TITUS
Biblia Udica, Versio Nizhensis: Novum Testamentum
Part No. 4
Previous part

Chapter: 4 

Šeytani Isusa sinäyinšbsun
Şeytani İsusa sinəyinşbsun(Mrḳ. 1:12-13Link to udntn; Luḳ. 4:1-13Link to udntn)
(Mrk'. 1:12-13Link to udntn; Luk'. 4:1-13Link to udntn)


Verse: 1  Link to udintLink to armntLink to ntkpl Moṭoxun oša Isus iblisi täräfäxun sinäyinšakseynaḳ ω͑vel Urufi täräfäxun čölöne yaq̇abaki. *
   
Mot'oxun oşa İsus iblisi tərəfəxun sinəyinşakseynak' Ǐvel Urufi tərəfəxun çölöne yaq'abaki. *

Verse: 2  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Isusen q̇ərx ġi-q̇ərx üše ġurux efiṭuxun oša busane baki.
   
İsusen q'ırx ği-q'ırx üşe ğurux efit'uxun oşa busane baki.

Verse: 3  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Ṭe vädä sinäyinšal ə͑śabaki Šoṭo pine: "Ägär Hun Buxaʒ́uġoy Ġarnusa, me źe͑yurxo ämirba ki, śumq̇aṭun baki".
   
T'e vədə sinəyinşal ı̌šabaki Şot'o pine: "Əgər Hun Buxačuğoy Ğarnusa, me ǰěyurxo əmirba ki, šumq'at'un baki".

Verse: 4  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Ama Isusen šoṭo metäre ǯoġab tadi: "Insan täkč̣ä śumen tene, Buxaʒ́uġoy źomoxun č̣eġala här äyitene yäšäyinšo" pine camece". *
   
Ama İsusen şot'o metəre coğab tadi: "İnsan təkc'ə šumen tene, Buxačuğoy ǰomoxun c'eğala hər əyitene yəşəyinşo" pine śameśe". *

Verse: 5  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Oša iblisen Šoṭo ə͑vel šähäre, xrame loxol ečeri
   
Oşa iblisen Şot'o ı̌vel şəhəre, xrame loxol eçeri

Verse: 6  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
pine: "Ägär Hun Buxaʒ́uġoy Ġarnusa, Va oq̇a bosa. Axər
   
pine: "Əgər Hun Buxačuğoy Ğarnusa, Va oq'a bosa. Axır
   
"Buxaʒ́uġon va görä Iz angelxo ämirebo ki,
   
"Buxačuğon va görə İz angelxo əmirebo ki,
   
Va ičoġoy kiyel tašaṭun ki,
   
Va içoğoy kiyel taşat'un ki,
   
Vi tur sa źe͑na nu lafṭane" *
   
Vi tur sa ǰěna nu laft'ane" *
   
pine camece".
   
pine śameśe".

Verse: 7  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Isusen šoṭo pine: "Buxaʒ́ux Q̣onʒ́uġo sinäyinš maba" \ piyal camecene". *
   
İsusen şot'o pine: "Buxačux Q'ončuğo sinəyinş maba" \ piyal śameśene". *

Verse: 8  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Iblisen ṗurum Isusa alloy sa buruġone lačuvḳi. Šoṭo dünyäni bütüm padčaġluġxo q̇a tamtaraġa aḳesṭi
   
İblisen p'urum İsusa alloy sa buruğone laçuvk'i. Şot'o dünyəni bütüm padçağluğxo q'a tamtarağa ak'est'i

Verse: 9  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
pine Šoṭo: "Hun oq̇a biti za bul ḳoc̣bayin, moṭoġo bitova Va tadoz".
   
pine Şot'o: "Hun oq'a biti za bul k'os'bayin, mot'oğo bitova Va tadoz".

Verse: 10  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Isusen pine: "Iradbaka, Šeytan! Šoṭaynaḳ ki, "Buxaʒ́ux Q̣onʒ́uġo bul ḳoc̣ba, täkč̣ä Šoṭo q̇ulluġba" pine camece". *
   
İsusen pine: "İradbaka, Şeytan! Şot'aynak' ki, "Buxačux Q'ončuğo bul k'os'ba, təkc'ə Şot'o q'ulluğba" pine śameśe". *

Verse: 11  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Moṭoxun oša iblisen Isusa barti taneci, angelxonal hari Šoṭo q̇ulluġṭunbsay.
   
Mot'oxun oşa iblisen İsusa barti taneśi, angelxonal hari Şot'o q'ulluğt'unbsay.Isusi Iz q̇ulluġa burqsun
İsusi İz q'ulluğa burqsun(Mrḳ. 1:14-15Link to udntn; Luḳ. 4:14-15Link to udntn)
(Mrk'. 1:14-15Link to udntn; Luk'. 4:14-15Link to udntn)


Verse: 12  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Isusen Ioani biq̇esuna ibakiṭuxun oša Galileyinane qaybaki. *
   
İsusen İoani biq'esuna ibakit'uxun oşa Galileyinane qaybaki. *

Verse: 13  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Nazareṭaxun č̣eri Zevulun saal Nafṭalim oćalxo, Galileya göle ṭo͑ġo͑l bakala Ḳefernaumane mäsḳän saki. *
   
Nazaret'axun c'eri Zevulun saal Naft'alim oç̌alxo, Galileya göle t'ǒğǒl bakala K'efernaumane məsk'ən saki. *

Verse: 14  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Mo Isaya xavarečalen pi me äyit bex ṗaṗeq̇an pine baki:
   
Mo İsaya xavareçalen pi me əyit bex p'ap'eq'an pine baki:

Verse: 15  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
"Zevuluni saal Nafṭalimi oćalxo,
   
"Zevuluni saal Naft'alimi oç̌alxo,
   
Dänizi ṭo͑ġo͑l tašala yaq̇,
   
Dənizi t'ǒğǒl taşala yaq',
   
Iordan oqe ṭe tay,
   
İordan oqe t'e tay,
   
Buxaʒ́uġo nu čalxala millätxo yäšäyinšala Galileya
   
Buxačuğo nu çalxala millətxo yəşəyinşala Galileya

Verse: 16  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Zülmäti boš yäšäyinšala azuḳen
   
Zülməti boş yəşəyinşala azuk'en
   
C̣aldala sa išiġe aḳi.
   
