: 2b  
Page of ed.: 4 
Line: 1     
῾и вьси ослѣпьэниї проӡ᾽ьрѣшѧ · и тек᾽ше
Line: 2     
въ црькъв᾽ь х҃вѫ каяхѫ сѧ славѧште б҃а ·
Line: 3     
῾и їсповѣдаѭ̑ште грѣхы своѧ бышѧ
Line: 4     
кр᾽ьстияни · С҃ты῾и же павьлъ на м᾽но-
Line: 5     
ӡѣ мѫчимъ · ῾и биэмъ палицами же-
Line: 6     
лѣӡнами · бѣ῾ахѫ бо раждъжены свь-
Line: 7     
тѧште сѧ ῾акы мл᾽ьни᾽и · ῾и в᾽ьпи῾яше гла-
Line: 8     
гољѧ · ῾аурили῾яне мѫчителю и непрѣпо҃-
Line: 9     
доб᾽ьне · ч᾽то ӡъло сътвор᾽ьша мѧ соуро-
Line: 10     
вѣ и непрѣподоб᾽ьнѣ мѫчиши · мнѣ
Line: 11     
бо ῾обльгъчава῾этъ ῾отъ мѫкъ х҃с · тебе
Line: 12     
же ῾иматъ причѧст᾽ьника сътворити
Line: 13     
῾огню вѣчьноуоу̑моу · оу̑готованоуоу̑-
Line: 14     
моу тебѣ ῾и ди῾яволоу · \Аурили῾янъ
Line: 15     
рече · к᾽де ῾эстъ сестра твоя ѭ̑же ты
Line: 16     
мѣниши дѣвѫ сѫштѫ · се посълахъ
Line: 17     
ѭ̑ на блѫдъ · да про῾идѫтъ ѭ̑ в᾽ьси хотѧ-
Line: 18     
ште᾽и ·      ῾эште дѣва эстъ · С҃тыи
Line: 19     
паулъ рече · вѣроуѭ̑ богоу лъгъчѧштѹ-
Line: 20     
оу̑моу ми болѣӡни · ῾и їӡбавьяѭ̑шта
Line: 21     
мѧ ῾отъ в᾽ьсѣхъ ӡълы῾ихъ тво῾ихъ оу̑-
Line: 22     
мышля᾽и · яко тѫ ῾и ῾иматъ покрыти ·
Line: 23     
посъла бо ῾аг᾽ге̑ла сво῾эго съ высотъ небесъ-
Line: 24     
скыихъ съхранити ѭ̑ · ῾и се чисто ῾и прѣ-
Line: 25     
чисто ῾имѫшти дѣвъство въӡврашта-
Line: 26     
῾этъ сѧ видѣти ῾ѫӡы моѧ · ῾и повелѣ ῾а-
Line: 27     
урилиянъ привести с҃тѫѭ̑ ῾иоу̑ли῾я-
Line: 28     
ниѭ̑ · ῾и пришедъши ῾эи къ сѫдиїштѹ ·
Line: 29     
видѣвъ ѭ̑ паулъ ῾испл᾽ьни сѧ радости
Line: 30     
῾и просмия сѧ · \Аурили῾янъ же рече ·

Ms. page: 3a  
Page of ed.: 5 
Line: 1     
насытишѧ ли сѧ люб᾽ь῾эници тво᾽и
Line: 2     
доброты тво῾эѧ · Їӱлияни рече · мо᾽я
Line: 3     
доброта ῾и оукрашениэ и лѣпота х҃с ῾э-
Line: 4     
стъ · ῾иже посъла ῾аг᾽ге̑ла сво῾эго ῾и по-
Line: 5     
кры мѧ оу̑богѫѭ̑ ῾яко оу̑п᾽вахъ на њь ·
Line: 6     
῾и славьѭ̑ ст҃оэ имѧ эго · ῾яко тъ ῾эстъ
Line: 7     
б҃ъ творѧи чоудеса · ῾и нѣстъ ῾иного ра-
Line: 8     
ӡвѣ того · ῾и повелѣ аурили῾янъ отрѣ-
Line: 9     
шити паула · ї ῾ископати ровъ въ ӡеми
Line: 10     
девѧти лакътъ · и принести дръва
Line: 11     
῾и ῾огњь ῾и жешти въ ровѣ · ῾и томоу бесѣ-
Line: 12     
доуѭ̑штоу ῾ископашѧ ровъ · ῾и прине-
Line: 13     
сошѧ дръва и огњь · ῾и їждегошѧ въ ро-
Line: 14     
вѣ · таже повелѣ в᾽ьврѣшти паула
