TITUS
Hagiographica metaphrastica (Novembris)
Part No. 4
Previous part

Day: 2  
Saint: Acind._C  
Page of edition: 52   Link to metnov
Line of edition: 1     Ath. 37 (C)
Ms. page: C_6v  


Line of edition: 2   მასვე თუესა ბ̂


Line of edition: 3   ღუაწლი წმიდათა და დიდებულთა მოწამეთა ქრისტესთა -- აკინდჳნუ,
Line of edition: 4  
პიღასიუ, ანემპოდისტო, აფთონიუ და ელპიდიფორჱსი


Paragraph: 1 
Line of edition: 5        
1. დაღაცათუ პირველთა მათ სპარსთა ქრისტესა, ქალწულისაგან შობილსა,
Line of edition: 6     
თაყუანის-სცეს და ძღუნითა პატივ-სცეს მას, არამედ მათვე უკუანაჲსკნელ ქრისტეს
Line of edition: 7     
მონანი მისთჳსვე მძჳნვარედ ტანჯნეს და უწყალოდ. და ესე ცხად არს სხუათაგანცა
Line of edition: 8     
მრავალთა, ხოლო უფროჲსღა აწ წინამდებარისა ამისგან ჩუენდა პირისა, რამეთუ
Line of edition: 9     
ზუავმან საბორიოს განგებაჲ იგი სპარსთაჲ რად დაიპყრა და ყოვლად მძლავრებისა
Line of edition: 10     
მიმართ Ms. page: C_7v   მიდრკა სრულიად და რაოდენნიცა აქუნდეს ჴელსა ქუმშე თჳსსა ქრისტეანენი,
Line of edition: 11     
განეწყო მათ ზედა უვარისყოფად ქრისტეანობისა. მოიცვა მაშინ მრავალმან სიბნელემან
Line of edition: 12     
ეკლესიაჲ ქრისტესი და აღავსო იგი შფოთითა და ურვითა.

Line of edition: 13        
ვინაჲცა არავინ იყო შორის სპარსთა, რომელი არა გულისწყრომით უსჯიდა თჳსთა
Line of edition: 14     
მათ სამსახურებელთა, ამისთჳსცა მსახურნი ქრისტესნი დღითი დღჱ შეიპყრობვოდეს
Line of edition: 15     
და ჴელსა ქუჱშე მეფისასა შეიწყუდეოდეს, რომელთა თანა ნეტარნიცა აკინდჳნოს,
Line of edition: 16     
პიღასიოს და ანემპოდისტოს, დამალულნი სავანესა რასმე შინა, მეფისა შესმენილ
Line of edition: 17     
იქმნნეს, ვითარმედ არიან იგი ქრისტეანენი და მრავალთა, რომელნი მივლენან მათა,
Line of edition: 18     
ასწავებენ შჯულსა მათსა და სამეუფოჲსა ბრძანებისა აწუჱვენ შეურაცხჱბასა, რომელსა
Line of edition: 19     
ესმა რაჲ ესე, მსწრაფლ უბრძანა მრავლითა გულისწყრომითა შეპყრობაჲ წმიდათაჲ მათ
Line of edition: 20     
და წარდგინებაჲ წინაშე თჳსა.

Paragraph: 2 
Line of edition: 21        
2. ხოლო წარდგეს რაჲ იგინი, სცხო მეყსეულად რისხვასა თხზულებითა სიმშჳდისაჲთა
Line of edition: 22     
და ჰრქუა მათ: შვილნო ჩემნო, რომელთა და შემდგომად მცირედისა ეგულებოდა
Line of edition: 23     
დაჭრაჲ, მაუწყეთ მე, თუ ვინაჲ, არს მამული თქუენი, სადაჲთ არს თჴსებაჲ, ანუ რაჲ
Line of edition: 24     
არს ჴელოვნებაჲ თქუენი.

Line of edition: 25        
მიუგეს წმიდათა და ჰრქუეს მას: მამულ ჩუენდა და ნათესავ და ჴელოვნება არს
Line of edition: 26     
სარწმუნოებაჲ სამებისა მიმართ ერთღმრთეებისა, რომლისა მიერ არს ყოველთა არსთა
Page of edition: 54   Link to metnov Line of edition: 1     
არსებაჲ და ცხოველთა ცხორებაჲ, ვითარცა წყაროჲსაგან რაჲსამე, მარადის ცხოველისა,
Line of edition: 2     
ოდესმე აღმომდინარჱ.

Line of edition: 3        
ესმა რაჲ ესე მძლავრსა მას, ჰრქუა მათ: ვითარ ჰგავს, სიმშჳდემან ჩუენმან და
Line of edition: 4     
სატანჯველთა მიმართ არა ჴელისჴელ მიხედვამან შეურაცხებად ჩუენდა და კადნიერებად
Line of edition: 5     
მოგიყვანნეს მოგებად პასუხისა.

Line of edition: 6        
წმიდამან აკინდჳნოს ჰრქუა მას: და რაჲ არს ჯეროვნად მიგებაჲ, ანუ რაჲ უწესოჲ
Line of edition: 7     
ჰგონე შენ ჩუენ მიერ შენდა მოგებად?

Line of edition: 8        
ხოლო მან მიუგო, ვითარმედ: უფროჲსღა სხუაჲ მომიგეთ და არა რომელი გეკითხა,
Line of edition: 9     
არამედ უკუეთუ არა მსწრაფლ მოუჴდეთ და უგოთ, უწყოდეთ, რამეთუ ურგებად
Line of edition: 10     
ინანდეთ.

Line of edition: 11        
ხოლო წმიდამან ანემპოდისტოს დაუბრკოლებელისა მიერ სიტყუათა დინებისა,
Line of edition: 12     
ვინაჲთგან ანემპოდისტოს "დაუბრკოლებელად" ითარგმანების, თქუა მძლავრისა
Line of edition: 13     
მიმართ: ჯერ იყო, მეფ[ჱ], მაგათ სიტყუათათჳს არცა თუ კნინოდნად მიგებად შენდა,
Line of edition: 14     
არამედ Ms. page: C_7v   დუმილით ოდენ მოსმენად ჩუენდა მომართ სწავლულებისა. ხოლო ვინაჲთგან
Line of edition: 15     
მჴურვალებაჲ იგი ქრისტეს სარწმუნოებისაჲ არა მიტევებს ჩუენ დუმილად ესევითარსა
Line of edition: 16     
ზედა, აწ რომელსა-ესე ვიტყჳთ შენდა მომართ, ისმინე: რაჲსათჳს უკუჱ იწულილავ
Line of edition: 17     
მამულსა და ნათესავსა და ჴელოვნებასა ჩუენსა, რამეთუ ამის ყოვლისა წილ, ვითარცა
Line of edition: 18     
ვთქუთ, არს ჩუენდა სამებაჲ სამგუამოვანი, ყოველთა არსთა დამბადებელი. ხოლო
Line of edition: 19     
ღმერთთა კულა, რომელთა შენ გებად მიბრძანებ, არცა ვიცნობთ და არცა ყოვლად
Line of edition: 20     
არიან უფროჲსღა უყუარს სამართალსა ჭეშმარიტებაჲ, რამეთუ ეშმაკად ვიცნობთ
Line of edition: 21     
მათ და მაცთურად და სულთა განმხრწნელად, რომელნი და იგიცა იქმნნეს ღმრთისა
Line of edition: 22     
დაბადებულ და შემოქმედისაგან მათისა განდგეს და განვარდეს და ცეცხლსა მას შინა
Line of edition: 23     
საუკუნესა დაისაჯნეს.

Line of edition: 24        
ამას ზედა აღატყდა მძლავრი უმეტჱსადღა რისხვად და მწარესა სიკუდილსა
Line of edition: 25     
უთქუმიდა მათ, რომელსა ზედა წმიდანი, ვითარცა აღთქუმასა ზედა კჱთილთასა და
Line of edition: 26     
არათქუმასა ზედა სატანჯველთასა ეტყოდეს მას, ვითარმედ: ძნიადღა სამე გულისჴმა\ჰყავ
Line of edition: 27     
უმჯობესი ჩუენი და საცხორებელი.

Paragraph: 3 
Line of edition: 28        
3. მაშინ უბრძანა ოთხკჱრძო განრთხმაჲ მათი და ცემაჲ ძლიერად კუჱრთხჱბითა.
Line of edition: 29     
ხოლო მათ აღიყვანეს გონებაჲ მათი ყოვლითურთ ღმრთისა მიმართ და ესრეთ მოთმინე
Line of edition: 30     
იყვნეს გუჱმასა მას, ვითარმცა სხუათა ევნებოდა და იგინი მხჱდვარე იყვნეს. ამისთჳსცა
Line of edition: 31     
წყლულებათა მათ უგულებელს-ჰყოფდეს, ხოლო თჳსსა მას გალობასა ღმრთისა მიმართ
Line of edition: 32     
გალობდეს და იტყოდეს: "იხილჱ, უფალო, ნუ დასდუმნები, უფალო, ნუ განმეშორები
Line of edition: 33     
ჩუენგან".

Line of edition: 34        
შემდგომად ამისა მიიხუნეს მოღუაწენი მჴედართა მათგან ტანჯვითა დაშრომილთა
Line of edition: 35     
მტარვალთა უშრომელთა და უწყალოთა. იხილა რაჲ მძლავრმან უაღრეს კაცთა ბუნებისა
Line of edition: 36     
მოთმინებაჲ იგი მოღუაწეთაჲ და რამეთუ, ვითარცა უსულონი რაჲმე, ულმობელად
Page of edition: 56   Link to metnov Line of edition: 1     
თავს-ისხმიდეს წყლულებათა მათ, მეყსეულად აღივსო სული მისი მრავლითა შფოთითა
Line of edition: 2     
და ღრმითა რაჲთმე სიბნელითა. და მყის ქუეყანად დაემჴუა პირსა ზედა, ვიდრეღა
Line of edition: 3     
მრავალთა ჰგონესცა, თუ მოკუდა. შემდგომად ამისა განიფრთხო კუალად და მოეგო
Line of edition: 4     
თავად თჳსად, გარნა დაღაცათუ არა ჯერისათჳს და ჭეშმარიტებისა, არამედ უზეშთაეს
Line of edition: 5     
კაცთასა მოთმინებითა მით მოღუაწეთაჲთა ჯერ-იყო უფროჲსღა რაჲთამცა ძღომილ
Line of edition: 6     
ქმნილ იყო ღმრთისმსახურებისა მიმართ. გარნა იგი უფროჲსღა იხილვა რისხვითა
Line of edition: 7     
ძლჱულად. ამისთჳსცა უბრძანა აღრთხმაჲ მოწამეთა ზჱ ჰაერთა საბელთა მიერ და
Line of edition: 8     
ცეცხლისა აღგზჱბაჲ ქუჱშეკჱრძო მათსა, რაჲთა ორკეცობითა მით სატანჯველთაჲთა
Line of edition: 9     
მალიად Ms. page: 8_რ]   წარჴდენ სულნი მათნი.

Line of edition: 10        
ხოლო ყოვლისავე რკინისა და ანდამატისა უძლიერჱსნი იგი უახლჱსთა მათ
Line of edition: 11     
ზედა ტანჯვათა უახლჱსთაცა აჩუენებდეს მოთმინებათა და არა ვითარცა ჴორცითა
Line of edition: 12     
ცხოველნი და წყლულებათა მათ მგრძნობელნი, არამედ, ვითარცა რაჲმე უსულონი,
Line of edition: 13     
დაითმენდეს სატანჯველთა მათ, რომელთაცა უდებ-ჰყოფდეს, ხოლო ლოცვისა მიმართ
Line of edition: 14     
წარემართებოდეს გონებითაცა და ენითა და იტყოდეს: განმანათლებელო ჩუენო ქრისტე
Line of edition: 15     
ღმერთო, რომელმან გინებაჲ თავს-იდევ ჩუენთჳს და ძჱლსა ზედა განრთხმულ იქმენ
Line of edition: 16     
და მკლველთათჳს შენთა ილოცვედ და სულგრძჱლებისა და ძჳრუჴსენებლობისა წესი
Line of edition: 17     
და საზღვარი დამიდევ ჩუენ. მოხედე სიმდაბლესა ზედა ჩუენსა და ბოროტებასა ზედა
Line of edition: 18     
ჩუენსა და მიჴსნენ ჩუენ ზრახვათაგან ბოროტად მანქანისა ამის მძლავრისა სულისათა.
Line of edition: 19     
და ცნედ ყოველთა, რამეთუ შენ ხარ ღმერთი ჩუენი, ღმერთი ზჱცათაჲ ყოვლად ძლიერი
Line of edition: 20     
და დაუსაბამოჲ მამაჲ შენი და თაყუანისსაცემელი და ყოვლადწმიდაჲ სული საუკუნოთა
Line of edition: 21     
მიმართ უკუნისამდჱ. ამინ!

