TITUS
Apocryphal Texts pertaining to the Apostles
Part No. 2
Previous part

Text: Thom.  
Page of ed.: 14  
Line of ed.: 1   II. წამებაჲ წმიდისა თომა მოციქულისაჲ ჰინდოეთს


Part: _  
Paragraph: 1  
Line of ed.: 2        1. შევიდა ნეტარი იგი თომა მოციქული სახლსა ვეჟანისსა, ძისა მის მე\ფისა
Line of ed.: 3     
ჰინდოელთაჲსა, ღამე, და დიდითა ნათლითა განათლდა ყოველივე,
Line of ed.: 4     
რაჲცა იყო სახლსა მას შინა. და იწყო მოციქულმან მან ლოცვისა ყოფად
Line of ed.: 5     
და თქუა: "თანა-მოღუაწეო და შემწეო უძლურთაო, ღმერთო ჩემო იესუ,
Line of ed.: 6     
გინცო და სასოო და შესავედრებელო უძლურთაო. მაშურალთა განმსუენებელო,
Line of ed.: 7     
ჴმაჲ, რომელი გარდამოჰჴედ ზეცით, მგლოვარეთა ნუგეშინის-მცემელ,
Line of ed.: 8     
გამოჩინებულ, Ms. page: D_241  განსასუენებელ, რომელნი მივლენან შენსა მას ადგილსა.
Line of ed.: 9     
მჴსნელო და მკურნალო, რომელი მრავალთათჳს ჯუარს-ეცუ და შენთჳს
Line of ed.: 10     
არავინ ჯუარს-ეცუა. შენ, რომელი შთაჰჴვედ ტარტაროზთა მათ ძლიერებითა
Line of ed.: 11     
შენითა, დიდ-დიდთა და მფლობელთა სიკუდილისათა ვერ მიგხედეს შენ.

Line of ed.: 12        
აღმოჰჴვედ დიდებითა დიდითა და აღმოიყვანენ შენნი იგი შენ თანა, და
Line of ed.: 13     
წრფელი იგი გზაჲ განაწესე ყოველთა მიმართ და შენსა მას ალაგსა ყოველნი
Line of ed.: 14     
ჴსნილნი გამოვიდეს და შეერთნეს რიცხუსა მას სამწყსოთა შენთასა.

Line of ed.: 15        
მრავალ-მოწყალეო ყრმაო იესუ, რომელი-იგი მრავლითა მოწყალე\ბითა
Line of ed.: 16     
თჳსითა მოგავლინა ჩუენთჳს მამამან, რომელსა საქმენი თჳსნი ადიდე\ბენ
Line of ed.: 17     
მას.

Line of ed.: 18        
ძჱ ზჱსკნელისა მის მამისაჲ და სრულ-არსებისა მის ზესკნელისა მო\ვლინებულ,
Line of ed.: 19     
მომატყუებელ მონათა შენთა, მდიდარი ეგე, რომელმან შენნი
Line of ed.: 20     
მონაგებნი განამდიდრენ, რეცათუ გლახაკთა წადიერ და მშიერთა ორმეოც
Line of ed.: 21     
დღე ექმენ და განაძღენ სულნი წყურიელნი შენისა მაგის სავსებისაგან. შენ
Line of ed.: 22     
იყავ ვეჟანის თანა და ტერტიაჲს თანა და მანასარის თანა, და შეიყვანენ
Line of ed.: 23     
იგინი სამწყსოსა შენსა, შეჰრთენ იგინი რიცხუსა შენსა. Ms. page: D_242  და ექმენ მათ
Line of ed.: 24     
შემწე შეცთომილებისასა მას სოფელსა და მკურნალ სალმობიერსა მას ქუეყა\ნასა
Line of ed.: 25     
და განსასუენებელ დასაშრომელსა მას ადგილსა. და განწმიდენ ესენი
Line of ed.: 26     
სიბილწისაგან ამის სოფლისა, და გამოარჩიენ მათგან, რომელნი არიან საუ\კუნოჲსა
Line of ed.: 27     
მის მტერისანი, ექმენ მკურნალ ჴორცთა ამათთა და მჴსნელ სულთა
Line of ed.: 28     
ამათთა, და ყვენ ესენი ტაძრად წმიდად შენდა და ჭურჭელ საღმრთო
Line of ed.: 29     
განურყუნელ, რაჲთა დაიმკჳდროს ამათ თანა სულმან მაგან წმიდამან".

