TITUS
Biblia Udica, Versio Nizhensis: Novum Testamentum
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3 

Ḳunuḳbal Ioani Isuseynaḳ yaq̇ häzirbsun
K'unuk'bal İoani İsuseynak' yaq' həzirbsun(Mrḳ. 1:1-8Link to udntn; Luḳ. 3:1-18Link to udntn; Ioan. 1:19-28Link to udntn)
(Mrk'. 1:1-8Link to udntn; Luk'. 3:1-18Link to udntn; İoan. 1:19-28Link to udntn)


Verse: 1  Link to udint Ṭe ġimxo Ḳunuḳbal Ioan Iudeyani čölö karoozbsun meydanane č̣eri.
   
T'e ğimxo K'unuk'bal İoan İudeyani çölö karoozbsun meydanane c'eri.

Verse: 2  Link to udint
Šoṭin metäreney: "Toobabanan! Šoṭaynaḳ ki, Göye padčaġluġ ə͑śalayinšakene". *
   
Şot'in metəreney: "Toobabanan! Şot'aynak' ki, Göye padçağluğ ı̌šalayinşakene". *

Verse: 3  Link to udint
Šoṭaynaḳ ki, mo - ṭe amdare ki, xavarečal Isayan šoṭay barada peney:
   
Şot'aynak' ki, mo - t'e amdare ki, xavareçal İsayan şot'ay barada peney:
   
"Čölö bayanbalṭay säse eysa:
   
"Çölö bayanbalt'ay səse eysa:
   
"Q̣onʒ́uġoy yaq̇a häzirbanan,
   
"Q'ončuğoy yaq'a həzirbanan,
   
Šoṭay č̣ovakala ǯəġərxo düzbanan". *
   
Şot'ay c'ovakala cığırxo düzbanan". *

Verse: 4  Link to udint
Ioanen buše popen paltare layey, iz bə͑yex ṭole q̇ayinše ġaćey, iz ukunal čäyirtḳän q̇a čölin uć̣ey. *
   
İoanen buşe popen paltare layey, iz bı̌yex t'ole q'ayinşe ğaç̌ey, iz ukunal çəyirtk'ən q'a çölin uč'ey. *

Verse: 5  Link to udint
Yerusalimi amdarxo, bito Iudeyanaxun bakalorox saal Iordani härrämine yäšäyinšalorox Ioani ṭo͑ġo͑lṭun eysay.
   
Yerusalimi amdarxo, bito İudeyanaxun bakalorox saal İordani hərrəmine yəşəyinşalorox İoani t'ǒğǒlt'un eysay.

Verse: 6  Link to udint
Šoṭoġon ičoġoy günaxxo ozane exṭi šoṭay täräfäxun Iordan oqe boš ḳunuḳṭun baksay.
   
Şot'oğon içoğoy günaxxo ozane ext'i şot'ay tərəfəxun İordan oqe boş k'unuk't'un baksay.

Verse: 7  Link to udint
Fariseyxoy q̇a saduḳeyxoy geleṭay ḳunuḳ bakseynaḳ iz ṭo͑ġo͑l eysuna aḳala Ioanen šoṭoġo metäre pi: "Ay gürzoġoy näsil! Ef loxol eġala Buxaʒ́uġoy äǯuġaxun ef elmoġo \ čarḳesṭuna ef beyinä šina bape? *
   
Fariseyxoy q'a saduk'eyxoy gelet'ay k'unuk' bakseynak' iz t'ǒğǒl eysuna ak'ala İoanen şot'oğo metəre pi: "Ay gürzoğoy nəsil! Ef loxol eğala Buxačuğoy əcuğaxun ef elmoğo \ çark'est'una ef beyinə şina bape? *

Verse: 8  Link to udint
Häysä isä toobina uyġun äšurxo biq̇anan.
   
Həysə isə toobina uyğun əşurxo biq'anan.