Paragraph: 4 
Line of edition: 22        
4. ესე რაჲ ილოცეს მათ, აჰა ესერა, გამოუჩნდა მათ უფალი სახისა მიერ ჩუენისა და
Line of edition: 23     
განჰჴსნნა იგინი საკრველთაგან. ხოლო ცეცხლი იგი ყო შეცურეულ, ვითარცა ოდესმე
Line of edition: 24     
ასურჱთს ყრმათაჲ და ესრეთ წმიდანი იგი უვნებელნი და მრთელნი წინაშე მეფისა
Line of edition: 25     
წარდგეს. ხოლო იგი რამეთუ ზრქელ იყო ყოვლად და უგუნურ, არცა დიდებულებისა
Line of edition: 26     
მისთჳს ხილვისა განცჳბრდა, არცა მოწამეთა უბრძოლელისა მისგან მოთმინებისა
Line of edition: 27     
ვედრებულ იქმნა, არამედ ჰრქუა მათ: რასა ჰგონებთ თქუენ, -- სახელისდებით უწოდა
Line of edition: 28     
მათ, -- გყვნესა თქუენ მცირეთა ამათ სატანჯველთა, რაჲთა განეშორნეთ თქუენ ყოვლად
Line of edition: 29     
წარმწყმედელისა მისგან საცთურისა თქუენისა და შეუდგეთ თქუენ შჯულთა და
Line of edition: 30     
განწესებათა ჩუენთა, ანუ თუ წუთღა ჰგიეთ საცთურსავე ზედა მინდობითა გრძნებათა
Line of edition: 31     
თქუენთაჲთა.

Line of edition: 32        
მიუგო ნეტარმან აკინდჳნოს და ჰრქუა მას: გრძნებასა უკუჱ არცა ყოვლად
Line of edition: 33     
მეცნიერ ვართ და არცა ოდეს გჳსწავიეს, არცა ეგევითარი ვერაგობაჲ საჴმარ არს
Line of edition: 34     
ჩუენდა. არამედ, ვინაჲთგან უცვალებელსა მას ძალსა ღმრთისასა და უაღრეს ბუნებისა
Page of edition: 58   Link to metnov Line of edition: 1     
ღმრთივაღსრულებულთა სასწაულთა მოგუჱბად ჰგონებ და გრძნებად და საუცრად
Line of edition: 2     
და არა ჭეშმარიტებით ქმნილად შეგირაცხიან, ამიერითგან უტყუ იყავ შენ და ენაჲ
Line of edition: 3     
შენი შეკრულ იქმენინ, რაჲთა თჳსაგან და თავი თჳსი მოწამედ გაქუნდეს ძლიერებათა
Line of edition: 4     
ღმრთისათა. აწ უკუჱ, უკუეთუ შემძლჱბელ ხარ შენ სიტყუად, მითხარ ჩუენ, თუ
Line of edition: 5     
რომელთა ღმერთთა მიბრძანებ გჱბად.

Line of edition: 6        
და არა იყო ჴმაჲ, არცა სიტყუაჲ, არამედ მსგავსადვე ღმერთთა Ms. page: C_8v   თჳსთა დაადგრა
Line of edition: 7     
უტყუად და წამისყოფითა ოდენ აჩუენებდა ზრახვასა მას სულისასა, რომლისა
Line of edition: 8     
უგუნურებასა ემღჱრდეს და ჰბასრობდეს ქრისტესნი იგი და ეტყოდეს, ვითარმედ: აჰა,
Line of edition: 9     
განგეშორებით შენ, ვინაჲთგან შენ ყოვლადვე არა მზრახავ ჩუენ.

Paragraph: 5 
Line of edition: 10        
5. და ვითარცა აზმნეს წმიდათა და იჩემეს განშორებაჲ, უტყუ იყო მეფი ესრეთცა და
Line of edition: 11     
ზედაჲსზედა წინაშემდგომელთა მათ თჳსთა მიმართ ხედვიდა და წამისყოფითა წმიდათა
Line of edition: 12     
მათ შეპყრობასა უბრძანებდა. ხოლო მსახურთა მათ, ვინაჲთგან, თუ რაჲ ჰნებავს, ვერ
Line of edition: 13     
გულისჴმა-ყვეს. მეყსეულად აღივსო მანკიერებითა და რისხვითა უღონოებისა მისთჳს,
Line of edition: 14     
მსწრაფლ განხია ქლამინდი თჳსი და, რომელსა-იგი ეწოდების ფილატორიონ, ქუეყანად
Line of edition: 15     
დააგდო და ესრეთ მუნ მყოფთა მათ ლმობად უწოდდა და მოწყალებად.

Line of edition: 16        
ხოლო მჴედართა მათ ქრისტესთა შეეწყალნეს იგინიცა და მძლავრი და იტყოდეს:
Line of edition: 17     
სიბრმესაღა ამათ კაცთასა, რამეთუ ნეფსით თჳსით დაიწუხვენ თუალთა თჳსთა და
Line of edition: 18     
არა ჰნებავს აღხილვაჲ ნათლისა მიმართ ჭეშმარიტებისა, არამედ, განახუჱნ, მეუფჱო,
Line of edition: 19     
თუალნი გულისა მათისანი, რაჲთა ნათლისა მიერ შენისა მის მეცნიერებისა განათლდენ
Line of edition: 20     
და განიცადნენ საკჳრველებანი შენნი და თაყუანისსაცემელსა მას ადიდებდენ ყოვ\ლადწმიდასა
Line of edition: 21     
სახელსა შენსა.

Line of edition: 22        
ესე რაჲ ილოცეს მათ, მასვე ჟამსა გამოუჩნდა მათ მჴედრობაჲ ანგელოზთაჲ,
Line of edition: 23     
რომელთა ბრწყინვალებასა ვერ უძლჱს მიხედვაჲ მათ, რომელთა გუგანი სულისანი
Line of edition: 24     
ბრმად აქუნდეს, არამედ ქუეყანად დაეკუჱთნეს. ხოლო წმიდათა ცნეს ჩუეულებისაებრ
Line of edition: 25     
შეწევნაჲ საღმრთოჲ, ამისთჳსცა შესწირვიდეს მისა მადლობასა და იტყოდეს: "ღმერთი
Line of edition: 26     
ჩუენი შესავედრებელ და ძალმწე ჭირთა შინა, რომელთა მპოვნეს ჩუენ ფრიად, არამედ
Line of edition: 27     
აღდეგ აწ და შემეწიენ ჩუენ და მიჴსნენ ჩუენ, რომელთა-ესე მომიცვნეს ჩუენ ბოროტთა
Line of edition: 28     
სახელისა შენისათჳს.

Paragraph: 6 
Line of edition: 29        
6. ვინაჲცა ძჱმან მან წარწყმედისამან არარაჲ ამიერ გულისჴმა-ყო, არცა ყოვლად უმ\ჯობესისა
Line of edition: 30     
მიმართ წარემართა, არამედ, ვითარცა განცჳბრებული ცნობითა, აღმოუტევებ\და
Line of edition: 31     
სულთქუმათა სალმობიერთა და მწარედ იცემდა პირსა თჳსსა და უღონოებასა მოეც\ვა
Line of edition: 32     
ყოვლით კჱრძო, რომელი-იგი კაცთმოყუარისა ქრისტეს კაცთმოყუარემან მან მოწა\ფემან
Line of edition: 33     
აკინდჳნოს იხილა რაჲ ესრეთ ჭირვეულად, შეწუხნა იგი და აღივსო ცრემლითა
Line of edition: 34     
და სტიროდა სიბრმესა მას გულისა მისისასა, მიექცა და ჰრქუა მას: ვინაჲთგან, კაცო,
Line of edition: 35     
არცაღა ღმრთისა სწავლამან შეუძლო განბრძნობად შენდა, რაჲთამცა გულისჴმა-ჰყავ
Page of edition: 60   Link to metnov Line of edition: 1     
ძალი მისი, არამედ ესრეთ ნებ[ითა ბოროტებითა თჳსითა აღგირჩე\\ვიეს Ms. page: C_9r   უკჱთურებაჲ
Line of edition: 2     
და ჰგიე ბნელსავე მას ზედა უშჯულოებასა და უგუნურებაჲ შეგიტკბიეს, ბარჱ აწ
Line of edition: 3     
დაუყენებელად გაქუნდინ მეტყუჱლებაჲ და ნუმცა რაჲ არს ყოვლადვე დამახრწეველ
Line of edition: 4     
ენისა შენისა.

Line of edition: 5        
თქუა ესე წმიდამან და მეყსეულად განიჴსნნეს აღჳრნი იგი ენისანი. ხოლო
Line of edition: 6     
თუალთა მათ ზედა სულისათა ნისლოვანებაჲ მოხუჱული ყოვლადვე არა დაიჴსნა,
Line of edition: 7     
არამედ ვითარმცა არარაჲ უცხოჲ ქმნილ იყო, არცა რაჲ ყოვლად შეჰმსთხუჱოდა მას,
Line of edition: 8     
წარსრულთა მათ შემდგომსა შეუდგა და ინება ჟამისად რისხვასა თჳსსა ერსა მას ზედა
Line of edition: 9     
წინაშემდგომელსა განტეობად მრავლისა მისგან ვერაგობისა. ვითარმცა აღვსებულ
Line of edition: 10     
იყო სული მისი უმეტესითაღა სირცხჳლითა, ამისთჳსცა თქუა აკინდჳნოჲსთჳს უკუჱ
Line of edition: 11     
და მის თანა პიღასიოჲს და ანემპოდისტოჲს: დუმენინ სიტყუაჲ წუთღა, რამეთუ მათ
Line of edition: 12     
შემსგავსებული მიიღონ აღსასრული. გარნა თქუენ, ბოროტთა უბოროტესნო მსახურნო,
Line of edition: 13     
არასადა გიტევნე ყოვლადვე, არამედ, ვითარცა შეჰგავს, გეყავნ თქუენ, რამეთუ მოვიდე
Line of edition: 14     
მე თქუენდა და ნაცვალად ურჩებისა თქუენისა მიგჴადო ღირსი სასჯჱლი.

Line of edition: 15        
და მსწრაფლ უბრძანა მოხუმაჲ ცხჱდართა რკინისათაჲ და დაფენაჲ ქუჱშე მათსა
Line of edition: 16     
ცეცხლისა ფრიადისაჲ და ცმელითა და ფისითა და მძივთითა აღზრდაჲ მისი და ტახტთა
Line of edition: 17     
მათ ზედა განჴურვებულთა განრთხმაჲ წმიდათაჲ მათ. ხოლო მათ, ვითარმცა სამოთხესა
Line of edition: 18     
შინა ცუაროანსა და ველთა ზედა ყუავილოვანთა, ეგულვა დაწოლის, ესრეთ პირისა
Line of edition: 19     
მიერ უქცეველისა და გონებისა მტკიცისა აღჴდეს ტახტთა მათ ზედა, რომელთა ზედა
Line of edition: 20     
განავრცნეს მყოვარჟამ თავნი თჳსნი და შემსგავსებულსა ჟამისასა გალობდეს ფსალმუნსა
Line of edition: 21     
და იტყოდეს, ვითარმედ: "გამომაჴურვენ ჩუენ, უფალო, ვითარცა გამოიჴუმების
Line of edition: 22     
ვეცხლი", და დაჰკრიბე ჭირი ზედა ბეჭთა ჩუენთა. მომეც აწ, სახიერო, სულგრძჱლებით
Line of edition: 23     
თავსდებაჲცა მოწევნულთა ამათ ჩუენ ზედა სატანჯველთაჲ. უფროჲსღა მოეც ერსაცა
Line of edition: 24     
ამას, გარემოჲს მდგომარესა, ცნობაჲ წმიდისა სახელისა შენისაჲ, რომელთა უჩუჱნე
Line of edition: 25     
ძალიცა და საკჳრველებაჲ შენი.