S'aldala sa işiğe ak'i.
   
P̣uriṭoġoy dünyäni xožina
   
P'urit'oğoy dünyəni xojina
   
mäsḳän sakiṭoġoy ćoyel
   
məsk'ən sakit'oğoy ç̌oyel
   
Išiġe saki". *
   
İşiğe saki". *

Verse: 17  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Ṭe vädinexun Isusen metär karoozbsane burqi: "Toobabanan! Šoṭaynaḳ ki, Göye padčaġluġ ə͑śabakene". *
   
T'e vədinexun İsusen metər karoozbsane burqi: "Toobabanan! Şot'aynak' ki, Göye padçağluğ ı̌šabakene". *Samǯi šagirdxo
Samci şagirdxo(Mrḳ. 1:16-20Link to udntn; Luḳ. 5:1-11Link to udntn)
(Mrk'. 1:16-20Link to udntn; Luk'. 5:1-11Link to udntn)


Verse: 18  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Isus Galileya göle ṭo͑ġo͑l taraḳaṭan xena tor bosala ṗä͑ vičä - P̣eṭer ḳaleġala Simona saal iz viči Andreyane aḳi. Me amdarxo čälibiq̇alxoney.
   
İsus Galileya göle t'ǒğǒl tarak'at'an xena tor bosala p'ə̌ viçə - P'et'er k'aleğala Simona saal iz viçi Andreyane ak'i. Me amdarxo çəlibiq'alxoney.

Verse: 19  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Isusen šoṭoġo pine: "Bez bać̣anexun ekinan, Zu vä͑x amdar biq̇ala čälibiq̇alxo booz".
   
İsusen şot'oğo pine: "Bez bač'anexun ekinan, Zu və̌x amdar biq'ala çəlibiq'alxo booz".

Verse: 20  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Šoṭoġon haṭe saad torurxo ṭo͑o͑x bosi Šoṭay bać̣anexunṭun taci.
   
Şot'oğon hat'e saad torurxo t'ǒǒx bosi Şot'ay bač'anexunt'un taśi.

Verse: 21  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Isus ṭeṭiin be͑ś taci q̇eräz ṗä͑ vičä - Zavday ġar Iaḳova q̇a iz viči Ioanane aḳi. Šoṭoġon ičoġoy bava Zavdaxun sagala lodḳin boš torurxoṭun düzbsay. Isusen šoṭoġo ḳalepi.
   
İsus t'et'iin běš taśi q'erəz p'ə̌ viçə - Zavday ğar İak'ova q'a iz viçi İoanane ak'i. Şot'oğon içoğoy bava Zavdaxun sagala lodk'in boş torurxot'un düzbsay. İsusen şot'oğo k'alepi.

Verse: 22  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Šoroxal haṭe saad lodḳina saal ičoġoy bava barti Šoṭay bać̣anexunṭun taci.
   
Şoroxal hat'e saad lodk'ina saal içoğoy bava barti Şot'ay bač'anexunt'un taśi.Isusi azariṭoġo q̇olaybsun
İsusi azarit'oğo q'olaybsun(Mrḳ. 3:7-12Link to udntn; Luḳ. 6:17-19Link to udntn)
(Mrk'. 3:7-12Link to udntn; Luk'. 6:17-19Link to udntn)


Verse: 23  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Isus bütüm Galileyina tarapi ṭiyanin sinagogxoy boš zomebsay, Göye padčaġluġi Mu͑q Xavara karoozebsay, azuḳi arane härǯür \ azara, zäifluġa q̇olayebsay. *
   
İsus bütüm Galileyina tarapi t'iyanin sinagogxoy boş zomebsay, Göye padçağluği Mǔq Xavara karoozebsay, azuk'i arane hərcür \ azara, zəifluğa q'olayebsay. *

Verse: 24  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Šoṭay barada xavar bütüm Sirina yäymišebaki. Isusi ṭo͑ġo͑l härǯürä azar bakalṭoġo, koruġ aḳalṭoġo, ičoġoy boš murdar uruf bakalṭoġo, susṭbakalṭoġo, ṗaraličen duġitoġo eṭunšṭay. Šoṭinal šoṭoġo q̇olayebsay.
   
Şot'ay barada xavar bütüm Sirina yəymişebaki. İsusi t'ǒğǒl hərcürə azar bakalt'oğo, koruğ ak'alt'oğo, içoğoy boş murdar uruf bakalt'oğo, sust'bakalt'oğo, p'araliçen duğitoğo et'unşt'ay. Şot'inal şot'oğo q'olayebsay.

Verse: 25  Link to udintLink to armntLink to ntkpl
Yerusalimaxun, Galileya, Deḳaṗolis q̇a Iudeya bölginäxun saal Iordan oqe ṭə͑yä͑mi täräfäxun gele ǯamaate Isusi bać̣anexun taysay.
   
Yerusalimaxun, Galileya, Dek'ap'olis q'a İudeya bölginəxun saal İordan oqe t'ı̌yə̌mi tərəfəxun gele camaate İsusi bač'anexun taysay.Next partThis text is part of the TITUS edition of Biblia Udica, Versio Nizhensis: Novum Testamentum.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 18.11.2023. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.