Paragraph: 2  
Line of ed.: 30        
2. და ვითარცა წართქუა ესე, აღბეჭდნა იგინი საუფლოჲთა მით ბეჭდითა
Line of ed.: 31     
და მოსცა მათ ნათელი და მოიღო სასუემელი და პური და აკურთხა: "ჴორ\ცი
Line of ed.: 32     
იგი პატიოსანი იყავნ ჩუენდა მჴსნელ და სისხლი იგი წმიდაჲ შენი -- მო\სატევებელად
Line of ed.: 33     
ცოდვათა. და ნავღლისა მის წილ, რომელ ჰსუ ჩუენთჳს, მოის\პენ
Line of ed.: 34     
ჩუენგან სიმწარეჲ მტერისაჲ მის; და ძრმისა მის წილ, რომელ გემოჲ
Page of ed.: 15   Line of ed.: 1     
იხილე ჩუენთჳს, უძლურებაჲ ესე ჩუენი განძლიერდინ; და ნერწყჳსა მის წილ,
Line of ed.: 2     
რომელ თავს-იდევ ჩუენთჳს, მოიწიენ ჩუენ ზედა ცუარი უკუდავებისაჲ; და
Line of ed.: 3     
საწერტელისა მის წილ ლერწმისა რომელ დაიწერტე ჩუენთჳს, მოგუანიჭე
Line of ed.: 4     
ჩუენ Ms. page: D_243  სრული იგი ცხორებაჲ; და გჳრგჳნისა მის წილ ცხორებისა, რო\მელ
Line of ed.: 5     
დაიდგ, მოგუეც დაუჭნობელი გჳრგჳნი სიყუარულისა შენისაჲ; და
Line of ed.: 6     
მჩურისა მის წილ, რომელ შეიხჳე ჩუენთჳს ძლიერებითა შენითა, განემტკიც\ნეთ
Line of ed.: 7     
ჩუენ. და რამეთუ დაეფალ ახალსა სამარესა, მოვიღოთ ჩუენ მეორედ
Line of ed.: 8     
განახლებაჲ საუკუნოჲ, რომელ შენგან იქმნა; და აღდგომითა მით შენითა
Line of ed.: 9     
მკუდრეთით ჩუენდაცა იყავნ ადგომაჲ და მართალსა საშჯელსა შენსა
Line of ed.: 10     
წარვდგეთ შენ წინაშე".

Line of ed.: 11        
და განტეხა მადლობითა ამით და მისცა ვეჟანას და სეფორას და ტერ\ტიას
Line of ed.: 12     
და მჳგდონიას და მანასარს და ცოლსა და ასულსა სეფორისსა და
Line of ed.: 13     
თქუა: "იყავნ მადლობაჲ ესე ცხორებად და წყალობად და მხიარულებად და
Line of ed.: 14     
სიცოცხლედ და კურნებად სულთა თქუენთა". და მათ თქუეს: "ამენ". და
Line of ed.: 15     
ჴმაჲ სასმენელი ისმა და თქუეს: "ამენ". და ვითარცა ესმა ჴმაჲ ესე, დაეცნეს
Line of ed.: 16     
პირსა ზედა თჳსსა და მერმე ჴმაჲ სასმენელი ისმა მეორედ და თქუა: "ნუ
Line of ed.: 17     
გეშინინ, გარნა გრწმენინ".

Paragraph: 3  
Line of ed.: 18        
3. ხოლო მიერითგან მოვიდოდა მოციქული იგი საპყრობილედ ტერტეაჲთურთ
Line of ed.: 19     
და მჳგდონიაჲთურთ და სხუებითურთ, რომელნი იყვნეს მის თანა.
Line of ed.: 20     
ხოლო წმიდამან მოციქულმან ჰრქუა მათ წინაშე სიმრავლესა ძმათასა: Ms. page: D_244 
Line of ed.: 21     
"ასულნი და დანი, რომელთა უფალი ჩემი გრწმენა, რომელნი იყვენით მუნ.
Line of ed.: 22     
მოდგამნო ჩემნო და უფლისა იესუჲს მოციქულნო, ისმინეთ ჩემი ამას დღესა,
Line of ed.: 23     
რამეთუ სიტყუასა ამას ჩემსა შეგვედრებ თქუენ, და არღარა გეტყოდი თქუ\ენ
Line of ed.: 24     
ჴორცთა ამათ შინა, და არღარა ვარ მე სოფელსა ამას შინა, რამეთუ აღ\ვალ
Line of ed.: 25     
მე უფლისა ჩემისა იესუჲსა, მისა, რომელმან დაიმდაბლა თავი თჳსი
Line of ed.: 26     
ჩემ ნარჩევისათჳსცა და შემიყვანა მე სიმდიდრესა საუკუნესა და ღირს მყო
Line of ed.: 27     
მე მონად თჳსა. ჭეშმარიტებითა დამტკიცებული მივალ, უწყი, რამეთუ ჟამი
Line of ed.: 28     
იგი ჩემი აღსრულებულ არს, რაჲთა მივიდე და მოვიღო სასყიდელი უფლისა
Line of ed.: 29     
ჩემისაგან, რამეთუ მართალ არს მომგებელი იგი ჩემი და უწყის, ვითარ-იგი
Line of ed.: 30     
წეს არს ჩემდა მოღებად, რამეთუ არცა ბოროტ არს, არცა მოშურნე, არა\მედ
Line of ed.: 31     
უხუ არს ნიჭისა მოცემად. არა დაწუხნის მოცემასა, რამეთუ უნაკლუ\ლო
Line of ed.: 32     
არს სიმდიდრითა. არა მე ვარ იესუ, არამედ მონაჲ მისი ვარ, არა მე
Line of ed.: 33     
ვარ ქრისტჱ, არამედ მსახური ვარ მისი, არა მე ვარ ძჱ ღმრთისაჲ, არამედ
Line of ed.: 34     
ვევედრები, რაჲთა მყოს მე ძჱ ღმრთისა.

