TITUS
Codex Suprasliensis
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2  
Cap. 2


Ms. page: 8a  
Line: 18     Мѣсѧца марта въ е҃ ден᾽ь · мѫчениэ с҃тааго василиска ·:·
Line: 19     
Въ то врѣмѧ цѣсар᾽ьствовавъшоу маѯи-
Line: 20     
ми῾яноу · приде прѣмѣн᾽ьникъ въ ῾ас᾽-
Line: 21     
клипиу̑да мѣсто · ῾инъ во῾эвода ῾име-
Line: 22     
немъ ῾агрипа · ῾и по῾иде на въсточ᾽ьнѫ-
Line: 23     
ѭ̑ странѫ привести крьсти῾яны жр᾽ь-
Line: 24     
ти ῾имъ велѧ богомъ · блажены῾и же
Line: 25     
василискъ бѣ῾аше в᾽ь темници · пла-
Line: 26     
чѧ сѧ ῾и молѧ сѧ и глагољѧ · г҃и помѧни
Line: 27     
мѧ ῾и ῾обличи мо῾э приӡ᾽вани᾽э · да не ῾о-
Line: 28     
тълѫченъ бѫдѫ ῾отъ с҃ты᾽ихъ мѫжь ·
Line: 29     
῾и ῾яви сѧ ῾эмоу г҃ь ῾и рече · помѧнѫхъ тѧ

Ms. page: 8b  
Page of ed.: 16 
Line: 1     
в᾽ьписахъ твоэ ῾имѧ съ сѫштиїми съ
Line: 2     
тобоѭ̑ пр᾽ьвоэ мѫченикы · ты же си
Line: 3     
пожали ῾им᾽же послѣжде въӡъванъ ῾э-
Line: 4     
си · нъ мноӡѣхъ старѣ᾽и бѫдеши · нъ
Line: 5     
шедъ оу̑стро῾и сѧ съ ῾ѫжиками сво῾ими ·
Line: 6     
῾и пришъдъ мѫчениэ приїмеши въ ко҃-
Line: 7     
манѣхъ · нъ не бо῾и сѧ ῾отъ мѫкъ ῾аӡъ бо҃
Line: 8     
῾эсмъ съ тобоѭ̑ · ῾и не ῾иматъ тебе врѣдi-
Line: 9     
ти страхъ чловѣч᾽ьскъ · ῾и василискъ
Line: 10     
же помоливъ сѧ видѣ дв᾽ьри т᾽ьмници
Line: 11     
῾отвръсты · къде же свѣтъ быстъ въ-
Line: 12     
ставъ мољя᾽ше стрѣгѫштѧѧ во῾ины ·
Line: 13     
глагољѧ ῾имъ · дадите ми вољѫ мало д᾽ь-
Line: 14     
ниї · да шедъ оу̑строѭ̑ ѫжикы своѧ · въ
Line: 15     
в᾽ьси хоуми῾яньсцѣ · потом᾽ же придѫ
Line: 16     
къ ῾истин᾽ьноуоу̑моу ῾ѫжицѣ · г҃оу мо῾э-
Line: 17     
моу ї҃с х҃соу · Во῾ини же рѣшѧ · бо῾имъ сѧ
Line: 18     
еда въскорѣ начьнѫ ῾искати тебе · ва-
Line: 19     
силискъ рече · ῾идѣмъ оу̑бо братия мо-
Line: 20     
я въскоупѣ · даже не придетъ въ кома-
Line: 21     
нъ во῾эвода · во῾ини же ῾идошѣ съ с҃ты᾽и-
Line: 22     
мъ василискомъ · ῾и шедъше прѣбъи-
Line: 23     
шѧ с᾽ь њим᾽ь въ домоу ῾эго · ῾и видѣвъ бра-
Line: 24     
тиѭ̑ ῾и матер᾽ь своѭ̑ · мољѣ῾аше сѧ ῾имъ
Line: 25     
глагољѧ · прѣбѫдѣте ῾о вѣрѣ х҃совѣ ·
Line: 26     
῾и молитвѫ сътворите ῾о мнѣ къ г҃оу · да
Line: 27     
съконъчанъ бѫдѫ в᾽ъ ῾исповѣданиї се-
Line: 28     