Paragraph: 7 
Line of edition: 26        
7. ამას რაჲ ესრეთ იტყოდეს იგი, ჴმაჲ ისმოდა ზჱცით, რომელი იტყოდა: ვინაჲთგან
Line of edition: 27     
საქმით დაამტკიცეთ სარწმუნოებაჲ თქუენი, ესრეთვე საქმითცა იქმნეს სათხოველი
Line of edition: 28     
თქუენი.

Line of edition: 29        
და მეყსეულად შეუდგა ჴმასა მას საღმრთოსა შემდგომებაჲ საქმეთაჲ, რამეთუ
Line of edition: 30     
სიმრავლისა მისგან მუნ მდგომარეთაჲსა რაოდენნიცა ღირს იქმნნეს ჴმისა მის სმენასა,
Line of edition: 31     
ღაღატ-ყვეს, ვითარმედ: ერთ არს ღმერთ ჭეშმარიტად, რომელსაცა ესვენ მოწამენი, და
Line of edition: 32     
ერთ არს ძლიერ და ერთ Ms. page: C_9v   უძლეველ და გარეშჱ მისა არა არს სხუაჲ ღმერთი. ნეტარ
Line of edition: 33     
ხართ უკუჱ თქუენ, რომელთა სწამეთ ქუეყანად მოსლვაჲ მისი და სურვილისათჳს მისისა
Line of edition: 34     
მისცენით სულნი თქუჱნნი სიკუდილად, ცხორებისა მის საუკუნოჲსა მომატყუჱბელად.
Line of edition: 35     
გარნა ჩუენცა აღმიპყართ აწ ჴელი წყალობისაჲ და აღმოყვანებად ჩუენდა სიღრმისაგან
Line of edition: 36     
წარწყმედისა გულსმოდგინე იქმნენით.

Page of edition: 62   Link to metnov
Line of edition: 1        
ხოლო მოწამეთა სიტყუაჲ მათი ქმნეს ვედრება და აღახუნეს თუალნი ზეცად მიმართ
Line of edition: 2     
და თქუეს: ღმერთო მაღალო, მოხჱდე მონათა ზედა შენთა, რომელნი ხადიან სახჱლსა
Line of edition: 3     
შენსა ჭეშმარიტებით, და წჳმაჲ ნეფსითი განუმზადე ახალსა ამას სამკჳდრებელსა შენსა
Line of edition: 4     
და რომელთა-ესე აწ ჰრწმენა სახელისა მომართ შენისა, რაჲთა იყოს მათა ცუარი იგი
Line of edition: 5     
შენმიერი საკურნებელ და სენებრსა მას ცოდვათასა განმწმედელ. და რაჲთა ცნან
Line of edition: 6     
ყოველთა, ვითარმედ შენ ხარ მხოლოჲ ღმერთი და ძალსა შენსა ჰმორჩილობს ყოველივე,
Line of edition: 7     
მეუფეო.

Line of edition: 8        
ხოლო აღსრულებასავე თანა ლოცვისასა იქმნა მეყსა შინა მკრთოლვარებაჲ ელვათაჲ
Line of edition: 9     
და სიმძაფრე ქუხილთაჲ, ვინაჲ-იგი გარდამოჴდა წჳმაჲ ფრიად ცხარი, ვიდრეღა შეიპყრნა
Line of edition: 10     
შიშმან წინააღმდგომნი იგი და აქა და იქი მიმოდაიბნინეს. ხოლო რომელთა - იგი ჰრწმენა
Line of edition: 11     
ქრისტე, ესენი ოდენ ეგნეს წმიდათა მათ თანა მოწამეთა, რომელთაცა ჰრქუეს წმიდათა,
Line of edition: 12     
ვითარმედ: თქუენ ნუ გეშინინ, რომელთა-ეგე თავნი თქუენნი განუკუთნენით ქრისტესა,
Line of edition: 13     
ვინაჲთგან თჳთ თქუენთჳს იქმნა ესე.

Paragraph: 8 
Line of edition: 14        
8. ერთჴმობით რაჲ უკუჱ შესწირვიდეს ღმრთისა დიდებისმეტყუჱლებასა, აჰა ესერა,
Line of edition: 15     
მეყსეულად დაადგა მათ სიმრავლე ანგელოზთაჲ, რომელნიცა -- იგი ჰმოსდეს მათ სამოს\ლითა
Line of edition: 16     
სპეტაკითა, ვითარმცა განწმედასა მას სულისასა წინაჲსწარ გამოსახვიდეს სარწ\მუნოებისა
Line of edition: 17     
მიერ და წყლისა. ხოლო დაუპყრობელმან მან მანკიერებითა მეფემან ჰრქუა
Line of edition: 18     
წმიდათა მათ: ვითარ ვჰგონებ, რიდობამან მან ჩუენ მიერ სიჭაბუკისა და ჰაეროვნებისა
Line of edition: 19     
თქვენისამან შეურაცხებად მოგიყვანნა თჳთმპყრობელობისა ჩუენისა, არამედ საქმით
Line of edition: 20     
გეუწყოს განაღა, ვითარმედ არა კეთილსა, არცა უმჯობესსა იქმთ თავისა თქუენისასა.
Line of edition: 21     
გარნა ვინაჲთგან არა უნაკლულეს არს ძლიერებასა სულგრძჱლებაჲ, ჩუენდაცა ჯერ\არს
Line of edition: 22     
ყოფად ესე, რამეთუ წუთღა თავს-ვიდებთ უგუნურებათა თქუენთა და გაზრახებთ
Line of edition: 23     
თქუენ მორჩილებასა ჩუენსა, რაჲთა შეიძინოთ თქუენ მზჱ ესე ტკბილი და არა პირველ
Line of edition: 24     
ჟამისა მოატყუათ თავთა თქუენთა მწარე სიკუდილი, არამედ მოუჴედით და უზორეთ
Line of edition: 25     
მეუფჱბასა ღმერთთასა.

Line of edition: 26        
წმიდამან აკინდჳნოს ჰრქუა მას: ჩუენ ერთსა ღმერთსა ვიცნობთ ცათასა და მას
Line of edition: 27     
მხოლოსა ვჰმსახურებთ, რომელსა ძალ-უც სულისაცა და ჴორცთა ცეცხლსა მას შინა
Line of edition: 28     
საუკუნესა დაშჯაჲ.

Line of edition: 29        
Ms. page: C_10r   რომელსა ზედა მეფემან: რამეთუ და მეცა ერთისა ღმრთისა მნებავს თაყუანისცემაჲ
Line of edition: 30     
თქუენი.

Line of edition: 31        
მიუგეს წმიდათა: და ვითარსახედ გჳბრძანებ ზორვად მათდა?

Page of edition: 64   Link to metnov
Line of edition: 1        
ჰრქუა მათ მეფემან: მე შემომიდეგით და რასა-იგი მე ვიქმოდი, თქუენცა მსგავსად
Line of edition: 2     
იქმოდით.

Line of edition: 3        
კუალად მიუგეს მოწამეთა: არამედ შენ, ვითარცა იცი, ესრეთცა და ჰქმნე, ხოლო
Line of edition: 4     
ჩუენ, ვითარცა სწავლულ ვიქმნენით, შემდგომსაცა შეუდგეთ ქმნად.

Paragraph: 9 
Line of edition: 5        
9. სთნდა ესე ფრიად მეფჱსა და ჰრქუა მათ: და რაჲსათჳს, უწინარესვე პირველი\სა
Line of edition: 6     
არა ჰქმენით ესე, არამედ მაიძულეთ მე განსლვად გარეშე ბუნებისა, ვიდრეღა
Line of edition: 7     
მოწევნადცა თქუენ საყუარჱლთა ზედა ჩემთა მას, რომელი არა ჯერ-იყო. გარნა
Line of edition: 8     
ყოველსავე ზედა, ვითარცა შვილთა მამასა, მომიტევეთ, რამეთუ წურთილებისათჳს და
Line of edition: 9     
მოქცევისა თქუენისა ვიიძულეღა ქმნად რასმე გარეშე ნებისა.

Line of edition: 10        
თქუა ესე და მყის აღმჴედრდა ეტლსა ზედა და ჰუნესა თჳსსა და თანამოსაყდრედ
Line of edition: 11     
თჳსა უწოდდა წმიდათა მათ. ხოლო მათ ჰრქუეს მას: ნუ იყოფინ ჩუენდა, მეფეო,
Line of edition: 12     
ესეოდენსა უგუნურებასა მოსლვაჲ, რაჲთამცა ვიკადრეთ თანამოსაყდრეობაჲ შენი და
Line of edition: 13     
ამითმცა გინებულ-ვყავთ თჳთმპყრობელობაჲ შენი.

Line of edition: 14        
მიუგო მეფჱმან: არამედ ჩემდა გინებაჲ თქუენმიერი სხუათა მორჩილთა ჩემთა
Line of edition: 15     
პატივსა ფრიად უსაწადჱლეს არს.

Line of edition: 16        
ხოლო მი-რაჲ-იწინეს იგინი ტაძრად, უპყრა მეფემან ჴელი ერთსა წმიდათაგანსა და
Line of edition: 17     
შეიყვანა მას თანა ტაძრად და მრავლითა რაჲთმე სიხარულითა განიშუა სულმან მისმან
Line of edition: 18     
და განივრცნა, წარდგა წინაშე კჱრპისა მის და ჴმითა მაღლითა ღაღატ-ყო: დიდ არს და
Line of edition: 19     
უძლეველ ძალი დიდისა ღმრთისა დიოჲსი!

Line of edition: 20        
მერმე მიექცა წმიდათა და ჰრქუა მათ: ვითარ გნებავს თქუენ, მე პირველად ვიწყო
Line of edition: 21     
გებად, ანუ თქუენ გიტჱჭო ყოფად ამას?

Line of edition: 22        
მიუგეს წმიდათა: ვითარცა ჰნებავს სიმტკიცესა თქუენსა!
Line of edition: 23        
ხოლო მეფემან მათ უბრძანა პირველად ლოცვისა ყოფად. მოიდრიკნეს უკუჱ
Line of edition: 24     
წმიდათა მუჴლნი და ღმრთისა ლოცვათა შესწირვიდეს. ხოლო იქმნა მეყსა შინა ძრვაჲ
Line of edition: 25     
და ტაძარი იგი ყოვლად დაიპო და მას შინა მდგომნი იგი ძჱგლნი და კჱრპნი ქუეყანად
Line of edition: 26     
დაემჴუნეს და შეიმუსრნეს, ვინაჲ-იგი შეძრწუნდა მეფე და განვიდა ტაძრით. მერმე
Line of edition: 27     
აღდგეს წმიდანი იგი ლოცვისაგან და სასწაული იგი ცრემლთაჲ პირსა ზედა მათსა
Line of edition: 28     
წუთღა იხილვებოდა. ჰრქუა მათ მეფჱმან: ესე არიანა ღმრთისმოძულენი იგი აღთქუმანი
Line of edition: 29     
თქუენნი, ანუ ესევითარითა სასოებითა მოგიყვანენა თქუენ ტაძრად ღმერთთა?

Line of edition: 30        
მიუგეს წმიდათა: არარას ზედა გჳხილენ ჩუენ ცრუდ, მეფეო, არამედ რომელსა
Line of edition: 31     
ზედა ვყავთ აღთქუმაჲ, იგიცა და ვქმენით.