Line: 15     
῾и ули῾яниѭ̑ въ ῾огњь · ῾она же ῾идѫшта
Line: 16     
благословь῾яста бога · ῾и мољяста с҃пса
Line: 17     
ї҃с х҃са помошт᾽ьника · и пришедъша
Line: 18     
на мѣсто · прѣкръстиста лици сво᾽и ·
Line: 19     
῾обраӡомъ крестъны῾имъ х҃совомъ ·
Line: 20     
῾и въвръгошѧ я въ ῾огњь · ῾и бѣаста въ
Line: 21     
огњи поѭ̑шта и хвалѧшта бога · ῾и се
Line: 22     
аг᾽ге̑лъ гн҃ь съшедъ съ небесе · ῾истрѧ-
Line: 23     
се вънъ пешт᾽ьницѫ съ ῾огњемъ · ῾и не
Line: 24     
дастъ ῾огню сътѫжити ῾има · ῾и пояа-
Line: 25     
ста благословѧшта б҃а въ ровѣ ῾огњь-
Line: 26     
нѣѣмъ горѫштиїмъ · глагољѫшта
Line: 27     
благословь῾энъ ῾эси г҃и б҃е вьсѣхъ вѣк᾽ ·
Line: 28     
бесъмр᾽ьтъны᾽и · иже помѧнѫ оу̑божь-
Line: 29     
ство наше · недостоиномъ сѫштем᾽
Line: 30     
грѣхъ ради нашихъ · беӡ᾽ъловенъ сы

Ms. page: 3b  
Page of ed.: 6 
Line: 1     
и благъ · ῾яви сѧ нама оу̑гасити силѫ ог᾽-
Line: 2     
њѣ · и ῾ярость мѫчитељя ῾аурили῾ана · ῾и
Line: 3     
слыша᾽ахѫ ῾эю̑ народи ῾отъдалече стоѧ-
Line: 4     
ште · бѣ῾ахѫ бо мноӡи молѧште сѧ ῾о њею̑
Line: 5     
къ богоу · ῾якоже ῾и многомъ ῾отъ поганъ
Line: 6     
покаяти сѧ ῾и раӡврѣсти ср᾽ьд᾽ьца ῾о свѧ-
Line: 7     
тоую̑ · ῾и оу̑клонити сѧ ῾отъ коумирослѹ-
Line: 8     
жения ῾и вѣровати х҃соу · мноӡи же отъ
Line: 9     
сѣчецъ мѫчѧштиїхъ с҃тая повелѣни-
Line: 10     
῾эмъ ῾аурилияњемъ · видѧште силы
Line: 11     
быва῾эмыѧ богомъ · вѣровашѧ къ бо҃-
Line: 12     
гоу · и вьӡвѣстишѧ ῾аурили῾яноу в᾽ь-
Line: 13     
са бывьшая · и повелѣ тоу сѫштая
Line: 14     
въ ровѣ камени῾эмъ побити · ῾и се на-
Line: 15     
прасно шоумъ ῾҃и громъ с᾽ь небесе многамi
Line: 16     
мл᾽ьни῾ями облаци движѧште сѧ пль-
Line: 17     
ни ῾огњѣ · ῾и придошѧ ῾облаци дожи ї до ῾а-
Line: 18     
урили῾яна ῾и стасѧ ῾и їӡли῾яшѧ ῾огњь
Line: 19     
на ӡемьѭ̑ · ῾и гласъ съ небесе глагољѧ ·
Line: 20     
῾аурилиян    въ родьство огњьноэ ·
Line: 21     
оу̑готованоэ    ῾и от᾽цоу
Line: 22        
посълавъ ῾аурилиянъ пове-
Line: 23     
лѣ   лѣшти я ῾иӡ-д-рова · и въ тем᾽ни-
Line: 24     
цѫ въврѣшти · и бѣ῾аста славѧшта
Line: 25     
бога · ῾о чоудесехъ ῾яже сътвори о њею̑ ·
Line: 26     
и по сед᾽ми д᾽ьниї ῾иӡиде ῾аурилиянъ
Line: 27     
῾и сѣде на сѫдишти · ῾и принесошѧ ῾э-
Line: 28     
ликоже бѣаше оу̑ њего коумирь · съре-
Line: 29     