мъ · ῾аӡъ бо ῾отъхождѫ ῾отъ васъ · ῾и ῾отъ-
Line: 29     
сели не видите мене въ пл᾽ьти · шъдъ

Ms. page: 9a  
Page of ed.: 17 
Line: 1     
же къ г҃оу молитвѫ сътворѫ ӡа вы · и ӡа вь-
Line: 2     
сего рода кр᾽ьсти῾ян᾽ьска · да ᾽и прѣстане-
Line: 3     
тъ оу̑же коумирослоужениэ н҃е҃чьстивыи-
Line: 4     
мъ · ῾и придетъ благодѣть х҃сова по в᾽ь-
Line: 5     
се᾽и ӡеми · Во῾эвода же агрипъ вьлѣӡъ
Line: 6     
въ амасиїск градъ · съӡъва старѣ῾и-
Line: 7     
шины града · бѣ῾аше же храмъ коумир᾽-
Line: 8     
скыи ῾искони · нарица῾эмъи петасъ ·
Line: 9     
῾и дроугы᾽и серафимъ · ῾онъ же блиӡъ ῾э-
Line: 10     
го жрътвѫ сътворивъ · ῾иска῾аше тѣ-
Line: 11     
м василиска · ῾и повелѣ привести ї ῾и
Line: 12     
῾ины темнич᾽ьникы · къ градоу ко-
Line: 13     
ман᾽ьскоу · ῾и тоу ῾имъ сѫдити · хотѣ᾽-
Line: 14     
ше бо скоро ῾отити ῾отъ ῾амасиѧ · рече
Line: 15     
во῾эвода магі̑стри῾яноу ῾и во῾иномъ ·
Line: 16     
съвѧӡавъше василиска биѭ̑ште при-
Line: 17     
ведѣте · ῾они же шъд᾽ше ᾽ѧшѧ с҃тааго ва-
Line: 18     
силиска · ῾и съвѧӡавъше ῾эго сътвори-
Line: 19     
шѧ ῾эмоу ῾оноуштѫ · ῾и гвоӡдиѧ остры
Line: 20     
въноӡишѧ въ ῾оноуштѫ · ῾и ῾обоушѧ ᾽и ·
Line: 21     
῾и биѭ̑ште ῾эго женѣ῾ахѫ · ῾якоже кр᾽ъ-
Line: 22     
ви эго ӡем᾽ьѭ̑ поли῾яти · гвоӡдиї бо
Line: 23     
вънидошѧ до кости ῾эго · тако бо бѣ᾽-
Line: 24     
ше ӡапрѣштено посъланы῾имъ отъ во҃-
Line: 25     
῾эводы къ њемоу · ведомъ же мѫчени-
Line: 26     
къ х҃совъ · къ команѣ · в᾽ь велицѣ мѫ-
Line: 27     
цѣ сы начѧ пѣти с҃тъи глагољѧ · ῾аште
Line: 28     
оплъчитъ сѧ на мѧ плъкъ не оу̑бо῾итъ
Line: 29     
сѧ ср᾽ьд᾽це моэ · г҃ь мнѣ помошт᾽ьникъ

Ms. page: 9b  
Page of ed.: 18 
Line: 1     
и ῾аӡъ оу̑ӡьрѫ врагы моѧ · г҃и б҃е мои съпа-
Line: 2     
си мѧ ῾отъ оу̑стъ л᾽ьвов᾽ь · ῾и съхрани мѧ
Line: 3     
съ с҃тыими сво῾ими · молѧштоу же сѧ
Line: 4     
῾эмоу · до῾идошѧ на село да почиѭ̑тъ ма-
Line: 5     
ло · госпожда же селоу томоу ῾елинын̑и
Line: 6     
бѣ῾аше · имѧ ῾эи тро῾яни · гости же мѫ-
Line: 7     
жѧ иже ведѣ῾ахѫ с҃та῾аго василиска · бѣ-
Line: 8     
῾аше же ῾ихъ до триї на десѧте · ῾онѣмъ
Line: 9     
же ῾ядѫштемъ въ клѣти · привѧӡа-
Line: 10     
шѧ с҃та῾аго дѫбѣ соусѣ ῾аворовѣ · ῾опа-
