TITUS
Biblia Udica, Versio Nizhensis: Novum Testamentum
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2 

Müdrik amdarxoy hari bul ḳoc̣bsun
Müdrik amdarxoy hari bul k'os'bsun


Verse: 1  Link to udintLink to armntLink to ntkpl Isus padčaġ Irodi dööräsṭä Iudeyani Beṭlexem šähäre nanaxun bakiṭuxun oša müdrik amdarxo * be͑ġ \ č̣eġala täräfäxun Yerusalima hari
   
İsus padçağ İrodi döörəst'ə İudeyani Bet'lexem şəhəre nanaxun bakit'uxun oşa müdrik amdarxo * běğ \ c'eğala tərəfəxun Yerusalima hari

Verse: 2  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
xavarṭun haq̇i: "Nanaxun baki iudeyluġoy gäläǯäyin Padčaġ maya? Be͑ġ č̣eġala täräf Šoṭay nanaxun baksuna avabakesṭala muć̣uli č̣eysuna aḳi Šoṭo bul ḳoc̣bsayan hari". *
   
xavart'un haq'i: "Nanaxun baki iudeyluğoy gələcəyin Padçağ maya? Běğ c'eğala tərəf Şot'ay nanaxun baksuna avabakest'ala muč'uli c'eysuna ak'i Şot'o bul k'os'bsayan hari". *

Verse: 3  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Padčaġ Iroden moṭo ibakaṭan saal bütüm Yerusalimi azuḳ täšvišäṭun bafṭi.
   
Padçağ İroden mot'o ibakat'an iç saal bütüm Yerusalimi azuk' təşvişət'un baft'i.

Verse: 4  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Iroden azuḳi bütüm samǯi be͑yinśxo saal ḳanun zombalxo girbi šoṭoġoxun Xrisṭosi maya nanaxun baksunane xavar haq̇i.
   
İroden azuk'i bütüm samci běyinšxo saal k'anun zombalxo girbi şot'oğoxun Xrist'osi maya nanaxun baksunane xavar haq'i.

Verse: 5  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
"Iudeyani Beṭlexem šähäre" piṭun. Šoṭaynaḳ ki, xavarečalen metäre campe:
   
"İudeyani Bet'lexem şəhəre" pit'un. Şot'aynak' ki, xavareçalen metəre śampe:

Verse: 6  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
"Ay Iudeyani oćala bakala Beṭlexem, Hun
   
"Ay İudeyani oç̌ala bakala Bet'lexem, Hun
   
Iudeyani kalaluġbala šähärmoġoy arane hiḳḳalaxun än mic̣iḳo tenu,
   
İudeyani kalaluğbala şəhərmoğoy arane hik'k'alaxun ən mis'ik'o tenu,
   
Šoṭaynaḳ ki, vaxun kalaluġbal č̣eġale,
   
Şot'aynak' ki, vaxun kalaluğbal c'eğale,
   
Šo bez azuḳ Israili čoban bakale". *
   
Şo bez azuk' İsraili çoban bakale". *

Verse: 7  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Ṭe vädä Iroden müdrik amdarxo č̣äṗḳin ḳalpi šoṭoġoxun muć̣ulin aḳeci dägig vaxṭane zombaki.
   
T'e vədə İroden müdrik amdarxo c'əp'k'in k'alpi şot'oğoxun muč'ulin ak'eśi dəgig vaxt'ane zombaki.

Verse: 8  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
"Takinan äylä yönbäri qä͑vekinan, bä͑ġä͑bala ḳinäḳ za xavar tadanan, zuval taci Šoṭo bul ḳoc̣boz" pi, šoṭoġo Beṭlexemane yaq̇abi.
   
"Takinan əylə yönbəri qə̌vekinan, bə̌ğə̌bala k'inək' za xavar tadanan, zuval taśi Şot'o bul k'os'boz" pi, şot'oğo Bet'lexemane yaq'abi.

Verse: 9  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Šoṭoġon padčaġa u͑mu͑xlaxi čarḳiṭuxun oša yaq̇aṭun bafṭi. Ṭe vädä be͑ġ č̣eġala täräfe ičoġoy aḳi muć̣ulinen šoṭoġo yaq̇e aḳesṭi. Šo Körpä bakala gane loxol čurepi.
   
Şot'oğon padçağa ǔmǔxlaxi çark'it'uxun oşa yaq'at'un baft'i. T'e vədə běğ c'eğala tərəfe içoğoy ak'i muč'ulinen şot'oğo yaq'e ak'est'i. Şo Körpə bakala gane loxol çurepi.

Verse: 10  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Šoṭoġon muć̣ulina aḳala vädine lap geleṭun mu͑qbaki.
   
Şot'oğon muč'ulina ak'ala vədine lap gelet'un mǔqbaki.

Verse: 11  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Ḳoya baci Körpä Iz Nana Mariyaxun sagalaṭun aḳi, ḳä͑ḳä͑ṗi loxol čökṭi Šoṭo bulṭun ḳoc̣bi. Ičoġoy xäzininäxun Šoṭo payurxo - q̇əzəl, ladan saal mirraṭun * tadi.
   
K'oya baśi Körpə İz Nana Mariyaxun sagalat'un ak'i, k'ə̌k'ə̌p'i loxol çökt'i Şot'o bult'un k'os'bi. İçoğoy xəzininəxun Şot'o payurxo - q'ızıl, ladan saal mirrat'un * tadi.

Verse: 12  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Oša neṗen Irodi ṭo͑ġo͑l nu qaybaksuni tapšuruġa haq̇i q̇eräz yaq̇en ičoġoy oćalaṭun taci.
   
