TITUS
Authro: Donelait. 
Kristijonas Donelaitis
Book: Met. 
Metai


On the basis of the edition
Kristijonas Donelaitis:
Raštai,
ed. TSR Mokslų Akademija,
Lietuvių Kalbos ir Literatūros Institutas.
Vilnius: Vaga 1977, S.89-261,

preparated for the TITUS collection
by Goetz Keydana,
Münster 1992;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 21.6.1998 / 1.6.2000 / 31.8.2002 / 12.5.2003 / 6.5.2015

Season: 1 
Pawasario Linksmybės


Verse: 1    Iau Sauléle wėl atkópdămă buddı̆nŏ Swieta
Verse: 2    
Ir Ʒ́iemôs ſʒaltôs Truſùs pargráudămă jůkės.
Verse: 3    
Sʒalcʒû Prámonės ſŭ Lĕdaìs ſugaìſʒtı̆ păgâwo;
Verse: 4    
Ir puttódam's Snieg's wiſſùr į Nieką̆ păwirto.
Verse: 5    
Laukùs Oraì drungnì gaiwįdămı̆ glóſtė,
Verse: 6    
Ir Ʒ́ŏlĕlès wiſſókias ı̆ſʒ Numirrŭſŭ ſʒaùkė.
Verse: 7    
Krúmus ſù Sʒillaìs wiſſaìs ı̆ſſı̆buddı̆nŏ kéltı̆ſ'
Verse: 8    
O Laukû Kalnaì ſù Klóneis pàmĕtĕ Skrándas.
Verse: 9    
Wiſſlâb, kàs Ruddens Biaurybėj' numı̆rĕ wèrkdams;
Verse: 10    
Wiſſlâb, kàs Eʒ́ĕrè gywéndams pérʒiĕmăwójo,
Verse: 11    
Ar po ſàwô Kĕrrù pèr Ʒ́iemą bùwŏ miĕgójęs,
Verse: 12    
Wiſſlab Pulkaìs iſʒlindo Wáſărą ſweikįt'.
Verse: 13    
Ʒ́ùrkės ſù Sʒeſʒkaìs iſʒ ſʒálto Páſʒăliŏ tráukės.
Verse: 14    
Wárnos ir Warnaì ſù Sʒárkôm's irgı̆ Pĕlėdôm's;
Verse: 15    
Pélės ſù Waikaìs, ir Kùrmjei Sʒillŭmą̆ gyrė.
Verse: 16    
Muſſės ir Wăbălaì, Ůdaì ſù Kaìmĕnĕ Blùſſû,
Verse: 17    
Mùs jau wárgįt wėl Pulkaìs wiſſùr ſŭſı̆rinko,
Verse: 18    
Ir Ponùs taip, kaip Burùs įgélt' ı̆ſſiʒ́ójo.
Verse: 19    
Bèt ir Bittin's jau Sʒeimyną ſàwŏ păbuddįt',
Verse: 20    
Ir prie Dárbo ſûſt' bèy pelnyt' n'ŭſſı̆mir̂ſʒo.
Verse: 21    
Pulkaì pro Plyſʒiùs iſʒlystı̆ păgáwo,
Verse: 22    
Ir lakſtydămı̆ ſù Birbynems ʒ̇aiſtı̆ prădėjo;
Verse: 23    
O Woraì Kampůs' sėdėdămı̆ Werpălŭs áudė,
Verse: 24    
Irgı̆ mĕdʒ̇ót', Tinklùs tylóm's kŏpı̆nėdămı̆ méʒgė.
Verse: 25    
Bèt ir Méſʒkos ir Wilkaì ſʒŏkı̆nėdămı̆ dʒ̇augėſ',
Verse: 26    
Ir ſuplėſʒit' tylôms į Págı̆rrı̆ tráukėſ'.
Verse: 27    
Allĕ kŏkie Dywaì neywien's iſʒ dìddĕlı̆o Pùlko
Verse: 28    
Werkdams, ar duſáudams mùs lankyt' nĕ sŭgryʒ̇o;
Verse: 29    
! wèrkt, bèt linksmįtis' wiſſì ſŭſı̆rinko;
Verse: 30    
Nės Darbai Ʒ́iemôs wiſſùr jau bùwŏ ſŭgaiſʒę,
Verse: 31    
Irgı̆ Păwáſărı̆s ant wiſſû Laukû păsı̆ródė.
Verse: 32    
potâm Păſʒăleì wiſſì kribʒ̇dėtı̆ păgáwo,
Verse: 33    
Irgı̆, bĕſʒûkaujant Pulakâms, Oſʒimm's păſı̆kėlė.
Verse: 34    
Wien's ſtorày, o kitt's laibày dainůotı̆ mŏkėdams,
Verse: 35    
Ir linksmày lakſtydams ik' Dĕbĕſiu kŏpı̆nėjo;
Verse: 36    
O kitt's ans Sʒakku kŏpı̆nėdams gárbı̆nŏ Díewą.
Verse: 37    
Bèt ir Walgiû dėl ſkupû neywien's nĕſı̆ſkùndė.
Verse: 38    
Rûnai ſʒio ir to diddèy jau bùwŏ nŭdillę;
Verse: 39    
O tûl's lópitą parlėkdam's pàrnĕſʒė̆ Kůdą,
Verse: 40    
Ir păſı̆ſótit' ant Laukû wôs Máʒ̇ŭmą̆ rádo.
Verse: 41    
O ſʒtai ir taipô parwàrgęs niek's nĕ dĕjáwo;
Verse: 42    
Bèt wissì wissùr sŭmı̆ſʒày ſʒŏkı̆nėdămı̆ dʒ̇augės -

Verse: 43       
Gandras ſù kittais Kaimynais pàrlĕkĕ linksmas,
Verse: 44    
Ir găſpădóriſʒkay ant Kraiko tárſʒkı̆nŏ Snápą,
Verse: 45    
Taip bĕſı̆dʒ̇augiant jâm ſʒtai jau ir jo Găſpădinnė,
Verse: 46    
Iſʒ ſʒaltôs Gaſpádôs wėl iſʒlindŭſı̆ rádoſ',
Verse: 47    
Ir ſù ſàwŏ Snăpù meilingą ſwéikı̆nŏ Draùgą.
Verse: 48    
Kraiką jie wissùr diddey ſudrìſkŭſı̆ rádo;
Verse: 49    
Ogı̆ Nămùs naujùs, uʒ̇pérnay tikt bŭdăwótus,
Verse: 50    
Rádo ant wìſſû Kampû permier' păgădįtus.
Verse: 51    
Sienas ir Cʒytùs, ir daug naujı̆ntĕliŭ Spárû
Verse: 52    
Wejai ſù Sparnaìs Kraiko bùwŏ nŭplė̂szę.
Verse: 53    
Durrys Langais ir Slenkscʒeis bùwŏ nŭpůlę;
Verse: 54    
Ogı̆ Trŏbà wiſſà wiſſùr iſʒkrypŭſı̆ ròdėſ';
Verse: 55    
Tódėl abbù, kaip reik' tikkriems Găſpădóriams,
Verse: 56    
Wiſſlâb wėl taiſyt', ir prówit' ſukkŏſi greitay.
Verse: 57    
Wyr's tůjaùs Ʒ́ăgărû Bŭdăwónei pàrnĕſʒĕ Glėbį;
Verse: 58    
O Găspădinnė jo Pûſtynes mandăgey̆ lópė.
Verse: 59    
Taip pôtam abbù daug dirbę bey trŭſı̆nėję,
Verse: 60    
Walgį ſâw ſŭʒ́wejót' pàs Kláną nùlĕkĕ greitay,
Verse: 61    
Ir kelliàs Warlès bey Ruppuiʒ́ęs părăgáwę,
Verse: 62    
Diewui iſʒ Sʒirdies wìſſôs wiernáy dĕkăwójo.
Verse: 63    
Ʒ́mogaù nieking's! mokįkis cʒè păſı̆kákįt,
Verse: 64    
Ir păſı̆ſótindams gardʒ́iaus n'uʒ́mirſʒk ſăwŏ Diewą -

Verse: 65       
Krúmus ir Girriàs wiſſokios óſʒı̆nŏ Dainos;
Verse: 66    
O Laukùs wiſſùr bey Piewas ſkambı̆nŏ Garſai.
Verse: 67    
Gégŭʒ̇ė̆s ir Strazdai ſŭmı̆ſʒay lakſtydămı̆ ʒ̇aidė,
Verse: 68    
Ir Sutwértojį linksmay rykáudămı̆ gyrė.
Verse: 69    
Krégʒ̇dės ſù lengwaìs Sparnais aukſʒtay păſı̆kėlė,
Verse: 70    
Irgı̆ bĕſʒútı̆dămos nèy Kulkos ſʒáudė pĕr Órus.
Verse: 71    
O paſkuy Walgiùs praſtùs Prı̆prowu wálgė,
Verse: 72    
Ir păſı̆wálgiuſios pluſʒkėjo Páſăką̆ ſàwo.
Verse: 73    
Gerwin's ik' Dĕbĕſſiû jůdû dywinay kŏpı̆nėdams,
Verse: 74    
Ir néy werkdams irgı̆ dĕjůdams ſkambı̆nŏ Dangû;
Verse: 75    
Bèt taì Werksmaì, kàd jis taip ſkambı̆nă ſʒaukdams,
Verse: 76    
! jis nôr pămŏkyt', kaip Diewo diddĕ Gălybė,
Verse: 77    
Ir Paukſʒtéliu Balſůſ' yr' diddey ſtĕbŭklinga.
Verse: 78    
Ʒ́wirblei ſù Waikaìs Ʒ́odʒ́iùs girdėdămı̆ tókius:
Verse: 79    
Rôds tărĕ, můſ Gı̆mı̆nė taipjau wiſſ ſʒlówı̆nă Diewą -

