TITUS
Actus Apostolorum iberice (Versio sinaitica)
Part No. 4
Previous part

Chapter: 4 
Verse: 1  Link to gnt Link to armnt   და ვითარცა ეტყოდეს იგინი ერსა მას, მოიწინეს მათ ზედა მღდელნი იგი და ერისთავი იგი ტაძრისაჲ მის და სადუკეველნი,
Verse: 2  Link to gnt Link to armnt   
ლმობილნი* სწავლისა მისთჳს ერისა და მითხრობისა მისთჳს იესუჲს მიერ აღდგომისათჳს მკუდართაჲსა.
Verse: 3  Link to gnt Link to armnt   
და დაასხნეს მათ ზედა ჴელნი მათნი და მისცნეს იგინი დამარხვად ხვალისა**, რამეთუ შემწუხრდებოდა.
Verse: 4  Link to gnt Link to armnt   
და მრავალთა, რომელთა ესმოდა სიტყუაჲ იგი მათი, ჰრწმენა. და იყო რიცხჳ* მორწმუნეთაჲ მათ კაცთაჲ ვითარ ხუთ ათას ოდენ.
Verse: 5  Link to gnt Link to armnt   
და იყო ხვალისაგან შეკრებაჲ მთავართა მათთაჲ, ხუცესთა* და მწიგნობართაჲ იერუსალჱმს*,
Verse: 6  Link to gnt Link to armnt   
და ანა მღდელთმოძღუარი და კაიაფა* და იოჰანე და ალექსანდრე და რავდენნი იგი იყვნეს ნათესავნი მღდელთმოძღუართანი.
Verse: 7  Link to gnt Link to armnt   
და დაადგინნეს იგინი შორის მათსა და ჰკითხვიდეს: "რომლითა ძალითა ანუ რომლითა სახელითა ჰქმენით თქუენ ესე?"
Verse: 8  Link to gnt Link to armnt   
მაშინ პეტრე აღივსო სულითა წმიდითა და ჰრქუა მათ: "მთავარნო ერისანო* და მოხუცებულნო ისრაჱლისანო*,
Verse: 9  Link to gnt Link to armnt   
უკუეთუ ჩუენ დღეს განვიკითხვით ქველის-საქმესა ზედა კაცისა უძლურისასა, რომლითა-ესე ცხონდა,
Verse: 10  Link to gnt Link to armnt   
ცხად იყავნ ყოველთა და ყოვლისა ერისა ისრაჱლისა, ვითარმედ სახელითა იესუ ქრისტჱს ნაზარეველისაჲთა, რომელი* თქუენ ჯუარს-აცუთ, რომელი-იგი ღმერთმან აღადგინა* მკუდრეთით, ამის მიერ ესე დგას თქუენ წინაშე ცოცხალი.
Verse: 11  Link to gnt Link to armnt   
ესე არს ლოდი იგი, რომელი* შეურაცხ იქმნა თქუენ მიერ მაშჱნებელთა, რომელი იქმნა თავ საკიდურთა, და არა ვინაჲ არს სხჳთა ცხორებაჲ,
Verse: 12  Link to gnt Link to armnt   
და არცა სახელი სხუაჲ არს ცასა ქუეშე მოცემულ კაცთა, რომლითამცა ჯერ-იყო ცხორებად ჩუენდა".
Verse: 13  Link to gnt Link to armnt   
ხოლო იგინი ხედვიდეს პეტრჱსსა მას განცხადებულებასა და იოჰანჱსსა, და უწყოდეს, რამეთუ კაცნი უწიგნონი არიან* უმეცარნი: უკჳრდა და იცნოდეს, რამეთუ იესუჲს თანა იყვნეს.
Verse: 14  Link to gnt Link to armnt   
და კაცსა მას ხედვიდეს მათ თანა მდგომარესა და განკურნებულსა, და ვერ ეძლო მათ ცილობად.
Verse: 15  Link to gnt Link to armnt   
და ბრძანეს განსლვაჲ მათი გარეშე კრებულისაგან; იტყოდეს ურთიერთას
Verse: 16  Link to gnt Link to armnt   
და თქუეს: "რაჲ-მე უყოთ კაცთა ამათ, რამეთუ სასწაული განცხადებულ იქმნა მათ მიერ, ყოველთა შორის მკჳდრთა იერუსალჱმისათა ჩას* და ვერ ჴელ-გუეწიფების უვარის-ყოფად?
Verse: 17  Link to gnt Link to armnt   
არამედ რაჲთა არა უფროჲს განითქუას ერსა შორის, უთქუმიდეთ* მათ, რაჲთა არა უთხრობღენ სახელითა ამით* არავის კაცსა".
Verse: 18  Link to gnt Link to armnt   
და მოუწოდეს მათ და ამცნეს: "ყოვლითურთ ნუ იტყჳთ, ნუცა ასწავებთ სახელითა იესუჲსითა".
Verse: 19  Link to gnt Link to armnt   
ხოლო პეტრე და იოჰანე მიუგეს და ჰრქუეს მათ: "უკუეთუ სამართალ არს წინაშე ღმრთისა და თქუენი სმენად უფროჲს, ანუ ღმრთისაჲ, საჯეთ.
