Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
TITUS UNICODE


TITUS Unicode Georgian Sample Page

Troubleshooting
Further links
a) Old Georgian text sample: The Bolnisi inscriptions

Inscription no. 1
Asomtavruli Mkhedruli Transliteration
ႵႤႣႧႤႮႨႱႩႭႮႭႱႨႩႰႤႡႭ ქედთეპისკოპოსიკრებო kedteṗisḳoṗosiḳrebo
ჃႪႨႧႭჃႰႧႣႠႠႫႠႱႤႩ ჳლითოჳრთდაამასეკ wlitowrtdaamaseḳ
ႪႤႱႨႠႱႠ   ႸႨႬႠႸႤႬႣ ლესიასა   შინაშენდ lesiasa   šinašend
ႠႫႨႫႠ     ႰႧႧႠჃ ამიმა     რთთაჳ amima     rttaw
ႷႠႬႨႱႫ     ႺႤႫႤႪ ყანისმ     ცემელ q̇anism     cemel
ႬႨႸႤႨႼႷ   ႠႪႤႬႣႠ ნიშეიწყ   ალენდა nišeic̣q̇ alenda
ႫႸႰႭႫႤႪႧႠႠႫႠႱႤႩႪႤ მშრომელთაამასეკლე mšromeltaamaseḳle
ႱႨႠႱႠႸႨႬႠႸႤႾႤႼႨႤ ႨႨ სიასაშინაშეხეწიე იი  siasašinašexec̣ie ii
Transcription
K(risṭ)e D(avi)t eṗisḳoṗosi ḳrebowlitowrt da amas eḳlesiasa šina šenda mimart tawq̇anis-mcemelni šeic̣q̇alen
da mšromelta amas eḳlesiasa šina šexec̣ie. ii
German Translation
"Christus, erbarme dich des Bischofs Davit mit der Gemeinde und der dir in dieser Kirche Verehrung Erweisenden,
und hilf den in dieser Kirche Arbeitenden. (Amen)"