Verse: 80       
Bèt Lakſʒtingălă dâr ikſʒôl' kytrey păſı̆ſėpuſ',
Verse: 81    
Láuke wìſſ ı̆kı̆ kóʒ́nas bùs ſăwŏ Daìnă păbaigęs.
Verse: 82    
Tódėl paſkiáus kasmét's wìſſ pràdĕdă ſʒúkaut'
Verse: 83    
Ir Nakties Cʒeſè, kàd Swiet's jau miegt' į̆ſı̆gúſʒtęs,
Verse: 84    
Sâw wienà Tamſôj' buddėdămă gárbı̆nă Diewą -
Verse: 85    
O iſʒauſʒus jau, kàd més iſʒ Pátălŏ kópam',
Verse: 86    
Kartais buddı̆nă mùs, ir múſu linksmı̆nă Sʒirdis.
Verse: 87    
Ak ſʒlowing's Diewè, kaip dywin's tàwŏ Sutáikim's!
Verse: 88    
Kàd més Ruddĕnı̆j' àr Ʒ́iemôs Cʒeſè, păſı̆ſlėpę,
Verse: 89    
Ir ſŭſı̆rietę pàs meilingą Kákălį̆ krankiam';
Verse: 90    
Taì ir Paukſʒtéli miel's pàs mùs nĕſı̆ródai,
Verse: 91    
Bèt taipjaù kaip més Tamſôj' păſı̆ſlėpŭſı̆ lindai,
Verse: 92    
Ir măʒ́ŭ ſàwŏ glŭpàs Muſſès ſapnůdămă gáudai:
Verse: 93    
O ſʒtai, kàd més wėl linkſmì Pàwáſărı̆ ſʒwencʒiam',
Verse: 94    
Ir ſăwŏ Dárbus ant Laukû jau dirbt' păſı̆taiſom';
Verse: 95    
ir ſăwŏ ſkàmbantį nutwėrŭſı̆ Wamzdį,
Verse: 96    
wiſſókeis Balsais ir Daináwı̆mŭ̂ Garsais
Verse: 97    
Rágı̆nı̆ mùs păſı̆dʒ́iaugt', ir múſu lengwı̆nı̆ Dárbus.
Verse: 98    
Allĕ ſăkyk Gaidél'! dėl ko wiſſ păſı̆ſlėpuſ'
Verse: 99    
Ir, kàd prádĕdă témt', ar Náktij, pàdĕrı̆ ſʒúkaut'?
Verse: 100    
Kódėl taip diddey ſlappaiſ' ſù Páſăkă ſáwo?
Verse: 101    
Iùk Swiet's wìſſas, ar bût' Bûr's, ar Pôn's į̆ſı̆rėmęs,
Verse: 102    
Ir Waikai Bukſwu, ir krunnėdămı̆ Diedai:
Verse: 103    
Kóʒ́nas ir kiekwien's tăwŏ ſʒauną gárbı̆nă Dainą,
Verse: 104    
Kàd mums Dywùs linksmû Lakſʒtingălŭ cʒ̇áuſʒki.
Verse: 105    
Wargónû bey Cimbólû niekı̆nı̆ Garſą.
Verse: 106    
Smùikai tâw ir Kanklys tùr ſù Gėdą̆ nŭtilti,
Verse: 107    
Kàd rykáudămă ſăwŏ ſáldû pàkĕlı̆ Balſą,
Verse: 108    
Ir kinkyt', paplàkt'; nŭwăʒ́ůt' iſʒbuddı̆nı̆ Iurgį!

Verse: 109       
Kàd prieſʒ Wákără păſı̆ſlėpuſ' pràdĕdı̆ jůktis,
Verse: 110    
O més daug prı̆ſı̆wargę jau į Pátălă wirſtam';
Verse: 111    
Tai tarp kittû Paukſʒtéliu, néy Kărăliene,
Verse: 112    
Wiſſ dailiaus ir ſʒlowingiaùs ſăwŏ ſʒûktĕrı̆ Sʒûtką.
Verse: 113    
O kàd kartais Kóbota més tàwŏ pãmátom';
Verse: 114    
Tai mùms néy Ʒ́wirblis búriſʒkas păſı̆ródai.
Verse: 115    
Sermėgu póniſʒkû puikèy pădărytû,
Verse: 116    
Ir Ʒ́uppániſʒkû Turbónû niekı̆nı̆ Rėdą;
Verse: 117    
Bèt wiſſ néy Bûrkà praſtày wieſʒėdămă cʒáuſʒki.
Verse: 118    
Ak! Ir taip Ʒ́monû daugſyk taipjaù nŭſı̆důda,
Verse: 119    
Kàd ant Swieto ſʒio Mainû tikray pădăbójam'.

Verse: 120       
Dikſas, ans Ʒ́ôplys, Mieſtè diddey păſı̆pútęs,
Verse: 121    
Ir ſù Rûbais bliʒgancʒeis kasdien ı̆ſſı̆rėdęs,
Verse: 122    
Néy Diewaitis kôks tarp Búrû Skiautŭrĕ̜ ródo;
Verse: 123    
O kàd kartais més jo glúpą girdı̆mĕ Kalbą,
Verse: 124    
Tai ir Bûr's tùr ſpjáudit', ir diddey nŭſı̆dywit';
Verse: 125    
Ypăcʒĕy, kàd Apjékėlis tôks niekı̆nă Diewą,
Verse: 126    
Ir bĕſı̆ſʒypſodams, kaip Pôn's, Glupummą́ păródo.
Verse: 127    
Ak! kiekſykiu Kriʒʒas į Wyʒ́às į̆ſı̆nė̆ręs,
Verse: 128    
Ir ſăwŏ Skrándą búriſʒką wieſʒėt' ŭſſimówęs,
Verse: 129    
Po praſtù ſăwŏ Stógu néy Lakſʒtingălă cʒáuſʒka,
Verse: 130    
Kàd ſʒirdingay jis ſăwŏ Diewą pràdĕdă gárbint -

Verse: 131       
, Paukſʒtéli miel's! póniſʒkay priſı̆wálgai.
Verse: 132    
Riebûs múſ' Lăſʒı̆nei bey Déſʒros tâw nĕ pătinka,
Verse: 133    
Ir keptû bey wirtû Walgiû múſŭ nĕ nóri.
Verse: 134    
lúbiji Pyragû neigı̆ Răgaiſʒiû,
Verse: 135    
Irgı̆ nĕ wóʒ́iji gardʒ́iáuſio Gėrı̆mŏ Pónû;
Verse: 136    
Bèt, păſı̆ſótı̆nŭſi praſtày, tikt Wándĕnı̆o trókſʒti.
Verse: 137    
Tikt n'uʒ́mirſʒk Gaidau! perdaug giedódămă Wálgit'.
Verse: 138    
Imk draſà, cʒėdik, kàs mums birbı̆nă Gálwąs.
Verse: 139    
Wálgik ſâw ſweikà, kàd nóri, Wábălą̆ márgą!
Verse: 140    
Wálgik Grikwăbălius, Muſſè̜s ir dywı̆ną̆ Ʒ́ógą!
Verse: 141    
Wálgik Skrùʒdėlęs ir ju nègimmŭſią̆ Weiſlę;
Verse: 142    
Bèt ir mûſ' pămı̆nėk į múſû Girrĕ̜ părėjuſ',
Verse: 143    
Kàd dainůdămă dâr ilgiaùs ſăwŏ Wáſără ſʒwéſi,
Verse: 144    
Ir: Iurgùtt', kinkyk, paplàk, nŭwăʒ́ůk păſăkyſi -

Verse: 145       
nieking's Ʒ́mogaù! mokykis cʒè păſı̆kákint',
Verse: 146    
Kàd tâw kartais trópijaſ' ſkupày prı̆ſı̆wálgit'.
Verse: 147    
I Paukſʒcʒùs ʒ́urėk! wien's prâstą Kirmı̆ną kramto,
Verse: 148    
O kitſai, stokódams Grúdo, gnybă Ʒ́ŏlélę.
Verse: 149    
Iùk ir jie kasméts, mùs atlankyt' ſŭkĕláwę,
Verse: 150    
Kúdą wiſſ ir álkſtantį Pawáſărį̆ randa;
Verse: 151    
O wey tódėl tikt neywien's nı̆ekădos nĕſı̆ſkunʒ́ia.
Verse: 152    
Tâw, Ʒ́mogaù! miel's Diew's daugiù daugiaus dŏwănójo,
Verse: 153    
O dâr nurnì, kàd, kartais álkăną Dieną,
Verse: 154    
Ar ſkupùs Cʒeſùs ſuláukęs, Sʒuppı̆nį̆ grámdai? -