Line of edition: 32        
ჰრქუა მათ მეფჱმან: უკუჱთუმცა ესევითარსა აღსასრულსა მოლოდინე ყოფილ
Line of edition: 33     
ვიყავ აღთქუმათა თქუენთასა, ვითარცა თქუენ იტყჳთ, პირველითგანვემცა ყოვლად არა
Line of edition: 34     
ყურად-მეხუნეს სიტყუანი თქუენნი, Ms. page: C_10v   გარნა ამას ზედა რაჲ რამეთუ აკლს შემდგომებასა
Line of edition: 35     
საქმეთასა ღირსი მისაგებელი მიგებად თქუჱნდა.

Page of edition: 66   Link to metnov
Paragraph: 10 
Line of edition: 1        
10. ესე თქუა და მეყსეულად უბრძანა მოხუმაჲ სიავაჲ სამთაჲ და შთადებაჲ მათ შინა
Line of edition: 2     
ბრპენისაჲ და ცეცხლისა მიერ მძაფრისა აღგზებაჲ მათი. ხოლო თჳთოეულსა სიავთა
Line of edition: 3     
მათგანსა შუვა ამცნო შთადგმაჲ სუჱტთაჲ, რომელთა თავები იყო ორბორძალ, რაჲთა
Line of edition: 4     
მოსდვან წმიდათა წელთა ჯაჭუჱბი და მიერ შთაუტევებდენ მოწამეთა ლევიტთა მათ შინა
Line of edition: 5     
და სიავთა და კუალად აღმოზიდვიდენ. საშინელსა მას უკუჱ და განსაკრთომელსა მიეცნეს
Line of edition: 6     
რაჲ ტანჯვასა თჳთოეული წმიდათაგანი, წოდებისაებრ სახელისა და სატანჯველისა
Line of edition: 7     
თჳსად გალობდჱს. რამეთუ ნეტარი პიღასიოს იტყოდა ამას, ვითარმედ: "შენ მიერ არს
Line of edition: 8     
წყაროჲ ცხორებისაჲ და ნათლითა შენითა, უფალო, ვიხილოთ ჩუენ ნათელი".

Line of edition: 9        
ხოლო ყოვლად ქებული ანემპოდისტოს იტყოდა ამას, ვითარმედ: ფერჴნი ჩემნი
Line of edition: 10     
დადგეს სიწრფოებით და ვითარმედ სანთელ არს ფერჴთა ჩემთა შჯული შენი და ნათელ
Line of edition: 11     
ალაგთა ჩემთა.

Line of edition: 12        
ეგრეცა საღმრთოჲ აკინდჳნოს გალობდა ამას: "სალმობათა სიკუდილისათა მომიცვნეს
Line of edition: 13     
ჩუენ და ჭირთა ჯოჯოხეთისათა მპოვნეს ჩუენი, არამედ დაღაცათუ ცეცხლისა მიერ
Line of edition: 14     
განვლეთ ჩუენ, შენ, უფალო, გამომიყვანე ჩუენ განსასუენებელად.

Line of edition: 15        
ხოლო დაბრმობილმან მან სულითა მეფემან ვითარცა იხილა, რამეთუ არარაჲ
Line of edition: 16     
საძნაური შეემთხჳა წმიდათა მათ ტყჳვისა მისგან და სიავთა, აღდგა თჳთ და მივიდა
Line of edition: 17     
მახლობელად მათსა და ჰრქუა მათ: მე ვიცნი გრძნებანი თქუენნი და მოგუჱბანი.

Line of edition: 18        
და უპყრა ჴელთა მიერ თჳსთა ჯაჭუთა მათ და შთაუტევნა წმიდანი იგი სიავთა მათ
Line of edition: 19     
შინა ვიდრე ქედადმდე. ხოლო შთასლვასა მას შინა მათსა ლევიტთა მათ შინა, დაითხია
Line of edition: 20     
ტყჳვი იგი და მცირედი რაჲ დაუტევა სიავთა მათ შინა.

Line of edition: 21        
მეყსეულად უკუჱ ჰრქუეს წმიდათა მძლავრსა, ვითარმედ: შენ, მეფეო, ჴელისჴელ
Line of edition: 22     
გენება სიკუდილი ჩუენი, გარნა წინააღმდგომი შეგემთხვა ნებისაჲ, რამეთუ ღმერთმან
Line of edition: 23     
ნანდჳლვე მაცხოვნნა ჩუენ. ხოლო შენ სიცრუვე შენი თავსავე ზედა შენსა დაგიჴდეს და
Line of edition: 24     
შემსგავსებულად საქმეთა შენთა ნაყოფნიცა მოსწილნე.

Line of edition: 25        
ამას რაჲ იტყოდეს იგინი, დადნეს მყის ჯაჭუნი იგი და დაიჴსნნეს.

Paragraph: 11 
Line of edition: 26        
11. ხოლო ერთი მსახურთაგანი განკჳრდა დიდებულებასა მას ზედა ხილვისასა
Line of edition: 27     
და ჴმა-ყო: დიდ არს ღმერთი ქრისტეანეთაჲ! -- და თავი თჳსი ქრისტეანედ ქადაგა
Line of edition: 28     
და მძლავრისა მიმართ იტყოდა: ვიდრემდის, მძლავრო მძჳნვარეო, გუაშრომებ ჩუენ
Line of edition: 29     
ბრძანებისა მიერ შენისა და შეუძლებელსა ჴელყოფად მაწუჱვ ჩუენ, რამეთუ, აჰა ესერა,
Line of edition: 30     
ვხედავ ვნებულად უფროჲსღა მორჩი\\ლთა Ms. page: C_11r   შენთა, ვიდრეღა მოწამეთა ქრისტესთა.

Line of edition: 31        
ხოლო მძლავრი იგი მეყსა შინა შეცვალებისა მისისათჳს აღშფოთნა ფრიად, გარნა
Line of edition: 32     
დაფარა რისხვაჲ იგი თჳსაგან, უფროჲსღა სიმშჳდე შეიმოსა და ჰრქუა აფთონიოსს,
Line of edition: 33     
რამეთუ ესე იყო სახჱლი მორწმუნისაჲ მის, ვითარმედ: უწოდე მათ, რაჲთა მსწრაფლ
Line of edition: 34     
გამოვიდენ სიავთაგან და ლევიტთა.

Page of edition: 68   Link to metnov
Line of edition: 1        
ხოლო იგინი სრულად ყოვლითურთ და მრთელად, ვითარცა ოქროჲ ბრძმედისაგან,
Line of edition: 2     
მეყსეულად აღმოეცნეს და მეფჱსა წარმოუდგეს, რომელსა ზედა ახოვანმან აფთონიოს
Line of edition: 3     
ახალნერგობაჲ თჳსი კეთილად მსახურებისათჳს უმეტესადღა განამტკიცა და ჰრქუა
Line of edition: 4     
მეფესა: უწყებულ იყავნ შენდა, მეფჱ, რამეთუ ღმერთსა, რომელსა ესვენ ქრისტეანენი,
Line of edition: 5     
მას თაყუანის-ვსცემ და მას მხოლოსა ვჰმსახურებ და თავსა ჩემსა ამიერითგან წმიდათა
Line of edition: 6     
ამათ თანა შევჰრთავ.

Line of edition: 7        
განცჳბრდა უკუჱ დიდსა მას ზედა კადნიერებასა მეფჱ და ფრიადსა გან\ცხადებულებასა.
Line of edition: 8     
ამისთჳსცა პატივთა მიერ და დიდებისა აღთქუმითა ღონე-ყო უფ\როჲსღა
Line of edition: 9     
მიდრეკაჲ მისი და ეტყოდა მას, ვითარმედ: მე გექმენ მიზეზ ესევითარისა
Line of edition: 10     
ამის შეცვალებისა, რამეთუ, აჰა ესერა, წელთა მრავალთა გიტევე შენ ყოფად წესსა
Line of edition: 11     
ოდენ ზედა მჴედრობისასა და არა აღგიყვანე შენ უაღრესთა პატივთა. გარნა რაჲ\იგი
Line of edition: 12     
დავაკლეთ ვიდრე აქამომდე, აწ აღმოვსებად მისა ვისწრაფოთ აწ უკუჱ ნურარას
Line of edition: 13     
ყოვლადვე ერიდები, არამედ მითხარ ჩუენ, თუ რომლისა პატივისათჳს გსურის, რამეთუ
Line of edition: 14     
ყოვლადვე არა დავიცონოთ ჩუენ მოცემად მისა შენდა.

Line of edition: 15        
ხოლო ახლად წოდებულმან მან მჴედარმან ქრისტესმან ჰრქუა მას: მე მსურის,
Line of edition: 16     
მეფჱო, მჴედრობისათჳს, არა რომელსა შენ შემძლებელ ხარ მოცემად, არამედ მხოლოდ
Line of edition: 17     
უკუდავი ოდენ იგი მეუფჱ, რომელმან უკუდავთაცა იცის მისაგებელთა მინიჭებაჲ.

Line of edition: 18        
განიცადა რაჲ უკუჱ მძლავრმან სიმტკიცე იგი ცნობისა მისისაჲ და გონებისა მისისა
Line of edition: 19     
უქცეველობაჲ, მეყსეულად საჯა მისთჳს სიკუდილი მახჳლითა და სატანჯველისა კჱრძად
Line of edition: 20     
უაღრესსა მას მიანიჭებდა, რომელმანცა ფრიად სიხარულით მიითუალა განჩინებაჲ
Line of edition: 21     
იგი და თქუა: გმადლობ შენ, უფალო, რამეთუ მე, ყოვლად უღირსსა ამას, მაცხოვნებ
Line of edition: 22     
მრავლისა მისთჳს და მიუთხრობელისა მოწყალებისა შენისა. ამისთჳსცა გაქებდეს სული
Line of edition: 23     
ჩემი და სახელსა შენსა წმიდასა ადიდებდეს აწცა და მერმეთა მათცა საუკუნეთა. ამინ!

Paragraph: 12 
Line of edition: 24        
12. მერმე მიიქცა წმიდათა მიმართ და ჰრქუა მათ: აჰა ესერა, მე, უფალნო ჩემნო და
Line of edition: 25     
სასურველნო მეუფენო, წარვალ გზასა მას წინამდებარესა. ხოლო ვევედრები მე მოწყ\ალესა
Line of edition: 26     
მას და კაცთმოყუარესა სულსა თქუენსა, რაჲთა არა მექმნნეთ მე ძჳრისმოჴსენე,
Line of edition: 27     
რაჲ-იგი ვქმენ თქუენდამი ბრძანებულმან. Ms. page: C_11v   უფროჲსღა ევედრენით ჩემთჳს ზოგადსა
Line of edition: 28     
მას მეუფესა, რაჲთა სიტკბოებით და წყალობით მომხედოს მე და არა განმყოს მე ნაწი\ლისაგან
Line of edition: 29     
თქუენისა.

Line of edition: 30        
რომლისათჳსცა მიუგეს წმიდათა მათ მოწამეთა და ჰრქუეს მას: სიხარულით
Line of edition: 31     
უკუჱ ვიდოდე, ძმაო, და წადიერად კჱთილსა მაგას მგზავრობასა, რამეთუ ნეტარ არს
Line of edition: 32     
ჭეშმარიტად განხლვაჲ შენი. ვინაჲთგან უწინარეს ჩუენსა წარდგომილ ხარ წინაშე
Line of edition: 33     
სასურველისა მის სამებისა და შრომათა შენთა მისაგებელსა მიღებაჲ გეგულების
Line of edition: 34     
და ნათელსა მას საუკუნესა და სამ(არა)დისოსა დიდებასა ღირს იქმნები, ვინაჲცა
Line of edition: 35     
უფროჲსღა შენ მომიჴსენენ ჩუენ და თანამოღუაწეთათჳს შენთა ილოცვედ, რაჲთა
Page of edition: 70   Link to metnov Line of edition: 1     
დაუბრკოლებელად წარვლოთ ჩუენ სარბიელი ესე მოღუაწებისაჲ და რაჲთა მათვე და
Line of edition: 2     
სწორთა ღირს ვიქმნნეთ ჩუენცა გჳრგჳნთა და მოსაგებელთა.

