TITUS
Codex Zographensis
Part No. 2
Previous part

Chapter: 4 

Verse: 1  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   тогда и҃с въӡведенъ быстъ д҃хомь въ поустыњѭ · ῾іскоусити сѧ отъ неприѣӡни ·
   
ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏⰸⰲⰵⰴⰵⱀⱏ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ ⰲⱏ ⱂⱁⱆⱄⱅⱏⰹⱀ҄ⱙ · ῾ⰺⱄⰽⱁⱆⱄⰻⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ ·

Verse: 2  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і пошть сѧ дьниі · к҃ · ῾і ноштиі к҃ · послѣдь въӡлака ·
   
῾ⰺ ⱂⱁⱎⱅⱐ ⱄⱔ ⰴⱐⱀⰻⰹ · ⰽ҃ · ῾ⰺ ⱀⱁⱎⱅⰻⰹ ⰽ҃ · ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐ ⰲⱏⰸⰾⰰⰽⰰ ·

Verse: 3  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
І пристѫпи къ њемоу диѣволъ · ῾іскоушаѧ и ῾і рече · аште с҃нъ еси б҃жіи · рьци да камение се хлѣби бѫдѫтъ ·
   
Ⰹ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻ ⰽⱏ ⱀ҄ⰵⰿⱁⱆ ⰴⰻⱑⰲⱁⰾⱏ · ῾ⰺⱄⰽⱁⱆⱎⰰⱔ ⰻ ῾ⰺ ⱃⰵⱍⰵ · ⰰⱎⱅⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⱃⱐⱌⰻ ⰴⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⱄⰵ ⱈⰾⱑⰱⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ·

Verse: 4  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
о̆нъ же отъвѣштавъ рече · пишетъ · не о хлѣбѣ единомь поживетъ ч҃къ · нъ о̆ всемь г҃лѣ ісходѧштиімь іӡ оустъ б҃жіи ·
   
ⱁ̆ⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⱂⰻⱎⰵⱅⱏ · ⱀⰵ ⱁ ⱈⰾⱑⰱⱑ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱐ ⱂⱁⰶⰻⰲⰵⱅⱏ ⱍ҃ⰽⱏ · ⱀⱏ ⱁ̆ ⰲⱄⰵⰿⱐ ⰳ҃ⰾⱑ ⰺⱄⱈⱁⰴⱔⱎⱅⰻⰹⰿⱐ ⰺⰸ ⱁⱆⱄⱅⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ·

Verse: 5  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
тогда поѧтъ і диѣволъ · вь с҃тъі градъ · ῾і постави і на крилѣ црък᾽вьнѣемь ·
   
ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱂⱁⱔⱅⱏ ⰹ ⰴⰻⱑⰲⱁⰾⱏ · ⰲⱐ ⱄ҃ⱅⱏⰺ ⰳⱃⰰⰴⱏ · ῾ⰺ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰹ ⱀⰰ ⰽⱃⰻⰾⱑ ⱌⱃⱏⰽ᾽ⰲⱐⱀⱑⰵⰿⱐ ·

Verse: 6  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
і г҃ла емоу · аште с҃нъ еси б҃жіи · поусти себе долоу · пишетъ бо ѣко а҃ђломъ своимъ ӡаповѣстъ о тебѣ · ῾і на рѫкахъ въӡъмѫтъ тѧ · да не когда прѣтъкнеши о камен?? ногѫ своѭ ·
   
ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱁⱆ · ⰰⱎⱅⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⱂⱁⱆⱄⱅⰻ ⱄⰵⰱⰵ ⰴⱁⰾⱁⱆ · ⱂⰻⱎⰵⱅⱏ ⰱⱁ ⱑⰽⱁ ⰰ҃ⰼⰾⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⱄⱅⱏ ⱁ ⱅⰵⰱⱑ · ῾ⰺ ⱀⰰ ⱃⱘⰽⰰⱈⱏ ⰲⱏⰸⱏⰿⱘⱅⱏ ⱅⱔ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱂⱃⱑⱅⱏⰽⱀⰵⱎⰻ ⱁ ⰽⰰⰿⰵⱀ?? ⱀⱁⰳⱘ ⱄⰲⱁⱙ ·

Verse: 7  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Рече же емоу и҃с · пакы пишетъ · не іскоусиши г҃а б҃а своего ·
   
Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰵⰿⱁⱆ ⰻ҃ⱄ · ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱂⰻⱎⰵⱅⱏ · ⱀⰵ ⰺⱄⰽⱁⱆⱄⰻⱎⰻ ⰳ҃ⰰ ⰱ҃ⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ·

Verse: 8  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
пакы поѧтъ его неприѣӡнь на горѫ высокѫ ѕѣло · ῾і покаӡа емоу вьсѣ ц҃рствиѣ мира ῾і славѫ его ·
   
ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱂⱁⱔⱅⱏ ⰵⰳⱁ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⱐ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⰲⱏⰹⱄⱁⰽⱘ ⰷⱑⰾⱁ · ῾ⰺ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰ ⰵⰿⱁⱆ ⰲⱐⱄⱑ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⰻⱑ ⰿⰻⱃⰰ ῾ⰺ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⰵⰳⱁ ·

Verse: 9  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і г҃ла емоу вьсѣ си дамь ти · аште падъ поклониши ми сѧ ·
   
῾ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱁⱆ ⰲⱐⱄⱑ ⱄⰻ ⰴⰰⰿⱐ ⱅⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⱂⰰⰴⱏ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱎⰻ ⰿⰻ ⱄⱔ ·

Verse: 10  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
тогда г҃ла емоу и҃с · отиди диѣвоље · пишетъ бо г҃ю б҃у своемоу поклониши сѧ ῾і томоу единомоу послоужиши ·
   
ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱁⱆ ⰻ҃ⱄ · ⱁⱅⰻⰴⰻ ⰴⰻⱑⰲⱁⰾ҄ⰵ · ⱂⰻⱎⰵⱅⱏ ⰱⱁ ⰳ҃ⱓ ⰱ҃ⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱁⱆ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱎⰻ ⱄⱔ ῾ⰺ ⱅⱁⰿⱁⱆ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱁⱆ ⱂⱁⱄⰾⱁⱆⰶⰻⱎⰻ ·

Verse: 11  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
тогда остави его диѣволъ · ῾і се а҃ђли пристѫпишѧ і слоужаахѫ емоу ·
   
ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰵⰳⱁ ⰴⰻⱑⰲⱁⰾⱏ · ῾ⰺ ⱄⰵ ⰰ҃ⰼⰾⰻ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰺ ⱄⰾⱁⱆⰶⰰⰰⱈⱘ ⰵⰿⱁⱆ ·

Verse: 12  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Слышавъ же и҃с · ѣко ῾іо̆ӑнъ · прѣданъ быстъ отиде въ галилеѭ ·
   
Ⱄⰾⱏⰹⱎⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ · ⱑⰽⱁ ῾ⰺⱁ̆ⰰ̆ⱀⱏ · ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱏ ⰱⱏⰹⱄⱅⱏ ⱁⱅⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱙ ·

Verse: 13  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і оставь наӡаретъ · пришедъ вьсели сѧ въ каперьнаоумъ · на поморие · въ область ӡавулоњѭ · ῾і невъф᾽талимљѭ ·
   
῾ⰺ ⱁⱄⱅⰰⰲⱐ ⱀⰰⰸⰰⱃⰵⱅⱏ · ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰲⱐⱄⰵⰾⰻ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱐⱀⰰⱁⱆⰿⱏ · ⱀⰰ ⱂⱁⰿⱁⱃⰻⰵ · ⰲⱏ ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⱐ ⰸⰰⰲⱆⰾⱁⱀ҄ⱙ · ῾ⰺ ⱀⰵⰲⱏⱇ᾽ⱅⰰⰾⰻⰿⰾ҄ⱙ ·

Verse: 14  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
да съ[к]оньчаатъ сѧ · реченое ῾ісаіемь пророкомь г҃лѭштем?? ӡемљѣ ӡавулоњѣ ·
   
ⰴⰰ ⱄⱏ[ⰽ]ⱁⱀⱐⱍⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ · ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ ῾ⰺⱄⰰⰺⰵⰿⱐ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱁⰿⱐ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵⰿ?? ⰸⰵⰿⰾ҄ⱑ ⰸⰰⰲⱆⰾⱁⱀ҄ⱑ ·

Verse: 15  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
ӡемљѣ невъф᾽талимљѣ · пѫть морѣ на ономь полоу іор᾽да?? галилеѣ ѧӡыкомъ ·
   