бр᾽ьны и ӡлаты · оу̑крашены каме-
Line: 30     
ни῾эмъ многоцѣнъны῾имъ · ῾и поста-

Ms. page: 4a  
Page of ed.: 7 
Line: 1     
ви ѧ по чиноу · подъстълавъ подъ но-
Line: 2     
гы ῾ихъ багърѣницѫ цѣсар᾽ьскѫ · ῾и рече ·
Line: 3     
ӡови паула ῾и ӱли῾яниѭ̑ · ῾и постави я
Line: 4     
прѣдъ сѫдииштемъ · ῾и прѣтѧ ῾има ре-
Line: 5     
че · пристѫпьша пож᾽ьрѣта богомъ ·
Line: 6     
а не надѣ῾ита сѧ ῾иӡбѣжати рѫкоу мо҃-
Line: 7     
῾эю̑· С҃тъ῾и же паулъ ῾осклабивъ сѧ рече ·
Line: 8     
не ῾оставьѭ̑ бога сътворьшааго небо ῾и
Line: 9     
ӡем᾽ьѭ̑ · ῾и поклоњѭ сѧ коумиремъ ·
Line: 10     
Аурили῾янъ рече · ӡълосъмр᾽ьт᾽ьне ῾и не-
Line: 11     
прѣподоб᾽ьне · коумири ли ти сѧ м᾽ьнѧ-
Line: 12     
тъ а не боӡи · не видиши ли каци сѫтъ ·
Line: 13     
С҃тъи же паулъ отъвѣштавъ рече · сего
Line: 14     
дия · ῾эгоже мѣниши богоу быти · чло-
Line: 15     
вѣкъ бѣ оу̑ченикъ сотонинъ · навыкъ
Line: 16     
ӡѣло хытрост᾽ь вл᾽ьшебънѫѭ̑ · блѫдь-
Line: 17     
никъ сы ῾иӡлиха паче в᾽ьсѣхъ чловѣкъ ·
Line: 18     
живѫштиихъ · видѧ чловѣчьскы до-
Line: 19     
брыѧ жены и дьштери · тѣмъ похотѧ
Line: 20     
῾и в᾽и лице бесѣдоуѧ ῾имъ · ῾и съвъкоупљѣ-
Line: 21     
ѧ сѧ с᾽ь њими · прѣврати ѧ чисти ї ῾акы
Line: 22     
бога · сво῾эѭ̑ вльхвовънѫѭ̑ хытростиѭ̑
Line: 23     
῾иӡмѣня῾ѧ сѧ · ῾иже прѣтварѣше сѧ ῾ово-
Line: 24     
гда тоуромъ бывъ · ῾овогда же крила-
Line: 25     
тамъ п᾽тицамъ подобѧ сѧ · ῾орълоу ῾и стръ-
Line: 26     
коу · ῾иже тѣмъ ῾иӡмѣњениїмъ прѣль-
Line: 27     
сти жены добрород᾽ьныѧ · ῾овѣмъ бо
Line: 28     
῾яви сѧ въ ӡлато прѣлож᾽ь сѧ · и богать-
Line: 29     
ство ῾обѣштаваѧ · нъ да не в᾽ьсего по рѧ-
Line: 30     
доу ῾иӡглагољѫ вѣдѣ бо ῾яко гнѣва῾еши
Line: 31     
сѧ ·

Ms. page: 4b  
Page of ed.: 8 
Line: 1     
Си᾽и же ῾иже блиӡъ дия · глагољемы᾽и ῾апо-
Line: 2     
лонъ · не ῾отъ блѫда ли роди сѧ · ῾отъ же-
Line: 3     
ны рекомыѧ литоус · ῾яже не роди ли
Line: 4     
того въ поустыњи ῾аси῾истѣи посрѣдѣ
Line: 5     
дъвою̑ дѫбоу · ῾яко ῾и тъ с᾽ьтвори дѣла
Line: 6     
непрѣподобьна · подражаѧ ῾от᾽ьца сво-
Line: 7     
῾эго · такожде же ῾и ди῾онус᾽ь · нарочи-
Line: 8     
ты᾽и вашь богъ · нѣ ли ї тъ ῾отъ блѫда
Line: 9     
родилъ сѧ · бывъ ῾отъ семелиѧ кад᾽мо-
Line: 10     
вы · \Аурилиянъ рече · ῾ѫроде непрѣпо-
Line: 11     
доб᾽ьны᾽и · ῾отъ крона ῾и ῾ереѧ раждаѭ̑-