Verse: 155       
Taip ſŭmı̆ſʒay bĕſı̆jůkiant, ſʒtai Uʒ́imm's păſı̆kėlė
Verse: 156    
Ir tůjaus Errélis rėkaudams păſı̆ródė.
Verse: 157    
Ticʒ tărĕ jis, Pulkaì ſŭſı̆rìnkę liaukı̆tė̆s óſʒti,
Verse: 158    
Ir tikray klausykit', més jùms păſăkyſim'.
Verse: 159    
Sʒ́tai tůjaus wiſſì Pulkaì girdėdămı̆ Sʒaukſmą,
Verse: 160    
Iſʒ wiſſû Păſʒăliu ſŭſı̆lėkę jâm păſı̆ródė:
Verse: 161    
Sʒtai més júſ' Tarnai! wéliſ' júſŭ Mălóne?
Verse: 162    
Més, ătſı̆liepdams jiems Errélis, nórı̆mĕ tárdit',
Verse: 163    
Kaip jŭſŭ Myliſta Ʒ́iemôs Bėdôj' ı̆ſſı̆laikėt'.
Verse: 164    
Ar priſtókôt ko? àr kàs tarp júſŭ păgaiſʒo?
Verse: 165    
Raſſı̆ Sʒéſʒkas ar baiſingă Pĕlėdă ſŭdráſkė,
Verse: 166    
Màʒ́ŭ ką̆ Wánag's, âr Kiaunė kŏpı̆nėdămă ſmáugė;
Verse: 167    
Máʒ́ŭ ką̆ Néprı̆ĕtĕlus Ʒ́mogùs mums nùmŭſʒĕ ſʒáudams;
Verse: 168    
Ar kytrey, neý kôks Klaſtórius, gywą̆ păkórė,
Verse: 169    
O paſkuy prı̆ſı̆ėſt' Skaurádôj' iſʒkĕpĕ Biedʒ́ų.
Verse: 170    
Taip Errélliui kláuſiant', ir aſʒtrey tı̆rı̆nėjant,
Verse: 171    
Gandras ant sâwŏ Lízdo, néy kôks Pôn's ı̆ſſı̆ſplėtęs,
Verse: 172    
Bey bĕſı̆klónodams wiſſ, ir linksmay ſʒŏkı̆nėdams:
Verse: 173    
"Diews, tărĕ, Swietą ſʒį ſutwérdams ir bŭdăwódams,
Verse: 174    
"Daugel Túkſtancʒu gywû Sutwerı̆mŭ léido,
Verse: 175    
"Ir koʒ́nâm ſăwŏ Walgį, bey Gywátą păſkyrė;
Verse: 176    
"Iùk wiſſùr, kùr ʒ́úrim' tikt, Dywaì păſı̆ródo.
Verse: 177    
"Pulką ſʒį Sutwértojis į Wándĕnį̆ ſuntė;
Verse: 178    
"O annâm ant Orû plaùkt' Sparnùs dŏwănójo.
Verse: 179    
"Daug gywû Daiktû po Médʒ́eis Girrĕſĕ ſlápos';
Verse: 180    
"O kiek ant Laukû linksmay pleſdéndămı̆ lákſto,
Verse: 181    
"Ar pàs Ʒ́mones ant Kiemû cʒypſėdămı̆ burzda!
Verse: 182    
"O wey kóʒ́ną Diew's wiſſ ſú Păſı̆mėgı̆mŭ ſótin'.

Verse: 183       
"Kartais trópijaſ' ſuláukt' ir álkăną̆ Dieną,
Verse: 184    
"Kàd wiſſùr perdaug Baiſybės Dárgănŭ téſʒka,
Verse: 185    
"Ar kàd dėl Ʒ́mogaus Griekû Diew's wárgı̆nă Swietą.
Verse: 186    
"Néprı̆etĕlis Ʒ́mogùs daugſyk mùs gandı̆nă ſʒáudam's,
Verse: 187    
"Irgı̆ bı̆cʒiulliû bey Gencʒu mùms nùmŭſʒă daugel.
Verse: 188    
"Kartais Waikû meilingus atſkı̆rrı̆a Tėwus
Verse: 189    
"Àr aukſʒtay kŏpı̆nėdams Paukſʒcʒû pàwăgiă Weiſlę.
Verse: 190    
"Sykeis Wargſtantiems, néy kôks Gĕrădėjas,
Verse: 191    
"Grúdus Patworij' barſtydams rágı̆nă wálgit':
Verse: 192    
"O ſʒtai, kàd tarp múſu kàs lèſt' păſı̆dráſin
Verse: 193    
"Sù Tinklais glupiems Draugâms Iſʒkádą̆ pădáro;
Verse: 194    
"Àr ſù prówita Pucʒkà tikt mùſʒă tı̆kt mùſʒa -

Verse: 195       
"Ir tarp Paukſʒcʒû rôds tûl's kytras randăſı̆ Sukcʒus
Verse: 196    
"Kùrs gardʒey prı̆ſı̆ėſt', ſlaptôm's ſăwŏ nùmŭſʒă Draugą.
Verse: 197    
"Wánag's, ans Klaſtórius, ir Pelėdă jŏ Dumcʒus,
Verse: 198    
"Ir Warnaì ſù Wárnom's, ir Draugălă Sʒárka,
Verse: 199    
"Daug kaſmét's, kaip ʒ́innôm', iſʒgaiſʒinnă Năbágû;
Verse: 200    
"Bèt tokſaì Raʒbáinink's dâr tàrp múſ' nĕſı̆rádo,
Verse: 201    
"Kaip Ʒ́mogùs tûl's yr', kàd jìs ſmăgŭráut' ı̆ſʒſı̆ʒója.

Verse: 202       
Taip bĕſı̆páſăkŏjant, Dywû Dywaì păſı̆dárė.
Verse: 203    
Balſas, néy Nůſkęſtancʒo ſuſʒukkŏ nĕſʒwánkey,
Verse: 204    
Ir wiſſ gélbėkit, ak! gélbėkit' pădŭſėjo.
Verse: 205    
wiſſì Pulkaì to Garſo taip nŭſı̆gando,
Verse: 206    
Kàd ir pàts Errélis jau kribʒ́dėtı̆ nĕdryſo;
Verse: 207    
Tikt Sʒikſʒnóſparnis dâr wien's ſù pilkă Pĕlėda,
Verse: 208    
Iſʒ biaurû Păſʒălliû pămăʒ́ì păſı̆dráſı̆nŏ lyſti,
Verse: 209    
Ìr tikraý tı̆rı̆nėt', kôks Strókas tén nŭſı̆tikko.

Verse: 210       
Sʒtai wien's Pón's, puikey redyt's (tikt Gėdă ſăkyti)
Verse: 211    
Miſlik tikt, aukſʒcʒáuſû Pónû wiens prı̆ſı̆ėdęs,
Verse: 212    
Ir wiſſókiû Rincʒwyniû ſwĕtı̆mû prı̆ſı̆kóſʒęs,
Verse: 213    
Wólojôſ' ant Áſlôs ir prăſı̆kéikdams rėkė:
Verse: 214    
Nės jis Wélnus, ir Welnúkſʒcʒû Kaimĕnĕ̜ wiſſą,
Verse: 215    
Diewą bluʒnidams, taip baiſſey ſʒauktı̆ păgáwo,
Verse: 216    
Kàd wiſſà Peklà dėl to nŭſı̆gandŭſı̆ rûko,
Verse: 217    
Irgı̆ Bĕdugnei jôs bey Pámotos prăſı̆wėrė.
Verse: 218    
Ʒ́innôm' juk wiſſì, kaip Pónai kéikdămı̆ rėkia;
Verse: 219    
Bèt ir Bûrai jau mokìnnăſı̆ rėkaut'

Verse: 220       
Kàs tâw Biedʒ́au, kenk', Sʒikſʒnóſparnis tı̆rı̆nėdams,
Verse: 221    
Irgı̆ nŭſkúſdams Póną păſı̆dráſı̆nŏ kláuſti?
Verse: 222    
Ar Gumbù ſergì perdaugel Kábı̆ăr ėdęs?
Verse: 223    
Màʒ́ŭ Pĕcʒénkos wėl iſʒ Pilwo werʒ́iăſı̆ laùkan?
Verse: 224    
Jùk ir tàwŏ Tĕtėn's uʒ́pérnay taip prı̆ſı̆ėdęs,
Verse: 225    
ſăwŏ Puſbroleis, kaip , pilwůdămı̆ ſirgo,
Verse: 226    
Ik paſkiáus jie pérplyſʒo ir nùmı̆rrĕ baiſey.

Verse: 227       
Sʒtai Didpilwis ſʒittas Graudénı̆mą̆ jauſdams,
Verse: 228    
Dâr daugiaùs iſʒputto ir durnůtı̆ prădėjo:
Verse: 229    
Nės jis Plaukû Kiauſʒės nùpĕſʒĕ Plůſʒtus;
Verse: 230    
O paſkuy barzdôs Smákro Puſſĕ nŭplėſʒė,
Verse: 231    
Ir ſù̆ Năgais kumpaìs ſà̆wŏ Wéidą wìſſą̆ ſŭdráſkė.
Verse: 232    
Bèt dâr tai nĕ gănà; jis wiſſ Pı̆nnį̆gu graibydams
Verse: 233    
Ir bĕſı̆ſpárdidams ſú Walgeis parmĕtĕ Stálą;
Verse: 234    
Taìp, kàd Sʒunnys iſʒ wiſſû Păſʒăliû ſŭſı̆bėgę,
Verse: 235    
Póniſʒkus Walgiùs ir brángus Wirrălŭs ėdė.
Verse: 236    
Bèt ir to nĕ gănà, jis ėmęs diddĕlı̆ Peilį
Verse: 237    
Gérklę ſù Stemplè jau pérpiaut iſʒtiĕſĕ Ranka.
Verse: 238    
Cʒè Sʒikſʒnóſparnio Sʒirdìs taipo nuſı̆gando,
Verse: 239    
Kàd ſʒikſʒninnei jo Sparnaì jau lėkt' ň'igălėjo;
Verse: 240    
Allĕ Pĕlėdpalaike, del to ſmertnay nŭſı̆minnus',
Verse: 241    
Wėl atpencʒ tůjaùs į Náma ſăwŏ ſŭgryʒ́o;
Verse: 242    
Ir Naujienas tàs bey tóki dywı̆nă Trúſą,
Verse: 243    
Kàd Oraì pikti, kàsnakt's dâr prànĕſʒă Swietui,
Verse: 244    
Ir dèl to Ʒ́mogaus Tamſôj' duſáudămă werkia -