Inscription no. 2
Asomtavruli Mkhedruli
ႨႱႠႱႠႫႤႡႨႱ ႠჂႧႠႭႺ ႼႪႨႱႠႮႤႰႭႦႫႤႴ ისასამების აჲთაოც წლისაპეროზმეფ
ႠႫႨႱႤႩ ႪႤႱႨႠჂႱႠჂ ႣႠႠႧႾႭჃႧႫႤႲႼႪႨႱ ამისეკ ლესიაჲსაჲ დაათხოჳთმეტწლის
ႬႠႵႠႸႨႬႠႧႠჃႷႠႬႨႱႾႺႤႱႶႬႸႤႨႼႷႠႪႤႬႣႠႥႨႬႠ ნაქაშინათაჳყანისხცესღნშეიწყალენდავინა
ႮႨႱႩႭႮႭႱႱႠႾႭჃႪႭႺႭႱႨႢႨႺႠႶႬႸႤႨႼႷႠႪႤႬ  პისკოპოსსახოჳლოცოსიგიცაღნშეიწყალენ
Transliteration Transcription
isasamebis ajtaoc c̣lisaṗerozmep [šec̣evnita c̣mid]isa samebisayta oc c̣lisa P̣eroz mep[isa ze]
amiseḳ lesiajsaj daatxowtmeṭc̣lis [xikmna dac̣q̇ebaj] amis eḳlesiajsaj da atxowtmeṭ c̣lis[a šemdgomad]
nakašinatawq̇anisxcesġnšeic̣q̇alendavina [ganxešora vi]n aka šina tawq̇anis xces ġ(mertman) šeic̣q̇alen da vin a[mis eḳl]
ṗisḳoṗossaxowlocosigicaġnšeic̣q̇alen [esiajsa D(avi)t e]ṗisḳoṗossa xowlocos igica ġ(mertma)n šeic̣q̇alen [amēn].
German translation
"[Mit der Hilfe der heil]igen Dreifaltigkeit [wurde] im 20(ten) Jahre des Kön[igs] P̣eroz
[der B(aub)eginn] dieser Kirche [vollzogen], und im 15(ten) Jahr[e danach]
[wurde sie vollendet]. Wer hierin Verehrung erweisen sollte, (dessen) möge sich G(ot)t erbarmen, und wer für d[ieser Kir-]
[che B]ischof, [Davit], beten sollte, auch dessen möge sich G(ot)t erbarmen. [Amen.]b) Old Georgian sample text: Versions of the New Testament
Mt. 28,1: Jo. 20,1: Lk. 24,1: Mk. 16,1-2:
Greek text:
᾽Oψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκoύσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλϑεν Mαρία ἡ Mαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Mαρία ϑεωρῆσαι τὸν τάφoν. καὶ .. Tῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Mαρία ἡ Mαγδαληνὴ ἔρχεται πρωὶ σκoτίας ἔτι oὔσης εἰς τὸ μνημεῖoν, καὶ βλέπει τὸν λίϑoν ἠρμένoν ἐκ τoῦ μνημείoυ. τρέχει .. Kαὶ τὸ μὲν σάββατoν ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντoλήν, τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρϑρoυ βαϑέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλϑoν φέρoυσαι ἃ ἡτoίμασαν ἀρώματα. εὗρoν δὲ .. Kαὶ διαγενoμένoυ τoῦ σαββάτoυ Mαρία ἡ Mαγδαληνὴ καὶ Mαρία ἡ ᾽Iακώβoυ καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλϑoῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.
καὶ λίαν πρωὶ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχoνται ἐπὶ τὸ μνημεῖoν ἀνατείλαντoς τoῦ ἡλίoυ. καὶ .. 
Old Georgian "Protovulgata" text:
მწუხრი შაბათსა, რომელი განთენებოდა ერთშაბათად, მოვიდა მარიამ მაგდალენელი და სხუაჲ იგი მარიამ ხილვად საფლავისა მის. და .. ერთსა მას შაბათსა მარიამ მაგდალენელი მოვიდა განთიად, ვიდრე ბნელ-ღა იყო, საფლავსა მას და იხილა ლოდი იგი აღებული კარისა მისგან საფლავისა:  ხოლო ერთსა მას შაბათსა, ცისკარსა მსთუად მოვიდეს საფლავსა მას და მოაქუნდა რაჲ-იგი მოემზადა სულნელები და სხუანი ვინმე მათ თანა. და პოვეს .. და ვითარცა გარდაჴდა შაბათი იგი, მარიამ მაგდანელმან და მარიამ იაკობისმან და სალომე იყიდეს ნელსაცხებელი, რაჲთა მივიდენ და ჰცხონ მას,
და ნიად განთიადსა მას ერთშაბათისასა მოვიდეს საფლავსა მას ზედა მერმე აღმოსლვასა ოდენ მზისასა და ..
Same, in transcription:
mc̣uxri šabatsa, romeli ganteneboda ertšabatad, movida mariam magdaleneli da sxuay igi mariam xilvad saplavisa mis. da .. ertsa mas šabatsa mariam magdaleneli movida gantiad, vidre bnel-ġa iq̇o, saplavsa mas da ixila lodi igi aġebuli ḳarisa misgan saplavisa:  xolo ertsa mas šabatsa, cisḳarsa mstuad movides saplavsa mas da moakunda ray-igi moemzada sulnelebi da sxuani vinme mat tana. da ṗoves .. da vitarca gardaqda šabati igi, mariam magdanelman da mariam iaḳobisman da salome iq̇ides nelsacxebeli, rayta mividen da hcxon mas,
da niad gantiadsa mas ertšabatisasa movides saplavsa mas zeda merme aġmoslvasa oden mzisasa da .. 
Text version of the "Adiši" manuscript:
მწუხრი შაფათსა რომელი განთენებოდა ერთშაფათად, მოვიდა მარიამ მაგდანელელი და მერმე მარიამი ხილვად საფლავისა მის: და .. და ერთშაფათსა მას მარიამ მაგდანელი მოვალს რ განთიად რიჟურაჟუ ოდენ სამარესა მას. და იხილა ლოდი იგი აღღებული კარისა მისგან საფლავისაჲსა: ხოლო ერთშაფათსა მას, მსთუად განთიად მო(ვი)დეს სამარესა მას, მოიღეს საკუმეველი იგი, რომელ დამზადეს. და სხუანიცა დედანი მათ თანა. და პოეს .. და ვითარ წარჴდა შაფათი იგი, მარიამ მაგდანელმან და მარიამ იაკობისმა(ნ) და სალომე იყიდეს ნელსაცხებელი რაჲთამცა მო[ვი]დეს და სცხეს მა[ს].
და მსთუად გა[ნ]თიად ერთშაფათსა მას მოვიდეს სამარესა მას ზედა აღმოსლვასა ოდენ მზისასა. და ..
Same, in transcription:
mc̣uxri šapatsa romeli ganteneboda ertšapatad, movida mariam magdaneleli da merme mariami xilvad saplavisa mis: da .. da ertšapatsa mas mariam magdaneli movals 〈r〉 gantiad rižuražu oden samaresa mas. da ixila lodi igi aġġebuli ḳarisa misgan saplavisaysa:  xolo ertšapatsa mas, mstuad gantiad mo(vi)des samaresa mas, moiġes saḳumeveli igi, romel damzades. da sxuanica dedani mat tana. da ṗoes .. da vitar c̣arqda šapati igi, mariam magdanelman da mariam iaḳobisma(n) da salome iq̇ides nelsacxebeli raytamca mo[vi]des da scxes ma[s].
da mstuad ga[n]tiad ertšapatsa mas movides samaresa mas zeda aġmoslvasa oden mzisasa. da .. 
Text version of the Graz lectionary:
  [ერ]თსა მა[ს შა]ბათთასა მარიამ მაგდანელი მოვიდა განთიად, ვიდრე ბნელ-ღა
(ხ)იყო, საფლავსა მას და იხილა ლოდი იგი აღებული კარისა მისგან საფლავისა;
ხოლო ერთსა მას შაბათა(ს)ა ცისკარსა მსთუად მოვიდეს საფ(ლ)ავსა მას, და მო(ხ)აქუნდა რაჲ-იგი მოხემზადა სულნელები, და სხუანი ვინმე მათ თანა. და ..
 