Line: 12     
тъ сѧ матери бож᾽ьскыѧ · паулъ ῾оскла-
Line: 13     
бивъ сѧ рече · то ῾эстъ ли богъ женѫ ῾и-
Line: 14     
мы · ᾽Аурилиянъ рече · непрѣподоб᾽ь-
Line: 15     
ны᾽и ῾ѫроде · доколѣ хоулы глагоље-
Line: 16     
ши о боӡѣхъ много блѧды · ῾и досажда-
Line: 17     
ѧ· ῾а х҃с вашъ ῾эгоже глагољете вы кр᾽ь-
Line: 18     
сти῾яни быти богоу небесьскоуоумѹ ·
Line: 19     
не ῾отъ жены ли роди сѧ · С҃ты῾и же пау-
Line: 20     
лъ ῾отъвѣштавъ рече · нѣси оу̑бо досто῾и-
Line: 21     
н᾽нъ слышати та῾инъ б҃жиї · да не блѧд᾽ь-
Line: 22     
ми своими прѣльстиши ῾отъ прѣд᾽ьсто-
Line: 23     
῾ѧштиїхъ сихъ ῾и погоубиши · потрѣ-
Line: 24     
ба ῾эстъ решти · въ начѧло сътвори бо-
Line: 25     
гъ небо и ӡем᾽ьѭ и в᾽са ῾яже на њею̑ · по-
Line: 26     
слѣжде же в᾽ьсѣхъ съӡъда чловѣка по
Line: 27     
῾обраӡоу сво῾эмоу · ῾иже ῾эстъ ῾о благо῾и-
Line: 28     
ӡвољениї · беӡьлоб᾽ьно непороч᾽ьно · пра-
Line: 29     
вьд᾽но богоч᾽ьстиво · ῾и посади ї въ раи
Line: 30     
пиштѧ · врѧмени же прѣшедъшоу ·

Ms. page: 5a  
Page of ed.: 9 
Line: 1     
рече богъ · не добро ῾эстъ быти чловѣ-
Line: 2     
коу эд᾽номоу · сътворимъ ῾эмоу по-
Line: 3     
мошт᾽ь подоб᾽ьнѫ ῾эмоу · сътворим᾽
Line: 4     
рек᾽ше ῾҃оць ῾и с҃нъ · нич᾽соже бо творит᾽
Line: 5     
῾҃оцъ бе с҃на · ни с҃нъ творитъ нич᾽ьсо-
Line: 6     
же беӡъ ῾҃оца · ῾и рече · наведе г҃ь оу̑жасть
Line: 7     
с᾽ьна ῾адама · ῾и приїмъ ῾эд᾽но ῾отъ ребр᾽
Line: 8     
῾эго · сътвори ῾эмоу женѫ · ῾отъ сво῾ихъ
Line: 9     
῾эмоу оу̑довъ · ῾и бѣ῾аше съ ῾адамомъ
Line: 10     
῾еуа въ ра᾽и · ѭ̑же видѣвъ ди῾яволъ ῾и
Line: 11     
въӡдревъновавъ ·сътвори погыбѣл᾽ь
Line: 12     
῾има · ῾отълѫчивъшоу бо сѧ ῾адамоу
Line: 13     
на ῾оно мѣсто породы · ῾и ῾еугѫ ῾эдинѫ
Line: 14     
῾оставив᾽шоу · пристѫпи ди῾яволъ ·
Line: 15     
῾и оу̑подобивъ сѧ ӡмиї прѣл᾽ьсти ᾽ѭ ·
Line: 16     
῾и та жена прѣл᾽ьсти ῾адама · ῾и бѣ῾аста
Line: 17     
῾оба въ прѣслоушаниї б҃жии бывъша ·
Line: 18     
῾и їӡгънана быста ῾ис породъныѧ пи-
Line: 19     
штѧ · дѣлати ӡем᾽ьѭ̑ рѫкама сво῾има ·
Line: 20     
῾и троудноэ житиэ в᾽ьсприїмъша · жи-
Line: 21     
ста девѧть сътъ · ῾и л҃ лѣтъ · родивъ-
Line: 22     
ша с҃ны ῾и дьштери · ῾отъ њихъже ῾исп᾽-
Line: 23     
лъни сѧ миръ в᾽ьс᾽ь · ῾адамоу же ῾отъ ῾о-
Line: 24     
слоушания конець при῾эм᾽шоу по де-
Line: 25     