Line of edition: 3        
ესე რაჲ თქუეს წმიდათა მათ, მოეხჳა მათ საღმრთოჲ აფთონიოს და ქედთა ზედა
Line of edition: 4     
მათთა ცრემლთა მათ სურვილისათა დასთხევდა. და ვითარცა მოწლედ და წადიერად
Line of edition: 5     
შეიტკბნა მათნი იგი ასონი და ამბორს-უყო მათ, წარიყვანა იგი სიკუდილად. ხოლო
Line of edition: 6     
მიიწია რაჲ განწესებულსა მას ადგილსა, თავი იგი ნეტარი წარეკუჱთა და სული
Line of edition: 7     
ღმერთსა შეჰვედრა, რომელსაცა მიემთხჳნეს ქრისტეანენი ვინმე, ვითარცა საუნჯესა
Line of edition: 8     
რასმე პატიოსანსა, აღიღჱს იგი და სინდონსა შინა წმიდასა წარგრაგნნეს პატიოსანნი
Line of edition: 9     
იგი ნაწილნი მისნი და ლარნაკსა შინა შთაჰმარხნეს და წუთღა მოელოდეს სხუათაცა მათ
Line of edition: 10     
თანამოღუაწეთა აღსასრულსა, რაჲთა უმეტესიღა სიმდიდრე დაუუნჯონ თავთა თჳსთა.

Paragraph: 13 
Line of edition: 11        
13. შემდგომად ამისა ჰრქუა წმიდათა მეფემან: ნუ ჰგონებთ თქუენ, თუ თქუენთჳსცა
Line of edition: 12     
ესევითარივე სიკუდილი განვჰმზადო, ვითარი შეემთხჳა ბოროტად წარსაწყმედელსა
Line of edition: 13     
აფთონიოსს, არამედ მცირედ-მცირედ მწარეთა მიერ სატანჯველთა განვლინე ჴორცნი
Line of edition: 14     
თქუენნი და ესრეთღა მოვაწიო თქუენ ზედა სიკუდილი საყუჱდრელი.

Line of edition: 15        
თქუა ესე და მყის უბრძანა მოხუმაჲ გუდათა ზროხისათა და წმიდათა მათ მოწამეთა
Line of edition: 16     
მათ შინა შთადებაჲ და მერმე შთათხევაჲ მათი წყალთა შინა. იქმნა რაჲ ესე მრავლითა
Line of edition: 17     
მოსწრაფებითა, აჰა ესერა, აფთონიოს სამთა ვიეთმე თანა მოსილთა სპეტაკითა
Line of edition: 18     
გამოუჩნდა მათ, რომელთაცა ძალისა მიერ საღმრთოჲსა თჳლაკნი იგი განხეთქნეს და
Line of edition: 19     
წმიდანი იგი უვნებელნი ჴმელად განიყვანნეს. ეჩუენნეს რაჲ იგინი ესრეთ მძლავრსა,
Line of edition: 20     
აზმნო მან, თუ არა აღსრულებულ არს ბრძანებაჲ მისი. ამისთჳსცა აღდგა მეყსეულად
Line of edition: 21     
ტანჯვად მჴედართა მათ და მახჳლითა უბრძანა მოკუჱთაჲ ჴელთა მათთაჲ, რომელნი\იგი
Line of edition: 22     
იყვნეს Ms. page: C_12r   რიცხჳთ ოთხ, და ესრეთ ნაცვალად წმიდათა მათ სიღრმეთა შინა ზღჳსათა
Line of edition: 23     
შთათხჱვაჲ. რომელი-ესე იქმნებოდა რაჲ და ზღუასა მიეცემოდეს, იწყეს ღაღადებად,
Line of edition: 24     
ვითარმედ: უფალო, შეივედრე სულნი ჩუენნი და დაღაცათუ უღირს ვართ, წმიდათა
Line of edition: 25     
თანა მოწამეთა შენთა აღმრაცხჱნ.

Line of edition: 26        
რომლისა შემდგომად ღმრთისმოძულემან მან მძლავრმან და ყოვლითურთ თჳთ
Line of edition: 27     
ეშმაკმან საბურიოს ბრძანა ნეტართა მათ კაცთაჲ მსწრაფლ შეწყუდევაჲ საპყრობილესა.
Line of edition: 28     
ხოლო ვიტყჳ მე აკინდჳნოსს, პიღასიოსს და ანემპოდისტოსს: და თჳთ ექმნა მტარვალ
Line of edition: 29     
უწყალო თავსა თჳსსა და მწარედ სტანჯვიდა მას, რამეთუ აღშფოთნებოდა იგი საქმისა
Line of edition: 30     
მისთჳს და მრავლითა რაჲთმე ურვითა აღელვებდა სულსა თჳსსა.

Paragraph: 14 
Line of edition: 31        
14. ვიდრეღა არცა თუ კნინოდენ თავს-იდებდა მიღებად საზრდელისა, არამედ
Line of edition: 32     
ზრუნვათა ოდენ მიერ განილეოდა, უწოდა უკუჱ ყოველთა მის ქუჱშჱ მყოფთა და
Line of edition: 33     
უფროჲსღა რომელთა-იგი აქუნდა [წყა]ლობაჲ და ჰრქუა მათ: რაჲსათჳს დამიტევეთ
Line of edition: 34     
მე ოდენ მარტოჲ წინამდებარისა ამისთჳს ღუაწლისა და თქუენ უსაქმოჲ დუმილი
Line of edition: 35     
და მყუდროებაჲ აღირჩიეთ და არცა სიტყჳთ, არცა საქმით ყოვლად რას თანამდგომ
Line of edition: 36     
მექმნენით, არამედ უკუეთუ ახალსა რასმე და უცხოსა ვინებო მე შემოღებაჲ, მეყსეულად
Line of edition: 37     
თქუენ ზედა დამესხმით. ხოლო აწ არა თუ უცხოჲ რაჲმე შემოვალს, არამედ მამული
Page of edition: 72   Link to metnov Line of edition: 1     
ჩუენი შჯული შეურაცხ იქმნების და დამჴობად მიახლებულ არს და თქუენ არცა თუ
Line of edition: 2     
ყოვლად გგლიან, ანუ თუ გარეშითა მებრ სახითა კნინოდნადცა მჭმუნვარე ხართ და
Line of edition: 3     
გელმის, ხოლო მე უღონო ქმნულ ვარ ყოვლითურთ და მოვიშთობვი.

Line of edition: 4        
რომელსაცა მიუგო ელპიდიფოროს, რომელი იყო პირველი შორის მთავართა მათ და
Line of edition: 5     
წარჩინებულთა და იესუჲს სარწმუნოებითა ფრიადცა იყო განჴურვებულ და მოსურნე და
Line of edition: 6     
ტრფიალ და ყოვლითურთ იყო იგი ნიკოდიმოს სხუა და მოწაფე ქრისტესა დაფარულ, და
Line of edition: 7     
ჰრქუა მას: და რაჲ ძალ-გჳც ჩუენ თანადგომად ამას ზედა, მეფჱ, რამეთუ და არცა არს
Line of edition: 8     
მპყრობელობაჲ თქუენი მოქენე ჩუენდა, ვინაჲთგან უმეტეს ხარ ყოველთა მეცნიერებითა
Line of edition: 9     
და შემდგომად ზრახვისა გაქუს ძალიცა და ჴელმწიფებაჲ. ხოლო იეფობაჲ ორღანოთა
Line of edition: 10     
მათ სატანჯველთაჲ და სიმრავლე მზა არს შენდა სწავლად განკითხვასაცა საქმეთასა.

Line of edition: 11        
ჰრქუა მას მძლავრმან: რაჲ უკუჱ მე ოდენ მარტოსა ძალ-მიცა წყობად ყოვლად
Line of edition: 12     
ბილწთა მათ და უღირსთა?

Line of edition: 13        
მიუგო წმიდამან და უკუეთუ ესოდენ საშრომელ არს შენდა საქმე მათი, უტევენ იგი,
Line of edition: 14     
რაჲთა ვიდოდიან ნებასა მათსა.

Line of edition: 15        
ხოლო ყოვლად მედგარმან საბორიოს ჰრქუა მას: რაოდენი რაჲ იქმნების შეტყუჱბაჲ
Line of edition: 16     
სიტყუათაგან, წამებს შენთჳს, ვითარცა ჰგავს, ვითარმედ უფროჲსღა მათდა ერთგულ
Line of edition: 17     
ხარ, ვიდრე\\ღა Ms. page: C_12v   ჩუენდა, რამეთუ ზოგად ყოველთა მიმართ ვჰყოფთ სიტყუასა და შენ
Line of edition: 18     
ოდენ მარტოჲ მომიგებ ჩუენ პასუხსა და უღირსთა მათ უტანჯველად განტეობასა
Line of edition: 19     
გუაწუჱვ.

Line of edition: 20        
ითქუნეს რაჲ ესრეთ სიტყუანი ესე, აღსავსენი იჭჳთა საბურის მიერ,
Line of edition: 21        
15. მიუგო ნეტარმან ელპიდიფორეს: ვინაჲთგან პირველი ვარ მე შორის მთავარ\თა,
Line of edition: 22     
სამართლად შემინდობენ ესე მე პირველ მოგებად პასუხისა. გარნა ყოველსავე ზედა
Line of edition: 23     
იტყოდედ ეგეცა, რაც-იგი ჰნებავს თჳთოეულსა, ვინაჲთგან და თჳთ ჭეშმარიტებასაცა
Line of edition: 24     
ჰნებავს, რაჲთა ყოველთაჲ ისმინოს, მეფჱ!

Line of edition: 25        
ხოლო ერთი ვინმე მთავართაგანი საღმრთოჲსა მიერ მადლისა განათლდა სულითა
Line of edition: 26     
და თქუა: რაჲ საკჳრველ არს უკუჱ, მეფჱ, ვინაჲთგან პირველი არს მთავართა შორის
Line of edition: 27     
ელპიდიფოროს. თუ უტევებთ მას პირველად მოგებად პასუხისა და ესეღა, რამეთუ
Line of edition: 28     
არარას იტყჳს უშუერსა, არცა უგუნურებით.

Line of edition: 29        
ხოლო მეფემან აგრძნა, ვითარმედ ჭეშმარიტებისა კჱრძო არიან იგინი, და ჰრქუა
Line of edition: 30     
მათ: არა მართლიად ვხედავ გონებათა თქუენთა მპყრობელობისა მომართ ჩუენისა.

Line of edition: 31        
ხოლო ფილოლოღოს ვინმე სახჱლით, ჭაბუკმან ჰასაკითა, მახჳლმან გონებითა,
Line of edition: 32     
მჴურვალემან შურითა ჰრქუა მას: მეფეო, უკუეთუ ცუდსა მაგას და ამაოსა იჭუსა,
Line of edition: 33     
რომელი უკჱთურებით მოეხჳა სულსა ზედა შენსა, არა განიშორებ, არა კეთილი
Line of edition: 34     
აღსასრული შემთხუჱვად არს ჩუენდა, რამეთუ ყოვლად იჭჳთა აღსავსე ხარ და ყოველთა
Line of edition: 35     
წარწყმედასა განიზრახავ.

Line of edition: 36        
აღივსო რისხვითა სული მძლავრისაჲ მკუჱთრსა მას ზედა და კადნიერსა ფი\ლოლოღოჲს
Line of edition: 37     
მოგებასა და ჰრქუა მას: და ვინ გკითხა შენ, რაჲთა ესრეთ დამართებით
Line of edition: 38     
მომცე ჩუენ და გარდაკუჱთეთ პასუხი სიტყჳსაჲ.

Page of edition: 74   Link to metnov
Line of edition: 1        
რომელსა ზედა ახოვანი იგი არცა გულისწყრომისაგან მძლავრისა შეძრწუნდა,
Line of edition: 2     
არცა ჴელმწიფებისათჳს მისისა იზრუნა რაჲ მცირედცა, არამედ ჰრქუა მას: რაჲ უკუჱ
Line of edition: 3     
უკუეთუ ვინ სამართალი თქუას, მეფჱო, და უფროჲსღა შენი უმჯობესი, შენ მეყსეულად
Line of edition: 4     
განსწყრებია?