Verse: 245       
Ak! tărĕ Lauras rymodam's ant ſtrippı̆niŏ ſàwo,
Verse: 246    
Wiſſ Niekaì, kàd tûl's Ʒ́oplys ſù Blebbĕriŭ wápa,
Verse: 247    
Bûk Pillónys wiſſ linkſmày kasdien' prı̆ſı̆wálgą,
Verse: 248    
Ir Mieſſcʒónys Wargû Mieſtè ſʒŏkı̆nėję:
Verse: 249    
Nės tókie Ʒ́oplei Buttùs pămătydami márgus,
Verse: 250    
Ir Karrietas bliʒgancʒias gìrdėdămı̆ trinkant,
Verse: 251    
Miſlija, kàd kóʒ́nas Pônas puikey iſſı̆rėdęs
Verse: 252    
Nèy kaip Angelas Danguj' kasdien' păſı̆linkſmin'.
Verse: 253    
Ak, Gaidau! lietùwiſʒki kytrì Pı̆lŏſópai
Verse: 254    
Taip glupày ʒaunija, kàd Sʒuppı̆nį̆ ſʒuttin';
Verse: 255    
Ar, kàd jie wieſʒėt' naujàs Wyʒ́às prăſı̆máno -

Verse: 256       
Iùk tikt wien's Glupùmm's, kàd Milkus Káſpărŏ Tarnas
Verse: 257    
Póniſʒkay păſı̆ródidam's koʒ́nâm păſı̆turſin',
Verse: 258    
Ir Burùs praſtùs per Kialu Iówălą̆ laiko.
Verse: 259    
Nenáudėli! dėl ko taip ìſʒkĕlı̆ Nóſį?
Verse: 260    
Ar jau uʒ́mirſʒai, kaip Pérnay Piemĕnŭ búdams,
Verse: 261    
Ů̆ʒkas ir Kiaulès glupàs pàs Blebbĕrį̆ ſʒėrei,
Verse: 262    
Ir ſù Wyʒ́om's, kaip glûp's Waik's į Baudʒăwă tráukeiſ?
Verse: 263    
Ar nĕʒ́ı̆nnaì, kaip Pricʒkus, kàd akkėt' nĕ nŏrėjei,
Verse: 264    
Bŏtăgù, kaip Sʒulcui reik', tăwŏ Strėngălį̆ dróʒ́ė?
Verse: 265    
Tikt ătſı̆mįk, kiekſyk tăwŏ Tėw's, Sŏpăgùs ſùwı̆nėdams,
Verse: 266    
Kurpálium' tâw per rambę nuggărą̆ ſieke;
Verse: 267    
O Momà ſù̆ Răʒ́ù ſùpykuſ' mùſʒĕ pĕr Auſį.
Verse: 268    
Ogı̆ dăbàr jau kaip Ponátis Skiùatŭrĕ̜ ródai,
Verse: 269    
Ir grumzdì, kàd kartais Bûr's, pro Sʒálı̆ wăʒ́ůdams,
Verse: 270    
Ir tăwŏ Kárdą ſù naujù Dirʒ́ù pămătydam's,
Verse: 271    
tújaus, kàd liepì Keppurrĕ̜ nŭmáuja,
Verse: 272    
Ir, kaip nóri , jiſſaì nôr păſı̆klónot'.

Verse: 273       
Snargliau! eik pirmà mokinkis Kákălį̆ ſʒildit',
Verse: 274    
Ir ſăwŏ Póno ſùteptus Sŏpăgùs nuſʒlůſtit'.
Verse: 275    
Iùk ʒ́innaì, kaip jis tăwĕ dár per Drimĕlį̆ laiko,
Verse: 276    
Irgı̆ nŭpliekdams ſù Laʒdà tăwŏ Nuggără ſkalbja.
Verse: 277    
Wey Kappė bei , kaip reik', dâr kôſʒt nĕ prı̆mókai!
Verse: 278    
Eik ŭſſı̆máuk Wyʒ́às, eik wėl pàs Blebbĕrį̆ ſlúʒ́it'!
Verse: 279    
Tikt girdėk, kaip Kiaulės jo, bey álkănŏs Óſʒkos,
Verse: 280    
Graudʒ́ey pro Pliſʒiùs ʒ́urėdămŏs Edĕſı̆û rėkia,
Verse: 281    
Kâm iſʒbėgai taip, praſtójęs Kaiminĕnĕ̜ Kiaulu?
Verse: 282    
Ar nĕ găwaì, ko reik', kasdien' iſʒ Blebbĕriŏ Rankû?
Verse: 283    
Ar reikėjo tâw ben ſyk' iſʒgįt' nĕ priwálgius?
Verse: 284    
Tikt ătſı̆myk, kaip jis tăwĕ nůgą prìĕmĕ ſlúʒ́it';
Verse: 285    
Ìr kiek Uttėlu jis tâw kasdien nŭſʒŭkáwo,
Verse: 286    
Ik' iſʒmókai jo penkiàs Kiaulès ſŭrŏkůti;
Verse: 287    
O paſkùy kiek wargo jis ir Áſʒărŭ werkė,
Verse: 288    
Ik' jo dáglą Puſkuilį ſù Penkiătă Kiaulu
Verse: 289    
Pro Wartùs iſʒguit dryſai, kàd iſʒgı̆nė̆ Kerdʒ́us.
Verse: 290    
Ogı̆ dăbàr Ʒ́opli jau gėdies Blebbĕriŏ Námo,
Verse: 291    
Ir jo wieʒ́libą bey wertą niekı̆nı̆ Wardą?
Verse: 292    
Ticʒ tiktay Ponât! măʒ́ŭ wėl tèks ʒ́ingı̆nĕ ʒ́engti,
Verse: 293    
Ir, kàd Diew's kŏrăwôs, dâr werkdams Ubbăgăis eisi.

Verse: 294       
Rôds, tărĕ Pricʒkus, jáun's, Ʒ́mogùs durnaý dŭkı̆nėdams
Verse: 295    
Néy Sidábras gyw's Stiklè mudrèy ſʒŏkı̆nėja,
Verse: 296    
Ir perdaug durnůdams ſâw Iſʒkádą̆ pădáro.
Verse: 297    
Iùk ir més wiſſì, glupì dâr búdămı̆ Snarglei,
Verse: 298    
Daùg wiſſókiû Niekniekiû glupû prăſı̆mánėm.
Verse: 299    
Més Waikaì ant Ulicʒu Kruwôm's ſŭſı̆bėgę,
Verse: 300    
Lóſʒôm', ir durnùs Sʒtukkùs, kaip Kúdı̆kĕi taiſėm'.
Verse: 301    
Cʒè wien's Pùlk's, ſâw Ʒ́irgus iſʒ Lazdu păſı̆dáręs,
Verse: 302    
Ir glupày ſkraidydams ant Purwû ſʒŏkı̆nėjo;
Verse: 303    
O kitſaì Bŏtăgùs ſâw iſʒ Plauſʒû nŭſı̆ſukkęs,
Verse: 304    
Páuſʒkėjo Kélnu ſʒén ir tén bĕgı̆nėdams;
Verse: 305    
Bèt Mergaites, pàcʒos dâr prı̆wălydămŏs Aukliu,
Verse: 306    
Iaù iſʒ Lópû márgas ſâw Lėlès mădăráwo,
Verse: 307    
Ir aukůdămŏs ant Alkúnu gárbı̆nŏ Bóſtrą.
Verse: 308    
Ʒ́innôm' jùk kaip Waikeſcʒei ſăwŏ Wáſără ſʒwencʒia.
Verse: 309    
Pòniſʒkì Waikaì ſù bûriſʒkais ſŭſı̆ſėdę,
Verse: 310    
Kartais bróliſʒkai Purwùs krapſʒtydămı̆ ʒ́ópſo,
Verse: 311    
Ir taip wiens kaip kitts Niekùs Ráʒŭmŏ plûſta;
Verse: 312    
Iùk ir Pónû Waikeſcʒei taipjaù per Sabbı̆nę gáuna,
Verse: 313    
Kàd jie, kaip kittì Waikaì, į Pátălă méʒ́a -
Verse: 314    
Andai aſʒ ſù Grómătă ſûſts pàs Káſpără bėgau,
Verse: 315    
Ir pàs jo Wartùs naujùs, Keppurrĕ̜ nŭwóʒ́ęs,
Verse: 316    
Láukiau, ik Tarnaì mân Pónui lieps păſı̆rodit'.
Verse: 317    
Sʒtai ʒúriù, wiĕnă Bóba wiſſ lekkůdămă bėga.
Verse: 318    
Grytă! tăriau, kas kenk, kâm bėgi taip ı̆ſı̆ʒ́ójuſ'?
Verse: 319    
Ak! tărė ji, kytrey: Ponátis múſ' mălŏningas -
Verse: 320    
Taip iſʒtariŭſı̆ tůjaus pàs Uppĕ̜ nŭſʒóko,
Verse: 321    
Ir jo prìderktas Bukſwàs ſù Kultŭwĕ ſkalbė.
Verse: 322    
Aſʒ bĕſı̆gėdėdams iſʒwydau Kriʒʒă bĕkumpſant;
Verse: 323    
Waikĕ! tăriau, miſliji toktai pămătydams?
Verse: 324    
Ar múſû̆ Ʒ́ŏplei taipjau ſʒŏkı̆nėdămı̆ dáro? -

Verse: 325       
Bûrkos ſàwŏ Lĕlès glupàs ſù Skrándgăliŭ rėdo,
Verse: 326    
Ir ſuwýſtitas į tamſû Paſʒălį̆ kiſʒa;
Verse: 327    
Iùk ʒ́innai, kaip Bûrai Weiſlę ſàwŏ kăwója.
Verse: 328    
Allĕ Ʒ́ŭpónės, ſàwŏ Lė̆lès margay dăbı̆nėtas,
Verse: 329    
Ant ſʒilkû Pėrynu wiſſ į Pátălą̆ guldo:
Verse: 330    
O wey ir Lėles, kàd jôms kàs păſı̆dáro,
Verse: 331    
Lyg' taipo, kaip ir muſiſʒkės klykiă nĕſʒwánkey.
Verse: 332    
Bèt jau ir taip wiſſùr, kôl' Swietĕ Kúdı̆kĕi aúgo,
Verse: 333    
Wargt' ir werkt' Waikû pirmjáuſas bùwŏ Rĕméſtas.
Verse: 334    
Dâr neywien's ikſʒôl' n'uʒ́áugo wiſſ bĕſı̆jůkdams;
Verse: 335    
Ir iſʒ Lópſʒio dâr neywien's n'iſʒkópŏ nĕ werkęs.

