TITUS
Text Collection: Avesta-PT 
The Middle Persian Translation of the Avesta
Book: Vd 
Vidēvdād (chapter 19)

electronically prepared by Céline Redard,
London 2019;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 24.3.2021
Chapter: 19 
Paragraph: 1  Link to avesta
Verse: a    MN *՚p՚htl nymk1* [MN nymk2* gyw՚k] MN3* ՚p՚htl nymk4* [MN nymk Y ŠDYA՚n5*] pr՚c dwb՚lyt'6* gnn՚gmynwg7* Y8* pwlmlg9* ŠDYA՚n10* ŠDYA
   
az abāxtar nēmak [az nēmak gyāg] az abāxtar nēmak [az nēmak ī dēwān] frāz dwārīd gannāgmēnōg ī purrmarg dēwān dēw

Verse: b    
APš ՚ytwn' dwyt OLE11* gn՚gmynwg Y12* pwlmlg13*
   
u-š ēdōn dawīd ōy gannāgmēnōg ī purrmarg

Verse: c    
AYK dlwc QDM dwb՚lyt'14* APš mlncynyt'15* ՚hlwb' zltwšt16* 17*
   
druz abar dwārēd u-š murnjēnēd ahlaw zardušt

Verse: d    
dlwc OL18* OLE QDM dwb՚lyt'19* HWEd bwt ŠDYA W syc Y20* nyh՚n lwbšn' plypt՚l
   
druz ō ōy abar dwārīd hēnd Būd dēw ud sēj ī nihān rawišn frēftār


Next partThis text is part of the TITUS edition of Pahlavi Translation of the Avesta: Videvdad 19.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.3.2021. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.