Line: 11     
кы же сы съвѧӡанъ · молитвѫ сътворi
Line: 12     
надлъӡѣ · ῾и народъ събъра сѧ ње-
Line: 13     
моу · ῾и ῾абиэ быстъ трѫсъ ῾и ӡвонъ · ῾я-
Line: 14     
коже въскочити ведѫштиїмъ ῾эго ῾отъ
Line: 15     
страха · пришедъшоу же народоу къ
Line: 16     
њемоу · в᾽ьси дивљѣхѫ сѧ видѧште дѫ-
Line: 17     
ба ῾облиств᾽ьнѣвъша · ти бо вѣдѣѣхѫ
Line: 18     
᾽и · ῾иӡдавъна соухъ · ῾и їсточ᾽никъ ῾иӡи-
Line: 19     
де ῾иӡ њего · ῾эстъ же ῾и до сихъ д᾽ьниї · ви-
Line: 20     
дѣвъ же народъ чоудеса господ᾽ьњя ·
Line: 21     
рива῾ахѫ дроугъ дроуга · к᾽то пръво᾽э
Line: 22     
прикоснетъ сѧ къ њемоу · видѣвъши
Line: 23     
же господыњи села того бывъшеэ чоу-
Line: 24     
до · вѣрова г҃оу съ в᾽ьсѣм᾽ь домомъ сво᾽и-
Line: 25     
мъ · привождаахѫ же ῾и бѣсѧштѧ῾ѧ сѧ
Line: 26     
къ њемоу · и їцѣлѣва῾ахѫ · ῾и їна многа
Line: 27     
ӡнамения творѣ῾аше · ῾и в᾽ьси славь῾я-
Line: 28     
хѫ б҃а · ῾и во῾эводины слоугы вѣрова-
Line: 29     
шѧ къ г҃оу · ῾и ῾отрѣшишѧ ῾эго ῾отъ ῾ѫӡъ ·

Ms. page: 10a  
Page of ed.: 19 
Line: 1     
῾аби῾э же приде стадо воловъ ῾иӡ горы ·
Line: 2     
῾и поклонишѧ сѧ ῾эмоу · ῾идѫштем же
Line: 3     
῾имъ пѫтемь · по в᾽ьса мѣста быва᾽-
Line: 4     
хѫ ӡнамения с҃тыимъ василиско-
Line: 5     
мъ · молѧштоу сѧ ῾и глагољѫштоу ·
Line: 6     
вь в᾽ьсѣхъ мѣстѣхъ ῾эго благослове-
Line: 7     
ствитъ доуша моя господа · Прише-
Line: 8     
дъшемъ же ᾽имъ в᾽ь ње῾иже вьси хотѣ-
Line: 9     
хѫ въкоусити · ῾и глаголашѧ эмоу
Line: 10     
῾яждь · се бо третиї ден᾽ь ῾эсть поње-
Line: 11     
же нич᾽ьсоже въкоуси · блаженыи же
Line: 12     
рече испльњенъ ῾эс᾽мъ бесьмрьтъна῾а-
Line: 13     
го браш᾽ьна · васъ пита῾этъ хлѣбъ ·
Line: 14     
῾а мене слово б҃жиэ · васъ веселитъ вино҃ ·
Line: 15     
мене же благодѣть с҃тааго д҃ха · васъ
Line: 16     
крѣпитъ пишта мене же х҃с · васъ на-
Line: 17     
сытѧтъ мѧса · мене же молитвы · ва-
Line: 18     
съ поко῾итъ животъноэ · мене же мо᾽и
Line: 19     
х҃с · васъ ῾одеждѫтъ риӡы · мене же
Line: 20     
прав᾽да · вы веселите сѧ смѣхомъ · аӡъ
Line: 21     
же пѣти῾эмъ · вы красоу῾эте сѧ ӡлато-
Line: 22     
мъ · аӡъ же кр᾽ьстомъ · вы ча῾эте ви-
Line: 23     
дѣти к᾽нѧӡа маловрѣмен᾽ьна · аӡъ
Line: 24     