Verse: 336       
Wey ʒ́urėkim' tikt! jau wèl ſŭ Pădėjı̆mŭ Diewo,
Verse: 337    
Wáſărą̆ ſú ſʒiltôm's Dienélėm's jaucʒămĕ gryʒtant.
Verse: 338    
Wey! kaip Ʒ́émé jau ſăwŏ nůgą Nuggărą̆ rėdo,
Verse: 339    
Ir kaip kóʒ́nas Daikt's atgydams pràdĕdă dʒ́augtiſ'
Verse: 340    
Ant! Paukſʒtélei po Dangùm', Pulkaìs ſŭſı̆lėkę,
Verse: 341    
Linkſmı̆năſ', ir ſŭmı̆ſʒày wiſſùr ſkraidydămı̆ jůkiaſ';
Verse: 342    
O kellì tarp Pautùs rokůdămı̆ déda.
Verse: 343    
Allĕ pălaukit' tikt, ı̆kı̆ Pautai júſŭ pădėti,
Verse: 344    
Cʒypſės, ir potâm dâr jùs uʒ́áugdămı̆ kwárſʒys,
Verse: 345    
Ir uʒ́ Próce jùms menkày dĕkăwôs iſʒlėkę -
Verse: 346    
Taigı̆ mătaì, taip Paukſʒcʒams, taip ir mùms păſidáro;
Verse: 347    
Irgı̆ bĕ Wargo bût' ne gâl neywien's ſʒı̆mĕ Swiete.
Verse: 348    
Iùk ir més dâr A., B, C. nĕ mŏkėdămı̆ cʒáuſʒkėt',
Verse: 349    
Daug Wargû bey Strókû Tėwams ſàwŏ pădárėm'
Verse: 350    
Ik' bĕgı̆nėt' iſʒmókôm' ir ʒ́áiſt prăſı̆mánėm'.
Verse: 351    
O wey! kaip kiek Iſʒminties uʒ́áugdămı̆ gáwôm',
Verse: 352    
Ir Darbélei ſù Wargéleis jau prăſı̆dėjo;
Verse: 353    
ſʒtaì Ʒ́irgai ſù Lėlėm's į Sʒúdą̆ păwirto.
Verse: 354    
Ak iſʒtieſ'! kittà Prowà, kàd Piemĕnı̆o Skrándą,
Verse: 355    
Iaù ŭʒſſı̆mówęs Óſʒkas ir Kiaulès wărı̆nėji;
Verse: 356    
Ar, kàd Dárgănă ſù Lytùm' plùk Nuggără prauſia.
Verse: 357    
Ey paſkuy, kàd jau Akkėcʒias reik' ſĕkı̆nėti,
Verse: 358    
Ar, kàd Márgis ſù Laukiù nôr rĕplı̆nėti;
Verse: 359    
Miſlyk tikt! kôktù Duſʒélei cʒè păſı̆dáro.
Verse: 360    
Ypăcʒĕy, kàd potâm jau gywos randăſı̆ Lėlės,
Verse: 361    
Ir Nenáudėlės dėl Niekû kwárſʒı̆nă Gálwas.
Verse: 362    
Iùk ʒ́innai kaip yr', kàd Pûlk's Lėlu păſı̆dáro -

Verse: 363       
Ak Adom! pirm's Ʒ́mogaù iſʒdykŭſŏ Swieto.
Verse: 364    
ſù ſàwŏ Iĕwà Sodè Pawáſărı̆ ſʒwęſdams,
Verse: 365    
Ir Gėrybęs uʒ́drauſtas ſlaptôms părăgàudams,
Verse: 366    
Sâw ir mùms Năbăgėliams daug pădărei Wargéliû.
Verse: 367    
Diew's tăwĕ kólodàms ir Ʒ́émę wiſſă prăkéikdams,
Verse: 368    
Dėl Raſpuſtôs tôs iſʒ Rójaus iſʒmĕtĕ Laukan,
Verse: 369    
Ir ſù Rúpeſcʒeis tăwŏ Důną paliĕpĕ wálgit'.
Verse: 370    
Taip potám Biedʒ́au ſù Iewà ſăwŏ Móte,
Verse: 371    
Iſʒrėdyt's ſù Káileis per Laukùs bĕgı̆nėjei;
Verse: 372    
Ar Tamſój' păſı̆ſlėpt' į Krúmus kùr nŭſı̆tráukei.
Verse: 373    
Ʒ́innôm' jùk ir mès kôktù, kàd kaip nŭſı̆dėję,
Verse: 374    
Slápomės, ar kartais ſʒén ir tén bĕgı̆nėjam' -

Verse: 375       
Tâw Tėtát' garbing's! pirmykſʒcʒos tàwŏ Lĕlátes
Verse: 376    
Daug Dywû, bey daug nĕ rĕgėtû Sʒtukkû̆ pădárė,
Verse: 377    
Ik potâm iſʒ Lėlu Pulkaì prăſı̆dėjo,
Verse: 378    
Ir kaip múſŭ Ʒ́ŏplei tăwŏ biedną kwárſʒı̆nŏ Gálwą.
Verse: 379    
ſù ſàwŏ Iĕwà jùk dâr bùwŏtă bandę,
Verse: 380    
Kaip jŭſŭ Weiſlês Pùlk's ant Swieto ſʒio prăſı̆plátys,
Verse: 381    
Ir kiek Wargo jùms jiſſaì pădărys uʒ́áugdams.
Verse: 382    
Allĕ kă mìſlijo Iėwutte tàwŏ Păcʒutte,
Verse: 383    
Kaip jos pirmas Waik's uʒ́gimmęs klyktı̆ păgáwo,
Verse: 384    
Ar kaip pirmaſyk' jâm Paſtùrgălį̆ ſʒlůſtė,
Verse: 385    
Ir praſtày ſuwyſtijùſ', į Páſʒălį̆ kiſʒo.
Verse: 386    
Allĕ, ʒ́ė̆lėk Diewè! kiek Dʒ́augſmo juddŭ ſŭláukėt',
Verse: 387    
Kaip ſŭſı̆waidijęs ant Lauko jummă Sŭnélis,
Verse: 388    
Bárėſ' rúſtaudams, ir Brólis nùmŭſʒĕ Brólį?
Verse: 389    
Ak Adôm! pérʒ́engdams Priſákı̆mă Diewo,
Verse: 390    
Sâw ir mùms pădăreì Wargùs ir diddĕlĕ̜ Bėda.
Verse: 391    
Iùk ir més, kaip , ſʒı̆mè̆ Swiete wôs păſı̆ródôm',
Verse: 392    
Sʒtai Bėdos iſʒ wiſſû Păſʒăliû ſûſı̆bėga,
Verse: 393    
Ir Lópſʒo mùs ik' Grábo pérſĕkı̆nėja.
Verse: 394    
Allĕ ką̆ gálim' weikt'? pakôl' ſʒı̆mĕ kruttămĕ Swiete,
Verse: 395    
Turrim' jau wiſſaip, kaip taiko Diew's, păſı̆kákįt'.
Verse: 396    
Iùk wiſſ reik' wàrgt', ir tókios randăſı̆ Dienos;
Verse: 397    
Kàd prı̆ſı̆wargę daug, ſʒirdingay wėl păſı̆dʒ́augiam.

Verse: 398       
Ant Ʒ́iemôs Smarkumm's ſû Sʒalcʒeis wėl păſı̆baìdė,
Verse: 399    
Ir ilgû Nakcʒû Tamſybės jau nŭſı̆trumpin',
Verse: 400    
Wey, Saulélė, tikt ʒ́urėk! atkópdămă greitay,
Verse: 401    
Brinkı̆nă jau Laukùs, ir Ʒ́ólę rágı̆nă kéltis;
Verse: 402    
Wey! daugio reik's wėl Kwietkàs păſı̆dárę,
Verse: 403    
Ůſtyſim', ir garbįſim' Pawáſărį̆ márgą.
Verse: 404    
Bèt ir jûs darbaì mùs wėl uʒ́nikſı̆tĕ dówit',
Verse: 405    
Kàd turrėſim ſù Wargais į Baudʒ́ăwą̆ tráuktis.
Verse: 406    
Ak! kiek Trúſo reik's, ik' į Skunès ſŭgăbę́ſim,
Verse: 407    
Kas ant Aukſʒto dâr, àr Klėtij' gullı̆ bĕ̀ Diego;
Verse: 408    
Ir kiek dâr pălŭkėt' reikės, ı̆kı̆ Sʒuppı̆nį̆ wirſim' -