Line of ed.: 35        
ეგენით სარწმუნოებასა ამას იესუ ქრისტესსა, დაადგერით სასო\ებასა
Line of ed.: 36     
ძისა ღმრთისასა, მოთმინე იყვენით ჭირსა შინა და ნუ შეორგულდე\ბით,
Line of ed.: 37     
Ms. page: D_245  რაჟამს მიხილოთ მე კდემულებასა და შეყენებასა. და რაჟამს მო\მაკუდინებდენ
Line of ed.: 38     
მე, რამეთუ ნებასა მისსა ვჰყოფ. და თუ არა მინდეს სიკუ\დილ,
Line of ed.: 39     
უწყოდეთ, რამეთუ ჴელ-მეწიფების, რამეთუ ესე სიკუდილი არა
Line of ed.: 40     
სიკუდილ არს, არამედ განშორებაჲ არს ჴორცთაგან, რომლისათჳს მხიარუ\ლად
Line of ed.: 41     
შევიწყნარებ ჟუარ-ცუმასა ამას, რაჲთა მივიდე და ვიხილო შუენიერი
Line of ed.: 42     
იგი კეთილად მოწყალე და გულის-სათქუემელი. რამეთუ მრავალი შრომაჲ
Page of ed.: 16   Line of ed.: 1     
დავითმინე საქმეთა შინა მისთა და დავშუერ მადლთა მათ მისთათჳს, რომელ
Line of ed.: 2     
მოიწინეს ჩემ ზედა და არასადა განმეშორნეს ჩემგან. აწ ნუმცა ღონეს ჰპო\ებს
Line of ed.: 3     
შესლვად თქუენდა ეშმაკი და ნუმცა ზრახვათა თქუენთაგან განსწვალებთ.
Line of ed.: 4     
ნუ იყოფინ თქუენ შორის ადგილი საშინელისა მის მაცთურისაჲ, უძლიერჱ
Line of ed.: 5     
არს მისსა, რომელ-იგი თქუენ შეიწყნარეთ. ქრისტეს მოსლვასა მას მოელო\დეთ,
Line of ed.: 6     
რაჲთა მოვიდეს და შეგიწყნარნეს თქუენ, რამეთუ იგი არს, რომელი
Line of ed.: 7     
ხილვად არს მოსლვასა მას".

Paragraph: 4  
Line of ed.: 8        
4. და ვითარცა აღასრულნა სიტყუანი ესე მოციქულმან მან, შევიდეს
Line of ed.: 9     
სახლსა მას ბნელსა და თომა თქუა:

Line of ed.: 10        
"მჴსნელო ჩუენო იესუ, რომელი-ეგე დიდად დაითმენ ჩუენსა, იყვნენ
Line of ed.: 11     
კარნი ესე დაჴშულ, ვითარცა პირველ, ბეჭედი იგივე დაეგდენ ამას ზედა".
Line of ed.: 12     
Ms. page: D_246  და დაუტევნა იგინი და შევიდა საპყრობილესა მას. ხოლო იგინი წუხ\დეს
Line of ed.: 13     
და ტიროდეს, უწყოდეს, რამეთუ მიზდეოს წარწყმიდოს იგი. და ვითარ\ცა
Line of ed.: 14     
შევიდა მოციქული იგი, რამეთუ მცველნი იგი ილალვიდეს ურთიერთას
Line of ed.: 15     
და იტყოდეს: "რაჲ უყოთ გრძნეულსა მას, რამეთუ განახუნა კარნი ესე მან\ქანებითა
Line of ed.: 16     
გრძნებისაჲთა, ვითარმცა აოტნა პყრობილნი ესე. ხოლო აწ მივი\დეთ
Line of ed.: 17     
და უთხრათ მეფესა ყოველივე და ვაუწყოთ მას ცოლისა მისისაჲ და ძი\სა
Line of ed.: 18     
მისისათჳსცა". და თომა დუმნა ხოლო, ვიდრე-იგი ამას იტყოდეს.

Paragraph: 5  
Line of ed.: 19        
5. და ვითარცა განთენა, მივიდეს მეფისა და ჰრქუეს: "უფალო მეფე,
Line of ed.: 20     
გრძნეული იგი გამოიყვანე მიერ და სხუასა სადა შეაყენე, რამეთუ ჩუენ ვერ
Line of ed.: 21     
ვსცავთ მას, და აწ (ბედმან) შენმან დაიცვა საპყრობილე იგი, უკუეთუ არა
Line of ed.: 22     
ყოველნიმცა წარსულ იყვნეს, რამეთუ ორჯელ განახუნა და ვპოვენით კარნი
Line of ed.: 23     
ესე განხუმულნი. არამედ ცოლი შენი და ძჱ შენი სხუებითურთ არა განე\შორნიან
Line of ed.: 24     
მას".

Line of ed.: 25        
და ვითარცა ესმა ესე მეფესა მას, მივიდა და იხილვიდა ბეჭედსა მას,
Line of ed.: 26     
რამეთუ ეგდო კართა მათ და ეგნეს, ვითარცა პირველ. ჰრქუა მცველთა მათ:
Line of ed.: 27     
"რად სტჳთ, რამეთუ ბეჭედნი ესე ჰგიან, ვითარცა პირველად; Ms. page: D_247  და
Line of ed.: 28     
თქუენ ვითარ სთქუთ, ტერტიან და მუგდონიან მივიდიან საპყრობილესა
Line of ed.: 29     
მას"? და მცველთა მათ ჰრქუეს: "ჩუენ ჭეშმარიტი გითხართ".