вѧти сътъ ῾и тридесѧти лѣтѣхъ·
Line: 26     
῾и в᾽ьсѣмъ ᾽от᾽цемъ нашимъ съведе-
Line: 27     
номъ бывъшемъ въ ῾адъ · жити въ
Line: 28     
с᾽ьмрьти · ῾и не бѣ῾аше раӡличия по-
Line: 29     
срѣдоу правед᾽нааго ῾и грѣшнааго ·
Line: 30     
нъ бѣ῾аше прав᾽дивы᾽и · ῾яко нечь-

Ms. page: 5b  
Page of ed.: 10 
Line: 1     
стивы᾽и · ῾и грѣшъны᾽и ῾яко праведъ-
Line: 2     
ны᾽и · ῾якоже блажены᾽и паулъ ῾апосто҃-
Line: 3     
лъ свѣтило црьквьно᾽э сьвѣдѣтељь-
Line: 4     
ствова глагољѧ · цѣсарьствова с᾽ъмр᾽ь-
Line: 5     
т᾽ь ῾отъ ῾адама дожи ї до му̑се᾽а · ῾и не о
Line: 6     
съгрѣшивъшиїхъ · богъ же небесьскы᾽и
Line: 7     
по мноӡѣхъ родѣхъ · оу̑слышавъ сте-
Line: 8     
нания ῾и молитвы дръжимы῾ихъ ῾адо҃-
Line: 9     
мъ · сво῾имъ словомъ · ῾эже ῾эстъ ῾эго э-
Line: 10     
дночѧдыи с҃нъ · по строю̑ ῾иӡволи чло-
Line: 11     
вѣческъ родъ въспри῾ѧти · ῾и раӡдрѣ-
Line: 12     
шити ῾ослоушаниэ послоушани῾эмъ ·
Line: 13     
῾якоже їу̑῾анъ с᾽ьвѣдѣтељьствоу῾эт᾽
Line: 14     
῾о њемъ глагољѧ · въ начѧло бѣ слово ·
Line: 15     
῾и слово бѣ ῾отъ б҃а · ῾и б҃ъ бѣ слово· сиї бѣ
Line: 16     
въ начѧло ῾отъ б҃а · в᾽ьса тѣмъ бышѧ ·
Line: 17     
῾и бес того не быстъ ни эдино · ῾эже быс҃ ·
Line: 18     
сиї оу̑бо богъ слово небесъно᾽э · ῾отечь
Line: 19     
с҃нъ · ῾иже ῾эстъ сила ῾и мѫдрость ῾отьча ·
Line: 20     
῾и десница выш᾽ьњѣ῾аго · благовѣсти
Line: 21        
сѧ гауриїломъ ῾ар᾽хаг᾽ге̑лом · дѣ-
Line: 22     
вѣ с҃тѣ ῾и прѣчистѣ ῾отъ рода цѣсар᾽ь-
Line: 23     
ска сѫшти · ῾именемь мария · глаго-
Line: 24     
љѫштоу · д҃хъ с҃тыи в᾽ьнидетъ въ тѧ
Line: 25     
῾и сила выш᾽ьня῾аго ῾об᾽ьсѣнитъ тѧ ·
Line: 26     
ӡање ῾и ражда῾эмоэ ῾отъ тебе с҃то · на-
Line: 27     
рачетъ сѧ с҃нъ б҃жиї · ῾и ражда῾этъ сѧ
Line: 28     
῾отъ свѧта῾аго д҃ха · ῾и ῾отъ непорочь-
Line: 29     
ныѧ ῾и прѣчистыѧ дѣвы · миръска᾽-
Line: 30     
го ради строя ῾и съпасения · ник᾽то-

Ms. page: 6a  
Page of ed.: 11 
Line: 1     
же бо можааше сво῾има ῾очима б҃а бесплъ-
Line: 2     
тъна видѣти · ῾огњь бо ῾эстъ ῾опаля῾ѧ
Line: 3     
б҃ъ · ῾и ник᾽тоже ῾отъ чловѣкъ б҃а видѣ-
Line: 4     
въ живъ бѫдетъ · того ради оу̑бо стро᾽я ·
Line: 5     
роди сѧ х҃с пл᾽ьтиѭ̑ · ῾и ῾эже оу̑спѣ-
Line: 6     
ва῾этъ връстоѭ̑ по пльт᾽ьскоуоу̑моу ·
Line: 7     
῾и с᾽ьпрѣбываатъ съ ч҃лкы ῾акы чловѣ-
Line: 8     
къ вѣште триї десѧтъ лѣтъ · ῾об᾽ьхо-