Verse: 9  Link to udint
Ef üḳe boš "beš bava Avrahame" pi, ma fikirbanan. Zu vä͑x nexzu: Buxaʒ́uġon me źe͑yurxoxunal Avrahameynaḳ äylux yaratmišes baneksa. *
   
Ef ük'e boş "beş bava Avrahame" pi, ma fikirbanan. Zu və̌x nexzu: Buxačuğon me ǰěyurxoxunal Avrahameynak' əylux yaratmişes baneksa. *

Verse: 10  Link to udint
Ene tavar xodurxoy tume häzire. Metärluġen, šaaṭ bar nu tadala här xod boṭeci aruġone bosesa. *
   
Ene tavar xodurxoy tume həzire. Metərluğen, şaat' bar nu tadala hər xod bot'eśi aruğone bosesa. *

Verse: 11  Link to udint
Zu ef toobina täsṭiġbseynak vä͑x xenenez ḳunuḳbsa, ama zaxun oša Eġalo zaxun gele zorbane. Zu Šoṭay toroḳali baġa layiġ tezu. Šoṭin vä͑x ω͑vel Urufen q̇a aruġon ḳunuḳbale.
   
Zu ef toobina təst'iğbseynak və̌x xenenez k'unuk'bsa, ama zaxun oşa Eğalo zaxun gele zorbane. Zu Şot'ay torok'ali bağa layiğ tezu. Şot'in və̌x Ǐvel Urufen q'a aruğon k'unuk'bale.

Verse: 12  Link to udint
Šoṭay yaba Iz kiyele, Iz eč̣a tämizbi taxəla anbara girbale. Kolośa isä nu aćala aruġo boḳosṗale".
   
Şot'ay yaba İz kiyele, İz ec'a təmizbi taxıla anbara girbale. Kološa isə nu aç̌ala aruğo bok'osp'ale".Isusi ḳunuḳ baksun
İsusi k'unuk' baksun(Mrḳ. 1:9-11Link to udntn; Luḳ. 3:21-22Link to udntn)
(Mrk'. 1:9-11Link to udntn; Luk'. 3:21-22Link to udntn)


Verse: 13  Link to udint
Ṭe vädä Isus Ioani täräfäxun ḳunuḳ bakseynaḳ Galileyinaxun Iordan oqa, Ioani ṭo͑ġo͑le hari.
   
T'e vədə İsus İoani tərəfəxun k'unuk' bakseynak' Galileyinaxun İordan oqa, İoani t'ǒğǒle hari.

Verse: 14  Link to udint
Ama Ioanen Šoṭo qošbsun čureci pine: "Hun za ḳunuḳ balanu, Hun heṭaynaḳen bez ṭo͑ġo͑l eysa?"
   
Ama İoanen Şot'o qoşbsun çureśi pine: "Hun za k'unuk' balanu, Hun het'aynak'en bez t'ǒğǒl eysa?"

Verse: 15  Link to udint
Isusen isä šoṭo ǯoġabe tadi: "Barta häysä metärq̇an baki. Šoṭaynaḳ ki, yan Buxaʒ́uġon čureġalṭoġo bex ṗaṗesṗalayan". Ṭe vädä Ioan iräzine baki.
   
İsusen isə şot'o coğabe tadi: "Barta həysə metərq'an baki. Şot'aynak' ki, yan Buxačuğon çureğalt'oğo bex p'ap'esp'alayan". T'e vədə İoan irəzine baki.

Verse: 16  Link to udint
Isus ḳunuḳ bakala ḳinäḳ xenaxun č̣ere. Ṭe vädä göy \ qayeci, Buxaʒ́uġoy Uruf göyärčin ḳinäḳ ciri Iz loxol arsṭunane aḳi.
   
İsus k'unuk' bakala k'inək' xenaxun c'ere. T'e vədə göy \ qayeśi, Buxačuğoy Uruf göyərçin k'inək' śiri İz loxol arst'unane ak'i.

Verse: 17  Link to udint
Göynuxun sa säse hari: "Mo Bez čureġala Ġare, Koṭoxun iräzizu". *
   
Göynuxun sa səse hari: "Mo Bez çureğala Ğare, Kot'oxun irəzizu". *Next partThis text is part of the TITUS edition of Biblia Udica, Versio Nizhensis: Novum Testamentum.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 9.6.2022. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.