Verse: 20  Link to gnt Link to armnt   
რამეთუ ვერ ჴელ-გუეწიფების ჩუენ, რომელი-იგი ვიხილეთ და გუესმა, ვითარმცა არა ვიტყოდეთ".
Verse: 21  Link to gnt Link to armnt   
ხოლო იგინი ამას ზედა უთქუმიდესღა და განუტევნეს, და ვერარას ჰპოებდეს, ვითარმცა ტანჯნეს იგინი ერისა მისთჳს, რამეთუ ყოველნი ადიდებდეს ღმერთსა საქმისა მისთჳს*,
Verse: 22  Link to gnt Link to armnt   
რამეთუ უმეტჱს* ორმეოცისა წლისა* იყო კაცი იგი, რომელსა ზედა იქმნა სასწაული ესე კურნებისაჲ.
Verse: 23  Link to gnt Link to armnt   
ხოლო ესენი ვითარცა განუტევნეს მათ, მოვიდეს თჳსთა თანა და უთხრეს მათ, რაჲ-იგი მღდელთმოძღუართა მათ და მოხუცებულთა ჰრქუეს.
Verse: 24  Link to gnt Link to armnt   
და მათ ვითარცა ესმა ესე, აღიღეს ერთბამად ჴმაჲ ღმრთისა მიმართ და თქუეს: "უფალო შენ ღმერთო, რომელმან ჰქმენ ცაჲ და ქუეყანაჲ და ყოველი, რაჲ არს მას შინა,
Verse: 25  Link to gnt Link to armnt   
რომელმან მამისა ჩუენისა მიერ სულითა წმიდითა პირითა დავითის მონისა შენისაჲთა სთქუ: "რად აიძრნეს* წარმართნი* და ერმან იზრახა ცუდი?
Verse: 26  Link to gnt Link to armnt   
მოვიდეს მეფენი ქუეყანისანი და მთავარნი შეკრბეს ერთად უფლისათჳს და ცხებულისა მისისათჳს".
Verse: 27  Link to gnt Link to armnt   
რამეთუ შეკრბეს ჭეშმარიტად ქალაქსა ამას* წმიდასა ძესა ზედა შენსა იესუს, რომელსა სცხე*, ჰეროდე და პონტიელი პილატე თესლებითურთ ერისა თანა ისრაჱლისა
Verse: 28  Link to gnt Link to armnt   
საქმედ, რავდენი ჴელმან შენმან და ზრახვამან შენმან წინაჲსწარ განაჩინა ყოფად.
Verse: 29  Link to gnt Link to armnt   
და აწ, უფალო, მოხედე* თქუმასა მას ზედა მათსა და მოეც მონათა შენთა ყოვლითა განცხადებულებითა სიტყუად სიტყუასა შენსა,
Verse: 30  Link to gnt Link to armnt   
და განრთხმად* ჴელი შენი კურნებასა და სასწაულსა და ნიშებსა ყოფად სახელითა წმიდისა ძისა შენისა იესუჲსითა".
Verse: 31  Link to gnt Link to armnt   
და ლოცვასა მათსა შეიძრა ადგილი იგი, სადაცა იყვნეს შეკრებულ, და აღივსნეს ყოველნი სულითა წმიდითა და იტყოდეს სიტყუასა მას ღმრთისასა განცხადებულად.
Verse: 32  Link to gnt Link to armnt   
ხოლო სიმრავლისაჲ* მის მორწმუნეთაჲსაჲ იყო გული და გონებაჲ ერთ, და არცა ერთმან ვინ თქჳს მონაგები *მისი თჳსად, არამედ იყო ყოველივე მათი ზოგად.
Verse: 33  Link to gnt Link to armnt   
და ძალითა დიდითა ჰყოფდეს მოციქულნი წამებასა მას აღდგომისასა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსსა, და მადლი დიდი* იყო მათ ყოველთა ზედა.
Verse: 34  Link to gnt Link to armnt   
არავინ* ნაკლულევან იყო მას* შორის, და რომელნი-იგი* პოვნიერნი იყვნეს დაბნებისანი გინა სახლებისანი, განჰყიდდეს* და მოაქუნდა სასყიდელი მათი, რომელ-იგი განყიდიან,
Verse: 35  Link to gnt Link to armnt   
და დასდებდეს ფერჴთა თანა მოციქულთასა* და მიეცემოდა კაცად-კაცადსა, ვითარცა რაჲ ვის უჴმდა.
Verse: 36  Link to gnt Link to armnt   
ხოლო იოსეფ, რომელსა ეწოდა ბარნაბა მოციქულთა* მიერ, ძჱ ნუგეშინის-ცემისაჲ, ლევიტელი, კჳპრელი ნათესავით,
Verse: 37  Link to gnt Link to armnt   
განყიდა და მოიღო ფასი და დადვა იგი* ფერჴთა თანა მოციქულთასა.
Next partThis text is part of the TITUS edition of Actus Apostolorum iberice (Versio sinaitica).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 28.10.2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.