же чаѭ̑ цѣсара вѣчьнааго · речетъ бо го҃-
Line: 25     
сподь мои ῾идѣте благослов᾽ь῾эниi от-
Line: 26     
ца мо῾эго приїмѣте оу̑готованоэ ва-
Line: 27     
мъ цѣсарествиэ · дошедъшемъ же ῾и-
Line: 28     
мъ на оу̑тр᾽ья въ команѫ · слышаахѫ
Line: 29     
῾отъ многъ · ῾эже творѣше воэвода мѫкы

Ms. page: 10b  
Page of ed.: 20 
Line: 1     
крьсти῾яномъ · вьлѣӡъ же магі̑стри῾ян᾽
Line: 2     
къ во῾эводѣ рече · пришелъ ῾эстъ васили-
Line: 3     
скъ · повелѣ же во῾эвода в᾽ьвести ῾эго въ
Line: 4     
храмъ ῾аполоновъ ῾и жрьти · ῾аште ли не хо-
Line: 5     
штетъ · то въскорѣ съмрьтиѭ̑ погоу-
Line: 6     
бити ї · ῾иӡведъше же ᾽и биѭ̑ште глаго-
Line: 7     
лаахѫ · вьлѣӡъ въ храмъ ж᾽ьри · повелѣ
Line: 8     
бо воэвода ῾или жъръше ῾иӡбыти ти ·
Line: 9     
῾или не жъръше ӡьлѣ оу̑мрѣти · помы-
Line: 10     
сли оу̑бо да не ӡ᾽ьлѣ оу̑м᾽ьреши · вѣроуѧ
Line: 11     
къ невидимоуоу̑моу богоу · С҃ты῾и же
Line: 12     
мѫченикъ рече · ῾аӡъ вѣдѣ ῾яко мои
Line: 13     
б҃ъ в᾽ьсегда видитъ сѧ · ῾и видитъ досто-
Line: 14     
῾иныѧ сво῾ѧ · ῾аӡъ помл᾽ьчѫ себе ради ·
Line: 15     
да повѣдѧтъ чоудеса б҃а мо῾эго · ῾эже
Line: 16     
видѣшѧ на пѫти ведѫштиї мене · во-
Line: 17     
῾ини же ῾иже бѣшѧ с᾽ь њим᾽ь рѣшѧ · по ῾и-
Line: 18     
стинѣ велика чоудеса видѣхомъ сь њi-
Line: 19     
мъ ῾идѫште · сим же глагољѫштемъ ·
Line: 20     
пришедъше по῾ѧшѧ василиска · ῾и вьве-
Line: 21     
дошѧ ᾽и къ воэводѣ · ῾и глагола ῾эмоу
Line: 22     
во῾эвода ты ли ῾эси васискъ словы᾽и ·
Line: 23     
῾онъ же рече ῾аӡъ ῾эсмъ · во῾эвода рече ·
Line: 24     
чесо ради оу̑бо не жьреши по ц҃рьскоу по-
Line: 25     
велѣнию̑ · василискъ рече к᾽то ти по-
Line: 26     
вѣда ῾яко не ж᾽ьрѫ · ῾аӡъ въ῾инѫ ж᾽ьрѫ бо҃-
Line: 27     
гоу сво῾эмоу жрьтвѫ хвалѣ · во῾эвода
Line: 28     
же слышавъ радъ быстъ · ῾и рече благо҃-
Line: 29     
дѣт᾽ь милостивы᾽имъ богомъ · ῾и при-

Ms. page: 11a  
Page of ed.: 21 
Line: 1     
стѫпивъ василискъ къ крадѣ рече же-
Line: 2     
р᾽ьцемъ · что ῾эстъ ῾имѧ богоу вашемѹ ·
Line: 3     
᾽они же рѣшѧ ῾аполонъ · василискъ ре-
Line: 4     
чѧ · наречениэ бога вашего · пагоубѫ
Line: 5     
вѣроуѭ̑штиїмъ къ њемоу ӡнаменѹ-
Line: 6     
῾этъ · в᾽ьс᾽ь бо вѣроуѧ᾽и къ њемоу погы-
Line: 7     