Paragraph: 6  
Line of ed.: 30        
6. ხოლო მიზდეოს, ვითარცა მოიქცა საპყრობილისა მისგან, დაჯდა იგი
Line of ed.: 31     
ურაკპარაკსა მას, და მოუწოდა მოციქულსა მას თომას, და წარადგინა იგი გან\შიშულებული
Line of ed.: 32     
მის წინაშე. ჰკითხვიდა მას და ჰრქუა: "მონაჲ ხარ ანუ აზნაური?"
Line of ed.: 33     
და თომა ჰრქუა: "მონაჲ ვარ ერთისა მის მხოლოჲსაჲ, რომელსა ზედა შენ არა
Line of ed.: 34     
გაქუს ჴელმწიფებაჲ". მიზდეოს ჰრქუა: "ვითარ ივლტოდე და მოხუედ ამას ქუეყა\ნასა?"
Line of ed.: 35     
თომა მიუგო და ჰრქუა: "მოვედ აქა, რაჲთა მრავალნი ვაცხოვნე და
Line of ed.: 36     
ჴელთა შენთაგან ვიცვალო ამიერ სოფლით". ჰრქუა მიზდეოს: "ვინ არს უფა\ლი
Line of ed.: 37     
იგი შენი, ანუ რაჲ არს სახელი მისი, ანუ რომლით სოფლით ხარ?" თო\მა
Line of ed.: 38     
მიუგო და ჰრქუა: "ჩემი იგი უფალი, უფალი შენი არს და შემოქმედი
Line of ed.: 39     
არს ცისა და ქუეყანისაჲ". მიზდეოს ჰრქუა: "რაჲ არს სახელი მისი?" თომა
Line of ed.: 40     
მიუგო და ჰრქუა: "ვერ შემძლებელ ხარ ცნობად ჭეშმარიტისა სახელისა მი\სისა
Line of ed.: 41     
ამას ჟამსა, ხოლო სახელი მისი არს ქრისტჱ იესუ". მიზდეოს ჰრქუა:
Line of ed.: 42     
"მე არა ვისწრაფე ადრე-ადრე Ms. page: D_248  წარწყმედად შენდა, არამედ დათმენად
Page of ed.: 17   Line of ed.: 1     
შენსა და შენ უფროჲს ძჳრი დასძინე, რამეთუ გრძნებაჲ ეგე შენი ყოველთა
Line of ed.: 2     
ადგილთა მიეფინა. ხოლო აწ ეგრე ვყო, რომელ გრძნებაჲ ეგე შენითურთ
Line of ed.: 3     
აღიჴოცოს და სოფელი ესე ჩუენი განწმიდოს". და თომა მიუგო: "ესევე
Line of ed.: 4     
გრძნებანი ჩემდა მოვიდენ, რაჟამს ამიერ განვიდე, და ესე უწყოდე, რამეთუ
Line of ed.: 5     
ამიერ არავე განვეშორო". და ვითარცა ესე თქუა მოციქულმან მან, და მიზ\დეოზ
Line of ed.: 6     
განიზრახვიდა, ვითარმედ რაჲთა მოაკუდინოს. და სიმრავლისა მის\გან,
Line of ed.: 7     
რამეთუ დამოწაფებულ იყვნეს მისსა, ეშინოდა, რამეთუ მრავალთა მთა\ვართა
Line of ed.: 8     
მათ და დიდ-დიდთა ჰრწმენა სიტყათა მისთაჲ.

Paragraph: 7  
Line of ed.: 9        
7. და წარიყვანა იგი და განვიდოდა ქალაქით. და მივიდოდეს მის თანა
Line of ed.: 10     
ერისაგანნიცა იგი ჭურვილნი. ხოლო სხუასა მას კაცებსა ეგრე ეგონა, ვი\თარმედ
Line of ed.: 11     
მეფჱ იგი ისწავებს რასმე მისგან, და განდგეს ერთ კერძო და ჰხედ\ვიდეს.
Line of ed.: 12     
და ვითარ მივლეს მილიონის კერძო ერთ, და მისცა იგი ოთხთა
Line of ed.: 13     
სტრატიოტთა და ერთსა მთავართაგანსა. და ამცნო მათ და ჰრქუა: "წარვე\დით
Line of ed.: 14     
და აღიყვანეთ Ms. page: D_249  მთასა და მოკალთ ეგე ჴრმლითა". და იგი მიიქ\ცა
Line of ed.: 15     
ქალაქად. ხოლო სიმრავლე იგი მისდევდა თომას, რაჲთამცა გან-ვითარ\რაჲ-არინეს
Line of ed.: 16     
იგი ჴელთაგან მათთა. მივიდოდეს ორნი სტარტიოტნი მარჯუე\ნით
Line of ed.: 17     
და ორნი მარცხენით მოციქულისა ჴრმლოსანნი, და მთავარსა მას ეპყრა
Line of ed.: 18     
ჴელი მისი, ზე მიაქუნდა. და თომა იტყოდა: "ჵ ზრახვაჲ დაფარული, რომე\ლი
Line of ed.: 19     
აღსრულებასა მას ჩუენსა ჩუენ თანა აღესრულების. სიმდიდრე დიდე\ბათა
Line of ed.: 20     
მისთაჲ, რომლისა მიერ უჭირველად დაცვულ არიან ჴორცნი ჩემნი.
Line of ed.: 21     
ოთხ არიან, რომელთა უპყრიე მე, რამეთუ მეცა ოთხთაგან შობილ ვარ. და
Line of ed.: 22     
ერთ არს, რომელსა მივჰყავ მე, რამეთუ ერთისაჲ ვარ და მისა მივალ. და
Line of ed.: 23     
აწ ესე გულიჴმა-მიყოფიეს, რამეთუ უფალი იგი ჩემი ერთისაგან არს და
Line of ed.: 24     
ერთისაგანცა იწყლა; და რამეთუ მე ოთხთაგანი ვარ და ოთხთაგანცა
Line of ed.: 25     
ვიწყლა".