 
[16,2:] და ნიად განთიადსა მას ერთშაბათისასა მოვიდეს საფლავსა მას ზედა მერმე აღმოსლვასა ოდენ მზისასა. და.. 
Same, in transcription:
(lac.) [er]tsa ma[s ša]battasa mariam magdaneli movida gantiad, vidre bnel-ġa (x)iq̇o, saplavsa mas da ixila lodi igi aġebuli ḳarisa misgan saplavisa; xolo ertsa mas šabata(s)a cisḳarsa mstuad movides sap(l)avsa mas, da mo(x)akunda ray-igi moxemzada sulnelebi, da sxuani vinme mat tana. da ..
 
 
[16,2:] da niad gantiadsa mas ertšabatisasa movides saplavsa mas zeda merme aġmoslvasa oden mzisasa. da.. 
Equivalent text passages of the Armenian bible:
Եւ յերեկոյի շաբաթուն` յորում լուսանայր միաշաբաթին, եկն մարիամ մագդաղենացի, եւ մեւս մարեամն` տեսանել զգերեզմանն: Եւ ի միաշաբաթւոջն` Մարիամ Մագդաղենացի գայ առաւօտուն ընդ արշալուշսն` ի գերեզման անդր, եւ տեսանէ զվէմն բարձեալ ի դրաց գերեզմանին: Բայց ի միաշաբաթուն վաղ` քան ընդ առաւօտն, եկին ի գերեզմանն, բերին զխունկսն զոր պատրաստեցին. եւ այլ կանայք ընդ նոսա: Եւ իբրեւ անց շաբաթն, մարիամ մագդաղենացի` եւ մարիամ յակոբայ` եւ սողովմէ` չոգան պատրաստեցին խունկս, զի եկեսցեն օծցեն զնա.
Եւ ընդ առաւօտս միաշաբաթոյն գան ի գերեզմանն ընդ արեւագալն,
Same, in transcription:
Ew yerekoyi šabatՙown` yorowm lowsanayr miašabatՙin, ekn mariam magdałenacՙi, ew mews mareamn` tesanel zgerezmann: Ew i miašabatՙwoǰn` Mariam Magdałenacՙi gay ar̄awōtown ənd aršalowšsn` i gerezman andr, ew tesanē zvēmn barjeal i dracՙ gerezmanin: Baycՙ i miašabatՙown vał` kՙan ənd ar̄awōtn, ekin i gerezmann, berin zxownksn zor patrastecՙin. ew ayl kanaykՙ ənd nosa: Ew ibrew ancՙ šabatՙn, mariam magdałenacՙi` ew mariam yakobay` ew sołovmē` čՙogan patrastecՙin xownks, zi ekescՙen ōccՙen zna.
Ew ənd ar̄awōts miašabatՙoyn gan i gerezmann ənd arewagaln,Attention! This page is encoded in Unicode / UTF-8. To be able to read it, you will have to install a Unicode compatible font that contains a complete range of Georgian characters such as the TITUS derivative of the Bitstream Cyberbit font, in a Unicode compatible environment.
The first lines of the Bolnisi inscription no. 1 as printed above should look like the image produced here:


Note that in the present stage of development, you cannot expect browsers to place diacritics correctly in all cases where there are no "precomposed characters" encodable. In the examples given above, the effect of this will be seen in the transcriptional rendering of both Georgian and Armenian.


Links to further TITUS pages containing Georgian texts in Unicode encoding:
The Georgian Scripts
Complete Old Georgian texts (Bible versions, hagiographical texts etc.)
Complete Middle Georgian texts (Vepkhistqaosani, Visramiani etc.)
Complete Modern Georgian texts (Besiki)
Complete Svan texts (Svanuri Poezia)


Copyright Jost Gippert, Frankfurt a/M 1997-2000. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.