б᾽нетъ в᾽ь вѣкы · во῾эвода рече · ко῾э ῾имѧ
Line: 8     
῾иматъ богъ ῾эмоуже ты рече жръти ·
Line: 9     
василискъ рече мои богъ не῾иӡдречен᾽нъ
Line: 10     
῾эстъ ῾и нев᾽ьнѧтъ · ῾и не раӡоумѣ῾ѧ сѧ · ῾и не-
Line: 11     
῾исповѣданъ невидимъ сы · Во῾эвода
Line: 12     
рече ч᾽то оу̑бо · ῾имене ли не ῾иматъ богъ ῾э-
Line: 13     
моуже рече ж᾽ьрѫ · василискъ глагола ·
Line: 14     
῾яже въ с҃ты῾ихъ к᾽њигахъ лежѧшта ῾име-
Line: 15     
на бога мо῾эго · ῾аште велиши да глаго-
Line: 16     
љѫ · во῾эвода рече · р᾽ьци не бо῾ѧ сѧ · васи-
Line: 17     
лискъ рече ῾отецъ нарицаатъ сѧ · ῾и в᾽ь-
Line: 18     
седръжитељь · ῾и г҃ь ῾и б҃ъ ῾и в᾽ьсѣмъ ц҃рь ·
Line: 19     
῾и г҃ь савау̑ѳъ · ῾и съпасъ · ῾и милосръдъ ·
Line: 20     
и штедръ · ῾и милостивъ · ῾и длъготръ-
Line: 21     
пѧ᾽и · томоу ῾аӡъ ж᾽ърѫ · жрътвѫ хвалѣ ·
Line: 22     
во῾эвода рече · ῾эмоуже хоштеши богоу
Line: 23     
тъчьѭ̑ ж᾽ьри · ῾и їӡбѫди насъ · не бо ῾э-
Line: 24     
си приӡъванъ прѣмѫждрати сѧ · васi-
Line: 25     
лискъ рече · в᾽ьнеми жр᾽ьтвѫ моѭ̑ · ῾и в᾽ь-
Line: 26     
ӡдѣвъ рѫцѣ на небо рече · б҃е в᾽ьседръ-
Line: 27     
жителю · ῾эдинъи блаже ῾и милоср᾽ьде ·
Line: 28     
послоушаѧ᾽и в᾽ьсѣхъ въ ῾истинѫ работа-
Line: 29     
ѭ̑штиїхъ тебѣ · покажи ῾и ῾о мь᾽нѣ не-

Ms. page: 11b  
Page of ed.: 22 
Line: 1     
досто῾инѣ рабѣ сво῾эмъ · своѭ̑ благыњѫ ·
Line: 2     
сътворивыи чловѣка ῾и въ῾обраӡивы᾽и
Line: 3     
῾обраӡомъ с҃ты᾽имъ тво᾽имъ · ῾иже въдѹ-
Line: 4     
нѫ намъ д҃ха с҃тааго тво῾эго · г҃и їсоу х҃е
Line: 5     
оу̑слыши гласъ мо᾽и · ῾и подвигни нечѹ-
Line: 6     
веств᾽ьна ῾и глоуха коумирѣ сего · ῾и по-
Line: 7     
врьӡи ῾эго ῾и съкроуши · ῾и расыпи їмъ
Line: 8     
скврънавѫ᾽ жрътвѫ · ῾и покажи їмъ ῾я-
Line: 9     
ко ты ῾эси ῾эдинъ б҃ъ · ῾обличи ῾о мьнѣ
Line: 10     
силѫ божьства тво῾эго в᾽ь сь часъ · ῾и ῾аби-
Line: 11     
э молитвѫ сътворивъшоу ῾эмоу · с᾽ьнi-
Line: 12     
де ῾огњь съ небесе · ῾и пожьже храма · ῾и лъ-
Line: 13     
же῾именънааго бога сътвори ·῾акы пѣ-
Line: 14     
съкъ дробенъ · видѣвъ же воэвода и-
Line: 15     
ӡбѣже вънъ · ῾и вьсь градъ въӡмѧте
Line: 16     
сѧ · ῾отъ бывъша῾аго страха · ῾оста же
Line: 17     
῾ѫтр᾽ь с҃ты᾽и поѧ ῾и глагољѧ · да въскръ-
Line: 18     