Paragraph: 8  
Line of ed.: 26        
8. და აჴდეს მთასა მას, რომელსა ადგილსა განმზადებულ იყო სიკუდი\ლად.
Line of ed.: 27     
ჰრქუა სტრატიოტთა მათ, რომელთა მიჰყვანდა იგი, და სხუათა მათ\ცა:
Line of ed.: 28     
"აწ აღსასრულსა ამას ისმინეთ ჩემი, რამეთუ აღსრულებასა ჴორცთა
Line of ed.: 29     
ჩემთასა მოვიწიე. ნუ დაგიბრმდებიან თუალნი Ms. page: D_250  გულთა თქუენთანი და
Line of ed.: 30     
ნუცა სასმენელთა თქუენთა დაიყოფთ. გრწმენინ ღმერთი, რომელსა გითხრობ
Line of ed.: 31     
თქუენ, და ნუ მისდევთ გულფიცხელობასა თქუენსა, არამედ განიწიენით ყო\ველსა
Line of ed.: 32     
საქმესა კეთილსა, განშუენებულსა, აზნაურებასა მას დიდებითა მით,
Line of ed.: 33     
რომელ კაცთა მომართ, და ცხორებითა მით, რომელ ღმრთისა მიერ".
Line of ed.: 34     
ჰრქუა ვეჟანს, ძესა მეფისასა, მსახურსა მას იესუ ქრისტესსა: "მი-ნურაჲ-ეც
Line of ed.: 35     
ზედამდგომელთა მაგათ მეფისათა და განმიტეონ, და წარვიდე და თაყუანის\ვსცე
Line of ed.: 36     
ჟამ ერთ".

Paragraph: 9  
Line of ed.: 37        
9. ხოლო ვეჟან დაიმორჩილნა იგინი. და წარვიდა მოციქული, თაყუანის\ცემდა
Line of ed.: 38     
და იტყოდა: "უფალო ჩემო და ღმერთო ჩემო, სასოო ჩემო და შე\სავედრებელო
Line of ed.: 39     
ჩემო, რომელმან ნუგეშინის-ცემაჲ ესე დასდევ ჩემ თანა, შენ
Line of ed.: 40     
მასწავე მე ესრეთ ლოცვისა ყოფაჲ. აჰა, შენსა მას ლოცვასა ვილოცავ და
Line of ed.: 41     
შენსა ნებასა აღვასრულებ. შენ იყავ ჩემ თანა აღსრულებამდე, რამეთუ შენ
Line of ed.: 42     
ხარ, რომელმან მომეც მე სიყრმით ჩემითგან განსაცდელსა შინა თმენაჲ და
Line of ed.: 43     
ჴსნაჲ, და განრყუნისაგან დამიცევ მე. შენ ხარ, რომელმან სიგლახაკისაგან
Page of ed.: 18   Line of ed.: 1     
ამის სოფლისა გამომიყვანე მე, უფალო, და ჭეშმარიტითა სიმდიდრითა
Line of ed.: 2     
აღმავსე მე.