Line of edition: 5        
მერმე მიიქცა მთავართა მიმართ და სჳნკლიტიკოსთა წინაშემდგომელთა, მიხედნა
Line of edition: 6     
მათ და თქუა: ვფუცავ ცხორებასა თქუენ ყოველთასა, ყოვლადვე არა ჯერ-არს
Line of edition: 7     
ესევითარისა კაცისა მოგებაჲ სიტყჳსაჲ, რამეთუ და სადაჲთ შეიწყნაროს სულმან,
Line of edition: 8     
ზაკუვითა აღსავსემან, სიტყუაჲ ჭეშმარიტებისაჲ.

Line of edition: 9        
განცჳბრდა ამას ზედა მძლავრი და აღივსო რისხვითა, რისხვითა არა ზომითა,
Line of edition: 10     
არამედ ვითარცა გუჱლისაჲთა, ვითარცა იტყჳს საღმრთოჲ დავით. Ms. page: C_13r   ვიდრეღა უბრძანა
Line of edition: 11     
მჴედართა დადგომაჲ კართა ზედა და მოსრვაჲ წინააღმდგომთა თჳსთაჲ და უწინარესღა
Line of edition: 12     
სხუათაჲსა ელპიდიფორესი ამცნო დაჭრაჲ მახჳლითა. ხოლო კალისტრატოს ვინმე,
Line of edition: 13     
რომელი იყო მეგობარ მეფისა და უფროჲსღა მდგომარე ზურგით მისა, მოესვა ქედსა
Line of edition: 14     
მისსა და რისხვასა მას დაცხრომად ევედრებოდა, რომელსა ზედა კადნიერ იქმნნეს
Line of edition: 15     
სხუანიცა ყოველნი და ეტყოდეს მას: უსაწყალობელესო ყოველთა მეფეთაო, აწ სცნა
Line of edition: 16     
მტკიცედ და ჭეშმარიტად გეუწყოს, ვითარმედ არა მსგავს ვართ ჩუენ შენდა ცნობითა,
Line of edition: 17     
არცა შენსახედ წინააღუდგებით ჩუენ კეთილად მსახურებასა.

Line of edition: 18        
და ესე რაჲ თქუჱს, გამოვიდეს იგი მიერ და ესრეთ დაუტევეს იგი. გარნა იგი
Line of edition: 19     
ვინაჲთგან თჳთ ღამე იყო ყოვლითურთ და ძჱ ბნელის, იჴუმია ღამე იგი თანაშემწედ
Line of edition: 20     
უკჱთურებისა და განთიად ნათელსა თანა დღისასა დაჯდა საყდართა ზედა და სამთა
Line of edition: 21     
მთხრებლთა აღმოთხრაჲ უბრძანა და მჴეცთა და ქუჱწარმავალთა მას შინა შთათხევაჲ
Line of edition: 22     
და წმიდათა აკინდჳნეთი შთაყრაჲ მას შინა.

Paragraph: 16 
Line of edition: 23        
16. შთას[თ]ხინეს რაჲ უკუჱ წმიდანი მას შინა, გალობდეს ფსალმუნსა ამას და
Line of edition: 24     
იტყოდეს: "ღმერთო, ღმერთო ჩუენო, შენდამი აღვიმსთობთ! სწყუროდა შენდამი სულსა
Line of edition: 25     
ჩუენსა, ღმერთო ცხოველო და ძლიერო. არამედ შენ ყავ ჩუენ თანა წყალობისაებრ
Line of edition: 26     
შენისა და აღმომიყვანე ჩუენ მღჳმისაგან გლახაკობისა, რამეთუ წყალობაჲ შენი
Line of edition: 27     
ტკბილ არს და სახიერებაჲ შენი გამოუთქუმელ. ხოლო ლოცვასავე თანა დაადგეს მათ
Line of edition: 28     
ანგელოზნი, ბრწყინვალებითა შემოსილნი, და ვითარცა კუჱრთხითა რაჲთმე რკინისაჲთა
Line of edition: 29     
მჴეცნი იგი შეაშინნეს. და უპყრეს ჴელსა თჳთოეულსა წმიდათაგანსა და უვნებელნი
Line of edition: 30     
ყოვლად მთხრებლისა მისგან აღმოიყვანნეს.

Line of edition: 31        
არამედ მეფემან რაჲ რამეთუ ჯერ-იყო განაღა გაგონებად ძალსა ქრისტესსა და
Line of edition: 32     
დაცხრომად ოდესმე შეუძლებელთა ჴელყოფად, გარნა მან უბრძანა მეყსეულად წმიდათა
Line of edition: 33     
მათ დაკიდებაჲ ზჱ და ხუჱტაჲ. ხოლო ვითარცა მრავალჟამ ხედვიდა ჴორცთა მათთა
Line of edition: 34     
დაბძარვასა და რამეთუ სულისა მიერ ახოვნისა წინაგანეწყვებოდეს სატანჯველთა მათ.
Page of edition: 76   Link to metnov Line of edition: 1     
მერმე უბრძანა გარდამოჴსნაჲ მათი მიერ და თავებისა წარკუჱთაჲ, რამეთუ უფროჲსღა
Line of edition: 2     
მას ელმოდა მოწევნითა მით სატანჯველთაჲთა, ვიდრეღა წმიდათა მათ მოწევნულთა მათ
Line of edition: 3     
მოთმინებითა და სძლო ნანდჳლვე გარდამატებულებამან ახოვნებისამან მძჳნვარებისა
Line of edition: 4     
უზომოებასა.

Line of edition: 5        
Ms. page: C_13v   ვინაჲცა წარიყვანებოდეს რასჲ წმიდანი იგი სიკუდილად მიმართ, რომელნი-იგი მათ
Line of edition: 6     
მიერ განათლებულ იყვნეს ღმრთისმეცნიერებითა, ერთბამად მთავართა თანა ეტყოდეს
Line of edition: 7     
მჴედართა მათ: მომცენით ჩუენ მოძღუარნი ესე ღმრთისმსახურებისანი, რომელნი-ეგე
Line of edition: 8     
დასხდომილ ხართ საჯდომელსა უშჯულოთასა შორის შესაკრებელსა უკჱთურთასა,
Line of edition: 9     
რამეთუ არღა მიწევნულ ვართ ჩუენ საზომსა მას ქრისტეს მიერ ჰასაკისასა.

Line of edition: 10        
მიუგეს ნეტართა მათ: რომელი-იგი ასწავებს კაცთა მეცნიერებასა ქრისტე ღმერ\თი
Line of edition: 11     
ჩუენი, რომელი განანათლებს სულთა ჩუენთა, მან თავადმან განგანათლენ და
Line of edition: 12     
განგაბრძნვენ თქუენ და საფუძველსა მას ზედა სარწმუნოებისა მისისასა დაგამტკიცჱნ.

Paragraph: 17 
Line of edition: 13        
17. ეუწყა ესე მეფჱსადა, ვითარმედ ერი მრავალი შეკრებულ არს წმიდათა ზედა და
Line of edition: 14     
აყენებენ მოკლვასა მათსა. ხოლო მან მეყსეულად წარგზავნა გუნდი მჴედრობისაჲ მათ
Line of edition: 15     
ზედა, რომელნი შეუდგეს წმიდათა და უბრძანა მათ შეშინებაჲ მათი. არამედ ახოვანთა
Line of edition: 16     
მათ, რომელთა ვიდრე აღსასრულადმდე იცოდეს წინაგანწყობაჲ ცოდვისაჲ, ყოვლადვე
Line of edition: 17     
არად შეჰრაცხეს თქუმაჲ იგი, არამედ უფროჲსღა წმიდათა თანა სიკუდილი აღირჩიეს.
Line of edition: 18     
რომელთაცა სიმჴნე იგი და სიმტკიცე ისწავა რაჲ მძლავრმან, უბრძანა ყოველთავე
Line of edition: 19     
მათ მოსრვაჲ წმიდათა თანა და მიზჱზად კლვისა კაცთაჲსა სურვილისა ქმნა რეცა
Line of edition: 20     
სიყუარული შჯულისა თჳსისაჲ.

Line of edition: 21        
ხოლო შესმენილ-იქმნა მისა ვისმიერმე, რომელსა აქუნდა შური კჱრპთათჳს, ვითარმედ
Line of edition: 22     
სჳნკლიტიკოსნი იქმნნეს მიზეზ ესევითართა ამათ ბოროტთა, და მან უბრძანა მოყვანებაჲ
Line of edition: 23     
მსწრაფლ ნეტარისა ელპიდიფორესი, ვინაჲთგან პირველი აქუნდა მას მის მიერ პატივი.
Line of edition: 24     
ხოლო იგი მიიქცა უძლეველთა მათ მიმართ მოწამეთა წუთღა არღა აღსრულებულთა და
Line of edition: 25     
ჰრქუა მათ: ლოცვა-ყავთ ჩემთჳს, მამანო სულიერნო და წინამძღუარნო ჩემნო ქრისტეს
Line of edition: 26     
სარწმუნოებასა, რაჲთა არცა მე დამჴობილ ვიქმნე მოყუსობისაგან თქუენისა.

Line of edition: 27        
რომელსაცა მიუგეს წმიდათა: მჴნე იქმენ, ძმაო, მჴნე იქმენ და ნუ ურვეულ ხარ,
Line of edition: 28     
რამეთუ შენ წინა წარმიძღუჱ ჩუენ და პირველ ჩუენსა შენ წარმოუდგე მეუფესა მას
Line of edition: 29     
ცათასა.

Line of edition: 30        
მოიკითხნა უკუჱ წმიდანი იგი და მძლავრისა მიმართ მიიყვანებოდა. ხოლო მას თანა
Line of edition: 31     
მიიყვანებოდეს სხუანიცა სამნი, რომელთა მისივე სწორი აქუნდა გონებაჲცა და ცნობაჲ.

Page of edition: 78   Link to metnov
Paragraph: 18 
Line of edition: 1        
18. ჰრქუა მათ მძლავრმან: რაჲ შეგემთხჳა თქუენ, უგუნურნო რომელ მამული
Line of edition: 2     
შჯული ღმერთთაჲ დაუტევეთ და მაცთურთა მათ შეუდეგით. არამედ უკუეთუ არა
Line of edition: 3     
მსწრაფლ განიფრთხოთ და პირველივე იგი შეიტკბოთ, მწარემან მიგითუალნეს თქუენ
Line of edition: 4     
აღსასრ\\ულმან Ms. page: C_14r   ცხორებისამან.

Line of edition: 5        
რომელსაცა მიუგო ელპიდიფოროს უშიშითა გონებითა და ჰრქუა: უწყებულ იყავნ
Line of edition: 6     
შენდა, მეფჱ, რამეთუ არაღმერთთა მათ არა ვჰმსახურებთ და შენსა მას ბრძანებასა
Line of edition: 7     
წინააღუდგებით, რაჲცა უკუჱ სათნო არს შენდა, იქმოდჱ!

Line of edition: 8        
მიუგო მძლავრმან: ვინაჲთგან უკუჱ ესე სათნო არს თქუენდა, რაჲთა შეუდგეთ
Line of edition: 9     
უშჯულოთა მათ და სწორსავე მათსა ეზიარნეთ აღსასრულსა, არა დაგაკლნე თქუენ
Line of edition: 10     
სასურველისაგან თქუენისა, არამედ თქუენთაცა თავთა მახჳლითა ვბრძანებ წარკუჱთასა.

Line of edition: 11        
ვითარცა ესმა წმიდათა განჩინებაჲ ესე, მოხარულნი და მხიარულნი სიკუდილად
Line of edition: 12     
მიმართ წარემართნეს, რომელთა თანა მიჰყვებოდეს მჴედარნიცა სამასად აღრიცხულნი,
Line of edition: 13     
რომელთაცა ნეტარსა თანა აკინდჳნოსს და ამას სიკუდილი აღირჩიეს. და ესრეთ ქრისტეს
Line of edition: 14     
თანა წარსლვაჲ და უმჯობესი საცხორებელთასა წყალობაჲ მისი შეიყუარეს და მახჳლითა
Line of edition: 15     
სიკუდილი მიითუალეს, რომელთა ფრიადღა განაძლიერებდა ნეტარი აკინდჳნოს და
Line of edition: 16     
გულსმოდგინებითა აღავსებდა და წამებისა მიმართ ახოვან-ჰყოფდა.

