TITUS
Alexander der Groote
Part No. 2
Previous part

Chapter: 2     
Line: 1        Des nachts doe quam Septabanus als een draec in der
Line: 2     
coninghinnen camer. Ende mit sinen swarten consten so verwandelde hi
Line: 3     
in een mens ende sliep by haer ende hi wan een kint an haer. Ende die
Line: 4     
coninghinne waende, dattet haer afgod was. Doe si vernam, dat si kint
Line: 5     
droech, doe hadde si anxt voir haren man ende si claechde dat
Line: 6     
Septabanus. Doe dede hi mit sijnre toverien, dat den coninc docht in
Line: 7     
sinen slaep, dat sijn Page of edition: [115d]  afgod bi sinen wive geslapen hadde. Doe
Line: 8     
die coninc thuus quam uut den stride, doe scaemde haar die
Line: 9     
coninghinne. Doe seide die coninc: "Vrouwe, en scaemt u niet. Ic weet
Line: 10     
wel, vrouwe, dat gi kint dreecht van onsen afgod." Op een tijt doe
Line: 11     
die coninc ende die coninghinne te samen saten ende aten, doe quam
Line: 12     
Septabanus voir der tafelen in enen [= ener] gedaent van enen draec.
Line: 13     
Doe waren alle die dienres vervaert. Ende die draec ghinc tot der
Line: 14     
coninghinnen ende leide sijn hoeft in haren scoet. Doe seide die
Line: 15     
coninc: "Voirwaer, die selve draec, die sach ic op een tijt, doe ic
Line: 16     
striden soude" Op een tijt doe quam een haen ende leide een ey in des
Line: 17     
conincs scoet. Doe werp die coninc dat ey ter aerden, so dattet brac.
Line: 18     
Doe quam daer uut een draec ende die croep al om dat ey; ende doe hi
Line: 19     
weder voir dat gat quam, daer hi uut croep, doe bleef hi doot. Doe
Line: 20     
vraechde die coninc enen meester, die hiet Antyfon, wat dat beduden
Line: 21     
mocht. Doe seide die meester: "Die werelt is ront als een ey ende van
Line: 22     
uwen wive sel enen soen geboren worden, die sel enen machtich coninc
Line: 23     
worden ende hi sel mit groter macht alle die werelt omme reysen ende
Line: 24     
bedwingen; ende als hi weder comt int lant, daer hi geboren is, so
Line: 25     
sel hi sterven."

Next partThis text is part of the TITUS edition of Alexander der Groote.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.