Line of ed.: 3        
Ms. page: D_251  შენ ხარ, რომელმან შენდად განმიჩემე, რომლისა გამო დედაკაც\სა
Line of ed.: 4     
არა შევეხე, რაჲთა ღირსი ესე ტაძარი შენი შეუგინებელ იყოს. ვერ შემ\ძლებელ
Line of ed.: 5     
არს პირი ჩემი მადლობად შენდა და ვერცა გულისჴმის-ყოფად
Line of ed.: 6     
გულსმოდგინედ მოწყალებისა მისთჳს, რომელ ჰყავ ჩემთჳს. რამეთუ მინდა
Line of ed.: 7     
განმდიდრებაჲ წარსავალითა მით სიმდიდრითა და შენ ჩუენებით მაუწყე მე,
Line of ed.: 8     
ვითარმედ წარსაწყმედელ და მავნებელ არს მომგებელთა თჳსთა. და მრწმენა
Line of ed.: 9     
მე გამოცხადებისა მის შენისაჲ. დავადგერ სიგლახაკესა ამის სოფლისასა,
Line of ed.: 10     
ვიდრემდე შენ ჭეშმარიტი ეგე სიმდიდრე გამოგჳცხადე, რომელმან მე და
Line of ed.: 11     
სხუანი, ღირსნი შენდა მრავალნი, შენითა მაგით სიმდიდრითა აღგუავსენ, და
Line of ed.: 12     
ზრუნვათა და განცხრომათაგან შენნი იგი განარინენ. და აწ, უფალო, ვყვენ
Line of ed.: 13     
მცნებანი შენნი, აღვასრულე ნებაჲ შენი, და ვიქმენ გლახაკ და ნაკლულევან,
Line of ed.: 14     
და უცხო და მდაბალ, და მონა და შეურაცხ, და შეკრულ და მშიერ, და წყუ\რიელ
Line of ed.: 15     
და შიშუელ, და უჴამურ და დაშრომილ, რაჲთა არა წარწყმდეს წა\დიერებაჲ
Line of ed.: 16     
ჩემი და სასოებაჲ ჩემი, რომელ შენდა მიმართ არს; არა ჰრცხუ\ენოდის,
Line of ed.: 17     
და მრავალი იგი შრომაჲ ჩემი, Ms. page: D_252  რომელ შენ მიმართ არს, ნუმ\ცა
Line of ed.: 18     
საგმობელ იქმნების. და ნუმცა შეურაცხ იქმნებიან ლოცვანი და მარხვანი
Line of ed.: 19     
ჩემნი და მრავალი გულსმოდგინებაჲ ჩემი, რომელი შენდა მიმართ არნ. ნუმ\ცა
Line of ed.: 20     
იცვალების თესლი იგი იფქლისაჲ ქუეყანისა შენისაგან, და ნუმცა წარი\ტაცებს
Line of ed.: 21     
მას მტერი იგი და ნუცა-მცა თჳსსა მას ღუარძლს შეჰრთავს, რამეთუ
Line of ed.: 22     
შენმან ქუეყანამან არა შეიწყნარის ღუარძლი მისი, და ვერ ჴელ-ეწიფების
Line of ed.: 23     
შესლვად საუნჯეთა მისთა. ვენაჴი იგი შენი დაჰნერგე ქუეყანასა ზედა, ძირ\ნი
Line of ed.: 24     
მისნი დაიბნა ღრმიად, და რტონი მისნი მაღლად განეფინნეს, და ნაყოფი
Line of ed.: 25     
მისი ქუეყანასა ზედა განითესა, და მათ მიერ მხიარულ არიან ღირსნი შენ\ნი,
Line of ed.: 26     
რომელნი იჩინენ. ვეცხლი იგი, რომელი მომეც, შევწირე; რაჟამს ეძი\ებდე
Line of ed.: 27     
მას, მომეც აღნადგინებითურთ, რომელმან აღმითქუე მე. ერთისა მის
Line of ed.: 28     
ქანქარისა აღნადგინები ათად განვასრულე. შემძინე, რომელ-იგი მაქუნდა
Line of ed.: 29     
ვითარცა-იგი მიბრძანე, თანამდებსა მას მიუტევე ქანქარი იგი, ნუ ჩემგან ეძი\ებ
Line of ed.: 30     
მას. პურად ვიჩინე და მოვედ. და სოფლისაგან, და უღლვილთა ჴართაგან
Line of ed.: 31     
და ცოლის სუმისაგან განვეშორე, რაჲთამცა არა მიბრკუმა მათ გამო. Ms. page: D_253 
Line of ed.: 32     
ქორწილად ვიჩინე და სპეტაკი სამოსელი შევიმოსე, რაჲთა ღირს ვიყო მისა.
Line of ed.: 33     
და რაჲთა არა შეკრული ჴელითა და ფერჴითა ბნელსა მას გარესკნელსა
Line of ed.: 34     
განვარდე. ნათელი სანთლისა მის მისისაჲ ბრწყინვალედ მოველოდე უფლისა
Line of ed.: 35     
მას მოქცევასა ქორწილით, რაჲთა შეიწყნაროს იგი, და ნუმცა ვიხილავ მას
Line of ed.: 36     
მწუხარედ ზეთისა მოკლებისათჳს.