ⰸⰵⰿⰾ҄ⱑ ⱀⰵⰲⱏⱇ᾽ⱅⰰⰾⰻⰿⰾ҄ⱑ · ⱂⱘⱅⱐ ⰿⱁⱃⱑ ⱀⰰ ⱁⱀⱁⰿⱐ ⱂⱁⰾⱁⱆ ⰺⱁⱃ᾽ⰴⰰ?? ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱑ ⱔⰸⱏⰹⰽⱁⰿⱏ ·

Verse: 16  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
люди сѣдѧштиі въ тъмѣ видѣшѧ свѣтъ велиі · ῾і сѣдѧштиімъ въ тъмѣ ῾і въ сѣни съмрътьнѣ · свѣтъ въсиѣетъ на насъ ·
   
ⰾⱓⰴⰻ ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⰻⰹ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱑ ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰲⰵⰾⰻⰹ · ῾ⰺ ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⰻⰹⰿⱏ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱑ ῾ⰺ ⰲⱏ ⱄⱑⱀⰻ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐⱀⱑ · ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰲⱏⱄⰻⱑⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⱀⰰⱄⱏ ·

Verse: 17  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
Ѡтътоли начѧтъ и҃с · проповѣдати і г҃лати · покаіте сѧ приближи бо сѧ ц҃рствие н҃бское · кон ·
   
Ⱉⱅⱏⱅⱁⰾⰻ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱅⰻ ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ · ⱂⱁⰽⰰⰺⱅⰵ ⱄⱔ ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰻ ⰱⱁ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ · ⰽⱁⱀ ·

Verse: 18  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
ходѧ же при мори галилѣісцѣмь · видѣ дъва братра · симона нарицаѭштааго сѧ петра · ῾і ан᾽дрѣѭ братра его · въмѣтаѭшта мрѣжѧ въ море · бѣашете бо рыбарѣ ·
   
ⱈⱁⰴⱔ ⰶⰵ ⱂⱃⰻ ⰿⱁⱃⰻ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑⰺⱄⱌⱑⰿⱐ · ⰲⰻⰴⱑ ⰴⱏⰲⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ · ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⱙⱎⱅⰰⰰⰳⱁ ⱄⱔ ⱂⰵⱅⱃⰰ · ῾ⰺ ⰰⱀ᾽ⰴⱃⱑⱙ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⰵⰳⱁ · ⰲⱏⰿⱑⱅⰰⱙⱎⱅⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰵ · ⰱⱑⰰⱎⰵⱅⰵ ⰱⱁ ⱃⱏⰹⰱⰰⱃⱑ ·

Verse: 19  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і г҃ла ῾іма · грѧдѣта въ слѣдъ мене · ῾і сътвор̑ѭ вы ч҃комъ ловьца ·
   
῾ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ῾ⰺⰿⰰ · ⰳⱃⱔⰴⱑⱅⰰ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰿⰵⱀⰵ · ῾ⰺ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃ̑ⱙ ⰲⱏⰹ ⱍ҃ⰽⱁⰿⱏ ⰾⱁⰲⱐⱌⰰ ·

Verse: 20  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
она же абие оставьша мрѣжѧ · по немь ῾ідосте ·
   
ⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⰰⰱⰻⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⱐⱎⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ · ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ῾ⰺⰴⱁⱄⱅⰵ ·

Verse: 21  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і прѣшьдъ тѫдѣ видѣ ῾іна дъва братра · ῾іѣкова ӡеведео̆ва · ῾іо̆ана брата емоу · въ кораби съ ӡеведеомь о҃цемь ею · ӡавѧӡаѭшта мрѣжѧ своѧ · ῾і въӡъва ѣ ·
   
῾ⰺ ⱂⱃⱑⱎⱐⰴⱏ ⱅⱘⰴⱑ ⰲⰻⰴⱑ ῾ⰺⱀⰰ ⰴⱏⰲⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ · ῾ⰺⱑⰽⱁⰲⰰ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁ̆ⰲⰰ · ῾ⰺⱁ̆ⰰⱀⰰ ⰱⱃⰰⱅⰰ ⰵⰿⱁⱆ · ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⰻ ⱄⱏ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁⰿⱐ ⱁ҃ⱌⰵⰿⱐ ⰵⱓ · ⰸⰰⰲⱔⰸⰰⱙⱎⱅⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⱄⰲⱁⱔ · ῾ⰺ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ ⱑ ·