Paragraph: 19 
Line of edition: 17        
19. აღესრულნეს რაჲ უკუჱ და მოიკლნეს მჴედარნი იგი სჳნკლიტიკოსთა თანა,
Line of edition: 18     
მსწრაფლ წარმგზავნნა მძლავრმან და ნეტარისა აკინდჳნოს, პიღასი და ანემპოდისტოჲ\სი
Line of edition: 19     
ბრძანა წარდგინებაჲ წინაშე თჳსა. მერმე შეიმოსა მან მელებრი იგი სიმშჳდე და სიტკ\ბოებაჲ
Line of edition: 20     
და სიწრფოებაჲ იჩემა რაჲთურთით ყოვლად გულარძნილმან მან და ჰრქუა მათ:
Line of edition: 21     
რაჲ არს უკუჱ ეგოდენი ეგე წინააღდგომაჲ თქუენი, ვიდრეღა უგულებელს-ჰყოფთცა
Line of edition: 22     
თქუენ ამიერსა ამას და აქასა ცხორებასა და უფროჲსღა სიკუდილად გარდასცვალებთ
Line of edition: 23     
მას? მოწამე არს უკუჱ ჩემდა ყოვლად ყოველთა საწადელი ესე მზჱ, რომელ ნაწლევნი
Line of edition: 24     
და სული ჩემი ერთბამად შეიწუჱბიან სიკუდილისათჳს თქუენისა, რამეთუ მეწყალის მე
Line of edition: 25     
ჰასაკი და სიჭაბუკჱ თქუენი, რომელსა თანა და ყუავილოვნებაჲცა ჴორცთა თქუენთაჲ
Line of edition: 26     
და შუჱნიერებაჲ, რომელი კნინღადა მჴეცთაცამცა შეიწყალეს და ჰრიდეს. მერჩდით
Line of edition: 27     
უკუჱ მე, რომელი ფრიად გრიდებ თქუენ და უმჯობესსა განვაზრახებ რამეთუ ხედავთა,
Line of edition: 28     
თუ ვითარ არცა მთავართაგან ჩემთა და სჳნკლიტიკოსთა, არცა მჴედართაგანთა და
Line of edition: 29     
სტრატიოტთა ვჰრიდე ყოვლადვე? ხოლო თქუენთჳს მელმის მე მამებრივ და გრიდებ
Line of edition: 30     
თქუენ უფროჲსღა, რამეთუ განვიცადე ახოვნებაჲ თქუენი და სიმჴნე და სატანჯველთაგან
Line of edition: 31     
განუცემლობაჲ. აწ უკუჱ, უკუეთუ მერჩდეთ მე პატივთა მიერ პირველთა, გადიდნე
Line of edition: 32     
თქუენ Ms. page: C_14v   და განიჭნე ნიჭნი, შემსგავსებულნი სათნოებათა თქუჱნ თანა.

Line of edition: 33        
მიუგეს წმიდათა: ნუცა თავსა შენსა შეამთხუჱვ შრომასა ცუდსა, ნუცა ჩუენ და
Line of edition: 34     
ნუცაღა რიდობაჲ რაჲმე ანუ წყალობაჲ ჩუენი შემოვალს შენ შორის. არამედ უწყოდე,
Line of edition: 35     
რამეთუ ვეროდეს მოსდრიკო გულსმოდგინებაჲ ჩუენი, ვერცა აღთქუმითა კეთილთაჲთა,
Page of edition: 80   Link to metnov Line of edition: 1     
ვერცა თქუმითა ბოროტთაჲთა და ვერცაღა შიშითა სიკუდილისაჲთა შენდა ფრიად
Line of edition: 2     
საშინელითა. რამეთუ და ვითარ შეაძრწუნნეს იგინი სიკუდილმან, რომელთა თჳთ
Line of edition: 3     
მწუხარებად ესეოდენ აქუნდეს, რომელ ერთგზის ოდენ და არა ბევრეულგზის ძალ-უც
Line of edition: 4     
მოკუდომაჲ ქრისტესთჳს, მოსწრაფედ უკუჱ იქმოდე, რაჲ-იგი აღგირჩევიეს, რამეთუ
Line of edition: 5     
მიმელის ჩუენ წმიდათა იგი მწყობრი, რაჲთა შენცა უფროჲსღა აღვიაროთ მადლი ადრე
Line of edition: 6     
და მოსწრაფედ აღსრულებისა ჩუჱნისაჲ.

Paragraph: 20 
Line of edition: 7        
20. ხოლო მან განჰჴსნა თხზული იგი და პირი იგი, სიმშჳდით ჩემებული, განაგდო
Line of edition: 8     
და ჰრქუა მათ: არამედ ვფუცავ ღმერთთა, ვერ მიემთხჳნეთ საწადელსა თქუენსა.

Line of edition: 9        
და მსწრაფლ უბრძანა შეკრვაჲ მათი ჯაჭჳთა და უშინაგანესსა შინა საპყრობილესა
Line of edition: 10     
დაკრძალვაჲ. ხოლო თჳთ განიზრახვიდა ყოველსა მას ღამესა, თუ ვითარი სახჱ
Line of edition: 11     
სიკუდილისაჲ უმზადოს მათ.

Line of edition: 12        
და ვითარცა მოიწია განთიად, უბრძანა მეფემან აღგზებაჲ საჴუმილისა, რაოდენ
Line of edition: 13     
დიდისაჲ და საღმრთოთა მათ მოწამეთა შეყრაჲ მას შინა, რაჲთა წმიდანი იგი ჴორცნი
Line of edition: 14     
მათნი სრულიად განილინენ და არცაღა მტუჱრი მათი დაჰრჩეს ქრისტეანეთა მათისა
Line of edition: 15     
მის სურვილისა ნუგეშინისსაცემელად, რომელნი-იგი მოიყვანნეს რაჲ საპყრობილით,
Line of edition: 16     
მრავლითა რაჲთმე მოსწრაფებითა უზახებდა მათ მძლავრი და ეტყოდა: აჰა ესერა,
Line of edition: 17     
მოსაგებელი ურჩებისა თქუენისაჲ განემზადა. და უჩუენა მათ ჴელითა საჴუმილი იგი,
Line of edition: 18     
რომელი არავინ სხუამან ყოვლადვე, არამედ თჳთ თქუენ აღუგზენით თავთა თქუჱნთა.

Line of edition: 19        
აკინდჳნოს უკუჱ, ნეტარმან მოწამემან ქრისტესმან, განიცადა რაჲ მძლავრისა
Line of edition: 20     
იგი ბოროტად მანქანებაჲ და მრავალფერობაჲ, ჰრქუა მას: ვითარ ჰგავს, წინაწარ\მეტყუელებით
Line of edition: 21     
სამ[ე] გიწოდა შენ მშობელმან შენმან სახელი შენი, რომელი "მამად
Line of edition: 22     
ეშმაკთა" ითარგმანების. ხოლო შენ არა მამაჲ ოდენ ხარ, არამედ ძჱცა უცილობელად
Line of edition: 23     
დასაბამითგან კაცისმკლველისაჲ მის, ვინაჲთგან საქმეთაცა ჰბაძავ მისთა, რამეთუ
Line of edition: 24     
იხარებ სისხლსა ზედა კაცთასა, ვითარცა იგი.

Line of edition: 25        
რომელსა ზედა მწარ იქმნა იგი სულითა სიმწარესა მას ზედა სიტყჳსასა, მოუწოდა
Line of edition: 26     
დედასა თჳსსა და ჰრქუა მას: Ms. page: C_15r   რაჲ ჰნებავს უკუჱ, დედაო, უწყებად სახჱლსა ჩემსა?

Line of edition: 27        
ხოლო მან მიუგო: ესე უწყი, რამეთუ მამული არს შენი სახელი ეგე. ხოლო თუ რასა
Line of edition: 28     
მოასწავებს, მეცნიერ ვარ ყოვლად არასადა.

Line of edition: 29        
კუალად საბურიოს: არამედ ბოროტად ეშმაკეულნი ესე იტყჳან თუ, მამად ეშმაკთა,
Line of edition: 30     
- თქუა, -- იცნობებისო. და აჰა, ვფუცავ ცხორებასა ჩემსა, უკუეთუ ნანდჳლვე ესე
Line of edition: 31     
ესრეთ არს და იპოვოს ჭეშმარიტებაჲ თანამჴმობელად მაგათა, არა ეგენი, არამედ შენ
Line of edition: 32     
პირველად მიგცე სიკუდილსა მწარესა.

Line of edition: 33        
ხოლო მან განიღიმა და ჰრქუა მას: განაღა უკუეთუმცა არა განცხადებულად
Line of edition: 34     
უწყოდეს, არამცა კადნიერ იქმნეს ესრეთ წინაშე ესოდენ მრავალთა წინაშემდგომელთა
Line of edition: 35     
შენთა წოდებად შენდა ამას.

Line of edition: 36        
რისხვამან შეიპყრა ამას ზედა დაუპყრობელმან ხჱნეში იგი და მსწრაფლ უვარ-ყო
Line of edition: 37     
ღმრთისა თანა ზოგადიცა იგი ბუნებაჲ. და არცაღა ყოველთა საწადელისა მისგან და
Line of edition: 38     
საყუარელისა დედისა სახელისა ვედრებულ იქმნა და კდემულ, რომელი-იგი მჴეცთაცა
Page of edition: 82   Link to metnov Line of edition: 1     
მორცხუჱბად მოიყვანებს და პირუტყუთა, არამედ ჴელნი დაასხნა მას ზედა; ჴელნი, ,
Line of edition: 2     
საღმრთოჲღა იგი მშჯავრი დედასა ზედა კაცმან და ესეღა დედასა ზედა ბერსა ვიდრეღა
Line of edition: 3     
სცაცა მას ჴურთითა ყურიმალთა, კჱთილი სამე მიაგო მას მისაგებელი ზრდისაჲ. ანუ თუ
Line of edition: 4     
თქუამცა ვინმე სურვილით და გემიერად თუ ფრიად უაღრესსაცა ღირს იყო სამართლად
Line of edition: 5     
ამას ესევითარსა მოსაგებელსა, რამეთუ ბოროტი იგი ესევითარი მან ყოვლად ნათლად
Line of edition: 6     
გამოიყვანა.

Line of edition: 7        
ხოლო იგი მიივლტოდა ფერჴთა თანა წმიდათასა და ეტყოდა მათ მრავლითა ცრემ\ლითა:
Line of edition: 8     
აცხოვნეთ სიბერე ჩემი, წმიდანო უფლისანო, აცხოვნეთ, რამეთუ რომელსა-ესე
Line of edition: 9     
ხედავთ სატანას, მე ვშევ თჳთ თავადიღა ეშმაკი.

Paragraph: 21 
Line of edition: 10        
21. ხოლო მძლავრმან შეურაცხ-ყო იგი და განიოტა მისგან, მიხედნა მოწამეთა და
Line of edition: 11     
ჰრქუა მათ: სიბოროტეღა თქუენი და უშჯულოებაჲ საჴუმილსაცა ამას შემწუველსა
Line of edition: 12     
უმეტესადღა აღატყინებს.

Line of edition: 13        
მიუგეს წმიდათა: ჟამისად წუთღა იზრუნე დედისათჳს შენისა, რამეთუ ჩუენთჳს და
Line of edition: 14     
ვითარებისა გონებათა ჩუენთაჲსა ზედამიწევნით მრავალგზის გამოცდილ ხარ.

Line of edition: 15        
და მძლავრმან: და რად მგლიან მე მაგისთჳს?
Line of edition: 16        
ხოლო წმიდათა: მო-ხოლო-თუ-გეტეოს შენ უშჯულოებაჲ ეგე, რამეთუ დედასა ზედა
Line of edition: 17     
შენსა დაასხენ ჴელნი უსამართლოდ.

Line of edition: 18        
კუალად მეფემან: არამედ ილოცოს რაჲ ძისათჳს დედამან, ღმერთნიცა შემნდობელ
Line of edition: 19     
მექმნნენ მე.