Line of ed.: 37        
თუალნი ჩემნი გხედვენ შენ და გული ჩემი მხიარულ არს, რამეთუ ვყავ
Line of ed.: 38     
ნებაჲ შენი და მცნებანი შენნი აღვასრულენ, რაჲთა ვემსგავსო გულს-მოდგი\ნესა
Line of ed.: 39     
მას და მოშიშსა მონასა, რომელი გულს-მოდგინე იქმნა მღჳძარებითა.
Line of ed.: 40     
ყოველსა მას ღამესა დავშუერ დაცვად სახლისა მის ჩემისა, რაჲთა არა კედელი
Line of ed.: 41     
დაითხაროს. წელნი ჩემნი მოვიმტკიცენ ჭეშმარიტებითა და ჴამლის\საბელნი
Line of ed.: 42     
ფერჴთა ჩემთანი მოვიმტკიცენ, რაჲთამცა არა ვიხილე იგი ყოვლად\ვე
Line of ed.: 43     
მოლხობილი. ჴელნი ჩემნი დავასხენ ერქუანსა და უკუნ არა ვიხილე,
Page of ed.: 19   Line of ed.: 1     
რაჲთა არა ურნატნი იგი მრუდ იყვნენ. განთეთრდა ყანაჲ იგი და მოიწია
Line of ed.: 2     
მკაჲ, რაჲთა ნაშრომი იგი ჩემი მოვიღო. Ms. page: D_255  დაძუელებადი იგი სამოსე\ლი
Line of ed.: 3     
ჩემი განვკაფე, და სალმობანი იგი, რომელთა განსასუენებელსა ამას მი\მაწიეს,
Line of ed.: 4     
აღვასრულენ. და ვიჴუმილე საჴუმილავი იგი ღამისაჲ პირველი, მე\ორე
Line of ed.: 5     
და მესამე, რაჲთამცა პირი შენი ვიხილე და თაყუანის-მცა-გეც წმიდა\თა
Line of ed.: 6     
მაგათ ბრწყინვალებათა შენთა. აღვფხუერ ძირითურთ უკეთურნი იგი და
Line of ed.: 7     
უდაბნო დაუტევე ქუეყანასა ზედა, რაჲთა შენმიერითა მაგით ფასითა აღ\ვივსო.
Line of ed.: 8     
ნოტიაჲ იგი წყაროჲ გულის თქუმისაჲ, რომელ ჩემ თანა იყო, განვაჴმე,
Line of ed.: 9     
რაჲთა შენისა მაგის ცხოვლისა წყაროჲსაგან განვისუენო. შეკრული, რომელ
Line of ed.: 10     
მომეც, მოვკალ; და განჴსნილი ესე, რომელ ჩემ თანა არს, ნუმცა განვარდების
Line of ed.: 11     
სასოებისაგან თჳსისა. შინაგანი გარეშე ვყავ და გარეშე -- შინაგან, და ყოველ\ნი
Line of ed.: 12     
ნებანი აღესრულნეს ჩემ ზედა. არა კუალად-ვიქეც, არამედ წარვიმართე,
Line of ed.: 13     
რაჲთა არა საკიცხელ ვიყო. მომკუდარი იგი არა განვაცოცხლე და დაკლე\ბული
Line of ed.: 14     
იგი განვამტკიცე, რაჲთა მოვიღო გჳრგჳნი იგი ძლევისაჲ, და ჴელმწი\ფებაჲ
Line of ed.: 15     
იგი ორთაჲვე ჩემ თანა აღასრულე. ყუედრებაჲ დავითმინე ქუეყანასა
Line of ed.: 16     
ზედა და მოსაგებელი იგი Ms. page: D_256  და სასყიდელი მომეც მე ცათა შინა. ნურას
Line of ed.: 17     
აგრძნობედ ჩემთჳს ძალნი და ჴელმწიფებანი და ნუმცა რას განიზრახვენ
Line of ed.: 18     
ჩემთჳს; ნუცა მიხილვენ მეზუერენი და მიმჴდელნი, რაჲთა არა მევნოს რაჲმე
Line of ed.: 19     
მათგან. ნუ იზახებდე მედგარნი და უკეთურნი მჴნესა ამას ზედა და მშჳდსა
Line of ed.: 20     
და სიმდიდრედ აღმაღლებულსა, Ms. page: D_257  ნუმცა იჭირვიან დადგრომად წინაშე
Line of ed.: 21     
ჩემსა ძლიერებათა შენთა მიერ, რომელ-ეგე გჳრგჳნოსან მყოფს მე, რამეთუ
Line of ed.: 22     
ივლტიედ და მიჰრიდიან მას და ვერ უძლიან წინა-დადგომად; მეყსეულად
Line of ed.: 23     
იდუმალ ზედა მიიწინიან მორჩილთა მათდა მიმართ-ღა. ხოლო ნაწილი შვილ\თა
Line of ed.: 24     
მათ უკეთურთაჲ ღაღადებს და შეაცთუნებს მათ. და არავე დაფარულ
Line of ed.: 25     
არს მათ მიერ, რამეთუ ბუნებასა მას თჳსსა განაშორებენ უკეთურნი, რო\მელნი
Line of ed.: 26     
არიან უკეთურისა შვილნი. და ხჱ იგი, რომლისა ნაყოფი მწარე არს,
Line of ed.: 27     
მომეც მონასა შენსა, უფალო, რაჲთა მშჳდობით აღვესრულო და მხიარულე\ბით
Line of ed.: 28     
და მშჳდობით წარვიგზავნო და დავდგე წინაშე მსაჯულისა მის. და
Line of ed.: 29     
ეშმაკი ნუმცა მხედავს მე, თუალნი მისნი დაუბრმედ ნათლითა მაგით შენი\თა,
Line of ed.: 30     
რომელ ჩემ თანა დამკჳდრებულ არს დაიყავნ პირი თჳსი ეშმაკმან, რამე\თუ
Line of ed.: 31     
არაჲ პოვა ჩემ თანა".

Line of ed.: 32        
და ვითარცა აღასრულა ლოცვაჲ ესე, ჰრქუა ერისა კაცთა მათ: "მოვე\დით
Line of ed.: 33     
და აღასრულეთ ჩემ ზედა ბრძანებული იგი მომავლინებელისა თქუე\ნისაჲ".

Paragraph: 10  
Line of ed.: 34        
10. და მოვიდეს ოთხნი იგი სტრატიოტნი და დაუგმირეს იგი სართმე\ბითა
Line of ed.: 35     
მით, და ეგრეთ დაეცა ქვეყანასა ზედა და აღესრულა.

Line of ed.: 36        
Ms. page: D_258  ხოლო ძმანი იგი ყოველნი ტიროდეს და მიაქუნდა სამოსელი
Line of ed.: 37     
მჩურისაჲ პატიოსანი დიდძალი, და შემოსეს და დადვეს იგი სამეუფეოსა მას
Line of ed.: 38     
შირიმსა, რომელსა პირველ მეფენი დაემარხვოდეს.

Line of ed.: 39        
ხოლო სეფორას და ვეჟანას არა უნდა შესლვაჲ ქალაქად, არამედ მუნ\ვე,
Line of ed.: 40     
მთასა მას, სხდეს დღე ყოველ. და გამოეცხადა მათ მოციქული იგი თო\მა:
Line of ed.: 41     
"რაჲსა სხედ და მცავთ მე? არა აქა ვარ, არამედ აღსრულ ვარ მოღებად,
Page of ed.: 20   Line of ed.: 1     
რაჲცა იგი აღთქმულ არს ჩემდა. ხოლო თქუენ აღდეგით და გარდავედით
Line of ed.: 2     
ამიერ, რამეთუ შემდგომად მცირეთა დღეთა თქუენცა მოხჳდეთ ჩემდა".