Verse: 22  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
о̆на же абие оставьша кораб̑ь · ῾і о҃ца своего по њемь ῾ідосте ·
   
ⱁ̆ⱀⰰ ⰶⰵ ⰰⰱⰻⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⱐⱎⰰ ⰽⱁⱃⰰⰱ̑ⱐ · ῾ⰺ ⱁ҃ⱌⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⱂⱁ ⱀ҄ⰵⰿⱐ ῾ⰺⰴⱁⱄⱅⰵ ·

Verse: 23  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
і прохождааше в᾽сѭ галилеѭ и҃с · оучѧ на сънъмиштихъ ῾іхъ · ῾і проповѣдаѧ е҃вађлие ц҃рствиѣ · ῾і цѣлѧ вьсѣкъ недѫгъ · ῾і всѣкѫ ѧӡѫ въ љюдехъ ·
   
ⰺ ⱂⱃⱁⱈⱁⰶⰴⰰⰰⱎⰵ ⰲ᾽ⱄⱙ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱙ ⰻ҃ⱄ · ⱁⱆⱍⱔ ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ῾ⰺⱈⱏ · ῾ⰺ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱔ ⰵ҃ⰲⰰⰼⰾⰻⰵ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⰻⱑ · ῾ⰺ ⱌⱑⰾⱔ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱀⰵⰴⱘⰳⱏ · ῾ⰺ ⰲⱄⱑⰽⱘ ⱔⰸⱘ ⰲⱏ ⰾ҄ⱓⰴⰵⱈⱏ ·

Verse: 24  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
῾і иӡиде слоухъ его въ вьсеи с᾽уриі · ῾і привѣсѧ емоу вьсѧ болѧштѧѧ · раӡличьнъіми недѫгы · ῾і страстьми о̆дръжимы · ῾і бѣсъныѧ · ῾і мѣсѧчьныѧ ӡълы недѫгы ῾імѫштѧ · ῾і ослабљены жилами · ῾і ицѣли ѧ ·
   
῾ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⱄⰾⱁⱆⱈⱏ ⰵⰳⱁ ⰲⱏ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⱄ᾽ⱆⱃⰻⰹ · ῾ⰺ ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱔ ⰵⰿⱁⱆ ⰲⱐⱄⱔ ⰱⱁⰾⱔⱎⱅⱔⱔ · ⱃⰰⰸⰾⰻⱍⱐⱀⱏⰺⰿⰻ ⱀⰵⰴⱘⰳⱏⰹ · ῾ⰺ ⱄⱅⱃⰰⱄⱅⱐⰿⰻ ⱁ̆ⰴⱃⱏⰶⰻⰿⱏⰹ · ῾ⰺ ⰱⱑⱄⱏⱀⱏⰹⱔ · ῾ⰺ ⰿⱑⱄⱔⱍⱐⱀⱏⰹⱔ ⰸⱏⰾⱏⰹ ⱀⰵⰴⱘⰳⱏⰹ ῾ⰺⰿⱘⱎⱅⱔ · ῾ⰺ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾ҄ⰵⱀⱏⰹ ⰶⰻⰾⰰⰿⰻ · ῾ⰺ ⰻⱌⱑⰾⰻ ⱔ ·

Verse: 25  Link to gnt Link to asseman Link to savvina Link to rnt
   
і по њемь ідошѧ народи мноѕи · о̆тъ галилеѧ ῾і декаполѣӑ · ῾і отъ і҃лма і и юдеѧ · ῾і съ оного полоу ῾іо̆рдана
   
ⰺ ⱂⱁ ⱀ҄ⰵⰿⱐ ⰺⰴⱁⱎⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰿⱀⱁⰷⰻ · ⱁ̆ⱅⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱔ ῾ⰺ ⰴⰵⰽⰰⱂⱁⰾⱑⰰ̆ · ῾ⰺ ⱁⱅⱏ ⰺ҃ⰾⰿⰰ ⰺ ⰻ ⱓⰴⰵⱔ · ῾ⰺ ⱄⱏ ⱁⱀⱁⰳⱁ ⱂⱁⰾⱁⱆ ῾ⰺⱁ̆ⱃⰴⰰⱀⰰ

Next partThis text is part of the TITUS edition of Codex Zographensis.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 11.5.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.