Verse: 409       
Nùgı̆ dăbàr, į diewiſʒką ʒ́urėdămı̆ Ranką,
Verse: 410    
Iuddį̆kı̆mės pămăʒ́ì, nůlătay nŭſı̆twért' ſăwŏ Dárbus,
Verse: 411    
Ir nĕ păbŭgkim', kàd iſʒgirſim' Dárgănăs úʒ́iant,
Verse: 412    
Àr, kàd Órai mùs daugſyk wiſſókı̆ nŭgandys!
Verse: 413    
Skubbį̆kimės eimè nŭgămykim' Reikălą̆ kóʒ́ną!
Verse: 414    
Órei Ʒ́agru reik's, Pallycʒu beygı̆ Nŏrágu;
Verse: 415    
O Akkėcʒoms reik's Nĕgĕliu, bey bingŭſŭ Kuinû.
Verse: 416    
Ʒ́innôm' jùk, Iáucʒei mùms rėplódămı̆ riekia,
Verse: 417    
Kuinai tùr, kàd liepjam' jiems, ſkraidydămı̆ truppįt' -

Verse: 418       
Rôds, tărĕ Slunkius, wėl benſyk ſŭ Pădėjimu Diewo
Verse: 419    
Iſʒmiegot' ir Sanărı̆us atgaiwytı̆ gălėjŏm'.
Verse: 420    
Ak! kiekſyk' aſʒ, Rúpeſcʒiû wiſſû nĕ mı̆nėdams,
Verse: 421    
Iſʒtı̆ſăs ir uʒ́klót's krankiau pàs Kákălį̆ ſʒiltą.
Verse: 422    
Ak! kàd bût' ilgiaùs Ʒ́iemà pàs mùs păſı̆likkuſ'
Verse: 423    
Ir, kàd wiſſ miegôt' mums bútu Swietĕ păſkirta.
Verse: 424    
Ogı̆ dăbàr, ʒ́ėlėk Diewè! jau Wáſără randas',
Verse: 425    
Ir Darbû Naſʒtàs nŭſı̆twért' wėl rágı̆nă rengtiſ'.
Verse: 426    
Ak! mân Áſʒărŏs į Akkìs jau pràdĕdă tráuktiſ';
Verse: 427    
O mănŏ Mótė / ʒ́innôt' jùk kôks Mótĕrŭ Búdas /
Verse: 428    
Wiſſ ſŭſı̆raukus' ir Rankàs graʒ́ydămă werkia.
Verse: 429    
Aſʒ waitódams wiſſ ir tókią Bėdă mătydams:
Verse: 430    
Ak! Mocʒuttĕ tăriu, benſyk ir werkŭſı̆ liaukis,
Verse: 431    
Jùk dâr Cʒėſo yr' ir més atlikſı̆mĕ Dárbus.
Verse: 432    
Ʒ́innôm' jùk, kàd Rátas ſén's pămăʒ́ì bĕſı̆ſukdams,
Verse: 433    
daugſyk' apgáuna, kùrs wiſſ rittăſı̆ ſʒókdams;
Verse: 434    
O kiekſyk' ſutrûkſta jis permier' bĕſı̆ſukdams!
Verse: 435    
Kuinas taipojau rambôk's wiſſ Ʒ́íngı̆nĕ ʒ́érgdams,
Verse: 436    
Kartais dâr toliaùs uʒ́dėtą nunĕſʒă Náſʒta,
Verse: 437    
Kaip tûl's Ʒ́irg's durnůdams ir pieſtù ſʒŏkı̆nėdams;
Verse: 438    
O kiekſykiu dâr Iſʒkáda ſâw păſı̆dáro. -
Verse: 439    
Ant! Smălı̆nink's ſaikėt' ir iſʒpardůt' ſăwŏ Smálą,
Verse: 440    
Per Kiemùs pămăʒ́ì wăʒ́ı̆nėdams, kirkı̆nă Rátą,
Verse: 441    
O tiktày nŭſı̆pelno jis ſâw Pinnį̆gą̆ grecʒną.
Verse: 442    
Kàs iſʒ to, kàd Bûras tûl's perdaug bĕgı̆nėdams,
Verse: 443    
Ir permier' bĕſı̆rúpı̆dams ſăwŏ ſunkı̆nă Sʒirdį!

Verse: 444       
Tėw's mănŏ Kubbas, taip glupay, kól gyw's, nĕ pădárė,
Verse: 445    
O ir jo Tėw's Stépas taip gywént' nĕ mŏkinno.
Verse: 446    
"Waikai! rėkdăwŏ jis ant Demblio girt's ı̆ſſı̆tieſęs,
Verse: 447    
"Ir ſŭ Ʒ́ăkù praſtù kaip práſtas Bûr's ŭſſı̆klójęs,
Verse: 448    
"Waikai! ſʒùkſʒtu jums naujùs Niekùs prămănyti,
Verse: 449    
"Taip gywénkit', kaip més Tėwai júſŭ gy̆vénôm'.
Verse: 450    
"Wiſſ protingay, wiſſ pămăʒ́ì nŭſı̆twérkı̆tĕ Dárbus.
Verse: 451    
"Cʒėdı̆kı̆tės kytrèy jaunì dâr búdămı̆ Klápais,
Verse: 452    
"Kàd dâr ir Sĕnı̆ſtà ràſ' atſʒókdămă kartą -
Verse: 453    
Tůs Ʒ́ŏdĕliùs ſăwŏ Tėwo aſʒ tikray nŭſı̆twėriau,
Verse: 454    
Ir, kôl gyw's kruttėſu, kasdien' pămı̆nėſu -

Verse: 455       
Tas durnàs Kalbàs wiſſì girdėdămı̆ Búrai,
Verse: 456    
Gėdėjos; bèt Pricʒkus jâm draſà păſăkydams:
Verse: 457    
Eik, tărĕ Sʒúdwăbăli! kùr Sʒùdwăbălei păſı̆linkſmin.
Verse: 458    
Iùk jau ſù ſăwŏ Nămais, kasmét's ſʒŭdı̆nėdams,
Verse: 459    
Sâw ir mùms Lietuw'ninkams pădărei daug Gėdôs.
Verse: 460    
Aſʒ, kàd mân ſkwierůt' Pôns Amtſrôt's Urdĕlį̆ ſuntė,
Verse: 461    
Tâw, ʒ́innai, daugſyk taipo per Nuggărą̆ droʒ́iau,
Verse: 462    
Kàd iſʒ Skrándôs tàwŏ ſĕnôs Sklypai păſı̆dáre.
Verse: 463    
O kiekſyk tăwĕ Wákmiſtras kŏnĕ wiſſă nŭluppo,
Verse: 464    
Ir ráiſʒėdams wôs wôs į Baudʒ́ăwă tráukeis.
Verse: 465    
Népriĕtĕliau! lėbaudams, ir wiſſ ſmăgŭráudams,
Verse: 466    
Lauką ſù Tworôms ir Námą wiſſă ſuėdei;
Verse: 467    
O dâr ir ſăwŏ Waikeſcʒus păgădit' nĕſı̆gėdi?

Verse: 468       
Bèt jûs wieʒ́libi Kaimynai, jûs Găſpădórei
Verse: 469    
grecʒnôm's Găſpădinnėm's, mùms reik' nŭſı̆gėdėt,
Verse: 470    
Kàd més búriſʒkus jaù wėl nŭſı̆twérdămı̆ Dárbus,
Verse: 471    
Mėſʒlus rauſim' ir Laukùs įdirbdămı̆ wargſim';
Verse: 472    
Iùk ir pirmas Swìet's, Sʒwentybę ſàwŏ prăpuldęs,
Verse: 473    
Darbais ir Rúpeſcʒeis ſăwŏ pléſʒkı̆nŏ Půdą:
Verse: 474    
Nės Trúſo Diew's mùs iſʒmaitýt' nĕ ʒ́ădėjo,
Verse: 475    
O tingėdămı̆ wiſſ, ir ſnáuſdămı̆ Swietĕ nĕ tinkam'.
Verse: 476    
Kàd Skilwys iſʒálkęs nôr gardʒ́ey păſı̆linkſmįt';
Verse: 477    
Tai pirmà tùr wiſſas Kûn's wiernay păſı̆purtit'.

Verse: 478       
Taigı̆ nŭtwérkim' jau kiekwien's ſăwŏ Iáutį,
Verse: 479    
Ir iſʒrėdę , kaip reik', klauſyt' pămŏkykim':
Verse: 480    
Nės Ʒ́iemą jis yra Staldè ſŭdŭmójęs,
Verse: 481    
Tùr wiſſiems păſăkyt', kàd wėl jau Wáſără gryſʒta.
Verse: 482    
Ʒ́opli Mercʒukk! dėl ko jůkies ı̆ſſı̆ſʒiepęs?
Verse: 483    
Ar tai Iůk's, kàd Búrai tùr į Baudʒ́ăwą̆ rengtis'?
Verse: 484    
dâr bandeì kôktù, kàd ſténgiăſı̆ Márgis,
Verse: 485    
Ar nŭſı̆minnęs Ʒ́ális tikt wôs wôs rĕplinėja.
Verse: 486    
Tikt bandyk, koktù, kàd Amtmon's pràdĕdă rėkaut',
Verse: 487    
Ir nèſwietiſʒkay prăſı̆kéikdams Iltı̆nį̆ grieʒ́ia.