Line of ed.: 3        
ხოლო მიზდეოს და ქარისიოს, მუგდონია და ტერტია დიდად აარნეს,
Line of ed.: 4     
რაჲთამცა დაემორჩილნეს იგინი. ხოლო იგინი არა დაემორჩილნეს მათ. და
Line of ed.: 5     
გამოეცხადა მათ მოციქული იგი თომა და ჰრქუა: "ნუ შესცთებით, წმიდა\მან
Line of ed.: 6     
და ცხოველმან იესუ ადრე-ადრე ყოს შეწევნაჲ თქუენთჳს".

Line of ed.: 7        
ხოლო მიზდეოს და ქარისიოს იხილნეს, რამეთუ არა დაემორჩილნეს
Line of ed.: 8     
მათ ტერტია და მუგდონია, მიუშუეს მათ ცხორებაჲ ნებათა მათთაებრ. შე\კრბებოდეს
Line of ed.: 9     
მიერითგან ძმანი ერთობით და შეეძინებოდეს სიტყუასა მას უფლი\სასა
Line of ed.: 10     
და მხიარულ იყვნეს მადლითა მით სულისა წმიდისაჲთა.

Line of ed.: 11        
ხოლო მოციქულმან მან აღსრულებასა ამიერ სოფლით სეფორა აკურთხა
Line of ed.: 12     
ხუცად და ვეჟან დიაკონად, Ms. page: D_259  რაჟამს აღჴდა მთასა მას მოსიკუდიდ,
Line of ed.: 13     
ხოლო შეეწეოდა მათ უფალი და განაძლიერებდა სარწმუნოებად.

Paragraph: 11  
Line of ed.: 14        
11. და შემდგომად მცირეთა ჟამთა შვილი ერთი მეფისაჲ იგუემა და
Line of ed.: 15     
ვერვინ შეუძლო განკურნებად მისსა, რამეთუ დიდად განძლიერებულ იყო ეშ\მაკი
Line of ed.: 16     
იგი. გულსა მოიჴადა მიზდეოს და თქუა: "მივიდე და აღვაღო სამარე
Line of ed.: 17     
იგი მოციქულისაჲ მის და მოვიღო ძუალი ერთი ძუალთა მისთაგანი და შევაბა
Line of ed.: 18     
ძესა ჩემსა და განიკურნოს". და მივიდა აღსრულებად, რაჲცა-იგი გულსა
Line of ed.: 19     
მოუჴდა. ხოლო მოციქულმან მან თომა ჰრქუა მას: "ცოცხლისაჲ არა გრწმე\ნა
Line of ed.: 20     
და მკუდრისაჲ გრწამსა? ხოლო ნუვე გეშინინ, რამეთუ ლხინება და წყა\ლობა
Line of ed.: 21     
ყოს შენთჳს უფალმან იესუ ქრისტემან თჳსითა მით სიტკბოებითა".
Line of ed.: 22     
და აღჴდა იგი მთასა მას და აღაღო სამარესა მას და არაჲ პოვა მუნ, რამე\თუ
Line of ed.: 23     
ერთმან ვინმე ძმათაგანმან წარიპარნა ძუალნი წმიდისანი მის და მიიხუ\ნა
Line of ed.: 24     
შუვა-მდინარეთა მათ. არამედ ადგილსა მას შირიმისა მისგან, რომელსა
Line of ed.: 25     
მოციქული იგი დადებულ იყო, მიწაჲ აიღო და შეაბა ძესა თჳსსა და
Line of ed.: 26     
თქუა: "მრწამს აწ, უფალო, იესუ ქრისტე, რაჟამს განმეშორა იგი, რომე\ლი
Line of ed.: 27     
ყოველსა ჟამსა აცთუნებს კაცთა, რაჲთამცა არა გიცნეს შენ". Ms. page: D_260  და
Line of ed.: 28     
ვითარცა შეაბა მიწაჲ იგი ყრმასა მას, განიკურნა ყრმაჲ იგი. მივიდოდა მი\ერითგან
Line of ed.: 29     
მიზდეოზ მეფჱ ძმათა მათ თანა, და მიერითგან მიუპყრობდა თავსა
Line of ed.: 30     
ჴელის დადებად სეფორას. და ეტყოდა ძმათა მათ სეფორ: "ლოცვა ყავთ მიზ\დეოს
Line of ed.: 31     
მეფისათჳს, რაჲთა პოოს იესუჲს ქრისტესგან წყალობაჲ და არა მო\იჴსენნეს
Line of ed.: 32     
მაგისნი იგი ძჳრნი". და მიერითგან ერთობით და მხიარულებით
Line of ed.: 33     
ლოცვას ჰყოფდეს მისთჳს. ხოლო კაცთ-მოყუარემან უფალმან, მეუფემან მე\უფეთამან
Line of ed.: 34     
და უფალმან უფლებათამან, მისცა მიზდეოსს ცხოველი იგი სასო\ებაჲ
Line of ed.: 35     
თჳსი. და შეკრბებოდა სიმრავლე მორწმუნეთაჲ და ადიდებდეს მამასა
Line of ed.: 36     
და ძესა და წმიდას[ა] სულ[სა], რომლისაჲ არს ძალი და დიდებაჲ და შუე\ნიერება
Line of ed.: 37     
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Apocryphal Texts pertaining to the Apostles.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 20.8.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.