снетъ богъ ῾и раӡидѫтъ сѧ враӡи ῾эго ·
Line: 19     
῾и бѣжѧтъ ῾отъ лица ῾эмоу ненавидѧ-
Line: 20     
штиї эго · ῾огњь прѣдь њимъ да по῾иде-
Line: 21     
тъ · и попалитъ ῾окрьсть врагы своѧ ·
Line: 22     
во῾эвода же повелѣ посълати во῾ины ῾и ї-
Line: 23     
ӡвести ї ῾ис храма · тѧжьцѣ бо скръжъ-
Line: 24     
тааше ӡѫбы на њь · ῾и рече къ њемоу · ῾о-
Line: 25     
боуэне · и вьсеѧ милости богъ стоужд᾽ь
Line: 26     
чьсо ради ῾инако рече · ῾и їнако сътвори ·
Line: 27     
глаголааше жръти · да въ жрътвы мѣ-
Line: 28     
сто влъхвовани῾эм сво῾имъ ῾огњь при-
Line: 29     
несе на храмъ · и бога нашего пожьже

Ms. page: 12a  
Page of ed.: 23 
Line: 1     
да ῾абы не былъ влъхвъ · ῾и насъ бы ῾огњь
Line: 2     
тъ пожеглъ · ῾абыхомъ не ῾иӡбѣгли ῾и те-
Line: 3     
бе бы пожеглъ ῾ѫтр᾽ь ῾оставъша · нъ ῾оста
Line: 4     
ничьсоже при῾эмъ врѣда · ῾ѫтрь сы оу ῾ог᾽-
Line: 5     
ня · нъ ныњя ῾исповѣждь мнѣ ῾о вльхво-
Line: 6     
ваниї сво῾эм᾽ь · ῾и пристѫпивъ пож᾽ьри ·
Line: 7     
῾и отъпоуштѫ тѧ · ῾аште ли не хоштеши ·
Line: 8     
прѣпростѣ съмрьти прѣдамъ тѧ · ва-
Line: 9     
силискъ рече · не ж᾽ьрѫ коумиремъ беӡ᾽-
Line: 10     
доушъны᾽имъ нъ богоу своэмоу · ῾эже
Line: 11     
вь небесехъ жрътвѫ славѣ · ῾и ӡнамени-
Line: 12     
῾я же ῾огню ῾яже видѣ · ῾и їна бољьши си-
Line: 13     
хъ сътворѫ · въ ῾имѧ ῾҃оца ῾и с҃на и стааго
Line: 14     
д҃ха · раӡг᾽нѣвавъ же сѧ воэвода повелѣ
Line: 15     
῾эго оу̑сѣк᾽нѫти · ведошѧ же и иӡ гра-
Line: 16     
да ῾и оу̑сѣк᾽нѫшѧ ᾽и · на мѣстѣ нарица-
Line: 17     
῾эмѣ ди῾оскоръ · во῾эвода же повелѣ тѣ-
Line: 18     
ло ῾эмоу въврѣшти в᾽ь рѣкѫ · нъ вьӡѧ-
Line: 19     
шѧ э кр᾽ьсти῾яни ῾отъ спекоулатора ·
Line: 20     
давъше ῾эмоу три десѧти ӡлатицъ ·
Line: 21     
῾и съӡъда ῾эмоу цръкъве маринъ кто
Line: 22     
крьстиянъ въ команѣ · бываѭ̑тъ
Line: 23     
же чоудеса многа на мѣстѣ томь · ῾и
Line: 24     
вьси наслаждаѭ̑ште῾и сѧ чоудесъ ·
Line: 25     
славѧтъ ῾от᾽ца ῾и с҃на ῾и с҃тааго д҃ха · ны-
Line: 26     
њѣ ῾и присно ῾и вь вѣкы вѣкомъ ῾҃ами ·:·Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Suprasliensis.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 14.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.