Line: 9     
дѧ грады ῾и в᾽ьси · благодар᾽ьствѧ в᾽ьсѧ
Line: 10     
оу̑том᾽ь῾эны᾽ѧ дияволомь · ῾и потом᾽ь
Line: 11     
пригважда῾этъ сѧ на дрѣвѣ кр᾽ьст᾽ь-
Line: 12     
нѣѣм᾽ь · страждѧ миръска῾аго ради
Line: 13     
съпасени᾽я · сьнаб᾽ьдѣти миръ по-
Line: 14     
гыбъшь · по прѣл᾽ьштению̑ ди῾яволю ·
Line: 15     
῾и оу̑мира῾атъ по чловѣч᾽ьствоу · ῾и погрi-
Line: 16     
ба῾этъ сѧ · сы съвръшенъ присно · ῾и
Line: 17     
прѣжде сы · ῾и непригвожденъ · ῾и непо҃-
Line: 18     
страдан᾽н᾽ь · ῾и бесьмр᾽ьтенъ · ῾и присно
Line: 19     
сы по бож᾽ьствоу · ῾и третиї дьнь въ-
Line: 20     
ставъ ῾иӡ мрътвы῾ихъ · ῾яв
Line: 21     
сво῾имъ оу̑ченикомъ · рек᾽ше с҃ты῾имъ
Line: 22     
апс҃ломъ · мъногомъ ῾иже по ῾истинѣ
Line: 23     
вѣровавъшиїмъ в᾽ь њь · с᾽ьпоживъ сь
Line: 24     
њими · ῾яды же ῾и пиѧ съ ῾аплы до четы-
Line: 25     
р᾽ь десѧтъ д᾽ьниї · ῾и в᾽ьӡиде на небеса
Line: 26     
῾и сѣде ῾о деснѫѭ̑ от᾽ца· съ пльтиѭ̑ сь-
Line: 27     
мѣсивъшѫѭ̑ сѧ съ б҃жи῾эмъ словомъ ·
Line: 28     
῾и того ради видѧи сотона · болитъ съ-
Line: 29     
кроушивъ сѧ · сът᾽ьре бо ᾽и х҃с подъ нога-
Line: 30     
ма чловѣч᾽ьскама · ῾иже чловѣци благо҃-

Ms. page: 6b  
Page of ed.: 12 
Line: 1     
дѣтиѭ̑ б҃жиѭ̑ въходѧтъ въ цѣсарьство҃
Line: 2     
небесъскоэ · ῾эгоже ты лихъ ῾эси · ῾има-
Line: 3     
ши бо чѧсть оу̑чѧстия род᾽ьства ῾огњь-
Line: 4     
нааго · ῾и с᾽ьпричѧст᾽ьникъ ῾эси от᾽цоу
Line: 5     
тво῾эмоу дияволоу · Си слышавъ ῾аури-
Line: 6     
ли῾янъ лице своэ ῾иӡмѣњѣ῾аше раӡлич᾽ь-
Line: 7     
нѣ ῾отъ ярости · ῾и скр᾽ьжьта῾аше ӡѫбы
Line: 8     
на њь · ῾яко левъ въ дрѧӡдѣ траштѧ ӡвѣ-
Line: 9     
р᾽ь · ῾и не постигъ · ῾и ῾отъвѣштавъ рече
Line: 10     
къ с҃тоуоу̑моу паулоу · м᾽ного ти блѧдъ-
Line: 11     
шоу ῾ожидахъ длъготр᾽ьпѧ · ῾ѫроде ῾и не-
Line: 12     
прѣподоб᾽ьне · доколѣ оу̑кара῾эши ῾и хѹ-
Line: 13     
лиши богы · пристѫпивъ пож᾽ьри бого-
Line: 14     
мъ · ῾аште ли ни · то ӡьло ӡ᾽ьлѣ погоубь-
Line: 15     
ѭ̑ ва · да ник᾽тоже въӡможетъ ῾иӡбавi-
Line: 16     
ти ваю̑ ῾отъ рѫкоу мо῾эю̑ · паулъ же и оу̑-
Line: 17     
ли῾яни въӡъписта коуп᾽но великомъ
Line: 18     
гласомъ глагољѫшта кр᾽ьсти῾яна ῾есвѣ ·
Line: 19     
῾и въ х҃са ῾имавѣ надеждѫ · ῾а бѣсомъ не
Line: 20     
поклањѣ῾эвѣ сѧ · ῾и богомъ тво῾имъ не
Line: 21     
слоуживѣ · и мѫкъ тво῾ихъ не бо῾ивѣ сѧ ·
Line: 22     