Oşa nep'en İrodi t'ǒğǒl nu qaybaksuni tapşuruğa haq'i q'erəz yaq'en içoğoy oç̌alat'un taśi.Misirä ṭisṭun
Misirə t'ist'un


Verse: 13  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Müdrik amdarxo yaq̇a bafṭiṭuxun oša Q̣onʒ́uġoy sa angelen Iosifi neṗe boš aḳeci pine: "Hayza, Körpä q̇a Iz Nana exṭa Misirä ṭiṭa. Zu va xavarbala vaxṭal ciriḳ ṭeṭiya manda. Šoṭaynaḳ ki, Iroden Körpä bespseynaḳ qä͑vesane burqe".
   
Müdrik amdarxo yaq'a baft'it'uxun oşa Q'ončuğoy sa angelen İosifi nep'e boş ak'eśi pine: "Hayza, Körpə q'a İz Nana ext'a Misirə t'it'a. Zu va xavarbala vaxt'al śirik' t'et'iya manda. Şot'aynak' ki, İroden Körpə bespseynak' qə̌vesane burqe".

Verse: 14  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Metärluġen, Iosif hayzeri, haṭe üše Körpä q̇a Iz Nana exṭi Misiräne yaq̇a bafṭi.
   
Metərluğen, İosif hayzeri, hat'e üşe Körpə q'a İz Nana ext'i Misirəne yaq'a baft'i.

Verse: 15  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Irod biyamin ṭeṭiyane mandi. Mo Q̣onʒ́uġon xavarečala pesṭi äyit bex ṗaṗseynaḳe baki: \ "Bez Ġara Misiräxun ḳalezpi". *
   
İrod biyamin t'et'iyane mandi. Mo Q'ončuğon xavareçala pest'i əyit bex p'ap'seynak'e baki: \ "Bez Ğara Misirəxun k'alezpi". *

Verse: 16  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Irod müdrik amdarxoy täräfäxun axmaġi gala laxesuna aḳi gele \ äǯuġläyinšebaki. Šoṭin müdrik amdarxoxun Körpäy nanaxun baksuna zombaki vädinä görä Beṭlexema saal iz härrämine yäšäyinšala ṗä͑ saal ṗä͑ yäšäxun oq̇a bakala körpä ġar äyloġo besṗesedi.
   
İrod müdrik amdarxoy tərəfəxun axmaği gala laxesuna ak'i gele \ əcuğləyinşebaki. Şot'in müdrik amdarxoxun Körpəy nanaxun baksuna zombaki vədinə görə Bet'lexema saal iz hərrəmine yəşəyinşala p'ə̌ saal p'ə̌ yəşəxun oq'a bakala körpə ğar əyloğo besp'esedi.

Verse: 17  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Metärluġen, Yeremiya xavarečalen pi me äyit bex ṗaneṗi:
   
Metərluğen, Yeremiya xavareçalen pi me əyit bex p'anep'i:

Verse: 18  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
"Rama šähärexun sa säse č̣eri,
   
"Rama şəhərexun sa səse c'eri,
   
O͑no͑psuni saal kala šivani säsurxo!
   
Ǒnǒpsuni saal kala şivani səsurxo!
   
Rahilän iz äyloġoynaḳe o͑no͑ne,
   
Rahilən iz əyloğoynak'e ǒnǒne,
   
Iču üḳ tasṭuna čurtenesa.
   
İçu ük' tast'una çurtenesa.
   
Šoṭaynaḳ ki, šorox ene buteṭun". *
   
Şot'aynak' ki, şorox ene butet'un". *Misiräxun Nazareṭa qaybaksun
Misirəxun Nazaret'a qaybaksun


Verse: 19  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Irod ṗuriṭuxun oša, Q̣onʒ́uġoy sa angel Misirä Iosifi neṗe boš aḳeci
   
İrod p'urit'uxun oşa, Q'ončuğoy sa angel Misirə İosifi nep'e boş ak'eśi

Verse: 20  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
pine: "Hayza, Körpä q̇a Iz Nana exṭa Israil ölkinä qaybaka, šoṭaynaḳ ki, Körpäy elmoġo haq̇sun čureġalorox ṗureṭun".
   
pine: "Hayza, Körpə q'a İz Nana ext'a İsrail ölkinə qaybaka, şot'aynak' ki, Körpəy elmoğo haq'sun çureğalorox p'uret'un".

Verse: 21  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Iosif hayzeri Körpä q̇a Iz Nana exṭi Israil ölkinäne qaybaki.
   
İosif hayzeri Körpə q'a İz Nana ext'i İsrail ölkinəne qaybaki.

Verse: 22  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Ama Arxelani iz bava Irodi gala Iudeyani padčaġ baksuna ibakaṭan ṭiya taysuna q̇ə͑nebi. Neṗe boš xavardarluġ haq̇i Galiley oćalane taci.
   
Ama Arxelani iz bava İrodi gala İudeyani padçağ baksuna ibakat'an t'iya taysuna q'ı̌nebi. Nep'e boş xavardarluğ haq'i Galiley oç̌alane taśi.

Verse: 23  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Hari Nazareṭ c̣ila šähäre areci. Mo xavarečalxon pi "Šoṭo Nazareṭlu ukalṭun" äyit bex ṗaṗseynaḳe baki.
   
Hari Nazaret' s'ila şəhəre areśi. Mo xavareçalxon pi "Şot'o Nazaret'lu ukalt'un" əyit bex p'ap'seynak'e baki.Next partThis text is part of the TITUS edition of Biblia Udica, Versio Nizhensis: Novum Testamentum.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 18.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.