Verse: 488       
Nénáudėli Puky, taip jaù ſŭſı̆miſlik,
Verse: 489    
Kàd tăwĕ Lauras ârtı̆ nŭſûs ant Káſpărŏ Récʒiu.
Verse: 490    
kasmét's jùk néy Razbáinink's wárgı̆nı̆ Iáucʒus,
Verse: 491    
Ir, ney kôks Luppikk's Galwìjį kánkı̆̀nı̆ biedną.
Verse: 492    
Tikt baiſù ʒ́urėt', kàd Kerdʒus iſʒgĕnă Bandą:
Verse: 493    
Ir tăwŏ Iáucʒei pro Wartùs vaitódămı̆ ʒ́ergia
Verse: 494    
Nės cʒè Biedʒ́us wien's wôs wieną pànĕſʒă Rágą,
Verse: 495    
O kits tén Ůdëgôs tékęs wôs rĕplı̆nėja.
Verse: 496    
Anday Wákmiſtras, pàs mùs ſkwierůt' ătſı̆báſtęs,
Verse: 497    
Kláuſė kólodams, kàs Biedʒ́ams tiems nŭſı̆tìkko:
Verse: 498    
Ak, tărĕ Paikʒ́entis, Pukys jůs taip păgădinno.
Verse: 499    
Ak! Népriĕtĕliau, dirbi, bèn ſŭſı̆praſkie,
Verse: 500    
Ar jaù wiſſáy pădŭkai taipo bĕgı̆wéndams?
Verse: 501    
Miſlik tikt kôktù tâw bútu, kàd tăwŏ Márgis,
Verse: 502    
Prie Galwôs tăwĕ twérdams Ʒ́agrę wilktı̆ prı̆werſtu;
Verse: 503    
O paſkùy tăwĕ wiſſą, jau ſmertnày nŭſtĕkénęs,
Verse: 504    
Sʒaudû Kuliù kaip Iáutį ſʒértı̆ păgáutu,
Verse: 505    
Ir Mĕſı̆ninkui Sprándą tàwŏ nŭſùkt' nŭgăbéntu.
Verse: 506    
Miſlyk tikt kôktù tâw bútu, kàd păſı̆kinkęs,
Verse: 507    
Néy kôks Iáutis, wilkt' turrėtumbey ſăwŏ Ʒ́agrę -
Verse: 508    
Taigı̆̀ Ʒ́mogaù dĕkăwôk uʒ́ taì kasdien', ſăwŏ Diewui,
Verse: 509    
Kàd tăwŏ Laukis ſù Dwiliù tâw pàdĕdă dirbti,
Verse: 510    
Ir kàd Kuinai tâw akkėdami ʒ́engt' nĕſı̆ſténgia.

Verse: 511       
Twérk prı̆ Răgû, kiſʒk į Kulbóką Tingı̆nį̆ Ʒ́álį,
Verse: 512    
Baùſk , kàd klauſyt' nĕ nŏrės, ir tâw păſı̆prieſʒys.
Verse: 513    
Tùr klauſyt', jùk tâm jiſſaì tăwŏ Páſʒărą̆ kramtė,
Verse: 514    
Ìr iſʒtróſʒkęs iſʒ tăwŏ Prúdo Wándĕnį̆ gėrė.
Verse: 515    
Tikt ſaugókis, kàd pàts, Reikălŏ muſʒdams,
Verse: 516    
glupaìs ſăwŏ Iáucʒeis į Galwijį̆ păwirſi.
Verse: 517    
Iùk ʒ́innaì kaip Biedʒ́us tôks uʒ́ Pâſʒărą̆ menką,
Verse: 518    
Tâw, kàd jâm grumzdì, păſı̆lenkęs Uʒ́ʒ́ăgrı̆ welka;
Verse: 519    
Taip, kàd jâm daugſyk ſeilėdams jo Liĕʒ́ŭwėlis,
Verse: 520    
Iſʒ karſʒtû Naſrû néy Blėkas kábă nů̆ Zubû -

Verse: 521       
Iáutis, kaip girdì, ſâw wargdams Páſʒărą̆ pelno[s?],
Verse: 522    
O ir daugſyk, kàd ſkúpas randăſı̆ Cʒėſas,
Verse: 523    
Maldélėms, ir kŏnĕ werkdams, wôs ı̆ſı̆práſʒo.
Verse: 524    
Ak mănŏ Gaidûs! jùk ir mùms taipjau păſı̆dáro,
Verse: 525    
Kàd més po Darbû Naſʒtôm's diddey prı̆ſı̆wargę,
Verse: 526    
Kartais dėl Wargû wôs ſauſą Truppŭtį̆ kramtôm',
Verse: 527    
Ir iſʒ Kláno ſù ſăwŏ Iáucʒeis Wándĕnı̆ ſurbjam',
Verse: 528    
Kùr Wăbălaì ir Warlės ſù Păſı̆mėgı̆mŭ máudôſ'.
Verse: 529    
Allĕ nĕ bôk Gaidau! werk permier nŭſı̆mı̆dams;
Verse: 530    
Iùk wiensmiers kaipo ſăwŏ blógą ſótı̆nı̆ Skilwį,
Verse: 531    
Kàd tikt Diew's Sweikátą mielą tâw dŏwănója.
Verse: 532    
Taigı̆ nŭrykim' jaù praſtóką ſàwo Kăſnélį,
Verse: 533    
Ik' Ruddů potâm mùms důs riebjaus paſiwálgit.

Verse: 534       
Ant ʒ́urėk tiktay! Werſʒukkai jau ſʒŏkı̆nėja;
Verse: 535    
O Erycʒei ſù Parſʒukkais ʒ́įſdămı̆ ſpárdos.
Verse: 536    
Wiſʒtos ant Laktu jau daug iſʒkárkı̆nŏ Pautû;
Verse: 537    
Tikt pălŭkėk margì Wiſʒtycʒei păſı̆ródys:
Verse: 538    
Nės Sʒlekkuttė ſù Baltʒ́ánde jau păſı̆cʒypſin',
Verse: 539    
Ogı̆ Ʒ́ăſycʒei iſʒ Kiauſʒinniû werʒ́ăſı̆ laukan.
Verse: 540    
Wey! kaip Ʒ́áſin's ſàwŏ ſŭláukęs ſwéikı̆nă Weiſlę,
Verse: 541    
Ir bĕſı̆klónodam's Waikùs Kruwôn wărı̆nėja.
Verse: 542    
! Mėſôs wiſſókiôs ir ſʒulnû Smăgŭrėliû
Verse: 543    
Wirt' ir kèpt' gardʒ́ey jaù daug wiſſùr păſidáro -

Verse: 544       
Nùgı̆ dăbâr Kaimynai, Gentys ir Găſpădórei!
Verse: 545    
Rúpįkı̆tės akkylai, kàd uʒ́árdămı̆ Lauką,
Verse: 546    
Daug wiſſókio ſâw iſʒbertumbit' Wăſărójo.
Verse: 547    
Iùk nĕ gălì maitintis wìſſ wienais Riĕbŭmynais;
Verse: 548    
Ir dailiû Riekélu reik', kàd ſpirgı̆nı̆ Spirgus.
Verse: 549    
Tódėl tùr kiekviens Sʒwentès Pawáſăriŏ ſʒwéſdams,
Verse: 550    
Kàs ant cʒ́ielo Méto reik', taipo păſı̆rúpįt,
Verse: 551    
Kàd koʒ́nà Dienà, nuſikándus' ſàwŏ Dălyką,
Verse: 552    
Dâr ir ſèkancʒei n'uʒ́mirſʒtu Reikălą̆ ſkálſįt'

Verse: 553       
Rôds tărĕ Blėkius, més pérnay ſâw nŭſı̆pelnėm',
Verse: 554    
Ir Ʒopóſtui ſàwŏ Nămáms Kampè păkăwójam',
Verse: 555    
Ʒ́iemà jau baigiaſ' ir wiſſùr ı̆ſſı̆tuſʒtin'.
Verse: 556    
Wey! kaip Skúnės, kùr mŭſŭ Lóbjei bùwŏ ſŭkráuti,
Verse: 557    
Néy Pûſtynės ſtôw', ir Maiſto wiſſŏ nĕ téko;
Verse: 558    
O Arrůdû Krúwos jau taipo păſı̆baidė,
Verse: 559    
Kàd Kiſſielų̂ wirt', ir ſkánû Sʒuppı̆nį̆ pléſʒkį̆t'
Verse: 560    
Niek's nĕſı̆likko, kaip tiktay ſkupà Măʒ́ŭmėle.
Verse: 561    
Ant Păſʒăleì wiſſì, kùr Rópės irgı̆ Rĕppukai,
Verse: 562    
kittais Wı̆rrălais Ʒ́opóſtui bùwŏ pădėti,
Verse: 563    
Taip ı̆ſſı̆tuſʒtı̆nŏ jau, kàd més kaſſydămı̆ Gálwas,
Verse: 564    
Wôs jau ʒ́innôm' nŭſı̆wirt', ir kům' păſı̆ſótįt'.
Verse: 565    
Ak! jûs Kumpjei, jûs Deſʒrélės ſù Lăſʒı̆nėleis,
Verse: 566    
Més kŏnĕ werkiam' jau, kasdien pămı̆nėdămı̆ júſu.

Verse: 567       
Ticʒ! tărĕ Pricʒkus jâm lietùwiſʒkay păſăkydams,
Verse: 568    
Eik Ʒ́oply! jùk kasmét's dėl Edĕſiŭ ſkundies,
Verse: 569    
Kàs tâw kàlt's? kâm wiſſ ſuláukęs Ruddĕnį̆ riebų,
Verse: 570    
Taip neſwietiſʒkày ſugrámdai ſàwŏ Ʒ́ŏpóſtą,
Verse: 571    
Kàd prieſʒ Mértiną tikt wôs Parſʒukk's păſı̆liekti.
Verse: 572    
Cʒėdyk Népriĕtĕliau, kôl riebų ſʒuttı̆nı̆ Půdą,
Verse: 573    
Tai taw kúdą nĕ̀ reik's prı̆ſı̆kaiſt', kàd Wáſără gryſʒ́ta.