Line of edition: 20        
Ms. page: C_15v   ხოლო მან მეყსეულად აღიპყრნა თუალნი სიმაღლედ და თქუა: ქრისტე, მხოლოდ\შობილო
Line of edition: 21     
ძჱო ღმრთისაო, ნუ შეუნდობ ძჱსა ჩემსა, ნუცა აქასა ამას საწუთროსა, ნუცა
Line of edition: 22     
მერმესა მას საუკუნოსა!

Line of edition: 23        
და უშჯულომან ჰრქუა მას: ვითარ ვჰგონებ, ადრეულმან მაგან სიბერემან და
Line of edition: 24     
სიგრძჱმან ჟამთა მრავალთამან ცვალებაჲ ქმნეს შენ შორის ცნობისაჲ და ამისთჳს ესრეთ
Line of edition: 25     
ადვილად აღიძარ ჩუენ ზედა და წყევაჲცა ჩუენი ჴელ-ჰყავ.

Line of edition: 26        
მიუგო ამას ზედა გონიერმან მან დედაბერმან და ჰრქუა მას: უკუეთუ ნანდჳლვე მე,
Line of edition: 27     
მშობელი შენი, ცნობისაგან ნაკლულევან ვარ, შენ, რომელი-ეგე ესევითარისაგან იშევ,
Line of edition: 28     
სისრულემცა ცნობისაჲ სადაჲთ გაქუნდა?

Line of edition: 29        
ჰრქუა მას მძლავრმან: არა სამე ვსცეთ ჯეროვნისაგან, ვინაჲთგან ესევითარი იყავ,
Line of edition: 30     
რამეთუ მოვაწიე ცემაჲ გინებით ყურიმალთა ზედა შენთა.

Line of edition: 31        
ხოლო მან მიუგო: გიწამებ შენ თუალთა მათ ღმრთისათა, ყოველგან მხედველთა,
Line of edition: 32     
რამეთუ ვერ განევლტოდი შენ მისთა მათ საშჯელთა.

Paragraph: 22 
Line of edition: 33        
22. ესრეთ რაჲ მიუგო მან, უჴმო იქმნა და უსიტყუჱლ ბილწი იგი. ძნიადღა სამე
Line of edition: 34     
გჳანად განიფრთხო რაჲ, ჰრქუა წინაშემდგომელთა თჳსთა: აღიხუნედ უკუჱ უშჯულონი
Line of edition: 35     
ესე და შორის აღგზებულსა მას საჴუმილსა შეითხინედ, ვინაჲთგან ურჩებად ბრძანებათა
Line of edition: 36     
ჩუენთა იცილობვიან. ხოლო ესე, რომელმან უვარ-ყო დედობაჲ ჩემი და წესთა ბუნებისათა
Line of edition: 37     
გარდაჰჴდა და შჯულთა, უტევეთ სლვად ნებასა თჳსსა.

Page of edition: 84   Link to metnov
Line of edition: 1        
ხოლო ნეტარი იგი იტყოდა: ვფუცავ ღმერთსა, ვიდრე არა მოვკუდე მოწამებისა ამას
Line of edition: 2     
სამეულსა თანა, ვერცა სიკუდილმან, ვერცა სხუამან რამან განმაშოროს მეუღლეობისაგან
Line of edition: 3     
მათისა.

Line of edition: 4        
კუალად მძლავრმან, კეთილისაგან ქუეყანისა საკჳრველად ბოროტად აღმოცე\ნებულმან
Line of edition: 5     
ნაყოფმან, მიუგო და ჰრქუა მას: არა არს ჩემდა სიტყუაჲ მრავალი შენთჳს,
Line of edition: 6     
თჳნიერ ოდენ ესე იქმოდე, რაჲცა გნებავს.

Line of edition: 7        
ვინაჲთგან უკუჱ მოწამენი მიეახლნეს საჴუმილსა მას, აღიხუნეს თუალნი ზეცად
Line of edition: 8     
და თქუეს: უფალო იესუ ქრისტე, ნათელო ჭეშმარიტო, რომელი პირველ საუკუნეთა
Line of edition: 9     
მამებრისა მისგან დიდებისა გამოჰბრწყინდი, გმადლობთ შენ, რამეთუ განმაძლიერენ
Line of edition: 10     
ჩუენ თავსდებად ღუაწლთა შენთჳს და არა მიტევენ ჩუენ შეწყუდევად მახესა მას შინა
Line of edition: 11     
მონადირეთასა. არამედ ვითარცა სირი, იჴსნენ სულნი ჩუენნი მისგან და აწ, მეუფეო
Line of edition: 12     
უფალო, განამჴნვენ გონებანი ჩუენნი, რაჲთა შეუძლოთ ახოვნად შეკადრებად ჩუენთჳს
Line of edition: 13     
განმზადებულთ ამას Ms. page: C_16r   ცეცხლსა წარმომიდეგ ჩუენ ჟამსა მასცა განსლვისასა მდაბალთა
Line of edition: 14     
ამათ ჴორცთაგან და მფარველ ექმენ სულთა ჩუენთა, რამეთუ შენ მიერ და ძალისა
Line of edition: 15     
შენისა მინდობითა აღვალთ ჩუენ ალსა ამას ზედა ცეცხლისასა.

Paragraph: 23 
Line of edition: 16        
23. მიეახლნეს რაჲ მჴედარნი იგი მახლობელად კარსა სამე საჴუმილისასა, ვერ
Line of edition: 17     
უძლეს დათმენად სასტიკებასა მას ჴურვებისასა. ხოლო წმიდათა ვითარცა იხილნეს
Line of edition: 18     
იგი შეძრწუნებულად, ჰრქუეს მათ: რაჲსა მდგომარე ხართ თქუენ და არა ჰყოფთ ადრე
Line of edition: 19     
თქუენდა ბრძანებულსა? ანუ უკუეთუ თანამონაჲ ესე და ჟამეული ცეცხლი ესრეთ
Line of edition: 20     
საშინელად აღგიჩნდა დაუვსებელი იგი გეჰჱნიაჲ და ჭეშმარიტად მოუთმენელი ვითარ
Line of edition: 21     
თავს-იდვათ?

Line of edition: 22        
ხოლო მათ ჰრქუეს: და ვითარ იქმნეს სივლტოლაჲ ჩუენი სატანჯველისა მისგან,
Line of edition: 23     
რომელსა თქუენ იტყჳთ.

Line of edition: 24        
მიუგეს წმიდათა მათ: უკუეთუ არა უვარ-ჰყოთ შჯული კჱრპთაჲ და საცთური და
Line of edition: 25     
ქრისტე, ჭეშმარიტი ღმერთი, ჭეშმარიტებით გრწმენეს, ვერსადა უძლოთ განრომად
Line of edition: 26     
სატანჯველთა მათგან.

Line of edition: 27        
რომელსა ზედა ჰრქუეს მჴედართა: ოდეს-იგი ვჰმსახურებდით ჩუენ ბრძანებასა
Line of edition: 28     
მეფისასა და თქუენ ზედა სატანჯველთა მოვაწევდით, შეძრწუნებულ რაჲმე ვიყვნით
Line of edition: 29     
და შეშინებულ, ვითარმცა ნაცვალსა რასმე ბოროტსა მოველოდეთ. ხოლო აწ მივიღჱთ
Line of edition: 30     
რაც სწავლისაგან და მოძღურებისა თქუენისა, დაშნ ვიქმნენით სულითა და წყნარ,
Line of edition: 31     
ვითარმცა სასოებასა რასმე ცხორებისასა ჯერისაებრ მოველოდეთ. აწ უკუჱ თქუენ
Line of edition: 32     
ყავთ ჩუენ ზედა, რაც-იგი ჯერ-არს და სარწმუნოებასა თქუენსა ჰნებავს და საუკუნოჲსა
Line of edition: 33     
მის მეუფისა წარმიძჱღჳთ ჩუენ, რამეთუ განხრწნადი ესე, აჰა ესერა, მოვიძულჱთ.

Line of edition: 34        
აღივსნეს მოწამენი სიხარულითა ამას ზედა და იტყოდეს: ვაქებდეთ უფალსა
Line of edition: 35     
ერთჴმობით, რამეთუ კჱთილ და რამეთუ საწადელ არს უფროჲსღა ფრიად ქებაჲ ესე
Line of edition: 36     
და კჱთილ და აღაშენებს სულთა სარწმუნოებით ღმრთისა მოსრულთა და სიხარულითა
Line of edition: 37     
აღავსებს ცათა ცხორებისათჳს მათისა. შევიძენ აწ, მეუფეო, რომელთა-ესე უწოდე
Page of edition: 86   Link to metnov Line of edition: 1     
მეათერთმეტესა ჟამსა ვენაჴსა მას წამებისასა და მიეც მათ სასყიდელი, ღირსი
Line of edition: 2     
სახიერებისა შენისაჲ, და პირველწარსრულთა მათ მოღუაწეთა თანა აღრაცხჱნ.

Paragraph: 24 
Line of edition: 3        
24. რომელსა ზედა შეიჭურნეს მჴედარნი იგი, ვითარცა საჭურველითა რაჲთმე
Line of edition: 4     
ყოვლად ჴელთუგდებელითა ბეჭდითა ქრისტესითა და წმიდათა მათ თანა აკინდჳნოსს,
Line of edition: 5     
პიღასიოსს და ანემპოდისტოსს საჴუმილად შევიდეს, რომელნი იყვნეს რიცხჳთ[ა]
Line of edition: 6     
რვითურთ ოც. ხოლო არცაღა დედაჲ იგი მძლავრისაჲ დაკლჱ\\ბულ Ms. page: C_16v   იქმნა მათგან,
Line of edition: 7     
არამედ იგიცა შე-რაჲ-ვიდა მათ თანა, მეყსეულად იხილვა მწყობრი ანგელოზთაჲ შორის
Line of edition: 8     
საჴუმილსა მას წმიდათა მათ შემწყნარებელად და მათთანავე გალობასა ღმრთისა
Line of edition: 9     
შემწირველად.

Line of edition: 10        
ხოლო წმიდათა მათ მოწამეთა წმიდანი იგი და სამღდელონი სულნი მათნი ცეც\ხლისა
Line of edition: 11     
მიერ ღმერთსა შეჰვედრნეს ორსა ნოემბრისა თჳსასა. ხოლო ადგილი იგი აღავსეს
Line of edition: 12     
გამოუთქუმელითა რაჲთმე სურნელებითა. ვიდრეღა მუნ მყოფნიცა იგი ქრისტეანენი
Line of edition: 13     
შუჱბულ იქმნნეს ფრიად გრძნობისა მისგან სურნელებისა მითხრობად შეუძლებელისა,
Line of edition: 14     
რომელსა ზედა აქებდეს სურვილით საქმით აღმასრულებელსა მას სიტყჳთ საღმრთოჲსა
Line of edition: 15     
მიერ დავითის თქუმულისასა და საკჳრველად შორის წმიდათა მისთა ჩინებულსა
Line of edition: 16     
ღმერთსა. ხოლო წმიდანი იგი და პატიოსანნი ნაწილნი მათნი დაისხნეს ჴსენებულსა
Line of edition: 17     
მას ირინისსონს რომელნი აღმოუცენებენ მდიდრად მადლსა ყოველთავე, რომელნი
Line of edition: 18     
მოუჴდებიან მათ სარწმუნოებით სადიდებელად უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა,
Line of edition: 19     
რომელსა შუჱნის დიდებულებაჲ და ქებაჲ თანადაუსაბამოჲთ მამით მისით და ცხო\ველსმყოფელით
Line of edition: 20     
სულითურთ აწ და უკუნისამდჱ. ამინ!

Line of edition: 21        
შეიწყალენ უფალმან ცოდვილი სული ამისისა თარგმანისაჲ.

Line of edition: 22        
უკუეთუ წიგნი ვერ სთარგმნო და არ შეგეძლოს, ბარე ამას ვერ დაიურვებ, რომე
Line of edition: 23     
ოფლიანი ჴელი და უფროჲსღა ბაყლიანი ნაწერსა არიდო.Next partThis text is part of the TITUS edition of Hagiographica metaphrastica (Novembris).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 21.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.