примышля῾и оу̑бо мѫкы ῾эликы хоште-
Line: 23     
ши · вѣроу῾эвѣ бо богоу ῾яко побѣжде-
Line: 24     
нъ бѫдеши нама · ῾якоже ῾и ди῾яволъ
Line: 25     
побѣжденъ быстъ · силѫ подаѭ̑штѹ
Line: 26     
нама х҃соу · ῾и побѣждаѭ̑штоу твоѧ
Line: 27     
проныривыѧ къӡни · повелѣ ῾аури-
Line: 28     
ли῾янъ принести дрѣво велико · ῾и при-
Line: 29     
несено быстъ · ῾и рече · привѧжате паула
Line: 30     
на њемь · ῾и пристѫп᾽ьша слоугы съвѧ-

Ms. page: 7a  
Page of ed.: 13 
Line: 1     
ӡашѧ ῾эмоу рѫцѣ · ῾и повелѣ принести
Line: 2     
свѣштѧ горѧштѧ · ῾и прижагати лице
Line: 3     
пауље · проповѣд᾽никоу в᾽ьпиѭ̑штоу
Line: 4     
῾и глагољѫштоу · не бѫди досадитељь
Line: 5     
владыкамъ в᾽ьсеѧ в᾽ьсељеныѧ · и хоу-
Line: 6     
льникъ ῾о боӡѣхъ · ῾иоу̑ли῾яни же видѧ-
Line: 7     
шти сво῾эго брата ῾огњемъ ῾опаля῾ема ·
Line: 8     
въӡъпи глагољѫшти · ῾аурили῾яне мѫ-
Line: 9     
чителю · ῾и непрѣподоб᾽ьне ч᾽то брата
Line: 10     
мо῾эго ӡ᾽ьлѣ мѫчиши · ῾и повелѣ ῾и тѫ прi-
Line: 11     
вѧӡати къ дрѣвоу · ῾и свѣштѧ горѫштѧ
Line: 12     
принести на лице ῾эѧ· ῾и потом᾽ь по в᾽ьсе-
Line: 13     
моу тѣлоу прижиӡати · \Аурили῾яноу
Line: 14     
глагољѫштоу бесрам᾽ьная · жена сѫшти
Line: 15     
стыди сѧ ῾якоже подобаатъ женамъ ·
Line: 16     
῾иоу̑ли῾яни же ῾осклабивъши сѧ рече · по ῾и-
Line: 17     
стинѣ ῾аурилияне при῾эм᾽ьѭ̑ тѧ оу̑чѧ-
Line: 18     
штоу ти мѧ ῾яко блага ῾҃оца · глагољѫштоу
Line: 19     
ти · жена сѫшти стыди сѧ · стыждѫ бо
Line: 20     
сѧ х҃са мо῾эго с҃на б҃а живааго · сѫшта прѣ-
Line: 21     
дь лицемъ мо῾имъ · ῾и не могѫ ῾оставьши
Line: 22     
῾эго поклонити сѧ бѣсом · нъ стыждѫ
Line: 23     
сѧ ῾эго ӡѣло · \Аурили῾янъ же ῾ярѣше сѧ
Line: 24     
слышѧ то в᾽ьсе ῾от᾽ь њеѧ · ῾и повелѣ слоуга-
Line: 25     
мъ огњь нанести по в᾽ьсемоу тѣлоу ῾эю̑ ·
Line: 26     
слоугам᾽ же беспрѣстани жегѫштамъ ·
Line: 27     
в᾽ьси граждане прѣдъсто῾ѧштиї ῾и по-
Line: 28     
ӡороуѭ̑штиї ῾эю̑ · в᾽ьӡ᾽пишѧ глагољѫ-
Line: 29     
ште · самодръж᾽ьче цѣсарю ῾аурили῾я-
Line: 30     
не · неправед᾽ьнѣ сѫдиши · неправедь-

Ms. page: 7b  
Page of ed.: 14 
Line: 1     
нѣ мѫчиши · не хоштета пожрьти ῾отъ-
Line: 2     
вѣшта᾽и ῾о њею̑ · \Аурилиянъ же оу̑бо῾я-
Line: 3     
въ сѧ народа ῾эда крамолѫ в᾽ьӡдвиг᾽нѫ-
Line: 4     
тъ · дастъ ῾о њею̑ ῾отъвѣтъ повелѣвъ
Line: 5     