Verse: 574       
Taigı̆ nŭtwérk iſʒ naujo wėl dėl Edĕſiû̆ Dárbus
Verse: 575    
Ir pelnykis ſukrèy dėl Ruddĕniŏ ruddo.
Verse: 576    
Dirwai důk, kàs reik', kád jôs Palúkkănŭ nóri;
Verse: 577    
Iúk nĕ prı̆wálo ji tâw důt', gáwŭſı̆ nieko.
Verse: 578    
Uſnys, Dilgelės ir Brántai ſù Sănĕwádais
Verse: 579    
Áuga, kaip ʒ́innaì, jokiôs múſŭ Păgálbôs;
Verse: 580    
Allĕ Grŭdélis gér's nĕſı̆randa, kàd nĕ păſėji.
Verse: 581    
tikt wiſſ Mèſôs kasdien prı̆ſı̆ėſt', ı̆ſſı̆ʒ́óji,
Verse: 582    
O Burrókû bèy Lappienes niekı̆nı̆ Garbę.
Verse: 583    
Tódėl kasmét's, ſuplurpęs wiſſą Ʒ́ŏpóſtą,
Verse: 584    
Blôg's ir Puſgywis welkies į Baudʒ́ăwą̆ mielą.
Verse: 585    
Eik Ʒ́opli! eik ſėt' kiekvieną ſėjămą̆ Dáiktą.
Verse: 586    
Sėk Mieʒ́ùs, Puppàs, Grikkùs ſù diddĕlĕ̜ Sáuję;
Verse: 587    
Ir Ăwı̆ʒ́û n'uʒ́mirſʒk, kàd ſėdams iſʒbĕrı̆ Grúdus:
Verse: 588    
Nės Kiſſielaus ; o Kuinai Páſʒărŏ láukia.
Verse: 589    
Ʒ́irniû ſâw păſı̆ſėk Ʒ́opóſtui diddĕlį Plótą,
Verse: 590    
Iùk ʒ́innai, kaip ſkánûs jie, kàd Sʒuppı̆nı̆ wálgai.
Verse: 591    
Ay! Kaip daug jie mùms per Métą ſkálſı̆nă Dúnôs.
Verse: 592    
Ir Kannápėms důk bèn kókį Sklypgãlį̆ Lauko;
Verse: 593    
Gėdėkis ſʒykſʒtůt'! ir tókio Reikălŏ reikia.
Verse: 594    
Ar nĕ gĕray, kád pàts ſâw grecʒną nùwĕjı̆ Wirwę;
Verse: 595    
O Pı̆nı̆gėlį Delmonè kytrey păkăwóji?
Verse: 596    
Sėk Linnû, kiek Gryta nŏres; minnáu nĕſı̆waidyk!
Verse: 597    
Iùk ʒ́innaì, kaip wìſſ daugiaùs nôr Mótĕrŭ Búdas,
Verse: 598    
Kàd jôs pràdĕdă werpt', ir jaù prı̆ſı̆werpŭſiŏs áudʒ́ia -

Verse: 599       
Allĕ nĕ peik minnáu! permier Motĕrŭ Prówą!
Verse: 600    
Ar nĕ ſmăgù klauſyt', kàd wieʒ́libos Găſpădinnės
Verse: 601    
Ʒ́iemą ſù Mergòms Windùs ſăwŏ ſukdămŏs ûʒ́ia?
Verse: 602    
Ar nĕ grăʒ́ù ʒ́urėt', kàd Gryta jau prı̆ſı̆werpus',
Verse: 603    
Skirſto Werpălŭs âuſt', ir âuduſ' báltı̆nă Dróbes?
Verse: 604    
O paſkuy, kàs Námui reik', rokůdămă rėʒ́ia,
Verse: 605    
Taip, kàd ir dailiems Autéliams Gâl's păſı̆liktu.
Verse: 606    
Ak! kàd wiſſos Móters taip kytrey pădărytu,
Verse: 607    
Miſlik tikt, ar bútu tiek nůgû Năbăgėliû?
Verse: 608    
Ak iſʒties! mŭſŭ Burai neý redyti Pŏnácʒei,
Verse: 609    
Dâr ſù Dumcʒeis vókiſʒkais ſŭſı̆ſėſt' ŭſſı̆geiſtu.
Verse: 610    
Ir Prancúʒai jůs toliaus iſʒpeikt' nĕ gălėtu -

Verse: 611       
Rôds, tărĕ Pricʒkus, wiſſ Tieſà, kàs cʒè păſăkyta.
Verse: 612    
Aſʒ kaip Sʒulcas per Kiemùs ilgay jŏdı̆nėdams,
Verse: 613    
Daug įſı̆tėmijau, kaip dáro múſ' Găſpădinnes,
Verse: 614    
Kàd Ʒ́iemôs Cʒėſè werpt Kruwom's ſŭſı̆ſėda.
Verse: 615    
Iùk raddaù gannà tokiû, kurrios nĕſı̆gėdi,
Verse: 616    
Kàd jôms kartais mérdedams wôs ſukkăſı̆ Windas.
Verse: 617    
Nės, kàd werpt' reik', jos taip daugel Páſăkŭ wápa,
Verse: 618    
Kàd jau ir Rankà Kůdélį pèſʒt' ŭſſı̆mirſʒta
Verse: 619    
Ir bĕſı̆jůkiant Kójė Windą ſùkt păſı̆liáuja.
Verse: 620    
Taip Sʒûtkàs betaiſant ſʒtai Ʒ́iemà păſı̆baigia,
Verse: 621    
Ogı̆ Păwáſărı̆s atʒ́engdams ſù Wáſără miela,
Verse: 622    
Atliktû Ʒ́iemos Darbû wiſſùr păſı̆genda
Verse: 623    
Pimmė rengiaſ' áuſt', o Ièkė mèſt' păſı̆ſúlo.
Verse: 624    
O mès ar aùs, kàd werpt ir lenkt nĕ nŏrėjo?
Verse: 625    
Taipgı̆ Nămaì wiſſì paſkiáus nůgì păſı̆dáro,
Verse: 626    
Kàd ſù Bukſwom's lópitoms Wyr's wôs ŭſſı̆dengia;
Verse: 627    
O Waikai ant Ûlicʒu nůgi bĕgı̆nėja -

Verse: 628       
Móter's jûs Nenáudėles! tai jùms părăſʒyta.
Verse: 629    
Bèt jûs Prietelkos, jûs wieʒ́libos Găſpădinnės!
Verse: 630    
Jûs nĕ prı̆wálot' dėl tokiû Kalbu nŭſı̆gėdėt.
Verse: 631    
Tôs tĕſı̆gėdi tikt, kurrios tingėt' nĕſı̆gėdi.
Verse: 632    
Iùms Garbė, kàd Windas júſŭ ſŭkrèy bĕſı̆ſukdams
Verse: 633    
Pákŭlŭ bey Linnŭ Kůdélį nùpĕſʒă greitay;
Verse: 634    
Iùms Garbė, kàd Stáklės prieſʒ Pawáſărį̆ trinka,
Verse: 635    
Ir Sʒaudyklė ſù Sʒeiwà ſʒŏkı̆nėdămă tàrſʒkia;
Verse: 636    
Iùms Garbė, kàd Audeklėlei, júſŭ nŭáuſti
Verse: 637    
Ant margû Lanku, kaip Sniegs Pawáſărı̆o bliʒga.

Verse: 638       
Allĕ nĕ wéngkit dâr daugiàus, kaip reik' păſı̆purtit'.
Verse: 639    
Ant Darʒ́û Păſʒălei Darbéliû lúkŭriă júſu.
Verse: 640    
Taigı̆ pădėkit' jaù Windéliû wiſſă Klăpátą,
Verse: 641    
Ir Staklès, ı̆kı̆ wėl reikės, į Páſʒălį̆ kiſʒkit'!
Verse: 642    
Ogı̆ Năgàn Spătĕliùs greitùs bey Lópĕtăs imkit'!
Verse: 643    
Wey! kaip Kurmjei ſʒén ir tén wartydămı̆ Ʒ́émę,
Verse: 644    
Iùs darʒ́ówę ſėt' į Darʒ́ą rágı̆nă bėgti.
Verse: 645    
Rŏds, Tiĕſà! wiſſaip reik' Pilwui Reikălą̆ prówit?
Verse: 646    
Iâm nĕ gănà, kàd tikt iſʒ Wirſʒaus dăbı̆nėjam'.
Verse: 647    
Bet ir iſʒ Widdaùs jis nôr kasdien păſı̆linksmįt.
Verse: 648    
Tódėl jums Pilwaì nůgì diddèy păſı̆klónos,
Verse: 649    
Kàd jŭſŭ Mylyſta jůs wėl apdengt' nĕ pătingot',
Verse: 650    
Ir Trı̆nı̆cʒùs naujùs, Bukswàs bèy Márſʒkı̆nŭs áudėt';
Verse: 651    
Bèt daugiù daugiaùs jie gárbys júſŭ Mălónę,
Verse: 652    
Kàd jie ſù naujù Rėdù Cʒeſnij' ſŭſı̆ſėdę,
Verse: 653    
Láſʒı̆nŭs ir Deſʒràs ſà júſu Wirrălŭ wálgys.

Verse: 654       
Nùgi dăbàr, tikt įmánot' ſėkı̆tĕ Sėlklas!
Verse: 655    
Sėkı̆tĕ Kopuſtùs, Môrkùs ſù diddĕlĕ Sáuje;
Verse: 656    
Rópju, Paſtarnókû Swiklû beygı̆ Rĕpukkû;
Verse: 657    
Taip ir Sʒalkiû, ſù gardʒ́eis Kartuppĕliŭ Walgeis,
Verse: 658    
Sėt' ir įwaiſįt', prı̆dăbôt' ir kůpt', nĕ pămirſʒkit'!
Verse: 659    
Taip bĕſı̆purtı̆dămos linkſmay Pawáſărį̆ baigkit',
Verse: 660    
Ik' jau prie kittû Darbû jùms Wáſără ſʒûkters.
Verse: 661    
Ganà.Next partThis text is part of the TITUS edition of Donelaitis, Metai.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 6.5.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.