главѣ ῾има ῾отъсѣшти · ῾и тѣлесѣ ῾эю̑ по҃-
Line: 6     
врѣшти п᾽сомъ ῾и ӡвѣремъ · ῾и птицам᾽
Line: 7     
небесъскы῾имъ · си῾я же ῾отъвѣтъ при-
Line: 8     
῾эмъша в᾽ь четврътъ᾽и ден᾽ь мар᾽та мѣ-
Line: 9     
сѧца · ῾иӡидоста радоуѭ̑шта сѧ ῾и поѭ̑-
Line: 10     
шта глаголааста · съпасе на ῾отъ
Line: 11        
штиїхъ наю̑ · ῾и ненавидѧштѧѧ
Line: 12     
наю̑ посрами · ῾ишедъшема же ῾има въ-
Line: 13     
нъ града · С҃ты᾽и паулъ оу̑моли сѣч᾽ь-
Line: 14     
цѫ ῾яко да ῾иӱли῾яниѭ̑ прѣжде ῾эго оу̑-
Line: 15     
сѣк᾽нѫтъ · С҃таа же ῾иоу̑ли῾яни прѣ-
Line: 16     
кръстивъши лице своэ · съ радости-
Line: 17     
ѭ̑ протѧже выѭ̑ своѭ̑   · ῾и сѣч᾽ь-
Line: 18     
ца ῾отъсѣче главѫ ῾э᾽и · Видѣвъ же
Line: 19     
свѧты᾽и паулъ сестрѫ своѭ̑ съкон᾽ь-
Line: 20     
чавъшѫ сѧ ῾о господи · въӡдвигъ ῾очи
Line: 21     
сво᾽и на небо благослови бога · ῾и прѣ-
Line: 22     
кръстивъ сѧ протѧгнѫ выѭ̑ своѭ̑ · ῾и оу̑-
Line: 23     
сѣченъ быстъ · ῾и съкон᾽ьча мѫчени᾽э
Line: 24     
сво᾽э · ῾и бѣ῾аста лежѧшти тѣлесѣ с҃тоу-
Line: 25     
ю̑ в᾽ьнѣ града · не да῾эмѣ в᾽ьӡѧти сѧ ῾о-
Line: 26     
тъ кр᾽ьсти῾янъ · бѣ῾ахъ бо во῾ини при-
Line: 27     
стави῾эни на мѣстѣ томь блюсти ·
Line: 28     
прихаждаахѫ же ӡвѣри᾽э ῾и п᾽ьси · ῾и п᾽ь-
Line: 29     
тицѧ небесьныѧ · ῾и сѣдѣ῾ахѫ ῾окрѫг᾽
Line: 30     
тѣлесоу ῾эю̑ · ῾якоже ῾и моухы ῾отъ њею̑

Ms. page: 8a  
Page of ed.: 15 
Line: 1     
῾отъгонити · ῾и сице творѣахѫ до сед᾽ми
Line: 2     
дьниї ῾и ноштиї · ῾и не ῾яшѧ ни пишѧ
Line: 3     
ӡвѣриэ тиї · ῾и в᾽ьӡвѣштено быстъ ῾а-
Line: 4     
урили῾яноу ῾отъ приставь῾эныихъ во-
Line: 5     
῾инъ вьсе то бывъше᾽э · ῾и оу̑слышавъ ре-
Line: 6     
че · у̑ ӡ᾽лоч᾽ьст᾽ьноэ бѣшениэ рода кр᾽ьстi-
Line: 7     
яньска · яко ни оу̑меръшъ ῾ихъ могохъ
Line: 8     
побѣдити · ῾и посълавъ ῾отъведе стрѣ-
Line: 9     
гѫштѧѧ во῾ины ноштиѭ̑ · свѣтоу же
Line: 10     
бывъшоу · ῾и їшедъше кр᾽ьсти῾яни
Line: 11     
въӡѧшѧ тѣлесѣ с҃тоую̑ · ῾и погребошѧ
Line: 12     
мирьнѣ съ радостиѭ̑ · цѣсар᾽ьствоуѭ̑-
Line: 13     
штоу г҃оу нашемоу ї҃с х҃соу · сь њим᾽ьже
Line: 14     
῾от᾽цоу слава · коуп᾽но съ с҃ты῾им᾽ь д҃хом᾽
Line: 15     
ныњя ῾и присно ῾и вь вѣкы вѣком᾽ь амин҃ ·:·Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Suprasliensis.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 14.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.